ค้นหาเทวดาในตัวคุณ

3,512 views
3,397 views

Published on

สรุปหนังสือ "ค้นหาเทวดาในตัวคุณ" จำนวน 15 หน้าเป็นภาษาไทย ต้นฉบับหนังสือชื่อ Angel Inside - Chris Widener

Published in: Education
2 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,512
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
308
Comments
2
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ค้นหาเทวดาในตัวคุณ

 1. 1. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 1“ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside”ความลับของไมเคิลแองเจโลทีจะช่วยให้คุณเดินตามความฝันและค้นพบงานทีคุณรักMichelangelo’s  secrets  for  following  your  passion  and  finding  the  work  you  love.By Chris WidenerSummarize by Pim Maneethaiคํานําหนังสือเล่มนีเขียนในรูปแบบของนิยายทีดําเนินเรืองโดยมีตัวละครชือ  ทอม  คุก  นักธุรกิจหนุ่มชาวอเมริกัน  ทีต้องการหาคําตอบในการดําเนินชีวิตต่อไปให้กับตนเองโดยเดินทางท่องเทียวในต่างประเทศ  ณ  เมืองสุดท้ายทีเขาไป  เขาได้พบกับชายชราผู้ให้แนวคิดของไมเคิลแองเจโลกับเขา  และบทเรียนมากมายทีจะเปลียนแปลงชีวิตของเขาไปชัวนิรันดร์บทที  1 ค้นหาเทวดาในตัวคุณวันนีเป็นวันสุดท้ายของการท่องเทียวสองสัปดาห์ในต่างประเทศ  เมืองสุดท้ายทีทอมอยู่ขณะนีคือเมืองฟลอเรนซ์  ประเทศอิตาลี  แต่ทอมก็ยังคงไม่ได้คําตอบแก่ชีวิตตนเอง  บ่ายวันนันเขานังอยู่ในย่านการค้าทีมากไปด้วยผู้คนแต่เขากลับรู้สึดโดดเดียว  ขณะทีเขานังหลบตาผู้คนก็มีเสียงของชายชราคนหนึงกล่าวทักทายเขา  เมือทังสองเริมคุยกัน  และโดนถามมากเข้าทอมก็บอกชายชราว่าทําไมตนจึงเดินทางทริปนี  และถึงแม้ว่านีจะเป็นวันสุดท้ายเขาก็ยังไม่สามารถหาคําตอบให้กับชีวิตของตนเองได้  ชายชราได้รับฟังเรืองราวก็เข้าใจถึงปัญหาและความท้อแท้ของทอม  จึงเสนอตัวทีจะพาทอมไปดูรูปปันเดวิดของไมเคิลแองเจโลอีกสักครังเพือให้เขาได้เรียนรู้บางสิงบางอย่างมากไปกว่าความสวยงามภายนอกของรูปปัน  ก่อนทีจะเดินจากย่านการค้าชายชราวางมือบนใหล่ของทอมและพูดว่า  “วันนีจะเปลียนแปลงชีวิตเธอชัวนิรันดร์”  
 2. 2. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 2เมือพวกเขามาถึงพิพิธภัณฑ์อะคาเดเมีย  ก็เดินตรงไปทีรูปปันเดวิดในทันที  รูปปันขนาดสิบสามฟุตครึงนีไมเคิลแองเจโลใช้เวลาแกะสลักนานถึง  28 เดือน  ระหว่างนีทอมก็เงียบไปราวกับว่าจะรอให้ชายชรานันเริมสอนเขาในสิงทีไม่เคยรู้มาก่อน  ซึงอาจเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตทีเขากําลังมองหาก็ได้ชายชราเล่าให้ทอมฟังว่าไมเคิลแองเจโลนันมีชีวิตอยู่ในช่วงต้นศตวรรษที  15 งานชินสําคัญๆของเขาก็คือ  รูปสลักเดวิด  ภาพวาดวิหารซิสไทน์  รูปสลักปิเอตา  ขณะทีไมเคิลแองเจโลกําลังแกะสลักเดวิดอยู่นัน  มีเด็กคนหนึงถามเขาว่าทําไมต้องทํางานหามรุ่งหามคําแบบนีด้วย  เขาจึงตอบเด็กคนนันว่า  “นีเจ้าหนู...มีเทวดาภายในหินก้อนนี  และฉันกําลังจะปลดปล่อยเขาออกมาให้เป็นอิสระ”  เล่ามาถึงตอนนีชายชราก็ถาม  ทอมกลับว่าเข้าใจความหมายทีไมเคิลแองเจโลต้องการสือหรือไม่  โดยรวมแล้วเขาเข้าใจแต่ยังมีสิงอืน  ความรู้อืนอีกมากทียังซ่อนอยู่ชายชราเปลียนมาถามทอมเกียวกับคนรอบตัวเขาว่าคนอืนๆคิดกับเขาอย่างไร  ทอมบอกว่าส่วนมากก็มองว่าเขาเป็นคนธรรมดาไม่โดดเด่นอะไร  เพราะมักจะนําเขาไปเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานทีสังคมตังใว้จนสูงลิวแล้วชายชราก็วกกลับมาเล่าประวัติของหินอ่อนก้อนทีไมเคิลแองเจโลสกัดออกมาเป็นเดวิดว่า  หินก้อนนีมีอายุเก่าแก่กว่าไมเคิลแองเจโลมันได้ถูกมอบหมายให้ศิลปินหลายคนก่อนหน้าเขาแต่ทุกคนก็ปฏิเสธทีจะทํา  ไม่ว่าจะเป็นอากอสติโน  ดี  ดุซซิโอ  แอนโตนิโอ  รอสเซลลิโน  และแม้กระทัง  ลีโอนาโด  ดาวินซี  ทีถือยศศักดิและมีความจองหองในตัว  โดยทีทังสามคนมองไม่ออกว่าจะแกะสลักออกมาเป็นรูปอะไร
 3. 3. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 3ชายชราตีความให้ทอมฟังว่า  นีก็เปรียบเสมือนกับทอมว่า  ในตัวทอมเองนันก็มีเทวดาอยู่  เพียงแต่ต้องได้รับการแกะสลักขัดเกลาเพือให้คนอืนได้มีโอกาสเห็นเช่นเดียวกับทีไมเคิลแองเจโลทํากับเดวิดในหินอ่อนก้อนนันทอมบอกกับชายชราว่าเขาทราบเรืองเดวิดน้อยยิงกว่าเรืองของไมเคิลแองเจโลเสียอีก  ชายชราจึงเล่าให้เขาฟังว่า  พระเจ้ามอบหมายให้ผู้ประกาศคําสอนทีชือซามูเอลออกไปค้นหากษัตริย์คนต่อไปซึงในทีสุดเขาก็มาพบเดวิด  ซึงคนทัวไปรวมทังพ่อของเขามองว่าเดวิดเป็นเด็กธรรมดาไม่น่าจะมีแววเป็นกษัตริย์ได้  ซามูเอลจึงพูดว่า  “มนุษย์เราพากันมองแต่เปลือกนอก  แต่พระเป็นเจ้ากลับมองเข้าไปข้างใน”  ชายชราพูดต่อว่า  นีเป็นสิงแรกทีเธอต้องเรียนรู้  ไม่ว่าใครจะมองหรือพูดเกียวกับเธออย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจเราทุกคนมีเทวดาในตัวเอง  สิงทีต้องเริมทําก่อนก็คือ  ต้องรู้ว่าตัวเองเก่งและถนัดในเรืองอะไร  ซึงในกรณีของเธอก็คือความคิดสร้างสรรค์ทอมเล่าเสริมว่าตลอดมาเขาเรียนและทํางานในแบบทีพ่อของเขาต้องการ  พ่ออยากให้เขาเดินตามรอยโดยทําธุรกิจและหาเงินให้ได้มากๆ  ซึงเขาเองก็พยายามทําเพราะคิดว่านีเป็นทางเดียวทีจะทําให้พ่อยอมรับและภูมิใจในตัวเขาชายชรายืนยันว่าไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะมองและคิดอย่างไร  สิงทีทอมต้องทําตอนนีคือ  หาเทวดาในตนเอง  หาสิงทีตนถนัด  แล้วปลดปล่อยเทวดานันออกมา  
 4. 4. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 4บทที  2 พลานุภาพแห่งการเดินตามความฝันชายชราบอกกับทอมว่าแม้แต่ไมเคิลแองเจโลก็ไม่ได้เดินตามเส้นทางพ่อค้าแบบทีพ่อของเขาต้องการ  พ่อของเขาชือโลดิวิโก  ผู้มีความคิดว่าอาชีพศิลปินนันเป็นงานชันตํา  แต่เมืออายุได้สิบสามปีไมเคิลแองเจโลไปขอฝึกงานกับโดเมนิโก  เกอร์ลันดิโอ  จิตรกรผู้มีชือเสียง  ภายหลังทีฝีมือพัฒนาไปมากก็ได้ย้ายไปเรียนทีสํานักโลเรนโซ  ดี  เมดิซี  ทําให้พ่อของเขาโกรธเป็นฟืนไฟ  การกระทํานีทําให้ทอมสงสัยว่าอะไรบันดาลใจให้ไมเคิลแองเจโลให้ขัดใจผู้เป็นพ่อได้ขนาดนีชายชราจึงบอกทอมว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรอย่างไร  ต้องเดินตามความฝันของตนเองเสมอซึงสุดท้ายโลดิวิโกก็ยอมรับในตัวไมเคิลแองเจโลกับผลงานของเขา  ชายชราพูดต่อว่า  ในขณะนีทอมไม่ได้เป็นนักธุรกิจทีเก่งและก็คงจะไม่มีทางเป็นได้เพราะนันไม่ใช่สิงทีเขาชอบและถนัด  เพราะฉะนันขันแรกทีทอมต้องทําคือ  ลาออกจากงาน  หรือเริมหาทางทีจะทําในสิงทีตัวเองต้องการแล้วเดินในเส้นทางทีตนเองต้องการนีอาจเป็นทางเลือกทีไม่น่าอภิรมณ์ในขณะนี  แต่ถ้าไม่ทําแบบนีเธออาจลงเอยด้วยการทําสิงทีตนเองไม่ต้องการ  ไม่มีความสุขไปตลอดชีวิต  นักปรัชญาเรียกกรณีแบบนีว่า  “อยู่อย่างสินหวังเงียบๆ”  สุดท้ายก็ได้แต่รอความตายอย่างเสียใจเงียบๆว่าไม่ได้ไขว่คว้าสิงทีตนต้องการในขณะทีทําได้ในความคิดของทอม  พ่อของเขานันเก่งในทุกด้าน  และประสบความสําเร็จอย่างมากในการทํางาน  ซึงชายชราก็เห็นด้วย  แต่ก็ติงทอมว่าเขาจะไม่มีวันทําได้ดีเยียมในสิงทีเขาไม่ชอบและไม่ต้องการ  แล้วยําว่า  หากเขาไม่ทําตามความใฝ่ฝันของตัวเองเขาก็จะไม่มีความสุขเลย  การเดินตามความฝันจะพาเขาไปสู่ความสุขและความสําเร็จ
 5. 5. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 5เธอไม่ควรให้ใครมากดดันหรือขีดเส้นให้เดินแม้ว่าพวกเขาจะเป็นพ่อแม่ทีหวังดี  หรือพีน้องทีรักเธอ  หรือแม้แต่เพือนๆ  นีเป็นสัจธรรมอีกข้อทีต้องรู้  นันคือ  “ชีวิตนีเป็นของเธอไม่ใช่ของพวกเขา”การเปลียนแปลงนันไม่มีคําว่าสายเกินไป  ไม่ว่าเธอจะอายุสามสิบหรือหกสิบก็ตาม  ทอมคิดอยู่เงียบๆในใจว่าจากนีเพือทีจะได้เดินตามฝัน  เขาคงต้องมองหาคนทีจะมาเป็นอาจารย์เพือสอนให้เขาสามารถทํางานทีเกียวกับความคิดสร้างสรรค์ได้เขาซึมซาบและเชือในสิงทีชายชราสอนเขามากขึนเรือยๆ  แล้วเขาจึงถามชายชราว่าบทเรียนต่อไปทีจะสอนคือเรืองอะไร  
 6. 6. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 6บทที  3 มันใจในจุดเด่นตัวเองชายชราเล่าให้ทอมฟังเกียวกับท่าทาง  อิริยาบทของเดวิดทีเป็นรูปปันว่า  มันคือช่วงเวลาทีเดวิดกําลังมีความมันใจในการต่อสู้กับยักษ์โกไลแอท  โดยทีเขามีหนังสติกขนาดใหญ่พาดบนใหล่และอีกมือกําก้อนหินเอาใว้  สายตาจับจ้องไปทียักษ์  แล้วพูดว่า  “ฉันจะฆ่าแก  แล้วตัดศีรษะแกออก  จากนันจะเอาร่างอันไร้วิญญาณของบรรดาเหล่าทหารกองทัพฟิลิสไทน์ไปโยนให้อีแร้งและให้สัตว์ป่าทังหลายรุมทึงกิน”  และเนืองจากในเวลาทีไมเคิลแองเจโลกําลังสลักเดวิดนันเป็นช่วงเดียวกับทีเหตุการณ์บ้านเมืองในฟลอเรนซ์ไม่สงบ  รูปปันนีจึงเป็นความพยายามของไมเคิลแองเจโลทีจะสือว่า  “หากเอ็งโจมตีเมืองข้าเมือไหร่  เอ็งตาย!”  บทเรียนทีได้จากเรืองนีก็คือเธอจะต้องมีความมันใจในตัวเอง  นอกเหนือจากมีความฝันเธอต้องแสดงออกด้วย  ในภาษาละติน  คําว่า  “ความมันใจ”  หมายถึง  “ความมีศรัทธา”  เพราะฉะนันการมีความมันใจในตัวเอง  ก็คือการมีความศรัทธาในตัวเองนันเองการทีเธอมีโอกาสได้ใช้จุดเด่นของตัวเองและทํางานทีถนัดอยู่เรือยๆจะทําให้ความมันใจของเธอเพิมขึนเรือยๆเป็นเงาตามตัวไปด้วย  
 7. 7. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 7บทที  4 ความงามเกิดจากรายละเอียดชายชราบอกให้ทอมพิจราณาอย่างถีถ้วนว่าทําไมรูปแกะสลักเดวิดของไมเคิลแองเจโลถึงได้มีความงามกว่าเดวิดของจิตรกรคนอืนๆ  แต่ผ่านไปหลายนาทีทอมก็ยังไม่มีคําตอบ  ชายชราจึงบอกกับเขาว่ารูปสลักนีคล้ายคนจริงมากในทุกๆรายละเอียด  ซึงนีก็คือสิงทีอยากจะสอนในตอนนี  คือการทํางานให้ผลงานออกมาดีนันต้องใส่ใจในรายละเอียด  “ความงดงามเกิดขึนได้ด้วยรายละเอียด”  ชายชราพูดเสริมว่า  เมือไหร่ทีเธอค้นพบสิงทีปรารถนาอยากทําอย่างแรงกล้ามันจะนําความสนุกเพลิดเพลินมาสู่คนทํา  ถึงขันลืมวันลืมเวลาทีเดียวการทํางานในฝันทีถนัดจะทําให้เราสร้างงานชินโบว์แดงได้เช่นเดียวกับไมเคิลแองเจโล  
 8. 8. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 8บทที  5 มือสรรค์สร้างดังทีใจเห็นชายชราบอกทอมว่านีจะเป็นบทเรียนสุดท้ายกับเดวิด  แล้วเขาจะพาทอมไปทานข้าวเย็นหลังจากนีชายชราเริมโดยถามทอมว่าสองส่วนใหนของรูปสลักเดวิดทีไม่สมส่วน  ทอมตอบได้ทันทีว่าคือส่วนหัวและแขนทีใหญ่ผิดสัดส่วน  ชายชราถามต่อทันทีว่า  “เธอคิดว่าเพราะอะไร”  ทอมไม่ทราบเขาจึงเฉลยว่า  ถ้าเป็นเรืองมุมมองของรูปสลัก  ปกติคนต้องมองแหงนหน้าขึน  การแกะให้หัวและเเขนใหญ่จะทําให้มองดูสมส่วนเวลามองจากมุมล่างแต่บทเรียนทีชายชราต้องการสอนเกียวกับข้อนีนันคือบางครังเราก็ต้องให้ความสําคัญกับบางสิงในชีวิตมากกว่าอีกสิงหนึง  บางคนอาจคิดว่าทุกอย่างควรจะต้องสมดุลย์จึงจะดี  แต่ทีจริงแล้วไม่ใช่  เธอควรจะต้องใช้สมอง  (ความคิด)  และมือ  (ลงมือทํา)  ให้มาก  ให้ทังสองส่วนนีทํางานร่วมกันอย่ามัวแต่นังคิดฝัน  เคล็ดลับในเรืองนีก็คือ  “จงปล่อยให้ใจของเธอคิดอย่างเต็มที  จากนันก็เป็นหน้าทีของมือทีจะสรรค์สร้างให้เป็นรูปเป็นร่างต่อไป”  
 9. 9. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 9บทที  6 วางแผนและเตรียมพร้อมแล้วชายชราก็พาทอมออกจากพิพิธภัณฑ์เพือไปเยียมเพือนของเขาทีโรงงานศิลปะแห่งหนึง  ชายชราให้ทอมสังเกตโต๊ะทํางานแกะสลักโต๊ะหนึงแล้วถามเขาว่าทําไมจึงต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ  รูปแม่แบบ  และรูปปันดินเหนียวเล็กๆ  เมือทอมไม่ทราบเขาจึงเฉลยว่า  การทํางานแต่ละอย่างนันต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและเตรียมตัวให้พร้อม  การไม่ทําเช่นนีอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้  การตัดหินผิดส่วนนันไม่อาจนํามาประกอบกลับไปได้อีกดังนันการทํางานใดต้องวางแผนและอาจลองทําในสัดส่วนทีเล็กๆก่อนเพือเป็นการทดลอง  นีไม่เหมือนกับการฝึกงานทีให้ผู้ฝึกเห็นหรือได้สัมผัสเพียงบางมุมของการทํางาน  ซึงอาจเป็นผลให้เลือกงานผิด  เป็นสาเหตุว่าทําไมคนจํานวนมากจึงยังทู่ซีทํางานทีตัวเองไม่ชอบ  นันเป็นเพราะพวกเขาไม่มีโอกาสเห็นภาพทีสมบูรณ์ของงานทีพวกเขาเลือกขณะยังเรียนอยู่นันเองการมีแค่ความฝันนันไม่พอ  มันต้องมีการวางแผนและการเริมต้น  และต้องให้มันใจว่าสิงทีฝันนันเป็นไปได้  
 10. 10. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 10บทที  7 ความสําเร็จทุกอย่างเริมจากการลงมือทําด้วยความฉับใวชายชราพาทอมมาทีโต๊ะทํางานแกะสลักของช่างฝึกหัดทีกําลังจะเริมลงมือแกะสลักรูปสิงโต  เขาเอาสิวมาวางตรงจุดทีต้องการแล้วตอกฆ้อนลงไปอย่างแรงจนหินแตกออกมาตามทีต้องการชายชราสอนทอมว่าบทเรียนนีเป็นอะไรทีธรรมดามากจนหลายคนมองข้ามไป  นันก็คือ  “ความสําเร็จทุกอย่างเริมต้นจากการลงมือทําอย่างรวดเร็ว”  ทุกๆคนมีความฝันแต่จะมีสักกีคนที  “ไล่ตาม”  ความฝันการวางแผนอย่างดีเพียงอย่างเดียวไม่อาจทําให้ความฝันเป็นจริงได้  ต้องลงมือทําด้วย  ดังนันความรู้ทีเธอได้ไปในวันนี  ก็ต้องนําไปลงมือปฏิบัติด้วยจึงจะเกิดผลบางคนก็ติดกับเรืองในปัจจุบันทําให้ไม่สามารถไล่ตามความฝันได้  แต่เหตุผลทีสําคัญทีสุดทีทําให้คนจํานวนมากไม่กล้าไล่ตามฝันคือ  “ความกลัว”  เช่น  กลัวไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึน  กลัวสิงทีคนอืนจะพูด  กลัวจะทําไม่สําเร็จ  บางคนกลัวความสําเร็จก็มี  กลัวการตกจาก(ตําแหน่งการงาน)ทีสูงคนส่วนมากมีข้อแก้ตัวต่างๆนานาว่าทําไมถึงไม่ตามฝันตนเองเสียที  จากนันความกลัวก็นํามาสู่ความนิงเฉย  ความสําเร็จเลยไม่เกิด  
 11. 11. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 11บทที  8 ทําให้ครบทุกขันตอน  ทังการตัด  การแกะสลัก  การขัดหยาบ  และการขัดเงาชายชราพาทอมมายืนทีกลางห้องแล้วบอกทอมว่าเขาชอบมองชีวิตให้เป็นดังเช่นขันตอนทังสีของการแกะสลัก  นันก็คือ  การสกัด  การแกะสลัก  การขัดหยาบ  และการขัดเงากระบวนการเหล่านีสําคัญทีการยอมรับและนําไปปฏิบัติตาม  เรามาดูว่าแต่ละขันหมายความว่าอย่างไรการสกัด  หมายถึง  การสกัดหินชินใหญ่ๆในส่วนทีไม่ต้องการ  การตัดบางส่วนของชีวิตทิงไป  เอาส่วนทีปกปิดตัวตนจริงๆของเราออกไป  นีอาจเป็นขันตอนทีเจ็บปวดเพราะเรามีความคุ้นเคยกับส่วนทีไม่ดีเหล่านัน  เราต้องพยายามยอมรับความเปลียนแปลงการแกะสลัก  หมายถึง  (การขึนโครงร่าง)  เครืองมือในการแกะสลักชีวิตนันมีมากมายทีมีอิทธิพลต่อชีวิตเรา  ทุกสิงและทุกคนทีเรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยจะช่วยกําหนดว่าชีวิตเราจะออกมามีหน้าตาอย่างไร  แต่สองสิงทีสําคัญทีสุด  คือ  คนทีเรารู้จักมักคุ้นด้วย  ดังนันเราควรเลือกคบหากับคนทีสามารถช่วยให้เราเป็นในสิงทีเราไขว่คว้า  สิงทีสองคือหนังสือทีเราอ่าน  เวลาอ่านให้จินตนาการว่าเรากําลังพูดคุยกับผู้เขียนโดยตรง    จินตนาการว่าเขาจะถามอะไรเรา    เราจะตอบว่าอย่างไร    และเราจะตังคําถามอะไรกับเขา    การอ่านเช่นนีจะยกระดับปัญญา  เพราะเราทําตัวเป็นเพือนกับผู้เขียนทีเป็นคนเก่งๆเหล่านันการขัดกระดาษทราย  หมายถึง  ช่วงเวลาทีชีวิตของเราอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเป็นลบ  มีเรืองมากระทบกระทังทางอารมณ์ให้โกรธ  การมีเวลาทีทุกข์ยากลําบากจะทําให้เราเกิดความสงบเสงียมเจียมตนและปลืมใจเมือประสบความสําเร็จในภายภาคหน้า  วิธีรับมือ
 12. 12. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 12กับขันนีมีสามอย่างคือ  ยอมรับและทําใจ  เปลียนทัศนคติให้ดีต่อการใช้ชีวิต  และสุดท้ายคือการพร้อมทีจะเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วหาโอกาสเผชิญหน้ากับสถานการณ์ไม่ดีบ้าง  ลองพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสและสุดท้ายคือ  การขัดเงา  หมายถึง  การทําให้ชีวิตของเราดูดี  เปิดเผยให้คนในโลกได้เห็นว่าเราส่องประกายเจิดจ้าอีกหนึงอย่างทีสําคัญ  คือทังสีขันตอนนีต้องเป็นไปตามลําดับเสมอ  ไม่มีการลัดขันตอน  แต่นันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรอให้ถึงวันสุดท้ายของชีวิตจึงจะออกตัวให้ผู้อืนได้เห็นได้ชืนชม  
 13. 13. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 13บทที  9 จงยินดีทีจะรอคอย  เพราะบางครากว่าความสําเร็จจะมาเยือนต้องใช้เวลาแรมปีแล้วชายชราก็พาทอมมาเลียงอาหารคําสไตล์อิตาเลียนทีร้านเล็กๆแห่งหนึง  เมือบริกรมาถึงเขาก็เริมสังอาหารและเครืองดืมจํานวนมากจนทอมแซวว่าสังมาพอสําหรับกองทัพทีเดียวชายชราเริมบทเรียนต่อไปด้วยการถามทอมว่าเขาคิดว่าตนเองน่าจะอยู่ในจุดใดของหน้าทีการงานในปัจจุบันนี  ทอมจึงบอกว่าเขาควรจะก้าวหน้ากว่านีอีกสองขันและมีเงินเดือนเป็นสองเท่าของความเป็นจริงขณะนี  ชายชราจึงบอกเขาว่านีเป็นการเปรียบเทียบทีผิด  ถ้าคิดว่าตัวเองจะสามารถเป็นได้เหมือนคนทีอยู่ในระดับต้นๆตามทีสือต่างๆประโคม  เพราะในชีวิตจริงมีไม่กีคนทีเป็นได้อย่างนันเธอต้องยอมรับว่าความสําเร็จนันไม่ได้ได้มาเพียงข้ามคืน  อาจต้องรอเป็นปี  อย่างเช่นทีไมเคิลแองเจโลต้องใช้เวลา  28 เดือนในการแกะสลักเดวิดชายชรายํากับทอมว่า  ต้องมีความฝัน  ทํางานทีรักอย่างสนุกสนาน  และคิดว่าตนเองกําลังก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆ  มุ่งหน้าสู่ความสําเร็จ  คือกุญแจสําคัญ  
 14. 14. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 14บทที  10 ไม่มีใครทีพอเริมต้นทํางานก็ได้งานชินเลิศเลยบทนีเป็นบทเรียนสุดท้ายทีชายชราจะสอนแก่ทอม  เขาบอกกับทอมไปก่อนเลยว่าบทเรียนนี  คือ  ไม่มีใครหรอกทีพอเริมต้นทํางานก็ได้งานชินเลิศเลยชายชราขยายความว่าคนในสมัยนีชอบหวังทีจะประสบความสําเร็จข้ามคืน  สร้างงานชินเอกตังแต่วันแรกทีเริมงาน  แต่อยากให้ดูแบบไมเคิลแองเจโล  ว่าแม้แต่เขาเองก็ใช้เวลาไม่น้อยในการสร้างงานใหญ่ๆหลายชินและใช้เวลาหลายปีก่อนทีจะเป็นทีรู้จักอย่างกว้างขวางการทํางานชินเอกนันต้องผ่านขันตอนการสังสมความรู้จากประสบการณ์  แล้วก้าวขึนไปตามลําดับก่อนจากกันหลังอาหารเย็นชายชราบอกว่าจะไปพบกับทอมก่อนทีเขาจะออกเดินทางในเวลาเช้า  โดยเขามอบกระดาษทีเขียนสรุปบทเรียนทังหมดให้กับทอมใว้ด้วย  นีแสดงว่าชายชรานันเตรียมการสอนมาอย่างดีเมือยามเช้ามาถึง  ทอมออกมายืนรอชายชราตามทีนัดใว้  เมือพวกเขาพบกันทอมก็ให้ทีอยู่ทีติดต่อได้แก่ชายชราใว้  และโอบกอดก่อนทีจะลาทอมบอกชายชราว่า  “ท่านครับ  ผมยังไม่รู้จักชือของท่านเลย”  แล้วชายชราก็บอกว่า  “ชือฉันคือ  บูโอนาร์โรตี”  ทอมรับคําแล้วกล่าวคําลา  พอหันหลังกลับเขาจึงนึกได้ว่านามสกุลของไมเคิลแองเจโล  คือ  บูโอนาร์โรตีแต่เมือหันกลับไป  ชายชราก็หายตัวไปเสียแล้ว  
 15. 15. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ – The Angel Inside Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 15บทสรุป  –  ประเด็นการเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี1. ค้นหาเทวดาในตัวคุณ2. พลานุภาพแห่งการเดินตามความฝัน3. มันใจในจุดเด่นตัวเอง4. ความงามเกิดจากรายละเอียด5. มือสรรค์สร้างดังทีใจเห็น6. วางแผนและเตรียมพร้อม7. ความสําเร็จทุกอย่างเริมจากการลงมือทําด้วยความฉับใว8. ทําให้ครบทุกขันตอน  ทังการตัด  การแกะสลัก  การขัดหยาบ  และการขัดเงา9. จงยินดีทีจะรอคอย  เพราะบางครากว่าความสําเร็จจะมาเยือนต้องใช้เวลาแรมปี10. ไม่มีใครทีพอเริมต้นทํางานก็ได้งานชินเลิศเลย 

×