6. Body language
Saturday, October 17, 2009
Body language

               ÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย
               ¡กÒาÃรãใªชŒŒàเÊสÕีÂย§ง
  ...
8,000,000
                200,000
                50,000

Saturday, October 17, 2009
8,000,000 »ป‚‚      200,000 »ป‚‚  50,000 »ป‚‚

Saturday, October 17, 2009
Human communication
                               Albert Mehrabian - UCLA
      ...
µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§งàเªช‹‹¹น Mister Bean ãใªชŒŒÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂยÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃรÁมØุ¡กµตÅล¡กµตÅลÍอ´ดàเÃร×ืè่Íอ§ง
Saturday, O...
»ปÃรÐะâโÂยªช¹น¢ขÍอ§งÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย


Saturday, October 17, 2009
»ปÅล´ด»ปÅล‹‹ÍอÂย¾พÅลÑั§ง§งÒา¹น
                      8
Saturday, October 17, 2009
àเ»ปšš¹นÁม×ืÍอÍอÒาªชÕี¾พ
Saturday, October 17, 2009
Êส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล
                               10
Saturday, October 17, 20...
ÊสÃรŒŒÒา§งÊสÕีÊสÑั¹น¹น‹‹ÒาÊส¹นãใ¨จ


                                  11
Saturday, Oc...
·ท∙ÓำãใËหŒŒ¡กÒาÃร¾พÙู´ดªชŒŒÒาáแÅลÐะªชÑั´ด
                                  12
Sat...
µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§งÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย
          Steve Jobs
          Macworld
      January 9, 2007...
µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÒาÃรãใªชŒŒÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย»ปÃรÐะ¡กÍอºบ¤คÓำ¾พÙู´ด
Saturday, October 17, 2009
“ËหÒา¡กÇวÒา§งµตÅลÒา´ดáแÅลŒŒÇว Ëห¡กàเ´ด×ืÍอ¹น¢ขŒŒÒา§งËห¹นŒŒÒา ÁมÕี âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม´ดÕี”
               “áแÅ...
ªชÁมÇวÕี´ดÕี âโÍอ¤คÅลÔิ»ป¨จÒา¡กÂยÙู·ท∙Ùูºบ


Saturday, October 17, 2009
http://www.youtube.com/watch?v=IfNajBB0BEw                 OR

      Search in youtube by keywor...
àเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤ค
               ÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย
                        18
Saturday, Oct...
àเ¹นŒŒ¹น´ดŒŒÇวÂย¤คÓำ¾พÙู´ด·ท∙Õีè่ºบ‹‹§งºบÍอ¡ก¢ข¹นÒา´ด
                               ...
ãใËห­Þญè่  àเÅลç็¡ก  ¡กÇวŒŒÒา§ง


             Ëห¹นÒา   ÊสÙู§ง   ÊสÑัé้¹น

             ...
ãใªชŒŒ¤คÓำ¡กÔิÃร ÔิÂยÒา·ท∙Õีè่àเ¹นŒŒ¹นÍอÒา¡กÒาÃร
                  (Action verbs)
         ...
• ¾พÙู´ดÍอÍอ¡กÁมÒา
               • Êส‹‹ÍอãใËหŒŒàเËหç็¹น
               • ¾พ¹นÑั¹นäไ´ดŒŒàเÅ...
ÇวÒา§งáแ¼ผ¹น¡ก‹‹Íอ¹น
                 23
Saturday, October 17, 2009
¢ขÂยÒาÂยSaturday, October 17, 2009
ãใËหŒŒ

                ãใËห­Þญ‹‹
               µตÒาÁม¡กÅลØุ‹‹Áม¤ค¹น¿ฟ˜˜§งSaturday,...
ÍอÂย‹‹ÒาÃรÕีºบàเ¡กç็ºบSaturday, October 17, 2009
»ปÃรÔิÁมÒา³ณ


                      ¤คØุ³ณÀภÒา¾พ
                       ...
ãใªชŒŒ¤คÓำ¡กÔิÃร ÔิÂยÒา·ท∙Õีè่àเ»ปšš¹นÀภÒา¾พ
            (Visual Verbs)
Saturday, October 17, 2009
´ดÖึ§ง
                âโÂย¹น
               ¡กÃรÐะªชÒา¡ก
               ¢ขÂย...
Body language tips


                         30
Saturday, October 17, 2009
Body language tips                   (1/2)
                 ãใªชŒŒÁม×ืÍอ ÍอÒา¡กÑั»ป...
Body language tips (2/2)
                àเ¤คÅล×ืè่Íอ¹นµตÑัÇวäไ»ปÁมÒา
                Âย×ื¹น...
¡กÒาÃรãใªชŒŒàเÊสÕีÂย§ง

Saturday, October 17, 2009
Human communication
                               Albert Mehrabian - UCLA
      ...
µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÒาÃรãใªชŒŒ¹นé้ÓำàเÊสÕีÂย§ง
          Steve Jobs
          Macworld
      Janua...
ªชÁมÇวÕี´ดÕี âโÍอ¤คÅลÔิ»ป¨จÒา¡กÂยÙู·ท∙Ùูºบ


Saturday, October 17, 2009
http://www.youtube.com/watch?v=R5ZB65VhObk               OR

    Search in youtube by keyword: pps ...
áแ¹นÇว·ท∙Òา§ง¡กÒาÃรãใªชŒŒàเÊสÕีÂย§ง
               ¨จÑั§งËหÇวÐะ    - àเ§งÕีÂยºบ/ªชŒŒÒา/àเÃรç็Çว
    ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

PPS Chapter 6

1,204

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,204
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
225
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PPS Chapter 6

 1. 1. 6. Body language Saturday, October 17, 2009
 2. 2. Body language ÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย ¡กÒาÃรãใªชŒŒàเÊสÕีÂย§ง 2 Saturday, October 17, 2009
 3. 3. 8,000,000 200,000 50,000 Saturday, October 17, 2009
 4. 4. 8,000,000 »ป‚‚ 200,000 »ป‚‚ 50,000 »ป‚‚ Saturday, October 17, 2009
 5. 5. Human communication Albert Mehrabian - UCLA Word 7% Tone of Voice 38% Body Language 55% Saturday, October 17, 2009
 6. 6. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§งàเªช‹‹¹น Mister Bean ãใªชŒŒÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂยÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃรÁมØุ¡กµตÅล¡กµตÅลÍอ´ดàเÃร×ืè่Íอ§ง Saturday, October 17, 2009
 7. 7. »ปÃรÐะâโÂยªช¹น¢ขÍอ§งÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย Saturday, October 17, 2009
 8. 8. »ปÅล´ด»ปÅล‹‹ÍอÂย¾พÅลÑั§ง§งÒา¹น 8 Saturday, October 17, 2009
 9. 9. àเ»ปšš¹นÁม×ืÍอÍอÒาªชÕี¾พ Saturday, October 17, 2009
 10. 10. Êส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล 10 Saturday, October 17, 2009
 11. 11. ÊสÃรŒŒÒา§งÊสÕีÊสÑั¹น¹น‹‹ÒาÊส¹นãใ¨จ 11 Saturday, October 17, 2009
 12. 12. ·ท∙ÓำãใËหŒŒ¡กÒาÃร¾พÙู´ดªชŒŒÒาáแÅลÐะªชÑั´ด 12 Saturday, October 17, 2009
 13. 13. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§งÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย Steve Jobs Macworld January 9, 2007 13 Saturday, October 17, 2009
 14. 14. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÒาÃรãใªชŒŒÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย»ปÃรÐะ¡กÍอºบ¤คÓำ¾พÙู´ด Saturday, October 17, 2009
 15. 15. “ËหÒา¡กÇวÒา§งµตÅลÒา´ดáแÅลŒŒÇว Ëห¡กàเ´ด×ืÍอ¹น¢ขŒŒÒา§งËห¹นŒŒÒา ÁมÕี âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม´ดÕี” “áแÅลŒŒÇว¨จÐะàเ¾พÔิè่Áมâโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม´ดÕีæๆ àเ¢ขŒŒÒาäไ»ปäไ´ดŒŒÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร” “ÁมÑั¹นàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นäไÁม‹‹äไ´ดŒŒµตÍอ¹น¹นÕีé้ áแÅลÐะãใ¹นÍอ¹นÒา¤คµต” “áแÅลŒŒÇวàเÃรÒา¨จÐะáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒาÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร Íอ×ืé้Áม ?” “àเÃรÒา¨จÐะÊสÃรŒŒÒา§ง¨จÍอ¢ข¹นÒา´ดÂยÑั¡กÉษ” áแªช‹‹äไÇวŒŒ “ãใ¤คÃร¨จÐะÍอÂยÒา¡กãใªชŒŒ stylus” áแËหÇวÐะ Saturday, October 17, 2009
 16. 16. ªชÁมÇวÕี´ดÕี âโÍอ¤คÅลÔิ»ป¨จÒา¡กÂยÙู·ท∙Ùูºบ Saturday, October 17, 2009
 17. 17. http://www.youtube.com/watch?v=IfNajBB0BEw OR Search in youtube by keyword: pps blg steve jobs Saturday, October 17, 2009
 18. 18. àเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤ค ÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย 18 Saturday, October 17, 2009
 19. 19. àเ¹นŒŒ¹น´ดŒŒÇวÂย¤คÓำ¾พÙู´ด·ท∙Õีè่ºบ‹‹§งºบÍอ¡ก¢ข¹นÒา´ด 19 Saturday, October 17, 2009
 20. 20. ãใËห­Þญè่ àเÅลç็¡ก ¡กÇวŒŒÒา§ง Ëห¹นÒา ÊสÙู§ง ÊสÑัé้¹น 20 Saturday, October 17, 2009
 21. 21. ãใªชŒŒ¤คÓำ¡กÔิÃร ÔิÂยÒา·ท∙Õีè่àเ¹นŒŒ¹นÍอÒา¡กÒาÃร (Action verbs) 21 Saturday, October 17, 2009
 22. 22. • ¾พÙู´ดÍอÍอ¡กÁมÒา • Êส‹‹ÍอãใËหŒŒàเËหç็¹น • ¾พ¹นÑั¹นäไ´ดŒŒàเÅลÂย • ÅลÍอ§ง¾พÂยÒาÂยÒาÁม • àเ¢ขŒŒÒาàเ»ป‡‡Òา 22 Saturday, October 17, 2009
 23. 23. ÇวÒา§งáแ¼ผ¹น¡ก‹‹Íอ¹น 23 Saturday, October 17, 2009
 24. 24. ¢ขÂยÒาÂย Saturday, October 17, 2009
 25. 25. ãใËหŒŒ ãใËห­Þญ‹‹ µตÒาÁม¡กÅลØุ‹‹Áม¤ค¹น¿ฟ˜˜§ง Saturday, October 17, 2009
 26. 26. ÍอÂย‹‹ÒาÃรÕีºบàเ¡กç็ºบ Saturday, October 17, 2009
 27. 27. »ปÃรÔิÁมÒา³ณ ¤คØุ³ณÀภÒา¾พ 27 Saturday, October 17, 2009
 28. 28. ãใªชŒŒ¤คÓำ¡กÔิÃร ÔิÂยÒา·ท∙Õีè่àเ»ปšš¹นÀภÒา¾พ (Visual Verbs) Saturday, October 17, 2009
 29. 29. ´ดÖึ§ง âโÂย¹น ¡กÃรÐะªชÒา¡ก ¢ขÂยÓำ·ท∙Ôิé้§ง Saturday, October 17, 2009
 30. 30. Body language tips 30 Saturday, October 17, 2009
 31. 31. Body language tips (1/2) ãใªชŒŒÁม×ืÍอ ÍอÒา¡กÑั»ป¡กÔิÃร ÔิÂยÒา àเÊสÃรÔิÁม ãใªชŒŒÊสÕีËห¹นŒŒÒา ·ท∙‹‹Òา·ท∙Òา§ง äไÁม‹‹¤คÇวÃรÅลŒŒÇว§ง¡กÃรÐะàเ»ป‰‰Òา ÃรÐะÂยÐะ»ปÃรÐะªชÔิ´ด·ท∙Õีè่¾พÍอ´ดÕี ÃรÐะÇวÑั§งäไÁม‹‹ÁมÍอ§งáแÅลÐะ¾พÙู´ด¡กÑัºบ¨จÍอ 31 Saturday, October 17, 2009
 32. 32. Body language tips (2/2) àเ¤คÅล×ืè่Íอ¹นµตÑัÇวäไ»ปÁมÒา Âย×ื¹น·ท∙Ôิé้§ง¹นé้ÓำËห¹นÑั¡ก·ท∙Õีè่àเ·ท∙ŒŒÒา·ท∙Ñัé้§งÊสÍอ§งàเ·ท∙‹‹Òา¡กÑั¹น ÃรÐะÇวÑั§งµตÑัÇวàเÃรÒาºบÑั§ง¨จÍอÀภÒา¾พ äไÁม‹‹¤คÇวÃรàเ´ดÔิ¹น µตÑั´ดËห¹นŒŒÒา Projector ãใªชŒŒ Pointer ªชÕีé้áแ·ท∙¹น¹นÔิé้Çว 32 Saturday, October 17, 2009
 33. 33. ¡กÒาÃรãใªชŒŒàเÊสÕีÂย§ง Saturday, October 17, 2009
 34. 34. Human communication Albert Mehrabian - UCLA Word 7% Tone of Voice 38% Body Language 55% Saturday, October 17, 2009
 35. 35. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÒาÃรãใªชŒŒ¹นé้ÓำàเÊสÕีÂย§ง Steve Jobs Macworld January 9, 2007 35 Saturday, October 17, 2009
 36. 36. ªชÁมÇวÕี´ดÕี âโÍอ¤คÅลÔิ»ป¨จÒา¡กÂยÙู·ท∙Ùูºบ Saturday, October 17, 2009
 37. 37. http://www.youtube.com/watch?v=R5ZB65VhObk OR Search in youtube by keyword: pps voice steve jobs Saturday, October 17, 2009
 38. 38. áแ¹นÇว·ท∙Òา§ง¡กÒาÃรãใªชŒŒàเÊสÕีÂย§ง ¨จÑั§งËหÇวÐะ - àเ§งÕีÂยºบ/ªชŒŒÒา/àเÃรç็Çว ¤คÓำ¾พÙู´ด - ªชÑั´ด¶ถŒŒÍอÂยªชÑั´ด¤คÓำ ÃรÐะ´ดÑัºบàเÊสÕีÂย§ง - Ëห¹นÑั¡ก - àเºบÒา Saturday, October 17, 2009
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×