เจาะจุดแข็ง

3,863 views
3,711 views

Published on

สรุปแนวคิดจากหนังสือเจาะจุดแข็ง

Published in: Education
1 Comment
12 Likes
Statistics
Notes
 • สรุปแนวคิดเรื่องจุดแข็งจากหนังสือ เจาะจุดแข็ง ดู วีดีโอคลิปประกอบได้จากยูทูบ
  http://www.youtube.com/watch?v=_A0ZE4_37As
  http://www.youtube.com/watch?v=mKmbmhK7KeY
  http://www.youtube.com/watch?v=WLL2xy5eQTQ
  http://www.youtube.com/watch?v=wjKZvFzdUWQ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
3,863
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
299
Comments
1
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เจาะจุดแข็ง

 1. 1. Wednesday, September 7, 2011
 2. 2. tedn ess Co nnec put In or elat ualization R id div izer In m M axi 2Wednesday, September 7, 2011
 3. 3. ปลดปลอยศักยภาพของทีีมแตละคน 3Wednesday, September 7, 2011
 4. 4. วัตถุประสงคWednesday, September 7, 2011
 5. 5. เขาใจและใชประโยชนจากจุดแข็งของแตละทาน 5Wednesday, September 7, 2011
 6. 6. หัวขอ 1. บทนำ 2. แนวคิดเรื่องจุดแข็ง 3. งานวิจัยสนับสนุน 4. ที่มาของพรสวรรค 5. การนำไปใชประโยชน 6Wednesday, September 7, 2011
 7. 7. 1. บทนำWednesday, September 7, 2011
 8. 8. ในแตละกลุม ชวยกันระดมความคิดวา ในเรื่องจุดแข็งนั้น เรามีคำถามอะไรบางWednesday, September 7, 2011
 9. 9. 8 ปกอน... 9Wednesday, September 7, 2011
 10. 10. 10Wednesday, September 7, 2011
 11. 11. 11Wednesday, September 7, 2011
 12. 12. Connectedness Input Relator Individualize Maximizer 11Wednesday, September 7, 2011
 13. 13. Connectedness Input Relator Individualize Maximizer 11Wednesday, September 7, 2011
 14. 14. Connectedness Focus Input Learner Relator Analytical Individualize Strategic Maximizer Significance 11Wednesday, September 7, 2011
 15. 15. ทำเวิรคชอปรวมกับทีมผูบริหารของมิเชล 12Wednesday, September 7, 2011
 16. 16. แตละคนเลาวิธีบริหารพรสวรรคของตนใหเพื่อนฟง 13Wednesday, September 7, 2011
 17. 17. 14Wednesday, September 7, 2011
 18. 18. 14Wednesday, September 7, 2011
 19. 19. มัน เวิรค  ! 15Wednesday, September 7, 2011
 20. 20. AAC 16Wednesday, September 7, 2011
 21. 21. 17Wednesday, September 7, 2011
 22. 22. 2. แนวคิดเรื่องจุดแข็งWednesday, September 7, 2011
 23. 23. ในป ค.ศ. 2001 จากการวิจัยของกัลลัป.... 19Wednesday, September 7, 2011
 24. 24. คน 1.7 ลานคน กัลลัปส ัมภาษณ ระเทศ 1 องค กร กว า 63 ป ใน 10 มที่วา... ดวยคำถา 20Wednesday, September 7, 2011
 25. 25. ในที่ทำงาน มีกี่คนที่มีโอกาสทำสิ่งที่ทำไดดีที่สุด ทุกๆวัน 21Wednesday, September 7, 2011
 26. 26. 22Wednesday, September 7, 2011
 27. 27. 20% 23Wednesday, September 7, 2011
 28. 28. 20% 23Wednesday, September 7, 2011
 29. 29. 24Wednesday, September 7, 2011
 30. 30. ลื่อน .... ลาด เค ิฐ าน ที่ค ม ีสม มต นใ หญ ค กร สว อง 25Wednesday, September 7, 2011
 31. 31. ทุกคนเรียนรูในเรื่องใดก็ได แทบทุกเรื่อง 26Wednesday, September 7, 2011
 32. 32. การพัฒนาที่ดีที่สุดคือทุมความสนใจที่จุดออน 27Wednesday, September 7, 2011
 33. 33. ผูจัดการ ยอดเยี่ยม ระดับโลกมีสมมติฐานวา... 28Wednesday, September 7, 2011
 34. 34. พนักงานแตละคนมีจุดแข็งที่แตกตางกัน 29Wednesday, September 7, 2011
 35. 35. ตองใชประโยชนสูงสุดจากจุดแข็งของแตละคน 30Wednesday, September 7, 2011
 36. 36. เพราะ... พรสวรรคแตละคนยั่งยืนและพิเศษเฉพาะตัว ควรมุงเนนพัฒนา จุดแข็ง ที่โดดเดนของผูนั้น 31Wednesday, September 7, 2011
 37. 37. 3. งานวิจัยสนับสนุนWednesday, September 7, 2011
 38. 38. เมื่อจบทั้งสามคลิป 1.ในแตละกลุม 2.แลกเปลี่ยนความเห็น 33Wednesday, September 7, 2011
 39. 39. งานวิจัยสามเรื่อง 1. ทำไมคนสวนใหญจึงสนใจจุดออน 2. เราเรียนรูไดดีในจุดแข็ง 3. การพัฒนาจุดแข็งเพิ่มยอดขาย 34Wednesday, September 7, 2011
 40. 40. ทำไมคนสวนใหญจึงสนใจจุดออน • ถาลูกเรากลับจากโรงเรียน • สอบไดสามวิชา A, C และ F • เราควรสนใจวิชาไหน • 20 ปขางหนาเด็กจะไดดีในเรื่องใด 35Wednesday, September 7, 2011
 41. 41. http://www.youtube.com/watch?v=_A0ZE4_37AsWednesday, September 7, 2011
 42. 42. เราเรียนรูไดดีในจุดแข็ง • ค.ศ. 1960 นร. 6,000 คน • เขาอบรมการอานเร็ว • คนที่อานปกติ 90 คำ/นาที • คนที่อานเร็ว 350 คำ/นาที 37Wednesday, September 7, 2011
 43. 43. http://www.youtube.com/user/ coachkriengsak#p/a/u/1/mKmbmhK7KeYWednesday, September 7, 2011
 44. 44. กอนอบรม หลังอบรม +729% 2900 +67% 150 350 90 เด็กปกติ เด็กอานเร็ว 39Wednesday, September 7, 2011
 45. 45. การพัฒนาจุดแข็งเพิ่มยอดขาย • พนักงานขายสองกลุม Marriott VC • กลุมที่ทำ StrengthsFinder คุยผจก. • ผานไปหนึ่งป ปดการขาย > 17% • ยอดขายดีกวาเปนลาน $ ในแตละสาขา • ใหลงทุนสงเสริมไปที่จุดแข็งเพราะคุมคาสุด 40Wednesday, September 7, 2011
 46. 46. http://www.youtube.com/user/ coachkriengsak#p/a/u/0/WLL2xy5eQTQWednesday, September 7, 2011
 47. 47. จ ุดอ อน จุด แข็ง 42Wednesday, September 7, 2011
 48. 48. จุดแข็ง จุดออน 43Wednesday, September 7, 2011
 49. 49. จุดแข็ง จุดออน 44Wednesday, September 7, 2011
 50. 50. จ ุดอ อน จุด แข็ง 45Wednesday, September 7, 2011
 51. 51. จุดแข็ง “การปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ไดแทบสมบูรณแบบอยางสม่ำเสมอ” 46Wednesday, September 7, 2011
 52. 52. 17 ทักษะ จุดแข็ง ความรู พรสวรรค 47Wednesday, September 7, 2011
 53. 53. พรสวรรค... แบบแผนของความคิด ความรูสึก หรือ พฤติกรรมที่เกิดซ้ำๆ ซึ่งสามารถนำมา ประยุกตใชใหเกิดประโยชนได 48Wednesday, September 7, 2011
 54. 54. 4. ที่มาของพรสวรรคWednesday, September 7, 2011
 55. 55. 42 วันหลังปฏิสนธิ 50Wednesday, September 7, 2011
 56. 56. สมองจะเติบโตอยางรวดเร็วเปนเวลาสี่เดือน 51Wednesday, September 7, 2011
 57. 57. เซลลสมอง (นิวรอน) นับแสนลานเซลลจะถูกสรางขึ้น 52Wednesday, September 7, 2011
 58. 58. เมื่อทารกอายุราว 7 เดือนในครรภมารดา... 53Wednesday, September 7, 2011
 59. 59. นิวรอนแตละเซลลจะสื่อสารกันเอง 54Wednesday, September 7, 2011
 60. 60. เมื่อนิวรอน สื่อสารถึงกัน สำเร็จเรียกวา ไซแนบส 55Wednesday, September 7, 2011
 61. 61. พอ 3 ขวบ นิวรอนนับแสนลานเซลลนั้น แตละเซลลจะสรางไซแนปส กับอีก 15,000 นิวรอน 56Wednesday, September 7, 2011
 62. 62. แบบแผนของสายใยในสมองของคุณ ซึ่งครอบคลุมสลับซับซอนและพิเศษ เฉพาะตัวนั้นไดถูกถักทอขึ้นมา 57Wednesday, September 7, 2011
 63. 63. ระหวาง 3-15 ป เครือขายในสมองบางสวน จะเริ่มสูญเสียไซแนปสที่บรรจงสรางขึ้นมาเปนพันๆลาน 58Wednesday, September 7, 2011
 64. 64. พอครบ 16 ป การถักทอก็หยุดลง 59Wednesday, September 7, 2011
 65. 65. พรอมกับเครือขาย ครึ่งหนึ่งหายไป 60Wednesday, September 7, 2011
 66. 66. ไซแนปสที่แข็งแกรงที่สุดที่หลงเหลืออยู คือพรสวรรคของคุณ 61Wednesday, September 7, 2011
 67. 67. จาก การ วิจัย กวา 30 ป 62Wednesday, September 7, 2011
 68. 68. ฐานขอมูล กวา 2 ลาน 63Wednesday, September 7, 2011
 69. 69. ะคนมี 34 พรสว รรค เร าแตล 64Wednesday, September 7, 2011
 70. 70. ลำดับของเราแตละคน ไมเหมือนกัน 65Wednesday, September 7, 2011
 71. 71. 1ใน 33,000,000 66Wednesday, September 7, 2011
 72. 72. 1 ใน 33 ลานคนที่มีพรสวรรค 5 ขอเรียงเหมือนเรา 67Wednesday, September 7, 2011
 73. 73. 17 ทักษะ จุดแข็ง ความรู พรสวรรค 68Wednesday, September 7, 2011
 74. 74. ตัวอยาง: บริกรรานอาหาร 69Wednesday, September 7, 2011
 75. 75. สิ่งที่เขาทำไดดี สังเกต รูสตอคของสด เขาใจ รายการอาหาร ตั้งใจ ดูแลรายบุคคล ถาม รูทำเลที่นั่ง ฟง จิตวิทยา พูด ชางพูด 70Wednesday, September 7, 2011
 76. 76. จุดแข็ง: บริการเกินความคาดหวัง ทักษะ ความรู พรสวรรค 71Wednesday, September 7, 2011
 77. 77. จุดแข็ง บริการลูกคายอดเยี่ยม ทักษะ ความรู พรสวรรค ฟง จิตวิทยา เขาใจ พูด ทำเลที่นั่ง ตั้งใจ ถาม สตอคของสด ชางพูด สังเกต รายการอาหาร ดูแลรายบุคคล 72Wednesday, September 7, 2011
 78. 78. 73Wednesday, September 7, 2011
 79. 79. วีดีโอคลิป • เรื่องของสายการบินเซาทเวสต • ลูกคาอัลไซเมอรถายรดกางเกง • ไมคบริการเกินความคาดหวัง • ระบุทักษะ ความรู และพรสวรรค 74Wednesday, September 7, 2011
 80. 80. ระบุสิ่งที่ไมคทำไดดี 75Wednesday, September 7, 2011
 81. 81. http://www.youtube.com/watch?v=wjKZvFzdUWQWednesday, September 7, 2011
 82. 82. ระบุสิ่งที่ไมคทำไดดี 77Wednesday, September 7, 2011
 83. 83. จุดแข็งของไมค: บริการเกินความคาดหวัง ทักษะ ความรู พรสวรรค 78Wednesday, September 7, 2011
 84. 84. จุดแข็งของไมค: บริการเกินความคาดหวัง ทักษะ ความรู พรสวรรค สังเกต ระเบียบสายการบิน: Empathy ฟง การนำกระเปา Restorative ถาม การใชหองน้ำ Arranger พูด การทำความสะอาด Achiever 79Wednesday, September 7, 2011
 85. 85. 17 ทักษะ จุดแข็ง ความรู พรสวรรค 80Wednesday, September 7, 2011
 86. 86. จุดแข็ง “การปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ไดแทบสมบูรณแบบอยางสม่ำเสมอ” 81Wednesday, September 7, 2011
 87. 87. 5. การนำไปใชประโยชนWednesday, September 7, 2011
 88. 88. เราจะใชประโยชนจาก พรสวรรคและจุดแข็งเพื่อ... 83Wednesday, September 7, 2011
 89. 89. 1. ปลดปลอยศักยภาพของเราแตละคน 84Wednesday, September 7, 2011
 90. 90. 2. Mentoring / Coaching 85Wednesday, September 7, 2011
 91. 91. 3. เขาใจและเรียนรูที่จะใชพรสวรรคของสมาชิกในทีม 86Wednesday, September 7, 2011
 92. 92. 4. พัฒนาจุดแข็งใหยอดเยี่ยมWednesday, September 7, 2011
 93. 93. Wednesday, September 7, 2011
 94. 94. แตละคนเตรียมตัว คนละ 5 นาที 89Wednesday, September 7, 2011
 95. 95. เรียนรูที่จะใชพรสวรรคของสมาชิกในทีม 1. หนา 205 - 238 คือเมนูของการโคชพรสวรรคทั้ง 34 ขอ 2. ใหเลือกหนาตามพรสวรรคทั้ง 5 ขอของแตละคน 3. ในแตละหนาเลือกขอมูล 2-3 ขอที่ตรงกับเรา 4. แลวเลาใหเพื่อนในกลุมฟง 90Wednesday, September 7, 2011
 96. 96. แนะนำขอมูลของตนใหในกลุมฟง คนละ 5 นาที 91Wednesday, September 7, 2011
 97. 97. Wednesday, September 7, 2011
 98. 98. เขาใจและใชประโยชนจากจุดแข็งของแตละทาน 93Wednesday, September 7, 2011
 99. 99. ปลดปลอยศักยภาพของทีีมแตละคน 94Wednesday, September 7, 2011
 100. 100. วัตถุประสงคWednesday, September 7, 2011
 101. 101. Wednesday, September 7, 2011

×