วันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรวันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
ÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤ค...                            3วันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอãใËหÁม‹‹¢ขÍอ§ง¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาÀภÒาÇวÐะ¼ผÙูŒŒ¹นÓำ              ãใ¹นÃรÐะ´ดÑั...
Ice-Breakingวันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
¨จÑัºบ¡กÅลØุ‹‹Áม 4-5 ¤ค¹น                   ªช‹‹ÇวÂย¡กÑั¹นÃรÐะ´ดÁม¤คÓำ¶ถÒาÁม             ...
ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ        1.¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร        2.»ปÃรÐะâโÂยªช¹นÊสÓำËหÃรÑ...
1. ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃรวันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร               ¤ค×ืÍอ¡กÒาÃรªช‹‹ÇวÂย¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร¤ค¹นËห¹นÖึè่§ง   ...
วันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
2. ·ท∙ÓำäไÁม¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรµตŒŒÍอ§งÁมÕี âโ¤คŒŒªชวันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
ÍอÕีÃร Ôิ¤ค ªชÁมÔิ·ท∙             Íอ´ดÕีµต»ปÃรÐะ¸ธÒา¹นºบÃรÔิËหÒาÃร                    12วัน...
clip          http://www.youtube.com/watch?v=aVKPlS0ejtkวันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
“ÊสÔิè่§งËห¹นÖึè่§ง·ท∙Õีè่¤ค¹น·ท∙Óำäไ´ดŒŒäไÁม‹‹´ดÕี¤ค×ืÍอ¡กÒาÃรÁมÍอ§งµต¹นàเÍอ§ง                     ...
a. ¤ค¹น·ท∙Õีè่àเ¡ก‹‹§งáแÅลŒŒÇวµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรàเ¡ก‹‹§ง¢ขÖึé้¹นäไ»ปÍอÕี¡ก                        ...
b. ¤ค¹น·ท∙Õีè่....                    àเ¡ก‹‹§งºบÒา§งÍอÂย‹‹Òา§งáแµต‹‹                ...
c. ¤ค¹น·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรàเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇว       àเ¾พ×ืè่ÍอãใËหŒŒ¾พÃรŒŒÍอÁมÊสÓำËหÃรÑัºบ           ...
d. «ซÕีÍอÕี âโÍอºบÒา§ง¤ค¹น·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช              àเ»ปšš¹น Sounding Board       ...
a. ¤ค¹น·ท∙Õีè่àเ¡ก‹‹§งáแÅลŒŒÇวµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรàเ¡ก‹‹§ง¢ขÖึé้¹นäไ»ปÍอÕี¡ก              b. ¤ค¹น·ท∙Õีè่àเ¡ก‹‹...
3. ¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªชวันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
Checking              Diagnosis        Chemistry               Design         ...
Checking Chemistry             22วันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
Diagnosis             23วันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
24วันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
ÊสÑัÁมÀภÒาÉษ³ณ¤ค¹นÃรÍอºบµตÑัÇวËห¡ก¤ค¹น                  ¤ค¹นÅลÐะ 1 ªชÑัè่ÇวâโÁม§ง           ...
1.                  Boss!             2.             3.            ...
ÃรÒาÂย§งÒา¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลÂยŒŒÍอ¹น¡กÅลÑัºบ: ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¤คÇวÃรËหÂยØุ´ด ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¤คÇวÃรàเÃรÔิè่Áม ...
Design               28วันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
December 2012               X               X                29วันพุธที่ 19 ก...
Dialogue             30วันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ      ¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม      ¡กÒาÃรÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃร      »ป¯ฏÔิÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ       ...
·ท∙Ñั¡กÉษÐะ·ท∙Õีè่ âโ¤คŒŒªชãใªชŒŒ¤ค×ืÍอ              ¡กÒาÃร¶ถÒาÁม 30%               ¡กÒาÃร¿ฟ...
áแËหÅล‹‹§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล                  33วันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
Checking              Diagnosis        Chemistry               Design         ...
4. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÒาÃรÊสÒา¸ธÔิµต¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªชวันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
àเ¢ขŒŒÒา¡กÅลØุ‹‹ÁมÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห âโ¤คŒŒªช 15 ¹นÒา·ท∙Õี                        ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐ...
http://www.youtube.com/watch?             v=92mrPnJ_IEQ&list=PL8FB460C9ACB9FC9               1&...
àเ¢ขŒŒÒา¡กÅลØุ‹‹ÁมÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห âโ¤คŒŒªช 15 ¹นÒา·ท∙Õี                        ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐ...
5. ÅลÍอ§ง½ฝƒƒ¡กâโ¤คŒŒªชวันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
¨จÑัºบ¤คÙู‹‹àเ¾พ×ืè่Íอ½ฝƒƒ¡ก¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 10 ¹นÒา·ท∙Õี             ¤ค¹น·ท∙Õีè่ 1 àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช ¤ค¹น·...
¤คÓำ¶ถÒาÁมàเ»ป´ด»ปÃรÐะàเ´ดç็¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง·ท∙Õีè่¡กÓำÅลÑั§ง¡กÑั§งÇวÅลãใ¨จ                  “ÁมÕีÍอÐะäไ...
¶ถÒาÁม-µตÍอºบวันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
Back up             slidesวันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
Coaching principles             44วันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
1.àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¨จÃรÔิµต¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น         2.ÃรÐะÇวÑั§ง·ท∙Õีè่¨จÐะäไÁม‹‹µตÑั´ดÊสÔิ¹นàเ¢ขÒา      ...
1.àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¨จÃรÔิµต¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น                           46วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ...
“¤ค¹น·ท∙Õีè่àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จâโÅล¡ก¨จÃรÔิ§ง ¤ค×ืÍอ         ªช‹‹Òา§งµตÑั´ดàเÊส×ืé้Íอ»ปÃรÐะ¨จÓำµตÑัÇว¼ผÁม       ...
2. ÃรÐะÇวÑั§ง·ท∙Õีè่¨จÐะäไÁม‹‹µตÑั´ดÊสÔิ¹นàเ¢ขÒา                             48วันพุธที่ 19 ก...
3. ªช‹‹ÇวÂย¤ค¹น·ท∙Õีè่ÍอÂยÒา¡กàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง                           49วันพุธที่ 19 ...
¤ค¹นäไ¢ขŒŒ·ท∙Õีè่àเ¤คÂยËหÑัÇวãใ¨จÇวÒาÂย áแÅลÐะÃรÍอ´ดÁมÒาäไ´ดŒŒ             µตŒŒÍอ§งàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¾พÄฤµตÔิ¡ก...
¤ค¹นäไ¢ขŒŒ·ท∙Õีè่àเ¤คÂยËหÑัÇวãใ¨จÇวÒาÂย áแÅลÐะÃรÍอ´ดÁมÒาäไ´ดŒŒ             µตŒŒÍอ§งàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¾พÄฤµตÔิ¡ก...
4. µตÃรÐะËห¹นÑั¡กÇว‹‹Òาàเ¢ขÒาàเ»ปšš¹นÊส‹‹Çว¹นËห¹นÖึè่§ง¢ขÍอ§ง»ป˜˜­ÞญËหÒา                       ...
5. ¿ฟ˜˜§ง ¶ถÒาÁม ÊสÑั§งàเ¡กµต áแÅลÐะÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบ»ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น                           ...
54วันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
Íอ´ดÕีµต          »ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น             Íอ¹นÒา¤คµต               ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁ...
6.             âโ¤คŒŒªช¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น                             âโ¤คŒŒªช¨จØุ´...
100%                                       72%             àเ¹นŒŒ¹น¨จØุ...
100%                                        18%             àเ¹นŒŒ¹น¨จ...
100%                          72%                                ...
x  4               60วันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
7. ´ดÙู¨จÑั§งËหÇวÐะ Coachable moment                     61วันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
1.àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¨จÃรÔิµต¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น         2.ÃรÐะÇวÑั§ง·ท∙Õีè่¨จÐะäไÁม‹‹µตÑั´ดÊสÔิ¹นàเ¢ขÒา      ...
»ป˜˜¨จ¨จÑัÂย¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรวันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
Boss             Coachee        Coach                     64วันพุธที่ 19 กนยายน 12...
»ป˜˜¨จ¨จÑัÂย¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร                          ...
¹นÒาÂยÊส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹น                  àเÇวÅลÒา                feedback        ...
áแÃร§ง¨จÙู§งãใ¨จ¢ขÍอ§งâโ¤คŒŒªชªชÕีè่                       67วันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ ¤คÇวÒาÁมµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาÍอÂย‹‹Òา§งáแ·ท∙ŒŒ¨จÃรÔิ§ง                       ...
P = p - i             Performance  potential  interference                         ...
P = p - i             ¼ผÅล§งÒา¹น  ÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พ   µตÑัÇวºบÑัè่¹น·ท∙Íอ¹น                 ...
http://www.youtube.com/watch?v=-gowpi51pNEวันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
วันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
Inspire             Instruct          Inquire   4 I Coaching Model       Individualizeวันพุธท...
Inspire                      Instruct                   Inquire      àเÁม×ืè...
Instruct: âโ¤คŒŒªชÃรÙูŒŒÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา¼ผÙูŒŒ¶ถÙู¡กâโ¤คŒŒªช                              ...
Inspire: àเÅล‹‹Òา»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณËหÃร×ืÍอàเÃร×ืè่Íอ§งãใËหŒŒàเ¢ขÒาµตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จàเÍอ§งÇว‹‹Òา¨จÐะãใªชŒŒËหÃร×ืÍอäไÁ...
Inquire: ÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรãใªชŒŒ¤คÓำ¶ถÒาÁม¢ขÍอ§งâโÊสàเ¤คÃรµตÔิÊสãใËหŒŒ¤ค¹นËหÒา¤คÔิ´ดËหÒา¤คÓำµตÍอºบ´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§ง   ...
วันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
Paul Annaconeวันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
วันพุธที่ 19 กนยายน 12       ั
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Executive Coaching in Thailand

1,476

Published on

สไลด์การนำเ

Published in: Business
2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Simple but very effective....I gonna use it for my team in Myanmar.Thanks a lot for your kindness. Suravath
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
1,476
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
165
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Executive Coaching in Thailand

 1. 1. วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 2. 2. ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรวันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 3. 3. ÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤ค... 3วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 4. 4. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอãใËหÁม‹‹¢ขÍอ§ง¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาÀภÒาÇวÐะ¼ผÙูŒŒ¹นÓำ ãใ¹นÃรÐะ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่áแ¹นÐะ¹นÓำ«ซÕีÍอÕี âโÍอäไ´ดŒŒ 4วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 5. 5. Ice-Breakingวันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 6. 6. ¨จÑัºบ¡กÅลØุ‹‹Áม 4-5 ¤ค¹น ªช‹‹ÇวÂย¡กÑั¹นÃรÐะ´ดÁม¤คÓำ¶ถÒาÁม “ÁมÕี¤คÓำ¶ถÒาÁมÍอÐะäไÃร·ท∙Õีè่ÍอÂยÒา¡กÃรÙูŒŒ àเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ Executive Coach ºบŒŒÒา§ง”วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 7. 7. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ 1.¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร 2.»ปÃรÐะâโÂยªช¹นÊสÓำËหÃรÑัºบÍอ§ง¤ค¡กÃร 3.¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 4.µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 5.ÅลÍอ§ง½ฝƒƒ¡กâโ¤คŒŒªช 7วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 8. 8. 1. ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃรวันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 9. 9. ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร ¤ค×ืÍอ¡กÒาÃรªช‹‹ÇวÂย¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร¤ค¹นËห¹นÖึè่§ง ãใËหŒŒ¾พÑั²ฒ¹นÒาãใ¹นàเÃร‹‹×ืè่Íอ§งãใ´ดàเÃร×ืè่Íอ§งËห¹นÖึè่§ง ¨จÒา¡ก¨จØุ´ดãใ´ด¨จØุ´ดËห¹นÖึè่§งäไ»ปÂยÑั§งÍอÕี¡ก¨จØุ´ดËห¹นÖึè่§ง 9วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 10. 10. วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 11. 11. 2. ·ท∙ÓำäไÁม¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรµตŒŒÍอ§งÁมÕี âโ¤คŒŒªชวันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 12. 12. ÍอÕีÃร Ôิ¤ค ªชÁมÔิ·ท∙ Íอ´ดÕีµต»ปÃรÐะ¸ธÒา¹นºบÃรÔิËหÒาÃร 12วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 13. 13. clip http://www.youtube.com/watch?v=aVKPlS0ejtkวันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 14. 14. “ÊสÔิè่§งËห¹นÖึè่§ง·ท∙Õีè่¤ค¹น·ท∙Óำäไ´ดŒŒäไÁม‹‹´ดÕี¤ค×ืÍอ¡กÒาÃรÁมÍอ§งµต¹นàเÍอ§ง ÍอÂย‹‹Òา§งàเªช‹‹¹น¤ค¹นÍอ×ืè่¹นÁมÍอ§งàเ¢ขÒา” ÍอÕีÃร Ôิ¤ค ªชÁมÔิ·ท∙ 14วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 15. 15. a. ¤ค¹น·ท∙Õีè่àเ¡ก‹‹§งáแÅลŒŒÇวµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรàเ¡ก‹‹§ง¢ขÖึé้¹นäไ»ปÍอÕี¡ก 15วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 16. 16. b. ¤ค¹น·ท∙Õีè่.... àเ¡ก‹‹§งºบÒา§งÍอÂย‹‹Òา§งáแµต‹‹ äไÁม‹‹àเ¡ก‹‹§งºบÒา§งÍอÂย‹‹Òา§ง 16วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 17. 17. c. ¤ค¹น·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรàเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇว àเ¾พ×ืè่ÍอãใËหŒŒ¾พÃรŒŒÍอÁมÊสÓำËหÃรÑัºบ ÃรÐะ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ÊสÙู§ง¢ขÖึé้¹น ãใ¹นàเÇวÅลÒา·ท∙Õีè่¹นŒŒÍอÂยÅล§ง 17วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 18. 18. d. «ซÕีÍอÕี âโÍอºบÒา§ง¤ค¹น·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช àเ»ปšš¹น Sounding Board 18วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 19. 19. a. ¤ค¹น·ท∙Õีè่àเ¡ก‹‹§งáแÅลŒŒÇวµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรàเ¡ก‹‹§ง¢ขÖึé้¹นäไ»ปÍอÕี¡ก b. ¤ค¹น·ท∙Õีè่àเ¡ก‹‹§งºบÒา§งÍอÂย‹‹Òา§งáแµต‹‹äไÁม‹‹àเ¡ก‹‹§งºบÒา§งÍอÂย‹‹Òา§ง c. ¤ค¹น·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรàเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇวÊสÓำËหÃรÑัºบÃรÐะ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ÊสÙู§ง¢ขÖึé้¹น d. «ซÕีÍอÕี âโÍอºบÒา§ง¤ค¹น·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร Sounding Board 19วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 20. 20. 3. ¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªชวันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 21. 21. Checking Diagnosis Chemistry Design Dialogue Destiny 21วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 22. 22. Checking Chemistry 22วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 23. 23. Diagnosis 23วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 24. 24. 24วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 25. 25. ÊสÑัÁมÀภÒาÉษ³ณ¤ค¹นÃรÍอºบµตÑัÇวËห¡ก¤ค¹น ¤ค¹นÅลÐะ 1 ªชÑัè่ÇวâโÁม§ง 25วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 26. 26. 1. Boss! 2. 3. Peer 1! Coachee! Peer 2! Sub.1! 4. Sub.2! 5. Sub.3! 6. 26วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 27. 27. ÃรÒาÂย§งÒา¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลÂยŒŒÍอ¹น¡กÅลÑัºบ: ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¤คÇวÃรËหÂยØุ´ด ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¤คÇวÃรàเÃรÔิè่Áม (3S: Strength Stop Start) 27วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 28. 28. Design 28วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 29. 29. December 2012 X X 29วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 30. 30. Dialogue 30วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 31. 31. ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ ¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม ¡กÒาÃรÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃร »ป¯ฏÔิÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ ÊสäไµตÅล 31วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 32. 32. ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ·ท∙Õีè่ âโ¤คŒŒªชãใªชŒŒ¤ค×ืÍอ ¡กÒาÃร¶ถÒาÁม 30% ¡กÒาÃร¿ฟ˜˜§ง 50% ¡กÒาÃร¾พÙู´ด 20% 32วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 33. 33. áแËหÅล‹‹§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล 33วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 34. 34. Checking Diagnosis Chemistry Design Dialogue Destiny 34วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 35. 35. 4. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÒาÃรÊสÒา¸ธÔิµต¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªชวันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 36. 36. àเ¢ขŒŒÒา¡กÅลØุ‹‹ÁมÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห âโ¤คŒŒªช 15 ¹นÒา·ท∙Õี ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ¡กÅลØุ‹‹ÁมËหÒาÃร×ืÍอÃร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹นÇว‹‹Òา ¨จÒา¡ก Video Clip “âโ¤คŒŒªชãใªชÑั·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ áแÅลÐะ¤คØุ³ณÊสÁมºบÑัµตÔิ ÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§ง” 36วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 37. 37. http://www.youtube.com/watch? v=92mrPnJ_IEQ&list=PL8FB460C9ACB9FC9 1&index=33&feature=plpp_videoวันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 38. 38. àเ¢ขŒŒÒา¡กÅลØุ‹‹ÁมÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห âโ¤คŒŒªช 15 ¹นÒา·ท∙Õี ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ¡กÅลØุ‹‹ÁมËหÒาÃร×ืÍอÃร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹นÇว‹‹Òา ¨จÒา¡ก Video Clip “âโ¤คŒŒªชãใªชÑั·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ áแÅลÐะ¤คØุ³ณÊสÁมºบÑัµตÔิ ÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§ง” 38วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 39. 39. 5. ÅลÍอ§ง½ฝƒƒ¡กâโ¤คŒŒªชวันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 40. 40. ¨จÑัºบ¤คÙู‹‹àเ¾พ×ืè่Íอ½ฝƒƒ¡ก¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 10 ¹นÒา·ท∙Õี ¤ค¹น·ท∙Õีè่ 1 àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช ¤ค¹น·ท∙Õีè่ 2 àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªชªชÕีè่ àเÅล×ืÍอ¡กàเÃร×ืè่Íอ§งËห¹นÖึè่§งàเÃร×ืè่Íอ§ง·ท∙Õีè่¡กÓำÅลÑั§ง¡กÑั§งÇวÅลãใ¨จ ½ฝƒƒ¡ก·ท∙Ñั¡กÉษÐะ¡กÒาÃร¶ถÒาÁม áแÅลÐะ¿ฟ˜˜§ง äไÁม‹‹¨จÓำàเ»ปšš¹นµตŒŒÍอ§งäไ´ดŒŒ¼ผÅลÅลÑั¾พ¸ธ 40วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 41. 41. ¤คÓำ¶ถÒาÁมàเ»ป´ด»ปÃรÐะàเ´ดç็¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง·ท∙Õีè่¡กÓำÅลÑั§ง¡กÑั§งÇวÅลãใ¨จ “ÁมÕีÍอÐะäไÃร·ท∙Õีè่¡กÓำÅลÑั§ง¡กÑั§งÇวÅลãใ¨จÍอÂยÙู‹‹” ÁมÕีàเÃร×ืè่Íอ§งÍอÐะäไÃร·ท∙Õีè่ÊสÍอ§ง¨จÔิµตÊสÍอ§งãใ¨จ” “ÁมÕีàเÃร×ืè่Íอ§งÍอÐะäไÃร·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร¤ค¹นªช‹‹ÇวÂย¤คÔิ´ด” 41วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 42. 42. ¶ถÒาÁม-µตÍอºบวันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 43. 43. Back up slidesวันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 44. 44. Coaching principles 44วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 45. 45. 1.àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¨จÃรÔิµต¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น 2.ÃรÐะÇวÑั§ง·ท∙Õีè่¨จÐะäไÁม‹‹µตÑั´ดÊสÔิ¹นàเ¢ขÒา 3.ªช‹‹ÇวÂย¤ค¹น·ท∙Õีè่ÍอÂยÒา¡กàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง 4.µตÃรÐะËห¹นÑั¡กÇว‹‹Òาàเ¢ขÒาàเ»ปšš¹นÊส‹‹Çว¹นËห¹นÖึè่§ง¢ขÍอ§ง»ป˜˜­ÞญËหÒา 5.¿ฟ˜˜§ง ¶ถÒาÁม ÊสÑั§งàเ¡กµต áแÅลÐะÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบ»ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น 6.¾พÑั²ฒ¹นÒา¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งàเËหç็¹น¼ผÅลäไÇว¡กÇว‹‹Òา 7.´ดÙู¨จÑั§งËหÇวÐะ Coachable moment 45วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 46. 46. 1.àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¨จÃรÔิµต¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น 46วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 47. 47. “¤ค¹น·ท∙Õีè่àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จâโÅล¡ก¨จÃรÔิ§ง ¤ค×ืÍอ ªช‹‹Òา§งµตÑั´ดàเÊส×ืé้Íอ»ปÃรÐะ¨จÓำµตÑัÇว¼ผÁม ·ท∙Øุ¡ก¤คÃรÑัé้§ง¡ก‹‹Íอ¹นµตÑั´ดàเ¢ขÒา¨จÐะÇวÑั´ดµตÑัÇว ãใËหÁม‹‹àเÊสÁมÍอ ¤ค¹นÊส‹‹Çว¹นãใËห­Þญ‹‹ªชÍอºบ àเÍอÒาÊสÑั´ดÊส‹‹Çว¹นàเ´ดÔิÁมµตÑั´ด ¤คÔิ´ดÇว‹‹Òา ¼ผÁมàเ»ปšš¹นáแºบºบàเ´ดÔิÁม¨จÒา¡ก¤คÇวÒาÁม ·ท∙Ãร§ง¨จÓำãใ¹นÍอ´ดÕีµต” ¨จÍอÃร¨จ àเºบÍอÃร¹นÒาÃร´ด ªชÍอÇว 47วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 48. 48. 2. ÃรÐะÇวÑั§ง·ท∙Õีè่¨จÐะäไÁม‹‹µตÑั´ดÊสÔิ¹นàเ¢ขÒา 48วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 49. 49. 3. ªช‹‹ÇวÂย¤ค¹น·ท∙Õีè่ÍอÂยÒา¡กàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง 49วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 50. 50. ¤ค¹นäไ¢ขŒŒ·ท∙Õีè่àเ¤คÂยËหÑัÇวãใ¨จÇวÒาÂย áแÅลÐะÃรÍอ´ดÁมÒาäไ´ดŒŒ µตŒŒÍอ§งàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁมàเ¾พ×ืè่ÍอÅล´ดâโÍอ¡กÒาÊสàเÊสÕีÂยªชÕีÇวÔิµต ÁมÕีàเ¾พÕีÂย§ง ? ãใ¹น 9 àเ·ท∙‹‹Òา¹นÑัé้¹น·ท∙Õีè่·ท∙Óำäไ´ดŒŒ Fast Company Magazine May 2005 50วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 51. 51. ¤ค¹นäไ¢ขŒŒ·ท∙Õีè่àเ¤คÂยËหÑัÇวãใ¨จÇวÒาÂย áแÅลÐะÃรÍอ´ดÁมÒาäไ´ดŒŒ µตŒŒÍอ§งàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁมàเ¾พ×ืè่ÍอÅล´ดâโÍอ¡กÒาÊสàเÊสÕีÂยªชÕีÇวÔิµต ÁมÕีàเ¾พÕีÂย§ง 1 ãใ¹น 9 àเ·ท∙‹‹Òา¹นÑัé้¹น·ท∙Õีè่·ท∙Óำäไ´ดŒŒ Fast Company Magazine May 2005 51วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 52. 52. 4. µตÃรÐะËห¹นÑั¡กÇว‹‹Òาàเ¢ขÒาàเ»ปšš¹นÊส‹‹Çว¹นËห¹นÖึè่§ง¢ขÍอ§ง»ป˜˜­ÞญËหÒา 52วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 53. 53. 5. ¿ฟ˜˜§ง ¶ถÒาÁม ÊสÑั§งàเ¡กµต áแÅลÐะÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบ»ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น 53วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 54. 54. 54วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 55. 55. Íอ´ดÕีµต »ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น Íอ¹นÒา¤คµต ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ ¶ถÒาÁมµตÑัÇวàเÍอ§งÇว‹‹Òา ¤คÔิ´ด¶ถÖึ§งÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¨จÐะ·ท∙Óำ »ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณ “¡กÓำÅลÑั§ง·ท∙ÓำÍอÐะäไÃรÍอÂยÙู‹‹” ËหÃร×ืÍอÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¨จÐะàเ¡กÔิ´ด¢ขÖึé้¹น Talents ÍอÑัµตµตÒา 55วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 56. 56. 6. âโ¤คŒŒªช¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น âโ¤คŒŒªช¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง 56วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 57. 57. 100% 72% àเ¹นŒŒ¹น¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ¨จÓำ¹นÇว¹น·ท∙Õีè่àเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง TheCoach 2011-2012 57วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 58. 58. 100% 18% àเ¹นŒŒ¹น¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น ¨จÓำ¹นÇว¹น·ท∙Õีè่àเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง TheCoach 2011-2012 58วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 59. 59. 100% 72% 18% âโ¤คŒŒªชªชÕีè่ àเ¹นŒŒ¹น¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง àเ¹นŒŒ¹น¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น TheCoach 2011-2012 59วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 60. 60. x 4 60วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 61. 61. 7. ´ดÙู¨จÑั§งËหÇวÐะ Coachable moment 61วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 62. 62. 1.àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¨จÃรÔิµต¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น 2.ÃรÐะÇวÑั§ง·ท∙Õีè่¨จÐะäไÁม‹‹µตÑั´ดÊสÔิ¹นàเ¢ขÒา 3.ªช‹‹ÇวÂย¤ค¹น·ท∙Õีè่ÍอÂยÒา¡กàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง 4.µตÃรÐะËห¹นÑั¡กÇว‹‹Òาàเ¢ขÒาàเ»ปšš¹นÊส‹‹Çว¹นËห¹นÖึè่§ง¢ขÍอ§ง»ป˜˜­ÞญËหÒา 5.¿ฟ˜˜§ง ¶ถÒาÁม ÊสÑั§งàเ¡กµต áแÅลÐะÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบ»ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น 6.¾พÑั²ฒ¹นÒา¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งàเËหç็¹น¼ผÅลäไÇว¡กÇว‹‹Òา 7.´ดÙู¨จÑั§งËหÇวÐะ Coachable moment 62วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 63. 63. »ป˜˜¨จ¨จÑัÂย¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรวันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 64. 64. Boss Coachee Coach 64วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 65. 65. »ป˜˜¨จ¨จÑัÂย¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร Coach Boss 20% 30% Coachee 50%วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 66. 66. ¹นÒาÂยÊส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹น àเÇวÅลÒา feedback »ปÃรÑัºบµตÑัÇว 66วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 67. 67. áแÃร§ง¨จÙู§งãใ¨จ¢ขÍอ§งâโ¤คŒŒªชªชÕีè่ 67วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 68. 68. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ ¤คÇวÒาÁมµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาÍอÂย‹‹Òา§งáแ·ท∙ŒŒ¨จÃรÔิ§ง 68วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 69. 69. P = p - i Performance potential interference Fault belief Self doubt Fear to fail 69วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 70. 70. P = p - i ¼ผÅล§งÒา¹น ÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พ µตÑัÇวºบÑัè่¹น·ท∙Íอ¹น ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ·ท∙Õีè่¼ผÔิ´ด Êส§งÊสÑัÂยãใ¹นµตÑัÇวàเÍอ§ง ¡กÅลÑัÇวÅลŒŒÁมàเËหÅลÇว 70วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 71. 71. http://www.youtube.com/watch?v=-gowpi51pNEวันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 72. 72. วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 73. 73. Inspire Instruct Inquire 4 I Coaching Model Individualizeวันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 74. 74. Inspire Instruct Inquire àเÁม×ืè่Íอ»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹นÃรÒาÂยºบØุ¤ค¤คÅลãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ Êส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณáแÅลŒŒÇว àเÃรÒาµตŒŒÍอ§งãใªชŒŒ “´ดØุÅลÂย¾พÔิ¹นÔิ¨จ” àเÅล×ืÍอ¡กÇวÔิ¸ธÕีËห¹นÖึè่§ง ãใ¹นÊสÒาÁม·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡ก Individualizeวันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 75. 75. Instruct: âโ¤คŒŒªชÃรÙูŒŒÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา¼ผÙูŒŒ¶ถÙู¡กâโ¤คŒŒªช 75วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 76. 76. Inspire: àเÅล‹‹Òา»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณËหÃร×ืÍอàเÃร×ืè่Íอ§งãใËหŒŒàเ¢ขÒาµตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จàเÍอ§งÇว‹‹Òา¨จÐะãใªชŒŒËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹ 76วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 77. 77. Inquire: ÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรãใªชŒŒ¤คÓำ¶ถÒาÁม¢ขÍอ§งâโÊสàเ¤คÃรµตÔิÊสãใËหŒŒ¤ค¹นËหÒา¤คÔิ´ดËหÒา¤คÓำµตÍอºบ´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§ง 77วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 78. 78. วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 79. 79. Paul Annaconeวันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 80. 80. วันพุธที่ 19 กนยายน 12 ั
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×