Strengths Quest Thai version
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Strengths Quest Thai version

on

 • 2,117 views

สำหรับคนที่ทำแบบสอบถามจากหนังสือ "เจาะจุดแข็ง" ...

สำหรับคนที่ทำแบบสอบถามจากหนังสือ "เจาะจุดแข็ง" จะได้ผลลัพธ์ของพรสวรรค์ห้าข้อของแต่ละคน เอกสารชุดนี้จะช่วยในการพัฒนาพรสวรรค์ให้เป็นจุดแข็ง และใช้เป็นแนวทางเลือกกาชีพได้ด้วย

Statistics

Views

Total Views
2,117
Views on SlideShare
2,116
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
112
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slashdocs.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Strengths Quest Thai version Strengths Quest Thai version Document Transcript

 • แนวทางการใชขอมูลจาก Strengthsfinder เพื่อการวางแผนอาชีพWhatเอกสารชุดนี้แปลมาจากบางสวนในหนังสือ StrengthsQuest; Discover and develop yourstrengths in academics, career, and beyond written by Donald O. Clifton & Edward ChipAnderson.Whyโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ใชเปนแนวทางสำหรับการวางแผนอาชีพในอนาคต สำหรับคนที่ไดทำแบบสอบถาม Strengthsfinder และทราบวา พรสวรรค ทั้งหาขอของตนคืออะไรแลวHowวิธีการใช ในแตละพรสวรรค จะมีขอเสนอแนะในสองประเด็นคือ- แนวทางการพัฒนาพรสวรรคขอนั้นๆ ไปเปนจุดแข็ง- แนวทางการประยุกตใชจุดแข็งในแตละสาขาอาชีพ 1
 • Achiever! 3Activator! 4Adaptability ! 5Analytical! 6Arranger! 7Belief! 8Command! 9Communication! 10Competition! 11Connectedness! 12Consistency! 13Context! 14Deliberative! 15Developer! 16Discipline! 17Empathy ! 18Focus! 19Futuristic! 20Harmony ! 21Ideation! 22Includer! 23Individualization! 24Input! 25Intellection! 26Learner! 27Maximizer! 28Positivity ! 29Relator! 30Responsibility ! 31Restorative! 32Self-Assurance! 33Significance! 34Strategic! 35WOO ! 36 2
 • Achieverแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ผูสรางความสำเร็จ” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกทำงานที่มีโอกาสทำงานไดมากเทาที่คุณตองการ โดยมีการสนับสนุนใหคุณสามารถวัดผลความ กาวหนาของงานและประสิทธิภาพของงานไดเปนระยะๆ คุณจะสนุกไปกับความทาทายนี้• คุณสามารถจะทำงานไดโดยไมจำเปนตองใหใครมากระตุน ตั้งเปาหมายในงานใหทาทายเขาไว ตั้ง เปาหมายใหมใหสูงขึ้นเมื่อจบงานเดิม• ตระหนักวาเราอาจจะเปนคนที่เพลิดเพลินกับการเรียน/ทำงานหนัก แบบหามรุงหามค่ำ และไม ชอบใชเวลาในการนอนมาก เมื่อเทียบกับคนทั่วไป• ทำงาน/เรียน รวมกับคนที่ชอบทุมเทแบบเรา บอกเปาหมายของเราใหเขาทราบ เขาจะไดชวยเรา ได• ตระหนักวาเราอาจจะไมรูสึกยินดียินรายมากนักเมื่อเราทำอะไรไดสำเร็จก็ตาม• มุงความสนใจในการขยันและทุมเทเพพื่อการเรียนรูและพัฒนาตนเองใหเกงขึ้น• คุณปรารถนาที่จะมีชีวิตที่มีจุดมุงหมาย และมีความหมาย วางแผนชีวิตโดยใชเกณฑวา “เปาหมาย ที่ตั้งไวสำคัญจริงหรือไม” และ “มันจะมีนัยสำคัญหรือความหมายกับเราหรือไม”• แมวาคุณจะมีพลังมากมาย แตวาตองใหมั่นใจวาคุณไมรับงานตางๆเขามาจนจัดการไมอยู เราตอง บรรลุเปาหมายที่มีความหมายไมใชสักแตเพียงวาดูยุงอยางไมมีนัยสำคัญแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ผูสรางความสำเร็จ” ในแตละสาขาอาชีพ• เลือกงานที่ทาทาย งานที่มีการวัดผลเปนรายวัน• เลือกงานที่มีโอกาสใหไดแสดงผลงานเดี่ยวไดงาย งานที่คุณสามารถควบคุมขั้นตอน ตาราง ประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพ และแผนงาน• ขยับขยายไปสูองคกรหรือสาขาอาชีพที่มีผลตอบแทนที่ชัดเจนเกี่ยวกับ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ยอดขาย ผลกำไร หรือดัชนีความพึงพอใจของลูกคา• หางานที่มีโอกาสไดทำในสิ่งที่ถนัดในทุกๆวัน บอกคนที่ทำงานดวยวาคุณปรารถนาผลงานที่เปนเลิศ มิใชเพียงแคทำใหไดตามเกณฑเทานั้น• หางานที่คุณสามารถจะทำงานหนักไดตามที่คุณตองการ เลี่ยงงานที่อาจจะตองมีการเกี่ยวของ หรืออาจจะถูกควบคุมดวยดวยหนวยงานอื่นๆอยางมาก จนคุณไมสามารถจะทำงานไดมากตามที่ ปรารถนา• ตระหนักวาคุณอาจจะไมใชคนที่เหมาะกับทุกๆองคกร หาโอกาสเกี่ยวของกับหนวยงานที่มุงมั่นผล สัมฤทธิ์ของงานจากคนที่มุงความสำเร็จ 3 View slide
 • Activatorแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “นักริเริ่มทำงาน” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกทำงานที่คุณมีอิสระในการตัดสินใจและลงมือทำไดดวยตนเอง• รับผิดชอบกับความเอาจริงเอาจังของคุณ โดยหมั่นถามวาคุณตองทำงานสวนไหนบางเมื่อตอง ทำงานเปนทีม• คุณอาจจะชอบทำงานใหเสร็จเร็ว แตงานอาจจะไมเรียบรอยในสายตาของหัวหนา สื่อสารกับ หัวหนาคุณตั้งแตเริ่มทำงานวา ขอใหประเมินผลงานของคุณจากผลสำเร็จ แทนที่จะกังวลใจกับขั้น ตอนที่อาจจะไมเรียบรอยมากนัก• พยายามทำงานรวมกับคณะทำงานที่กระตือรือรนเนนผลงาน การใชเวลาในการรวมประชุมแบบยืด เยื้อกับคณะทำงานอาจทำใหคุณเหนื่อยหนายได• จัดทำตารางรายงานผลความคืบหนาของงานเปนรายวันหรือรายสัปดาห• ริเริ่มกิจกรรมตางๆ อยารอใหคนอื่นเริ่ม• เช็คลิสตจะมีประโยชนสำหรับคุณ ใชมันสำหรับการบริหารเวลา โดยจัดลำดับความสำคัญ และใช เพื่อทำใหรูสึกผอนคลายเมื่อไดเห็นวาเราไดทำงานอะไรแลวเสร็จไปบาง• หากคุณเกิดการจุดประกายไอเดียใหมๆ หาทางบันทึกไว แลวใชมันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม คุณไม จำเปนตองลงมือทำทันทีกับทุกๆไอเดียใหมๆที่ตื่นตาตื่นใจแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “นักริเริ่มทำงาน” ในแตละสาขาอาชีพ• ระบุภาวะผูนำที่เราอยากเปน คุณอยากเปนผูนำแบบไหน เชน ผูนำนักคิด ผูนำนักบัญชาการ ผูนำที่คอยสงสัญญาณไฟเขียว ผูนำคนกลุมใหญ ผูนำคนกลุมเล็ก ผูนำพันธกิจ ผูนำเนนกำไร ผูนำแบบนักกีฬา• ระบุภาวะผูนำแบบไมเปนทางการ ในสาขาอาชีพ บริษัท หรือหนวยงาน ซึ่งคุณสามารถเขาไปมี สวนรวมได โนมนาวเพื่อนรวมงานวาพวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ แกไขปญหา ริเริ่มโครง การใหมๆ ฟนฝาอุปสรรค และลุกขึ้นสูใหมได• หางานที่คุณมีโอกาสมีอิสระในการตัดสินใจและลงมือทำไดดวยตนเอง• พิจารณาโอกาสเปนเจาของธุรกิจ จัดทำรายการธุรกิจที่คุณสนใจ เริ่มทำใหสำเร็จ แลวขายออกไป คุณจะเบื่อหากธุรกิจคุณเขาที่แลว ลองนึกถึงประสบการณที่นาเบื่อในอดีตเมื่อทุกอยางเขาที่เขาทาง แลว• เลือกงานที่ผลงานโชวมากกวาการนำเสนอ แมวาคุณอาจจะพูดกระตุนใหคนทำงานไดดีก็ตาม เลือกงานและหนวยงานอยางรอบคอบ มองหางานที่เนนผลงานจริงๆ• ตระหนักวาหัวหนางานบางคนอาจจะอึดอัดกับการรุกเราของคุณเพื่อสรางผลงานอยางรวดเร็ว 4 View slide
 • Adaptabilityแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “การปรับตัว” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกทำงานที่ความสำเร็จเกิดจากการตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชนงานนักขาว การทำรายการทีวีสด งานหองฉุกเฉิน งานบริการลูกคา งานแบบนี้คนที่ปรับตัวเร็วจะไดเปรียบ• พัฒนาการปรับตัวใหเกงขึ้นเรื่อยๆ เชน การบานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยๆ ใหเรียนรูวาจะ ปรับตารางชีวิตอยางไรใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไดโดยมีแรงกดดันนอยที่สุด• เมื่อแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น ชวยหาวิธีที่จะทำใหเพื่อนๆของคุณบางคนที่ปรับตัวไมเกง เพราะวาบางคนอาจจะนิ่งอึ้งทำอะไรไมถูก คุณจะชวยพวกเขาใหหาทางออกได• สรางสมชื่อเสียงและบารมีในการตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงไดดี ไมนานคนจะตระหนักวาคุณ เปนคนที่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีสติ• ไมตองขอโทษหากคุณสามารถตอบสนองแบบทันทีทันไดไดดีกวาคนอื่นๆ ในทางตรงกันขาม ชวย คนอื่นใหตระหนักวาหลายครั้งหากไมสามารถตอบสนองไดเร็วทันทวงที อาจสูญเสียโอกาสเหลานั้น ไปได• คุณมีขีดความสามารถสูงในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง อยาลืมทำไปทีละเรื่อง ไมวาจะ เปนการเรียน งานสังคม หรือกิจกรรมตางๆ• คุณมีแนวโนมจะ “รอใหเกิด” ซึ่งเปนสิ่งที่ดีเหมาะสำหรับคุณ เพราะวาไมเสียเวลาและพลังงานมาก• สำหรับคนอื่นๆแลว เขาอาจจะมองวา “ดูเหมือนทุกอยางมันเขารูปเขารอยเหมาะเจาะสำหรับคุณ” เปนสิ่งที่ดี ไมใชโชคชวย เปนเพราะคุณมีพรสวรรคในการปรับตัวที่ดีตางหากแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “การปรับตัว” ในแตละสาขาอาชีพ• ระบุงาน 3-4 อยางที่เหมาะกับการตอบสนองโดยการอยูกับปจจุบันแบบคุณ หลีกเลี่ยงการเลือก งานที่ตองมี กฎ ระเบียบขั้นตอนที่ชัดเจน เยิ่นเยอ หรือมีการควบคุมเรื่องเวลาอยางเขมขน• สัมภาษณคนที่ทำงานหลายๆคน ในองคกรที่เปนโครงการนำรอง หรืองานที่คนหาและสำรวจอะไร ใหมๆ ถามเขาวาในแตละวันชีวิตของพวกเขาเปนอยางไร เก็บขอมูลไว หลังจากนั้น ลองประเมิน ดูวาแบบแผนและวิถีชีวิตของคนเหลานี้เปนอยางไร• ลองหางานชั่วคราวในองคกรที่ตองการความยืดหยุนสูง บันทึกดู 3-5 วิธี ที่พรสวรรคดานปรับตัว ของคุณจะมีประโยชนในภาวะแวดลอมแบบนั้น• ลองประเมิน งานที่เราไมชอบในอดีต ลองดูวาในเนื้องานใดที่พรสวรรคขอนี้เปนประโยชน ในเนื้อ งานใดที่มันเปนขอเสียเปรียบ บทเรียนนี้สอนอะไรใหเรา• เริ่มจัดทำแฟม “งานที่เหมาะกับเรา” ในแตละสัปดาห ใสขอมูลใหมๆที่เราเรียนรูวาพรสวรรคดาน ปรับตัวชวยเราไดในงานแบบไหน ใชขอมูลนี้ในการเตรียมตัวเขียนใบสมัครงาน และการสัมภาษณ• ติดตามพนักงานที่ทำงานในลักษณะตองตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชน บริการลูกคา มัคคุเทศน บริการคนไข 5
 • Analyticalแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ชางวิเคราะห” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกงานที่คุณไดมีโอกาสวิเคราะหขอมูล หาแบบแผน หรือจัดหมวดหมูความคิด เชน คุณอาจ จะถนัดงานวิจัย (การตลาด การเงิน การแพทย) การบริหารขอมูล งานบรรณาธิการ การบริหาร ความเสี่ยง• ไมวาคุณจะทำงานอะไร ระบุแหลงขอมูลที่เชื่อถือได คุณจะทำงานไดดีเมื่อมีขอมูลที่นาเชื่อถือ สนับสนุนตรรกะของคุณ คนควาหาหนังสือที่มีคุณภาพ เว็บไซดหรือสิ่งพิมพที่คุณสามารถอางอิงได• พัฒนาทักษะการวิเคราะห โดยทำความรูจัก และแลกเปลี่ยนแนวคิดกับคนที่เชี่ยวชาญดานการ วิเคราะห หรือผูชำนาญการในงานที่คุณสนใจ• ลงทะเบียนเรียนรูวิชาเกี่ยวกับการวิเคราะห โดยเฉาะการศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่คุณชื่นชมตรรกะ ของเขา• เสนอตัว หรืออาสา ที่จะใชพรสวรรคดานวิเคราะห เพื่อชวยคนที่อาจจะกำลังยุงยากกับการ จัดการขอมูลจำนวนมาก โดยการนำโครงสรางมาจัดระเบียบขอมูลใหเขา• คุณสามารถมองหารายละเอียด โดยเฉพาะสิ่งสำคัญหรือแตกตาง ที่คนอื่นอาจจะมองขาม• มองหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับสถานการณ พรสวรรคของคุณชวยใหคุณสามารถเชื่อมโยง แนวคิดตางๆทำใหงายตอการเขาใจสำหรับคนอื่นๆ• อานใหมากเทาที่จะทำได คุณมีความสามารถที่จะนำขอมูลทั้งหลายมาเชื่อมโยงกันแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ชางวิเคราะห” ในแตละสาขาอาชีพ• เลือกงานที่ตองใชการวิเคราะหมากๆเชน บัญชี การเงิน กฎหมาย วิศวกร นักวิทยาศาสตร การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และงานสื่อสารมวลชนก็นาสนใจ• เลือกงานที่คุณมีโอกาสตัดสินใจบนพื้นฐานของการประเมินและวิเคราะห ขอมูล ตัวเลข หลักฐาน งานวิจัย• ตรวจสอบงานที่ใชตรรกะ เชนงานเกี่ยวกับการคนควาประวัติศาสตร ภาพยนตร ภาพเขียน การ ออกแบบภูมิทัศน มนุษยวิทยา รถยนตรกลไก และการเรียบเรียงเพลง• เลือกงานที่คุณมี Passion อยากลัววาคนอื่นจะบอกวามันเปนงานที่ไมเหมาะกับคุณ• เลือกอาชีพที่คุณไดมีโอกาสใชทักษะการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปญหา-ทางแกปญหาใน แตละวัน• อยาเลือกงานที่มีผลตอบแทนสูงแตวาอาจจะไมไดใชการคิดวิเคราะหมากนัก 6
 • Arrangerแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “นักจัดการ” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกงานที่ซับซอน ภายใตสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงสูง โดยมีลักษณะงานซ้ำซากนอย• ใชพรสวรรคขอนี้ของคุณในการชวยเหลือจัดการ งานจิตอาสา หรือกิจกรรมเพื่อสังคม• แมวางานประจำที่มีการออกแบบมาอยางดแลว ก็สามารถยกระดับพัฒนาขึ้นไปใด ใชพรสวรรคขอ นี้ทาทายตัวเองวาจะสามารถทำใหเกิดประสิทธิผลสูงขึ้นไปอีกไดอยางไร• ศึกษาระบบการจัดการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อจะไดเขาใจวามีกระบวนการจัดการที่ล้ำเลิศนั้นได อยางไร บันทึกการเรียนรู และนำมาประยุกตใชกับระบบงานของคุณเอง• เรียนรูเกี่ยวกับพรสวรรคของเพื่อน พี่นอง เพื่อนรวมงาน ชวยพวกเขาใหตระหนักวาพรสวรรค ของแตละคนเหมาะกับการทำงานอะไร• มีสวนรวมจัดงานโครงการใหญ อาจจะเปนกิจกรรมสันทนาการของสถาบันการศึกษา หรืองานคืน สูเหยา หรืองานโครงการของชมรมตางๆ• พิจารณาโอกาสที่จะใชทักษะในการบริหารคน พัฒนาระบบเพื่อทำใหคนประสบความสำเร็จในงาน จากพรสววรคของแตละคน• ตระหนักวาคุณมีศักยภาพในการทำงานโครงการหลายๆงานพรอมๆกัน รวมทั้งการจัดลำดับความ สำคัญกอนหลัง พรสววรคขอนี้ของคุณทำใหคุณทำงานไดหลายๆงานในเวลาเดียวกันแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “นักจัดการ” ในแตละสาขาอาชีพ• มองหาโอกาสทำงานที่ตองปรับตัวเปลี่ยนแปลงบอยๆ ประเมินดูวาระดับการเปลี่ยนแปลง และรูป แบบของการเปลี่ยนแปลงแบบใด ที่ถูกจริตคุณมากที่สุด• ใหน้ำหนักความสำคัญกับกฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทำงานของคุณ ตระหนักวาสิ่งเหลานี้เปนสิ่ง ที่ชวยใหเพื่อนรวมงานทำงานไดอยางมีบรรทัดฐานและประสบความสำเร็จ• สำหรับโครงการที่ทาทายและนาสนใจ ขอความชวยเหลือจากเพื่อนๆเพื่อใหพวกเขาชวยเสาะหา ขอมูลจากอินเตอรเน็ท ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่ใหความสำคัญเรื่องการทำงานเปนทีม• มองตำแหนงงาน จากประกาศรับสมัครงาน โดยพุงความสนใจไปที่ตำแหนงที่ทำใหคุณมีโอกาส ชวยเหลือคนอื่นๆใหสามารถมีงานทำเพื่อมีรายไดเลี้ยงตัวเขาได• มองหาตำแนหงงานที่ทำใหคุณมีโอกาสจัดการงานตางๆเขาเปนแผนงาน จัดการกระบวนการตางๆ การบริหารโครงการ และการบริหารกิจกรรมที่มีความหลากหลาย• พิจารณางานที่เปนตัวแทนการเปลี่ยนแปลง สอบถามคนที่เคยผานงานพลิกฟนสถานการณเลวราย ใหกลับมาเปนดีไดดวยการจัดการทรัพยากรตางๆ การปรับแตงแผนงานและเวลา ถามพวกเขาวา พวกเขารูไดอยางไรวาถึงเวลาแลวที่จะขยับไปสูตำแหนงอื่น 7
 • Beliefแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ความเชื่อ” ไปเปนจุดแข็ง• ทบทวนคานิยมสวนตัวใหชัดเจน โดยการนึกถึงวันที่ดีที่สุดของคุณ ในวันนั้น กิจกรรมที่คุณทำคือ อะไร และในแตละกิจกรรมมันสะทอนตัวตนและคานิยมของคุณอยางไร คุณจะวางแผนชีวิต อยางไรใหมีวันที่ดีที่สุดของคุณใหมากเทาที่จะเปนไปได• สื่อสารใหคนอื่นทราบถึงคานิยมของคุณ มันจะชวยใหคนอื่นเขาใจคุณไดมากขึ้น และจะสงผลทำให เขาสามารถที่จะติดตอสื่อสารไดถูกจริตคุณมากที่สุด• หางานที่สอดคลองกับคานิยมหลักของคุณ โดยเฉพาะเลือกมองหาองคกรที่มีจุดมุงหมายเพื่อทำให สังคมดีงาม• หากิจกรรมเพื่อสังคมทำนอกสถาบันการศึกษา เชน อาสาสมัครทำงานในโรงพยาบาล หรือลง สมัครรับเลือกตั้ง• หาเพื่อนที่มีอุดมการณและคานิยมรวมกันกับคุณอยางจริงจัง• ปรับตัวใหสอดคลองกับโลกแหงความเปนจริง โดยยังรักษาคานิยมหลักและอุดมการณของคุณ• จัดลำดับความสำคัญและลงมือทำตามใหดี อยาคิดและทำแบบสุดโตงตามความเชื่ออยางเดียว• ในเรื่องความเชื่อที่คุณมีมากที่สุด หาบทบาทที่มีโอกาสสงเสริมและสนับสนุนความเชื่อนั้นแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ความเชื่อ” ในแตละสาขาอาชีพ• อยารับงานที่แมวาจะจายดีหรือมีความนาสนใจอยางมาก แตงานนั้นขัดแยงกับอุดมการณและความ เชื่อหลักของคุณ• มองหาโอกาสทำงานกับองคกรที่มีจุดมุงหมายที่ดีงาม ที่มีความตั้งใจที่จะทำใหคุณภาพชีวิตของคนดี ขึ้นอยางจริงจัง• เปรียบเทียบ พันธกิจขององคกร ที่คุณสนใจจะรวมงาน กับสิ่งที่องคกรทำและปฎิบัติจริง วา สอดคลองกันเพียงใด• มองหาโอกาสในงาน การแพทย งานบังคับใชกฎหมาย งานสนับสนุนชุมชน งานชวยผูอพยพ งานสอน งานหนวยกูภัย อยาลืมคุยกับคนที่ทำงานเหลานั้นดวยวาองคกรนั้นเปนอยางไร พูดคุย กับหัวหนางานขององคกรเหลานั้น• หาพี่เลี้ยง และเปนพี่เลี้ยงใหคนอื่น ตระหนักวามันจะชวยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเอง ในเรื่อง เกี่ยวกับพฤติกรรมของเรา การตัดสินใจ และความเชื่อ• พิจารณางานที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณ ทางการแพทย กฎหมาย การบริการทางทหาร การ บังคับใชกฎหมาย พระ หรือวิทยาศสาตร 8
 • Commandแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “บัญชาการ” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกงานที่คุณมีโอกาสโนมนาวบุคคลอื่น งานขายอาจจะเหมาะกับคุณ• คุณไมกลัวการเผชิญหนา แตอยาลืมพัฒนา การใชคำพูด น้ำเสียง และเทคนิคอื่นๆ ที่จะทำให ศักยภาพขอนี้ของคุณมีประสิทธิผล และโนมนาวใจคนอื่นไดอยางมีกุศโลบาย• ใชประโยชนจากจุดแข็งนี้กับเพื่อนๆของคุณ เลือกโอกาสที่เหมาะสมเพื่อพูดอยางตรงไปตรงมาเกี่ยว กับเรื่องราวหรือประเด็นที่มีความละเอียดออน เพื่อนๆของคุณอาจจะรูสึกดีและชื่นชมจากการพูด แบบตรงไปตรงมาของคุณ• ชวยเพื่อนของคุณและเพื่อนรวมงาน ใหประสบความสำเร็จ โดยการกระตุนใหพวกเขามุงมั่นและ ติดตามผลอยางตอเนื่อง• มองหาจุดมุงหมายในชีวิต เลือกประเด็นที่เรามีความเชื่อ แลวหาทางฟนฝาเพื่อผลสำเร็จในเรื่อง นั้น• ตั้งคำถามยากๆเพื่อชวยใหคนอื่นเผชิญหนากับความจริงของชีวิต• การฟนฝาอุปสรรค และการเอาชนะขวากหนาม เปนแรงจูงใจที่ดีสำหรับคุณ• เลือกสถานการณที่คุณพอจะควบคุมไดแลวลงมือจัดการ หากลมเหลวก็ถือเปนบทเรียน ยอมรับ ความผิดพลาดแลวเรียนรูจากมัน อยาโทษคนอื่นหรือถอดใจแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “บัญชาการ” ในแตละสาขาอาชีพ• เลือกอาชีพที่คุณมีโอกาสโนมนาว เชน ทนาย เจาของธุรกิจ การขาย นักการเมือง นักการ ศึกษา การแพทย หรือพระ• ลองดูงานการขาย ประเมินดูวาผลิตภัณฑหรือบริการอะไรที่คุณสนุกหรือไมสนุกกับการขายสิ่งนั้น• มองหาโอกาสเปนผูบริหาร คุณชอบบัญชาการ หลีกเลี่ยงงานที่ตองคอยรับคำสั่งโดยไมมีโอกาส แสดงความคิดเห็น• มองหางานที่เติบโตเร็ว ตระหนักวาคุณมีความอดทนต่ำที่จะเปนลูกนองใครไปนานๆ• มองหาบทบาทที่คุณสามารถจะมีอิสระในการสรรสราง และควบคุมตนเองและคนอื่นๆ• ใชความหนักแนนและมั่นใจของคุณใหเปนประโยชน ในสถานการณที่สับสนวุนวาย คุณสามารถ ทำใหเพื่อนรวมงานคลายกังวลใจได 9
 • Communicationแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “การสื่อสาร” ไปเปนจุดแข็ง• คุณมีโอกาสที่จะทำงานไดดีในบทบาทที่ทำหนาที่ดึงดูดความสนใจจากผูคน พรสววรคของคุณมี โอกาสทำไดดีในงานอาชีพเหลานี้ เชน ครู พนักงานขาย การตลาด พระ และสื่อสารมวลชน• ฝกฝนการเลาเรื่องที่คุณชอบ ฟงเสียงของตนเองวามีวิธีการเลือกใชคำพูดเปนอยางไร• เมื่อคุณนำเสนอ สังเกตปฎิกิริยาของผูฟงใหดี ตอนไหนที่พวกเขาตอบสนองการนำเสนอของคุณได ดีมากๆ เมื่อจบการนำเสนอใชเวลาทบทวนวาคุณทำอยางไรบางในตอนนั้น บันทึกการเรียนรูของ คุณไวเพื่อใชในการนำเสนอครั้งตอไป นำสิ่งที่ไดเรียนรูมาพัฒนาและเตรียมการนำเสนอใหดียิ่งขึ้น ทำอยางนี้ทุกๆครั้ง• ระบุเปาหมายในชีวิตของคุณออกมา มันจะชวยสรางแรงจูงใจของคุณ• บันทึกเรื่องราวที่สรางแรงบันดาลใจสำหรับคุณ เลาเรื่องราวเหลานั้นบอยๆ• เปนตัวแทนนำเสนอใหกลุมของตน• เมื่อคนรับฟงเรื่องราวจากคนอื่น แลวเขาไมเขาใจ ชวยคนที่พูดดวยการพูดใหมอีกครั้งดวยภาษาที่ เขาใจงายๆ• เลือกกิจกรรมที่คุณมีโอกาสไดใชการพูดและการนำเสนอบอยๆแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “การสื่อสาร” ในแตละสาขาอาชีพ• ลองพิจารณางานเหลานี้ เชน นักพูดเพื่อความบันเทิง นักแสดง นักพูดสรางแรงบันดาลใจ หรือ วิทยากร• เลือกอาชีพที่ไดใชการพูด เชน ครู ดีเจ ที่ปรึกษา นักการเมือง นักประชาสัมพันธ พระ• มองหาโอกาสที่จะไดเปนตัวแทนขององคกรในการส่ือสารกับมวลชน ตัวแทนการพูดเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ หรือผูสมัครรับเลือกตั้ง• พิจารณาอาชีพในหองสมุด ที่มีหนาที่อานหนังสือใหเด็กฟง• เลือกอาชีพนักเลาเรื่อง• พิจารณางานขายที่ตองมีการนำเสอนตอหนากลุมคนบอยๆ 10
 • Competitionแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “การแขงขัน” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกสภาพแวดลอมที่คุณสามารถวัดผลสำเร็จของงานไดอยางชัดเจน คุณอาจจะไมมีโอกาสพบ ความสามารถที่แทจริงของคุณเลยหากไมมีการเปรียบเทียบหรือการแขงขัน• ฉลองชัยชนะเมื่อบรรลุเปาหมาย ความสำเร็จจะไมมีความหมายหากไมมีการเฉลิมฉลอง• หาเพื่อนที่ชอบการแขงขัน แลวเปรียบเทียบความสำเร็จซึ่งกันและกัน• หาทางทำงานที่จำเจซ้ำซากใหนาสนใจ โดยการใชการเปรียบเทียบแขงขันกับตนเอง คุณจะพบวา คุณทำงานไดมากขึ้นอีกดวยวิธีการนี้• หลีกเลี่ยงการแขงขันในสถานการณที่ผลลัพธวัดไดไมชัดเจน หรือคุณไมมีโอกาสชนะในเกมสนั้นๆ• แขงขันกับตนเอง เปรียบเทียบวาจะทำใหดีกวาครั้งกอนอยางไร ไมวาจะเปนเรื่องหัวขอที่เรียน หรือเรื่องงานก็ตาม• การไดชัยชนะจูงใจคุณ หาความรูเพื่อที่จะทำใหมีโอาสชนะอยางสม่ำเสมอ• มองหาโอกาสที่จะอยูในสภาวะแวดลอมที่มีการแขงขันแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “การแขงขัน” ในแตละสาขาอาชีพ• เลือกงานที่สภาวะแวดลอมทาทายคุณ และความสำเร็จของคุณสามารถที่จะวัดผลไดชัดเจนดวย ตัวเลข อัตราสวน หรือการจัดลำดับ หลีกเลี่ยงสถานการณที่ขาดการวัดผลอยางชัดเจน หรือ ขาดเกณฑที่วัดผลได• ประเมินตัวเองวาชอบการแขงขันแบบเดี่ยวหรือกลุม แลวเลือกงานใหตรงจริตตนเอง• เลืกงานที่มีแรงจูงใจจากผลงานที่เปนเลิศ อาจจะเปนเงิน ถวยรางวัล การทองเที่ยว การเติบโต ในงาน แหวน รถ หรือโอกาสในการเรียนรู• หางานที่คุณสามารถจะแขงขันได และมีความสุขกับมัน อยาเลือกเพียงขอใดขอหนึ่ง 11
 • Connectednessแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ความเกี่ยวของเชื่อมโยง” ไปเปนจุดแข็ง• คุณอาจจะเปนผูเชี่ยวชาญในการชวยเหลือผูอื่นใหมองเห็นความเกี่ยวของเชื่อมโยง และจุดมุงหมาย ของกิจกรรมตางๆในแตละวัน• จัดสรรเวลาสำหรับการนั่งสมาธิหรือการนั่งไตรตรอง ทบทวนดูวาความเชื่อทางศาสนาของคุณตอก ย้ำในเรื่อง ความเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ เรื่องศรัทธาเกี่ยวกับมนุษยชาติ และเรื่องราวของความ บังเอิญในชีวิตไดอยางไร• จัดทำรายการเกี่ยวกับประสบการณชีวิตที่สนับสนุนในเรื่องของความเกี่ยวของเชื่อมโยง (หรือจัดทำ รายการเรื่องความบังเอิญที่มีนัยสำคัญซึ่งสงผลกับชีวิตของคุณ)• เขารวมงานกับองคกรที่คุณรูสึกวา พรสวรรคเรื่องนี้ สามารถใชประโยชนได• ชวยใหคนรอบๆตัวคุณรับมือกับสิ่งที่ไมคาดคิด และปรากฎการณที่อธิบายไมได โดยเฉพาะกรณีที่ คนกำลังคิดไมออกวาความเจ็บปวยและความตายทำไมจึงมาเกิดกับเขาในตอนนี้ มุมมองของคุณจะ ทำใหเขาเกิดความสบายใจ• ทำความเขาใจวาคนอื่นๆรูสึกอยางไรเกี่ยวกับพรสวรรคขอนี้ของคุณ• ระบุปญหาที่คุณกำลังเผชิญ แลวนั่งสมาธิเพื่อหาคำตอบแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ความเกี่ยวของเชื่อมโยง” ในแตละสาขาอาชีพ• หากเปนไปได เมื่อจบการศึกษาอุทิศสองปแรกในการทำงานจิตอาสา งานอาสาสมัคร หรืองานรับ ใชสาธารณะ รับใชชาติและสังคม• เมื่อจะรวมงานกับที่ใด ใหนำเรื่องการรับใชมวลมนุษยชาติเขาไปเปนปจจัยในการเลือกงานนั้นๆดวย เลือกลักษณะงาน และองคกรที่มีคานิยมสอดคลองกับคานิยมสวนตัวของคุณ• สมัครเขาทำงานอาสาสันติภาพระยะหนึ่ง กอนเริ่มทำงานจริง• อาสาสมัครทำงานในหนวยงานทางแพทย 1 สัปดาห หรือ 1 เดือน ในสถานพยาบาลในทองที่ที่ กันดาร ชวยเหลือผูลี้ภัยที่ดอยโอกาสในเมืองเล็กๆที่ไมมีสวัสดิการทางการแพทยที่ดี• เลือกทำงานแพทยอาสา• ตัดสินใจวาจะดำเนินชีวิตโดยการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา ตามศรัทธาของแตละคน 12
 • Consistencyแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ความยุติธรรม” ไปเปนจุดแข็ง• จัดทำรายการเกี่ยวกับความยุติธรรมที่คุณใหคุณคากับมัน ซึ่งรายการเหลานี้จะเปนแนวทางที่คุณ ยึดถือเปนหลักการในการดำรงชีวิตที่คุณไมประนีประนอม ยิ่งรายการเหลานี้มีความชัดเจนมาก เทาใด คุณจะสบายใจมากเทานั้นกับคนที่สามารถจะอยูรวมกันไดในขอบเขตของหลักการนี้• หาบทบาที่คุณสามารถจะเปนผูควบคุมกฎเพื่อยกระดับมาตรฐานนั้นๆ คุณสามารถที่จะเปนผูนำใน องคกรโดยการเปดโอกาสใหคนที่เสียเปรียบสามารถปลดปลอยศักยภาพของพวกเขาออกมา เพื่อที่ จะไดมีโอกาสทัดเทียมเสมอกันกับคนอื่นๆ• สะสมชื่อเสียงในการระบุบุคคลที่ทำงานและควรจะไดรับการยกยอง มั่นใจใหไดวาคนที่ทำงานไดรับ การดูแลและใหเกียรติสมกับสิ่งที่เขาทำ คุณจะไดรับการยอมรับวาเปนคนที่มีคุณธรรมในกลุมคน ของคุณ• หาบทบาทที่คุณสามารถที่จะควบคุมกฎ ดูแลมาตรฐาน โดยพรอมเสมอที่จะชนกับคนที่ชอบฝากฎ หรือพวกที่หาชองเพื่อใหเกิดประโยชนกับพวกตน• สงเสริมใหเกิดความยุติธรรม ในสโมสร ทีม หรือกลุมตางๆ• เชิดชู กรรมการ หรือคนที่ทำหนาที่ตัดสิน ดวยความยุติธรรมอยางยอดเยี่ยม• พิจารณาโอกาสที่จะทำหนาที่ตัดสินตามกฎกติกา• ยืนยันที่จะใหกฎระเบียบดำเนินไปดวยมาตรฐานเดียวกันกับทุกๆคนแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ความยุติธรรม” ในแตละสาขาอาชีพ• ทำงานในสภาวะแวดลอมที่กฎระเบียบ นโยบาย ขั้นตอน และแนวทางการทำงาน ไดรับการ ออกแบบมาใหเห็นอยางชัดเจน ตระหนักวาคุณจะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อทุกๆคน ไมวาจะอยูใน ฐานะใด ตองเคารพมาตรฐานเดียวกัน• มุงสูงานประเภท บัญชี กฎหมายภาษี โรงงาน หรืองานบริการภาครัฐ• ศึกษาเกี่ยวกับงาน ควบคุมคุณภาพ บริหารความเสี่ยง ควบคุมนโยบายความปลอดภัย บังคับใช กฎหมาย หรืองานกำกับมาตรฐานการผลิต• พิจารณางานกรรมการตัดสินกีฬา• เลือกสถานที่ทำงานที่เห็นความสำคัญของมาตรฐานในการทำงาน โดยสังเกตจาก การปฐมนิเทศน การฝกอบรม การพัฒนา และคูมือในการทำงาน• มองหางานในตำแหนงที่ปจจัยแหงความสำเร็จ เกี่ยวของกับ การตรวจสอบขั้นตอนการประมูล การจัดซื้อ การกำหนดแบบสัญญา และงานที่เนนความโปรงใสทางดานกฎหมาย 13
 • Contextแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “การคำนึงถึงสิ่งรอบขาง” ไปเปนจุดแข็ง• อานเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร สารคดี ประวัติบุคคลสำคัญ คุณจะพบแงคิดที่จุดประกาย มากมายซึ่งชวยใหคุณเขาใจบริบทในปจจุบันมากขึ้น ความคิดของคุณจะชัดเจนมากขึ้น• กอนงานโครงการจะเริ่มขึ้น กระตุนใหเพื่อนๆของคุณศึกษาและเรียนรูจากโครงการในอดีต ชวย พวกเขาดวยการบอกวา “ประวัติศาสตรมักซ้ำรอย ใครไมตระหนักเรื่องนี้ก็จะไมไดเรียนรูจากความ ผิดพลาดในอดีต”• ถาบทบาทคุณตองสอนคนอื่นๆ สรางแผนการสอนในลักษณะกรณีศึกษา ผูรียนของคุณจะเรียนรู ไดดีจากบริบทในอดีต ใชความเขาใจในอดีตของคุณทำใหผูเรียนมองไปขางหนาไดดียิ่งขึ้น• ชวยใหองคกรของคุณเห็นคุณคาของวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบาน เชน สะสมสัญลักษณ และ เรื่องราวที่ดีงามในอดีต หรือแนะนำใหตั้งชื่อสถานที่สำคัญตามบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร• เมื่อจะรวมงานกับใคร อยาลืมศึกษาภูมิหลังของแตละคน• ลองพิจารณางานเกี่ยวกับประวัติศสาตร หรือมีงานอดิเรกที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร• ทำใหสิ่งที่เคยใชงานไดในอดีต กลายเปนสิ่งที่เรานำมาประยุกตไดในปจจุบัน• ชวยใหคนอื่นเขาใจวาการจะตัดสินใจที่ดีควรจะมองหาแบบแผนในอดีตเพื่อประกอบการตัดสินใจแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “การคำนึงถึงสิ่งรอบขาง” ในแตละสาขาอาชีพ• เลือกอาชีพ เชน ครู ผูเก็บเอกสารสำคัญ งานในหอศิลป พิพิธภัณฑ ทำหนังสารคดี สื่อสาร มวลชน นักเขียนนิยาย นักมานุษยวิทยา นักโบราณคดี นักคนควาของเกา งานบูรณะโบราณ สถาน งานคนควาเกี่ยวกับประวัติศาสตรในยุคสมัยใดสมัยหนึ่ง ฯลฯ• เปนผูเชี่ยวชาญดานการคนควาที่มาของแตละคน วามีพื้นเพมาจากที่ใด ตนตระกูลเปนใคร หรือ งานที่ตองสืบคนตนตอกลับไปสูอดีตที่มีนัยทางประวัติศาตร หรือนัยทางกฎหมาย• รวมงานกับวนอุทยานแหงชาติ ทำตัวเปนผูเชี่ยวชาญดานมัคคุเทศนเกี่ยวกับสถานที่สำคัญทาง ประวัติศาสตร รับผิดชอบดูแลบูรณะซอมแซมทรัพยสินและเอกสารขอมูลทางประวัติศาสตร• มองหางานเชน นักประเมินวัตถุโบราณ หรือของเกาแกที่มีคุณคา เชนของเลน เสื้อผา เครื่อง เพชร ภาพเขียน หนังสือ คัมภีร เรียนรูหรือหาหนทางที่จะทำงานในการประมูลสิ่งของและวัตถุ โบราณ 14
 • Deliberativeแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ระมัดระวัง” ไปเปนจุดแข็ง - เลือกสายอาชีพที่คุณมีโอกาสใหคำแนะนำและขอเสนอแนะ คุณอาจมีความเชี่ยวชาญงานดาน กฏหมาย รางสัญญาทางธุรกิจ หรือการบังคับใชกฎขอบังคับตางๆ - ในชวงเวลาแหงความเปลี่ยนแปลง ใหใชประโยชนจากการตัดสินใจอยางระมัดระวัง และ เตรียมตัวใหพรอมอธิบายวาทำไมคุณจึงตัดสินใจอยางนั้น - มั่นใจในการตัดสินใจของตน ทำในสิ่งที่คุณคิดวาเหมาะสมไมวาการตัดสินใจนั้นจะมีผลตอชื่อ เสียงของคุณอยางไร - ไมวาหนาที่หลักของคุณคืออะไร จงพยายามชวยผูอื่นคิดเมื่อพวกเขาตองตัดสินใจ แลวคุณจะ ไดรับการยอมรับวาเปนที่ปรึกษาที่มีคุณคา - อยาปลอยใหผูอื่นเรงคุณใหเปดเผยความเปนตัวตนเร็วจนเกินไป ตรวจสอบพวกเขาใหมั่นใจ กอน คุณเปนคนที่สรางความสัมพันธฉันทเพื่อนอยางชาๆ และคอนขางจะเลือกเพื่อนอยางมาก โดยมีเพื่อนสนิทกลุมเล็กๆของคุณอยูไมกี่คน - เปนแกนนำในการสรางบรรยากาศทางสังคมวงในของตนเองและทางวิชาการในสถาบันการ ศึกษา - พยายามกำหนดเวลาบางชวงของวันใหตนเอง เพียง 5-10 นาที เพื่อสะทอนความคิดที่เกิดขึ้น ในแตละวัน เหตุการณ หรือสิ่งอื่นๆที่ทำใหคุณมีความกังวลใจแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ระมัดระวัง” ในแตละสาขาอาชีพ - เลือกสายอาชีพที่คุณและผูอื่นสามารถใชประโยชนจากความระมัดระวัง และความรอบคอบ ของคุณ - คุณอาจตองการทำงานในหนาที่ที่ตองทำวิจัยและวิเคราะหขอมูลเพื่อวางแผนหรือเพื่อใหได ความเขาใจในเรื่องใหมๆ - ทำงานในองคกรที่ตำแหนงนั้นใหความอิสระในการทำงาน - คุณเปนนักถามที่สามารถถามหาปญหาที่อาจจะเกิดไดดี การถามนี้จะชวยใหผูอื่นคิดกอนที่จะ ตัดสินใจเดินหนาอยางหุนหันพลันแลนมากเกินไป 15
 • Developerแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “นักพัฒนา” ไปเปนจุดแข็ง - จดรายชื่อของทุกๆคนที่คุณเคยชวยใหพวกเขาเรียนรูและกาวหนา การกลับมาดูรายชื่อนี้บอยๆ เปนสิ่งเตือนใจวาคุณสรางความแตกตางแกโลกนี้มากเพียงใด - เลือกสายงานที่หนาที่หลักของคุณคือการสรางความเติบโตใหผูอื่น เชน การสอน การโคช หรือ การบริหารจัดการเพราะจะทำใหคุณไดรับความพึงพอใจสูงสุด - สังเกตชวงเวลาที่เพื่อนๆของคุณกำลังเรียนรูและเติบโต แลวชวยใหพวกเขาเติบโตไดดียิ่งขึ้น ดวยการแชรมุมมองที่คุณเฝาสังเกตมา - ระบุรายชื่อของบุคคลที่คุณตองการชวยพัฒนา ระบุวาจุดแข็งของพวกเขาคืออะไร กำหนด เวลาเพื่อพบกับแตละคนอยางสม่ำเสมอ แมจะเพียงครั้งละ 15 นาที เพื่อหารือเรื่องเปาหมาย และจุดแข็งของพวกเขา - ระบุวาพี่เลี้ยงทานใดในอดีตที่เคยสามารถมองเห็นสิ่งที่พิเศษเปนเอกลักษณเฉพาะคุณ หาเวลา ไปเยี่ยมเพื่อขอบคุณที่เขาชวยใหคุณพัฒนาตน แมวาคุณอาจตองสืบคนวาคุณครูเหลานี้อยูที่ใด ในขณะนี้แลวสงจดหมายไปใหก็ตาม - วางแผนพัฒนาจุดแข็งของตนบนโดยใหมีพื้นฐานความเขาใจมาจาก พรสวรรค ความรู และ ทักษะที่มี - คนหาคนเกงมีความสามารถที่ตองการความชวยเหลือ แลวชวยพัฒนาพวกเขาขึ้นมา - พยายามหาทางชวยคนที่ดอยโอกาสกวาแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “นักพัฒนา” ในแตละสาขาอาชีพคุณจะรูสึกพึงพอใจมากที่สุดถาไดทำงานใหบริการแกผูอื่นในองคกร โดยเฉพาะเมื่อความสำเร็จขององคกรนั้นมีพื้นฐานมาจากความสัมพันธระหวางบุคคล - เลือกงานที่ทำเปนทีม หรือมีหุนสวนเพราะจะทำใหคุณมีโอกาสชวยพัฒนาใหพวกเขาเติบโต ขึ้นได - คุณเปนบุคคลที่มีคาตอองคกรเพราะคุณเปนตัวชวยพัฒนาทุกๆคนที่อยูรอบตัวคุณ จงอยา ลืมวาตัวคุณมีความหมายมากเพียงใด - พิจารณาสายอาชีพเกี่ยวกับ การใหคำปรึกษา ทรัพยากรมนุษย การสอน หรือการบริหาร จัดการ คุณมีพรสวรรคในการสังเกตเห็นวาผูอื่นกาวหนาไปมากนอยอยางไรและสามารถ ชวยใหพวกเขาทำสิ่งตางๆไดดีมากขึ้นกวาเดิม 16
 • Disciplineแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ระเบียบวินัย” ไปเปนจุดแข็ง - เลือกหนาที่และความรับผิดชอบที่มีโครงสรางที่ชัดเจน - อยาลังเลที่จะตรวจสอบอยางสม่ำเสมอวาทุกสิ่งทุกอยางดำเนินไปอยางราบรื่นหรือไม เนื่องจากคุณรูสึกกระตือรือรนที่จะทำอยูแลว ในไมชาผูอื่นก็จะคาดหวังวาคุณจะทำสิ่งนี้ใหตอ ไปเรื่อยๆ - เรียนรูที่จะใชระบบบริหารเวลา เพราะมันจะทำใหคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความมั่นใจ มากขึ้น - คิดหากิจวัตรที่คุณจะทำตามเปนประจำอยางเปนระบบระเบียบทุกวัน เมื่อเวลาผานไป ผูอื่นจะ ชื่นชมในความคงเสนคงวาของคุณ - พิจารณาหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดวินัยใหตนเอง แลวใชกลยุทธดานวินัยนี้เพื่อทำสิ่งตางๆใหบรรลุ เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ - พยายามรักษาโครงสรางของไลฟลไตลโดยการหาพื้นที่และเวลาสำหรับทุกๆสิ่ง - จัดตารางเวลา แลวพยายามวางทุกๆกิจกรรมลงไป ระบุใหชัดเจนวาเวลาไหนสำหรับเรียน หรือ ทำงาน - รักษาโครงสรางตางๆโดยการตรวจสอบตารางเวลาอยางสม่ำเสมอ เขียนรายการสิ่งที่ตองทำ ในแตละวันเพื่อชวยใหคุณสามารถบริหารเวลาและสรางวินัยได ขีดฆาแตละรายการออกไป เรื่อยๆเมื่อคุณทำสิ่งนั้นแลวแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ระเบียบวินัย” ในแตละสาขาอาชีพ - เลือกสายอาชีพที่คุณเปนผูควบคุมวินัยขอบตนเองและผูอื่น - ทักษะการจัดการของคุณเปนประโยชนสำหรับตำแหนงที่เกี่ยวกับการจัดการ - เลือกทำงานที่ตองการความถูกตองแมนยำ - คุณเปนที่ชื่นชมในที่ทำงานสวนมากเพราะคุณทำงานทุกอยางตามระบบที่วางเอาใว - คุณสามารถชวยใหผูอื่นจัดระบบระเบียบตนเองได เพราะระเบียบจะทำใหพวกเขามี ประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น - คุณเปนคนที่ชอบความสมบูรณแบบ บางคนอาจวิจารณคุณในเรื่องนี้ จงอยาไปสนใจ ให ลองคิดถึงบางสายอาชีพที่บุคคลที่ไมชอบความสมบูรณแบบไมควรมาทำ เชน นักบิน หมอ ผาตัดสมอง นักบัญชี 17
 • Empathyแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ความเห็นอกเห็นใจ” ไปเปนจุดแข็ง - เห็นคุณคาพรสวรรคขอนี้ที่สามารถทำใหคุณเขาถึงความคิดและความรูสึกของผูอื่น - ฝกระบุชื่อความรูสึกที่คุณมีและของผูอื่นที่คุณเฝาสังเกต บุคคลที่สามารถระบุชื่อความรูสึกได นั้นมักสามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดดีกวา - สรางความเชื่อใจดวยการบอกใหผูอื่นทราบวาคุณทราบวาพวกเขารูสึกอยางไร - ใชพรสวรรคดานความเห็นอกเห็นใจชวยใหเพื่อนๆของคุณสามารถเขาถึงคนกลุมอื่นๆได จาก นั้นแชรใหผูอื่นทราบวาตางฝายรูสึกตอกันและกันอยางไร - ระบุเพื่อนที่มีความเห็นอกเห็นใจสูง และตรวจสอบวาผลการสังเกตผูอื่นของคุณทั้งสองเหมือน หรือตางกันอยางไร - บางครั้ง ความเงียบก็เปนสิ่งสำคัญ คุณมีพรสวรรคในการทำใหผูอื่นรูวาคุณกำลังรูสึกอยางไร แมไมพูดออกมา จงพยายามพัฒนาความสามารถการสื่อสารโดยไมใชคำพูด - เปดใจใหผูอื่นทราบวาคุณสามารถรับรูถึงความเจ็บปวดของพวกเขา - ทำความเขาใจและยอมรับวาการรองไหเพราะเรื่องที่เจ็บปวดของผูอื่นนั้นเปนเรื่องที่ไมผิด แปลกอะไร เพราะความเห็นอกเห็นใจของคุณเปนตัวผลักดันใหเปนเชนนั้นแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ความเห็นอกเห็นใจ” ในแตละสาขาอาชีพ - พยายามเลือกทำงานในศูนยใหคำปรึกษาเพื่อนรวมงาน หรืองานที่คุณตองใหคำแนะนำหรือ พยายามทำความเขาใจผูอื่น - เลือกทำงานเปนทีม เพราะคุณสามารถทำความเขาใจ ใหการสนับสนุน และชวยใหพวกเขา ทำงานรวมกันได - ครูที่ดีมักจะมีความเห็นอกเห็นใจสูง - นักเขียนที่ดีบางคนมีความเห็นอกเห็นใจสูง - การฟงเปนอีกหนึ่งทักษะที่เยี่ยมยอดของคุณ การรับฟงความรูสึกของผูอื่นเปนการชวยใหพวก เขาสมองโลงและขัดแยงในตนเองนอยลง 18
 • Focusแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “เปาหมายชัดเจน” ไปเปนจุดแข็ง• เขียนเปาหมายออกมาใหชัดเจน ดูมันบอยๆ คุณจะรูสึกวาคุณควบคุมชีวิตของคุณไดดี• หางานที่มีอิสระจากการควบคุม พรสวรรคขอนี้ทำใหคุณมุงที่เปาหมายโดยไมมีความจำเปนตองมี ใครมากระตุนหรือชี้นำคุณ• พรสวรรคขอนี้ทำใหคุณเปนคนที่ทรงคุณคากับทีม ชวยพวกเขาตั้งเปาหมาย เมื่อจบการประชุม สรุปสาระสำคัญที่ตกลงกัน ระบุวันเวลาที่จะลงมือทำ และนัดหมายการติดตามผล• ระบุคนตนแบบของคุณ เขียนออกมาใหมีรายละเอียดใหมากที่สุดวาทำไมคุณจึงปรารถนาที่จะมีเปา หมายที่ชัดเจนที่จะประสบความสำเร็จเชนเดียวกับเขา• คิดถึงสิ่งที่คุณตองการจะทำในอีกหาปขางหนา ระบุความเชื่อมโยงกับปจจุบัน คุณจะตองพัฒนา ทักษะและความรูอะไรบาง คิดถึงสิ่งนี้เสมือนการกาวกระโดดไปสูความสำเร็จในอนาคต• จัดลำดับความสำคัญเพื่อใหทราบวา จะตองทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร จะไดไมออกนอก เสนทาง• เมื่อจะลงมือแกไขปญหา พิจารณาวิธีการกอนลงมือทำ มุงความสนใจไปที่เปาหมายวาอะไรคือเปา หมายหลัก• คุณอาจจะรูสึกไมสบอารมณ หากคุณมองวาภาวะการณที่กำลังเกิดขึ้นของคุณนั้นมันเปนภาพของ “งานที่ยุงเหยิงเกินไป”แนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “เปาหมายชัดเจน” ในแตละสาขาอาชีพ• คุณจะทำงานไดอยางมีความสุขหากงานที่คุณทำนั้นมันสามารถระบุเปาหมายและวัตถุประสงคออก มาไดอยางชัดเจน และหากคุณเห็นความเชื่อมโยงของงานกับเปาหมายระยะยาวในชีวิตของคุณ แลวจะยิ่งดีใหญ• คุณจะมีประโยชนในองคกรที่รูจักใชคุณเพื่อการกำหนดเปาหมายและจัดลำดับความสำคัญ• คุณสามารถจะทำงานไดตามกำหนด ดังนั้นคุณจึงทำงานไดดีโดยไมตองมีใครมาคอยควบคุมดูแล• จัดทำเปาหมายในชีวิตที่วัดผลไดชัดเจน สิ่งนี้จะชวยใหคุณติดตามความคืบหนาในอาชีพของคุณได 19
 • Futuristicแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “อนาคต” ไปเปนจุดแข็ง - เลือกหนาที่ที่คุณมีโอกาสเสนอไอเดียตางๆเกี่ยวกับสิ่งที่นาจะเกิดในอนาคต เชน คุณอาจ ประสบความสำเร็จในฐานะนักลงทุน หรือเจาของกิจการ - ใหเวลากับการคิดถึงอนาคต ยิ่งคุณใหเวลากับการคิดถึงอนาคตมากเทาใด ไอเดียตางๆก็จะ กระจางมากยิ่งขึ้น เมื่อไอเดียชัดเจนขึ้นแลว ก็เปนการงายขึ้นที่จะชักจูงผูอื่นยอมรับไปดวย - สรรหาบุคคลที่เห็นคุณคาไอเดียสำหรับอนาคตของคุณ พวกเขาคาดหวังวาคุณจะทำไอเดีย เหลานี้ใหเปนจริง และความคาดหวังเหลานี้จะเปนตัวกระตุนคุณ - กระตุนเพื่อนๆของคุณดวยเปาหมายที่สามารถทำใหเปนจริงไดในอนาคต หรือเขียนวิสัยทัศน ของคุณออกมาแลวแชรใหเพื่อนของคุณทราบ - หาเพื่อน หรือเพื่อนรวมงานที่มีพรสวรรคนี้เชนเดียวกับคุณ ใหเวลาสักเดือนละหนึ่งชั่วโมงใน การแชรไอเดียตางๆเกี่ยวกับอนาคต การคิดรวมกันเชนนี้จะชวยผลักดันใหทุกๆคนทำใหไอเดีย ตางเปนจริงไดมากยิ่งขึ้น - เก็บภาพ หนังสือ สมุดจด หรือเครื่องเตือนความจำตางๆที่จะคอยเตือนใจวาคุณกำลังทำงาน เพื่อเปาหมายอะไร - วาดภาพในอนาคต พยายามคิดวาคุณสามารถทำอะไรในตอนนี้ไดบางเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น - แชรวิสัยทัศนของคุณเพื่อทำใหผูอื่นสามารถจินตนาการถึงภาพในอนาคตไดดียิ่งขึ้นแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “อนาคต” ในแตละสาขาอาชีพ - ฝนใหไกล เขียนเปนลายลักษณอักษรวาความฝนของคุณคืออะไรแลวพยายามไปใหถึงฝนที่ยิ่ง ใหญที่สุดของคุณ - เลือกทำงานในองคกรที่สามารถชวยคุณสรางภาพที่ผูอื่นวาดเอาไวสำหรับอนาคตใหเปนจริงได หรือชวยใหพวกเขาเห็นวาหนาที่ที่พวกเขากำลังทำอยูนั้นทำใหภาพฝนเปนความจริงไดอยางไร - เลือกสายอาชีพที่คุณมีโอกาสชวยใหผูอื่นมองเห็นวาอนาคตและเปาหมายของตนคืออะไร - เลือกงานที่ชวยใหคุณสามารถเชื่อมโยงไปถึงการงานที่คุณตองการทำหลังจบการศึกษา 20
 • Harmonyแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ความกลมเกลียว” ไปเปนจุดแข็ง - ในขณะทำงานรวมกับผูอื่น ใหเนนย้ำในเรื่องคุณคาของการโอนออนผอนตาม - สรางเครือขายของผูคนจากหลายๆมุมมอง แลวพึ่งพาพวกเขาในยามที่คุณตองการความ ชำนาญการเฉพาะดาน ความเปนคนที่เปดใจ ไมปดกั้นเรื่องมุมมองความเห็นที่แตกตางจะชวย ใหคุณเรียนรูไดดี - เปนสมาชิกที่ดีของทีม จุดแข็งของคุณคือความเต็มใจที่จะอดทนและปรับตัวเขากับคนที่มีความ แตกตางหลากหลาย - เมื่อผูอื่นกำลังถกเถียงไมลงรอยกัน ใหสมาชิกทานอื่นๆชวยแสดงความคิดเห็น การมีผูคนมาก ขึ้นในการสนทนาจะทำใหคุณสามารถหาจุดที่ทุกๆคนสามารถตกลงรวมกันได คุณสามารถชวย ใหผูอื่นอยูรวมกันได - เลี่ยงหนาที่การงานที่คุณตองเผชิญหนากับผูอื่นเปนประจำ งานขายทางโทรศัพทที่ตองติดตอ คนที่คุณไมรูจักมากอนนั้นจะทำใหคุณรูสึกหงุดหงิดใจ - ใชความเปนมิตรของคุณชวยผลักดันทัศนคติเชิงบวกใหแกผูอื่น - ฝกพิจารณาหาวาอะไรเปนจุดยืนที่เหมือนกันของผูอื่น - ทาทายกลุมสมาชิกเพื่อคนหาวา ณ จุดใดที่พวกเขาสามารถตกลงรวมกันไดแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ความกลมเกลียว” ในแตละสาขาอาชีพ - เลือกสายอาชีพที่ใหโอกาสคุณเปนผูทำใหกลุม ทีม หรือองคกรมีความกลมเกลียว มีเสถียรภาพ - เลี่ยงงานที่ตองเจอกับความขัดแยงตลอดเวลา - เลือกสภาพแวดลอมการทำงานที่มีความมั่นคง เขากันไดกับความเปนคุณ และมีความเสี่ยงต่ำ - คุณเปนคนที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง ซึ่งเปนบุคคลที่ทุกๆองคกรตองการในการ ทำงานตางๆใหเสร็จลุลวงและดำเนินงานอยางราบรื่น คุณเปนผูที่สามารถชี้ใหผูอื่นเห็นวา หลัก ทฤษฏีตางๆนั้นสามารถนำมาปฏิบัติจริงไดอยางไร - คุณทำงานไดดีและชวยเหลือสมาชิกคนอื่นๆในทีมทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณชวยใหบรรยากาศในทีมนั้นมีความสงบและมั่นคง 21
 • Ideationแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ความคิด” ไปเปนจุดแข็ง• หางานที่ความคิดของคุณจะไดรับการยอมรับและมีคุณคา เชน งานนักการตลาด นักโฆษณา นัก สื่อสารมวลชน งานออกแบบ หรืองานพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ• คุณเปนคนที่มีแนวโนมจะเบื่องาย ลองปรับกิจวัตรประจำวันใน บาน โรงเรียน ที่ทำงาน เพียงเล็ก นอย เพื่อสรางความแปลกใหมตื่นตาตื่นใจใหมากขึ้น ทาทายตัวเองดวยการมองงานประจำที่ซ้ำ ซากเปนเกมส โดยการตั้งเปาหมายเล็กๆนอยเพื่อใหเกิดความสนุกบาง• หาโอกาสระดมความคิด ดวยความคิดที่เหลือเฟอของคุณ คุณจะทำใหกิจกรรมนี้สนุกสนานและได แนวคิดใหมๆเพิ่มเติมอยางมีประสิทธิภาพ• อภิปรายความคิดของคุณกับคนอื่นๆ ทาทีของเขาจะทำใหคุณปรับและพัฒนาแนวคิดเดิมของคุณให ดียิ่งขึ้น• เมื่อเกิดไอเดียใหมๆในหัว อยาลืมจดบันทึกเอาไว วางแผนการวาจะทำอยางไรใหแนวคิดเหลานั้น เกิดเปนรูปธรรมตอไปได• หาหนทางที่จะทำใหสิ่งที่คนอื่นบอกวาเปนไปไมไดนั้นใหเปนไปได คิดหาหนทางใหมๆที่สรางสรรค เพื่อทำใหเกิดการแกปญหาเหลานั้นแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ความคิด” ในแตละสาขาอาชีพ• ตอยอดจากความคิดสรางสรรคของคุณ หางานที่มีอิสระทางความคิด และสามารถแสดงความคิด เห็นออกมาไดเสมอ• หางานที่คนอื่นๆเขาชื่นชมแนวคิดของคุณ และเปนงานที่คุณไดเรียนรูสิ่งใหมๆเสมอ• คุณจะหาหนทางใหมๆที่ดีขึ้น ในการทำงานในองคกรที่คุณรวมงานดวยเสมอ• หางานที่ผูนำและผูบริหาร เปดโอกาสใหคุณไดแสดงความคิดเห็นที่สรางสรรคแปลกใหม เพื่อหา หนทางในการพัฒนาสิ่งดีๆตอยอดอยางสม่ำเสมอ 22
 • Includerแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ตอนรับ” ไปเปนจุดแข็ง - เลือกงานที่คุณมีโอกาสทำงานรวมกันและมีปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่น คุณสนุกกับความทาทายวา จะทำใหทุกๆคนรูสึกมีความสำคัญไดอยางไร - เลือกหนาที่ที่คุณรับผิดชอบในการเปนกระบอกเสียงกับความคิดเห็นที่ไมไดรับความสนใจเทาที่ ควร คุณจะรูสึกพึงพอใจเปนอยางมากเมื่อไดเปนตัวแทนของพวกเขา - หาโอกาสที่จะนำบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมและพื้นฐานที่แตกตางกันมาอยูรวมกัน คุณสามารถ เปนผูนำใหแกพวกเขาได - ชวยใหสมาชิกหนาใหมไดทำความรูจักกับผูอื่น คุณมีความสามารถสูงในการทำใหสมาชิกใหม รูสึกไดรับการยอมรับและเปนสวนหนึ่งของทีม - ในฐานะคนนอก ลองสังเกตวาพรสวรรคของพวกเขาคืออะไรแลวแนะนำใหพวกเขาใช พรสวรรคนี้ชวยใหความสนับสนุนแกกลุม - เขาไปเริ่มสนทนากับคนที่รูสึกโดดเดี่ยว หรือถูกทิ้งไวเพียงลำพัง - ระหวางอยูในชั้นเรียน เชื้อเชิญใหคนที่นั่งเพียงลำพัง มานั่งคูกับคุณ - ใหการสนับสนุนความสำคัญของการที่ความรูสึกของทุกๆคนจะตองไดรับการยอมรับแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ตอนรับ” ในแตละสาขาอาชีพ - เลือกสายอาชีพที่คุณตองทำหนาที่ผูนำกลุมคนเพราะคุณมีความสามารถในการสรางความรูสึก การมีสวนรวมของกลุม - คุณเพิ่มคุณคาใหกับสภาพแวดลอมในที่ทำงาน โดยชวยใหพวกเขามารวมตัวกันเพื่อไปใหถึงเปา หมายที่มีรวมกัน - การทำงานในกลุมที่ผูอื่นอาจไมมีโอกาสเขารวมดวย เชน การชวยเหลือเด็กที่รางกายหรือ สมองไมสมประกอบ จะทำใหคุณมีโอกาสใชพรสวรรคเพื่อชวยพวกเขารูสึกดีตอตนเองมากขึ้น - สายอาชีพในองคกรสหประชาชาติ หรือใหความชวยเหลือชาวตางชาติอาจเปนที่นาสนใจ สำหรับคุณ เพราะคุณชื่นชมและเปดรับทุกๆคนและทุกๆความคิดของพวกเขา - งานสังคมสงเคราะหนั้นนาสนใจสำหรับคุณ การไดชวยใหเด็กๆไดมีบานและเปนที่รักของ ครอบครัวใหมทำใหคุณมีความสุข 23
 • Individualizationแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ความเปนปจเจกบุคคล” ไปเปนจุดแข็ง - เลือกวิชาชีพที่พรสวรรคขอนี้ของคุณไดรับการยอมรับและชื่นชม เชน ที่ปรึกษา ผูใหคำแนะนำ หัวหนางาน ครู นักเขียนเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล หรือการขาย - เปนผูเชี่ยวชาญในการระบุวาจุดแข็งและสไตลของตนเองคืออะไร ตัวอยางคำถามที่ชวยคิดคือ คำชมที่เยี่ยมยอดที่สุดที่คุณเคยไดรับมาจากเรื่องใด คุณเขาพบครู อาจารยบอยมากเพียงใด แนวทางการสรางความสัมพันธที่ดีที่สุดของคุณคืออะไร และ วิธีการเรียนรูใดที่ดีที่สุดสำหรับ คุณ - ชวยใหเพื่อนๆและครอบครัวของคุณวางแผนอนาคตโดยชวยระบุจุดแข็งของพวกเขา จากนั้น ออกแบบอนาคตโดยใชจุดแข็งเปนพื้นฐาน - ทำใหเพื่อนๆและครอบครัวเขาใจวาแตละคนมีความตองการที่เปนเอกลักษณของตนเอง ไม นานทุกคนจะพยายามเขามาอธิบายใหคุณฟงวาสิ่งที่ผูอื่นทำนั้นทำไปเพราะอะไร และมีอะไร เปนแรงกระตุน - ศึกษาชีวิตของบุคคลที่ประสบความสำเร็จเพื่อเรียนรูวาพวกเขาทำอะไรที่แตกตางไปจากคนอื่น จนประสบความสำเร็จได - ลองเขียนนวนิยาย - พยายามคนหาความสัมพันธแบบตัวตอตัวกับผูอื่น เพื่อใชเปนโอกาสในการใชและพัฒนาทักษะ ดานนี้ของคุณ - หาโอกาสที่จะใชพรสวรรคขอนี้เพื่อวิเคราะหวาทำอยางไรบุคคลที่แตกตางหลากหลายจึง สามารถทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพไดแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ความเปนปจเจกบุคคล” ในแตละสาขาอาชีพ - การทำงานในสายงานการศึกษาทำใหคุณมีโอกาสไดใชพรสวรรคขอนี้ เพราะคุณจะปฏิบัติตอ นักเรียนแตละคนในแบบที่ตรงจริตของเขามากที่สุด - ในฐานะหัวหนางานหรือผูจัดการ คุณมีโอกาสชวยผูอื่นใหมองเห็นวาอะไรที่พวกเขาสามารถ ทำไดดีอยูเสมอๆ โดยคุณพิจารณาประกอบกันวาเขาเปนใครและผลงานที่ทำออกมาคืออะไร - งานดานที่ปรึกษาเปนสายอาชีพที่อาจทำใหคุณรูสึกมีความสุข ไดดั่งใจ เพราะความสามารถใน การมองเห็นวาแตละปจเจกบุคคลนั้นตางกันและจะชวยใหพวกเขาใชความสามารถเหลานั้น มากขึ้นและเจริญกาวหนาไดอยางไร - การเขียนนวนิยายชวยใหคุณสามารถพัฒนาความเปนเอกลักษณของแตละตัวละครไดเปน อยางดี 24
 • Inputแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ปอนขอมูล” ไปเปนจุดแข็ง• มองหางานที่คุณมีโอกาสคนควาขอมูลใหมๆไดทุกวันเชน งานสอน งานวิจัย งานสื่อสารมวลชน• ระบุขอบขายที่คุณตองการเปนผูเชี่ยวชาญ หลังจากนั้น คนหาขอมูลเกี่ยวกับสิ่งเหลานั้น• จัดตารางการอานหนังสือและบทความที่คุณสนใจ• เรียนรูที่จะจดจำคำศัพทใหมๆ สะสมคำพูดดีๆ และเรียนรูความหมายของแตละคำ• คุณอาจจะชอบการอานพจนานุกรม หรือสารานุกรม บางคนอาจจะมองวาคุณแปลก แตวา สำหรับคุณแลว เปนวิธีที่จะทำใหแกรงยิ่งขึ้นในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนของคุณเอง• พัฒนาระบบที่ใชในการจัดเก็บสะสมขอมูลของคุณ อาจจะทำแบบงายๆเปนแฟม หรือจะทำแบบทัน สมัยบนคอมพิวเตอรก็ได• ระบุวิธีการที่คุณสามารถเผยแพรหรือแชรขอมูลตางๆที่คุณสะสมมาใหกับบุคคลอื่นๆ• หาขอมูลใหมๆจาก เว็บ รานหนังสือ หองสมุด เมื่อใดก็ตามที่คุณมีโอกาสแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ปอนขอมูล” ในแตละสาขาอาชีพ• คุณอาจจะปรารถนาที่จะทำงานที่คุณไดมีโอกาสเรียนรูอยางตอเนื่อง• คุณอาจจะชอบงานในหนาที่ที่เกี่ยวของกับความรูใหมๆ ที่คุณมีโอกาสไดเรียนรูจากแนวคิดใหมๆ และวิธีการที่สรางสรรคในการแกไขปญหา• อาชีพในอุดมคติของคุณคืองานที่คุณมีโอกาสไดเผยแพรความรูที่คุณร่ำเรียนมา และมีโอกาสได คนควาและเรียนรูเกี่ยวกับการคนพบสิ่งใหมๆตลอดเวลา• หางานที่คุณมีโอกาสไดคนควา หรือทำการวิจัย• เปนผูเชี่ยวชาญดานสื่อ หรือมีหนาที่ที่จะตองเขาถึงขอมูลจำนวนมากเพื่อนำขอมูลมาใหคนอื่นใช ประโยชนอาจจะเปนงานที่จูงใจคุณ 25
 • Intellectionแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “นักคิด” ไปเปนจุดแข็ง - พิจารณาที่จะศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับปรัชญา วรรณกรรม หรือจิตวิทยา - คุณเปนนักคิด จึงควรแบงเวลาในแตละวันใหตนเองเพื่อใชในการคิด ไตรตรอง สะทอนความ คิด และเติมพลังใหตนเอง - จดไอเดียตางที่คุณมีในไดอารี่ ไอเดียเหลานี้เปนเสมือนเมล็ดขาวที่คุณสามารถเก็บเกี่ยวความรู ความเขาใจที่มีคาในอนาคต - ใหเวลากับการเขียน เพราะมันเปนวิธีที่ดีที่สุดในการทำใหความคิดของคุณสอดประสานกันและ ตกผลึกดีมากขึ้น - หาคูสนทนาที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกับคุณ หรือจัดกลุมอภิปรายประเด็นที่คุณมีความสนใจ - สรางสัมพันธกับบุคคลที่คุณมองวาเปนนักคิด การมองพวกเขาเปนตัวอยางจะทำใหคุณ สามารถมุงความสนใจไปที่ความคิดของตนเอง - พิจารณาวาในสถานการณใดที่คุณสามารถใชความคิดไดดีมากที่สุด ขณะที่คุณอยูคนเดียวหรือ ไม คิดที่เงียบหรือเปลา หรือมีสถานที่ที่คุณชื่นชอบเปนพิเศษlแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “นักคิด” ในแตละสาขาอาชีพ - เลือกงานที่ทาทายคุณในเชิงความคิด - เลือกบรรยากาศในการทำงานที่เหมาะกับคุณมากที่สุด ถาคุณชอบคิดคนเดียวเงียบๆ ใหเลือก สถานที่ทำงานที่เงียบ ถาการทำงานรวมกับผูอื่นทำใหคุณคิดไดดี ใหเลือกทำงานรวมกันเปนทีม - เลือกสถานที่ทำงานที่คุณสามารถแชรไอเดีย และถามคำถามไดอยางอิสระ - เลือกสายอาชีพที่เปดโอกาสใหคุณไดมีปฏิสัมพันธและอภิปรายเรื่องปรัชญา 26
 • Learnerแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ใฝรู” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือกฎระเบียบอยางตอเนื่อง คุณจะรูสึกตื่นเตน กับความเปลี่ยนแปลง• เพราะคุณไมกลัวเรื่องราวใหมๆ ดังนั้นคุณอาจจะเหมาะกับงานที่ปรึกษาที่ถูกสงไปใหทำงานในสถาน การณใหมๆ คุณสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพหรือภาษาใหมๆไดอยางรวดเร็ว• พัฒนาการเรียนรูของตนเองตามจริต คุณอาจจะเรียนรูดดีดวยการสอนคนอื่น ใหหาโอกาสสอนให มากขึ้น หรือคุณอาจจะเรียนรูไดดีดวยการนั่งไตรตรองแบบเงียบๆ ก็หาเวลาไตรตรองใหมากขึ้น• หาหนทางติดตามความคืบหนาในการเรียนรูของตน หากมีลำดับชั้นในการเรียนในเรื่องที่คุณสนใจ เรียนรู ใหฉลองเมื่อเรียนผานไปแตละขั้น หากไมมีใหจัดทำระดับการเรียน แลวฉลองเมื่อผาน แตละระดับเชนเมื่ออานหนังสือจบหาเลม หรือเมื่อนำเสนอใหคนอื่นฟงครบสามครั้ง• เขารวมงานกับองคกรที่สงเสริมการเรีนรู• พิจารณางานอาจารย หรืองานนักวิจัย• การเรียนรูมีความหมายสำหรับคุณ อยาหยุดเรียนตามระบบการศึกษา ใหถือเอาการเรียนรูเปน สวนหนึ่งของการพัฒนาตลอดชีวิต• มองวาการเรียนรูเปนวิถีชีวิต เปนวิธีการพัฒนา เปนสิ่งที่ทรงคุณคาแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ใฝรู” ในแตละสาขาอาชีพ• เลือกอาชีพที่มีโอกาสเรียนรูไดตลอดเวลา• หางานที่การเรียนรูเปนสวนหนึ่งของชีวิต• พิจารณางานที่เปดโอกาสใหมีการเปลี่ยนแปลงไปเรียนรูเรื่องใหมๆที่นาสนใจสำหรับคุณ• เลือกงานที่ใหคุณคากับขีดความสามารถ และมีโอกาสทีจะไดรับการพัฒนาในขีดความสามารถที่ หลากหลาย 27
 • Maximizerแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ความเปนเลิศ” ไปเปนจุดแข็ง• หาบทบาทที่ชวยใหคนอื่นประสบความสำเร็จ ในงานโคชชิ่ง งานบริหาร พี่เลี้ยง ครู การที่คุณ สนใจในพรสวรรคคนอื่นเปนประโยชนในเรื่องนี้ ตัวอยางเชน คนสวนใหญจะมองไมออกวาเขาทำ อะไรเปนเลิศไดบาง ชวยพวกเขาดวยการบอกใหเขาเห็นภาพที่ชัดเจนของตนเองมากขึ้น• คิดคนและพัฒนาวิธีที่จะวัดผลงานของคุณและคนอื่นๆ วิธีที่ดีที่สุดในการระบุพรสวรรคคือมองหา ขีดความสามารถในการรักษาระดับผลงานยอดเยี่ยมเอาไวอยางเสมอตนเสมอปลาย• เปนเลิศอยางมีประสิทธิภาพคือการมุงพัฒนาที่จุดแข็ง โดยการหาทางพัฒนาความรูและทักษะ ที่ เกี่ยวของกับจุดแข็งนั้นๆ เพื่อทำใหจุดแข็งของคุณยกระดับไปสูขั้นเทพ• จัดทำแผนงานเพื่อใชพรสวรรคนอกสถาบันการศึกษา พิจารณาดูวาจะใชมันโดยเชื่อมโยงกับเปา หมายในชีวิตของคุณและสรางประโยชนใหกับครอบครัวและชุมชนของคุณไดอยางไร• ศึกษาความสำเร็จจากคนเกง ใชเวลาเรียนรูจากคนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพรสวรรคเปน จุดแข็ง ยิ่งคุณเขาใจวาจุดแข็งนำไปสูความสำเร็จไดอยางไรมากเทาไร คุณก็สามารถที่จะสราง ความสำเร็จในชีวิตคุณไดยิ่งมากขึ้นเทานั้น• ตระหนักวาคุณตองการพัฒนาจุดแข็งใด และจุดแข็งขอนั้นตองการพรสวรรคในเรื่องใด• ระวังอยาสนใจกับการพัฒนาจุดออนมากเกินไป จัดการกับจุดออนเพื่อใหทำงานได อยาเสียเวลา กับการมุงพัฒนาจุดออนใหเปนเลิศ• ตระหนักวาการคนพบพรสวรรคและพัฒนาจุดแข็ง เปนกระบวนการตอเนื่องไมจบสิ้น ในแตละชวง ของชีวิตเราจะพบโอกาสใหมๆที่ทำใหเรามีโอกาสพัฒนาจุดแข็งใหมๆไดเสมอแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ความเปนเลิศ” ในแตละสาขาอาชีพ• เลือกอาชีพที่ตอยอดจากพื้นฐานที่คุณมี• อยาอายและซอนจุดออนของคุณ หาทางจัดการทำใหมันพอใชได และใชเวลาในการมุงพัฒนาจุด แข็งไปสูความเปนเลิศ• หางานที่ชวยทำใหคนอื่นเห็นพรสวรรคของเขา และวิธีการที่เขาจะนำพรสวรรคเหลานั้นไปทำใหเกิด ความแตกตางในชีวิตไดอยางไร• เลือกสภาวะแวดลอมที่พรสวรรคของคุณจะไดรับการชื่นชม 28
 • Positivityแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “มองโลกในแงดี” ไปเปนจุดแข็ง• คุณจะเปนเลิศในบทบาทที่คอยสงเสริมการมองโลกในแงดี เปนครูที่ดี พนักงานขาย ผูประกอบ การ หรือผูนำที่ตองการใชศักยภาพของตนเองแบบสุดๆ• คุณมีแนวโนมที่จะกระตือรือรนและมีพลังเหลือเฟอมากกวาคนโดยทั่วไป เมื่อคนอื่นทอแท หรือไม กลาเสี่ยง ทัศนคติของคุณจะสรางแรงบันดาลใจและกระตุนใหเขาเคลื่อนไปขางหนา เมื่อผานไป ระยะหนึ่งคนอื่นๆจะนึกถึงคุณเมื่อยามที่เขาตองการคนมาชวยจุดประกายสรางแรงบันดาลใจ• ชวยคนอื่นใหเห็นมุมมองดานบวกของพวกเขา• เพราะคนอื่นมอบความไววางใจในการจุดประกายใจใหกับคุณในยามที่เขาจิตตก เตรียมเรื่องราวดีๆ เรื่องราวที่สนุกสนาน และคำคมตางๆไว อยาประเมินศักยภาพขอนี้ของตนเองต่ำเกินไป• วางแผนกิจกรรมดีๆใหเพื่อนของคุณ เชนหาวิธีการเฉลิมฉลองเล็กๆ วางแผนกิจกรรมตางๆที่คนตั้ง ตารอคอย หรือใชประโยชนจากเทศกาลหรือวันหยุดตางๆ• เมื่อเผชิญอุปสรรค มองหาคุณคาทางบวกที่เกิดกับชีวิต• มีสวนรวมกับการระดมความคิดใหมๆ• หาหนทางเปนเจาของการมองโลกในแงดีแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “มองโลกในแงดี” ในแตละสาขาอาชีพ• เลือกสภาวะแวดลอมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว• เลือกอาชีพที่สามารถจะจุดประกายสรางแรงบันดาลใจใหคนอื่นๆ เชน โคช ครู พนักงานขาย หรือนักบริหาร• มั่นใจใหไดวางานทุกงานที่คุณเลือกนำมาซึ่งความสนุกใหกับคุณ 29
 • Relatorแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “สรางสัมพันธ” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกงานที่สงเสริมเรื่องสัมพันธภาพของคนทำงาน คุณชอบวัฒนธรรมองคกรแบบเปนกันเอง คุณ จะทำงานไดยากในองคกรที่เปนทางการ ถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรในตอนสัมภาษณงาน• รับฟงผูคนโดยไมดวนตัดสินเขา• เรียนรูใหมากที่สุดกับคนที่คุณพบ คุณอยากรูจักคนแตละคนใหลึกมากขึ้น คุณถนัดในการสราง ความไวเนื้อเชื่อใจ• คุณใหความสำคัญกับความสนใจ บุคลิก และตัวตนที่แทจริงของคน มากกวาที่จะสนใจวาตำแหนง หรือระดับไหน คุณเปนแบบอยางที่ดีสำหรับคนอื่นๆ• คุณหวงใยผูคน ปลดปลอยมันออกมา คุณอาจจะเปนพี่เลี้ยง โคช กับเพื่อนรวมชั้น หรือคนที่คุณ รูจัก• ไมวาคุณจะยุงแคไหน อยาละทิ้งเพื่อนสนิทของคุณ พวกเขาคือพลังที่กระตุนใหคุณมีชีวิตชีวา• สนับสนุนเพื่อนของคุณในโอกาสและเทศกาลตางๆ• สนุกกับการทำเพื่อคนอื่น และทำรวมกับคนอื่นแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “สรางสัมพันธ” ในแตละสาขาอาชีพ• เลือกอาชีพใดก็ไดที่ความสัมพันธเชิงลึกมีความหมายและมีคุณคา• เลือกทำงานกับหนวยงานที่ใหความสำคัญเรื่องความสัมพันธของคนในองคกร และสามารถที่จะ เรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับลูกคาและคูคาไดอยางตอเนื่อง• คุณจะสนุกไปกับการใหบริการลูกคากลุมเดิมๆที่ตองคอยกลับมาติดตออยูเปนระยะ• พิจารณางาน โคช ครู บริหาร หัวหนางาน และงานบริการ 30
 • Responsibilityแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “การมีความรับผิดชอบ” ไปเปนจุดแข็ง• เนนเรื่องความรับผิดชอบในระหวางการหางาน และในระหวางการสัมภาษณงานบอกเขาไปวาคุณ ปรารถนาที่จะรับผิดชอบดวยตัวเองทั้งหมดสำหรับความสำเร็จหรือความลมเหลวของโครงการ คุณ จะอึดอัดอยางยิ่งเมื่อเห็นงานยังไมเสร็จตามกำหนด และคุณจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อใหเปนไป ตามที่สัญญา• อาสารับงานตางๆแมวาอาจจะดูมากเกินประสบการณในอดีตของคุณ พรสวรรคขอนี้ของคุณจะ ผลักดันใหคุณทำงานใหไดอยางมีประสิทธิผลในที่สุด• หาพันธมิตรเพื่อนรวมงานที่ชอบรับผิดชอบสูงเชนคุณ คุณจะสนุกกับการทำงานกับทีมงานที่มีจรรยา บรรณสูงเชนคุณ• บอกผูปกครองและครูของคุณวาคุณจะทำงานไดดีที่สุดหากสามารถรับผิดชอบอยางเปนเอกเทศกับ งานทั้งหมดโดยลำพัง บอกพวกเขาไปวาไมจำเปนตองมาติดตามงานกับคุณเปนระยะ คุณมุงมั่นรับ ผิดชอบจะทำตามที่สัญญาเอาไวอยางแนนอน• คุณอาจจะเพลิดเพลินกับการเปนหัวหนากลุมเพื่อนๆที่มาเรียนรูรวมกัน• ถามหาเปาหมายของงานที่ไดรับมอบหมาย แลวหาหนทางวาจะทำอยางไรใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ได อยางมีประสิทธิภาพ• อยาดวนสรุปวาคนอื่นๆขาดความรับผิดชอบดังนั้นคุณจะตองรับผิดชอบกับงานเสียเองทั้งหมด การ คิดและทำอยางนั้นทำใหเสียโอกาสที่จะชวยคนอื่นใหพัฒนาความรับผิดชอบนี้ขึ้นมา• จัดทำรายการตรวจสอบสิ่งที่จะตองทำ ตัดรายการที่ลงมือทำไปแลว คุณจะรูสึกดีเมื่อเห็นงานที่รับ ผิดชอบคอยๆสำเร็จลุลวงไปจากรายการของคุณแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “การมีความรับผิดชอบ” ในแตละสาขาอาชีพ• หางานทีี่คุณมีโอกาสไดรับการมอบหมายความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเปนระยะๆ โดยลอไปกับศักยภาพที่ สูงขึ้นไปตามลำดับ• หาหนทางทำใหวาที่นายจางคุณในอนาคต ตระหนักวาเขาสามารถไวเนื้อเชื่อใจในตัวคุณมากเพียงใด• มองหางานที่มุงเนนความสนใจกับผลลัพธ มากกวาการมุงความสนใจไปที่กระบวนการ• หาหัวหนาและเพื่อนรวมงานที่ไววางใจคุณ โดยไมจำเปนตองคอยมาตรวจสอบอยูเรื่อยวาคุณรับผิด ชอบงานไดดีเพียงใด 31
 • Restorativeแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ปรับปรุงแกไข” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกทำงานที่มีโอกาสแกไขปญหา คุณอาจจะสนุกกับงานเกี่ยวกับการแพทย ที่ปรึกษา โปรแกรมเมอร หรืองานบริการลูกคา คุณจะทำไดดีกับงานที่ความสำเร็จของคุณมาจากการใช ความสามารถในการแกไขปญหา หรือพลิกฟนสถานการณที่ยุงยากใหกลับมาสูภาวะปกติ• เรียนในสาขาที่คุณเลือกอยางตั้งใจเพื่อจะไดเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้น ซึ่งจะเปนการเพิ่มขีด ความสามารถในการระบุปญหา และหาทางแกไขปญหา ไดรวดเร็วขึ้น• อยากลัวที่จะบอกกับคนรอบๆตัวคุณวา คุณสนุกกับการแกไขปญหา มันเปนธรรมชาติของคุณ แต วาคนจำนวนมากอาจจะไมชอบการแกไขปญหา คุณสามารถชวยพวกเขาได• คิดหาหนทางเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและความรู ระบุหัวขอที่คุณควรลงเรียนเพื่อลดชองวางทาง ศักยภาพของคุณ• ระบุหนทางตางๆที่คุณสามารถชวยเหลือคนที่ดอยโอกาสกวา เชนงานจิตอาสาในชุมชน งานระดม ทุนเพื่อการกุศลตางๆ• อยามองขามจุดออนของตน หาหนทางจัดการกับมัน• อาสาสมัครเปน “นักแกปญหา” ในกลุมที่คุณสนิทสนมและคุนเคย• หากคุณรูสึกวามีสิ่งใดที่คุณยังขาดอยู ใชจุดแข็งของคุณระบุปญหา และลงมือจัดการแกไขมันแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ปรับปรุงแกไข” ในแตละสาขาอาชีพ• เลือกอาชีพที่มีโอกาสไดลงมือ แกไข ซอมแซม หรือปรับปรุง สิ่งที่ขาดตกบกพรอง• พิจารณางานบริการที่คุณสามารถชวยเหลือผูอื่นแกไขปญหาของพวกเขา• มองหางานที่มีโอกาสใหคุณไดลงมือปรับปรุงแกไขสิ่งที่ผิดพลาด เชน งานซอมแซมงานศิลป ตกแตงซอมแซมรถยนต หรืองานปรับปรุงแกไขบริการทางโทรศัพท• ลองพิจารณาโอกาสการเปนเจาของธุรกิจ หรือมีโอกาสไดบริหารจัดการ ธุรกิจเกี่ยวกับการซอม การนำผลิตภัณฑกลับมาใชใหม หรือการรีไซเคิล 32
 • Self-Assuranceแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ความเชื่อมั่นในตนเอง” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกสถานการณที่ตองริเริ่มอะไรใหมๆที่ยังไมเคยมีคูมือมากอน คุณจะเปนเลิศหากคุณไดมีโอกาส ตัดสินใจดวยตนเองบอยๆ• เลือกบทบาทที่คุณตองโนมนาวคนอื่นใหเห็นมุมมองของคุณ พรสวรรคขอนี้เหมาะ ยิ่งหากมี พรสวรรคดานบัญชาการ หรือนักริเริ่มทำงาน ดวยแลว จะทำใหคุณโนมนาวคนไดเกงมาก ดังนั้น งานในบทบาทผูนำ พนักงานขาย ทนาย หรือผูประกอบการ อาจจะเหมาะกับคุณ• ตรวจสอบกับตัวตนของคุณวาควรจะทำอะไร เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณ• แสดงความมั่นใจออกมา มันจะตอกย้ำในสิ่งที่เพื่อนๆคุณเห็น• ชวยใหคนอื่นมั่นใจวาคุณรับปากสิ่งใดแลวคุณทำไดแนนอน เชน เมื่อคุณไดตัดสินใจจะทำอะไรลง ไปแลว บอกพวกเขาใหสบายใจวาคุณจะทำอยางแนนอน• ลึกๆแลวคุณมั่นใจวาหากจะทำอะไรแลวคุณทำสำเร็จไดอยางแนนอน ความเชื่อนี้มันทำใหคุณมีพลัง มุงมั่นที่จะทำใหมันเกิดใหได• เชื่อมั่นในการตัดสินใจของคุณไมวาจะเปนเรื่องเล็กหรือใหญ แมวามันเปนสิ่งสำคัญและจำเปนที่จะ ขอคำปรึกษา หาขอมูลเพิ่มเติม ในเรื่อง การเลือกเรียน สาขาที่จะเรียน แนวทางการจัดการ โครงการ การจัดเตรียมวิทยานิพนธ สุดทายแลวใหมั่นใจในการตัดสินใจองตนเอง• พรสวรรคขอนี้ทำใหคุณเอาชนะอุปสรรคและความทาทายทั้งหลายทั้งปวง คิดใหญอยากลัวแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ความเชื่อมั่นในตนเอง” ในแตละสาขาอาชีพ• เลือกอาชีพที่มีความทาทายตนเองตลอดเวลา มันทำใหคุณมีแรงจูงใจที่จะเอาชนะ• หางานที่คุณสามารถจะไดปลดปลอยศักยภาพแบบสุดๆ และยังมีโอกาสที่จะระบุจุดแข็งใหมๆเรื่อยๆ• เลือกงานที่คุณสามารถจะควบคุมเรื่องราวสวนใหญไดดวยตนเอง• อยากลัวที่จะเชื่อสัญชาตญาณตนเอง เสี่ยงเปนเสี่ยงกัน 33
 • Significanceแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ความสำคัญ” ไปเปนจุดแข็ง - เลือกตำแหนงหรืองานที่คุณสามารถกำหนดหนาที่และสิ่งที่ตนเองตองทำได คุณจะสนุกไปกับ โอกาสใหมๆที่มาพรอมกับอิสระในการทำงาน - ชื่อเสียงมีความสำคัญตอคุณมาก ดังนั้นตัดสินใจใหดีวาเปาหมายที่คุณตองการคืออะไร แลว เขาไปจัดการดูแลทุกๆรายละเอียด ใหระบุเลือกและพยายามทำใหไดมาซึ่งฉายา หรือตำแหนง ที่ทำใหคุณดูมีความนาเชื่อถือเพิ่มขึ้น เขียนบทความที่จะทำใหคุณเปนที่รูจัก อาสาบรรยายตอ หนากลุมคนที่ชื่นชมในความสำเร็จของคุณเปนตน - เขียนรายการของเปาหมาย ความสำเร็จ และคุณสมบัติที่คุณปรารถนา แลวแปะใวในที่ๆคุณ เห็นไดชัดเจนในทุกๆวัน จงใชรายการนี้เปนแรงกระตุนใหตัวคุณเอง - ระบุวาชวงเวลาที่คุณเคยไดรับการยอมรับและชื่นชมมากที่สุดคือเมื่อใด ในเรื่องอะไร ใครเปน ผูชื่นชม ใครรวมรับรูบาง และคุณตองทำอยางไรเพื่อทำใหเหตุการณนี้เกิดขึ้นอีก - แบงปนใหเพื่อนสนิทและครอบครัวทราบวาความฝนและเปาหมายของคุณคืออะไร ความคาด หวังที่พวกเขามีจะทำใหคุณไขวควาเปาหมายและความฝนเหลานั้นมาใหได - การไดมาซึ่งใบปริญญา หรือประกาศนียบัตรอาจชวยทำใหสถานะในสังคมของคุณมั่นคงขึ้นได - แสดงความคิดเห็นในที่ที่ผูอื่นจะมีโอกาสไดเห็น ไดยิน และรูถึงคุณคา - ทำงานหรือกิจกรรมที่จะทำใหคุณไดมาซึ่งการยอมรับที่คุณตองการแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ความสำคัญ” ในแตละสาขาอาชีพ - เลือกสายอาชีพที่คุณมีโอกาสไดเปนตนแบบและไดรับการชื่นชม - เลือกทำงานกับกลุมคนที่แสดงออกอยางเปดเผยเมื่อพวกเขาชื่นชมผลงานของคุณ - เลือกสายอาชีพที่คุณคิดวามีความสำคัญอยางสูง - พิจารณาเลือกงานที่ทำใหคุณไดมีโอกาสอยูในสายตาของประชาชน - ระบุจุดแข็งที่จะชวยใหคุณสามารถทุมเท สรางผลงานไดอยางพิเศษสุด พยายามทำใหผูอื่น ตระหนักวาการที่คุณไดรับการยอมรับ ชื่นชมเปนตัวกระตุนชั้นดีเพื่อชิ้นงานที่ดียิ่งๆขึ้นไป 34
 • Strategicแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “เจากลยุทธ” ไปเปนจุดแข็ง• ใชพรสวรรคขอนี้ใหเต็มที่ โดยจัดสรรเวลาสำหรับการคิดถึงเปาหมายที่คุณตองการบรรลุ และ หนทางที่จะทำใหสำเร็จ ตระหนักวาคุณตองการเวลาสำหรับการไตรตรอง• คุณสามารถจะมองเห็นผลตอเนื่องที่ตามมากอนคนอื่น ใชพรสวรรคขอนี้ของคุณระบุปญหาที่อาจจะ เกิด รวมทั้งหาหนทางปกปอง และแกไขมันดวย• พูดคุยกับคนอื่นๆถึงทางเลือกตางๆที่เปนไปได การสนทนาแบบเจาะลึกเชนนี้ชวยใหคุณสามารถคาด การณไดดียิ่งขึ้น• แมวาคุณอาจจะไมสามารถอธิบายไดวาทำไมคุณจึงคิดเชนนั้น เนื่องจากมันมาจากสัญชาตญาณ แตคุณก็มักจะคาดการณอะไรถูกบอยๆ• เชื่อในปญญาของคุณ เมื่อถึงเวลาที่ตองพูด ขอใหพูดออกไปดวยความมั่นใจวาทำไมคุณจึงคิด อยางนั้น• หาคณะทำงานที่รับผิดชอบงานสำคัญ ใชพรสวรรคขอนี้ของคุณเสนอความคิดที่มีประโยชนสำหรับ พวกเขา คุณสามารถจะเปนผูนำทางความคิดได• ใชพรสวรรคของคุณทำความเขาใจสถานการณและหาหนทางฟนฝาอุปสรรค คุณมีศักยภาพในการ มองหลายๆทางเลือก ใชมัน• ระดมความคิดหาทางแกปญหา ถาม “และถา...” เขียนหนทางตางๆเทาที่จะคิดไดออกมา แลวนึก ตอไปวา ในแตละทางเลือก มันมีผลตามมาอยางไรไดบาง แลวเลือกวิธีที่มีประสิทธิผลที่สุดแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “เจากลยุทธ” ในแตละสาขาอาชีพ• ลองพิจารณาเลือกงานดานจิตวิทยา เพราะวามันจำเปนที่จะตองเขาใจสถานการณ และสามารถที่ จะคนหาทางแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพ• คุณอาจจะตื่นเตนกับงานดานกฎหมาย เพราะวามันตองใชตรรกะเพื่อสรางเคส และหาทางออกที่ สรางสรรค รวมทั้งตองมีแนวทางการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพออกมา• เลือกอาชีพที่มีโอกาสไดแสดงภาวะผูนำ เพื่อไดพูดแสดงความคิดที่ดีของคุณออกมา• ระบุความเปนไปไดของเสนทางอาชีพสำหรับตัวคุณเองในอนาคต และไตรตรองอยางรอบคอบ แลวเลือกเสนทางที่เหมาะกับตนเอง• พิจารณางานที่ปรึกษา คำถามก็คือ “คุณจะใหคำปรึกษากับใคร และจะใหคำปรึกษาในเรื่องเกี่ยว กับอะไร” 35
 • WOOแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ชนะใจ” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกงานที่คุณมีโอกาสพบปะผูคนจำนวนมากในแตละวัน• สรางเครือขายคนที่คุณรูจัก ติดตอกับพวกเขาเปนระยะๆ อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งตอคน• เขารวมงานองคกรทองถิ่น งานจิตอาสา งานคณะกรรมการตางๆ หาทางที่จะมีชื่ออยูในทำเนียบ ตางๆที่มีโอกาสไดสมาคมกับผูมีบทบาทในชุมชนที่คุณอาศัยอยู• เรียนรูที่จะจดจำชื่อคนใหมากที่สุดเทาที่จะทำได สรางแฟมที่มีฐานขอมูลของคนรูจัก ใสชื่อใหมๆ เขาไปตลอดเวลา มีขอมูลเกี่ยวกับ วันเกิด สีที่ชอบ งานอดิเรก กีฬา ฯลฯ• มองหางานที่มีสวนในการหาเสียงเลือกตั้ง คุณชอบงานปลุกกระแสทำใหคนตื่นตัว พบปะบุคคล จำนวนมาก ตระหนักดวยวาคุณมีแนวโนมชอบปราศรัยพบปะผูคนแปลกหนาตลอดเวลา มากกวา การนั่งบริหารจัดการ• ตระหนักวาคุณมีศักยภาพทำใหคนชื่นชอบคุณ นี่เปนสิ่งที่มีคุณคา อยากลัวที่จะใชจุดแข็งนี้ทำให งานสำเร็จ• ในงานสังคมที่ตองรับแขกจำนวนมาก สวมบทบาท “รับแขก” เพื่อทำใหคนแปลกหนาที่อาจจะ เกร็ง ตื่นเตน หรือประหมา เมื่อเขาสังคม ใหมีความสบายใจจากการสนทนากับคุณ• เรียนรูวิธีการสรางเสนห รวมทั้งการทำใหคนมีสวนรวมในการสนทนา เชน อาจจะหาขอมูลเกี่ยว กับบุคคลเหลานั้นกอนพบกับเขา เพื่อจะไดมีเรื่องราวที่คลายๆกันในการสนทนาวิสาสะแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ชนะใจ” ในแตละสาขาอาชีพ• เลือกอาชีพที่คุณมีโอกาสไดพบคนหนาใหมๆตลอดเวลา• เลือกงานที่คุณมีโอกาสไดริเริ่มการสนทนา หรืองานที่ตองโนมนาวใจคน• เลือกหนาที่ที่คุณตองสรางความสัมพันธอยางรวดเร็วกับคนแปลกหนา หรืองานที่ตองดึงคนเขามา หาคุณ• เลือกบทบาทที่คุณตองมีบทบาทในการสรางเครือขายสังคมอยางแข็งขัน 36