PPS Chapter 6

1,406
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,406
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
255
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PPS Chapter 6

 1. 1. 6. Body language Saturday, October 17, 2009
 2. 2. Body language ÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย ¡กÒาÃรãใªชŒŒàเÊสÕีÂย§ง 2 Saturday, October 17, 2009
 3. 3. 8,000,000 200,000 50,000 Saturday, October 17, 2009
 4. 4. 8,000,000 »ป‚‚ 200,000 »ป‚‚ 50,000 »ป‚‚ Saturday, October 17, 2009
 5. 5. Human communication Albert Mehrabian - UCLA Word 7% Tone of Voice 38% Body Language 55% Saturday, October 17, 2009
 6. 6. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§งàเªช‹‹¹น Mister Bean ãใªชŒŒÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂยÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃรÁมØุ¡กµตÅล¡กµตÅลÍอ´ดàเÃร×ืè่Íอ§ง Saturday, October 17, 2009
 7. 7. »ปÃรÐะâโÂยªช¹น¢ขÍอ§งÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย Saturday, October 17, 2009
 8. 8. »ปÅล´ด»ปÅล‹‹ÍอÂย¾พÅลÑั§ง§งÒา¹น 8 Saturday, October 17, 2009
 9. 9. àเ»ปšš¹นÁม×ืÍอÍอÒาªชÕี¾พ Saturday, October 17, 2009
 10. 10. Êส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล 10 Saturday, October 17, 2009
 11. 11. ÊสÃรŒŒÒา§งÊสÕีÊสÑั¹น¹น‹‹ÒาÊส¹นãใ¨จ 11 Saturday, October 17, 2009
 12. 12. ·ท∙ÓำãใËหŒŒ¡กÒาÃร¾พÙู´ดªชŒŒÒาáแÅลÐะªชÑั´ด 12 Saturday, October 17, 2009
 13. 13. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§งÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย Steve Jobs Macworld January 9, 2007 13 Saturday, October 17, 2009
 14. 14. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÒาÃรãใªชŒŒÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย»ปÃรÐะ¡กÍอºบ¤คÓำ¾พÙู´ด Saturday, October 17, 2009
 15. 15. “ËหÒา¡กÇวÒา§งµตÅลÒา´ดáแÅลŒŒÇว Ëห¡กàเ´ด×ืÍอ¹น¢ขŒŒÒา§งËห¹นŒŒÒา ÁมÕี âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม´ดÕี” “áแÅลŒŒÇว¨จÐะàเ¾พÔิè่Áมâโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม´ดÕีæๆ àเ¢ขŒŒÒาäไ»ปäไ´ดŒŒÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร” “ÁมÑั¹นàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นäไÁม‹‹äไ´ดŒŒµตÍอ¹น¹นÕีé้ áแÅลÐะãใ¹นÍอ¹นÒา¤คµต” “áแÅลŒŒÇวàเÃรÒา¨จÐะáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒาÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร Íอ×ืé้Áม ?” “àเÃรÒา¨จÐะÊสÃรŒŒÒา§ง¨จÍอ¢ข¹นÒา´ดÂยÑั¡กÉษ” áแªช‹‹äไÇวŒŒ “ãใ¤คÃร¨จÐะÍอÂยÒา¡กãใªชŒŒ stylus” áแËหÇวÐะ Saturday, October 17, 2009
 16. 16. ªชÁมÇวÕี´ดÕี âโÍอ¤คÅลÔิ»ป¨จÒา¡กÂยÙู·ท∙Ùูºบ Saturday, October 17, 2009
 17. 17. http://www.youtube.com/watch?v=IfNajBB0BEw OR Search in youtube by keyword: pps blg steve jobs Saturday, October 17, 2009
 18. 18. àเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤ค ÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย 18 Saturday, October 17, 2009
 19. 19. àเ¹นŒŒ¹น´ดŒŒÇวÂย¤คÓำ¾พÙู´ด·ท∙Õีè่ºบ‹‹§งºบÍอ¡ก¢ข¹นÒา´ด 19 Saturday, October 17, 2009
 20. 20. ãใËห­Þญè่ àเÅลç็¡ก ¡กÇวŒŒÒา§ง Ëห¹นÒา ÊสÙู§ง ÊสÑัé้¹น 20 Saturday, October 17, 2009
 21. 21. ãใªชŒŒ¤คÓำ¡กÔิÃร ÔิÂยÒา·ท∙Õีè่àเ¹นŒŒ¹นÍอÒา¡กÒาÃร (Action verbs) 21 Saturday, October 17, 2009
 22. 22. • ¾พÙู´ดÍอÍอ¡กÁมÒา • Êส‹‹ÍอãใËหŒŒàเËหç็¹น • ¾พ¹นÑั¹นäไ´ดŒŒàเÅลÂย • ÅลÍอ§ง¾พÂยÒาÂยÒาÁม • àเ¢ขŒŒÒาàเ»ป‡‡Òา 22 Saturday, October 17, 2009
 23. 23. ÇวÒา§งáแ¼ผ¹น¡ก‹‹Íอ¹น 23 Saturday, October 17, 2009
 24. 24. ¢ขÂยÒาÂย Saturday, October 17, 2009
 25. 25. ãใËหŒŒ ãใËห­Þญ‹‹ µตÒาÁม¡กÅลØุ‹‹Áม¤ค¹น¿ฟ˜˜§ง Saturday, October 17, 2009
 26. 26. ÍอÂย‹‹ÒาÃรÕีºบàเ¡กç็ºบ Saturday, October 17, 2009
 27. 27. »ปÃรÔิÁมÒา³ณ ¤คØุ³ณÀภÒา¾พ 27 Saturday, October 17, 2009
 28. 28. ãใªชŒŒ¤คÓำ¡กÔิÃร ÔิÂยÒา·ท∙Õีè่àเ»ปšš¹นÀภÒา¾พ (Visual Verbs) Saturday, October 17, 2009
 29. 29. ´ดÖึ§ง âโÂย¹น ¡กÃรÐะªชÒา¡ก ¢ขÂยÓำ·ท∙Ôิé้§ง Saturday, October 17, 2009
 30. 30. Body language tips 30 Saturday, October 17, 2009
 31. 31. Body language tips (1/2) ãใªชŒŒÁม×ืÍอ ÍอÒา¡กÑั»ป¡กÔิÃร ÔิÂยÒา àเÊสÃรÔิÁม ãใªชŒŒÊสÕีËห¹นŒŒÒา ·ท∙‹‹Òา·ท∙Òา§ง äไÁม‹‹¤คÇวÃรÅลŒŒÇว§ง¡กÃรÐะàเ»ป‰‰Òา ÃรÐะÂยÐะ»ปÃรÐะªชÔิ´ด·ท∙Õีè่¾พÍอ´ดÕี ÃรÐะÇวÑั§งäไÁม‹‹ÁมÍอ§งáแÅลÐะ¾พÙู´ด¡กÑัºบ¨จÍอ 31 Saturday, October 17, 2009
 32. 32. Body language tips (2/2) àเ¤คÅล×ืè่Íอ¹นµตÑัÇวäไ»ปÁมÒา Âย×ื¹น·ท∙Ôิé้§ง¹นé้ÓำËห¹นÑั¡ก·ท∙Õีè่àเ·ท∙ŒŒÒา·ท∙Ñัé้§งÊสÍอ§งàเ·ท∙‹‹Òา¡กÑั¹น ÃรÐะÇวÑั§งµตÑัÇวàเÃรÒาºบÑั§ง¨จÍอÀภÒา¾พ äไÁม‹‹¤คÇวÃรàเ´ดÔิ¹น µตÑั´ดËห¹นŒŒÒา Projector ãใªชŒŒ Pointer ªชÕีé้áแ·ท∙¹น¹นÔิé้Çว 32 Saturday, October 17, 2009
 33. 33. ¡กÒาÃรãใªชŒŒàเÊสÕีÂย§ง Saturday, October 17, 2009
 34. 34. Human communication Albert Mehrabian - UCLA Word 7% Tone of Voice 38% Body Language 55% Saturday, October 17, 2009
 35. 35. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÒาÃรãใªชŒŒ¹นé้ÓำàเÊสÕีÂย§ง Steve Jobs Macworld January 9, 2007 35 Saturday, October 17, 2009
 36. 36. ªชÁมÇวÕี´ดÕี âโÍอ¤คÅลÔิ»ป¨จÒา¡กÂยÙู·ท∙Ùูºบ Saturday, October 17, 2009
 37. 37. http://www.youtube.com/watch?v=R5ZB65VhObk OR Search in youtube by keyword: pps voice steve jobs Saturday, October 17, 2009
 38. 38. áแ¹นÇว·ท∙Òา§ง¡กÒาÃรãใªชŒŒàเÊสÕีÂย§ง ¨จÑั§งËหÇวÐะ - àเ§งÕีÂยºบ/ªชŒŒÒา/àเÃรç็Çว ¤คÓำ¾พÙู´ด - ªชÑั´ด¶ถŒŒÍอÂยªชÑั´ด¤คÓำ ÃรÐะ´ดÑัºบàเÊสÕีÂย§ง - Ëห¹นÑั¡ก - àเºบÒา Saturday, October 17, 2009

×