PPS Chapter 7

1,357 views
1,320 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,357
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
193
Actions
Shares
0
Downloads
255
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PPS Chapter 7

 1. 1. conta ct 7. Ey es Saturday, October 17, 2009
 2. 2. Problem Saturday, October 17, 2009
 3. 3. àเÃรÒา¶ถÙู¡กÊสÍอ¹นÁมÒา¼ผÔิ´ดæๆÇว‹‹ÒาãใËหŒŒ ¡กÇวÒา´ดÊสÒาÂยµตÒาäไ»ปÃรÍอºบæๆËหŒŒÍอ§ง Saturday, October 17, 2009
 4. 4. ÇวÔิ¸ธÕี¹นÕีé้ÊสÒาÂยµตÒาàเÃรÒา¨จÐะàเËหÁม×ืÍอ¹น¾พÑั´ดÅลÁม ¤ค×ืÍอÊส‹‹ÒาÂยäไ»ปÁมÒาµตÅลÍอ´ดàเÇวÅลÒา·ท∙Õีè่àเÃรÒา¾พÙู´ด ·ท∙ÓำãใËหŒŒäไÁม‹‹äไ´ดŒŒÅลÍอ¤คÊสÒาÂยµตÒา¡กÑัºบãใ¤คÃรæๆàเÅลÂย 4 Saturday, October 17, 2009
 5. 5. Solution Saturday, October 17, 2009
 6. 6. Eyes contact tips àเÅล×ืÍอ¡ก¤ค¹นÊสÕีè่¶ถÖึ§งËหŒŒÒา¤ค¹นãใ¹นËหŒŒÍอ§ง ÁมÍอ§ง·ท∙ÕีÅลÐะ¤ค¹นáแÅลŒŒÇวÅลÍอ¤คÊสÒาÂยµตÒา ¾พÙู´ด¡กÑัºบàเ¢ขÒาÊสÒาÁม¶ถÖึ§งËหŒŒÒาÇวÔิ¹นÒา·ท∙Õี ËหÂยØุ´ด¾พÙู´ด ËหÑั¹นäไ»ปÁมÍอ§ง¤ค¹นÍอ×ืè่¹น ¾พÙู´ด¡กÑัºบàเ¢ขÒาÊสÒาÁม¶ถÖึ§งËหŒŒÒาÇวÔิ¹นÒา·ท∙Õี ËหÂยØุ´ด¾พÙู´ด ËหÑั¹นäไ»ปÁมÍอ§ง¤ค¹นÍอ×ืè่¹น 6 Saturday, October 17, 2009
 7. 7. àเÃรÒา¤คÇวÃร¢ขÂยÑัºบµตÑัÇวäไ»ป¨จÑั§งËหÇวÐะàเ´ดÕีÂยÇว¡กÑัºบ·ท∙Õีè่ÊสÒาÂยµตÒาàเÃรÒาàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นÁมØุÁม Saturday, October 17, 2009
 8. 8. ÁมÑั¹นàเ»ปšš¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง§ง‹‹ÒาÂย·ท∙Õีè่¨จÐะ·ท∙ÓำãใËหŒŒàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จäไ´ดŒŒÂยÒา¡ก ÁมÑั¹นàเ»ปšš¹นàเÃร×ืè่Íอ§งÂยÒา¡ก·ท∙Õีè่¨จÐะ·ท∙ÓำãใËหŒŒàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จäไ´ดŒŒ§ง‹‹ÒาÂย àเ¡กÃรÕีÂย§งÈศÑั¡ก´ดÔิì์ ¹นÔิÃรÑัµตÔิ¾พÑั²ฒ¹นÐะÈศÑัÂย 8 Saturday, October 17, 2009
 9. 9. “¡กÒาÃร¹นÓำàเÊส¹นÍอàเ»ปšš¹น·ท∙Ñั¡กÉษÐะÊสÓำ¤คÑั­Þญ ¶ถŒŒÒา·ท∙Óำäไ´ดŒŒ´ดÕี¡กç็¤ค×ืÍอÊสÔิ¹น·ท∙ÃรÑั¾พÂย äไÁม‹‹´ดÕี¡กç็¨จÐะ¡กÅลÒาÂยàเ»ปšš¹นËห¹นÕีé้ÊสÔิ¹น ¨จÐะÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบàเÃรÒา¡กÇว‹‹Òา 50 »ป‚‚” ÇวÍอÃรàเÃรç็¹น ºบÑั¿ฟàเ¿ฟššµตµต 134 9 Saturday, October 17, 2009
 10. 10. ·ท∙ºบ·ท∙Çว¹น ¤คŒŒ¹น¾พºบ¨จØุ´ดàเ´ด‹‹¹น¾พÑั²ฒ¹นÒา¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒÇวÔิ¸ธÕีàเµตÃรÕีÂยÁม¡กÒาÃร¹นÓำàเÊส¹นÍอ àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ¡กÒาÃร¹นÓำàเÊส¹นÍอ ½ฝƒƒ¡ก½ฝ¹น¡กÒาÃร»ปÃรÐะÂยØุ¡กµตŠŠ ãใªชŒŒ 10 Saturday, October 17, 2009
 11. 11. Recommended websites www.presentationzen.com www.ted.com www.slideshare.net 11 Saturday, October 17, 2009

×