• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Listening workshop ho นปร
 
Like this presentation? Why not share!

Listening workshop ho นปร

on

 • 936 views

เอกสารประกอบการสัมนา นปร. Retreat 1/2555 วันที่ 21 เม.ย. 2555

เอกสารประกอบการสัมนา นปร. Retreat 1/2555 วันที่ 21 เม.ย. 2555

Statistics

Views

Total Views
936
Views on SlideShare
936
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
35
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Listening workshop ho นปร Listening workshop ho นปร Presentation Transcript

  • นปร. Retreat 1/2555Saturday, April 21, 2012
  • Influencing other by listeningSaturday, April 21, 2012
  • เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย TheCoach 21 เม.ย. 2555 www.thaicoach.com https://www.facebook.com/coachkriengsak http://www.youtube.com/coachkriengsakSaturday, April 21, 2012
  • “·ท∙Ñั¡กÉษÐะ¡กÒาÃร¿ฟ˜˜§งÁมÕี¤คÇวÒาÁมÊสÓำ¤คÑั­Þญµต‹‹Íอ¤คÇวÒาÁม¡กŒŒÒาÇวËห¹นŒŒÒาãใ¹นÍอÒาªชÕี¾พ ÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา·ท∙Ñั¡กÉษÐะ¡กÒาÃร¾พÙู´ด 3 àเ·ท∙‹‹Òา”Saturday, April 21, 2012
  • àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒáแÅล¡กàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ¡กÒาÃร¿ฟ˜˜§ง ÊสÓำËหÃรÑัºบ¼ผÙูŒŒ¹นÓำSaturday, April 21, 2012
  • ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ ºบ·ท∙¹นÓำ ¤คÅลÔิ»ปªชØุ´ด 1 ¿ฟ˜˜§ง¢ขÑัé้¹นàเ·ท∙¾พ ¤คÅลÔิ»ปªชØุ´ด 2Saturday, April 21, 2012
  • ·ท∙‹‹Òา¹น¤คÔิ´ดÇว‹‹Òาµต¹นàเÍอ§งÁมÕี»ปÃรÐะÊสÔิ·ท∙¸ธÔิÀภÒา¾พãใ¹น¡กÒาÃร¿ฟ˜˜§งàเ¾พÕีÂย§งãใ´ด¨จÒา¡ก 100%Saturday, April 21, 2012
  • ¼ผÅลàเÊสÕีÂยËหÒา¡ก¿ฟ˜˜§งäไÁม‹‹´ดÕีSaturday, April 21, 2012
  • Saturday, April 21, 2012
  • Saturday, April 21, 2012
  • http://www.youtube.com/watch? v=LV8zxZ2cuHQ&feature=youtu.beSaturday, April 21, 2012
  • Delete Distort GeneralizeSaturday, April 21, 2012
  • Saturday, April 21, 2012
  • ¤คÅลÔิ»ปªชØุ´ด 1Saturday, April 21, 2012
  • àเ¨จ¿ฟ ÍอÔิÁมàเÁมÅลµต «ซÕีÍอÕี âโÍอ ¨จÕีÍอÕี ¾พ.¤ค. 2553Saturday, April 21, 2012
  • http://www.youtube.com/watch?v=E_CXA84PXJMSaturday, April 21, 2012
  • áแÍอ¹นàเ¨จÅล‹‹Òา ÍอÒาËหàเÃร¹น´ดÔิÊส «ซÕีÍอÕี âโÍอàเºบÍอÃรàเºบÍอÃรÕีè่ ¡ก.Âย. 2553Saturday, April 21, 2012
  • http://www.youtube.com/watch?v=TGhJH4PM7oYSaturday, April 21, 2012
  • ºบÔิÅล áแ¤คÁมàเºบÅล ºบÍอÃร´ดáแÍอ»ปàเ»ปœœÅล âโ¤คŒŒªชáแËห‹‹§ง«ซÔิÅลÔิ¤คÍอ¹นÇวÑัÅลàเÅล‹‹Âย µต.¤ค. 2554Saturday, April 21, 2012
  • http://www.youtube.com/watch?v=GSO-deGYhkASaturday, April 21, 2012
  • ¿ฟ˜˜§ง¢ขÑัé้¹นàเ·ท∙¾พSaturday, April 21, 2012
  • ÍอÂย‹‹Òา´ด‹‹Çว¹นÊสÃรØุ»ป¨จÒา¡กÍอ´ดÕีµตSaturday, April 21, 2012
  • “¤ค¹น·ท∙Õีè่àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จâโÅล¡ก¨จÃรÔิ§ง ¤ค×ืÍอªช‹‹Òา§งµตÑั´ดàเÊส×ืé้Íอ»ปÃรÐะ¨จÓำµตÑัÇว¼ผÁม ·ท∙Øุ¡ก¤คÃรÑัé้§ง¡ก‹‹Íอ¹นµตÑั´ดàเ¢ขÒา¨จÐะÇวÑั´ดµตÑัÇวãใËหÁม‹‹àเÊสÁมÍอ ¤ค¹นÊส‹‹Çว¹นãใËห­Þญ‹‹ªชÍอºบ àเÍอÒาÊสÑั´ดÊส‹‹Çว¹นàเ´ดÔิÁมµตÑั´ดàเÊส×ืé้Íอ¼ผŒŒÒาãใËหÁม‹‹ ãใËหŒŒ¼ผÁม ÂยÑั§ง¤คÔิ´ดÇว‹‹Òา¼ผÁมàเ»ปšš¹น áแºบºบàเ´ดÔิÁม¨จÒา¡ก¤คÇวÒาÁม·ท∙Ãร§ง¨จÓำÍอ´ดÕีµต·ท∙Õีè่àเ¤คÂยàเËหç็¹น” ¨จÍอÃร¨จ àเºบÍอÃร¹นÒาÃร´ด ªชÍอÇวSaturday, April 21, 2012
  • ¿ฟ˜˜§งàเ¾พ×ืè่ÍอàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒSaturday, April 21, 2012
  • µตÑัé้§ง¾พÑั¡ก¤คÓำ¾พÔิ¾พÒา¡กÉษÒาSaturday, April 21, 2012
  • Saturday, April 21, 2012
  • Saturday, April 21, 2012
  • ¡กÒาÃร¿ฟ˜˜§งËหŒŒÒาÃรÐะ´ดÑัºบ ÊสÒา¹น»ปÃรÐะâโÂยªช¹น àเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒÊสÖึ¡ก ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล ÊสÙูŒŒ/Ëห¹นÕีSaturday, April 21, 2012
  • Saturday, April 21, 2012
  • Íอ¹นÒา¤คµตSaturday, April 21, 2012
  • Íอ´ดÕีµตSaturday, April 21, 2012
  • »ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹นSaturday, April 21, 2012
  • “¢ข³ณÐะ·ท∙Õีè่¤คØุ³ณÃรÙูŒŒÊสÖึ¡กÇว‹‹ÒาµตÑัÇวàเÍอ§งäไÁม‹‹äไ´ดŒŒÍอÂยÙู‹‹ ãใ¹น»ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น ¹นÑัè่¹นáแÊส´ด§งÇว‹‹Òา¤คØุ³ณÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบ»ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น”Saturday, April 21, 2012
  • ¿ฟ˜˜§งâโ´ดÂยäไÁม‹‹¾พÙู´ดÍอÐะäไÃรÍอÍอ¡กäไ»ปàเÅลÂยSaturday, April 21, 2012
  • áแÊส´ด§งÍอÒา¡กÒาÃรÃรÑัºบÃรÙูŒŒàเ»ปšš¹นÃรÐะÂยÐะSaturday, April 21, 2012
  • ÁมÕีÊสÁมØุ´ด¨จ´ดºบÑั¹น·ท∙Öึ¡กSaturday, April 21, 2012
  • »ป˜˜­ÞญËหÒาàเÃร×ืè่Íอ§ง¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹นÅลÒาÍอÍอ¡ก? ÇวÒา§งáแ¼ผ¹น¡กÒาÃร¼ผÅลÔิµตµตÒาÁมàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย »ปÃรÐะªชØุÁม EXCOM ÊสÑั»ป´ดÒาËหËห¹นŒŒÒาSaturday, April 21, 2012
  • »ปÃรÑัºบ·ท∙‹‹Òา¹นÑัè่§งãใËหŒŒÊสÍอ´ด¤คÅลŒŒÍอ§งSaturday, April 21, 2012
  • ÊสºบÊสÒาÂยµตÒา¡กÑัºบ¼ผÙูŒŒ¾พÙู´ดàเ»ปšš¹นÃรÐะÂยÐะSaturday, April 21, 2012
  • ¾พÃรŒŒÍอÁม·ท∙Õีè่¨จÐะ¿ฟ˜˜§ง´ดŒŒÇวÂย·ท∙‹‹Òา¹นÑัè่§งSaturday, April 21, 2012
  • ¨จºบ¤คÓำ¾พÙู´ด ËหÅลÕี¡กàเÅลÕีè่Âย§ง ¢ขÍอ§งÍอÕี¡ก½ฝ††ÒาÂย ¡กÒาÃร¾พÂยÒาÂยÒาÁม...Saturday, April 21, 2012
  • ÃรÒาÂย¡กÒาÃรµตÍอºบâโ¨จ·ท∙Âย ÊสÑัÁมÀภÒาÉษ³ณ¹นÒาÂย¡กÏฯ ÍอÒา¹นÑั¹น·ท∙ »ป˜˜¹นÂยÒาÃรªชØุ¹น ÁมÔิ.Âย. 2554Saturday, April 21, 2012
  • http://www.youtube.com/watch?v=Vkb2AzksGWESaturday, April 21, 2012
  • äไÁม‹‹ÃรÓำ¤คÒา­ÞญËหÒา¡กàเ¢ขÒา¾พÙู´ดÂยÒาÇวàเ¡กÔิ¹นäไ»ปSaturday, April 21, 2012
  • äไÁม‹‹ÁมÕีÍอÒา¡กÒาÃรÇวÍอ¡กáแÇว¡กSaturday, April 21, 2012
  • àเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤ค¹นÒาXÔิ¡กÒาµตÑัé้§งâโµตÐะSaturday, April 21, 2012
  • ÍอÂย‹‹Òา´ด‹‹Çว¹นÊสÃรØุ»ป¨จÒา¡กÍอ´ดÕีµต ¿ฟ˜˜§งàเ¾พ×ืè่ÍอàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ µตÑัé้§ง¾พÑั¡ก¤คÓำ¾พÔิ¾พÒา¡กÉษÒาSaturday, April 21, 2012
  • ÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบ»ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น ¿ฟ˜˜§งâโ´ดÂยäไÁม‹‹¾พÙู´ดÍอÐะäไÃรÍอÍอ¡กäไ»ปàเÅลÂย áแÊส´ด§งÍอÒา¡กÒาÃรÃรÑัºบÃรÙูŒŒàเ»ปšš¹นÃรÐะÂยÐะ ÁมÕีÊสÁมØุ´ด¨จ´ดºบÑั¹น·ท∙Öึ¡ก àเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤ค¡กÑั¹นÅล×ืÁม´ดŒŒÇวÂย ? »ปÃรÑัºบ·ท∙‹‹Òา¹นÑัè่§งãใËหŒŒÊสÍอ´ด¤คÅลŒŒÍอ§งSaturday, April 21, 2012
  • ÊสºบÊสÒาÂยµตÒา¡กÑัºบ¼ผÙูŒŒ¾พÙู´ดàเ»ปšš¹นÃรÐะÂยÐะ ¾พÃรŒŒÍอÁม·ท∙Õีè่¨จÐะ¿ฟ˜˜§ง´ดŒŒÇวÂย·ท∙‹‹Òา¹นÑัè่§ง ËหÅลÕี¡กàเÅลÕีè่Âย§ง¡กÒาÃร¾พÂยÒาÂยÒาÁม¨จºบ¤คÓำ¾พÙู´ด äไÁม‹‹ÃรÓำ¤คÒา­ÞญËหÒา¡กàเ¢ขÒา¾พÙู´ดÂยÒาÇวàเ¡กÔิ¹นäไ»ป äไÁม‹‹ÁมÕีÍอÒา¡กÒาÃรÇวÍอ¡กáแÇว¡ก àเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤ค¹นÒาXÔิ¡กÒาµตÑัé้§งâโµตÐะSaturday, April 21, 2012
  • 1.ÍอÂย‹‹Òา´ด‹‹Çว¹นÊสÃรØุ»ป¨จÒา¡กÍอ´ดÕีµต 8.ÊสºบÊสÒาÂยµตÒา¡กÑัºบ¼ผÙูŒŒ¾พÙู´ดàเ»ปšš¹นÃรÐะÂยÐะ 2.¿ฟ˜˜§งàเ¾พ×ืè่ÍอàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ 9.¾พÃรŒŒÍอÁม·ท∙Õีè่¨จÐะ¿ฟ˜˜§ง´ดŒŒÇวÂย·ท∙‹‹Òา¹นÑัè่§ง 3.µตÑัé้§ง¾พÑั¡ก¤คÓำ¾พÔิ¾พÒา¡กÉษÒา 10.ËหÅลÕี¡กàเÅลÕีè่Âย§ง¡กÒาÃร¾พÂยÒาÂยÒาÁม¨จºบ¤คÓำ¾พÙู´ด 4.ÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบ»ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น 11.äไÁม‹‹ÃรÓำ¤คÒา­ÞญËหÒา¡กàเ¢ขÒา¾พÙู´ดÂยÒาÇวàเ¡กÔิ¹นäไ»ป 5.¿ฟ˜˜§งâโ´ดÂยäไÁม‹‹¾พÙู´ดÍอÐะäไÃรÍอÍอ¡กäไ»ปàเÅลÂย 12.äไÁม‹‹ÁมÕีÍอÒา¡กÒาÃรÇวÍอ¡กáแÇว¡ก 6.áแÊส´ด§งÍอÒา¡กÒาÃรÃรÑัºบÃรÙูŒŒàเ»ปšš¹นÃรÐะÂยÐะ 13.àเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤ค¹นÒาPÔิ¡กÒาµตÑัé้§งâโµตÐะ 7.ÁมÕีÊสÁมØุ´ด¨จ´ดºบÑั¹น·ท∙Öึ¡ก 14.àเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤ค¡กÑั¹นÅล×ืÁม´ดŒŒÇวÂย ? 15.»ปÃรÑัºบ·ท∙‹‹Òา¹นÑัè่§งãใËหŒŒÊสÍอ´ด¤คÅลŒŒÍอ§งSaturday, April 21, 2012
  • ·ท∙Óำºบ‹‹ÍอÂยæๆ ·ท∙ÓำºบŒŒÒา§ง äไÁม‹‹àเ¤คÂยSaturday, April 21, 2012
  • ¤คÅลÔิ»ปªชØุ´ด 2Saturday, April 21, 2012
  • áแÅลÃรÃร Õีè่ ¤คÔิ§ง ÊสÑัÁมÀภÒาÉษ³ณ »ปÃรÐะ¸ธÒา¹นÒา¸ธÔิºบ´ดÕี âโÃรáแ¹นÅล´ด àเÃรáแ¡ก¹น ÁมÔิ.Âย. 2533Saturday, April 21, 2012
  • http://www.youtube.com/watch?v=IJKgXz_hOjISaturday, April 21, 2012
  • âโ·ท∙¹นÕีè่ àเºบ¹น ¹นÑั¡ก¡กÒาÃรàเÁม×ืÍอ§งÍอÑั§ง¡กÄฤÉษ ¡ก.Âย. 2552Saturday, April 21, 2012
  • http://www.youtube.com/watch?v=ashfRHojxlUSaturday, April 21, 2012
  • ¨จÔิÁม âโÃรàเ¨จÍอÃรÊส «ซÕีÍอÕี âโÍอ ´ดØุ¤ค àเÍอ¹นàเ¹นÍอÃร¨จÕีé้ ÁมÔิ.Âย. 2552Saturday, April 21, 2012
  • http://www.youtube.com/watch?v=DViOrV67zNASaturday, April 21, 2012
  • AutopilotSaturday, April 21, 2012
  • “«ซÔิ¡กàเÇว‹‹ àเºบÃร¡กàเ¡กŒŒ ÊสÍอ¹น¼ผÁมÇว‹‹Òา ÂยÔิè่§ง¤คØุ³ณÍอÂยÙู‹‹ÊสÙู§ง¢ขÖึé้¹นàเ·ท∙‹‹ÒาäไËหÃร‹‹ »ปÃรÐะÊสºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จÁมÒา¡กàเ·ท∙‹‹ÒาäไËหÃร‹‹  ฀ËหÙู¨จÐะäไÁม‹‹¤ค‹‹ÍอÂยäไ´ดŒŒÂยÔิ¹นÍอÐะäไÃร ËหÅลÒาÂยÍอÂย‹‹Òา§ง·ท∙Õีè่¤คÇวÃร¨จÐะäไ´ดŒŒÂยÔิ¹น ÂยÔิè่§งÊสÙู§ง¤คØุ³ณÂยÔิè่§งµตŒŒÍอ§ง¿ฟ˜˜§งÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹น µตŒŒÍอ§ง¿ฟ˜˜§งÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา¾พÙู´ด µตŒŒÍอ§ง¿ฟ˜˜§งÅลÙู¡ก¤คŒŒÒา àเ¾พÃรÒาÐะÍอÕี âโ¡กŒŒ¤คØุ³ณ¨จÐะ·ท∙ÓำãใËหŒŒ¤คØุ³ณäไÁม‹‹¿ฟ˜˜§ง” ¸ธ¹นÒา àเ¸ธÕีÂยÃรÍอÑั¨จ©ฉÃรÔิÂยÐะ äไ·ท∙ÂยÃรÑั°ฐ 10 Áม¡กÃรÒา¤คÁม 2555Saturday, April 21, 2012
  • ·ท∙‹‹Òา¹น¤คÔิ´ดÇว‹‹Òาµต¹นàเÍอ§งÁมÕี»ปÃรÐะÊสÔิ·ท∙¸ธÔิÀภÒา¾พãใ¹น¡กÒาÃร¿ฟ˜˜§งàเ¾พÕีÂย§งãใ´ด¨จÒา¡ก 100%Saturday, April 21, 2012
  • Influencing other by listeningSaturday, April 21, 2012