90 days gov

802 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
802
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

90 days gov

 1. 1. Monday, February 14, 2011
 2. 2. »ปÃรÐะÊสºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ¨จÒา¡ก¡กÒาÃรàเÃรÔิè่ÁมµตŒŒ¹น·ท∙Õีè่´ดÕีMonday, February 14, 2011
 3. 3. ✓ Íอ§ง¤ค¡กÃรÀภÒา¤คÃรÑั°ฐ ✓ ºบ·ท∙Êส¹น·ท∙¹นÒา¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบÊส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณ ✓ ºบ·ท∙Êส¹น·ท∙¹นÒาàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง ✓ ºบ·ท∙Êส¹น·ท∙Òาàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น ✓ Do & Don’t ✓ ¨จÑั´ด¡กÒาÃร»ป˜˜­ÞญËหÒาºบÒา§งàเÃร×ืè่Íอ§งMonday, February 14, 2011
 4. 4. องคกรภาครัฐMonday, February 14, 2011
 5. 5. ¤คÇวÒาÁมÃรÑัºบ¼ผÔิ´ดªชÍอºบ àเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย áแÅลÐะ¡กÒาÃร»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅลÁมÑั¡ก¶ถÙู¡ก¡กÓำËห¹น´ดâโ´ดÂย ¡ก®ฎ ÃรÐะàเºบÕีÂยºบ ¹นâโÂยºบÒาÂย ¹นÍอ¡กàเËห¹น×ืÍอ¡กÒาÃร¤คÇวºบ¤คØุÁมMonday, February 14, 2011
 6. 6. µตŒŒÍอ§งâโ»ปÃร‹‹§งãใÊส¾พÃรŒŒÍอÁม¶ถÙู¡กµตÃรÇว¨จÊสÍอºบ¨จÒา¡กÊสÒา¸ธÒาÃร³ณªช¹น ·ท∙Õีè่àเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งµตÅลÍอ´ดàเÇวÅลÒาMonday, February 14, 2011
 7. 7. ¼ผÙูŒŒÁมÕีÊส‹‹Çว¹นäไ´ดŒŒÊส‹‹Çว¹นàเÊสÕีÂยáแÅลÐะ ¼ผÙูŒŒÁมÕีÍอÔิ·ท∙¸ธÔิ¾พÅลÁมÕีÇว§ง¡กÇวŒŒÒา§ง áแÅลÐะËหÅลÒา¡กËหÅลÒาÂยMonday, February 14, 2011
 8. 8. ·ท∙ÃรÑั¾พÂยÒา¡กÃรÁมÑั¡ก¶ถÙู¡ก»ป´ด¡กÑัé้¹นâโ´ดÂยÃรÐะºบºบÃรÒาªช¡กÒาÃร·ท∙Õีè่ äไÁม‹‹ âโ»ปÃร‹‹§งãใÊสáแÅลÐะàเªช×ืè่Íอ§งªชŒŒÒาMonday, February 14, 2011
 9. 9. Íอ§ง¤ค¡กÃรÀภÒา¤คÃรÑั°ฐ ¤คÇวÒาÁมÃรÑัºบ¼ผÔิ´ดªชÍอºบ àเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย áแÅลÐะ¡กÒาÃร»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅลÁมÑั¡ก¹นÍอ¡กàเËห¹น×ืÍอ¡กÒาÃร¤คÇวºบ¤คØุÁม µตŒŒÍอ§งâโ»ปÃร‹‹§งãใÊส¾พÃรŒŒÍอÁม¶ถÙู¡กµตÃรÇว¨จÊสÍอºบ¨จÒา¡กÊสÒา¸ธÒาÃร³ณªช¹น·ท∙Õีè่àเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งµตÅลÍอ´ดàเÇวÅลÒา ¼ผÙูŒŒÁมÕีÊส‹‹Çว¹นäไ´ดŒŒÊส‹‹Çว¹นàเÊสÕีÂย áแÅลÐะ¼ผÙูŒŒÁมÕีÍอÔิ·ท∙¸ธÔิ¾พÅลÁมÕีÇว§ง¡กÇวŒŒÒา§งáแÅลÐะËหÅลÒา¡กËหÅลÒาÂย ·ท∙ÃรÑั¾พÂยÒา¡กÃรÁมÑั¡ก¶ถÙู¡ก»ป´ด¡กÑัé้¹นâโ´ดÂยÃรÐะºบºบÃรÒาªช¡กÒาÃร·ท∙Õีè่ äไÁม‹‹ âโ»ปÃร‹‹§งãใÊสáแÅลÐะàเªช×ืè่Íอ§งªชŒŒÒาMonday, February 14, 2011
 10. 10. Monday, February 14, 2011
 11. 11. ÃรÙูŒŒ¨จÑั¡ก¹นÒาÂยãใËหÁม‹‹ ºบ·ท∙Êส¹น·ท∙¹นÒา¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบÊส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณ ºบ·ท∙Êส¹น·ท∙¹นÒาàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง ºบ·ท∙Êส¹น·ท∙Òาàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹นMonday, February 14, 2011
 12. 12. ºบ·ท∙Êส¹น·ท∙¹นÒา¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบÊส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณMonday, February 14, 2011
 13. 13. àเÃรÔิè่ÁมµตŒŒ¹นãใËหÁม‹‹ ÃรÑั¡กÉษÒาÃรÐะ´ดÑัºบ ¾พÅลÔิ¡ก¿ฟ„„œœ¹น »ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§งMonday, February 14, 2011
 14. 14. àเÃรÔิè่ÁมµตŒŒ¹นãใËหÁม‹‹Monday, February 14, 2011
 15. 15. ¾พÅลÔิ¡ก¿ฟ„„œœ¹นMonday, February 14, 2011
 16. 16. »ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§งMonday, February 14, 2011
 17. 17. ÃรÑั¡กÉษÒาÃรÐะ´ดÑัºบMonday, February 14, 2011
 18. 18. ºบ·ท∙Êส¹น·ท∙¹นÒา¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบÊส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณ àเÃรÔิè่ÁมµตŒŒ¹นãใËหÁม‹‹ ¾พÅลÔิ¡ก¿ฟ„„œœ¹น »ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§ง ÃรÑั¡กÉษÒาÃรÐะ´ดÑัºบMonday, February 14, 2011
 19. 19. Monday, February 14, 2011
 20. 20. ºบ·ท∙Êส¹น·ท∙¹นÒาàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง¡กÑัºบ¹นÒาÂยMonday, February 14, 2011
 21. 21. ¹นÒาÂยËหÇวÑั§งÍอÐะäไÃร¨จÒา¡ก·ท∙‹‹Òา¹นÃรÐะÂยÐะÊสÑัé้¹นMonday, February 14, 2011
 22. 22. ¹นÒาÂยËหÇวÑั§งÍอÐะäไÃร¨จÒา¡ก·ท∙‹‹Òา¹นÃรÐะÂยÐะ¡กÅลÒา§งMonday, February 14, 2011
 23. 23. »ป˜˜¨จ¨จÑัÂยÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§งàเ¾พ×ืè่ÍอãใËหŒŒÊสÓำàเÃรç็¨จ´ดÑั§ง¡กÅล‹‹ÒาÇวMonday, February 14, 2011
 24. 24. »ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล§งÒา¹น¨จÐะ·ท∙ÓำàเÁม×ืè่Íอãใ´ด ÍอÂย‹‹Òา§งäไÃรMonday, February 14, 2011
 25. 25. ¤คØุ³ณÍอÒา¨จ¾พºบÇว‹‹Òา¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง¨จÒา¡ก¹นÒาÂยàเ»ปšš¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่ äไ»ปäไÁม‹‹äไ´ดŒŒ áแÁมŒŒÇว‹‹Òา¨จÐะäไÁม‹‹ÊสÁมàเËหµตØุÊสÁม¼ผÅลáแµต‹‹¡กÒาÃรÃรÙูŒŒ¡ก‹‹Íอ¹น´ดÕี¡กÇว‹‹ÒาÃรÙูŒŒÀภÒาÂยËหÅลÑั§ง ËหÒา¡ก¤คØุ³ณäไÁม‹‹¨จÑั´ด¡กÒาÃร¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง ¤คØุ³ณ¨จÐะ¶ถÙู¡ก¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง¨จÑั´ด¡กÒาÃรMonday, February 14, 2011
 26. 26. ºบ·ท∙Êส¹น·ท∙¹นÒาàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง ¹นÒาÂยËหÇวÑั§งÍอÐะäไÃร¨จÒา¡ก·ท∙‹‹Òา¹นÃรÐะÂยÐะÊสÑัé้¹น ¹นÒาÂยËหÇวÑั§งÍอÐะäไÃร¨จÒา¡ก·ท∙‹‹Òา¹นÃรÐะÂยÐะ¡กÅลÒา§ง »ป˜˜¨จ¨จÑัÂยÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§งàเ¾พ×ืè่ÍอãใËหŒŒÊสÓำàเÃรç็¨จ´ดÑั§ง¡กÅล‹‹ÒาÇว »ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล§งÒา¹น¨จÐะ·ท∙ÓำàเÁม×ืè่Íอãใ´ด ÍอÂย‹‹Òา§งäไÃรMonday, February 14, 2011
 27. 27. ºบ·ท∙Êส¹น·ท∙¹นÒาàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง ¤คØุ³ณÍอÒา¨จ¾พºบÇว‹‹Òา¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง¨จÒา¡ก¹นÒาÂยàเ»ปšš¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่ äไ»ปäไÁม‹‹äไ´ดŒŒ áแÁมŒŒÇว‹‹Òา¨จÐะäไÁม‹‹ÊสÁมàเËหµตØุÊสÁม¼ผÅลáแµต‹‹¡กÒาÃรÃรÙูŒŒ¡ก‹‹Íอ¹น´ดÕี¡กÇว‹‹ÒาÃรÙูŒŒÀภÒาÂยËหÅลÑั§ง ËหÒา¡ก¤คØุ³ณäไÁม‹‹¨จÑั´ด¡กÒาÃร¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง ¤คØุ³ณ¨จÐะ¶ถÙู¡ก¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง¨จÑั´ด¡กÒาÃรMonday, February 14, 2011
 28. 28. Monday, February 14, 2011
 29. 29. ºบ·ท∙Êส¹น·ท∙Òาàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹นMonday, February 14, 2011
 30. 30. ¹นÒาÂยµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ¡กÑัºบ¤คØุ³ณ¼ผ‹‹Òา¹นÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรãใ´ดMonday, February 14, 2011
 31. 31. µตŒŒÍอ§งÃรÒาÂย§งÒา¹น ¤คÇวÒาÁม¤ค×ืºบËห¹นŒŒÒา ãใ¹น§งÒา¹น ºบ‹‹ÍอÂยàเ¾พÕีÂย§งãใ´ดMonday, February 14, 2011
 32. 32. §งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ãใ´ดºบŒŒÒา§ง·ท∙Õีè่µตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จäไ´ดŒŒàเÍอ§งMonday, February 14, 2011
 33. 33. §งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ãใ´ดºบŒŒÒา§ง·ท∙Õีè่¤คÇวÃร»ปÃรÖึ¡กÉษÒาMonday, February 14, 2011
 34. 34. ºบ·ท∙Êส¹น·ท∙Òาàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น ¹นÒาÂยµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ¡กÑัºบ¤คØุ³ณ¼ผ‹‹Òา¹นÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรãใ´ด µตŒŒÍอ§งÃรÒาÂย§งÒา¹น¤คÇวÒาÁม¤ค×ืºบËห¹นŒŒÒาãใ¹น§งÒา¹นºบ‹‹ÍอÂยàเ¾พÕีÂย§งãใ´ด §งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ãใ´ดºบŒŒÒา§ง·ท∙Õีè่µตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จäไ´ดŒŒàเÍอ§ง §งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ãใ´ดºบŒŒÒา§ง·ท∙Õีè่¤คÇวÃร»ปÃรÖึ¡กÉษÒาMonday, February 14, 2011
 35. 35. Monday, February 14, 2011
 36. 36. TextMonday, February 14, 2011
 37. 37. ¾พÂยÒาÂยÒาÁมàเµตç็Áม·ท∙Õีè่ÊสÃรŒŒÒา§งÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ¡กÑัºบ¹นÒาÂยMonday, February 14, 2011
 38. 38. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§งáแµต‹‹àเ¹นÔิè่¹นæๆMonday, February 14, 2011
 39. 39. µต‹‹ÍอÃรÍอ§งÃรÐะÂยÐะàเÇวÅลÒาÊสÓำËหÃรÑัºบ¡กÒาÃรÇวÒา§งáแ¼ผ¹นMonday, February 14, 2011
 40. 40. àเÃร‹‹§งÊสÃรŒŒÒา§ง¼ผÅล§งÒา¹นáแÃร¡ก·ท∙Õีè่ÁมÕี »ปÃรÐะâโÂยªช¹นµต‹‹Íอ¹นÒาÂยMonday, February 14, 2011
 41. 41. ÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÇวÒาÁม»ปÃรÐะ·ท∙Ñัºบãใ¨จ¡กÑัºบ¡กÅลØุ‹‹Áม¤ค¹น·ท∙Õีè่¹นÒาÂยàเªช×ืè่Íอ¶ถ×ืÍอMonday, February 14, 2011
 42. 42. Do ¾พÂยÒาÂยÒาÁมàเµตç็Áม·ท∙Õีè่ÊสÃรŒŒÒา§งÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ¡กÑัºบ¹นÒาÂย àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§งáแµต‹‹àเ¹นÔิè่¹นæๆ µต‹‹ÍอÃรÍอ§งÃรÐะÂยÐะàเÇวÅลÒาÊสÓำËหÃรÑัºบ¡กÒาÃรÇวÒา§งáแ¼ผ¹น àเÃร‹‹§งÊสÃรŒŒÒา§ง¼ผÅล§งÒา¹นáแÃร¡ก·ท∙Õีè่ÁมÕี»ปÃรÐะâโÂยªช¹นµต‹‹Íอ¹นÒาÂย ÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÇวÒาÁม»ปÃรÐะ·ท∙Ñัºบãใ¨จ¡กÑัºบ¡กÅลØุ‹‹Áม¤ค¹น·ท∙Õีè่¹นÒาÂยàเªช×ืè่Íอ¶ถ×ืÍอMonday, February 14, 2011
 43. 43. Monday, February 14, 2011
 44. 44. TextMonday, February 14, 2011
 45. 45. ÍอÂย‹‹Òา µตÓำËห¹นÔิ ¤ค¹น¡ก‹‹Íอ¹น Ëห¹นŒŒÒา¤คØุ³ณMonday, February 14, 2011
 46. 46. ÍอÂย‹‹Òา·ท∙ÓำµตÑัÇวàเËหÔิ¹นËห‹‹Òา§งMonday, February 14, 2011
 47. 47. ÍอÂย‹‹Òา ÊสÃรŒŒÒา§ง ¤คÇวÒาÁม»ปÃรÐะËหÅลÒา´ดãใ¨จMonday, February 14, 2011
 48. 48. ÍอÂย‹‹Òาàเ¢ขŒŒÒาËหÒา¾พÃรŒŒÍอÁม»ป˜˜­ÞญËหÒาMonday, February 14, 2011
 49. 49. ÍอÂย‹‹ÒาÃรÒาÂย§งÒา¹น¾พÃรè่Óำàเ¾พÃร×ืè่ÍอMonday, February 14, 2011
 50. 50. ÍอÂย‹‹Òา¾พÂยÒาÂยÒาÁมàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¹นÒาÂยMonday, February 14, 2011
 51. 51. Don’t ÍอÂย‹‹ÒาµตÓำËห¹นÔิ¤ค¹น¡ก‹‹Íอ¹นËห¹นŒŒÒา¤คØุ³ณ ÍอÂย‹‹Òา·ท∙ÓำµตÑัÇวàเËหÔิ¹นËห‹‹Òา§ง ÍอÂย‹‹ÒาÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÇวÒาÁม»ปÃรÐะËหÅลÒา´ดãใ¨จ ÍอÂย‹‹Òาàเ¢ขŒŒÒาËหÒา¾พÃรŒŒÍอÁม»ป˜˜­ÞญËหÒา ÍอÂย‹‹ÒาÃรÒาÂย§งÒา¹น¾พÃรè่Óำàเ¾พÃร×ืè่Íอ ÍอÂย‹‹Òา¾พÂยÒาÂยÒาÁมàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¹นÒาÂยMonday, February 14, 2011
 52. 52. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร»ป˜˜­ÞญËหÒาºบÒา§งàเÃร×ืè่Íอ§ง ºบÒา§งàเÃร×ืè่Íอ§ง¢ขÍอ§งÍอ§ง¤ค¡กÃรáแµตÐะäไÁม‹‹äไ´ดŒŒ ¹นÒาÂย¤คÒา´ดËหÇวÑั§งÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่àเ»ปšš¹นäไ»ปäไÁม‹‹äไ´ดŒŒ ¹นÒาÂย¤คÒา´ดËหÇวÑั§งäไÁม‹‹ªชÑั´ดàเ¨จ¹นËหÃร×ืÍอàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นäไ»ป ÁมÕี¹นÒาÂยËหÅลÒาÂย¤ค¹น ¹นÒาÂยÍอÂยÙู‹‹¤ค¹นÅลÐะ·ท∙Õีè่¡กÑัºบàเÃรÒา ¹นâโÂยºบÒาÂยáแÅลÐะ¾พÑั¹น¸ธ¡กÔิ¨จ¢ขÑั´ดáแÂยŒŒ§ง¡กÑั¹นMonday, February 14, 2011
 53. 53. ºบÒา§งàเÃร×ืè่Íอ§ง¢ขÍอ§งÍอ§ง¤ค¡กÃรáแµตÐะäไÁม‹‹äไ´ดŒŒMonday, February 14, 2011
 54. 54. äไ Áม‹‹äไ ´ดŒŒ Õีè่àเ»ปšš¹น äไ»ป Ñั§งÊส Ôิè่§ง·ท∙ Òา´ด ËหÇว ¹นÒาÂย¤คMonday, February 14, 2011
 55. 55. ¹นÒาÂย¤คÒา´ดËหÇวÑั§งäไÁม‹‹ªชÑั´ดàเ¨จ¹นËหÃร×ืÍอàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นäไ»ปMonday, February 14, 2011
 56. 56. ÁมÕี¹นÒาÂยËหÅลÒาÂย¤ค¹นMonday, February 14, 2011
 57. 57. ¹นÒาÂยÍอÂยÙู‹‹¤ค¹นÅลÐะ·ท∙Õีè่¡กÑัºบàเÃรÒาMonday, February 14, 2011
 58. 58. Policy Mission ¹นâโÂยºบÒาÂยáแÅลÐะ¾พÑั¹น¸ธ¡กÔิ¨จ¢ขÑั´ดáแÂยŒŒ§ง¡กÑั¹นMonday, February 14, 2011
 59. 59. ✓ Íอ§ง¤ค¡กÃรÀภÒา¤คÃรÑั°ฐ ✓ ºบ·ท∙Êส¹น·ท∙¹นÒา¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบÊส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณ ✓ ºบ·ท∙Êส¹น·ท∙¹นÒาàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง ✓ ºบ·ท∙Êส¹น·ท∙Òาàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น ✓ Do & Don’tMonday, February 14, 2011
 60. 60. »ปÃรÐะÊสºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ¨จÒา¡ก¡กÒาÃรàเÃรÔิè่ÁมµตŒŒ¹น·ท∙Õีè่´ดÕีMonday, February 14, 2011
 61. 61. Monday, February 14, 2011

×