Cross Cultural Management Workshop
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Cross Cultural Management Workshop

on

 • 1,225 views

Slides for the presentation of cross cultural workshop in Thai. Presented at Burapa University Master in Humanity on December 18, 2011.

Slides for the presentation of cross cultural workshop in Thai. Presented at Burapa University Master in Humanity on December 18, 2011.
สไลด์ประกอบการสอนปริญญาโทมนุษยศาสตร์ ม.บูรพา 18 ธ.ค. 2554 ดูประกอบวีดีโอที่ยูทูบ

Statistics

Views

Total Views
1,225
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,225
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
40
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Cross Cultural Management Workshop Cross Cultural Management Workshop Presentation Transcript

  • ¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¤คÇวÒาÁมáแµต¡กµต‹‹Òา§ง·ท∙Òา§งÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁม ãใ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÑัºบªชÒาÇวµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิ TextSaturday, December 17, 2011
  • »ปÃรÐะÊสºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จáแÅลÐะ¡กŒŒÒาÇวËห¹นŒŒÒาãใ¹นÍอ§ง¤ค¡กÃร¢ขŒŒÒาÁมªชÒาµตÔิSaturday, December 17, 2011
  • ÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤ค: àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ àเ¾พ×ืè่Íอ¼ผÅล§งÒา¹นàเ»ปšš¹นàเÅลÔิÈศàเÁม×ืè่Íอ·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÑัºบªชÒาÇวµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิSaturday, December 17, 2011
  • ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ ¤คÇวÒาÁมÂยØุ‹‹§งÂยÒา¡กàเÁม×ืè่Íอ·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÑัºบªชÒาÇวµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิ Clip - Outsourced Clip - Saving Private Ryan ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม ·ท∙Õีè่ÁมÒา¢ขÍอ§ง¤คÇวÒาÁม¢ขÑั´ดáแÂยŒŒ§ง ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม äไ·ท∙Âย-µต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิSaturday, December 17, 2011
  • áแ¹นÇว·ท∙Òา§ง¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ Êส×ืè่ÍอÊสÒาÃรÊสÍอ§ง·ท∙Òา§ง ·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÅลØุ‹‹Áมàเ»ปšš¹นÃรÐะÂยÐะ áแÅล¡กàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒSaturday, December 17, 2011
  • ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม »ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณ/àเ¤คÂยäไ´ดŒŒÂยÔิ¹น ¤คÇวÒาÁมÂยØุ‹‹§งÂยÒา¡กãใ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น ¡กÑัºบªชÒาÇวµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิSaturday, December 17, 2011
  • Clip: OutsourcedSaturday, December 17, 2011
  • Saturday, December 17, 2011
  • ·ท∙Íอ´ด´ดàเ»ปšš¹นàเ¨จŒŒÒาËห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่¤คÍอÅลÅล«ซç็¹นàเµตÍอÃร ºบ.àเÇวÊสàเ·ท∙ÍอÃร¹นâโ¹นàเÇวÅลµตÕีé้ «ซÕีáแÍอ·ท∙àเ·ท∙ÔิÅล ÍอàเÁมÃรÔิ¡กÒาSaturday, December 17, 2011
  • Saturday, December 17, 2011
  • Saturday, December 17, 2011
  • àเÇวÊสàเ·ท∙ÍอÃร¹นâโ¹นàเÇวÅลµตÕีé้Êส‹‹§ง·ท∙Íอ´ด´ด äไ»ปÊสÃรŒŒÒา§ง·ท∙ÕีÁม¤คÍอÅลÅล«ซç็¹นàเµตÍอÃรSaturday, December 17, 2011
  • ·ท∙Íอ´ด´ดÁมÕีÀภÒาÃร¡กÔิ¨จ·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§งÊสÍอ¹นáแÅลÐะ½ฝƒƒ¡ก¼ผªช.¼ผ¨จ¡กªช×ืè่Íอ»ปÙูâโÃร àเ¾พ×ืè่ÍอãใËหŒŒÊสÒาÁมÒาÃร¶ถáแ·ท∙¹นàเ¢ขÒาãใ¹นÍอ¹นÒา¤คµตSaturday, December 17, 2011
  • àเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย¤ค×ืÍอÅล´ดàเÇวÅลÒาãใ¹น¡กÒาÃรãใËหŒŒºบÃรÔิ¡กÒาÃรµต‹‹Íอ¤คÃรÑัé้§ง Åล´ดÅล§ง¨จÒา¡ก 12 ¹นÒา·ท∙Õี ãใËหŒŒàเ»ปšš¹น 6 ¹นÒา·ท∙ÖึSaturday, December 17, 2011
  • »ปÙูâโÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรãใËหŒŒàเ¢ขÒาàเªช‹‹ÒาºบŒŒÒา¹น¢ขÍอ§ง»ป‡‡Òา¨จÕี ãใËหŒŒÍอÂยÙู‹‹ÍอÂย‹‹Òา§งÊสºบÒาÂยSaturday, December 17, 2011
  • »ป‡‡Òา¨จÕีµตŒŒÍอ¹นÃรÑัºบàเ¢ขÒาàเÁม×ืè่ÍอÁมÒา¶ถÖึ§ง´ดŒŒÇวÂย¢ขÍอ§ง·ท∙Òา¹นàเÅล‹‹¹น¾พ×ืé้¹นàเÁม×ืÍอ§งSaturday, December 17, 2011
  • ãใËหŒŒÊสÑั§งàเ¡กµต»ปÃรÐะàเ´ดç็¹น ·ท∙Õีè่ÁมÕี¤คÇวÒาÁมáแµต¡กµต‹‹Òา§ง¡กÑั¹น·ท∙Òา§งÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁมSaturday, December 17, 2011
  • Saturday, December 17, 2011
  • ÍอÕี¡ก©ฉÒา¡กËห¹นÖึè่§งàเÁม×ืè่Íอ·ท∙Íอ´ด´ด ´ดÓำàเ¹นÔิ¹น¡กÒาÃรÍอºบÃรÁมàเÃร×ืè่Íอ§งÊสÔิ¹น¤คŒŒÒาSaturday, December 17, 2011
  • ãใËหŒŒÊสÑั§งàเ¡กµต»ปÃรÐะàเ´ดç็¹น ·ท∙Õีè่ÁมÕี¤คÇวÒาÁมáแµต¡กµต‹‹Òา§ง¡กÑั¹น·ท∙Òา§งÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁมSaturday, December 17, 2011
  • Saturday, December 17, 2011
  • àเ¢ขÒาàเÃรÔิè่ÁมËหÑัÇวàเÊสÕีÂย¡กÑัºบÊส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณµต‹‹Òา§งæๆ·ท∙Õีè่ÍอÔิ¹นàเ´ดÕีÂยSaturday, December 17, 2011
  • ¨จÖึ§งÍอÍอ¡กäไ»ปËหÒาáแÎฮÁมàเºบÍอÃรàเ¡กÍอÃร·ท∙Òา¹นµต‹‹Òา§งàเÁม×ืÍอ§ง áแÅลÐะ¾พºบ¡กÑัºบÍอàเÁมÃรÔิ¡กÑั¹น¤ค¹นËห¹นÖึè่§ง·ท∙Õีè่ÍอÂยÙู‹‹ÁมÒา¹นÒา¹น àเ¢ขÒาäไ´ดŒŒàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒáแ§ง‹‹¤คÔิ´ด¨จÒา¡กÃรØุ‹‹¹น¾พÕีè่¤ค¹น¹นÕีé้Saturday, December 17, 2011
  • Saturday, December 17, 2011
  • ãใ¹น¡กÅลØุ‹‹ÁมÃรÐะ´ดÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด àเÃรÒาäไ´ดŒŒàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹นÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§งSaturday, December 17, 2011
  • Clip: Saving Private RyanSaturday, December 17, 2011
  • Saturday, December 17, 2011
  • àเÃร×ืè่Íอ§งÃรÒาÇว¢ขÍอ§ง·ท∙ËหÒาÃรÍอàเÁมÃรÔิ¡กÑั¹น ãใ¹นÊส§ง¤คÃรÒาÁมâโÅล¡ก¤คÃรÑัé้§ง·ท∙Õีè่ÊสÍอ§งSaturday, December 17, 2011
  • ÍอàเÁมÃรÔิ¡กÒาáแÅลÐะ¾พÑั¹น¸ธÁมÔิµตÃรÃร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹น¡กÙูŒŒÂยØุâโÃร»ป¨จÒา¡กàเÂยÍอÃรÁมÑั¹นSaturday, December 17, 2011
  • ¡กÍอ§ง·ท∙Ñั¾พ¢ขÍอ§งÍอàเÁมÃรÔิ¡กÒา·ท∙ÃรÒาºบàเÃร×ืè่Íอ§งÃรÒาÇว¢ขÍอ§งÊสÕีè่¾พÕีè่¹นŒŒÍอ§งäไÃรÍอÑั¹นSaturday, December 17, 2011
  • ¾พÕีè่¹นŒŒÍอ§งäไÃรÍอÑั¹นàเÊสÕีÂยªชÕีÇวÔิµตÊสÒาÁม¤ค¹นãใ¹นàเÇวÅลÒาäไÅล‹‹àเÅลÕีè่Âย¡กÑั¹นSaturday, December 17, 2011
  • àเËหÅล×ืÍอäไÃรÍอÑั¹น¤ค¹นÊสØุ´ด·ท∙ŒŒÒาÂยÃรºบÍอÂยÙู‹‹áแ¹นÇวËห¹นŒŒÒาãใ¹น½ฝÃรÑัè่§งàเÈศÊสSaturday, December 17, 2011
  • Ëห¹น‹‹ÇวÂยÃรºบ¾พÔิàเÈศÉษáแ»ป´ด¤ค¹น¨จÖึ§งÍอÍอ¡ก¤คŒŒ¹นËหÒา¾พÅล·ท∙ËหÒาÃรäไÃรÍอÑั¹นSaturday, December 17, 2011
  • ¾พÇว¡กàเ¢ขÒาàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§งÁมÒา¶ถÖึ§งàเÁม×ืÍอ§งËห¹นÖึè่§ง·ท∙Õีè่¡กÓำÅลÑั§งÃรºบ¡กÑั¹นÍอÂย‹‹Òา§ง´ดØุàเ´ด×ืÍอ´ดSaturday, December 17, 2011
  • ÁมÕีµตÑัÇวÅลÐะ¤คÃรËหŒŒÒา¤ค¹น A. B. C. D. E. ¾พ‹‹Íอàเ´ดç็¡ก ·ท∙ËหÒาÃรãใ¨จ´ดÕี ¼ผÙูŒŒ¡กÍอ§ง àเÂยÍอÃรÁมÑั¹น ¾พÅลáแÁม‹‹¹น»ป„„¹นSaturday, December 17, 2011
  • ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมàเ´ดÕีè่ÂยÇว ¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂย ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 1...................(ªชÍอºบÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 2................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 3................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 4................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 5...................(ªชÍอºบ¹นŒŒÍอÂย·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด)Saturday, December 17, 2011
  • Saturday, December 17, 2011
  • ÁมÕีµตÑัÇวÅลÐะ¤คÃรËหŒŒÒา¤ค¹น A. B. C. D. E. ¾พ‹‹Íอàเ´ดç็¡ก ·ท∙ËหÒาÃรãใ¨จ´ดÕี ¼ผÙูŒŒ¡กÍอ§ง àเÂยÍอÃรÁมÑั¹น ¾พÅลáแÁม‹‹¹น»ป„„¹นSaturday, December 17, 2011
  • ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมàเ´ดÕีè่ÂยÇว ¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂย ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 1...................(ªชÍอºบÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 2................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 3................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 4................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 5...................(ªชÍอºบ¹นŒŒÍอÂย·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด)Saturday, December 17, 2011
  • ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม ¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂยâโ´ดÂยÁมµตÔิàเÍอ¡ก©ฉÑั¹น·ท∙ ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 1...................(ªชÍอºบÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 2................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 3................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 4................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 5...................(ªชÍอºบ¹นŒŒÍอÂย·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด)Saturday, December 17, 2011
  • 40Saturday, December 17, 2011
  • “¤คÇวÒาÁมàเ»ปšš¹น¨จÃรÔิ§ง¢ขÍอ§ง¤ค¹นÊสÍอ§ง¤ค¹น¨จÐะáแµต¡กµต‹‹Òา§ง¡กÑั¹น ãใ¹นàเàเËหµตØุ¡กÒาÃร³ณàเ´ดÕีÂยÇว¡กÑั¹น” Oscar Wilde - Irish novelist 1854-1900Saturday, December 17, 2011
  • ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁมSaturday, December 17, 2011
  • } ¹นÔิÂยÒาÁม ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ ÁมÕี¼ผÅลµต‹‹Íอ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดáแÅลÐะ ËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃร ¡กÒาÃร¡กÃรÐะ·ท∙Óำ¢ขÍอ§งàเÃรÒา ¤คÇวÒาÁมàเËหç็¹น ÍอØุ´ดÁม¡กÒาÃร³ณ àเÃรÒาãใªชŒŒÁมÑั¹นµตÑั´ดÊสÔิ¹น¤ค¹นáแÅลÐะàเËหµตØุ¡กÒาÃร³ณSaturday, December 17, 2011
  • ·ท∙Õีè่ÁมÒา...Saturday, December 17, 2011
  • ¤คÃรÍอºบ¤คÃรÑัÇวSaturday, December 17, 2011
  • ÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁมSaturday, December 17, 2011
  • ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒาSaturday, December 17, 2011
  • ÈศÒาÊส¹นÒาSaturday, December 17, 2011
  • §งÒา¹นSaturday, December 17, 2011
  • µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง...Saturday, December 17, 2011
  • ¤คÇวÒาÁมàเ»ปšš¹น¡กÑั¹นàเÍอ§งSaturday, December 17, 2011
  • ¾พÔิ¸ธÕีÃร ÕีµตÃรÍอ§งSaturday, December 17, 2011
  • ÁมØุ‹‹§งÁมÑัè่¹นàเ¾พ×ืè่Íอ¼ผÅลÊสÓำàเÃรç็¨จSaturday, December 17, 2011
  • ·ท∙Óำàเ·ท∙‹‹Òา·ท∙Õีè่¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถàเÍอ×ืé้ÍอÍอÓำ¹นÇวÂยSaturday, December 17, 2011
  • ¤คØุ³ณÀภÒา¾พÊสÙู§งSaturday, December 17, 2011
  • ¤คÇวÒาÁมÃรÇว´ดàเÃรç็ÇวSaturday, December 17, 2011
  • ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม ÃรÐะºบØุ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁมäไ·ท∙Âย ÃรÐะºบØุ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁมµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิ ËหŒŒÒา¤คÙู‹‹·ท∙Õีè่µตÃร§ง¢ขŒŒÒาÁมSaturday, December 17, 2011
  • Clip from Transcultural LeaderSaturday, December 17, 2011
  • INSEAD’s Transcultural Leader 2008 Carlos Ghosn CEO Nissan-RenaultSaturday, December 17, 2011
  • Saturday, December 17, 2011
  • ¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¤คÇวÒาÁมáแµต¡กµต‹‹Òา§ง·ท∙Òา§งÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁม ¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÑัºบªชÒาÇวµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิ TextSaturday, December 17, 2011
  • »ปÃรÐะÊสºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จáแÅลÐะ¡กŒŒÒาÇวËห¹นŒŒÒาãใ¹นÍอ§ง¤ค¡กÃร¢ขŒŒÒาÁมªชÒาµตÔิSaturday, December 17, 2011
  • àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธàเ¾พ×ืè่Íอ¼ผÅล§งÒา¹นàเ»ปšš¹นàเÅลÔิÈศ àเÁม×ืè่Íอ·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÑัºบªชÒาÇวµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิSaturday, December 17, 2011
  • Saturday, December 17, 2011
  • Saturday, December 17, 2011
  • áแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นàเÅล×ืÍอ¡กµตÍอºบ 1 ¢ขŒŒÍอ 1. äไ´ดŒŒÍอÐะäไÃรÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด 2. Êส‹‹Çว¹นäไËห¹น»ปÃรÐะÂยØุ¡กµตŠŠ ãใªชŒŒÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด 3. Êส‹‹Çว¹นãใ´ดÁมÕีàเËหµตØุÁมÕี¼ผÅลÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด 4. Êส‹‹Çว¹นãใ´ด¨จØุ´ด»ปÃรÐะ¡กÒาÂยÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด 5. ËหÒา¡กÁมÕี¤ค¹น¶ถÒาÁม¨จÐะºบÍอ¡กÇว‹‹Òา...Saturday, December 17, 2011
  • Saturday, December 17, 2011
  • Saturday, December 17, 2011