Ecs session 1 actual

1,080 views
992 views

Published on

6 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • ขอบคุณทุกท่านครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • โมทนาที่แบ่งปัน เข้ากับคำคนของปราชญ์ชาวจีนที่พูดว่า เราช่วยคนอื่น จงอย่าจำใส่ใจ แต่คนอื่นช่วยเราต้องจดจำชั่วชีวิต ตอนนีเกรียงคงอย่ในโหมด เหยียบเฆมไร้ร่องรอย
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ด้วยความยินดีครับ ความรู้เหมือนมีดยิ่งใช้ยิ่งคมครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ด้วยความยินดีครับ ความรู้มีไว้บ่งปันครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ขออนุโมทนาบุญ ในการแบ่งปันสิ่งดีๆให้อยู่เสมอ The more you give the more you get.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,080
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
87
Comments
6
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ecs session 1 actual

 1. 1. ECS TheCoachSaturday, June 2, 2012
 2. 2. Executive Coaching Scholarship ŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃร ÔิËหÒาÃร ÔิªชÒาªชÕี¾พ¡กÒาÃรâโ¤ค Ãร¾พÑั²ฒ ¹นÒาÇว ªชŒŒ¨จ‹‹ÒาÂย µต‹‹Òา§งæๆ âโ¤คÃร§ง¡กÒา Ãร ÕีÂย¹นáแÅลÐะ¤ค‹‹Òาãใ ‹‹¤คÔิ´ด¤ค‹‹ÒาàเÅล‹‹Òาàเ âโ´ดÂยäไÁม 2Saturday, June 2, 2012
 3. 3. Ãร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹น·ท∙ÓำâโÅล¡ก¹นÕีé้ ãใËหŒŒ´ดÕี¢ขÖึé้¹น´ดŒŒÇวÂย¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร 3Saturday, June 2, 2012
 4. 4. ¾พÑั²ฒ¹นÒาºบØุ¤คÅลÒา¡กÃร¢ขÍอ§งªชÒาµตÔิ ¼ผ‹‹Òา¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช ¶ถ‹‹ÒาÂย·ท∙Íอ´ด¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรãใËหŒŒáแ¾พÃร‹‹ËหÅลÒาÂย ÊสÃรŒŒÒา§งºบÃรÔิ¡กÒาÃร¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรÃรÒา¤คÒาÂย‹‹ÍอÁมàเÂยÒา 4Saturday, June 2, 2012
 5. 5. 1. àเÃรÕีÂย¹น 6 àเÊสÒาÃรŠŠ ãใ¹นªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น 2. ½ฝƒƒ¡ก 6 ÊสÑั»ป´ดÒาËห¹นÍอ¡กªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น 3. àเÃรÔิè่Áมâโ¤คŒŒªชâโ´ดÂยàเ¡กç็ºบ¤ค‹‹ÒาãใªชŒŒ¨จ‹‹ÒาÂย 5Saturday, June 2, 2012
 6. 6. àเÁม×ืè่Íอ¨จºบ 6 àเÊสÒาÃร 1. âโ¤คŒŒªชàเ»ปšš¹น 2. E-book 3. Youtube 6Saturday, June 2, 2012
 7. 7. Saturday, June 2, 2012
 8. 8. áแ¹นÐะ¹นÓำµตÑัÇว ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง 3-5 ¢ขŒŒÍอ 8Saturday, June 2, 2012
 9. 9. ¡กµตÔิ¡กÒา 9Saturday, June 2, 2012
 10. 10. 1. àเ¹นŒŒ¹น¡กÒาÃร½ฝƒƒ¡ก·ท∙Ñั¡กÉษÐะãใ¹นªชÑัé้¹น 2. ÈศÖึ¡กÉษÒา¤คŒŒ¹น¤คÇวŒŒÒา¹นÍอ¡กªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น 3. ÊสÃรØุ»ปºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹นáแÅลÐะ½ฝƒƒ¡กâโ¤คŒŒªชÃรÐะËหÇว‹‹Òา§งªชÑัé้¹น 4. Âย×ื´ดËหÂยØุ‹‹¹น¾พÃรŒŒÍอÁมµต‹‹Íอ¡กÒาÃรàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง 5. ÃรÑั¡กÉษÒาàเÇวÅลÒา/No gadget/ÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁม 10Saturday, June 2, 2012
 11. 11. Learning occurs: Training 10% Coaching 20% Experience Morgan McCall, Robert Eichinger 70% and Michael Lombardo Center for Creative Leadership 11Saturday, June 2, 2012
 12. 12. 1. àเ¹นŒŒ¹น¡กÒาÃร½ฝƒƒ¡ก·ท∙Ñั¡กÉษÐะãใ¹นªชÑัé้¹น 2. ÈศÖึ¡กÉษÒา¤คŒŒ¹น¤คÇวŒŒÒา¹นÍอ¡กªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น 3. ÊสÃรØุ»ปºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹นáแÅลÐะ½ฝƒƒ¡กâโ¤คŒŒªชÃรÐะËหÇว‹‹Òา§งªชÑัé้¹น 4. Âย×ื´ดËหÂยØุ‹‹¹น¾พÃรŒŒÍอÁมµต‹‹Íอ¡กÒาÃรàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง 5. ÃรÑั¡กÉษÒาàเÇวÅลÒา/No gadget/ÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁม 12Saturday, June 2, 2012
 13. 13. Coaching ¡กÒาÃรªช‹‹ÇวÂยãใËหŒŒ¤ค¹น¤ค¹นËห¹นÖึè่§ง ¾พÑั²ฒ¹นÒาãใ¹นàเÃร‹‹×ืè่Íอ§งãใ´ดàเÃร×ืè่Íอ§งËห¹นÖึè่§ง ¨จÒา¡ก¨จØุ´ดãใ´ด¨จØุ´ดËห¹นÖึè่§งäไ»ปÂยÑั§งÍอÕี¡ก¨จØุ´ดËห¹นÖึè่§ง 13Saturday, June 2, 2012
 14. 14. Inspire Instruct Inquire 4 I Coaching Model Individualize 14Saturday, June 2, 2012
 15. 15. Inspire Instruct Inquire àเÁม×ืè่Íอ»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹นÃรÒาÂยºบØุ¤ค¤คÅลãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ Êส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณáแÅลŒŒÇว àเÃรÒาµตŒŒÍอ§งãใªชŒŒ “´ดØุÅลÂย¾พÔิ¹นÔิ¨จ” àเÅล×ืÍอ¡กÇวÔิ¸ธÕีËห¹นÖึè่§ง ãใ¹นÊสÒาÁม·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡ก Individualize 15Saturday, June 2, 2012
 16. 16. Instruct: âโ¤คŒŒªชÃรÙูŒŒÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา¼ผÙูŒŒ¶ถÙู¡กâโ¤คŒŒªช 16Saturday, June 2, 2012
 17. 17. Inspire: àเÅล‹‹Òา»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณËหÃร×ืÍอàเÃร×ืè่Íอ§งãใËหŒŒàเ¢ขÒาµตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จàเÍอ§งÇว‹‹Òา¨จÐะãใªชŒŒËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹ 17Saturday, June 2, 2012
 18. 18. Inquire: ÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรãใªชŒŒ¤คÓำ¶ถÒาÁม¢ขÍอ§งâโÊสàเ¤คÃรµตÔิÊสãใËหŒŒ¤ค¹นËหÒา¤คÔิ´ดËหÒา¤คÓำµตÍอºบ´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§ง 18Saturday, June 2, 2012
 19. 19. Saturday, June 2, 2012
 20. 20. Workshop àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร µตŒŒÍอ§งÁมÕี¤คØุ³ณÊสÁมºบÑัµตÔิ ÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§ง 20Saturday, June 2, 2012
 21. 21. Íอ‹‹Òา¹น “§งÒา¹น¢ขÍอ§งâโ¤คŒŒªช” 21Saturday, June 2, 2012
 22. 22. Workshop àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร µตŒŒÍอ§งÁมÕี¤คØุ³ณÊสÁมºบÑัµตÔิ ÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§ง 22Saturday, June 2, 2012
 23. 23. Coaching Note ÊสÃรØุ»ป»ปÃรÐะàเ´ดç็¹น·ท∙Õีè่ äไ´ดŒŒàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒâโ´ดÂยµตÍอºบ¤คÓำ¶ถÒาÁม 1. áแ§ง‹‹¤คÔิ´ด·ท∙Õีè่ äไ´ดŒŒ¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร 2. àเÃร×ืè่Íอ§งãใ´ดäไÁม‹‹àเ¤คÂยÃรÙูŒŒÁมÒา¡ก‹‹Íอ¹น 3. ¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁมãใ´ด·ท∙Õีè่àเÃรÒา¤คÇวÃรÃรÐะÇวÑั§ง 23Saturday, June 2, 2012
 24. 24. ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช´ดŒŒÇวÂย¤คÓำ¶ถÒาÁม 24Saturday, June 2, 2012
 25. 25. Íอ‹‹Òา¹น¡กÃร³ณÕีÈศÖึ¡กÉษÒาËห¹นŒŒÒา 105-107 ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช´ดŒŒÇวÂย¤คÓำ¶ถÒาÁม ·ท∙ÍอÁม-àเ¨จÍอÃรÕีè่ 25Saturday, June 2, 2012
 26. 26. ½ฝƒƒ¡ก¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช´ดŒŒÇวÂย¤คÓำ¶ถÒาÁม¡กÑัºบâโ¤คŒŒªช 26Saturday, June 2, 2012
 27. 27. ½ฝƒƒ¡ก¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช´ดŒŒÇวÂย¤คÓำ¶ถÒาÁม¡กÑัºบâโ¤คŒŒªชãใ¹น¡กÅลØุ‹‹ÁมÂย‹‹ÍอÂย B. Coachee A. Coach C. Observer 27Saturday, June 2, 2012
 28. 28. 2 ¤คÃรÑัé้§ง 1. àเÃร×ืè่Íอ§ง¢ขÍอ§ง A. ÃรÍอºบáแÃร¡ก 2. Feedback 3. àเÃร×ืè่Íอ§ง¢ขÍอ§ง A. ÃรÍอºบÊสÍอ§ง 4. Feedback 28Saturday, June 2, 2012
 29. 29. Coaching Note ÊสÃรØุ»ป»ปÃรÐะàเ´ดç็¹น·ท∙Õีè่ äไ´ดŒŒàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒâโ´ดÂยµตÍอºบ¤คÓำ¶ถÒาÁม 1. áแ§ง‹‹¤คÔิ´ด·ท∙Õีè่ äไ´ดŒŒ¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร 2. àเÃร×ืè่Íอ§งãใ´ดäไÁม‹‹àเ¤คÂยÃรÙูŒŒÁมÒา¡ก‹‹Íอ¹น 3. ¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁมãใ´ด·ท∙Õีè่àเÃรÒา¤คÇวÃรÃรÐะÇวÑั§ง 29Saturday, June 2, 2012
 30. 30. ¡กÒาÃรºบŒŒÒา¹น 1. Íอ‹‹Òา¹น “Êส×ืè่ÍอÊสÒาÃรÍอÂย‹‹Òา§ง¼ผÙูŒŒ¹นÓำ” Ëห¹นŒŒÒา 99-104 2. Íอ‹‹Òา¹น “Untold Stories Ïฯ” Ëห¹นŒŒÒา 74-89 3. ½ฝƒƒ¡กâโ¤คŒŒªช´ดŒŒÇวÂย¤คÓำ¶ถÒาÁม¡กÑัºบàเ¾พ×ืè่Íอ¹น 4. ÊสÑั§งàเ¡กµต Self 1/ Self 2 àเÊสÕีÂย§งãใ¹นËหÑัÇว 30Saturday, June 2, 2012

×