Ch amp day 1 am

491 views
411 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
491
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ch amp day 1 am

 1. 1. ChAMP Workshop วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 2. 2. àเ¾พ×ืè่ÍอàเµตÃรÕีÂยÁม¤คÇวÒาÁม¾พÃรŒŒÍอÁมÊสÙู§งÊสØุ´ด ÊสÓำËหÃรÑัºบËห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่¡กÒาÃร§งÒา¹นãใ¹นÍอ¹นÒา¤คµต 2 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 3. 3. ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¤คØุ³ณ¨จÐะäไ´ดŒŒÃรÑัºบàเÁม×ืè่Íอ¨จºบ¡กÒาÃรÊสÑัÁม¹นÒา¤ค×ืÍอ... 1. ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณ¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร 2. ¤คØุ³ณÁมÕี¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁมáแºบºบäไËห¹น 3. ãใ¤คÃร¤ค×ืÍอ¤ค¹นµตŒŒ¹นáแºบºบ¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณ 4. ÁมÕีÍอÒาªชÕี¾พÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§ง·ท∙Õีè่ÍอÒา¨จ¨จÐะàเËหÁมÒาÐะ¡กÑัºบ¤คØุ³ณ 3 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 4. 4. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 5. 5. ¤คÇวÒาÁมàเ¡กÕีè่ÂยÇว¢ขŒŒÍอ§งàเªช×ืè่ÍอÁมâโÂย§ง »ป‡‡Íอ¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล ÊสÃรŒŒÒา§งÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ ¤คÇวÒาÁมàเ»ปšš¹น»ป˜˜¨จàเ¨จ¡กºบØุ¤ค¤คÅล ¤คÇวÒาÁมàเ»ปšš¹นàเÅลÔิÈศ 5 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 6. 6. »ปÅล´ด»ปÅล‹‹ÍอÂยÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พ¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น 6 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 7. 7. ÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤ค วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 8. 8. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จáแÅลÐะãใªชŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น¨จÒา¡ก¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง¢ขÍอ§งàเÃรÒา 8 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 9. 9. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ 1. ºบ·ท∙¹นÓำ 2.áแ¹นÇว¤คÔิ´ดàเÃร×ืè่Íอ§ง¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง 3.§งÒา¹นÇวÔิ¨จÑัÂยÊส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹น 4.·ท∙Õีè่ÁมÒา¢ขÍอ§ง¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค 5.¡กÒาÃร¹นÓำäไ»ปãใªชŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น 9 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 10. 10. 1. ºบ·ท∙¹นÓำ วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 11. 11. ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ¡กÅลØุ‹‹Áม ªช‹‹ÇวÂย¡กÑั¹นÃรÐะ´ดÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดÇว‹‹Òา ãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง¹นÑัé้¹น àเÃรÒาÁมÕี¤คÓำ¶ถÒาÁมÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§ง 11 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 12. 12. 10 »ปÕี¡กè่Íอ¹น... 12 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 13. 13. 13 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 14. 14. 14 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 15. 15. Connectedness Input Relator Individualize Maximizer 14 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 16. 16. Connectedness Input Relator Individualize Maximizer 14 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 17. 17. Connectedness Input Relator Individualize Maximizer Focus Learner Analytical Strategic Significance 14 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 18. 18. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 19. 19. ·ท∙ÓำàเÇวÔิÃร¤คªชÍอ»ปÃร‹‹ÇวÁม¡กÑัºบ·ท∙ÕีÁม¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร¢ขÍอ§งÁมÔิàเªชÅล 16 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 20. 20. áแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นàเÅล‹‹ÒาÇวÔิ¸ธÕีºบÃรÔิËหÒาÃร¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค¢ขÍอ§งµต¹นãใËหŒŒàเ¾พ×ืè่Íอ¹น¿ฟ˜˜§ง 17 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 21. 21. 18 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 22. 22. 18 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 23. 23. ÁมÑั¹นàเÇวÔิÃร¤ค! 19 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 24. 24. 20 ธนาคารแหงประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 25. 25. 2. áแ¹นÇว¤คÔิ´ดàเÃร×ืè่Íอ§ง¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 26. 26. 22 ãใ¹น»ป‚‚ ¤ค.Èศ. 2001 ¨จÒา¡ก¡กÒาÃรÇวÔิ¨จÑัÂย¢ขÍอ§ง¡กÑัÅลÅลÑั»ป.... วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 27. 27. ¡กÑัÅลÅลÑั»ปÊสÑัÁมÀภÒาÉษ³ณ¤ค¹น 1.7 ÅลŒŒÒา¹น¤ค¹น ãใ¹น 101 Íอ§ง¤ค¡กÃร ¡กÇว‹‹Òา 63 »ปÃรÐะàเ·ท∙Èศ ´ดŒŒÇวÂย¤คÓำ¶ถÒาÁม·ท∙Õีè่Çว‹‹Òา... 23 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 28. 28. ãใ¹น·ท∙Õีè่·ท∙Óำ§งÒา¹น ÁมÕี¡กÕีè่¤ค¹น·ท∙Õีè่ÁมÕีâโÍอ¡กÒาÊส·ท∙ÓำÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่·ท∙Óำäไ´ดŒŒ´ดÕี·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด ·ท∙Øุ¡กæๆÇวÑั¹น 24 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 29. 29. 25 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 30. 30. 20% 26 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 31. 31. 20% 26 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 32. 32. 27 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 33. 33. Íอ§ง¤ค¡กÃรÊส‹‹Çว¹นãใËห­Þญ‹‹ÁมÕีÊสÁมÁมµตÔิ°ฐÒา¹น·ท∙Õีè่¤คÅลÒา´ดàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น.... 28 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 34. 34. ·ท∙Øุ¡ก¤ค¹นàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§งãใ´ด¡กç็äไ´ดŒŒ áแ·ท∙ºบ·ท∙Øุ¡กàเÃร×ืè่Íอ§ง 29 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 35. 35. ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา·ท∙Õีè่´ดÕี·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด¤ค×ืÍอ·ท∙Øุ‹‹Áม¤คÇวÒาÁมÊส¹นãใ¨จ·ท∙Õีè่¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น 30 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 36. 36. ¼ผÙูŒŒ¨จÑั´ด¡กÒาÃร ÂยÍอ´ดàเÂยÕีè่ÂยÁม ÃรÐะ´ดÑัºบâโÅล¡กÁมÕีÊสÁมÁมµตÔิ°ฐÒา¹นÇว‹‹Òา... 31 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 37. 37. ¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹นáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นÁมÕี¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง·ท∙Õีè่áแµต¡กµต‹‹Òา§ง¡กÑั¹น 32 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 38. 38. µตŒŒÍอ§งãใªชŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹นÊสÙู§งÊสØุ´ด¨จÒา¡ก¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น 33 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 39. 39. àเ¾พÃรÒาÐะ... ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤คáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นÂยÑัè่§งÂย×ื¹นáแÅลÐะ¾พÔิàเÈศÉษàเ©ฉ¾พÒาÐะµตÑัÇว ¤คÇวÃรÁมØุ‹‹§งàเ¹นŒŒ¹น¾พÑั²ฒ¹นÒา ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ·ท∙Õีè่âโ´ด´ดàเ´ด‹‹¹น¢ขÍอ§ง¼ผÙูŒŒ¹นÑัé้¹น 34 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 40. 40. 3. §งÒา¹นÇวÔิ¨จÑัÂยÊส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹น วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 41. 41. àเÁม×ืè่Íอ¨จºบ·ท∙Ñัé้§งÊสÒาÁม¤คÅลÔิ»ป 1.ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ¡กÅลØุ‹‹Áม 2.áแÅล¡กàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¤คÇวÒาÁมàเËหç็¹น 36 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 42. 42. §งÒา¹นÇวÔิ¨จÑัÂยÊสÒาÁมàเÃร×ืè่Íอ§ง 1. ·ท∙ÓำäไÁม¤ค¹นÊส‹‹Çว¹นãใËห­Þญ‹‹¨จÖึ§งÊส¹นãใ¨จ¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น 2. àเÃรÒาàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒäไ´ดŒŒ´ดÕีãใ¹น¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง 3. ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งàเ¾พÔิè่ÁมÂยÍอ´ด¢ขÒาÂย 37 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 43. 43. ·ท∙ÓำäไÁม¤ค¹นÊส‹‹Çว¹นãใËห­Þญ‹‹¨จÖึ§งÊส¹นãใ¨จ¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น • ¶ถŒŒÒาÅลÙู¡กàเÃรÒา¡กÅลÑัºบ¨จÒา¡กâโÃร§งàเÃรÕีÂย¹น • ÊสÍอºบäไ´ดŒŒÊสÒาÁมÇวÔิªชÒา A, C áแÅลÐะ F • àเÃรÒา¤คÇวÃรÊส¹นãใ¨จÇวÔิªชÒาäไËห¹น • 20 »ป‚‚¢ขŒŒÒา§งËห¹นŒŒÒาàเ´ดç็¡ก¨จÐะäไ´ดŒŒ´ดÕีãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§งãใ´ด 38 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 44. 44. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 45. 45. àเÃรÒาàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒäไ´ดŒŒ´ดÕีãใ¹น¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง • ¤ค.Èศ. 1960 ¹นÃร. 6,000 ¤ค¹น • àเ¢ขŒŒÒาÍอºบÃรÁม¡กÒาÃรÍอ‹‹Òา¹นàเÃรç็Çว • ¤ค¹น·ท∙Õีè่Íอ‹‹Òา¹น»ป¡กµตÔิ 90 ¤คÓำ/¹นÒา·ท∙Õี • ¤ค¹น·ท∙Õีè่Íอ‹‹Òา¹นàเÃรç็Çว 350 ¤คÓำ/¹นÒา·ท∙Õี 40 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 46. 46. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 47. 47. 90 350150 2900 àเ´ดç็¡ก»ป¡กµตÔิ àเ´ดç็¡กÍอ‹‹Òา¹นàเÃรç็Çว ¡ก‹‹Íอ¹นÍอºบÃรÁม ËหÅลÑั§งÍอºบÃรÁม +67% +729% 42 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 48. 48. ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งàเ¾พÔิè่ÁมÂยÍอ´ด¢ขÒาÂย • ¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹น¢ขÒาÂยÊสÍอ§ง¡กÅลØุ‹‹Áม Marriott VC • ¡กÅลØุ‹‹Áม·ท∙Õีè่·ท∙Óำ StrengthsFinder ¤คØุÂย¼ผ¨จ¡ก. • ¼ผ‹‹Òา¹นäไ»ปËห¹นÖึè่§ง»ป‚‚ »ป´ด¡กÒาÃร¢ขÒาÂย > 17% • ÂยÍอ´ด¢ขÒาÂย´ดÕี¡กÇว‹‹Òาàเ»ปšš¹นÅลŒŒÒา¹น $ ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะÊสÒา¢ขÒา • ãใËหŒŒÅล§ง·ท∙Øุ¹นÊส‹‹§งàเÊสÃรÔิÁมäไ»ป·ท∙Õีè่¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งàเ¾พÃรÒาÐะ¤คØุŒŒÁม¤ค‹‹ÒาÊสØุ´ด 43 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 49. 49. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 50. 50. ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น 45 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 51. 51. ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น 46 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 52. 52. ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น 47 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 53. 53. ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น 48 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 54. 54. ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง? 49 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 55. 55. ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง “¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมÍอÂย‹‹Òา§งãใ´ดÍอÂย‹‹Òา§งËห¹นÖึè่§ง äไ´ดŒŒáแ·ท∙ºบÊสÁมºบÙูÃร³ณáแºบºบÍอÂย‹‹Òา§งÊสÁมè่ÓำàเÊสÁมÍอ” 50 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 56. 56. ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค 17 ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง 51 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 57. 57. áแºบºบáแ¼ผ¹น¢ขÍอ§ง¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒÊสÖึ¡ก ËหÃร×ืÍอ ¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม·ท∙Õีè่àเ¡กÔิ´ด«ซé้Óำæๆ «ซÖึè่§งÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¹นÓำÁมÒา »ปÃรÐะÂยØุ¡กµตŠŠãใªชŒŒãใËหŒŒàเ¡กÔิ´ด»ปÃรÐะâโÂยªช¹นäไ´ดŒŒ ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค... 52 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 58. 58. 4. ·ท∙Õีè่ÁมÒา¢ขÍอ§ง¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 59. 59. 42 ÇวÑั¹นËหÅลÑั§ง»ป¯ฏÔิÊส¹น¸ธÔิ 54 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 60. 60. ÊสÁมÍอ§ง¨จÐะàเµตÔิºบâโµตÍอÂย‹‹Òา§งÃรÇว´ดàเÃรç็Çวàเ»ปšš¹นàเÇวÅลÒาÊสÕีè่àเ´ด×ืÍอ¹น 55 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 61. 61. àเ«ซÅลÅลÊสÁมÍอ§ง (¹นÔิÇวÃรÍอ¹น) ¹นÑัºบáแÊส¹นÅลŒŒÒา¹นàเ«ซÅลÅล¨จÐะ¶ถÙู¡กÊสÃรŒŒÒา§ง¢ขÖึé้¹น 56 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 62. 62. àเÁม×ืè่Íอ·ท∙ÒาÃร¡กÍอÒาÂยØุÃรÒาÇว 7 àเ´ด×ืÍอ¹นãใ¹น¤คÃรÃรÀภÁมÒาÃร´ดÒา... 57 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 63. 63. ¹นÔิÇวÃรÍอ¹นáแµต‹‹ÅลÐะàเ«ซÅลÅล¨จÐะÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃร¡กÑั¹นàเÍอ§ง 58 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 64. 64. àเÁม×ืè่Íอ¹นÔิÇวÃรÍอ¹น Êส×ืè่ÍอÊสÒาÃร¶ถÖึ§ง¡กÑั¹น ÊสÓำàเÃรç็¨จàเÃรÕีÂย¡กÇว‹‹Òา äไ«ซáแ¹นºบÊส 59 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 65. 65. ¾พÍอ 3 ¢ขÇวºบ ¹นÔิÇวÃรÍอ¹น¹นÑัºบáแÊส¹นÅลŒŒÒา¹นàเ«ซÅลÅล¹นÑัé้¹น áแµต‹‹ÅลÐะàเ«ซÅลÅล¨จÐะÊสÃรŒŒÒา§งäไ«ซáแ¹น»ปÊส ¡กÑัºบÍอÕี¡ก 15,000 ¹นÔิÇวÃรÍอ¹น 60 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 66. 66. áแºบºบáแ¼ผ¹น¢ขÍอ§งÊสÒาÂยãใÂยãใ¹นÊสÁมÍอ§ง¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณ «ซÖึè่§ง¤คÃรÍอºบ¤คÅลØุÁมÊสÅลÑัºบ«ซÑัºบ«ซŒŒÍอ¹นáแÅลÐะ¾พÔิàเÈศÉษ àเ©ฉ¾พÒาÐะµตÑัÇว¹นÑัé้¹นäไ´ดŒŒ¶ถÙู¡ก¶ถÑั¡ก·ท∙Íอ¢ขÖึé้¹นÁมÒา 61 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 67. 67. ÃรÐะËหÇว‹‹Òา§ง 3-15 »ป‚‚ àเ¤คÃร×ืÍอ¢ข‹‹ÒาÂยãใ¹นÊสÁมÍอ§งºบÒา§งÊส‹‹Çว¹น ¨จÐะàเÃรÔิè่ÁมÊสÙู­ÞญàเÊสÕีÂยäไ«ซáแ¹น»ปÊส·ท∙Õีè่ºบÃรÃร¨จ§งÊสÃรŒŒÒา§ง¢ขÖึé้¹นÁมÒาàเ»ปšš¹น¾พÑั¹นæๆÅลŒŒÒา¹น 62 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 68. 68. ¾พÍอ¤คÃรºบ 16 »ป‚‚ ¡กÒาÃร¶ถÑั¡ก·ท∙Íอ¡กç็ËหÂยØุ´ดÅล§ง 63 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 69. 69. ¾พÃรŒŒÍอÁม¡กÑัºบàเ¤คÃร×ืÍอ¢ข‹‹ÒาÂย¤คÃรÖึè่§ง Ëห¹นÖึè่§งËหÒาÂยäไ»ป 64 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 70. 70. äไ«ซáแ¹น»ปÊส·ท∙Õีè่áแ¢ขç็§งáแ¡กÃร‹‹§ง·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด·ท∙Õีè่ËหÅล§งàเËหÅล×ืÍอÍอÂยÙู‹‹ ¤ค×ืÍอ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณ 65 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 71. 71. ¨จÒา¡ก¡กÒาÃรÇวÔิ¨จÑัÂย ¡กÇว‹‹Òา 30 »ป‚‚ 66 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 72. 72. °ฐÒา¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล ¡กÇว‹‹Òา 2 ÅลŒŒÒา¹น 67 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 73. 73. àเÃรÒาáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นÁมÕี 34 ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค 68 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 74. 74. ÅลÓำ´ดÑัºบ¢ขÍอ§งàเÃรÒาáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น äไÁม‹‹àเËหÁม×ืÍอ¹น¡กÑั¹น 69 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 75. 75. 1 ãใ¹น 33,000,000 70 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 76. 76. 1 ãใ¹น 33 ÅลŒŒÒา¹น¤ค¹น·ท∙Õีè่ÁมÕี¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค 5 ¢ขŒŒÍอàเÃรÕีÂย§งàเËหÁม×ืÍอ¹นàเÃรÒา 71 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 77. 77. ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค 17 ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง 72 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 78. 78. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง: ºบÃรÔิ¡กÃรÃรŒŒÒา¹นÍอÒาËหÒาÃร 73 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 79. 79. ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่àเ¢ขÒา·ท∙Óำäไ´ดŒŒ´ดÕี ÊสÑั§งàเ¡กµต àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ µตÑัé้§งãใ¨จ ¶ถÒาÁม ¿ฟ˜˜§ง ¾พÙู´ด ÃรÙูŒŒÊสµตÍอ¤ค¢ขÍอ§งÊส´ด ÃรÒาÂย¡กÒาÃรÍอÒาËหÒาÃร ´ดÙูáแÅลÃรÒาÂยºบØุ¤ค¤คÅล ÃรÙูŒŒ·ท∙ÓำàเÅล·ท∙Õีè่¹นÑัè่§ง ¨จÔิµตÇวÔิ·ท∙ÂยÒา ªช‹‹Òา§ง¾พÙู´ด 74 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 80. 80. ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง: ºบÃรÔิ¡กÒาÃรàเ¡กÔิ¹น¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง 75 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 81. 81. ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค ¿ฟ˜˜§ง ¾พÙู´ด ¶ถÒาÁม ÊสÑั§งàเ¡กµต ¨จÔิµตÇวÔิ·ท∙ÂยÒา ·ท∙ÓำàเÅล·ท∙Õีè่¹นÑัè่§ง ÊสµตÍอ¤ค¢ขÍอ§งÊส´ด ÃรÒาÂย¡กÒาÃรÍอÒาËหÒาÃร àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ µตÑัé้§งãใ¨จ ªช‹‹Òา§ง¾พÙู´ด ´ดÙูáแÅลÃรÒาÂยºบØุ¤ค¤คÅล ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ºบÃรÔิ¡กÒาÃรÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาÂยÍอ´ดàเÂยÕีè่ÂยÁม 76 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 82. 82. 77 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 83. 83. ÇวÕี´ดÕีâโÍอ¤คÅลÔิ»ป • àเÃร×ืè่Íอ§ง¢ขÍอ§งÊสÒาÂย¡กÒาÃรºบÔิ¹นàเ«ซÒา·ท∙àเÇวÊสµต • ÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาÍอÑัÅลäไ«ซàเÁมÍอÃร¶ถ‹‹ÒาÂยÃร´ด¡กÒา§งàเ¡ก§ง • äไÁม¤คºบÃรÔิ¡กÒาÃรàเ¡กÔิ¹น¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง • ÃรÐะºบØุ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ áแÅลÐะ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค 78 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 84. 84. ÃรÐะºบØุÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่äไÁม¤ค·ท∙Óำäไ´ดŒŒ´ดÕี 79 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 85. 85. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 86. 86. ÃรÐะºบØุÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่äไÁม¤ค·ท∙Óำäไ´ดŒŒ´ดÕี 81 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 87. 87. ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง¢ขÍอ§งäไÁม¤ค: ºบÃรÔิ¡กÒาÃรàเ¡กÔิ¹น¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง 82 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 88. 88. ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค ÊสÑั§งàเ¡กµต ¿ฟ˜˜§ง ¶ถÒาÁม ¾พÙู´ด ÃรÐะàเºบÕีÂยºบÊสÒาÂย¡กÒาÃรºบÔิ¹น ¡กÒาÃร¹นÓำ¡กÃรÐะàเ»ป‰‰Òา ¡กÒาÃรãใªชŒŒËหŒŒÍอ§ง¹นé้Óำ ¡กÒาÃร·ท∙Óำ¤คÇวÒาÁมÊสÐะÍอÒา´ด Empathy Restorative Arranger Achiever ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง¢ขÍอ§งäไÁม¤ค: ºบÃรÔิ¡กÒาÃรàเ¡กÔิ¹น¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง 83 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 89. 89. ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค 17 ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง 84 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 90. 90. ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง “¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมÍอÂย‹‹Òา§งãใ´ดÍอÂย‹‹Òา§งËห¹นÖึè่§ง äไ´ดŒŒáแ·ท∙ºบÊสÁมºบÙูÃร³ณáแºบºบÍอÂย‹‹Òา§งÊสÁมè่ÓำàเÊสÁมÍอ” 85 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 91. 91. 5. ¡กÒาÃร¹นÓำäไ»ปãใªชŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 92. 92. àเÃรÒา¨จÐะãใªชŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น¨จÒา¡ก ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤คáแÅลÐะ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งàเ¾พ×ืè่Íอ... 87 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 93. 93. 1. »ปÅล´ด»ปÅล‹‹ÍอÂยÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พ¢ขÍอ§งàเÃรÒาáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น 88 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 94. 94. 2. Mentoring / Coaching 89 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 95. 95. 3. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จáแÅลÐะàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ·ท∙Õีè่¨จÐะãใªชŒŒ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค¢ขÍอ§งÊสÁมÒาªชÔิ¡กãใ¹น·ท∙ÕีÁม 90 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 96. 96. 4. ¾พÑั²ฒ¹นÒา¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งãใËหŒŒÂยÍอ´ดàเÂยÕีè่ÂยÁม วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 97. 97. áแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นàเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇว ¤ค¹นÅลÐะ 5 ¹นÒา·ท∙Õี 92 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 98. 98. ¡กÒาÃร¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤คŠŠãใËหŒŒàเ»ปšš¹น¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ãใ¹นàเÍอ¡กÊสÒาÃรËห¹นŒŒÒา 21-54 ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค¨จÐะÁมÕี¢ขŒŒÍอàเÊส¹นÍอáแ¹นÐะ áแ¹นÇว·ท∙Òา§ง¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค¢ขŒŒÍอ¹นÑัé้¹นæๆ äไ»ปàเ»ปšš¹น¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ¤คÓำÊสÑัè่§ง: áแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นàเÅล×ืÍอ¡ก¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลËหŒŒÒา¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค¢ขÍอ§งµต¹น ÃรÐะºบØุ 1-2 ÇวÔิ¸ธÕีãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค áแÅล¡กàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นãใËหŒŒàเ¾พ×ืè่Íอ¹นãใ¹น¡กÅลØุ‹‹Áม 93 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 99. 99. áแ¹นÐะ¹นÓำ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล¢ขÍอ§งµต¹นãใËหŒŒãใ¹น¡กÅลØุ‹‹Áม¿ฟ˜˜§ง ¤ค¹นÅลÐะ 5 ¹นÒา·ท∙Õี 94 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 100. 100. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จáแÅลÐะãใªชŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น¨จÒา¡ก¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง¢ขÍอ§งàเÃรÒา 95 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 101. 101. »ปÅล´ด»ปÅล‹‹ÍอÂยÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พ¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น 96 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 102. 102. ÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤ค วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13
 103. 103. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 13

×