Pps Chapter 5

 • 684 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
684
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
158
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 5. Preparation Saturday, October 17, 2009
 • 2. Preparation ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¤คÇวÃร·ท∙Óำ¡ก‹‹Íอ¹น¹นÓำàเÊส¹นÍอ àเÍอ¡กÊสÒาÃร»ปÃรÐะ¡กÍอºบ Presentation Checklist 2 Saturday, October 17, 2009
 • 3. “¶ถŒŒÒา¤คØุ³ณÅลŒŒÁมàเËหÅลÇวãใ¹น¡กÒาÃรàเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇว ¡กç็àเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇวäไ»ป¾พºบ¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁมÅลŒŒÁมàเËหÅลÇว” If you fail to prepare, you're prepared to fail. ÁมÒาÃร¤ค Êส»ป·ท∙«ซ ¹นÑั¡ก¡กÕีÌฬÒาÇว‹‹ÒาÂย¹นé้Óำ àเ¡กŒŒÒาàเËหÃรÕีÂย­Þญ·ท∙Íอ§ง ¤ค.Èศ. 1965-1972 3 Saturday, October 17, 2009
 • 4. ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¤คÇวÃร·ท∙Óำ ¡ก‹‹Íอ¹น¡กÒาÃร¹นÓำàเÊส¹นÍอ Saturday, October 17, 2009
 • 5. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จàเ¹น×ืé้ÍอËหÒา Saturday, October 17, 2009
 • 6. «ซÑั¡ก«ซŒŒÍอÁม¡ก‹‹Íอ¹น Saturday, October 17, 2009
 • 7. ÃรÙูŒŒ¨จÑั¡ก¼ผÙูŒŒ¿ฟ˜˜§งáแÅลÐะÊส¶ถÒา¹น·ท∙Õีè่ Saturday, October 17, 2009
 • 8. áแµต‹‹§ง¡กÒาÂยàเËหÁมÒาÐะÊสÁม Saturday, October 17, 2009
 • 9. ÇวÒา§งáแ¼ผ¹น¶ถÒาÁมµตÍอºบ Saturday, October 17, 2009
 • 10. àเµตÃรÕีÂยÁมàเÍอ¡กÊสÒาÃร»ปÃรÐะ¡กÍอºบ Saturday, October 17, 2009
 • 11. ¶ถÖึ§ง¡ก‹‹Íอ¹น àเ¾พ×ืè่Íอ«ซŒŒÍอÁม áแÅลÐะ¤คØุŒŒ¹น·ท∙Õีè่ Saturday, October 17, 2009
 • 12. ¤คØุÂย¡กÑัºบ¼ผÙูŒŒ¿ฟ˜˜§งàเ¾พ×ืè่ÍอãใªชŒŒâโÂย§งàเÃร×ืè่Íอ§ง Saturday, October 17, 2009
 • 13. ÁมÍอ§งâโÅล¡กãใ¹นáแ§ง‹‹´ดÕี Saturday, October 17, 2009
 • 14. ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ¢ขÍอ§ง¡กÒาÃร¹นÓำàเÊส¹นÍอ¤ค×ืÍอ “¡กÒาÃร·ท∙Õีè่¼ผÙูŒŒ¿ฟ˜˜§งäไ´ดŒŒÃรÑัºบ¿ฟ˜˜§งÍอÐะäไÃรºบÒา§งÍอÂย‹‹Òา§ง ·ท∙Õีè่àเ»ปšš¹น»ปÃรÐะâโÂยªช¹นÊสÓำËหÃรÑัºบàเ¢ขÒา” Morton C. Orman 14 Saturday, October 17, 2009
 • 15. ÊสÙู´ดËหÒาÂยãใ¨จÅลÖึ¡กæๆ¡ก‹‹Íอ¹น¢ขÖึé้¹นàเÇว·ท∙Õี Saturday, October 17, 2009
 • 16. àเµตÃรÕีÂยÁม¡กÒาÃรÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁม Saturday, October 17, 2009
 • 17. àเÍอ¡กÊสÒาÃร»ปÃรÐะ¡กÍอºบ (Handouts) ÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÇวÒาÁมàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ ÍอŒŒÒา§งÍอÔิ§ง ËหÃร×ืÍอ·ท∙ºบ·ท∙Çว¹น ¨จÑั´ด·ท∙ÓำµตÒาÁมÅลÓำ´ดÑัºบáแÅลÐะãใÊส‹‹àเÅล¢ขËห¹นŒŒÒา áแ¨จ¡กàเÍอ¡กÊสÒาÃรµตÒาÁมàเÇวÅลÒา·ท∙Õีè่àเËหÁมÒาÐะÊสÁม àเµตÃรÕีÂยÁมÅล‹‹Çว§งËห¹นŒŒÒา ãใËหŒŒàเ¾พÕีÂย§ง¾พÍอ ÁมÕีÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ดàเ·ท∙‹‹Òา·ท∙Õีè่¨จÓำàเ»ปšš¹น Example - handout 2 page 17 17 Saturday, October 17, 2009
 • 18. µตÃรÇว¨จÊสÍอºบµต¹นàเÍอ§ง´ดŒŒÇวÂย Presentation Checklist ¡ก‹‹Íอ¹น¡กÒาÃร¹นÓำàเÊส¹นÍอ·ท∙Øุ¡ก¤คÃรÑัé้§ง Saturday, October 17, 2009
 • 19. “¶ถŒŒÒา¤คØุ³ณÅลŒŒÁมàเËหÅลÇวãใ¹น¡กÒาÃรàเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇว ¡กç็àเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇวäไ»ป¾พºบ¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁมÅลŒŒÁมàเËหÅลÇว” If you fail to prepare, you're prepared to fail. ÁมÒาÃร¤ค Êส»ป·ท∙«ซ ¹นÑั¡ก¡กÕีÌฬÒาÇว‹‹ÒาÂย¹นé้Óำ àเ¡กŒŒÒาàเËหÃรÕีÂย­Þญ·ท∙Íอ§ง ¤ค.Èศ. 1965-1972 19 Saturday, October 17, 2009