Ch amp day 1 pm

409 views

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
409
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ch amp day 1 pm

 1. 1. ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 2. 2. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จµตÑัÇวàเÍอ§งÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹น 2 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 3. 3. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 4. 4. àเÃร×ืè่Íอ§งÃรÒาÇว¢ขÍอ§ง·ท∙ËหÒาÃรÍอàเÁมÃรÔิ¡กÑั¹น ãใ¹นÊส§ง¤คÃรÒาÁมâโÅล¡ก¤คÃรÑัé้§ง·ท∙Õีè่ÊสÍอ§ง 4 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 5. 5. ÍอàเÁมÃรÔิ¡กÒาáแÅลÐะ¾พÑั¹น¸ธÁมÔิµตÃรÃร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹น¡กÙูŒŒÂยØุâโÃร»ป¨จÒา¡กàเÂยÍอÃรÁมÑั¹น 5 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 6. 6. 6 ¡กÍอ§ง·ท∙Ñั¾พÍอàเÁมÃรÔิ¡กÒา·ท∙ÃรÒาºบàเÃร×ืè่Íอ§งÃรÒาÇว¢ขÍอ§งÊสÕีè่¾พÕีè่¹นŒŒÍอ§งäไÃรÍอÑั¹น วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 7. 7. 7 ¾พÕีè่¹นŒŒÍอ§งäไÃรÍอÑั¹นàเÊสÕีÂยªชÕีÇวÔิµตÊสÒาÁม¤ค¹นãใ¹นàเÇวÅลÒาäไÅล‹‹àเÅลÕีè่Âย¡กÑั¹น วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 8. 8. 8 àเËหÅล×ืÍอäไÃรÍอÑั¹น¤ค¹นÊสØุ´ด·ท∙ŒŒÒาÂยÃรºบÍอÂยÙู‹‹áแ¹นÇวËห¹นŒŒÒาãใ¹น½ฝÃรÑัè่§งàเÈศÊส วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 9. 9. 9 Ëห¹น‹‹ÇวÂยÃรºบ¾พÔิàเÈศÉษáแ»ป´ด¤ค¹นÍอÍอ¡ก¤คŒŒ¹นËหÒา¾พÅล·ท∙ËหÒาÃรäไÃรÍอÑั¹น วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 10. 10. 10 ¾พÇว¡กàเ¢ขÒาÁมÒา¶ถÖึ§งàเÁม×ืÍอ§ง·ท∙Õีè่¡กÓำÅลÑั§งÃรºบ¡กÑั¹นÍอÂย‹‹Òา§ง´ดØุàเ´ด×ืÍอ´ด วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 11. 11. ÁมÕีµตÑัÇวÅลÐะ¤คÃรËหŒŒÒา¤ค¹น A. ¾พ‹‹Íอàเ´ดç็¡ก B. ·ท∙ËหÒาÃรãใ¨จ´ดÕี C. ¼ผÙูŒŒ¡กÍอ§ง D. àเÂยÍอÃรÁมÑั¹น E. ¾พÅลáแÁม‹‹¹น»ป„„¹น 11 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 12. 12. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมàเ´ดÕีè่ÂยÇว 10 ÇวÔิ¹นÒา·ท∙Õี ¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂย ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 1...................(ªชÍอºบÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 2................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 3................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 4................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 5...................(ªชÍอºบ¹นŒŒÍอÂย·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) 12 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 13. 13. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 14. 14. ÁมÕีµตÑัÇวÅลÐะ¤คÃรËหŒŒÒา¤ค¹น A. ¾พ‹‹Íอàเ´ดç็¡ก B. ·ท∙ËหÒาÃรãใ¨จ´ดÕี C. ¼ผÙูŒŒ¡กÍอ§ง D. àเÂยÍอÃรÁมÑั¹น E. ¾พÅลáแÁม‹‹¹น»ป„„¹น 14 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 15. 15. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมàเ´ดÕีè่ÂยÇว 10 ÇวÔิ¹นÒา·ท∙Õี ¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂย ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 1...................(ªชÍอºบÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 2................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 3................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 4................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 5...................(ªชÍอºบ¹นŒŒÍอÂย·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) 15 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 16. 16. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม ¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂยâโ´ดÂยÁมµตÔิàเÍอ¡ก©ฉÑั¹น·ท∙ ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 1...................(ªชÍอºบÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 2................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 3................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 4................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 5...................(ªชÍอºบ¹นŒŒÍอÂย·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) 16 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 17. 17. 17 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 18. 18. “¤คÇวÒาÁมàเ»ปšš¹น¨จÃรÔิ§ง¢ขÍอ§ง¤ค¹นÊสÍอ§ง¤ค¹น¨จÐะáแµต¡กµต‹‹Òา§ง¡กÑั¹น ãใ¹นàเËหµตØุ¡กÒาÃร³ณàเ´ดÕีÂยÇว¡กÑั¹น” Oscar Wilde - Irish novelist 1854-1900 18 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 19. 19. ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม 19 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 20. 20. ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ ËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃร ¤คÇวÒาÁมàเËหç็¹น ÁมÕี¼ผÅลµต‹‹Íอ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดáแÅลÐะ ¡กÒาÃร¡กÃรÐะ·ท∙Óำ¢ขÍอ§งàเÃรÒา àเÃรÒาãใªชŒŒÁมÑั¹นµตÑั´ดÊสÔิ¹น¤ค¹นáแÅลÐะàเËหµตØุ¡กÒาÃร³ณ } ¹นÔิÂยÒาÁม 20 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 21. 21. ·ท∙Õีè่ÁมÒา... 21 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 22. 22. ¤คÃรÍอºบ¤คÃรÑัÇว 22 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 23. 23. ÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁม 23 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 24. 24. ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา 24 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 25. 25. ÈศÒาÊส¹นÒา 25 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 26. 26. §งÒา¹น 26 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 27. 27. ÍอÂย‹‹ÒาµตÑั´ดÊสÔิ¹น¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม¤ค¹นÍอ×ืè่¹น àเ¾พÃรÒาÐะ¾พ×ืé้¹น°ฐÒา¹นàเÃรÒา·ท∙Õีè่áแµต¡กµต‹‹Òา§ง¡กÑั¹น ¢ขŒŒÍอ¤คÇวÃรÃรÐะÇวÑั§ง 27 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 28. 28. ¤คÇวÒาÁมÊสÑัµตÂย«ซ×ืè่Íอ ¤คÇวÒาÁมÍอÔิÊสÃรÐะ ¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ ¤คÇวÒาÁม©ฉÅลÒา´ด ¤คÇวÒาÁมÊสºบÒาÂย µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง: ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁมàเ¡กÃรÕีÂย§งÈศÑั¡ก´ดÔิì์ 28 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 29. 29. áแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นãใªชŒŒàเÇวÅลÒา 5 ¹นÒา·ท∙Õี ÃรÐะºบØุ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁมÊส‹‹Çว¹นµตÑัÇว 5 ¢ขŒŒÍอ àเÅล×ืÍอ¡ก¨จÒา¡กàเÁม¹นÙูãใ¹นËห¹นŒŒÒา 59-60 ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมàเ´ดÕีè่ÂยÇว 29 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 30. 30. àเÃรÒาãใËหŒŒ¤คØุ³ณ¤ค‹‹Òา¡กÑัºบÍอÐะäไÃร ÍอÐะäไÃร¤ค×ืÍอËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃร¢ขÍอ§งàเÃรÒา ÍอÐะäไÃร¤ค×ืÍอ¨จØุ´ดÂย×ื¹น¢ขÍอ§งàเÃรÒา àเÃรÒาµตÑั´ดÊสÔิ¹น¤ค¹นÍอ×ืè่¹น´ดŒŒÇวÂยàเ¡ก³ณ±ฑÍอÐะäไÃร ÁมÒาµตÃร°ฐÒา¹น·ท∙Õีè่àเÃรÒาãใªชŒŒÇวÑั´ด¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร áแ¹นÇว·ท∙Òา§ง¤คÓำ¶ถÒาÁม·ท∙Õีè่ãใªชŒŒªช‹‹ÇวÂยÃรÐะºบØุ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม 30 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 31. 31. ÃรÙูŒŒ¨จÑั¡กáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹น 31 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 32. 32. ¡กµตÔิ¡กÒา: ÍอÂย‹‹ÒาµตÑั´ดÊสÔิ¹น¤ค¹นÍอ×ืè่¹น 32 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 33. 33. ÍอÂย‹‹Òา¿ฟ˜˜§งáแºบºบ Fast Past Match 33 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 34. 34. ãใËหŒŒ¿ฟ˜˜§งáแºบºบ Listen to learn 34 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 35. 35. áแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น 1. àเÅล‹‹Òา¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม¢ขÍอ§งµต¹น 2.àเÅล‹‹Òา·ท∙Õีè่ÁมÒา¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¢ขŒŒÍอ 35 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 36. 36. ¤ค¹นµตŒŒ¹นáแºบºบ วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 37. 37. ¤ค¹นµตŒŒ¹นáแºบºบ ¤ค×ืÍอºบØุ¤ค¤คÅล·ท∙Õีè่àเÃรÒาÁมÕี¤คÇวÒาÁมªช×ืè่¹นªชÁม ãใ¹น¤คØุ³ณÊสÁมºบÑัµตÔิºบÒา§งÍอÂย‹‹Òา§งãใ¹นµตÑัÇวàเ¢ขÒา àเÃรÒาáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ¨จÒา¡กºบØุ¤ค¤คÅลàเËหÅล‹‹Òา¹นÑัé้¹น ¾พÇว¡กàเ¢ขÒาÁมÕี¼ผÅลµต‹‹Íอ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดáแÅลÐะ ¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม¢ขÍอ§งàเÃรÒา «ซÖึè่§งÊส‹‹§ง¼ผÅลµต‹‹ÍอÍอÒาªชÕี¾พ áแÅลÐะÇวÔิ¶ถÕีªชÕีÇวÔิµตãใ¹นÍอ¹นÒา¤คµต วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 38. 38. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง... วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 39. 39. Çว§งÈศ·ท∙¹น§ง ªชÑัÂย³ณÃร§ง¤คÊสÔิ§งËห วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 40. 40. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 41. 41. ¤คÒา¹น¸ธÕี áแÁม‹‹ªชÕีàเ·ท∙àเÃร«ซ‹‹Òา ÍอÍอ§ง«ซÒา¹น «ซÙู¨จÕี ÊสµตÕี¿ฟ ¨จç็ÍอºบÊส ฀ àเ»ปšš¹นàเÍอ¡ก ÃรÑัµต¹นàเÃร×ืÍอ§ง วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 42. 42. ¸ธ¹นÒา àเ¸ธÕีÂยÃรÍอÑั¨จ©ฉÃรÔิÂยÐะ วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 43. 43. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 44. 44. ºบÑั³ณ±ฑÙูÃร Åลè่Óำ«ซÓำ àเ·ท∙ÕีÂยÁม âโªช¤คÇวÑั²ฒ¹นÒา ¤คÖึ¡กÄฤ·ท∙¸ธÔิì์ »ปÃรÒาâโÁมªช «ซÔิ¤คàเÇว‹‹ àเºบÃร¤คàเ¡กŒŒ ÊสµตÕี¿ฟ ¨จç็ÍอºบÊส วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 45. 45. ÊสµตÕี¿ฟ ¨จç็ÍอºบÊส วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 46. 46. Imogene Hill (Teddy) วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 47. 47. ´ดÒาÇวÔิ¹นªชÕีè่ äไÍอ¹นÊสäไµต¹น àเÎฮ¹นÃรÕีè่ ¿ฟÍอÃร´ด ¤คÃรÙูàเ·ท∙ç็´ด´ดÕีé้µตÍอ¹นàเÃรÕีÂย¹นªชÑัé้¹นàเ¡กÃร´ดÊสÕีè่ àเÍอ´ดÇวÔิ¹น áแÅล¹น´ด (¼ผÙูŒŒÊสÃรŒŒÒา§ง¡กÅลŒŒÍอ§งâโ¾พÅลÒาÃรÍอÂย´ด) วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 48. 48. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 49. 49. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 50. 50. ¤คÒา¹น¸ธÕี áแÁม‹‹ªชÕีàเ·ท∙àเÃร«ซ‹‹Òา ÍอÑัºบÃรÒาÎฮÑัÁม ÅลÔิ¹น¤คÍอÅล¹น »ป‚‚àเµตÍอÃร ´ดÃรÑัê๊¡กàเ¡กÍอÃร ÇวÍอÃรàเÃรç็¹น àเºบç็¹น¹นÔิÊส วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 51. 51. ¤คÒา¹น¸ธÕี: ¤คÇวÒาÁมÍอ´ด·ท∙¹น áแÁม‹‹ªชÕีàเ·ท∙àเÃร«ซ‹‹Òา: ¡กÒาÃรàเÊสÕีÂยÊสÅลÐะ ÍอÑัºบÃรÒาÎฮÑัÁม ÅลÔิ¹น¤คÍอÅล¹น: ÍอÔิÊสÃรÐะÀภÒา¾พ »ป‚‚àเµตÍอÃร ´ดÃรÑัê๊¡กàเ¡กÍอÃร: ¡กÒาÃรÊสÍอ¹น ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช ÇวÍอÃรàเÃรç็¹น àเºบç็¹น¹นÔิÊส: ¡กÒาÃร¿ฟ˜˜§ง ¡กÒาÃรÊสÍอ¹น ¡กÒาÃรàเ¢ขÕีÂย¹น ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช ¤คØุ³ณÊสÁมºบÑัµตÔิ·ท∙Õีè่àเÃรÒาªช×ืè่¹นªชÁมáแµต‹‹ÅลÐะ·ท∙‹‹Òา¹น วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 52. 52. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมàเ´ดÕีè่ÂยÇว áแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นÃรÐะºบØุ¤ค¹นµตŒŒ¹นáแºบºบ¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นÍอÍอ¡กÁมÒา 4 ¤ค¹น 1. ãใ¤คÃรãใ¹น¤คÃรÍอºบ¤คÃรÑัÇว¤คØุ³ณ·ท∙Õีè่ÁมÕี¼ผÅลµต‹‹ÍอÇวÔิ¸ธÕี¤คÔิ´ด¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณ 2. ¤คÃรÙู/ÍอÒา¨จÒาÃรÂย·ท∙‹‹Òา¹นãใ´ด·ท∙Õีè่¤คØุ³ณÈศÃรÑั·ท∙¸ธÒา 3. ¤ค¹น·ท∙Õีè่ÁมÕีªช×ืè่ÍอàเÊสÕีÂย§ง·ท∙‹‹Òา¹นãใ´ด·ท∙Õีè่¤คØุ³ณÂย¡กÂย‹‹Íอ§ง 4. àเ¾พ×ืè่Íอ¹น/ÃรØุ‹‹¹น¾พÕีè่ ¹นÔิÊสÔิµต ¤ค¹นäไËห¹น·ท∙Õีè่¤คØุ³ณªช×ืè่¹นªชÁม วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 53. 53. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม •áแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นàเÅล‹‹ÒาãใËหŒŒàเ¾พ×ืè่Íอ¹นãใ¹น¡กÅลØุ‹‹Áม¿ฟ˜˜§งÇว‹‹Òา •¤ค¹นµตŒŒ¹นáแºบºบáแµต‹‹ÅลÐะ·ท∙‹‹Òา¹น •¤คØุ³ณ»ปÃรÐะ·ท∙Ñัºบãใ¨จ¤คØุ³ณÊสÁมºบÑัµตÔิÍอÐะäไÃร¢ขÍอ§งàเ¢ขÒา วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13

×