Ch amp handout text

1,291 views

Published on

3 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • short, sharp, and clear handbook.

  Thank you very much ka
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • พี่เกรียง เจ๋ง แจ๋วมากเลยครับ.....พอดีเพิ่งย้ายมาดูกลุ่มงาน HR Inter ของ บ. ขออนุมัติแบ่งไปให้ลูกน้องในทีมอ่านดูนะครับจะได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • เรียน อาจารย์เกรียงศักดิ์ ค่ะ
  ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ... ได้หนังสือดี ๆ มาอ่านอีกแล้วค่ะ...
  อ่านแล้วได้ประโยชน์มาก ๆ ค่ะ ชอบมาก ๆ เลยค่ะ...

  ขอบพระคุณจากใจ ที่ได้กรุณาแบ่งปัน ความรู้ดี ๆ A สัญญาว่าจะนำไปพัฒนาคนไทยให้มากขึ้นค่ะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,291
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
80
Comments
3
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ch amp handout text

 1. 1. ChAMP Mentee Workshop 7-8 กันยายน 2556 โดย เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย TheCoach 1
 2. 2. บทนำ6 3 สรุปหนังสือ “เจาะจุดแข็ง”6 6 แนวทางการใชขอมูลจาก Strengthsfinder เพื่อการวางแผนอาชีพ6 19 คานิยม Values6 55 คนตนแบบ6 62 อาชีพในอนาคต6 64 การคิดเชิงวิจารณญาณ (Critical Thinking)6 66 2
 3. 3. บทนํา 3
 4. 4. การสัมนาเชิงปฎิบัติการสำหรับนิสิตในโครงการ ChAMP โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเตรียมตัวนิสิต ใหมีความพรอมสูงสุดสำหรับหนาที่การงานในอนาคต การสัมนาออกแบบมาเพื่อตอบคำถามตอไปนี้ 1. พรสวรรคของคุณคืออะไร 2. คุณมีคานิยมแบบไหน 3. ใครคือคนตนแบบของคุณ 4. มีอาชีพอะไรบางที่อาจจะเหมาะกับคุณ วันที่ 1 เวลา หัวขอ 09:00-09:30 บทนำ 09:30-12:00 1. พรสวรรคของคุณคืออะไร การบรรยายและทำกิจกรรมกลุมกรณีศึกษา ตามแนวคิดจากหนังสือ “เจาะจุดแข็ง” 12:00-13:00 อาหารเที่ยง 13:00-14:00 2. คุณมีคานิยมแบบไหน คลิปหนัง Saving Private Ryan 10 นาที กิจกรรมกลุม 20 นาที บรรยายหลักการเรื่องคานิยม 10 นาที กิจกรรมเดี่ยวระบุคานิยมสวนตัว 20 นาที 14:00-15:00 3. ใครคือคนตนแบบของคุณ แตละคนระบุคนตนแบบของแตละคนออกมา 4 คน: 1. คนในครอบครัว/2. อาจารย/3. คนมีชื่อเสียง/4.นิสิต จับคูใหคำปรึกษากันวา “คุณสมบัติอะไรของแตละคนที่คุณประทับใจคืออะไร” 4
 5. 5. วันที่ 2 เวลา หัวขอ 09:00-09:15 ทบทวนวันแรก 09:15-10:30 4. มีอาชีพอะไรบางที่อาจจะเหมาะกับคุณ กิจกรรมกลุม โดยใช Google เพื่อตอบคำถาม 30 นาที 1. มีอาชีพอะไรบางในอนาคตที่มีแนวโนมที่ดี 2. ในอาชีพเหลานั้นตองการคุณสมบัติอะไรบางที่คลายๆกัน นำเสนอ 45 นาที 10:30-10:45 ชา/กาแฟ 10:45-12:00 Video clip: Critical Thinking 10 นาที กิจกรรมกลุม ทำความเขาใจแนวคิดเรื่อง Critical Thinking 20 นาที จับคูกัน แลวประยุกตใช Critical Thinking 45 นาที ชวยกันคิดวา 1.อาชีพทางเลือกในอนาคตที่เปนไปไดของเราแตละคน 3 ทางเลือก 2. ระบุแนวทางในการพัฒนาตนเองจากวันนี้จนถึงวันที่จบการศึกษา 5
 6. 6. สรุปหนังสือ “เจาะจุดแข็ง” 6
 7. 7. ที่มา องคกรที่ประสบความสำเร็จจะตองเขาใจวาพนักงานแตละคนมีจุดแข็งที่แตกตางกัน และองคกรตอง ใชประโยชนสูงสุดจากความแตกตางเหลานั้น จากการสำรวจพนักงานกวา 1.7 ลานคนจาก 101 บริษัทใน 63 ประเทศ ดวยคำถามวา “พวกเขามี โอกาสทำสิ่งที่ทำไดดีที่สุด ในทุกวันเพียงใด” คำตอบคือ มีคนเพียงรอยละ 20 เทานั้นที่รูสึกวาไดใช จุดแข็งในการทำงานทุกวัน หากเราสามารถเพิ่มจำนวนจากรอยละ 20 เปน 40 หรือ 60 จะเกิดผลดี เพียงใด องคกรสวนใหญมีสมมติฐานที่คลาดเคลื่อนสองขอคือ - คนทุกคนสามารถเรียนรูใหมีความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดแทบทุกเรื่อง - การพัฒนาที่ดีที่สุดคือทุมความสนใจ มุงแกไขที่จุดออน สมมติฐานทั้งสองขอทำใหละเลยการมุงเนนจุดแข็งของพนักงาน สิ่งที่ควรจะเปนซึ่งผูจัดการยอดเยี่ยม ทั่วโลกใชในการบริหารทีมของเขาคือ - พรสวรรคแตละคนยั่งยืนและพิเศษเฉพาะตัว - ควรมุงเนนพัฒนาจุดแข็งที่เยี่ยมที่สุดของผูนั้น The Gallup Organization ใชเวลาสามสิบปสัมภาษณคน 2 ลานคน จนพบแบบแผน 34 แบบ ซึ่งเรียกวา “ลักษณะสำคัญ” (Themes) คือลักษณะพรสวรรคของมนุษยเราที่ปรากฏแพรหลายที่สุด ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวาทั้ง 34 ขอนี้ เมื่อผสมรวมกันในหลายรูปแบบ จะสามารถใชอธิบาย ผลการทำงานที่ดีเลิศไดกวางที่สุด ตัวอยางเชน วอเร็น บัฟเฟตต นักธุรกิจผูประสบความสำเร็จจากการเลนหุน เขาทำไดดีเพราะเขา รับรูแบบแผนและจุดแข็งของตน และนำมาใชในการการลงทุนในหุน คนสวนใหญคาดหวังวาคนเลน หุนที่จะประสบความสำเร็จ ควรจะตองไมเชื่อใจใครงายๆ มีสมองที่รวดเร็วคอยคิดคนหาแบบแผนใน ตลาดอันซับซอน ในขณะที่วอเร็นเปน คนใจเย็น เนนความจริง และเชื่อใจคน เขาใชจุดแข็งเหลานี้ โดยการใช้ความใจเย็น ลงทุนแบบมุมมองยี่สิบปซึ่งทำใหเขาเลือกลงทุนกับบริษัทที่เขาทำนายวิถีทาง ภายในยี่สิบปไดอยางมั่นใจ การเนนความเปนจริงทำใหเขาเลือกลงทุนในผลิตภัณฑหรือบริการที่เขา เขาใจไดงายเชน อาหาร เครื่องดื่ม หนังสือพิมพ สุดทายเขาใชความเชื่อใจ ดวยการตรวจสอบผู บริหารระดับสูงของบริษัทที่เขาเลือกจะลงทุนกอนดวยความระมัดระวัง หลังจากนั้นก็เชื่อใจไม แทรกแซงการบริหารในแตละวันของพวกเขา 7
 8. 8. จุดแข็ง (Strengths) คือการปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งไดแทบสมบูรณแบบอยางสม่ำเสมอ หลักการสามขอที่สำคัญที่สุดในการใชจุดแข็งใหเปนประโยชนตอชีวิตคือ 1. จะถือกิจกรรมใดๆเปนจุดแข็งไดก็ตอเมื่อคุณสามารถทำกิจกรรมนั้นไดอยางสม่ำเสมอจนคาดหวัง ได 2. คุณไมจำเปนตองมีจุดแข็งที่เกี่ยวกับบทบาทของตนในทุกดานจึงจะเปนเลิศได ความคิดที่วาผู ปฏิบัติไดดีเลิศตองเกงรอบดานนั้นเปนเรื่องที่เปนไปแทบไมได ในทางตรงขามเมื่อเราศึกษาผู ปฏิบัติไดเปนเลิศนั้น พวกเขาแหลมคมกันเฉพาะดาน 3. คุณจะเปนเลิศไดดวยการเพิ่มพูนจุดแข็งของตนใหมากที่สุด มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวไดสูง เราสามารถปรับตัวและเรียนรูไดแทบทุกเรื่องถาจำเปน แตอาจจะ ทำไดดีขึ้นเพียงเล็กนอย แตเราไมสามารถพัฒนาจนกระทั่งแทบสมบูรณแบบอยางสม่ำเสมอไดโดย ลำพังจากการฝกหัด การพัฒนาจุดแข็งในกิจกรรมใดๆก็ตาม จำตองใชพรสวรรคตามธรรมชาติบาง ประการ ดังนั้นเราจึงควรมีเครื่องมือบางอยางที่สามารถแยกพรสวรรคที่มีมาตามธรรมชาติออกจาก สิ่งที่สามารถเรียนรูได เพื่อใหงายตอความเขาใจ ขอใหนิยามสามเรื่องดังนี้ • พรสวรรค (Talents) คือแบบแผนของความคิด ความรูสึก หรือพฤติกรรมของคุณที่เกิดขึ้นซ้ำๆ อยางเปนธรรมชาติ สิ่งที่แบบประเมิน Strengthsfinder (SF) วัดไดก็คือลักษณะของพรสวรรค ตางๆของคุณ • ความรู (Knowledge) ประกอบดวยขอมูลและบทเรียนที่ไดเรียนรู • ทักษะ (Skills) คือขั้นตอนในการทำกิจกรรม พรสวรรค ความรู และทักษะ สามประการนี้รวมกันสรางจุดแข็ง (Strengths) พรสวรรคของคุณมีมาแตกำเนิด ในขณะที่ทักษะและความรูนั้นสามารถหามาไดดวยการเรียนรูและ ฝกฝน เชนตัวอยางของพนักงานขาย คุณอาจเรียนวิธีการบรรยายสรรพคุณผลิตภัณฑ (ความรู) คุณอาจเรียนวิธีตั้งคำถามเปดเพื่อคนหาความตองการของลูกคา (ทักษะ) แตคุณจะไมมีวันเรียนวิธี ผลักดันใหคนที่คุณกำลังเสนอขายตกลง ณ ขณะที่เหมาะสมดวยรูปแบบที่ถูกจังหวะพอดี เพราะนั่น เปนพรสวรรค หัวใจในการสรางจุดแข็งที่แทจริงก็คือ การจำแนกพรสวรรคที่สำคัญที่สุดของตนแลวนำไปขัดเกลา ดวยความรูและทักษะ 8
 9. 9. ภาษาที่เราสื่อสารกันโดยปกติ ในเรื่องของคน มักจะออกในแงลบ เชน - คนที่เฉียบแหลมในการจัดระเบียบและโครงสรางใหกับโลก กลับถูกมองวาจูจี้จุกจิก - คนที่อางความเปนเลิศ กลับถูกมองวาหลงตัวเอง - คนที่คาดการณลวงหนาและคอยถามวา “อะไรจะเกิดขึ้นถา...” ถูกมองวาขี้กังวล 6 เราควรจะมีภาษาที่ใชสื่อความในเรื่องจุดแข็ง เพื่อชวยอธิบายจุดแข็งที่เราเห็นในตนเองและผูอื่น ภาษานี้ตองแมนยำ ตองสามารถบรรยายความแตกตางระหวางบุคคลไดละเอียด เปนคำพูดเชิงบวก และชวยเราอธิบายจุดแข็งมิใชอธิบายความออนแอ โดยมีผูใชรวมกันจำนวนมาก ที่มีความเขาใจตรง กัน ซึ่งหนังสือเสนอคำบรรยาย Strengthsfinders (SF) เปน “ภาษากลาง” (Common Language) คุณสามารถเปลี่ยนแปลงดานไหนของตนเองไดบาง ความรู (Knowledge) สำหรับการสรางจุดแข็ง เราสามารถจำแนกความรูไดเปนสองประเภทที่แตกตางกัน เราตองมีความ รูทั้งสองประเภท ซึ่งเปนสิ่งที่เราสามารถแสวงหาและเรียนรูได คือ - ความรูดานขอมูล (Factual Knowledge) ซึ่งก็คือเนื้อหาสาระ เชนตอนเริ่มเรียนภาษาความรู ดานขอมูลคือคำศัพท ความรูนี้ไมไดประกันความเปนเลิศ แตถาไมมีก็ไมสามารถจะเปนเลิศได เสมือนเปนตั๋วเขางานที่ใหโอกาสคุณกาวสูความเปนเลิศ - ความรูจากประสบการณ (Experiential Knowledge) ที่ไมสอนในชั้นเรียน ไมอยูในคูมือ แต เปนเรื่องที่คุณตองฝกวินัยใหตนเองสรางสมและเก็บรักษาไว เชนการเขียนบทความลง หนังสือพิมพใหจบลงภายในแปดรอยคำ และตองอานสนุกไดอรรถรส ความรูจากประสบการณ บางประเภทเปนเรื่องแนวคิด เชนคานิยม (Values) และการรูจักตนเอง (Self Awareness) ถาคุณจะสรางจุดแข็งใหตนเอง ก็ตองขัดเกลาทั้งสองประการนี้ และถาใชเวลาก็สามารถพัฒนา ได ที่จริงแลวเมื่อเราพูดวา “คนนั้นเขาเปลี่ยนไปนะ” เรามักจะไมไดหมายความวา บุคลิกพื้น ฐานของเขาเปลี่ยนไป แตหมายความวาคานิยมของเขาเปลี่ยน หรือการรูจักตนเองของเขานั้น เปลี่ยน ไมวาเราจะมองไปทางไหน ก็จะเห็นตัวอยางผูคนที่เปลี่ยนจุดสนใจของตนดวยการเปลี่ยน คานิยม ถาคุณอยากเปลี่ยนชีวิตของตนเพื่อใหผูอื่นไดประโยชนจากจุดแข็งของคุณ คุณก็ตอง เปลี่ยนคานิยมของคุณ อยามัวเสียเวลาพยายามเปลี่ยนพรสวรรคเลย 9
 10. 10. ทักษะ (Skills) ทักษะกำหนดโครงสรางใหกับความรูที่ไดจากประสบการณ กิจกรรมใดๆหากเราสังเกตสิ่งที่คนเกงได ทำ แลวจัดระบบเปนขั้นตอน ซึ่งหากปฏิบัติตามก็จะทำใหเกิดผลงานที่ดีขึ้น แมวาผลของมัน อาจ จะไมถึงกับยอดเยี่ยมก็ตามที ตัวอยางเชน หากเราสังเกตนักพูดที่พูดเกงจะพบทักษะโดยมีลำดับดังนี้ 1. เขียนเรื่องหรือขอมูลหรือตัวอยางที่กระทบใจคุณ 2. ฝกเลาเรื่องออกมาดังๆ แลวฟงสิ่งที่ตัวเองพูด 3. เรื่องพวกนี้จะเปนเสมือนลูกปดที่รอยสายสรอยของคุณ 4. เรื่องเดียวที่คุณตองทำตอนบรรยายคือรอยลูกปดใหถูกลำดับ แลวคุณก็จะบรรยายไดเปน ธรรมชาติเหมือนการสนทนา 5. ใชกระดาษโนตหรือแฟมเอกสาร เพื่อเพิ่มลูกปดใหมๆ ใหสรอยของตนเอง ทักษะชวยใหคุณเลี่ยงไมตองลองผิดลองถูกโดยนำผลการคนควาที่ดีที่สุดจากผูปฏิบัติไดดีที่สุดมารวม ไวในผลงานของตนเองโดยตรง ถาคุณอยากสรางจุดแข็ง ไมวาจะเปนดานขาย การตลาด การ วิเคราะหทางการเงิน การขับเครื่องบิน หรือการรักษาพยาบาล คุณจำเปนตองเรียนรูและฝกฝน ทักษะที่เกี่ยวของทั้งหมด แตควรระวังใหดี ทักษะนั้นมีประโยชนลอใจเสียจนบดบังขอบกพรองสองอยาง ขอบกพรองแรกคือ วา แมทักษะจะชวยใหคุณปฏิบัติ แตมันจะไมชวยใหคุณเปนเลิศ ขอที่สองกิจกรรมบางอยางไม สามารถแบงออกเปนขั้นตอนตางๆไดเชนความเห็นอกเห็นใจ พรสวรรค (Talent) พรสวรรคคือ แบบแผนของความคิด ความรูสึก หรือพฤติกรรมที่เกิดซ้ำๆ ซึ่งสามารถนำมา ประยุกตใชใหเกิดประโยชนได แมกระทั่ง “ขอบกพรอง” เชน Dyslexia คืออาการของคนที่สะกดหรืออานคำยากๆไมได ก็อาจเปน พรสวรรคได เพราะเดวิด บอยส ซึ่งเปนทนายฝายรัฐบาลอเมริกันผูยื่นฟองไมโครซอฟทในคดี ปองกันการผูกขาด เขาชนะใจผูพิพากษาดวยการใชคำอธิบายขอกลาวหาของรัฐบาลไดอยางชัดเจน โรค Dyslexia ทำใหเขาเลี่ยงไมใชคำศัพทยาวๆ ยากๆ แมจะรูความหมายของคำพวกนี้ เขาก็ไมใช ในการอางเหตุผลสนับสนุนของตน เขาอธิบายในบทสมัภาษณวา “ผมเกรงจะพูดผิด” โชคดีที่ความ จำเปนตองพึ่งพาคำงายๆทำใหคนอื่นเขาใจเหตุผลของเขาไดงายขึ้นไปดวย 6 สำหรับเดวิด บอยส แลว Dyslexia เปนพรสวรรคเพราะเขาพบวิธีประยุกตใชแบบแผนที่เกิดซ้ำๆ นี้ใหเกิดประโยชน และเปลี่ยนมันใหเปนจุดแข็ง ดวยการผสมผสานความรูและทักษะทั่วไป พรสวรรค เกิดมาจากกระบวนการซับซอนทางสมอง โดยจุดประสานประสาท (Synapse) เปนตัว สรางพรสวรรคใหกับแตละคน 10
 11. 11. พัฒนาการทางสมองผสมกับปจจัยดานกรรมพันธุ และประสบการณวัยเด็ก ชวยใหคุณพบวาจุด เชื่อมโยงบางประเภทราบรื่นและใชงานไดงายกวาจุดเชื่อมโยงอื่น ตัวตนของคุณเปนปจเจกชนที่มีพรสวรรคแตกตางไปจากคนอื่น คุณจะตอบสนองโลกดวยวิธีของคุณ เองที่พิเศษและเฉพาะตัวอยางยั่งยืน เราแตละคนจะมองโลกไมเหมือนกัน ดังนั้น Common Sense จึงไมมีอยูจริง อยางไรก็ตามความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเราไมไดแบงแยกพวกเราจากกันโดยสิ้นเชิง เราแตละ คนมีความคิดและความรูสึกรวมกับเพื่อนมนุษยดวยกันหลายเรื่อง ไมวาเราจะไดรับการเลี้ยงดูมาใน วัฒนธรรมใด แตละคนคุนเคยกับอารมณ เชนความกลัว ความเจ็บปวด ความละอาย และความ ภูมิใจ เราจะมาลองมาดูตัวอยางเพื่อแยกแยะใหเห็นระหวางองคประกอบของ ทักษะ ความรู และ พรสวรรคกันซักหนึ่งตัวอยาง เมื่อหลายปกอน ผมและคุณชนะทีมงานของผม ไปทำงานที่พนัสนิคม หลังเลิกงานก็เขาไปทาน อาหารเย็นในรานชื่อครัววังเดือนหา เราสองคนเดินเขารานพรอมหอบโนตบุคคนละเครื่องหวังจะไป สรุปงานตอใหเสร็จ พอเดินเขาไปในรานพนักงานบริการคนหนึ่งเดินเขามาตอนรับเราดวยสีหนายิ้ม แยม พรอมกลาวตอนรับอยางเปนมิตร เธอบอกกับเราวา “เชิญโตะในสุดดีกวาคะมีปลั๊กไฟใหเผื่อวา ตองการใชคอมฯ” พอเรานั่งลง เธอก็สอบถามเราวาตองการทานอาหารแบบไหน แพอะไร ชอบ อะไรเปนพิเศษ พอเราจะสั่งปลากะพงเธอบอกวาวันนี้ไมสด ไมแนะนำ ขอเสนอปลาเกาดีกวา เธอ ฟง สังเกต และเสนอแนะอยางยอดเยี่ยม ผมสรุปไดเลยวาจุดแข็งของพนักงานคนนี้คือการบริการ ยอดเยี่ยม นี่คือสิ่งที่เธอทำไดดี สังเกต เขาใจ ตั้งใจ ถาม ฟง พูด รูสตอคของสด รูรายการอาหาร ดูแล รายบุคคล รูทำเลที่นั่ง จิตวิทยา ชางพูด 11
 12. 12. หากนำมาแยกแยะจะเปนดังนี้ จุดแข็งของพนักงานผูนี้คือ การบริการลูกคายอดเยี่ยม ทักษะ ความรู พรสวรรค ฟง พูด ถาม สังเกต จิตวิทยา ทำเลที่นั่ง สตอคของสด รายการอาหาร เขาใจ ตั้งใจ ชางพูด ดูแลรายบุคคล สำหรับพรสวรรคทั้ง 34 ขอนั้น สามารถที่จะจำแนกไดออกเปนสี่กลุมคือ ความสัมพันธ Relating Themes การสรางผลกระทบ Impacting Themes ความมุงมั่น Striving Themes ความคิด Thinking Themes Communication Empathy Harmony Includer Individualization Relator Responsibility Command Competition Developer Maximizer Positivity Win Over Others Achiever Activator Adaptability Belief Discipline Focus Restorative Self-Assurance Significance Analytical Arranger Connectedness Consistency Context Deliberative Futuristic Ideation Input Intellection Learner Strategic 12
 13. 13. ทำไมพรสวรรคของคุณจึงสำคัญมากในการสรางจุดแข็ง ในแตละวันเราตัดสินใจเรื่องปลีกยอยนับพันครั้ง เราไมสามารถที่จะใชเหตุผลมาพิจารณาตัดสินใจได ทุกเรื่อง ในสถานการณเชนนี้สมองคุณจะทำงานอยางที่ธรรมชาติทำเสมอ นั่นคือหาวิธีที่สะดวกที่สุด ซึ่งก็คือปฏิบัติตามพรสวรรคของคุณที่คุณถนัดและคุนเคย พรสวรรคของคุณซึ่งก็คือ Synapse หรือเซลลสมองที่แข็งแกรงที่สุดของคุณนั้น เปนวัตถุดิบที่ สำคัญที่สุดในการสรางจุดแข็ง ถาคุณสามารถระบุพรสวรรคที่ทรงพลังที่สุดของตน และขัดเกลามัน ดวยทักษะและความรู คุณก็ใกลจะไดใชชีวิตที่เขมแข็ง รองรอยของพรสวรรค ประการแรกหากคุณตองการจะเผยใหเห็นพรสวรรคของตน คุณควรติดตาม ปฏิกิริยาตอบสนอง แบบที่เกิดขึ้นเองในทันทีทันใดตอสถานการณ ตัวอยางเชน ลูกนองโทรมาลางานเพราะลูกปวย หาก สิ่งแรกที่คุณคิดคือ ใครจะมาทำงานแทนเขา คุณอาจจะมีพรสวรรคดานระมัดระวัง หากสิ่งแรกที่ คุณคิดคือลูกเขามีอาการหนักไหมและลูกนองคุณมีจิตใจเปนอยางไร คุณอาจจะมีพรสวรรคในเรื่อง เห็นอกเห็นใจ นอกจากนี้เราสามารถคนหารองรอยของพรสวรรคจาก • ความปรารถนาอยางแรงกลา โดยเฉพาะในวัยเยาว เชนดาราสองคนในขณะที่พวกเขามีอายุ เพียงสิบขวบ เขาหามุมในหองอาหารถกกันเรื่องโปรเจ็คทหนังของเขาทั้งคูในชวงพักเที่ยง เปน ประจำ หรือ • การเรียนรูไดเร็ว เชนอองรีไมเคยจับพูกันจนอายุ 21 หลังพักฟนจากอาการปวย แมเขาอยากหา อะไรมาใหเขาทำเพลินๆ จึงเอากลองสีมาให เขาพบวาเขาเรียนรูวิธีวาดรูปจากคูมือไดอยาง รวดเร็ว ทำใหเขาประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกรในเวลาตอมา หรือ • สิ่งที่ทำแลว “รูสึกดี” เชนบางคนพอใจเมื่อเห็นคนอื่นปรับปรุงไดแมเพียงเล็กนอยในขณะที่คน สวนใหญมองไมเห็น บางคนชอบจัดความสับสนใหเปนระเบียบ บางคนสนุกสนานไปกับการเปน เจาภาพในงานใหญ บางคนชื่นชมในความสะอาดยิ้มใหตัวเองตอนดูดฝุนในหองเสร็จ บางคนรัก ความคิด บางคนไมเชื่อในความคิดแตกลับตื่นเตนไปกับความทาทายในการวิเคราะหหา “ความ จริง” บางคนจำเปนตองทำใหไดมาตราฐานของตน • อีกวิธีหนึ่งก็คือสังเกตเรื่อง “ความรูสึกเกี่ยวกับเวลา” หากกิจกรรมใดคุณรูสึกวาเมื่อไรจะหมด เวลาเสียที แสดงวานั่นไมใชพรสวรรค ในทางกลับกัน หากคุณรูสึกวา เมื่อไรจะมีโอกาสไดทำ อีก นั่นนาจะเปนพรสวรรคของคุณ 13
 14. 14. แบบประเมิน StrengthsFinder (SF) คือแบบสอบถามจำนวน 177 คู เพื่อวิเคราะหจุดแข็งของผูตอบ โดยแตละคำถามจะมีคำตอบให เลือกหนึ่งในหาขอ ผูตอบแตละคนจะไดรหัสสวนตัวจากหนังสือฯ เลมละหนึ่งรหัส ซึ่งตองลงทะเบียน ที่ www.strengthsfinder.com ทำใหใชไดหนึ่งรหัสตอหนึ่งคน เทานั้น เพื่อจำลองสถานการณใหเหมือนจริง ผูตอบจะมีเวลาเพียง 20 วินาทีตอขอ SF ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อเติมจุดแข็งใหคุณ แตเพื่อหาวาคุณมีศักยภาพที่จะเปนจุดแข็งไดดีที่สุดใน เรื่องใด คุณจะไดรับผลทันทีเมื่อตอบเสร็จ เปนการแสดงผลพรสวรรคที่เดนที่สุดของคุณหาประการ ซึ่งเรียก วา ลักษณะเฉพาะของคุณ (Signature Themes) พรสวรรคนี้อาจจะยังไมใชจุดแข็ง พรสวรรค แตละประการเปนแบบแผนของความคิด ความรูสึก หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ซึ่งเปนความเปน ไปไดสูงมากหากพัฒนาตอไปอาจจะเปนจุดแข็งของคุณ 14
 15. 15. เราจะรูแคบเกินไปหรือไม ถาเราเนนลักษณะเฉพาะของตน 6 การที่คุณเชี่ยวชาญในการรูวาลักษณะเฉพาะของคุณรวมกันแลวเปนอยางไรแลว คุณจะยิ่งมั่นใจใน ความพิเศษเฉพาะของตนเอง ไมวาคุณจะมีเชื้อชาติ เพศ อายุ หรืออาชีพใด ก็จะมั่นใจวาไมมีใคร ในโลกเหมือนคุณทั้งหมด มันจะสงผลตอไปวา ถาคุณพิเศษเฉพาะอยางถาวรและนาอัศจรรยแลว คนอื่นๆก็ตองพิเศษเฉพาะ เชนกัน นอกจากความคลายกันอยางผิวเผินแลว แตละคนมีมุมมองที่แตกตางไปเล็กนอย แตก็สราง ความหมายใหแกโลกนี้ คุณอาจจะชื่นชอบความทาทายที่จะปนเขาลูกใหม (พรสวรรคดานผูสรางความสำเร็จ) แตคนอื่นอาจ อยากชวยเหลือผูอื่น (ความเชื่อ) คุณอาจเกงในการคนพบแบบแผนจากขอมูล (ชางวิเคราะห) แต คนอื่นอาจมีวิสัยทัศนที่จะเห็นผลกระทบจากการคนพบของคุณ (อนาคต) คุณอาจสามารถสรางกลุม คนที่รูจักคุณและพรอมชวยเหลือคุณเต็มกำลังไดโดยธรรมชาติ (ชนะใจ) แตคนอื่นอาจสรางความ สัมพันธกับคนกลุมนี้ไดลึกซึ้งกวา (สรางสัมพันธ) ยิ่งคุณรูจักความซับซอนของพรสวรรคของคุณเทาไร คุณก็ยิ่งสามารถระบุและมองเห็นคุณคาของ ความซับซอนของผูอื่น ในทางกลับกัน ยิ่งคุณไมเห็นคาของพรสวรรคของตนเอง คุณก็ยิ่งไมเห็นวา พรสวรรคของผูอื่นมีคา เราจะจัดการอยางไรกับจุดออนของตน นิยามของจุดออนในที่นี้คือ อะไรก็ตามที่ขัดขวางการปฏิบัติใหเปนเลิศ พอคุณรูจุดออนของตนแลว สิ่งแรกที่คุณทำไดก็คือระบุวาจุดออนนั้นเปน ทักษะ ความรู หรือ พรสวรรค มีขอสังเกตงายๆคือ ถาคุณยังปฏิบัติไดต่ำกวาเกณฑหลังจากหาความรูและทักษะที่คุณรูสึกวาจำเปน มาแลว เมื่อนั้นเราก็ทอนโจทยไดวาสวนประกอบที่หายไปตองเปนพรสวรรค พอถึงจุดนั้น คุณควร เลิกเสียเวลาพยายามหาความรูเพื่อใหเปนเลิศ แลวหันมาใชกลยุทธที่สรางสรรค 15
 16. 16. ซึ่งกลยุทธที่ไดกลั่นกรองมาจากการสัมภาษณผูปฏิบัติไดเปนเลิศมาแลวมีหาวิธีคือ 1. ทำใหดีกวาเดิมเล็กนอย ไทเกอร วูดส เลนหลุมทรายไมเกง ก็ตองฝกใหพอใชได และสนใจเปนพิเศษในการขัดเกลาวงสวิง เพื่อใหจุดแข็งของเขาสมบูรณแบบมากที่สุด 2. ออกแบบสนับสนุน เชนเควิน ออนเรื่องกลยุทธ เขาจะใชวิธีการจินตนาการ ในตอนเชากอนที่เขาจะสวมรองเทา เขา จะนึกวาดคำวา “อะไร” ลงบนรองเทาขางซาย และคำวา “ถา” บนรองเทาขางขวา เพื่อเตือน ตนเองวา “อะไรจะเกิดขึ้นถา...” เพื่อใหเขาคาดถึงอุปสรรคไวลวงหนา ซึ่งเปนลักษณะของ พรสวรรคกลยุทธ 3. ใชพรสวรรคที่แข็งแกรงมากลบจุดออน นักแตงเพลงที่แตงทำนองเพราะมาก แมวาเนื้อรองจะไมเขาทาเลยก็ตาม 4. หาคูหู เชนมิเชลมีพรสวรรคดานเปาหมายที่ชัดเจน แตออนดานการสรางสัมพันธ จึงเปดธุรกิจโดยหุนกับ เดวิดที่เกงเรื่องการสรางสัมพันธ แตออนเรื่องเปาหมายที่ชัดเจน 5. เลิกทำสิ่งนั้น พรสวรรคของเราสามารถบอกใหรูวาอยูในอาชีพที่เหมาะสมหรือไม ผลจาก SF จะไมคอยบอกอะไรนักในเรื่องของวงการที่คุณควรเลือก แมจะบอกแนวทางในเรื่อง บทบาทไดบาง ผูเขียนไมแนะนำใหควรเชื่อถือในเรื่องแนวทางนั้น ทั้งนี้มีตัวอยางในหนังสือหลาย กรณีที่คนสามารถประสบความสำเร็จไดในทุกสาขาอาชีพ ไมวาเขาจะมีลักษณะเฉพาะอยางไร ขึ้นอยู กับวารูจักตนเอง และสามารถใชประโยชนจากจุดแข็งไดมากเพียงใดตางหาก นอกจากนี้ มีตัวอยางการคนพบวงการที่เหมาะสมหลายวิธี การฟงความปรารถนาอยางแรงกลาที่ ดึงดูดเรา แลวพิจารณาวาเรารูสึกเปนพิเศษกับเรื่องไหน อาจเปนวิธีหนึ่ง ถายังไมรูสึก “ปง” กับ เรื่องไหนเปนพิเศษ คุณก็ตองทดลองในชวงระหวางศึกษาหรือในชวงปแรกๆระหวางทำงาน แลว ตัดทางเลือกใหแคบลง นอกจากนี้อาจจะลองพูดคุยกับผูที่ทำงานในบทบาท หรือวงการที่เราสนใจ ก็เปนอีกแนวทางหนึ่ง 16
 17. 17. เราจะใชประโยชนจากความรูความเขาใจในเรื่องพรสวรรคและจุดแข็งอยางไร TheCoach ไดนำ SF มาใชในการพัฒนาภาวะผูนำและผูบริหารโดยใชในสามลักษณะคือ 1. ปลดปลอยศักยภาพของเราแตละคน เชนในกรณีที่ผมมี Connectedness คือสามารถเชื่อมโยงเรื่องราว ประเด็น หรือบุคคล ที่คนอื่น มองไมเห็นเขาดวยกันไดดี กอนหนานั้นผมไมทราบมากอนวานี่คือจุดแข็ง คิดวาเปนจุดออนเสียอีก เวลาในที่ประชุมเมื่อตองมีการออกความคิดเห็น ผมมักจะพูดเปนคนสุดทาย โดยการเชื่อมโยง ประเด็นและความกังวลใจของคนในที่ประชุมออกมาขมวด แตผมไมทราบวาเปนจุดแข็ง ดังนั้นผมจึง มักไมออกความเห็น หรือถาออกความเห็นก็มักจะตื่นเตนจนเกินเหตุเพราะรูสึกวาตนเองคิดเองไมเปน คอยแตหากินกับความคิดของชาวบาน จึงพูดออกมาไดไมดี แตพอรูวานี่เปนจุดแข็งของเรา ดังนั้น ทุกครั้งจึงมักขอพูดสรุปเปนคนสุดทาย ที่นาขำก็คือครั้งหนึ่งที่บิ๊กซีใหผมไปนั่งฟงเขาสัมนาแผนงานกัน ทั้งวัน เพื่อที่จะใหผมกลาวสรุปขมวดประเด็นตอนหานาทีสุดทายแคนั้นเอง อีกตัวอยางหนึ่ง บางคนมีจุดแข็งคือ Deliberative คือระมัดระวัง ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะมองปญหาที่ อาจจะเกิดไดเร็วกวาคนอื่นๆมาก จนเจาตัวหรือคนรอบขางคิดวาเปนพวกมองโลกในแงราย หากใคร จะระดมความคิดอยามาถามเขาเดี๋ยวจะวงแตกกอนเพราะมองแตความเสี่ยง ในทางกลับกันหาก เขาใจจุดแข็งของเขา เวลาระดมสมองตองการความคิดสรางสรรค อาจจะไมตองเชิญเขาเขามา จนกระทั่งพอไดแนวทางสองสามวิธี คราวนี้ก็เชิญเขาเขามาชวยระบุความเสี่ยงวาแตละทางเลือกมี ความเสี่ยงอะไรบาง เขาก็จะทำไดอยางดีเยี่ยมทีเดียว 2. Mentoring / Coaching วิธีนี้ผมนำมาใชที่ไทยออยลคือการใชเปนแนวทางเพื่อให Mentor/Mentee เขาใจจริตซึ่งกันและกัน ใน กรณีการโคช ผมใชมากเลยสำหรับการโคชผูบริหารรายบุคคล และสำหรับพวกเราก็สามารถใชโคช ทีมงานแตละคนได 3. เขาใจและเรียนรูที่จะใชจุดแข็งของสมาชิกในทีม ในหลายๆองคกรเขาจะตั้งโตะไวเลยวาแตละคนมีพรสวรรคอะไรบาง เพื่อเพื่อนๆจะไดรูวาใครมีแนว โนมจะถนัดหรือมีจุดแข็งในเรื่องอะไร และจะใชประโยชนจากจุดแข็งของทีมงานแตละคนไดอยางไร 17
 18. 18. แนวทางการใชหนังสือ “เจาะจุดแข็ง” ในการโคช 1. ใหบุคลากรที่เราตองการโคชทำแบบสอบถามจากหนังสือ “เจาะจุดแข็ง” โดยทำตามขั้นตอนใน หนังสือ 2. นำผลขอมูลพรสวรรคทั้งหาขอมาใหผูทำหนาที่โคช พรอมนำหนังสือ “เจาะจุดแข็ง” มาดวย 3. เปดหนังสือทำตามขั้นตอนในหนาที่ 204 4. โดยที่ในหนาที่ 205 - 238 คือเมนูของการโคชพรสวรรคทั้ง 34 ขอ โดยเรียงตามลำดับภาษา อังกฤษ เริ่มตั้งแต Achiever - WOO เพียงแตหัวขอในแตละหนาไดแปลเปนภาษาไทย เชนหนา 205 สำหรับคนที่มีพรสวรรค Achiever จะเขียนไววา “วิธีบริหารคนที่แกรงดานผูสรางความสำเร็จ” 5. ใหเลือกหนาตามขอมูลของพรสวรรคทั้ง 5 ขอที่ไดมา เชน ผมมีพรสวรรค Connectedness, Input, Relator, Individualization, Maximizer. ผมก็จะไปดูเมนูในหนา 214, 227, 232, 226, 230 ตามลำดับ 6. ในแตละหนา ใหผูที่จะถูกโคช เลือกขอมูล 2-3 Bullet points ที่ตรงกับตัวแขา แลวเลาใหผูที่ เปนโคชฟง 7. ผูเปนโคช ฟงดวยความตั้งใจ ถามหาตัวอยางถาไมแนใจ ทำความเขาใจตกลงกันวา จากขอมูลที่ เขาบอกเรานั้น เขาอยากใหเรา สื่อสาร สอนงาน มอบหมายงาน บริหารเขา อยางไรที่ถูกจริต เขามากที่สุด 18
 19. 19. แนวทางการใช้ข้อมูลจาก Strengthsfinder เพื่อการวางแผนอาชีพ 19
 20. 20. What เอกสารชุดนี้ จากหนาที่ 21-54 แปลมาจากบางสวนในหนังสือ StrengthsQuest; Discover and develop your strengths in academics, career, and beyond written by Donald O. Clifton & Edward Chip Anderson. Why โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ใชเปนแนวทางสำหรับการวางแผนอาชีพในอนาคต สำหรับคนที่ไดทำ แบบสอบถาม Strengthsfinder และทราบวา พรสวรรค ทั้งหาขอของตนคืออะไรแลว How วิธีการใช ในแตละพรสวรรค จะมีขอเสนอแนะในสองประเด็นคือ - แนวทางการพัฒนาพรสวรรคขอนั้นๆ ไปเปนจุดแข็ง - แนวทางการประยุกตใชจุดแข็งในแตละสาขาอาชีพ 20
 21. 21. Achiever แนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ผูสรางความสำเร็จ” ไปเปนจุดแข็ง • เลือกทำงานที่มีโอกาสทำงานไดมากเทาที่คุณตองการ โดยมีการสนับสนุนใหคุณสามารถวัดผลความ กาวหนาของงานและประสิทธิภาพของงานไดเปนระยะๆ คุณจะสนุกไปกับความทาทายนี้ • คุณสามารถจะทำงานไดโดยไมจำเปนตองใหใครมากระตุน ตั้งเปาหมายในงานใหทาทายเขาไว ตั้ง เปาหมายใหมใหสูงขึ้นเมื่อจบงานเดิม • ตระหนักวาเราอาจจะเปนคนที่เพลิดเพลินกับการเรียน/ทำงานหนัก แบบหามรุงหามค่ำ และไม ชอบใชเวลาในการนอนมาก เมื่อเทียบกับคนทั่วไป • ทำงาน/เรียน รวมกับคนที่ชอบทุมเทแบบเรา บอกเปาหมายของเราใหเขาทราบ เขาจะไดชวยเรา ได • ตระหนักวาเราอาจจะไมรูสึกยินดียินรายมากนักเมื่อเราทำอะไรไดสำเร็จก็ตาม • มุงความสนใจในการขยันและทุมเทเพพื่อการเรียนรูและพัฒนาตนเองใหเกงขึ้น • คุณปรารถนาที่จะมีชีวิตที่มีจุดมุงหมาย และมีความหมาย วางแผนชีวิตโดยใชเกณฑวา “เปาหมาย ที่ตั้งไวสำคัญจริงหรือไม” และ “มันจะมีนัยสำคัญหรือความหมายกับเราหรือไม” • แมวาคุณจะมีพลังมากมาย แตวาตองใหมั่นใจวาคุณไมรับงานตางๆเขามาจนจัดการไมอยู เราตอง บรรลุเปาหมายที่มีความหมายไมใชสักแตเพียงวาดูยุงอยางไมมีนัยสำคัญ แนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ผูสรางความสำเร็จ” ในแตละสาขาอาชีพ • เลือกงานที่ทาทาย งานที่มีการวัดผลเปนรายวัน • เลือกงานที่มีโอกาสใหไดแสดงผลงานเดี่ยวไดงาย งานที่คุณสามารถควบคุมขั้นตอน ตาราง ประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพ และแผนงาน • ขยับขยายไปสูองคกรหรือสาขาอาชีพที่มีผลตอบแทนที่ชัดเจนเกี่ยวกับ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ยอดขาย ผลกำไร หรือดัชนีความพึงพอใจของลูกคา • หางานที่มีโอกาสไดทำในสิ่งที่ถนัดในทุกๆวัน บอกคนที่ทำงานดวยวาคุณปรารถนาผลงานที่เปนเลิศ มิใชเพียงแคทำใหไดตามเกณฑเทานั้น • หางานที่คุณสามารถจะทำงานหนักไดตามที่คุณตองการ เลี่ยงงานที่อาจจะตองมีการเกี่ยวของ หรืออาจจะถูกควบคุมดวยดวยหนวยงานอื่นๆอยางมาก จนคุณไมสามารถจะทำงานไดมากตามที่ ปรารถนา • ตระหนักวาคุณอาจจะไมใชคนที่เหมาะกับทุกๆองคกร หาโอกาสเกี่ยวของกับหนวยงานที่มุงมั่นผล สัมฤทธิ์ของงานจากคนที่มุงความสำเร็จ 21
 22. 22. Activator แนวทางการพัฒนาพรสวรรค “นักริเริ่มทำงาน” ไปเปนจุดแข็ง • เลือกทำงานที่คุณมีอิสระในการตัดสินใจและลงมือทำไดดวยตนเอง • รับผิดชอบกับความเอาจริงเอาจังของคุณ โดยหมั่นถามวาคุณตองทำงานสวนไหนบางเมื่อตอง ทำงานเปนทีม • คุณอาจจะชอบทำงานใหเสร็จเร็ว แตงานอาจจะไมเรียบรอยในสายตาของหัวหนา สื่อสารกับ หัวหนาคุณตั้งแตเริ่มทำงานวา ขอใหประเมินผลงานของคุณจากผลสำเร็จ แทนที่จะกังวลใจกับขั้น ตอนที่อาจจะไมเรียบรอยมากนัก • พยายามทำงานรวมกับคณะทำงานที่กระตือรือรนเนนผลงาน การใชเวลาในการรวมประชุมแบบยืด เยื้อกับคณะทำงานอาจทำใหคุณเหนื่อยหนายได • จัดทำตารางรายงานผลความคืบหนาของงานเปนรายวันหรือรายสัปดาห • ริเริ่มกิจกรรมตางๆ อยารอใหคนอื่นเริ่ม • เช็คลิสตจะมีประโยชนสำหรับคุณ ใชมันสำหรับการบริหารเวลา โดยจัดลำดับความสำคัญ และใช เพื่อทำใหรูสึกผอนคลายเมื่อไดเห็นวาเราไดทำงานอะไรแลวเสร็จไปบาง • หากคุณเกิดการจุดประกายไอเดียใหมๆ หาทางบันทึกไว แลวใชมันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม คุณไม จำเปนตองลงมือทำทันทีกับทุกๆไอเดียใหมๆที่ตื่นตาตื่นใจ แนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “นักริเริ่มทำงาน” ในแตละสาขาอาชีพ • ระบุภาวะผูนำที่เราอยากเปน คุณอยากเปนผูนำแบบไหน เชน ผูนำนักคิด ผูนำนักบัญชาการ ผูนำที่คอยสงสัญญาณไฟเขียว ผูนำคนกลุมใหญ ผูนำคนกลุมเล็ก ผูนำพันธกิจ ผูนำเนนกำไร ผูนำแบบนักกีฬา • ระบุภาวะผูนำแบบไมเปนทางการ ในสาขาอาชีพ บริษัท หรือหนวยงาน ซึ่งคุณสามารถเขาไปมี สวนรวมได โนมนาวเพื่อนรวมงานวาพวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ แกไขปญหา ริเริ่มโครง การใหมๆ ฟนฝาอุปสรรค และลุกขึ้นสูใหมได • หางานที่คุณมีโอกาสมีอิสระในการตัดสินใจและลงมือทำไดดวยตนเอง • พิจารณาโอกาสเปนเจาของธุรกิจ จัดทำรายการธุรกิจที่คุณสนใจ เริ่มทำใหสำเร็จ แลวขายออกไป คุณจะเบื่อหากธุรกิจคุณเขาที่แลว ลองนึกถึงประสบการณที่นาเบื่อในอดีตเมื่อทุกอยางเขาที่เขาทาง แลว • เลือกงานที่ผลงานโชวมากกวาการนำเสนอ แมวาคุณอาจจะพูดกระตุนใหคนทำงานไดดีก็ตาม เลือกงานและหนวยงานอยางรอบคอบ มองหางานที่เนนผลงานจริงๆ • ตระหนักวาหัวหนางานบางคนอาจจะอึดอัดกับการรุกเราของคุณเพื่อสรางผลงานอยางรวดเร็ว 22
 23. 23. Adaptability แนวทางการพัฒนาพรสวรรค “การปรับตัว” ไปเปนจุดแข็ง • เลือกทำงานที่ความสำเร็จเกิดจากการตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชนงานนักขาว การทำรายการทีวีสด งานหองฉุกเฉิน งานบริการลูกคา งานแบบนี้คนที่ปรับตัวเร็วจะไดเปรียบ • พัฒนาการปรับตัวใหเกงขึ้นเรื่อยๆ เชน การบานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยๆ ใหเรียนรูวาจะ ปรับตารางชีวิตอยางไรใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไดโดยมีแรงกดดันนอยที่สุด • เมื่อแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น ชวยหาวิธีที่จะทำใหเพื่อนๆของคุณบางคนที่ปรับตัวไมเกง เพราะวาบางคนอาจจะนิ่งอึ้งทำอะไรไมถูก คุณจะชวยพวกเขาใหหาทางออกได • สรางสมชื่อเสียงและบารมีในการตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงไดดี ไมนานคนจะตระหนักวาคุณ เปนคนที่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีสติ • ไมตองขอโทษหากคุณสามารถตอบสนองแบบทันทีทันไดไดดีกวาคนอื่นๆ ในทางตรงกันขาม ชวย คนอื่นใหตระหนักวาหลายครั้งหากไมสามารถตอบสนองไดเร็วทันทวงที อาจสูญเสียโอกาสเหลานั้น ไปได • คุณมีขีดความสามารถสูงในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง อยาลืมทำไปทีละเรื่อง ไมวาจะ เปนการเรียน งานสังคม หรือกิจกรรมตางๆ • คุณมีแนวโนมจะ “รอใหเกิด” ซึ่งเปนสิ่งที่ดีเหมาะสำหรับคุณ เพราะวาไมเสียเวลาและพลังงานมาก • สำหรับคนอื่นๆแลว เขาอาจจะมองวา “ดูเหมือนทุกอยางมันเขารูปเขารอยเหมาะเจาะสำหรับคุณ” เปนสิ่งที่ดี ไมใชโชคชวย เปนเพราะคุณมีพรสวรรคในการปรับตัวที่ดีตางหาก แนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “การปรับตัว” ในแตละสาขาอาชีพ • ระบุงาน 3-4 อยางที่เหมาะกับการตอบสนองโดยการอยูกับปจจุบันแบบคุณ หลีกเลี่ยงการเลือก งานที่ตองมี กฎ ระเบียบขั้นตอนที่ชัดเจน เยิ่นเยอ หรือมีการควบคุมเรื่องเวลาอยางเขมขน • สัมภาษณคนที่ทำงานหลายๆคน ในองคกรที่เปนโครงการนำรอง หรืองานที่คนหาและสำรวจอะไร ใหมๆ ถามเขาวาในแตละวันชีวิตของพวกเขาเปนอยางไร เก็บขอมูลไว หลังจากนั้น ลองประเมิน ดูวาแบบแผนและวิถีชีวิตของคนเหลานี้เปนอยางไร • ลองหางานชั่วคราวในองคกรที่ตองการความยืดหยุนสูง บันทึกดู 3-5 วิธี ที่พรสวรรคดานปรับตัว ของคุณจะมีประโยชนในภาวะแวดลอมแบบนั้น • ลองประเมิน งานที่เราไมชอบในอดีต ลองดูวาในเนื้องานใดที่พรสวรรคขอนี้เปนประโยชน ในเนื้อ งานใดที่มันเปนขอเสียเปรียบ บทเรียนนี้สอนอะไรใหเรา • เริ่มจัดทำแฟม “งานที่เหมาะกับเรา” ในแตละสัปดาห ใสขอมูลใหมๆที่เราเรียนรูวาพรสวรรคดาน ปรับตัวชวยเราไดในงานแบบไหน ใชขอมูลนี้ในการเตรียมตัวเขียนใบสมัครงาน และการสัมภาษณ • ติดตามพนักงานที่ทำงานในลักษณะตองตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชน บริการลูกคา มัคคุเทศน บริการคนไข 23
 24. 24. Analytical แนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ชางวิเคราะห” ไปเปนจุดแข็ง • เลือกงานที่คุณไดมีโอกาสวิเคราะหขอมูล หาแบบแผน หรือจัดหมวดหมูความคิด เชน คุณอาจ จะถนัดงานวิจัย (การตลาด การเงิน การแพทย) การบริหารขอมูล งานบรรณาธิการ การบริหาร ความเสี่ยง • ไมวาคุณจะทำงานอะไร ระบุแหลงขอมูลที่เชื่อถือได คุณจะทำงานไดดีเมื่อมีขอมูลที่นาเชื่อถือ สนับสนุนตรรกะของคุณ คนควาหาหนังสือที่มีคุณภาพ เว็บไซดหรือสิ่งพิมพที่คุณสามารถอางอิงได • พัฒนาทักษะการวิเคราะห โดยทำความรูจัก และแลกเปลี่ยนแนวคิดกับคนที่เชี่ยวชาญดานการ วิเคราะห หรือผูชำนาญการในงานที่คุณสนใจ • ลงทะเบียนเรียนรูวิชาเกี่ยวกับการวิเคราะห โดยเฉาะการศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่คุณชื่นชมตรรกะ ของเขา • เสนอตัว หรืออาสา ที่จะใชพรสวรรคดานวิเคราะห เพื่อชวยคนที่อาจจะกำลังยุงยากกับการ จัดการขอมูลจำนวนมาก โดยการนำโครงสรางมาจัดระเบียบขอมูลใหเขา • คุณสามารถมองหารายละเอียด โดยเฉพาะสิ่งสำคัญหรือแตกตาง ที่คนอื่นอาจจะมองขาม • มองหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับสถานการณ พรสวรรคของคุณชวยใหคุณสามารถเชื่อมโยง แนวคิดตางๆทำใหงายตอการเขาใจสำหรับคนอื่นๆ • อานใหมากเทาที่จะทำได คุณมีความสามารถที่จะนำขอมูลทั้งหลายมาเชื่อมโยงกัน แนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ชางวิเคราะห” ในแตละสาขาอาชีพ • เลือกงานที่ตองใชการวิเคราะหมากๆเชน บัญชี การเงิน กฎหมาย วิศวกร นักวิทยาศาสตร การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และงานสื่อสารมวลชนก็นาสนใจ • เลือกงานที่คุณมีโอกาสตัดสินใจบนพื้นฐานของการประเมินและวิเคราะห ขอมูล ตัวเลข หลักฐาน งานวิจัย • ตรวจสอบงานที่ใชตรรกะ เชนงานเกี่ยวกับการคนควาประวัติศาสตร ภาพยนตร ภาพเขียน การ ออกแบบภูมิทัศน มนุษยวิทยา รถยนตรกลไก และการเรียบเรียงเพลง • เลือกงานที่คุณมี Passion อยากลัววาคนอื่นจะบอกวามันเปนงานที่ไมเหมาะกับคุณ • เลือกอาชีพที่คุณไดมีโอกาสใชทักษะการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปญหา-ทางแกปญหาใน แตละวัน • อยาเลือกงานที่มีผลตอบแทนสูงแตวาอาจจะไมไดใชการคิดวิเคราะหมากนัก 24
 25. 25. Arranger แนวทางการพัฒนาพรสวรรค “นักจัดการ” ไปเปนจุดแข็ง • เลือกงานที่ซับซอน ภายใตสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงสูง โดยมีลักษณะงานซ้ำซากนอย • ใชพรสวรรคขอนี้ของคุณในการชวยเหลือจัดการ งานจิตอาสา หรือกิจกรรมเพื่อสังคม • แมวางานประจำที่มีการออกแบบมาอยางดแลว ก็สามารถยกระดับพัฒนาขึ้นไปใด ใชพรสวรรคขอ นี้ทาทายตัวเองวาจะสามารถทำใหเกิดประสิทธิผลสูงขึ้นไปอีกไดอยางไร • ศึกษาระบบการจัดการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อจะไดเขาใจวามีกระบวนการจัดการที่ล้ำเลิศนั้นได อยางไร บันทึกการเรียนรู และนำมาประยุกตใชกับระบบงานของคุณเอง • เรียนรูเกี่ยวกับพรสวรรคของเพื่อน พี่นอง เพื่อนรวมงาน ชวยพวกเขาใหตระหนักวาพรสวรรค ของแตละคนเหมาะกับการทำงานอะไร • มีสวนรวมจัดงานโครงการใหญ อาจจะเปนกิจกรรมสันทนาการของสถาบันการศึกษา หรืองานคืน สูเหยา หรืองานโครงการของชมรมตางๆ • พิจารณาโอกาสที่จะใชทักษะในการบริหารคน พัฒนาระบบเพื่อทำใหคนประสบความสำเร็จในงาน จากพรสววรคของแตละคน • ตระหนักวาคุณมีศักยภาพในการทำงานโครงการหลายๆงานพรอมๆกัน รวมทั้งการจัดลำดับความ สำคัญกอนหลัง พรสววรคขอนี้ของคุณทำใหคุณทำงานไดหลายๆงานในเวลาเดียวกัน แนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “นักจัดการ” ในแตละสาขาอาชีพ • มองหาโอกาสทำงานที่ตองปรับตัวเปลี่ยนแปลงบอยๆ ประเมินดูวาระดับการเปลี่ยนแปลง และรูป แบบของการเปลี่ยนแปลงแบบใด ที่ถูกจริตคุณมากที่สุด • ใหน้ำหนักความสำคัญกับกฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทำงานของคุณ ตระหนักวาสิ่งเหลานี้เปนสิ่ง ที่ชวยใหเพื่อนรวมงานทำงานไดอยางมีบรรทัดฐานและประสบความสำเร็จ • สำหรับโครงการที่ทาทายและนาสนใจ ขอความชวยเหลือจากเพื่อนๆเพื่อใหพวกเขาชวยเสาะหา ขอมูลจากอินเตอรเน็ท ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่ใหความสำคัญเรื่องการทำงานเปนทีม • มองตำแหนงงาน จากประกาศรับสมัครงาน โดยพุงความสนใจไปที่ตำแหนงที่ทำใหคุณมีโอกาส ชวยเหลือคนอื่นๆใหสามารถมีงานทำเพื่อมีรายไดเลี้ยงตัวเขาได • มองหาตำแนหงงานที่ทำใหคุณมีโอกาสจัดการงานตางๆเขาเปนแผนงาน จัดการกระบวนการตางๆ การบริหารโครงการ และการบริหารกิจกรรมที่มีความหลากหลาย • พิจารณางานที่เปนตัวแทนการเปลี่ยนแปลง สอบถามคนที่เคยผานงานพลิกฟนสถานการณเลวราย ใหกลับมาเปนดีไดดวยการจัดการทรัพยากรตางๆ การปรับแตงแผนงานและเวลา ถามพวกเขาวา พวกเขารูไดอยางไรวาถึงเวลาแลวที่จะขยับไปสูตำแหนงอื่น 25
 26. 26. Belief แนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ความเชื่อ” ไปเปนจุดแข็ง • ทบทวนคานิยมสวนตัวใหชัดเจน โดยการนึกถึงวันที่ดีที่สุดของคุณ ในวันนั้น กิจกรรมที่คุณทำคือ อะไร และในแตละกิจกรรมมันสะทอนตัวตนและคานิยมของคุณอยางไร คุณจะวางแผนชีวิต อยางไรใหมีวันที่ดีที่สุดของคุณใหมากเทาที่จะเปนไปได • สื่อสารใหคนอื่นทราบถึงคานิยมของคุณ มันจะชวยใหคนอื่นเขาใจคุณไดมากขึ้น และจะสงผลทำให เขาสามารถที่จะติดตอสื่อสารไดถูกจริตคุณมากที่สุด • หางานที่สอดคลองกับคานิยมหลักของคุณ โดยเฉพาะเลือกมองหาองคกรที่มีจุดมุงหมายเพื่อทำให สังคมดีงาม • หากิจกรรมเพื่อสังคมทำนอกสถาบันการศึกษา เชน อาสาสมัครทำงานในโรงพยาบาล หรือลง สมัครรับเลือกตั้ง • หาเพื่อนที่มีอุดมการณและคานิยมรวมกันกับคุณอยางจริงจัง • ปรับตัวใหสอดคลองกับโลกแหงความเปนจริง โดยยังรักษาคานิยมหลักและอุดมการณของคุณ • จัดลำดับความสำคัญและลงมือทำตามใหดี อยาคิดและทำแบบสุดโตงตามความเชื่ออยางเดียว • ในเรื่องความเชื่อที่คุณมีมากที่สุด หาบทบาทที่มีโอกาสสงเสริมและสนับสนุนความเชื่อนั้น แนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ความเชื่อ” ในแตละสาขาอาชีพ • อยารับงานที่แมวาจะจายดีหรือมีความนาสนใจอยางมาก แตงานนั้นขัดแยงกับอุดมการณและความ เชื่อหลักของคุณ • มองหาโอกาสทำงานกับองคกรที่มีจุดมุงหมายที่ดีงาม ที่มีความตั้งใจที่จะทำใหคุณภาพชีวิตของคนดี ขึ้นอยางจริงจัง • เปรียบเทียบ พันธกิจขององคกร ที่คุณสนใจจะรวมงาน กับสิ่งที่องคกรทำและปฎิบัติจริง วา สอดคลองกันเพียงใด • มองหาโอกาสในงาน การแพทย งานบังคับใชกฎหมาย งานสนับสนุนชุมชน งานชวยผูอพยพ งานสอน งานหนวยกูภัย อยาลืมคุยกับคนที่ทำงานเหลานั้นดวยวาองคกรนั้นเปนอยางไร พูดคุย กับหัวหนางานขององคกรเหลานั้น • หาพี่เลี้ยง และเปนพี่เลี้ยงใหคนอื่น ตระหนักวามันจะชวยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเอง ในเรื่อง เกี่ยวกับพฤติกรรมของเรา การตัดสินใจ และความเชื่อ • พิจารณางานที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณ ทางการแพทย กฎหมาย การบริการทางทหาร การ บังคับใชกฎหมาย พระ หรือวิทยาศสาตร 26
 27. 27. Command แนวทางการพัฒนาพรสวรรค “บัญชาการ” ไปเปนจุดแข็ง • เลือกงานที่คุณมีโอกาสโนมนาวบุคคลอื่น งานขายอาจจะเหมาะกับคุณ • คุณไมกลัวการเผชิญหนา แตอยาลืมพัฒนา การใชคำพูด น้ำเสียง และเทคนิคอื่นๆ ที่จะทำให ศักยภาพขอนี้ของคุณมีประสิทธิผล และโนมนาวใจคนอื่นไดอยางมีกุศโลบาย • ใชประโยชนจากจุดแข็งนี้กับเพื่อนๆของคุณ เลือกโอกาสที่เหมาะสมเพื่อพูดอยางตรงไปตรงมาเกี่ยว กับเรื่องราวหรือประเด็นที่มีความละเอียดออน เพื่อนๆของคุณอาจจะรูสึกดีและชื่นชมจากการพูด แบบตรงไปตรงมาของคุณ • ชวยเพื่อนของคุณและเพื่อนรวมงาน ใหประสบความสำเร็จ โดยการกระตุนใหพวกเขามุงมั่นและ ติดตามผลอยางตอเนื่อง • มองหาจุดมุงหมายในชีวิต เลือกประเด็นที่เรามีความเชื่อ แลวหาทางฟนฝาเพื่อผลสำเร็จในเรื่อง นั้น • ตั้งคำถามยากๆเพื่อชวยใหคนอื่นเผชิญหนากับความจริงของชีวิต • การฟนฝาอุปสรรค และการเอาชนะขวากหนาม เปนแรงจูงใจที่ดีสำหรับคุณ • เลือกสถานการณที่คุณพอจะควบคุมไดแลวลงมือจัดการ หากลมเหลวก็ถือเปนบทเรียน ยอมรับ ความผิดพลาดแลวเรียนรูจากมัน อยาโทษคนอื่นหรือถอดใจ แนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “บัญชาการ” ในแตละสาขาอาชีพ • เลือกอาชีพที่คุณมีโอกาสโนมนาว เชน ทนาย เจาของธุรกิจ การขาย นักการเมือง นักการ ศึกษา การแพทย หรือพระ • ลองดูงานการขาย ประเมินดูวาผลิตภัณฑหรือบริการอะไรที่คุณสนุกหรือไมสนุกกับการขายสิ่งนั้น • มองหาโอกาสเปนผูบริหาร คุณชอบบัญชาการ หลีกเลี่ยงงานที่ตองคอยรับคำสั่งโดยไมมีโอกาส แสดงความคิดเห็น • มองหางานที่เติบโตเร็ว ตระหนักวาคุณมีความอดทนต่ำที่จะเปนลูกนองใครไปนานๆ • มองหาบทบาทที่คุณสามารถจะมีอิสระในการสรรสราง และควบคุมตนเองและคนอื่นๆ • ใชความหนักแนนและมั่นใจของคุณใหเปนประโยชน ในสถานการณที่สับสนวุนวาย คุณสามารถ ทำใหเพื่อนรวมงานคลายกังวลใจได 27
 28. 28. Communication แนวทางการพัฒนาพรสวรรค “การสื่อสาร” ไปเปนจุดแข็ง • คุณมีโอกาสที่จะทำงานไดดีในบทบาทที่ทำหนาที่ดึงดูดความสนใจจากผูคน พรสววรคของคุณมี โอกาสทำไดดีในงานอาชีพเหลานี้ เชน ครู พนักงานขาย การตลาด พระ และสื่อสารมวลชน • ฝกฝนการเลาเรื่องที่คุณชอบ ฟงเสียงของตนเองวามีวิธีการเลือกใชคำพูดเปนอยางไร • เมื่อคุณนำเสนอ สังเกตปฎิกิริยาของผูฟงใหดี ตอนไหนที่พวกเขาตอบสนองการนำเสนอของคุณได ดีมากๆ เมื่อจบการนำเสนอใชเวลาทบทวนวาคุณทำอยางไรบางในตอนนั้น บันทึกการเรียนรูของ คุณไวเพื่อใชในการนำเสนอครั้งตอไป นำสิ่งที่ไดเรียนรูมาพัฒนาและเตรียมการนำเสนอใหดียิ่งขึ้น ทำอยางนี้ทุกๆครั้ง • ระบุเปาหมายในชีวิตของคุณออกมา มันจะชวยสรางแรงจูงใจของคุณ • บันทึกเรื่องราวที่สรางแรงบันดาลใจสำหรับคุณ เลาเรื่องราวเหลานั้นบอยๆ • เปนตัวแทนนำเสนอใหกลุมของตน • เมื่อคนรับฟงเรื่องราวจากคนอื่น แลวเขาไมเขาใจ ชวยคนที่พูดดวยการพูดใหมอีกครั้งดวยภาษาที่ เขาใจงายๆ • เลือกกิจกรรมที่คุณมีโอกาสไดใชการพูดและการนำเสนอบอยๆ แนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “การสื่อสาร” ในแตละสาขาอาชีพ • ลองพิจารณางานเหลานี้ เชน นักพูดเพื่อความบันเทิง นักแสดง นักพูดสรางแรงบันดาลใจ หรือ วิทยากร • เลือกอาชีพที่ไดใชการพูด เชน ครู ดีเจ ที่ปรึกษา นักการเมือง นักประชาสัมพันธ พระ • มองหาโอกาสที่จะไดเปนตัวแทนขององคกรในการส่ือสารกับมวลชน ตัวแทนการพูดเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ หรือผูสมัครรับเลือกตั้ง • พิจารณาอาชีพในหองสมุด ที่มีหนาที่อานหนังสือใหเด็กฟง • เลือกอาชีพนักเลาเรื่อง • พิจารณางานขายที่ตองมีการนำเสอนตอหนากลุมคนบอยๆ 28
 29. 29. Competition แนวทางการพัฒนาพรสวรรค “การแขงขัน” ไปเปนจุดแข็ง • เลือกสภาพแวดลอมที่คุณสามารถวัดผลสำเร็จของงานไดอยางชัดเจน คุณอาจจะไมมีโอกาสพบ ความสามารถที่แทจริงของคุณเลยหากไมมีการเปรียบเทียบหรือการแขงขัน • ฉลองชัยชนะเมื่อบรรลุเปาหมาย ความสำเร็จจะไมมีความหมายหากไมมีการเฉลิมฉลอง • หาเพื่อนที่ชอบการแขงขัน แลวเปรียบเทียบความสำเร็จซึ่งกันและกัน • หาทางทำงานที่จำเจซ้ำซากใหนาสนใจ โดยการใชการเปรียบเทียบแขงขันกับตนเอง คุณจะพบวา คุณทำงานไดมากขึ้นอีกดวยวิธีการนี้ • หลีกเลี่ยงการแขงขันในสถานการณที่ผลลัพธวัดไดไมชัดเจน หรือà

×