Coaching
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Coaching

on

 • 1,126 views

เรียนรู้เกี่ยวกับการ Coaching จาก TheCoach by Kriengsak Niratpattanasai

เรียนรู้เกี่ยวกับการ Coaching จาก TheCoach by Kriengsak Niratpattanasai

Statistics

Views

Total Views
1,126
Views on SlideShare
1,125
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
112
Comments
1

1 Embed 1

http://www.slashdocs.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Coaching Presentation Transcript

 • 1. CoachingMonday, January 24, 2011
 • 2. ·ท∙ÓำãใËหŒŒ·ท∙ÕีÁม§งÒา¹นäไ´ดŒŒ ãใªชŒŒÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พäไ´ดŒŒÍอÂย‹‹Òา§งàเµตç็Áม·ท∙Õีè่Monday, January 24, 2011
 • 3. ÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤ค àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒáแ¹นÇว·ท∙Òา§ง¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªชªชÔิè่§ง ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะÊส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณMonday, January 24, 2011
 • 4. Agenda âโ¤คŒŒªชªชÔิè่§ง¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร ·ท∙ÓำäไÁม¨จÖึ§งµตŒŒÍอ§งâโ¤คŒŒªช 4Is coaching model ✓Individualize ✓Instruct ✓Inspire ✓InquireMonday, January 24, 2011
 • 5. Coaching ¤ค×ืÍอ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา¨จÒา¡ก Coach àเ¾พ×ืè่Íอªช‹‹ÇวÂยãใËหŒŒ Coachee àเ¡กÔิ´ด¡กÒาÃร àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ ãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ÁมØุÁมÁมÍอ§ง ËหÃร×ืÍอ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอMonday, January 24, 2011
 • 6. äไÁม‹‹ ãใªช‹‹ ¡กÒาÃร´ดØุ ¡กÒาÃร´ด‹‹Òา ¡กÒาÃรµตÓำËห¹นÔิ ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÑัºบ¤ค¹น·ท∙Õีè่ÁมÕี»ป˜˜­ÞญËหÒา ¡กÒาÃรÇวÔิ¾พÒา¡กÂยÇวÔิ¨จÒาÃร³ณMonday, January 24, 2011
 • 7. àเÁม×ืè่Íอ¹นÖึ¡ก¶ถÖึ§ง¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช·ท∙‹‹Òา¹นÁมÕี¤คÇวÒาÁม¡กÑั§งÇวÅลãใ¨จÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§งMonday, January 24, 2011
 • 8. ·ท∙Õีè่ÁมÒา¢ขÍอ§ง¤คÓำ Çว‹‹Òา Coach ¤ค×ืÍอ...Monday, January 24, 2011
 • 9. ‘Coach’ áแ»ปÅลÇว‹‹ÒาÃร¶ถÁมŒŒÒา¢ข¹นÒา´ดãใËห­Þญ‹‹ ÁมÒา¨จÒา¡กÀภÒาÉษÒาÎฮÑั§ง¡กÒาÃรÕี ‘Kocs’ ãใ¹นªช‹‹Çว§ง¡กÅลÒา§งÈศµตÇวÃรÃรÉษ 15Monday, January 24, 2011
 • 10. ¾พÍอÁมÒา¶ถÖึ§ง¡กÅลÒา§งÈศµตÇวÃรÃรÉษ·ท∙Õีè่ 19 ‘Coach’ ãใ¹นÁมËหÒาÇวÔิ·ท∙ÂยÒาÅลÑัÂยÍอÍอ¡ก¿ฟÍอÃร´ดáแ»ปÅลÇว‹‹Òา µตÔิÇวàเµตÍอÃร·ท∙Õีè่ªช‹‹ÇวÂยãใËหŒŒ¹นÑั¡กÈศÖึ¡กÉษÒาÊสÍอºบ¼ผ‹‹Òา¹นMonday, January 24, 2011
 • 11. ÊสÒาÁมÊสÔิºบ»ป‚‚¡ก‹‹Íอ¹น ¤คÓำ¹นÕีé้ÃรÙูŒŒ¨จÑั¡ก¡กÑั¹น ÍอÂย‹‹Òา§งáแ¾พÃร‹‹ËหÅลÒาÂย ãใ¹นÇว§ง¡กÒาÃร¡กÕีÌฬÒาMonday, January 24, 2011
 • 12. áแÅลÐะàเÃรÔิè่ÁมÁมÕี¤คÇวÒาÁม¹นÔิÂยÁมãใ¹นÇว§ง¡กÒาÃร¸ธØุÃร¡กÔิ¨จãใ¹นªช‹‹Çว§งÂยÕีè่ÊสÔิºบ»ป‚‚·ท∙Õีè่¼ผ‹‹Òา¹นÁมÒาMonday, January 24, 2011
 • 13. ÓำäไÁม µต ŒŒÍอ §ง âโ¤คŒŒªช ·ท∙Monday, January 24, 2011
 • 14. àเ¡กÉษµตÃร¡กÃรÃรÁม ÍอØุµตÊสÒาËห¡กÃรÃรÁม àเ·ท∙¤คâโ¹นâโÅลÂยÕีMonday, January 24, 2011
 • 15. Coaching - ¹นŒŒÍอÂยMonday, January 24, 2011
 • 16. Coaching - ªชÕีé้áแ¹นÐะMonday, January 24, 2011
 • 17. Knowledge Worker - âโ¹นŒŒÁม¹นŒŒÒาÇวMonday, January 24, 2011
 • 18. ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªชäไÁม‹‹ ãใªช‹‹ “ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¤คÇวÃร·ท∙Óำ” áแµต‹‹àเ»ปšš¹น “ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¨จÓำàเ»ปšš¹นµตŒŒÍอ§ง·ท∙Óำ”Monday, January 24, 2011
 • 19. Capitalizing on Complexity Insights from the Global Chief Executive Officer StudyMonday, January 24, 2011
 • 20. ¡ก.Âย. 52 - Áม.¤ค. 53 äไÍอºบÕีàเÍอç็ÁมÊสÑัÁมÀภÒาÉษ³ณµตÑัÇวµต‹‹ÍอµตÑัÇว¡กÑัºบ«ซÕีÍอÕี âโÍอ ãใ¹น 33 ÍอØุµตÊสÒาËห¡กÃรÃรÁม 60 »ปÃรÐะàเ·ท∙Èศ ÃรÇวÁม 1,541 ·ท∙‹‹Òา¹นMonday, January 24, 2011
 • 21. ÁมÕีÍอ§ง¤ค¡กÃร¨จÓำ¹นÇว¹น¹นŒŒÍอÂย¡กÅลØุ‹‹ÁมËห¹นÖึè่§ง¤ค×ืÍอ¡กÅลØุ‹‹Áมâโ´ด´ดàเ´ด‹‹¹น·ท∙Õีè่ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถáแ»ปÅล§ง¤คÇวÒาÁม«ซÑัºบ«ซŒŒÍอ¹นàเ»ปšš¹น ¤คÇวÒาÁมäไ´ดŒŒàเ»ปÃรÕีÂยºบ·ท∙Òา§ง¡กÒาÃรàเ§งÔิ¹นäไ´ดŒŒ ãใ¹นªช‹‹Çว§งËหŒŒÒา»ป‚‚·ท∙Õีè่¼ผ‹‹Òา¹นÁมÒาMonday, January 24, 2011
 • 22. “CEO ãใ¹นÍอ§ง¤ค¡กÃร ¡กÅลØุ‹‹Áมâโ´ด´ดàเ´ด‹‹¹น ãใªชŒŒÇวÔิ¸ธÕี âโ¹นŒŒÁม¹นŒŒÒาÇว ¨จÙู§งãใ¨จ áแÅลÐะ âโ¤คŒŒªช ·ท∙ÕีÁม§งÒา¹นãใËหŒŒ ãใªชŒŒ¾พÅลÑั§ง¢ขÍอ§ง¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดÊสÃรŒŒÒา§งÊสÃรÃร¤ค ÊสÃรŒŒÒา§ง¹นÇวÑัµต¡กÃรÃรÁม¹นÓำ¡กÒาÃรàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง” 2010 Global CEO Study IBMMonday, January 24, 2011
 • 23. Inspire Instruct Inquire 4 I Coaching Model IndividualizeMonday, January 24, 2011
 • 24. Individualize: ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªชâโ´ดÂย¤คÓำ¹นÖึ§ง¶ถÖึ§ง ÅลÑั¡กÉษ³ณÐะàเ©ฉ¾พÒาÐะ¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น àเ¾พÃรÒาÐะàเÃรÒาÁมÕีÊสäไµตÅล »ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณ ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ áแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมµตÑัé้§งãใ¨จ ·ท∙Õีè่áแµต¡กµต‹‹Òา§ง¡กÑั¹นMonday, January 24, 2011
 • 25. Inspire Instruct Inquire àเÁม×ืè่Íอ¾พÔิ¨จÒาÃร³ณÒาÅลÑั¡กÉษ³ณÐะàเ©ฉ¾พÒาÐะ ¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นáแÅลŒŒÇวàเÃรÒาµตŒŒÍอ§งãใªชŒŒ ´ดØุÅลÂย¾พÔิ¹นÔิ¨จàเÅล×ืÍอ¡กÇว‹‹Òา¨จÐะãใªชŒŒÇวÔิ¸ธÕีäไËห¹น ãใ¹นÊสÒาÁม·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡ก·ท∙Õีè่ÁมÕี IndividualizeMonday, January 24, 2011
 • 26. Instruct: âโ¤คŒŒªชÃรÙูŒŒÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา¼ผÙูŒŒ¶ถÙู¡กâโ¤คŒŒªชMonday, January 24, 2011
 • 27. Inspire: àเÅล‹‹Òา»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณËหÃร×ืÍอàเÃร×ืè่Íอ§งãใËหŒŒàเ¢ขÒาµตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จàเÍอ§งÇว‹‹Òา¨จÐะãใªชŒŒËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹Monday, January 24, 2011
 • 28. Inquire: ÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรãใªชŒŒ¤คÓำ¶ถÒาÁม¢ขÍอ§งâโÊสàเ¤คÃรµตÔิÊสãใËหŒŒ¤ค¹นËหÒา¤คÔิ´ดËหÒา¤คÓำµตÍอºบ´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§งMonday, January 24, 2011
 • 29. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง “Coaching by Instruct”Monday, January 24, 2011
 • 30. àเÁม×ืè่Íอàเ´ด×ืÍอ¹น¡ก‹‹Íอ¹น¼ผÁมµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร¨จ´ดÅลÔิ¢ขÊสÔิ·ท∙¸ธÔิì์ âโÅลâโ¡กŒŒ ãใËหÁม‹‹ ¨จÖึ§งÁมÍอºบËหÁมÒาÂยãใËหŒŒ¤คØุ³ณ¾พÔิÁมàเÅล¢ขÒาÏฯ äไ»ป´ดÓำàเ¹นÔิ¹น¡กÒาÃร àเ¸ธÍอ¶ถÒาÁม¼ผÁมÇว‹‹Òา “·ท∙ÓำÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร¤คÐะ”Monday, January 24, 2011
 • 31. Instruct: âโ¤คŒŒªชÃรÙูŒŒÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา¼ผÙูŒŒ¶ถÙู¡กâโ¤คŒŒªชMonday, January 24, 2011
 • 32. “¾พÔิÁม¡กç็¹นÑัè่§งÃร¶ถáแ·ท∙¡ก«ซÕีè่ äไ»ป·ท∙Õีè่¡กÃรÁม·ท∙ÃรÑั¾พÂยÊสÔิ¹น·ท∙Òา§ง»ป˜˜­Þญ­ÞญÒา ¡กÃรÐะ·ท∙ÃรÇว§ง¾พÒา³ณÔิªชÂย·ท∙Õีè่¨จÑั§งËหÇวÑั´ด¹น¹น·ท∙ºบØุÃร Õี áแÅลŒŒÇว¢ขÍอáแºบºบ¿ฟÍอÃรÁม àเ¢ขÒาÁมÒา àเÊสÃรç็¨จáแÅลŒŒÇว¡กÅลÑัºบÁมÒา¡กÃรÍอ¡ก¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล·ท∙Õีè่ÍอÍอ¿ฟ¿ฟÈศ ÇวÑั¹น¶ถÑั´ดäไ»ป ¡กç็¢ขÖึé้¹นáแ·ท∙¡ก«ซÕีè่ äไ»ปÂย×ืè่¹นáแºบºบ¿ฟÍอÃรÁม¾พÃรŒŒÍอÁมªชÓำÃรÐะ¤ค‹‹Òา¸ธÃรÃรÁมàเ¹นÕีÂยÁมËหÅลÑั§ง ¨จÒา¡ก¹นÑัé้¹นÃรÍอÍอÕี¡กËห¡กàเ´ด×ืÍอ¹นàเ¢ขÒา¨จÐะµตÍอºบ¡กÅลÑัºบÁมÒาÇว‹‹ÒาâโÅลâโ¡กŒŒ ãใËหÁม‹‹¢ขÍอ§ง àเÃรÒา¹นÑัé้¹นäไ´ดŒŒÃรÑัºบ¡กÒาÃรÍอ¹นØุÁมÑัµตÔิËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹”Monday, January 24, 2011
 • 33. Inspire: àเÅล‹‹Òา»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณËหÃร×ืÍอàเÃร×ืè่Íอ§งãใËหŒŒàเ¢ขÒาµตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จàเÍอ§งÇว‹‹Òา¨จÐะãใªชŒŒËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹Monday, January 24, 2011
 • 34. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง “Coaching by Inspire”Monday, January 24, 2011
 • 35. ÁมÕีàเ¾พ×ืè่Íอ¹น¼ผÁม¤ค¹นËห¹นÖึè่§งàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¹นÒาÂยãใËหÁม‹‹ àเ¢ขÒาÁมÒาºบ‹‹¹น¡กÑัºบ¼ผÁมÇว‹‹Òา “äไÁม‹‹àเËหÁม×ืÍอ¹นàเ´ดÔิÁม” ¾พÃรŒŒÍอÁม·ท∙Ñัé้§งàเ»ปÃรÕีÂยºบàเ·ท∙ÕีÂยºบ¹นÒาÂย·ท∙Ñัé้§งÊสÍอ§ง âโ´ดÂยàเ¢ขÒาÂยÑั§งÍอÒาÅลÑัÂยÍอÒาÇวÃร³ณ¹นÒาÂยàเ¡ก‹‹ÒาÍอÂยÙู‹‹ ¼ผÁม¨จÖึ§ง¶ถÒาÁมàเ¢ขÒาÇว‹‹Òา “àเÇวÅลÒา¤คØุ³ณ¢ขÑัºบÃร¶ถ ÁมÍอ§ง¡กÃรÐะ¨จ¡กËห¹นŒŒÒาËหÃร×ืÍอËหÅลÑั§งÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา¡กÑั¹น”Monday, January 24, 2011
 • 36. Inquire: ÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรãใªชŒŒ¤คÓำ¶ถÒาÁม¢ขÍอ§งâโÊสàเ¤คÃรµตÔิÊสãใËหŒŒ¤ค¹นËหÒา¤คÔิ´ดËหÒา¤คÓำµตÍอºบ´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§งMonday, January 24, 2011
 • 37. Coaching by questionMonday, January 24, 2011
 • 38. WhatMonday, January 24, 2011
 • 39. ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªชâโ´ดÂย¤คÓำ¶ถÒาÁม ¤ค×ืÍอ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร·ท∙Õีè่ âโ¤คŒŒªชãใªชŒŒ¤คÓำ¶ถÒาÁม ãใ¹น¡กÒาÃรÍอÓำ¹นÇวÂย¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด¢ขÍอ§งâโ¤คŒŒªชªชÕีè่ àเ¾พ×ืè่Íอ·ท∙ÓำãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คŒŒ¹น¾พºบ ¤คÓำµตÍอºบ´ดŒŒÇวÂยµตÑัÇว¢ขÍอ§งàเ¢ขÒาàเÍอ§งMonday, January 24, 2011
 • 40. àเÁม×ืè่Íอâโ¤คŒŒªชªชÕีè่ àเ¢ขŒŒÒาÁมÒาËหÒา·ท∙‹‹Òา¹นàเ¾พ×ืè่ÍอÊสÍอºบ¶ถÒาÁม ¤คÇวÒาÁมàเËหç็¹น ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด ËหÃร×ืÍอ¤คÓำªชÕีé้áแ¹นÐะ áแ·ท∙¹น·ท∙Õีè่ âโ¤คŒŒªช¨จÐะºบÍอ¡กËหÃร×ืÍอãใËหŒŒ ¤คÓำµตÍอºบ âโ¤คŒŒªช¨จÐะãใªชŒŒÇวÔิ¸ธÕีµตÑัé้§ง¤คÓำ¶ถÒาÁมàเ¾พ×ืè่ÍอãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ดMonday, January 24, 2011
 • 41. WhyMonday, January 24, 2011
 • 42. Monday, January 24, 2011
 • 43. Monday, January 24, 2011
 • 44. äไÁม‹‹ÁมÕีÊสÁมÍอ§ง ÊสÍอ§งªชÔิé้¹น·ท∙Õีè่ àเËหÁม×ืÍอ¹น¡กÑั¹น àเÅลÂยMonday, January 24, 2011
 • 45. ÊสÁมÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น “àเ´ดÔิ¹นÊสÒาÂย” äไÁม‹‹àเËหÁม×ืÍอ¹น¡กÑั¹นMonday, January 24, 2011
 • 46. àเÁม×ืè่ÍอÊสÁมÍอ§ง¤คÔิ´ดáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา¨จÐะàเ¡กÔิ´ด¡กÒาÃรàเªช×ืè่ÍอÁมµต‹‹Íอ ¨จØุ´ดµต‹‹Òา§งæๆ¨จÓำ¹นÇว¹นÁมÒา¡กÁมÒาÂยãใ¹นàเ«ซÅลÅลÊสÁมÍอ§งMonday, January 24, 2011
 • 47. ÊสÁมÍอ§ง·ท∙Óำ¡กÒาÃรàเªช×ืè่ÍอÁมµต‹‹Íอ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลÁมÒา¡กÁมÒาÂย àเÊสÁม×ืÍอ¹นáแ¼ผ¹น·ท∙Õีè่Monday, January 24, 2011
 • 48. áแ¼ผ¹น·ท∙Õีè่¢ขÍอ§ง¼ผÁมãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะàเÃร×ืè่Íอ§ง¡กç็àเ»ปšš¹นàเÍอ¡กÅลÑั¡กÉษ³ณ¢ขÍอ§ง¼ผÁมMonday, January 24, 2011
 • 49. ¶ถŒŒÒา¼ผÁมãใËหŒŒáแ¼ผ¹น·ท∙Õีè่¡กÒาÃรáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา¢ขÍอ§ง¼ผÁม ãใËหŒŒ¤คØุ³ณ¹นÓำäไ»ปáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณMonday, January 24, 2011
 • 50. àเËหÁม×ืÍอ¹นãใËหŒŒáแ¼ผ¹น·ท∙Õีè่àเªชÕีÂย§งãใËหÁม‹‹äไ»ป¢ขÑัºบÃร¶ถãใ¹นÀภÙูàเ¡กç็µตMonday, January 24, 2011
 • 51. “àเÁม×ืè่ÍอàเÃรÒา¾พÂยÒาÂยÒาÁมªช‹‹ÇวÂย¤ค¹นÍอ×ืè่¹น¤คÔิ´ดãใ¹น¡กÒาÃรáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา¹นÑัé้¹น àเÃรÒาµตŒŒÍอ§งãใªชŒŒ¾พÅลÑั§ง¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดÍอÂย‹‹Òา§งËห¹นÑั¡ก áแµต‹‹¡กÅลÑัºบäไ´ดŒŒ¤คÓำµตÍอºบ·ท∙Õีè่¼ผÔิ´ดÁมÒาãใËหŒŒàเ¢ขÒา” Quiet Leadership - David RockMonday, January 24, 2011
 • 52. àเÁม×ืè่Íอàเ´ด×ืÍอ¹น¡ก‹‹Íอ¹น¼ผÁมµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร¨จ´ดÅลÔิ¢ขÊสÔิ·ท∙¸ธÔิì์ âโÅลâโ¡กŒŒ ãใËหÁม‹‹ ¨จÖึ§งÁมÍอºบËหÁมÒาÂยãใËหŒŒ¤คØุ³ณ¾พÔิÁมàเÅล¢ขÒาÏฯ äไ»ป´ดÓำàเ¹นÔิ¹น¡กÒาÃร àเ¸ธÍอ¶ถÒาÁม¼ผÁมÇว‹‹Òา “·ท∙ÓำÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร¤คÐะ”Monday, January 24, 2011
 • 53. “¾พÔิÁม¡กç็¹นÑัè่§งÃร¶ถáแ·ท∙¡ก«ซÕีè่ äไ»ป·ท∙Õีè่¡กÃรÁม·ท∙ÃรÑั¾พÂยÊสÔิ¹น·ท∙Òา§ง»ป˜˜­Þญ­ÞญÒา ¡กÃรÐะ·ท∙ÃรÇว§ง¾พÒา³ณÔิªชÂย·ท∙Õีè่¨จÑั§งËหÇวÑั´ด¹น¹น·ท∙ºบØุÃร Õี áแÅลŒŒÇว¢ขÍอáแºบºบ¿ฟÍอÃรÁม àเ¢ขÒาÁมÒา àเÊสÃรç็¨จáแÅลŒŒÇว¡กÅลÑัºบÁมÒา¡กÃรÍอ¡ก¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล·ท∙Õีè่ÍอÍอ¿ฟ¿ฟÈศ ÇวÑั¹น¶ถÑั´ดäไ»ป ¡กç็¢ขÖึé้¹นáแ·ท∙¡ก«ซÕีè่ äไ»ปÂย×ืè่¹นáแºบºบ¿ฟÍอÃรÁม¾พÃรŒŒÍอÁมªชÓำÃรÐะ¤ค‹‹Òา¸ธÃรÃรÁมàเ¹นÕีÂยÁมËหÅลÑั§ง ¨จÒา¡ก¹นÑัé้¹นÃรÍอÍอÕี¡กËห¡กàเ´ด×ืÍอ¹นàเ¢ขÒา¨จÐะµตÍอºบ¡กÅลÑัºบÁมÒาÇว‹‹ÒาâโÅลâโ¡กŒŒ ãใËหÁม‹‹¢ขÍอ§ง àเÃรÒา¹นÑัé้¹นäไ´ดŒŒÃรÑัºบ¡กÒาÃรÍอ¹นØุÁมÑัµตÔิËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹”Monday, January 24, 2011
 • 54. ÊสÑั»ป´ดÒาËหµต‹‹ÍอÁมÒาMonday, January 24, 2011
 • 55. “¾พÔิÁมÂย×ืè่¹น·ท∙Òา§งÍอÍอ¹นäไÅล¹น¤คÐะ ¾พÔิÁม¾พ´ดÙู¨จÒา¡กàเÇวç็ºบ¢ขÍอ§ง¡กÃรÁมÏฯ àเ¢ขÒาÁมÕี ÃรÐะºบºบ¡กÒาÃรÂย×ืè่¹น·ท∙Òา§งÍอÍอ¹นäไÅล¹นáแÅลŒŒÇว¤คÐะ ¹นÍอ¡ก¨จÒา¡ก¹นÕีé้¾พÔิÁมÂยÑั§งµตÃรÇว¨จ ÊสÍอºบàเÊสÃรç็¨จáแÅลŒŒÇวÇว‹‹ÒาâโÅลâโ¡กãใËหÁม‹‹¢ขÍอ§งàเÃรÒาäไÁม‹‹«ซé้Óำ¡กÑัºบ¢ขÍอ§ง¤ค¹นÍอ×ืè่¹น âโ´ดÂย ¾พÔิÁมäไ»ป«ซ×ืé้ÍอàเÇวÅลÒาµตÃรÇว¨จÊสÍอºบ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลÍอÍอ¹นäไÅล¡กÑัºบ¡กÃรÁมÏฯ´ดŒŒÇวÂยµตÑัÇวàเÍอ§ง âโ´ดÂยàเÊสÕีÂยàเ§งÔิ¹น·ท∙Õีè่¸ธ¹นÒา¤คÒาÃรÂยÙูâโÍอºบÕี¢ขŒŒÒา§งæๆÍอÍอ¿ฟ¿ฟÈศàเÃรÒา àเ¾พÕีÂย§งËห¹นÖึè่§งÃรŒŒÍอÂยºบÒา·ท∙àเ·ท∙‹‹Òา¹นÑัé้¹นàเÍอ§ง¤คÐะ” 55Monday, January 24, 2011
 • 56. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม • ÅลÍอ§ง¹นÖึ¡ก¶ถÖึ§ง»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณÊส‹‹Çว¹นµตÑัÇว·ท∙Õีè่¼ผ‹‹Òา¹นÁมÒา • àเÁม×ืè่ÍอÅลÙู¡ก¹นŒŒÍอ§งàเÃรÒาÁมÕี»ป˜˜­ÞญËหÒาÁมÒา¶ถÒาÁมËหÒาÇวÔิ¸ธÕีáแ¡กŒŒ • áแÅลŒŒÇวàเÃรÒา “ºบÍอ¡ก” áแ¹นÇว·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒาãใËหŒŒ • àเ¢ขÒาäไÁม‹‹äไ´ดŒŒ·ท∙ÓำµตÒาÁม·ท∙Õีè่àเÃรÒาºบÍอ¡กáแµต‹‹äไ´ดŒŒ§งÒา¹นàเªช‹‹¹น¡กÑั¹น 56Monday, January 24, 2011
 • 57. äไÁม‹‹ÁมÕีÊสÁมÍอ§ง ÊสÍอ§งªชÔิé้¹น·ท∙Õีè่ àเËหÁม×ืÍอ¹น¡กÑั¹น àเÅลÂยMonday, January 24, 2011
 • 58. àเ»ปšš¹น¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา¤คÇวÒาÁมàเ¤คÒาÃร¾พãใ¹นµตÑัÇวàเÍอ§ง ·ท∙ÓำãใËหŒŒàเ¢ขÒาÁมÑัè่¹นãใ¨จãใ¹นµต¹นàเÍอ§ง áแMonday, January 24, 2011
 • 59. 2005 ·ท∙Õีè่ NYU ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªชãใ¹นàเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง fMRIMonday, January 24, 2011
 • 60. ãใ¹นªช‹‹Çว§ง·ท∙Õีè่àเ¢ขÒา¤คÔิ´ด¤คÓำµตÍอºบÍอÍอ¡กÁมÒาäไ´ดŒŒËหÅลÑั§ง¨จÒา¡ก¶ถÙู¡ก¶ถÒาÁม¹นÑัé้¹น...Monday, January 24, 2011
 • 61. ÊสÁมÍอ§ง¨จÐะÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÅล×ืè่¹นáแ¡กÁมÁม‹‹ÒาÍอÍอ¡กÁมÒาÍอÂย‹‹Òา§งàเ¢ขŒŒÁม¢ขŒŒ¹นMonday, January 24, 2011
 • 62. ÍอÒาÃร¤คÕีÁมÕี´ดÔิÊส ÂยÙูàเÃร¡กŒŒÒา!Monday, January 24, 2011
 • 63. ¤คÅล×ืè่¹นáแ¡กÁมÁม‹‹Òา¹นÕีé้ÁมÕี¼ผÅล ·ท∙ÓำãใËหŒŒ¡กÃรÐะµต×ืÍอÃร×ืÍอÃรŒŒ¹น áแÅลÐะÁมÕี¤คÇวÒาÁมÊสØุ¢ขãใ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹นMonday, January 24, 2011
 • 64. àเÍอ¡กÅลÑั¡กÉษ³ณ¢ขÍอ§งÊสÁมÍอ§ง ÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÇวÒาÁมÁมÑัè่¹นãใ¨จ ¾พÑั²ฒ¹นÒาÇวØุ²ฒÔิÀภÒาÇวÐะ áแ¡กÁมÁม‹‹Òา·ท∙ÓำãใËหŒŒàเ¢ขÒา¡กÃรÐะµต×ืÍอÃร×ืÍอÃรŒŒ¹นMonday, January 24, 2011
 • 65. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง “Coaching by Inquire”Monday, January 24, 2011
 • 66. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง ReplayMonday, January 24, 2011
 • 67. àเÁม×ืè่Íอàเ´ด×ืÍอ¹น¡ก‹‹Íอ¹น¼ผÁมµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร¨จ´ดÅลÔิ¢ขÊสÔิ·ท∙¸ธÔิì์ âโÅลâโ¡กŒŒ ãใËหÁม‹‹ ¨จÖึ§งÁมÍอºบËหÁมÒาÂยãใËหŒŒ¤คØุ³ณ¾พÔิÁมàเÅล¢ขÒาÏฯ äไ»ป´ดÓำàเ¹นÔิ¹น¡กÒาÃร àเ¸ธÍอ¶ถÒาÁม¼ผÁมÇว‹‹Òา “·ท∙ÓำÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร¤คÐะ”Monday, January 24, 2011
 • 68. Inquire: ÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรãใªชŒŒ¤คÓำ¶ถÒาÁม¢ขÍอ§งâโÊสàเ¤คÃรµตÔิÊสãใËหŒŒ¤ค¹นËหÒา¤คÔิ´ดËหÒา¤คÓำµตÍอºบ´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§งMonday, January 24, 2011
 • 69. “¾พÔิÁมàเ»ปšš¹น¤ค¹นàเ¡ก‹‹§ง ÅลÍอ§ง¤คÔิ´ด´ดÙู«ซÔิÇว‹‹Òา¤คÇวÃร·ท∙ÓำÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร´ดÕี” “¾พÔิÁมÍอÒา¨จ¨จÐะÅลÍอ§งàเªชç็¤ค¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล·ท∙Òา§งÍอÔิ¹นàเµตÍอÃรàเ¹นç็·ท∙´ดÙู¡ก‹‹Íอ¹น¤คÐะ” “´ดÕี¤คÃรÑัºบ¾พÔิÁมÅลÍอ§งäไ»ปàเªชç็¤ค´ดÙูáแÅลŒŒÇว¡กÅลÑัºบÁมÒาàเÊส¹นÍอÇวÔิ¸ธÕี¢ขÍอ§ง¾พÔิÁม” “¾พÔิÁม¢ขÍอàเÇวÅลÒาàเªชç็¤คªช‹‹Çว§งºบ‹‹ÒาÂย µตÍอ¹นàเÂยç็¹น¨จÐะÁมÒาËหÒาÃร×ืÍอ¹นÐะ¤คÐะ”Monday, January 24, 2011
 • 70. àเÂยç็¹นÇวÑั¹น¹นÑัé้¹น “¾พÔิÁม¾พ´ดÙู¨จÒา¡กàเÇวç็ºบ¢ขÍอ§ง¡กÃรÁมÏฯ àเ¢ขÒาÁมÕีÃรÐะºบºบ¡กÒาÃรÂย×ืè่¹น·ท∙Òา§ง ÍอÍอ¹นäไÅล¹นáแÅลŒŒÇว¤คÐะ” “¡กç็´ดÕี«ซÕี áแÅลŒŒÇวàเÃรÒาäไÁม‹‹µตŒŒÍอ§งäไ»ปàเÅลÂยäไ´ดŒŒäไËหÁม” “äไ´ดŒŒ¤คÐะ ÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด§ง‹‹ÒาÂยæๆ¤ค×ืÍอ....” “àเ¡ก‹‹§งÁมÒา¡กàเÅลÂย¾พÔิÁม”Monday, January 24, 2011
 • 71. Tips áแ¨จŒŒ§งãใËหŒŒ·ท∙ÃรÒาºบ¡ก‹‹Íอ¹นÇว‹‹Òา¨จÐะãใªชŒŒÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรµตÑัé้§ง¤คÓำ¶ถÒาÁมàเÁม×ืè่Íอàเ¢ขÒาÁมÒา»ปÃรÖึ¡กÉษÒา ºบÍอ¡กãใËหŒŒ·ท∙ÃรÒาºบÇว‹‹Òา»ปÃรÐะâโÂยªช¹น¤ค×ืÍอªช‹‹ÇวÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒา¾พÑั²ฒ¹นÒาäไ´ดŒŒàเÃรç็Çว¢ขÖึé้¹น áแÊส´ด§ง¤คÇวÒาÁมàเËหç็¹นãใ¨จÇว‹‹ÒาÍอÒา¨จ¨จÐะÍอÖึ´ดÍอÑั´ดºบŒŒÒา§งàเÅลç็¡ก¹นŒŒÍอÂยãใ¹นªช‹‹Çว§งáแÃร¡ก ºบÍอ¡กãใËหŒŒàเ¢ขÒาÊสºบÒาÂยãใ¨จÇว‹‹Òา¤คÓำµตÍอºบ¼ผÔิ´ดËหÃร×ืÍอ¶ถÙู¡กäไÁม‹‹ ãใªช‹‹àเÃร×ืè่Íอ§งãใËห­Þญ‹‹Monday, January 24, 2011
 • 72. Tips àเÃรÔิè่Áม¨จÒา¡ก¤คÓำ¶ถÒาÁมàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¢ขŒŒÍอàเ·ท∙ç็¨จ¨จÃรÔิ§งËหÃร×ืÍอ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล¡ก‹‹Íอ¹น ºบÒา§ง¤คÃรÑัé้§งÍอÒา¨จàเÃรÔิè่Áม´ดŒŒÇวÂย¡กÒาÃร¶ถÒาÁมáแºบºบÁมÕี¤คÓำµตÍอºบãใËหŒŒàเÅล×ืÍอ¡กµตÍอºบ ªชÁมàเªชÂยàเÁม×ืè่Íอàเ¢ขÒาµตÍอºบ¶ถÙู¡ก ËหÅลÑั§ง¨จÒา¡ก¹นÑัé้¹นàเÃรÔิè่Áม¶ถÒาÁมàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁมàเËหç็¹นáแÅลÐะ´ดØุÅลÂย¾พÔิ¹นÔิ¨จMonday, January 24, 2011
 • 73. CoachingMonday, January 24, 2011