• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Ecs session 1 actual
 

Ecs session 1 actual

on

 • 993 views

 

Statistics

Views

Total Views
993
Views on SlideShare
993
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
71
Comments
6

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

16 of 6 previous next Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • ขอบคุณทุกท่านครับ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • โมทนาที่แบ่งปัน เข้ากับคำคนของปราชญ์ชาวจีนที่พูดว่า เราช่วยคนอื่น จงอย่าจำใส่ใจ แต่คนอื่นช่วยเราต้องจดจำชั่วชีวิต ตอนนีเกรียงคงอย่ในโหมด เหยียบเฆมไร้ร่องรอย
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • ด้วยความยินดีครับ ความรู้เหมือนมีดยิ่งใช้ยิ่งคมครับ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • ด้วยความยินดีครับ ความรู้มีไว้บ่งปันครับ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • ขออนุโมทนาบุญ ในการแบ่งปันสิ่งดีๆให้อยู่เสมอ The more you give the more you get.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ecs session 1 actual Ecs session 1 actual Presentation Transcript

  • ECS TheCoachSaturday, June 2, 2012
  • Executive Coaching Scholarship ŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃร ÔิËหÒาÃร ÔิªชÒาªชÕี¾พ¡กÒาÃรâโ¤ค Ãร¾พÑั²ฒ ¹นÒาÇว ªชŒŒ¨จ‹‹ÒาÂย µต‹‹Òา§งæๆ âโ¤คÃร§ง¡กÒา Ãร ÕีÂย¹นáแÅลÐะ¤ค‹‹Òาãใ ‹‹¤คÔิ´ด¤ค‹‹ÒาàเÅล‹‹Òาàเ âโ´ดÂยäไÁม 2Saturday, June 2, 2012
  • Ãร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹น·ท∙ÓำâโÅล¡ก¹นÕีé้ ãใËหŒŒ´ดÕี¢ขÖึé้¹น´ดŒŒÇวÂย¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร 3Saturday, June 2, 2012
  • ¾พÑั²ฒ¹นÒาºบØุ¤คÅลÒา¡กÃร¢ขÍอ§งªชÒาµตÔิ ¼ผ‹‹Òา¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช ¶ถ‹‹ÒาÂย·ท∙Íอ´ด¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรãใËหŒŒáแ¾พÃร‹‹ËหÅลÒาÂย ÊสÃรŒŒÒา§งºบÃรÔิ¡กÒาÃร¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรÃรÒา¤คÒาÂย‹‹ÍอÁมàเÂยÒา 4Saturday, June 2, 2012
  • 1. àเÃรÕีÂย¹น 6 àเÊสÒาÃรŠŠ ãใ¹นªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น 2. ½ฝƒƒ¡ก 6 ÊสÑั»ป´ดÒาËห¹นÍอ¡กªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น 3. àเÃรÔิè่Áมâโ¤คŒŒªชâโ´ดÂยàเ¡กç็ºบ¤ค‹‹ÒาãใªชŒŒ¨จ‹‹ÒาÂย 5Saturday, June 2, 2012
  • àเÁม×ืè่Íอ¨จºบ 6 àเÊสÒาÃร 1. âโ¤คŒŒªชàเ»ปšš¹น 2. E-book 3. Youtube 6Saturday, June 2, 2012
  • Saturday, June 2, 2012
  • áแ¹นÐะ¹นÓำµตÑัÇว ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง 3-5 ¢ขŒŒÍอ 8Saturday, June 2, 2012
  • ¡กµตÔิ¡กÒา 9Saturday, June 2, 2012
  • 1. àเ¹นŒŒ¹น¡กÒาÃร½ฝƒƒ¡ก·ท∙Ñั¡กÉษÐะãใ¹นªชÑัé้¹น 2. ÈศÖึ¡กÉษÒา¤คŒŒ¹น¤คÇวŒŒÒา¹นÍอ¡กªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น 3. ÊสÃรØุ»ปºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹นáแÅลÐะ½ฝƒƒ¡กâโ¤คŒŒªชÃรÐะËหÇว‹‹Òา§งªชÑัé้¹น 4. Âย×ื´ดËหÂยØุ‹‹¹น¾พÃรŒŒÍอÁมµต‹‹Íอ¡กÒาÃรàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง 5. ÃรÑั¡กÉษÒาàเÇวÅลÒา/No gadget/ÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁม 10Saturday, June 2, 2012
  • Learning occurs: Training 10% Coaching 20% Experience Morgan McCall, Robert Eichinger 70% and Michael Lombardo Center for Creative Leadership 11Saturday, June 2, 2012
  • 1. àเ¹นŒŒ¹น¡กÒาÃร½ฝƒƒ¡ก·ท∙Ñั¡กÉษÐะãใ¹นªชÑัé้¹น 2. ÈศÖึ¡กÉษÒา¤คŒŒ¹น¤คÇวŒŒÒา¹นÍอ¡กªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น 3. ÊสÃรØุ»ปºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹นáแÅลÐะ½ฝƒƒ¡กâโ¤คŒŒªชÃรÐะËหÇว‹‹Òา§งªชÑัé้¹น 4. Âย×ื´ดËหÂยØุ‹‹¹น¾พÃรŒŒÍอÁมµต‹‹Íอ¡กÒาÃรàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง 5. ÃรÑั¡กÉษÒาàเÇวÅลÒา/No gadget/ÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁม 12Saturday, June 2, 2012
  • Coaching ¡กÒาÃรªช‹‹ÇวÂยãใËหŒŒ¤ค¹น¤ค¹นËห¹นÖึè่§ง ¾พÑั²ฒ¹นÒาãใ¹นàเÃร‹‹×ืè่Íอ§งãใ´ดàเÃร×ืè่Íอ§งËห¹นÖึè่§ง ¨จÒา¡ก¨จØุ´ดãใ´ด¨จØุ´ดËห¹นÖึè่§งäไ»ปÂยÑั§งÍอÕี¡ก¨จØุ´ดËห¹นÖึè่§ง 13Saturday, June 2, 2012
  • Inspire Instruct Inquire 4 I Coaching Model Individualize 14Saturday, June 2, 2012
  • Inspire Instruct Inquire àเÁม×ืè่Íอ»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹นÃรÒาÂยºบØุ¤ค¤คÅลãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ Êส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณáแÅลŒŒÇว àเÃรÒาµตŒŒÍอ§งãใªชŒŒ “´ดØุÅลÂย¾พÔิ¹นÔิ¨จ” àเÅล×ืÍอ¡กÇวÔิ¸ธÕีËห¹นÖึè่§ง ãใ¹นÊสÒาÁม·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡ก Individualize 15Saturday, June 2, 2012
  • Instruct: âโ¤คŒŒªชÃรÙูŒŒÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา¼ผÙูŒŒ¶ถÙู¡กâโ¤คŒŒªช 16Saturday, June 2, 2012
  • Inspire: àเÅล‹‹Òา»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณËหÃร×ืÍอàเÃร×ืè่Íอ§งãใËหŒŒàเ¢ขÒาµตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จàเÍอ§งÇว‹‹Òา¨จÐะãใªชŒŒËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹ 17Saturday, June 2, 2012
  • Inquire: ÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรãใªชŒŒ¤คÓำ¶ถÒาÁม¢ขÍอ§งâโÊสàเ¤คÃรµตÔิÊสãใËหŒŒ¤ค¹นËหÒา¤คÔิ´ดËหÒา¤คÓำµตÍอºบ´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§ง 18Saturday, June 2, 2012
  • Saturday, June 2, 2012
  • Workshop àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร µตŒŒÍอ§งÁมÕี¤คØุ³ณÊสÁมºบÑัµตÔิ ÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§ง 20Saturday, June 2, 2012
  • Íอ‹‹Òา¹น “§งÒา¹น¢ขÍอ§งâโ¤คŒŒªช” 21Saturday, June 2, 2012
  • Workshop àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร µตŒŒÍอ§งÁมÕี¤คØุ³ณÊสÁมºบÑัµตÔิ ÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§ง 22Saturday, June 2, 2012
  • Coaching Note ÊสÃรØุ»ป»ปÃรÐะàเ´ดç็¹น·ท∙Õีè่ äไ´ดŒŒàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒâโ´ดÂยµตÍอºบ¤คÓำ¶ถÒาÁม 1. áแ§ง‹‹¤คÔิ´ด·ท∙Õีè่ äไ´ดŒŒ¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร 2. àเÃร×ืè่Íอ§งãใ´ดäไÁม‹‹àเ¤คÂยÃรÙูŒŒÁมÒา¡ก‹‹Íอ¹น 3. ¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁมãใ´ด·ท∙Õีè่àเÃรÒา¤คÇวÃรÃรÐะÇวÑั§ง 23Saturday, June 2, 2012
  • ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช´ดŒŒÇวÂย¤คÓำ¶ถÒาÁม 24Saturday, June 2, 2012
  • Íอ‹‹Òา¹น¡กÃร³ณÕีÈศÖึ¡กÉษÒาËห¹นŒŒÒา 105-107 ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช´ดŒŒÇวÂย¤คÓำ¶ถÒาÁม ·ท∙ÍอÁม-àเ¨จÍอÃรÕีè่ 25Saturday, June 2, 2012
  • ½ฝƒƒ¡ก¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช´ดŒŒÇวÂย¤คÓำ¶ถÒาÁม¡กÑัºบâโ¤คŒŒªช 26Saturday, June 2, 2012
  • ½ฝƒƒ¡ก¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช´ดŒŒÇวÂย¤คÓำ¶ถÒาÁม¡กÑัºบâโ¤คŒŒªชãใ¹น¡กÅลØุ‹‹ÁมÂย‹‹ÍอÂย B. Coachee A. Coach C. Observer 27Saturday, June 2, 2012
  • 2 ¤คÃรÑัé้§ง 1. àเÃร×ืè่Íอ§ง¢ขÍอ§ง A. ÃรÍอºบáแÃร¡ก 2. Feedback 3. àเÃร×ืè่Íอ§ง¢ขÍอ§ง A. ÃรÍอºบÊสÍอ§ง 4. Feedback 28Saturday, June 2, 2012
  • Coaching Note ÊสÃรØุ»ป»ปÃรÐะàเ´ดç็¹น·ท∙Õีè่ äไ´ดŒŒàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒâโ´ดÂยµตÍอºบ¤คÓำ¶ถÒาÁม 1. áแ§ง‹‹¤คÔิ´ด·ท∙Õีè่ äไ´ดŒŒ¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร 2. àเÃร×ืè่Íอ§งãใ´ดäไÁม‹‹àเ¤คÂยÃรÙูŒŒÁมÒา¡ก‹‹Íอ¹น 3. ¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁมãใ´ด·ท∙Õีè่àเÃรÒา¤คÇวÃรÃรÐะÇวÑั§ง 29Saturday, June 2, 2012
  • ¡กÒาÃรºบŒŒÒา¹น 1. Íอ‹‹Òา¹น “Êส×ืè่ÍอÊสÒาÃรÍอÂย‹‹Òา§ง¼ผÙูŒŒ¹นÓำ” Ëห¹นŒŒÒา 99-104 2. Íอ‹‹Òา¹น “Untold Stories Ïฯ” Ëห¹นŒŒÒา 74-89 3. ½ฝƒƒ¡กâโ¤คŒŒªช´ดŒŒÇวÂย¤คÓำ¶ถÒาÁม¡กÑัºบàเ¾พ×ืè่Íอ¹น 4. ÊสÑั§งàเ¡กµต Self 1/ Self 2 àเÊสÕีÂย§งãใ¹นËหÑัÇว 30Saturday, June 2, 2012