• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Icf jan 29
 

Icf jan 29

on

 • 576 views

 

Statistics

Views

Total Views
576
Views on SlideShare
576
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
26
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • หากท่านไหนต้องการดูวิดีโอประกอบ เชิญแวะไปที่ playlist รี้ครับ มีสี่คลิปครับ http://www.youtube.com/playlist?list=PL5p5BSBkUUI7kVlb15I8725NDo45oPPrK&feature=view_all
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Icf jan 29 Icf jan 29 Presentation Transcript

  • àเ¡กÃรÕีÂย§งÈศÑั¡ก´ดÔิì์ ¹นÔิÃรÑัµตÔิ¾พÑั²ฒ¹นÐะÈศÑัÂย TheCoachวันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • ¡กÓำËห¹น´ด¢ขÍอºบ¢ข‹‹ÒาÂยáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªชวันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • ÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤คŠŠ ãใ¹น¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ ãใ¹นÇวÑั¹น¹นÕีé้àเ¾พ×ืè่Íอ àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จºบ·ท∙ºบÒา·ท∙Ëห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่¢ขÍอ§งâโ¤คŒŒªช¡ก‹‹Íอ¹นâโ¤คŒŒªช 3วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • 08:00-08:10 ºบÃรÔิºบ·ท∙àเ´ดÍอÐะâโ¤คŒŒªช 08:10-08:30 ¢ขÍอºบ¢ข‹‹ÒาÂยáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ 08:30-09:00 Q&A / Discussionวันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • ŒŒÍอ§งàเªช×ืè่ÍอÁมâโÂย§ง àเ¡กÕีè่ÂยÇว¢ข ¤คÇวÒาÁม ÙูÅล »ป‡‡Íอ ¹น¢ขŒŒÍอÁม ¸ธ ÊสÑัÁม¾พÑั¹น ¡กºบØุ¤ค¤คÅล ÊสÃรŒŒÒา§ง »ป˜˜¨จàเ¨จ ¤คÇวÒา Áมàเ»ปšš¹น ¤ค ÇวÒาÁมàเ»ป šš¹นàเÅลÔิÈศ 5วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • »ปÃรÑัªช­ÞญÒาãใ¹น¡กÒาÃร´ดÓำàเ¹นÔิ¹น¸ธØุÃร¡กÔิ¨จ ÁมÕี¤คØุ³ณ¸ธÃรÃรÁมáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁม«ซ×ืè่ÍอÊสÑัµตÂย àเ¹นŒŒ¹น¡กÒาÃรàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง·ท∙Õีè่àเ¡กÔิ´ด¼ผÅล ¡กÒาÃรÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁม¢ขÍอ§งÅลÙู¡ก¤คŒŒÒา àเ»ปšš¹น¡กÑั¹นàเÍอ§ง 6วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • ºบÃรÔิºบ·ท∙àเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¢ขÍอ§ง TheCoachวันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร ¤ค×ืÍอ¡กÒาÃรªช‹‹ÇวÂย¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร·ท∙‹‹Òา¹นËห¹นÖึè่§ง ãใËหŒŒ¾พÑั²ฒ¹นÒาãใ¹นàเÃร‹‹×ืè่Íอ§งãใ´ดàเÃร×ืè่Íอ§งËห¹นÖึè่§ง ¨จÒา¡ก¨จØุ´ดãใ´ด¨จØุ´ดËห¹นÖึè่§งäไ»ปÂยÑั§งÍอÕี¡ก¨จØุ´ดËห¹นÖึè่§ง 8วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • ¢ขÍอºบ¢ข‹‹ÒาÂยËหÅลÑั¡ก TheCoach 9วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • 1. âโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิ·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÑัºบ¤ค¹นäไ·ท∙Âย 10วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • 2. âโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒÊส×ืºบ·ท∙Íอ´ดµตÓำáแËห¹น‹‹§ง 11วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • 3. âโ¤คŒŒªช¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง 12วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • 08:00-08:10 ºบÃรÔิºบ·ท∙àเ´ดÍอÐะâโ¤คŒŒªช 08:10-08:30 ¢ขÍอºบ¢ข‹‹ÒาÂยáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ 08:30-09:00 Q&A / Discussionวันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • ¡กÒาÃร·ท∙Õีè่ âโ¤คŒŒªชÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ·ท∙Õีè่¨จÐะàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จÇว‹‹Òา âโ¤คŒŒªชªชÕีè่ÁมÕี¤คÇวÒาÁมµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§ง áแÅลÐะÊสÒาÁมÒาÃร¶ถºบÃรÃรÅลØุ¢ขŒŒÍอµต¡กÅล§งÃรÐะËหÇว‹‹Òา§งâโ¤คŒŒªช¡กÑัºบâโ¤คŒŒªชªชÕีè่ ãใËหÁม‹‹ ãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§งàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช áแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธÃรÐะËหÇว‹‹Òา§ง¡กÑั¹น «ซÖึè่§งÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¢ขÂยÒาÂย¤คÇวÒาÁมäไ´ดŒŒ¤ค×ืÍอ... 15วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • 1. âโ¤คŒŒªชµตŒŒÍอ§งàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จáแÅลÐะÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ·ท∙Õีè่¨จÐะËหÒาÃร×ืÍอ¡กÑัºบâโ¤คŒŒªชªชÕีè่ äไ´ดŒŒÍอÂย‹‹Òา§งÁมÕี»ปÃรÐะÊสÔิ·ท∙¸ธÔิÀภÒา¾พ àเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบáแ¹นÇว·ท∙Òา§งáแÅลÐะ¢ขÍอºบ¢ข‹‹ÒาÂย·ท∙Õีè่ªชÑั´ดàเ¨จ¹น ãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ¢ขÍอ§ง¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช àเªช‹‹¹น... 16วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • àเÇวÅลÒา 17วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • Êส¶ถÒา¹น·ท∙Õีè่ 18วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • ¡กÒาÃร¹นÑั´ดËหÁมÒาÂย 19วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • àเÃร×ืè่Íอ§งÍอ×ืè่¹นæๆ ¡กÒาÃรãใªชŒŒ¤คÓำ¶ถÒาÁม ¡กÒาÃรÂย¡กàเÅลÔิ¡ก¹นÑั´ด ¡กÒาÃร¤คØุÂย¡กÑั¹นàเÅลÂยàเÇวÅลÒา àเ§ง×ืè่Íอ¹นäไ¢ข¡กÒาÃรªชÓำÃรÐะ ¡กÒาÃรºบŒŒÒา¹น 20วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • 2. ºบÃรÃรÅลØุ¢ขŒŒÍอµต¡กÅล§งÃร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹น¡กÑัºบâโ¤คŒŒªชªชÕีè่Çว‹‹ÒาÊสÔิè่§งãใ´ด¤คÇวÃร/äไÁม‹‹¤คÇวÃร ¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธÃรÐะËหÇว‹‹Òา§ง¡กÑั¹น¤คÇวÃร¨จÐะàเ»ปšš¹นÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร ÊสÔิè่§งãใ´ด·ท∙Õีè่ÍอÂยÙู‹‹ ãใ¹นàเ§ง×ืè่Íอ¹นäไ¢ข¢ขŒŒÍอàเÊส¹นÍอ/ÊสÔิè่§งãใ´ดäไÁม‹‹ ãใªช‹‹ áแÅลÐะãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§งµต‹‹Òา§งæๆ·ท∙Õีè่àเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁมÃรÑัºบ¼ผÔิ´ดªชÍอºบ¢ขÍอ§ง·ท∙Ñัé้§งÊสÍอ§ง½ฝ††ÒาÂย 22วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¤คÇวÃร ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่ äไÁม‹‹¤คÇวÃร âโ¤คŒŒªช¶ถÒาÁม âโ¤คŒŒªชºบÍอ¡ก äไÁม‹‹µตÑั´ดÊสÔิ¹น µตÑั´ดÊสÔิ¹น ÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบ»ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น ÍอÂยÙู‹‹ ãใ¹นÍอ´ดÕีµต/Íอ¹นÒา¤คµต 23วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • ¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธàเ»ปšš¹นàเ¾พ×ืè่Íอ¹นËหÃร×ืÍอ¾พÕีè่ ËหÃร×ืÍอ·ท∙Õีè่»ปÃรÖึ¡กÉษÒา ÊสÔิè่§งÍอÂยÙู‹‹ ãใ¹น¢ขŒŒÍอàเÊส¹นÍอ¤ค×ืÍอâโ·ท∙ÃรËหÃร×ืÍอÍอÕีàเÁมÅลÁมÒาäไ´ดŒŒµตÅลÍอ´ด ËหÃร×ืÍอÇว‹‹ÒาËหŒŒÒาÁม ¨จÐะÁมÕี¡กÒาÃรâโ·ท∙Ãร SMS ËหÃร×ืÍอÍอÕีàเÁมÅลµตÒาÁม¨จÒา¡กâโ¤คŒŒªช ËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹ 24วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • 3. »ปÃรÐะàเÁมÔิ¹นÇว‹‹Òา¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ/¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง/¤คÇวÒาÁม¶ถ¹นÑั´ด¢ขÍอ§งâโ¤คŒŒªช àเËหÁมÒาÐะÊสÁม¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁมµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร¢ขÍอ§งÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹ 25วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • ÊสÃรØุ»ป¡กç็¤ค×ืÍอ... ¡กÒาÃร·ท∙Õีè่ âโ¤คŒŒªชÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ·ท∙Õีè่¨จÐะàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จÇว‹‹Òา âโ¤คŒŒªชªชÕีè่ÁมÕี¤คÇวÒาÁมµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§ง áแÅลÐะÊสÒาÁมÒาÃร¶ถºบÃรÃรÅลØุ¢ขŒŒÍอµต¡กÅล§งÃรÐะËหÇว‹‹Òา§งâโ¤คŒŒªช¡กÑัºบâโ¤คŒŒªชªชÕีè่ ãใËหÁม‹‹ ãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§งàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช áแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธÃรÐะËหÇว‹‹Òา§ง¡กÑั¹น 26วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • วันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • 08:00-08:10 ºบÃรÔิºบ·ท∙àเ´ดÍอÐะâโ¤คŒŒªช 08:10-08:30 ¢ขÍอºบ¢ข‹‹ÒาÂยáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธì์ 08:30-09:00 Q&A / Discussionวันอังคารที่ 29 มกราคม 13
  • วันอังคารที่ 29 มกราคม 13