• Like
Slide homeroom 2 คนต้นแบบ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Slide homeroom 2 คนต้นแบบ

 • 287 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
287
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
26
Comments
1
Likes
3

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Homeroom 2
 • 2. ¾พÑั²ฒ¹นÒาÀภÒาÇวÐะ¼ผÙูŒŒ¹นÓำ
 • 3. “ÀภÒาÇวÐะ¼ผÙูŒŒ¹นÓำ¤ค×ืÍอ ¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถãใ¹น¡กÒาÃร·ท∙ÓำãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒÍอ×ืè่¹น àเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งäไ»ปÊสÙู‹‹ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่´ดÕี¢ขÖึé้¹น”
 • 4. ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาÀภÒาÇวÐะ¼ผÙูŒŒ¹นÓำ 1. ¡กÒาÃรÃรÙูŒŒ¨จÑั¡กµต¹นàเÍอ§ง 2. àเÃร×ืè่Íอ§ง·ท∙Ñั¡กÉษÐะ
 • 5. ÃรÙูŒŒ¨จÑั¡กµต¹นàเÍอ§ง ¤ค¹นµตŒŒ¹นáแºบºบ ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค 5
 • 6. ¤ค¹นµตŒŒ¹นáแºบºบ
 • 7. ¤ค¹นµตŒŒ¹นáแºบºบ ¤ค×ืÍอºบØุ¤ค¤คÅล·ท∙Õีè่àเÃรÒาÁมÕี¤คÇวÒาÁมªช×ืè่¹นªชÁม ãใ¹น¤คØุ³ณÊสÁมºบÑัµตÔิºบÒา§งÍอÂย‹‹Òา§งãใ¹นµตÑัÇวàเ¢ขÒา àเÃรÒาáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ¨จÒา¡กºบØุ¤ค¤คÅลàเËหÅล‹‹Òา¹นÑัé้¹น ¾พÇว¡กàเ¢ขÒาÁมÕี¼ผÅลµต‹‹Íอ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดáแÅลÐะ¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม¢ขÍอ§งàเÃรÒา «ซÖึè่§งÊส‹‹§ง¼ผÅลµต‹‹ÍอÍอÒาªชÕี¾พáแÅลÐะÇวÔิ¶ถÕีªชÕีÇวÔิµตãใ¹นÍอ¹นÒา¤คµต 7
 • 8. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง...
 • 9. Çว§งÈศ·ท∙¹น§ง ªชÑัÂย³ณÃร§ง¤คÊสÔิ§งËห
 • 10. ¤คÒา¹น¸ธÕี áแÁม‹‹ªชÕีàเ·ท∙àเÃร«ซ‹‹Òา ÍอÍอ§ง«ซÒา¹น «ซÙู¨จÕี àเ»ปšš¹นàเÍอ¡ก ÃรÑัµต¹นàเÃร×ืÍอ§ง ÊสµตÕี¿ฟ ¨จç็ÍอºบÊส ฀ 11
 • 11. ¸ธ¹นÒา àเ¸ธÕีÂยÃรÍอÑั¨จ©ฉÃรÔิÂยÐะ
 • 12. ºบÑั³ณ±ฑÙูÃร Åลè่Óำ«ซÓำ àเ·ท∙ÕีÂยÁม âโªช¤คÇวÑั²ฒ¹นÒา ¤คÖึ¡กÄฤ·ท∙¸ธÔิì์ »ปÃรÒาâโÁมªช «ซÔิ¤คàเÇว‹‹ àเºบÃร¤คàเ¡กŒŒ ÊสµตÕี¿ฟ ¨จç็ÍอºบÊส 14
 • 13. ÊสµตÕี¿ฟ ¨จç็ÍอºบÊส
 • 14. ¤คÃรÙู»ป.4
 • 15. ´ดÒาÇวÔิ¹นªชÕีè่ äไÍอ¹นÊสäไµต¹น àเÎฮ¹นÃรÕีè่ ¿ฟÍอÃร´ด àเÍอ´ดÇวÔิ¹น áแÅล¹น´ด (¼ผÙูŒŒÊสÃรŒŒÒา§ง¡กÅลŒŒÍอ§งâโ¾พÅลÒาÃรÍอÂย´ด) ¤คÃรÙูàเ·ท∙ç็´ด´ดÕีé้µตÍอ¹นàเÃรÕีÂย¹นªชÑัé้¹นàเ¡กÃร´ดÊสÕีè่ 17
 • 16. ¤คÒา¹น¸ธÕี áแÁม‹‹ªชÕีàเ·ท∙àเÃร«ซ‹‹Òา ÍอÑัºบÃรÒาÎฮÑัÁม ÅลÔิ¹น¤คÍอÅล¹น »ป‚‚àเµตÍอÃร ´ดÃรÑั¡กàเ¡กÍอÃร ÇวÍอÃรàเÃรç็¹น àเºบç็¹น¹นÔิÊส 20
 • 17. ¤ค¹นµตŒŒ¹นáแºบºบ¹นÑัé้¹น ÁมÕีÍอÔิ·ท∙¸ธÔิ¾พÅล·ท∙Òา§ง¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด áแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอµต‹‹ÍอàเÃรÒา
 • 18. ¤คÒา¹น¸ธÕี: ¤คÇวÒาÁมÍอ´ด·ท∙¹น áแÁม‹‹ªชÕีàเ·ท∙àเÃร«ซ‹‹Òา: ¡กÒาÃรàเÊสÕีÂยÊสÅลÐะ ÍอÑัºบÃรÒาÎฮÑัÁม ÅลÔิ¹น¤คÍอÅล¹น: ÍอÔิÊสÃรÐะÀภÒา¾พ »ป‚‚àเµตÍอÃร ´ดÃรÑั¡กàเ¡กÍอÃร: ¡กÒาÃรÊสÍอ¹น ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช ÇวÍอÃรàเÃรç็¹น àเºบç็¹น¹นÔิÊส: ¡กÒาÃร¿ฟ˜˜§ง ¡กÒาÃรÊสÍอ¹น ¡กÒาÃรàเ¢ขÕีÂย¹น ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช ¤คØุ³ณÊสÁมºบÑัµตÔิ·ท∙Õีè่àเÃรÒาªช×ืè่¹นªชÁมáแµต‹‹ÅลÐะ·ท∙‹‹Òา¹น 22
 • 19. ·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕี »ป®ฎÔิºบÑัµตÔิ
 • 20. ÀภÒาÇวÐะ¼ผÙูŒŒ¹นÓำàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒâโ´ดÂย... Morgan McCall, Robert Eichinger and Michael Lombardo Center for Creative Leadership 24
 • 21. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมàเ´ดÕีè่ÂยÇว áแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นÃรÐะºบØุ¤ค¹นµตŒŒ¹นáแºบºบ¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นÍอÍอ¡กÁมÒา 4 ¤ค¹น 1. ãใ¤คÃรãใ¹น¤คÃรÍอºบ¤คÃรÑัÇว¤คØุ³ณ·ท∙Õีè่ÁมÕี¼ผÅลµต‹‹ÍอÇวÔิ¸ธÕี¤คÔิ´ด¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณ 2. ¤คÃรÙู/ÍอÒา¨จÒาÃรÂย·ท∙‹‹Òา¹นãใ´ด·ท∙Õีè่¤คØุ³ณÈศÃรÑั·ท∙¸ธÒา 3. ¤ค¹น·ท∙Õีè่ÁมÕีªช×ืè่ÍอàเÊสÕีÂย§ง·ท∙‹‹Òา¹นãใ´ด·ท∙Õีè่¤คØุ³ณÂย¡กÂย‹‹Íอ§ง 4. àเ¾พ×ืè่Íอ¹น/ÃรØุ‹‹¹น¾พÕีè่ ¹นÔิÊสÔิµต ¤ค¹นäไËห¹น·ท∙Õีè่¤คØุ³ณªช×ืè่¹นªชÁม 25
 • 22. Homeroom 2