Your SlideShare is downloading. ×
0
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Ch amp day 2 am
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Ch amp day 2 am

225

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
225
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ChAMP Workshop Day 2 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 2. àเ¾พ×ืè่ÍอàเµตÃรÕีÂยÁม¤คÇวÒาÁม¾พÃรŒŒÍอÁมÊสÙู§งÊสØุ´ด ÊสÓำËหÃรÑัºบËห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่¡กÒาÃร§งÒา¹นãใ¹นÍอ¹นÒา¤คµต 2 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 3. ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¤คØุ³ณ¨จÐะäไ´ดŒŒÃรÑัºบàเÁม×ืè่Íอ¨จºบ¡กÒาÃรÊสÑัÁม¹นÒา¤ค×ืÍอ... 1. ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณ¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร 2. ¤คØุ³ณÁมÕี¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁมáแºบºบäไËห¹น 3. ãใ¤คÃร¤ค×ืÍอ¤ค¹นµตŒŒ¹นáแºบºบ¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณ 4. ÁมÕีÍอÒาªชÕี¾พÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§ง·ท∙Õีè่ÍอÒา¨จ¨จÐะàเËหÁมÒาÐะ¡กÑัºบ¤คØุ³ณ 3 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 4. ãใ¹น¡กÅลØุ‹‹Áมªช‹‹ÇวÂย¡กÑั¹นÃรÐะ´ดÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด »ปÃรÐะâโÂยªช¹น·ท∙Õีè่àเÃรÒาäไ´ดŒŒÃรÑัºบ¨จÒา¡กªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹นàเÁม×ืè่ÍอÇวÒา¹น¹นÕีé้ 9:00-15:15 ¹น. 1. ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¤คÔิ´ดÇว‹‹ÒาÁมÕี»ปÃรÐะâโÂยªช¹นµตÍอ¹น¹นÕีé้¨จ¹น¨จºบ¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร 2. ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¤คÔิ´ดÇว‹‹ÒาÁมÕี»ปÃรÐะâโÂยªช¹นŠŠãใ¹นµตÍอ¹น·ท∙Óำ§งÒา¹น¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร 4 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 5. ÍอÒาªชÕี¾พãใ¹นÍอ¹นÒา¤คµต วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 6. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม a. ãใªชŒŒ Brain & Gadgets àเ¾พ×ืè่ÍอµตÍอºบ¤คÓำ¶ถÒาÁม 15 ¹นÒา·ท∙Õี 1. ÁมÕีÍอÒาªชÕี¾พÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§งãใ¹นÍอ¹นÒา¤คµต·ท∙Õีè่ÁมÕีáแ¹นÇวâโ¹นŒŒÁม·ท∙Õีè่´ดÕี 2. ÍอÒาªชÕี¾พàเËหÅล‹‹Òา¹นÑัé้¹นµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร¤คØุ³ณÊสÁมºบÑัµตÔิÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§ง b. ¹นÓำàเÊส¹นÍอ 15 ¹นÒา·ท∙Õี วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 7. Critical Thinking วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 8. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 9. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 10. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 11. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 12. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 13. áแÅลŒŒÇวàเÃรÒา¤คÇวÃร·ท∙ÓำÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร´ดÕี วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 14. “¡ก‹‹Íอ¹น¨จÐะàเªช×ืè่ÍอÍอÐะäไÃร ¢ขÍอãใËหŒŒãใªชŒŒÇวÔิ¨จÒาÃร³ณ­ÞญÒา³ณ¡ก‹‹Íอ¹น” ºบØุ­Þญàเ¡กÕีÂยÃรµตÔิ âโªช¤คÇวÑั²ฒ¹นÒา วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 15. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม Critical Thinking ´ดÙู¤คÓำáแ»ปÅลäไ·ท∙ÂยËห¹นŒŒÒา 66-69 áแÅลŒŒÇวµตÍอºบ¤คÓำ¶ถÒาÁมãใ¹น 10 ¹นÒา·ท∙Õี 1.Critical thinking ¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร 2. àเÃรÒา¨จÓำàเ»ปšš¹นµตŒŒÍอ§งÁมÕี·ท∙Ñั¡กÉษÐะ¹นÕีé้äไ»ปàเ¾พ×ืè่ÍอÍอÐะäไÃร 3. ÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃร¤คÔิ´ดáแºบºบ¹นÕีé้·ท∙ÓำÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร 4. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง·ท∙Õีè่´ดÕี¢ขÍอ§ง¡กÒาÃร¤คÔิ´ดáแºบºบ¹นÕีé้àเ»ปšš¹นÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร 5. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง·ท∙Õีè่äไÁม‹‹´ดÕี¢ขÍอ§ง¡กÒาÃรäไÁม‹‹¤คÔิ´ดáแºบºบ¹นÕีé้àเ»ปšš¹นÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 16. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 17. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม Critical Thinking ´ดÙู Clip áแÅลŒŒÇวªช‹‹ÇวÂย¡กÑั¹นµตÍอºบ¤คÓำ¶ถÒาÁมàเËหÅล‹‹Òา¹นÕีé้ÀภÒาÂยãใ¹น 10 ¹นÒา·ท∙Õี 1.Critical thinking ¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร 2. àเÃรÒา¨จÓำàเ»ปšš¹นµตŒŒÍอ§งÁมÕี·ท∙Ñั¡กÉษÐะ¹นÕีé้äไ»ปàเ¾พ×ืè่ÍอÍอÐะäไÃร 3. ÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃร¤คÔิ´ดáแºบºบ¹นÕีé้·ท∙ÓำÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร 4. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง·ท∙Õีè่´ดÕี¢ขÍอ§ง¡กÒาÃร¤คÔิ´ดáแºบºบ¹นÕีé้àเ»ปšš¹นÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร 5. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง·ท∙Õีè่äไÁม‹‹´ดÕี¢ขÍอ§ง¡กÒาÃร¤คÔิ´ดáแºบºบ¹นÕีé้àเ»ปšš¹นÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 18. Critical Thinking วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 19. ¡กÒาÃรºบŒŒÒา¹น »ปÃรÐะÂยØุ¡กµตŠŠãใªชŒŒ Critical Thinking ªช‹‹ÇวÂย¤คÔิ´ด âโ´ดÂยãใªชŒŒ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม áแÅลÐะ¤ค¹นµตŒŒ¹นáแºบºบ àเÃรÒาáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น¹น‹‹Òา¨จÐะàเËหÁมÒาÐะ¡กÑัºบ§งÒา¹นÅลÑั¡กÉษ³ณÐะäไËห¹น 1.ÍอÒาªชÕี¾พ·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡กãใ¹นÍอ¹นÒา¤คµต 3 ·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡ก 2. ÃรÐะºบØุáแ¹นÇว·ท∙Òา§ง¾พÑั²ฒ¹นÒาµต¹นàเÍอ§ง¨จÒา¡กÇวÑั¹น¹นÕีé้¨จ¹น¶ถÖึ§งÇวÑั¹น¨จºบ วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 • 20. “ãใËหŒŒ»ปÅลÒาàเ¢ขÒาËห¹นÖึè่§งµตÑัÇวàเ¢ขÒาÁมÕี¡กÔิ¹นËห¹นÖึè่§งÇวÑั¹น ÊสÍอ¹นÇวÔิ¸ธÕี¨จÑัºบ»ปÅลÒาãใËหŒŒ àเ¢ขÒา¨จÐะÁมÕี¡กÔิ¹นäไ»ปµตÅลÍอ´ดªชÕี¾พ” วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13

×