PPS Chapter 7

 • 1,013 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,013
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
191
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. conta ct 7. Ey es Saturday, October 17, 2009
 • 2. Problem Saturday, October 17, 2009
 • 3. àเÃรÒา¶ถÙู¡กÊสÍอ¹นÁมÒา¼ผÔิ´ดæๆÇว‹‹ÒาãใËหŒŒ ¡กÇวÒา´ดÊสÒาÂยµตÒาäไ»ปÃรÍอºบæๆËหŒŒÍอ§ง Saturday, October 17, 2009
 • 4. ÇวÔิ¸ธÕี¹นÕีé้ÊสÒาÂยµตÒาàเÃรÒา¨จÐะàเËหÁม×ืÍอ¹น¾พÑั´ดÅลÁม ¤ค×ืÍอÊส‹‹ÒาÂยäไ»ปÁมÒาµตÅลÍอ´ดàเÇวÅลÒา·ท∙Õีè่àเÃรÒา¾พÙู´ด ·ท∙ÓำãใËหŒŒäไÁม‹‹äไ´ดŒŒÅลÍอ¤คÊสÒาÂยµตÒา¡กÑัºบãใ¤คÃรæๆàเÅลÂย 4 Saturday, October 17, 2009
 • 5. Solution Saturday, October 17, 2009
 • 6. Eyes contact tips àเÅล×ืÍอ¡ก¤ค¹นÊสÕีè่¶ถÖึ§งËหŒŒÒา¤ค¹นãใ¹นËหŒŒÍอ§ง ÁมÍอ§ง·ท∙ÕีÅลÐะ¤ค¹นáแÅลŒŒÇวÅลÍอ¤คÊสÒาÂยµตÒา ¾พÙู´ด¡กÑัºบàเ¢ขÒาÊสÒาÁม¶ถÖึ§งËหŒŒÒาÇวÔิ¹นÒา·ท∙Õี ËหÂยØุ´ด¾พÙู´ด ËหÑั¹นäไ»ปÁมÍอ§ง¤ค¹นÍอ×ืè่¹น ¾พÙู´ด¡กÑัºบàเ¢ขÒาÊสÒาÁม¶ถÖึ§งËหŒŒÒาÇวÔิ¹นÒา·ท∙Õี ËหÂยØุ´ด¾พÙู´ด ËหÑั¹นäไ»ปÁมÍอ§ง¤ค¹นÍอ×ืè่¹น 6 Saturday, October 17, 2009
 • 7. àเÃรÒา¤คÇวÃร¢ขÂยÑัºบµตÑัÇวäไ»ป¨จÑั§งËหÇวÐะàเ´ดÕีÂยÇว¡กÑัºบ·ท∙Õีè่ÊสÒาÂยµตÒาàเÃรÒาàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นÁมØุÁม Saturday, October 17, 2009
 • 8. ÁมÑั¹นàเ»ปšš¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง§ง‹‹ÒาÂย·ท∙Õีè่¨จÐะ·ท∙ÓำãใËหŒŒàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จäไ´ดŒŒÂยÒา¡ก ÁมÑั¹นàเ»ปšš¹นàเÃร×ืè่Íอ§งÂยÒา¡ก·ท∙Õีè่¨จÐะ·ท∙ÓำãใËหŒŒàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จäไ´ดŒŒ§ง‹‹ÒาÂย àเ¡กÃรÕีÂย§งÈศÑั¡ก´ดÔิì์ ¹นÔิÃรÑัµตÔิ¾พÑั²ฒ¹นÐะÈศÑัÂย 8 Saturday, October 17, 2009
 • 9. “¡กÒาÃร¹นÓำàเÊส¹นÍอàเ»ปšš¹น·ท∙Ñั¡กÉษÐะÊสÓำ¤คÑั­Þญ ¶ถŒŒÒา·ท∙Óำäไ´ดŒŒ´ดÕี¡กç็¤ค×ืÍอÊสÔิ¹น·ท∙ÃรÑั¾พÂย äไÁม‹‹´ดÕี¡กç็¨จÐะ¡กÅลÒาÂยàเ»ปšš¹นËห¹นÕีé้ÊสÔิ¹น ¨จÐะÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบàเÃรÒา¡กÇว‹‹Òา 50 »ป‚‚” ÇวÍอÃรàเÃรç็¹น ºบÑั¿ฟàเ¿ฟššµตµต 134 9 Saturday, October 17, 2009
 • 10. ·ท∙ºบ·ท∙Çว¹น ¤คŒŒ¹น¾พºบ¨จØุ´ดàเ´ด‹‹¹น¾พÑั²ฒ¹นÒา¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒÇวÔิ¸ธÕีàเµตÃรÕีÂยÁม¡กÒาÃร¹นÓำàเÊส¹นÍอ àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ¡กÒาÃร¹นÓำàเÊส¹นÍอ ½ฝƒƒ¡ก½ฝ¹น¡กÒาÃร»ปÃรÐะÂยØุ¡กµตŠŠ ãใªชŒŒ 10 Saturday, October 17, 2009
 • 11. Recommended websites www.presentationzen.com www.ted.com www.slideshare.net 11 Saturday, October 17, 2009