Quiet Leadership 3/3

1,188 views

Published on

สรุปหนังสือส่วนที่ 3 Quiet Leadership by David Rock

Published in: Education
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,188
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
145
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quiet Leadership 3/3

 1. 1. Ëห¡ก¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 1. ¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 2. ¿ฟ˜˜§งàเ¾พ×ืè่Íอ¤คŒŒ¹นËหÒา 3. ¾พÙู´ดÍอÂย‹‹Òา§งÁมÕีàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย 4. àเµตŒŒ¹นÃรÓำ¡กÑัºบ»ป˜˜­Þญ­ÞญÒา 5. àเªช×ืè่ÍอÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดãใËหÁม‹‹ 6. µตÔิ´ดµตÒาÁม¼ผÅล 1Friday, November 18, 2011
 2. 2. ÃรÐะÇวÑั§ง¡กÑัºบ´ดÑั¡กÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด ÃรÐะÇวÑั§งµตÑัÇว¡กÃรÍอ§ง¢ขÍอ§งàเÃรÒา ÃรÐะÇวÑั§ง»ปÃรÐะàเ´ดç็¹นãใ¹นãใ¨จ ÃรÐะÇวÑั§งàเÃร×ืè่Íอ§ง “¨จØุ´ดÃรŒŒÍอ¹น” 2Friday, November 18, 2011
 3. 3. ÃรÐะÇวÑั§ง¡กÑัºบ´ดÑั¡กÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด 3Friday, November 18, 2011
 4. 4. “àเ¾พ×ืè่ÍอãใËหŒŒ¼ผÁมªช‹‹ÇวÂย¤คØุ³ณ¤คÔิ´ดäไ´ดŒŒ´ดÕีÂยÔิè่§ง¢ขÖึé้¹น ¡กÃรØุ³ณÒาàเÅล‹‹Òา»ปÃรÐะàเ´ดç็¹นËหÅลÑั¡กæๆãใËหŒŒàเËหç็¹นÀภÒา¾พ âโ´ดÂยäไÁม‹‹µตŒŒÍอ§งÅล§งãใ¹นÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด¹นÐะ¤คÃรÑัºบ” 4Friday, November 18, 2011
 5. 5. ÃรÐะÇวÑั§งµตÑัÇว¡กÃรÍอ§ง¢ขÍอ§งàเÃรÒา 5Friday, November 18, 2011
 6. 6. “¤คÇวÒาÁมàเ»ปšš¹น¨จÃรÔิ§ง¢ขÍอ§ง¤ค¹นÊสÍอ§ง¤ค¹น¨จÐะáแµต¡กµต‹‹Òา§ง¡กÑั¹น ãใ¹นàเËหµตØุ¡กÒาÃร³ณàเ´ดÕีÂยÇว¡กÑั¹น” Oscar Wilde - Irish novelist 6Friday, November 18, 2011
 7. 7. ÃรÐะÇวÑั§ง»ปÃรÐะàเ´ดç็¹นãใ¹นãใ¨จ 7Friday, November 18, 2011
 8. 8. ÃรÐะÇวÑั§งàเÃร×ืè่Íอ§ง “¨จØุ´ดÃรŒŒÍอ¹น” 8Friday, November 18, 2011
 9. 9. Ëห¡ก¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 1. ¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 2. ¿ฟ˜˜§งàเ¾พ×ืè่Íอ¤คŒŒ¹นËหÒา 3. ¾พÙู´ดÍอÂย‹‹Òา§งÁมÕีàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย 4. àเµตŒŒ¹นÃรÓำ¡กÑัºบ»ป˜˜­Þญ­ÞญÒา 5. àเªช×ืè่ÍอÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดãใËหÁม‹‹ 6. µตÔิ´ดµตÒาÁม¼ผÅล 9Friday, November 18, 2011
 10. 10. »ป˜˜­ÞญËหÒาàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¡กÒาÃร¾พÙู´ด... ¤ค¹นãใªชŒŒàเÇวÅลÒาÁมÒา¡กãใ¹น¡กÒาÃร¾พÙู´ดàเ¾พ×ืè่ÍอãใËหŒŒ¤ค¹นÍอ×ืè่¹นàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ ¤ค¹น¿ฟ˜˜§งäไÁม‹‹àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จµตÃร§ง¡กÑั¹น¡กÑัºบàเ¨จµต¹นÒา·ท∙Õีè่¼ผÙูŒŒ¾พÙู´ดµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร ¼ผÙูŒŒ¾พÙู´ดãใªชŒŒÀภÒาÉษÒาáแÅลÐะÇวÔิ¸ธÕี¾พÙู´ดäไÁม‹‹ÊสÍอ´ด¤คÅลŒŒÍอ§ง¨จÃรÔิµต¢ขÍอ§ง¼ผÙูŒŒ¿ฟ˜˜§ง 10Friday, November 18, 2011
 11. 11. ¾พÙู´ดÍอÂย‹‹Òา§งÁมÕีàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย • ¡กÃรÐะªชÑัºบ • ªชÑั´ดàเ¨จ¹น • àเËหç็¹นãใ¨จ 11Friday, November 18, 2011
 12. 12. ¾พÙู´ดãใËหŒŒ... 12Friday, November 18, 2011
 13. 13. ...ÊสÑัé้¹น ¡กÃรÐะªชÑัºบ 13Friday, November 18, 2011
 14. 14. ¡กÒาÃร¾พÙู´ดãใËหŒŒ¡กÃรÐะªชÑัºบ 1. ¤คÔิ´ดàเÃร×ืè่Íอ§ง·ท∙Õีè่¨จÐะ¾พÙู´ด 2. »ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÙูŒŒ¿ฟ˜˜§งáแÅลÐะàเÇวÅลÒา 3. àเÃรÕีÂยºบàเÃรÕีÂย§ง¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 4. ¶ถ‹‹ÒาÂย·ท∙Íอ´ด¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 5. ´ดÙู¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลÂยŒŒÍอ¹น¡กÅลÑัºบ 6. »ปÃรÑัºบàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¡กÒาÃรàเÃรÕีÂยºบàเÃรÕีÂย§ง 14Friday, November 18, 2011
 15. 15. ªชÑั´ดàเ¨จ¹น 15Friday, November 18, 2011
 16. 16. àเËหç็¹นãใ¨จ 16Friday, November 18, 2011
 17. 17. àเËหç็¹นãใ¨จ “ãใ¹น·ท∙Õีè่¹นÕีè่¤ค×ืÍอ¡กÒาÃรàเËหç็¹นãใ¨จ¼ผÙูŒŒ¿ฟ˜˜§ง âโ´ดÂย¡กÒาÃรàเÅล×ืÍอ¡กãใªชŒŒÀภÒาÉษÒา·ท∙Õีè่àเËหÁมÒาÐะÊสÁม·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด ¡กÑัºบ¼ผÙูŒŒ¿ฟ˜˜§ง «ซÖึè่§งËหÁมÒาÂย¶ถÖึ§งÇว‹‹ÒาàเÃรÒาÍอÒา¨จ¨จÐะµตŒŒÍอ§ง¾พÙู´ดãใËหŒŒªชŒŒÒาÅล§ง àเ¾พ×ืè่Íอ·ท∙Õีè่¨จÐะÁมÕี âโÍอ¡กÒาÊสàเÅล×ืÍอ¡ก¤คÓำ¾พÙู´ดÍอÂย‹‹Òา§งàเËหÁมÒาÐะàเ¨จÒาÐะ ·ท∙ÓำãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒ¿ฟ˜˜§งÁมÕี âโÍอ¡กÒาÊสàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จàเÃรÒาãใËหŒŒÁมÒา¡กàเ·ท∙‹‹Òา·ท∙Õีè่¨จÐะàเ»ปšš¹นäไ»ปäไ´ดŒŒ” 17Friday, November 18, 2011
 18. 18. Ëห¡ก¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 1. ¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 2. ¿ฟ˜˜§งàเ¾พ×ืè่Íอ¤คŒŒ¹นËหÒา 3. ¾พÙู´ดÍอÂย‹‹Òา§งÁมÕีàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย 4. àเµตŒŒ¹นÃรÓำ¡กÑัºบ»ป˜˜­Þญ­ÞญÒา 5. àเªช×ืè่ÍอÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดãใËหÁม‹‹ 6. µตÔิ´ดµตÒาÁม¼ผÅล 18Friday, November 18, 2011
 19. 19. ¤ค.Èศ. 2005 ·ท∙Õีè่Áม.¹นÔิÇวÂยÍอÃร¤ค ·ท∙´ดÅลÍอ§ง¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªชãใµตŒŒàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÊสáแ¡ก¹นÊสÁมÍอ§ง 19Friday, November 18, 2011
 20. 20. ¾พÃรËหÁมÊสÕีè่Ëห¹นŒŒÒา¢ขÍอ§ง¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 1.µต×ืè่¹นÃรÙูŒŒ 2. ÊสÐะ·ท∙ŒŒÍอ¹น 4. ¾พÃรŒŒÍอÁม¨จÐะ·ท∙Óำ 3. ¨จØุ´ด»ปÃรÐะ¡กÒาÂย 20Friday, November 18, 2011
 21. 21. 1. µต×ืè่¹นÃรÙูŒŒ: Ëห¹นŒŒÒา¹นÔิè่Çว¤คÔิé้Çว¢ขÁมÇว´ด àเ¾พÃรÒาÐะáแ¼ผ¹น·ท∙Õีè่ËหÅลÒาÂยæๆªชØุ´ดÁมÑั¹น¢ขÑั´ดáแÂยŒŒ§ง¡กÑั¹น 21Friday, November 18, 2011
 22. 22. 2. ÊสÐะ·ท∙ŒŒÍอ¹น: §งØุ¹น§ง§ง Ëห¹นŒŒÒา¼ผÒา¡กÂย‹‹¹น ãใªชŒŒ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด àเ§งÕีÂยºบäไ»ป 22Friday, November 18, 2011
 23. 23. 3. ¨จØุ´ด»ปÃรÐะ¡กÒาÂย: ÊสÕีËห¹นŒŒÒา·ท∙‹‹·ท∙Òา§ง¡กÃรÐะµต×ืÍอÃร×ืÍอÃรŒŒ¹น àเËหÁม×ืÍอ¹นÍอÂย‹‹Òา§ง·ท∙Õีè่ÍอÒาÃร¤คÔิÁมÔิ´ดÕีÊสàเ¡กÔิ´ดÍอÒา¡กÒาÃร “ÂยÙูàเÃร¡กŒŒÒา” 23Friday, November 18, 2011
 24. 24. 4. ¾พÃรŒŒÍอÁม¨จÐะ·ท∙Óำ: ´ดÇว§งµตÒาÁมÕี¤คÇวÒาÁมÁมÑัè่¹นãใ¨จ áแÊส´ด§ง¤คÇวÒาÁม¾พÃรŒŒÍอÁม·ท∙Õีè่¨จÐะÅล§งÁม×ืÍอ·ท∙Óำ 24Friday, November 18, 2011
 25. 25. ¾พÃรËหÁมÊสÕีè่Ëห¹นŒŒÒา¢ขÍอ§ง¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 1.µต×ืè่¹นÃรÙูŒŒ 2. ÊสÐะ·ท∙ŒŒÍอ¹น 4. ¾พÃรŒŒÍอÁม¨จÐะ·ท∙Óำ 3. ¨จØุ´ด»ปÃรÐะ¡กÒาÂย 25Friday, November 18, 2011
 26. 26. ¾พÃรËหÁมÊสÕีè่Ëห¹นŒŒÒา¢ขÍอ§ง¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 1.µต×ืè่¹นÃรÙูŒŒ 2. ÊสÐะ·ท∙ŒŒÍอ¹น ¤คÅล×ืè่¹น ÍอÑัÅล¿ฟ††Òา 4. ¾พÃรŒŒÍอÁม¨จÐะ·ท∙Óำ 3. ¨จØุ´ด»ปÃรÐะ¡กÒาÂย 26Friday, November 18, 2011
 27. 27. 27Friday, November 18, 2011
 28. 28. ¾พÃรËหÁมÊสÕีè่Ëห¹นŒŒÒา¢ขÍอ§ง¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 1.µต×ืè่¹นÃรÙูŒŒ 2. ÊสÐะ·ท∙ŒŒÍอ¹น ¤คÅล×ืè่¹น áแ¡กÁมÁม‹‹Òา 4. ¾พÃรŒŒÍอÁม¨จÐะ·ท∙Óำ 3. ¨จØุ´ด»ปÃรÐะ¡กÒาÂย 28Friday, November 18, 2011
 29. 29. 29Friday, November 18, 2011
 30. 30. ÍอÒาÃร¤คÔิÁมÔิ´ดÕีÊส àเ¡กÔิ´ดÍอÒา¡กÒาÃร ÂยÙูàเÃร¡กŒŒÒา 30Friday, November 18, 2011
 31. 31. ¤คÅล×ืè่¹นáแ¡กÁมÁม‹‹Òา·ท∙ÓำãใËหŒŒ¤ค¹นÁมÕีªชÕีÇวÔิµตªชÕีÇวÒาáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมÊสØุ¢ขãใ¹น§งÒา¹น 31Friday, November 18, 2011
 32. 32. 4. ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃรãใ¹น¡กÒาÃรàเµตŒŒ¹นÃรÓำ¡กÑัºบ»ป˜˜­Þญ­ÞญÒา 4.1 ¢ขÍอÍอ¹นØุ­ÞญÒาµต 4.2 ºบÍอ¡ก¾พÔิ¡กÑั´ด 4.3 ¶ถÒาÁม 4.4 ·ท∙Çว¹น 32Friday, November 18, 2011
 33. 33. 4.1 ¢ขÍอÍอ¹นØุ­ÞญÒาµต = ¡กÒาÃร¢ขÍอàเµตŒŒ¹นÃรÓำ 33Friday, November 18, 2011
 34. 34. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÒาÃร¢ขÍอÍอ¹นØุ­ÞญÒาµต “ÍอÂยÒา¡ก¤คØุÂยµตÍอ¹น¹นÕีé้ËหÃร×ืÍอàเÇวÅลÒาÍอ×ืè่¹น´ดÕี¤คÃรÑัºบ” “¶ถŒŒÒา¼ผÁม¨จÐะªช‹‹ÇวÂย´ดŒŒÇวÂย¡กÒาÃร¶ถÒาÁมãใËหŒŒ¤คÔิ´ดäไ´ดŒŒäไËหÁม¤คÃรÑัºบ” “¼ผÁม¢ขÍอ¶ถÒาÁมÅลÖึ¡กÅล§งäไ»ปÍอÕี¡กäไ´ดŒŒäไËหÁม¤คÃรÑัºบ” “àเÃรÒาªช‹‹ÇวÂย¡กÑั¹นÃรÐะ´ดÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดàเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้Ëห¹น‹‹ÍอÂยäไ´ดŒŒäไËหÁม¤คÃรÑัºบ”Friday, November 18, 2011
 35. 35. 4.2 ºบÍอ¡ก¾พÔิ¡กÑั´ด ÍอÂยÙู‹‹µตÃร§งäไËห¹น - äไ»ปäไËห¹นµต‹‹Íอ 35Friday, November 18, 2011
 36. 36. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÒาÃรºบÍอ¡ก¾พÔิ¡กÑั´ด “µตÍอ¹น¹นÕีé้àเÃรÒา¤คØุÂย¡กÑั¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃรãใ¹น¡กÒาÃรàเµตŒŒ¹นÃรÓำ¡กÑัºบ»ป˜˜­Þญ­ÞญÒา «ซÖึè่§งÁมÕีÍอÂยÙู‹‹ÊสÕีè่¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นÂย‹‹ÍอÂย àเÃรÒาàเÃรÔิè่ÁมµตŒŒ¹นäไ»ป´ดŒŒÇวÂยàเÃร×ืè่Íอ§ง¡กÒาÃร¢ขÍอÍอ¹นØุ­ÞญÒาµต «ซÖึè่§ง¼ผ‹‹Òา¹นäไ»ปáแÅลŒŒÇว àเÃรÒา¡กÓำÅลÑั§ง¤คØุÂย¡กÑั¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง¡กÒาÃรºบÍอ¡ก¾พÔิ¡กÑั´ดÍอÂยÙู‹‹ ËหÅลÑั§ง¨จÒา¡ก¨จºบàเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้ àเÃรÒา¨จÐะäไ»ปàเÃร×ืè่Íอ§ง¡กÒาÃร¶ถÒาÁม¡กÑั¹น”Friday, November 18, 2011
 37. 37. 4.3 ¶ถÒาÁม 37Friday, November 18, 2011
 38. 38. ¶ถÒาÁม´ดÕี¡กÇว‹‹ÒาºบÍอ¡กàเ¾พÃรÒาÐะ... ÊสÁมÍอ§ง·ท∙Õีè่ äไÁม‹‹àเËหÁม×ืÍอ¹น¡กÑั¹น ¤ค¹น·ท∙Õีè่ ãใªชŒŒ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒàเªช×ืè่ÍอÁมÑัè่¹นáแÅลÐะªชÍอºบÍอÔิÊสÃรÐะ ¤คÇวÒาÁมäไÁม‹‹ªชÑั´ดàเ¨จ¹น¢ขÍอ§ง»ป˜˜­ÞญËหÒา 38Friday, November 18, 2011
 39. 39. ! ¡กÑัºบ´ดÑั¡ก¡กÒาÃร¶ถÒาÁม àเÃร‹‹§งÃรÕีºบ¶ถÒาÁม ¤คÔิ´ดáแ·ท∙¹นÁมÒา¡กäไ»ป ¶ถÒาÁมàเ»ปšš¹น»ป„„¹น¡กÅล 39Friday, November 18, 2011
 40. 40. ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¾พÅลÒา´ดºบ‹‹ÍอÂยæๆãใ¹น¡กÒาÃร¶ถÒาÁม ¶ถÒาÁม¶ถÖึ§ง»ป˜˜­ÞญËหÒาÁมÒา¡กäไ»ป àเ¨จÒาÐะÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ดÁมÒา¡กäไ»ป ¶ถÒาÁม¡กÖึè่§งºบÑั§ง¤คÑัºบãใËหŒŒ·ท∙Óำ ¶ถÒาÁม¡กÖึè่§งºบÑั§ง¤คÑัºบãใËหŒŒ¤คÔิ´ด 40Friday, November 18, 2011
 41. 41. ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¤คÇวÃร·ท∙Óำ 41Friday, November 18, 2011
 42. 42. ¶ถÒาÁม ¤คÓำ¶ถÒาÁมàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 42Friday, November 18, 2011
 43. 43. ¤คÓำ¶ถÒาÁมàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดªช‹‹ÇวÂยãใËหŒŒ¤ค¹น... ÊสÑั§งàเ¡กµต¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด¢ขÍอ§งµต¹น ·ท∙ÓำãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ดµต‹‹Òา§ง¨จÒา¡กàเ´ดÔิÁม ·ท∙ÓำãใËหŒŒ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดªชÑั´ดàเ¨จ¹น¢ขÖึé้¹น Âย¡กÃรÐะ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 43Friday, November 18, 2011
 44. 44. ¤คÓำ¶ถÒาÁมàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดªช‹‹ÇวÂยÊสÃรŒŒÒา§ง¡กÒาÃรàเªช×ืè่ÍอÁมµต‹‹Íอ ¢ขÍอ§งàเ«ซÅลÅลÊสÁมÍอ§งªชØุ´ดãใËหÁม‹‹ 44Friday, November 18, 2011
 45. 45. ¤คØุ³ณ¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบàเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้ÁมÒา¹นÒา¹นàเ¾พÕีÂย§งãใ´ด ¤คØุ³ณ¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบàเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้ºบ‹‹ÍอÂยàเ¾พÕีÂย§งãใ´ด ¤คÇวÒาÁมÊสÓำ¤คÑั­Þญ¢ขÍอ§งàเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้µต‹‹Íอ¤คØุ³ณÁมÒา¡ก¹นŒŒÍอÂยàเ¾พÕีÂย§งãใ´ด ¤คØุ³ณÁมÕี¤คÇวÒาÁมªชÑั´ดàเ¨จ¹นãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้àเ¾พÕีÂย§งãใ´ด ¤คØุ³ณÊสÑั§งàเ¡กµตØุªช‹‹Íอ§งÇว‹‹Òา§ง¢ขÍอ§ง¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด¤คØุ³ณËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹ ¤คØุ³ณ¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¡กÒาÃร¤คÔิ´ดàเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร 45Friday, November 18, 2011
 46. 46. 4.4 ·ท∙Çว¹น 46Friday, November 18, 2011
 47. 47. 4. ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃรãใ¹น¡กÒาÃรàเµตŒŒ¹นÃรÓำ¡กÑัºบ»ป˜˜­Þญ­ÞญÒา 4.1 ¢ขÍอÍอ¹นØุ­ÞญÒาµต 4.2 ºบÍอ¡ก¾พÔิ¡กÑั´ด 4.3 ¶ถÒาÁม 4.4 ·ท∙Çว¹น 47Friday, November 18, 2011
 48. 48. Ëห¡ก¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 1. ¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 2. ¿ฟ˜˜§งàเ¾พ×ืè่Íอ¤คŒŒ¹นËหÒา 3. ¾พÙู´ดÍอÂย‹‹Òา§งÁมÕีàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย 4. àเµตŒŒ¹นÃรÓำ¡กÑัºบ»ป˜˜­Þญ­ÞญÒา 5. àเªช×ืè่ÍอÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดãใËหÁม‹‹ 6. µตÔิ´ดµตÒาÁม¼ผÅล 48Friday, November 18, 2011
 49. 49. »ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น Íอ¹นÒา¤คµต 49Friday, November 18, 2011
 50. 50. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ»ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น ¤คØุ³ณ¤คÔิ´ดàเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้ÁมÒา¹นÒา¹นàเ¾พÕีÂย§งãใ´ด (¡กÕีè่ÇวÑั¹น ¡กÕีè่ÊสÑั»ป´ดÒาËห ¡กÕีè่àเ´ด×ืÍอ¹น) ¤คØุ³ณ¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบàเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้ºบ‹‹ÍอÂยàเ¾พÕีÂย§งãใ´ด (ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะªชÑัè่ÇวâโÁม§ง ÇวÑั¹น ËหÃร×ืÍอÊสÑั»ป´ดÒาËห) àเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้ÊสÓำ¤คÑั­ÞญÃรÐะ´ดÑัºบãใ´ดãใ¹นàเ¡ก³ณ±ฑ 1-10 àเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้ÃรÐะ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำ¤คÑั­Þญ¤ค×ืÍอ top 3, 5 ËหÃร×ืÍอ 10 50Friday, November 18, 2011
 51. 51. µตÑัÇวàเÅล¢ขªช‹‹ÇวÂยäไ´ดŒŒÁมÒา¡ก 2 ÊสÑั»ป´ดÒาËห  Ñัé้§งµต ‹‹Íอ ÇวÑั¹น 3 ¤คÃร Top 3 51Friday, November 18, 2011
 52. 52. ¢ขÍอÍอ¹นØุ­ÞญÒาµต “¼ผÅลÑั¡ก´ดÑั¹น” “¼ผÁม¢ขÍอÍอ¹นØุ­ÞญÒาµต·ท∙Õีè่¨จÐะ¼ผÅลÑั¡ก´ดÑั¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้¢ขÖึé้¹นäไ»ปÍอÕี¡กËห¹น‹‹ÍอÂย ¾พÍอäไËหÇวäไËหÁม¤คÃรÑัºบ” 52Friday, November 18, 2011
 53. 53. àเÃรÒาÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¨จÐะºบÍอ¡กäไ´ดŒŒ ãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ด´ดŒŒÇวÂยµตÑัÇวàเÍอ§ง¡ก‹‹Íอ¹น ¢ขÍอÍอ¹นØุ­ÞญÒาµตËหÒา¡ก¨จÐะàเÊส¹นÍอ·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡ก ÃรÐะÇวÑั§งÇว‹‹ÒาÊสÁมÍอ§งµต‹‹Òา§ง¡กÑั¹น àเÊส¹นÍอÍอÂย‹‹Òา§ง¹นÔิè่Áม¹นÇวÅล ÍอÂย‹‹ÒาÂยÖึ´ดµตÔิ´ด 53Friday, November 18, 2011
 54. 54. Ëห¡ก¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 1. ¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 2. ¿ฟ˜˜§งàเ¾พ×ืè่Íอ¤คŒŒ¹นËหÒา 3. ¾พÙู´ดÍอÂย‹‹Òา§งÁมÕีàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย 4. àเµตŒŒ¹นÃรÓำ¡กÑัºบ»ป˜˜­Þญ­ÞญÒา 5. àเªช×ืè่ÍอÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดãใËหÁม‹‹ 6. µตÔิ´ดµตÒาÁม¼ผÅล 54Friday, November 18, 2011
 55. 55. µต¡กÅล§ง¡กÑั¹นÇว‹‹Òา ¨จÐะ·ท∙ÓำÍอÐะäไÃรºบÒา§งÍอÂย‹‹Òา§ง ãใ¹น 24 ªชÑัè่ÇวâโÁม§งFriday, November 18, 2011
 56. 56. Ëห¡ก¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 1. ¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 2. ¿ฟ˜˜§งàเ¾พ×ืè่Íอ¤คŒŒ¹นËหÒา 3. ¾พÙู´ดÍอÂย‹‹Òา§งÁมÕีàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย 4. àเµตŒŒ¹นÃรÓำ¡กÑัºบ»ป˜˜­Þญ­ÞญÒา 5. àเªช×ืè่ÍอÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดãใËหÁม‹‹ 6. µตÔิ´ดµตÒาÁม¼ผÅล 56Friday, November 18, 2011
 57. 57. »ปÅล´ด»ปÅล‹‹ÍอÂยÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พ´ดŒŒÇวÂย¤คÓำ¶ถÒาÁม 57Friday, November 18, 2011
 58. 58. 58Friday, November 18, 2011

×