Your SlideShare is downloading. ×
0
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Quiet Leadership by David Rock 2/3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Quiet Leadership by David Rock 2/3

937

Published on

สรุปหนังสือ Quiet Leadership by David Rock เกี่ยวกับการโค้ชด้วยคำถาม

สรุปหนังสือ Quiet Leadership by David Rock เกี่ยวกับการโค้ชด้วยคำถาม

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
937
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
102
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 2 áแºบºบ ÊสÁมÍอ§ง¡กÑัºบ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช Ëห¡ก¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 1Friday, November 18, 2011
 • 2. Ëห¡ก¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 1. ¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 2. ¿ฟ˜˜§งàเ¾พ×ืè่Íอ¤คŒŒ¹นËหÒา 3. ¾พÙู´ดÍอÂย‹‹Òา§งÁมÕีàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย 4. àเµตŒŒ¹นÃรÓำ¡กÑัºบ»ป˜˜­Þญ­ÞญÒา 5. àเªช×ืè่ÍอÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดãใËหÁม‹‹ 6. µตÔิ´ดµตÒาÁม¼ผÅล 2Friday, November 18, 2011
 • 3. Ëห¡ก¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 1. ¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 2. ¿ฟ˜˜§งàเ¾พ×ืè่Íอ¤คŒŒ¹นËหÒา 3. ¾พÙู´ดÍอÂย‹‹Òา§งÁมÕีàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย 4. àเµตŒŒ¹นÃรÓำ¡กÑัºบ»ป˜˜­Þญ­ÞญÒา 5. àเªช×ืè่ÍอÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดãใËหÁม‹‹ 6. µตÔิ´ดµตÒาÁม¼ผÅล 3Friday, November 18, 2011
 • 4. 1.¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 1.1 »ปÅล‹‹ÍอÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ด 1.2 ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา 1.3 ÍอÍอ¡ก¨จÒา¡กàเ¢ขµตÊสºบÒาÂย 1.4 ¨จÙู§งãใ¨จàเªชÔิ§งºบÇว¡ก 1.5 ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร¡ก‹‹Íอ¹นÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด 4Friday, November 18, 2011
 • 5. 1.¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 1.1 »ปÅล‹‹ÍอÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ด 1.2 ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา 1.3 ÍอÍอ¡ก¨จÒา¡กàเ¢ขµตÊสºบÒาÂย 1.4 ¨จÙู§งãใ¨จàเªชÔิ§งºบÇว¡ก 1.5 ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร¡ก‹‹Íอ¹นÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด 5Friday, November 18, 2011
 • 6. àเÃรÒา¤คÔิ´ดÁมÒา¡กàเ¾พ×ืè่Íอ¤ค¹นÍอ×ืè่¹น áแµต‹‹¡กÅลÑัºบäไ´ดŒŒ¤คÓำµตÍอºบ·ท∙Õีè่¼ผÔิ´ด 6Friday, November 18, 2011
 • 7. ·ท∙Õีè่àเ»ปšš¹นàเªช‹‹¹น¹นÕีé้àเ¾พÃรÒาÐะ... ÊสÁมÍอ§ง·ท∙Õีè่ äไÁม‹‹àเËหÁม×ืÍอ¹น¡กÑั¹น ¤ค¹น·ท∙Õีè่ ãใªชŒŒ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒàเªช×ืè่ÍอÁมÑัè่¹นáแÅลÐะªชÍอºบÍอÔิÊสÃรÐะ ¤คÇวÒาÁมäไÁม‹‹ªชÑั´ดàเ¨จ¹น¢ขÍอ§ง»ป˜˜­ÞญËหÒา 7Friday, November 18, 2011
 • 8. ÊสÁมÍอ§ง ·ท∙Õีè่ äไÁม‹‹àเËหÁม×ืÍอ¹น¡กÑั¹น 8Friday, November 18, 2011
 • 9. àเËหÁม×ืÍอ¹นãใËหŒŒáแ¼ผ¹น·ท∙Õีè่àเªชÕีÂย§งãใËหÁม‹‹äไ»ป¢ขÑัºบÃร¶ถãใ¹นÀภÙูàเ¡กç็µต 9Friday, November 18, 2011
 • 10. ¤ค¹น·ท∙Õีè่ ãใªชŒŒ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ àเªช×ืè่ÍอÁมÑัè่¹น áแÅลÐะªชÍอºบÍอÔิÊสÃรÐะ 10Friday, November 18, 2011
 • 11. ¤คÇวÒาÁมäไÁม‹‹ªชÑั´ดàเ¨จ¹น¢ขÍอ§ง»ป˜˜­ÞญËหÒา 11Friday, November 18, 2011
 • 12. ...¤คÇวÃร»ปÅล‹‹ÍอÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ด 12Friday, November 18, 2011
 • 13. ÃรÍอ...¨จÑั§งËหÇวÐะ·ท∙Õีè่¤คÇวÃรâโ¤คŒŒªช 13Friday, November 18, 2011
 • 14. ¨จÑั§งËหÇวÐะ·ท∙Õีè่ÅลÙู¡ก¹นŒŒÍอ§งÁมÒาËหÒาàเÃรÒา¾พÃรŒŒÍอÁม¡กÑัºบ¶ถÒาÁมàเÃรÒาÇว‹‹Òา... “¤คØุ³ณ¤คÔิ´ดÇว‹‹Òา¼ผÁม¤คÇวÃร¨จÐะ·ท∙ÓำÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร´ดÕี¡กÑัºบ...” “¼ผÁมäไÁม‹‹áแ¹น‹‹ ãใ¨จÇว‹‹Òา¨จÐะ·ท∙ÓำÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร´ดÕี¡กÑัºบ...” “¼ผÁมÍอÂยÒา¡ก¨จÐะ·ท∙Óำ...áแµต‹‹¡กç็ äไÁม‹‹ÍอÂยÒา¡ก·ท∙Õีè่¨จÐะ...” 14Friday, November 18, 2011
 • 15. ãใËหŒŒ¤ค¹นàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ ´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§ง 3 ·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡ก 15Friday, November 18, 2011
 • 16. 1. µตÑัé้§ง¤คÓำ¶ถÒาÁมáแÅลŒŒÇวãใËหŒŒàเ¢ขÒาÊสÃรŒŒÒา§ง¡กÒาÃรàเªช×ืè่ÍอÁมµต‹‹Íอ·ท∙Ñั¹น·ท∙Õี 16Friday, November 18, 2011
 • 17. Êส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณ àเÅลç็¡กàเÅล¢ขÒาÁมÒา»ปÃรÖึ¡กÉษÒา«ซÕีÍอÕี âโÍอ àเ¸ธÍอµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรàเÅล×ืÍอ¡กâโÃร§งáแÃรÁม àเ¾พ×ืè่Íอ¨จÑั´ด§งÒา¹น»ป‚‚ ãใËหÁม‹‹ ãใËหŒŒ¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹น 17Friday, November 18, 2011
 • 18. àเÃรÒา¨จÐะ¨จÑั´ด§งÒา¹น»ป‚‚ ãใËหÁม‹‹ ¨จÐะãใªชŒŒâโÃร§งáแÃรÁมÍอÐะäไÃร´ดÕี¤คÐะ 18Friday, November 18, 2011
 • 19. àเÅลç็¡ก¤คÔิ´ดÇว‹‹Òาäไ§งÅลÐะ 19Friday, November 18, 2011
 • 20. 2. µตÑัé้§ง¤คÓำ¶ถÒาÁมãใËหŒŒàเ¢ขÒาàเªช×ืè่ÍอÁมµต‹‹Íอãใ¹นÀภÒาÂยËหÅลÑั§ง 20Friday, November 18, 2011
 • 21. àเÃรÒา¨จÐะ¨จÑั´ด§งÒา¹น»ป‚‚ ãใËหÁม‹‹ ¨จÐะãใªชŒŒâโÃร§งáแÃรÁมÍอÐะäไÃร´ดÕี¤คÐะ 21Friday, November 18, 2011
 • 22. àเÅลç็¡ก¤คÔิ´ดÇว‹‹Òาäไ§งÅลÐะ 22Friday, November 18, 2011
 • 23. µตÍอ¹น¹นÕีé้¡กÓำÅลÑั§งÁมÖึ¹น àเÅลç็¡ก¤คÔิ´ดäไÁม‹‹ÍอÍอ¡ก¨จÃรÔิ§งæๆ¤คÐะ 23Friday, November 18, 2011
 • 24. àเÅลç็¡กÅลÍอ§ง¡กÅลÑัºบäไ»ป¤คÔิ´ด´ดÙู¡ก‹‹Íอ¹น¡กç็ äไ´ดŒŒ áแÅลŒŒÇว¤ค‹‹ÍอÂยÁมÒา¤คØุÂย¡กÑั¹นãใËหÁม‹‹µตÍอ¹นàเÂยç็¹น 24Friday, November 18, 2011
 • 25. 3. µตÍอºบâโ´ดÂย¡กÒาÃร¶ถÒาÁมãใËหŒŒàเ¢ขÒาÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁมãใ¹น¡กÒาÃรàเÅล×ืÍอ¡ก 25Friday, November 18, 2011
 • 26. àเÃรÒา¨จÐะ¨จÑั´ด§งÒา¹น»ป‚‚ ãใËหÁม‹‹ ¨จÐะãใªชŒŒâโÃร§งáแÃรÁมÍอÐะäไÃร´ดÕี¤คÐะ 26Friday, November 18, 2011
 • 27. àเÅลç็¡ก¤คÔิ´ดÇว‹‹Òาäไ§งÅลÐะ 27Friday, November 18, 2011
 • 28. àเÅลç็¡ก¤คÔิ´ดäไÁม‹‹ÍอÍอ¡ก¨จÃรÔิ§งæๆ¤คÐะ ªช‹‹ÇวÂยºบÍอ¡กàเÅลÂยäไ´ดŒŒäไËหÁม¤คÐะ 28Friday, November 18, 2011
 • 29. ¡กç็ äไ´ดŒŒ¤คÃรÑัºบ àเÅลç็¡กÍอÂยÒา¡กäไ´ดŒŒàเ©ฉ¾พÒาÐะ¤คÓำµตÍอºบ ËหÃร×ืÍอÍอÂยÒา¡กäไ´ดŒŒ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบàเºบ×ืé้Íอ§งËหÅลÑั§งºบŒŒÒา§ง 29Friday, November 18, 2011
 • 30. ãใËหŒŒ¤ค¹นàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§ง 3 ·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡ก 1. µตÑัé้§ง¤คÓำ¶ถÒาÁมáแÅลŒŒÇวãใËหŒŒàเ¢ขÒาÊสÃรŒŒÒา§ง¡กÒาÃรàเªช×ืè่ÍอÁมµต‹‹Íอ·ท∙Ñั¹น·ท∙Õี 2. µตÑัé้§ง¤คÓำ¶ถÒาÁมãใËหŒŒàเ¢ขÒาàเªช×ืè่ÍอÁมµต‹‹Íอãใ¹นÀภÒาÂยËหÅลÑั§ง 3. µตÍอºบâโ´ดÂย¡กÒาÃร¶ถÒาÁมãใËหŒŒàเ¢ขÒาÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁมãใ¹น¡กÒาÃรàเÅล×ืÍอ¡ก 30Friday, November 18, 2011
 • 31. 1.¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 1.1 »ปÅล‹‹ÍอÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ด 1.2 ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา 1.3 ÍอÍอ¡ก¨จÒา¡กàเ¢ขµตÊสºบÒาÂย 1.4 ¨จÙู§งãใ¨จàเªชÔิ§งºบÇว¡ก 1.5 ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร¡ก‹‹Íอ¹นÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด 31Friday, November 18, 2011
 • 32. Íอ´ดÕีµต Íอ¹นÒา¤คµต 32Friday, November 18, 2011
 • 33. ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่»ป˜˜­ÞญËหÒา ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา ·ท∙ÓำäไÁม¨จÖึ§งàเ¡กÔิ´ด»ป˜˜­ÞญËหÒา¹นÕีé้ ¤คØุ³ณµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรãใËหŒŒàเ¡กÔิ´ดÍอÐะäไÃร ¤คØุ³ณ¨จÐะ¾พÑั²ฒ¹นÒาàเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้ ãใËหŒŒàเ»ปšš¹น ·ท∙ÓำäไÁม¤คØุ³ณ¤คÔิ´ดÇว‹‹Òา¤คØุ³ณäไÁม‹‹´ดÕี ãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้ ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งäไ´ดŒŒÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร ·ท∙ÓำäไÁมÁมÑั¹น¨จÖึ§งäไÁม‹‹àเÇวÔิÃร¤ค ·ท∙ÓำÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร¨จÐะãใËหŒŒÁมÑั¹นàเÇวÔิÃร¤ค 33Friday, November 18, 2011
 • 34. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÃร³ณÕีàเÅลç็¡ก¡กÑัºบ«ซÕีÍอÕี âโÍอ ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่»ป˜˜­ÞญËหÒา ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา “·ท∙ÓำäไÁมàเÅลç็¡ก¤คÔิ´ดäไÁม‹‹ÍอÍอ¡ก” “ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่àเÅลç็¡กµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร” “·ท∙ÓำäไÁมäไÁม‹‹ ãใªชŒŒâโÃร§งáแÃรÁมàเ´ดÔิÁม” “ãใªชŒŒàเ¡ก³ณ±ฑÍอÐะäไÃรãใ¹น¡กÒาÃรàเÅล×ืÍอ¡กâโÃร§งáแÃรÁม” 34Friday, November 18, 2011
 • 35. 1.¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 1.1 »ปÅล‹‹ÍอÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ด 1.2 ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา 1.3 ÍอÍอ¡ก¨จÒา¡กàเ¢ขµตÊสºบÒาÂย 1.4 ¨จÙู§งãใ¨จàเªชÔิ§งºบÇว¡ก 1.5 ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร¡ก‹‹Íอ¹นÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด 35Friday, November 18, 2011
 • 36. ¤คÇวÒาÁม·ท∙ŒŒÒา·ท∙ÒาÂย ãใ¹น¡กÒาÃร àเ»ปÅลÕีè่Âย¹น ¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม 36Friday, November 18, 2011
 • 37. ÂยÒา¡ก·ท∙Õีè่¨จÐะ “½ฝ„„¹น” ´ดŒŒÇวÂยµตÑัÇวàเÍอ§ง 37Friday, November 18, 2011
 • 38. àเ¾พÕีÂย§ง 1 ãใ¹น 9 ¢ขÍอ§ง¤ค¹น·ท∙Õีè่àเ¤คÂยËหÑัÇวãใ¨จÇวÒาÂย·ท∙Õีè่àเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม áแÅลÐะÇวÔิ¶ถÕีªชÕีÇวÔิµตàเ¾พ×ืè่ÍอÅล´ด¤คÇวÒาÁมàเÅลÕีè่Âย§งËหÑัÇวãใ¨จÅลŒŒÁมàเËหÅลÇวÍอÕี¡ก Fast Company Magazine May 2005 38Friday, November 18, 2011
 • 39. ÁมÑั¹น¨จÐะ§ง‹‹ÒาÂย¢ขÖึé้¹นËหÒา¡กÁมÕี¤ค¹น ÁมÒาªช‹‹ÇวÂย “½ฝ„„¹น” 39Friday, November 18, 2011
 • 40. ¼ผÁมÍอÂยÒา¡กãใËหŒŒàเÅลç็¡กÅลÍอ§ง¤คÔิ´ด´ดÙูËห¹น‹‹ÍอÂย ÁมÑั¹นÍอÒา¨จ¨จÐะÂยÒา¡กãใ¹นµตÍอ¹นàเÃรÔิè่Áม áแµต‹‹¼ผÁมàเªช×ืè่ÍอÇว‹‹ÒาàเÅลç็¡ก·ท∙Óำäไ´ดŒŒ àเÃรÒาÅลÍอ§งÁมÒาªช‹‹ÇวÂย¡กÑั¹น¤คÔิ´ด¹นÐะ 40Friday, November 18, 2011
 • 41. 1.¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 1.1 »ปÅล‹‹ÍอÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ด 1.2 ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา 1.3 ÍอÍอ¡ก¨จÒา¡กàเ¢ขµตÊสºบÒาÂย 1.4 ¨จÙู§งãใ¨จàเªชÔิ§งºบÇว¡ก 1.5 ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร¡ก‹‹Íอ¹นÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด 41Friday, November 18, 2011
 • 42. “ËหÒา¡กµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรÊสÍอ¹น¤ค³ณÔิµตÈศÒาÊสµตÃรŠŠ ãใËหŒŒàเ´ดç็¡ก¤ค¹นËห¹นÖึè่§งàเ¡ก‹‹§ง¹นÑัé้¹น àเ©ฉÅลÕีè่ÂยµตŒŒÍอ§งãใªชŒŒ¡กÒาÃรãใËหŒŒ¡กÓำÅลÑั§งãใ¨จàเªชÔิ§งºบÇว¡ก¶ถÖึ§ง 50,000 ¤คÃรÑัé้§ง ãใ¹นàเÇวÅลÒา»ปÃรÐะ¶ถÁม 1 ¶ถÖึ§ง»ปÃรÐะ¶ถÁม 4”Friday, November 18, 2011
 • 43. äไÁม‹‹µตŒŒÍอ§ง¡กÑั§งÇวÅลãใ¨จ¹นÐะàเÃรÒาÁมÒาÃรÐะ´ดÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด äไÁม‹‹ÁมÕี¼ผÔิ´ดäไÁม‹‹ÁมÕี¶ถÙู¡ก ÁมÕี áแµต‹‹¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดãใËหÁม‹‹æๆ ¾พÙู´ดÍอÐะäไÃรÍอÍอ¡กÁมÒา¼ผÁม¡กç็¨จÐะäไÁม‹‹´ดÙู¶ถÙู¡ก¤คÓำµตÍอºบ 43Friday, November 18, 2011
 • 44. ·ท∙Õีè่¨จÃรÔิ§งáแÅลŒŒÇวàเÅลç็¡กºบÍอ¡กÍอÐะäไÃรÁมÒา ¼ผÁม¨จÐะ up grade ¤คÓำµตÍอºบãใËหŒŒ ËหÒา¡ก¤คÓำµตÍอºบ¾พÍอãใªชŒŒ¨จÐะºบÍอ¡กÇว‹‹Òา´ดÕี ËหÒา¡ก´ดÕี¨จÐะºบÍอ¡กÇว‹‹Òา´ดÕีÁมÒา¡ก ËหÒา¡ก¿ฟ˜˜§งáแÅลŒŒÇวáแ»ปÅล¡กæๆ ¼ผÁม¨จÐะºบÍอ¡กÇว‹‹Òา¹น‹‹ÒาÊส¹นãใ¨จ 44Friday, November 18, 2011
 • 45. 1.¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 1.1 »ปÅล‹‹ÍอÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ด 1.2 ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา 1.3 ÍอÍอ¡ก¨จÒา¡กàเ¢ขµตÊสºบÒาÂย 1.4 ¨จÙู§งãใ¨จàเªชÔิ§งºบÇว¡ก 1.5 ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร¡ก‹‹Íอ¹นÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด 45Friday, November 18, 2011
 • 46. Choose your focus A. àเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย B. áแ¼ผ¹น§งÒา¹น C. ¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹น D. »ป˜˜­ÞญËหÒา E. ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่àเ¡กÔิ´ดµตÒาÁมÁมÒา 46Friday, November 18, 2011
 • 47. 1.¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 1.1 »ปÅล‹‹ÍอÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ด 1.2 ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา 1.3 ÍอÍอ¡ก¨จÒา¡กàเ¢ขµตÊสºบÒาÂย 1.4 ¨จÙู§งãใ¨จàเªชÔิ§งºบÇว¡ก 1.5 ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร¡ก‹‹Íอ¹นÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด 47Friday, November 18, 2011

×