Your SlideShare is downloading. ×
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
รวม 20 คำคมโค้ช
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

รวม 20 คำคมโค้ช

1,522

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
1,522
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
161
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. âโ´ดÂยàเ¡กÃรÕีÂย§งÈศÑั¡ก´ดÔิì์ ¹นÔิÃรÑัµตÔิ¾พÑั²ฒ¹นÐะÈศÑัÂยTheCoach15 àเÁมÉษÒาÂย¹น 2556Facebook/coachkriengsakYoutube/coachkriengsak¤คÓำ¤คÁมâโ¤คŒŒªช
 • 2. ºบ·ท∙¹นÓำ 3¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดÃรÔิàเÃรÔิè่Áม¤ค×ืÍอ¡กÒาÃรÅล§งÁม×ืÍอ·ท∙Óำãใ¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¶ถÙู¡กµตŒŒÍอ§งâโ´ดÂยäไÁม‹‹µตŒŒÍอ§งÁมÕีãใ¤คÃรÊสÑัè่§งãใËหŒŒ·ท∙Óำ 4«ซ×ืé้Íอãใ¨จ¤ค¹น âโ´ดÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒาãใ¹นÊสÒาÁมÍอÂย‹‹Òา§ง¹นÕีé้ ÊสØุ¢ขÀภÒา¾พ ¤คÇวÒาÁมÁมÑัè่§ง¤คÑัè่§ง áแÅลÐะàเÃร×ืè่Íอ§ง¢ขÍอ§งÅลÙู¡กàเ¢ขÒา 5ËหÒา¡กàเ¾พ×ืè่Íอ¹นàเ´ด×ืÍอ´ดÃรŒŒÍอ¹น äไÁม‹‹µตŒŒÍอ§ง¶ถÒาÁมÇว‹‹ÒาÁมÕีÍอÐะäไÃรãใËหŒŒªช‹‹ÇวÂยäไËหÁม Åล§งÁม×ืÍอ·ท∙ÓำÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¹น‹‹Òา¨จÐะ´ดÕีãใËหŒŒàเ¢ขÒาàเÅลÂย 6¼ผÙูŒŒ¹นÓำ·ท∙Õีè่´ดÕี·ท∙Óำ 4 ÍอÂย‹‹Òา§ง¹นÕีé้äไ´ดŒŒ´ดÕีàเÂยÕีè่ÂยÁม¤ค×ืÍอ ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร »ป®ฎÔิºบÑัµตÔิ¡กÒาÃร ºบÃรÔิËหÒาÃร¤ค¹น áแÅลÐะºบÃรÔิËหÒาÃรµต‹‹Òา§งÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁม 7·ท∙Øุ¡ก¤ค¹น¤คÍอÂย¤คÔิ´ด¨จÐะàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งâโÅล¡ก áแµต‹‹äไÁม‹‹ÁมÕีãใ¤คÃร¤คÔิ´ด¨จÐะàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นµตÑัÇวàเÍอ§ง 8àเÃรÒาàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¤ค¹นÍอ×ืè่¹นäไÁม‹‹äไ´ดŒŒ áแµต‹‹¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁมàเÃรÒาâโ¹นŒŒÁม¹นŒŒÒาÇวãใËหŒŒàเ¢ขÒาàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นäไ´ดŒŒ 9ÇวÒา§งáแ¼ผ¹นÊสÓำËหÃรÑัºบÍอ¹นÒา¤คµต àเ¾พÃรÒาÐะÇว‹‹Òา¤คØุ³ณ¨จÐะµตŒŒÍอ§งãใªชŒŒªชÕีÇวÔิµต·ท∙Õีè่àเËหÅล×ืÍอ¡กÑัºบÁมÑั¹น 10¤ค¹นàเ»ปšš¹นÅลŒŒÒา¹นàเËหç็¹นáแÍอ»ปàเ»ปœœÅลµต¡กàเ»ปšš¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง¸ธÃรÃรÁม´ดÒา ÁมÕีáแµต‹‹¹นÔิÇวµตÑั¹นàเ·ท∙‹‹Òา¹นÑัé้¹น·ท∙Õีè่¶ถÒาÁมÇว‹‹Òา “·ท∙ÓำäไÁม” 11¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹น¢ขÒาÂย·ท∙Õีè่´ดÕี·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด¤ค×ืÍอÅลÙู¡ก¤คŒŒÒา·ท∙Õีè่äไ´ดŒŒÃรÑัºบºบÃรÔิ¡กÒาÃรàเ»ปšš¹นàเÅลÔิÈศ 12äไÁม‹‹ÁมÕีãใ¤คÃร·ท∙ÓำÃรŒŒÒาÂย¨จÔิµตãใ¨จ¤คØุ³ณäไ´ดŒŒËหÒา¡ก¤คØุ³ณäไÁม‹‹Íอ¹นØุ­ÞญÒาµต 13¡กÒาÃรÃรÑัºบ¿ฟ˜˜§งÁมÑั¹น¶ถÙู¡กÁมÒา¡ก áแµต‹‹¡กÒาÃรäไÁม‹‹ÃรÑัºบ¿ฟ˜˜§งÍอÒา¨จËหÁม´ดµตÑัÇวäไ´ดŒŒ 14Áม×ืÍอÍอÒาªชÕี¾พ¤ค×ืÍอ¤ค¹น·ท∙Õีè่·ท∙Óำ´ดÕี·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด áแÁมŒŒàเ¢ขÒา¨จÐะäไÁม‹‹ªชÍอºบãใ¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่·ท∙Óำ¡กç็µตÒาÁม 15àเÃรÒา¢ขÑัºบÃร¶ถÁมØุ‹‹§งäไ»ป¢ขŒŒÒา§งËห¹นŒŒÒาâโ´ดÂยÁมÍอ§งàเ¾พÕีÂย§งáแ¤ค‹‹¡กÃรÐะ¨จ¡กËหÅลÑั§ง 16·ท∙Øุ¡ก¤ค¹น¶ถÙู¡ก¨จÍอ§ง¨จÓำâโ´ดÂย»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณµตÑัÇวàเÍอ§ง 17¢ขŒŒÍอ¨จÓำ¡กÑั´ดàเ´ดÕีÂยÇวÊสÓำËหÃรÑัºบâโÍอ¡กÒาÊสãใ¹นÇวÑั¹น¾พÃรØุ‹‹§ง¹นÕีé้¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณ¤ค×ืÍอ...¤คÓำÇว‹‹Òา “áแµต‹‹” ¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณãใ¹นÇวÑั¹น¹นÕีé้ 18ËหÒา¡ก¤คØุ³ณ·ท∙Óำ¶ถÙู¡ก “51%” µตÅลÍอ´ดàเÇวÅลÒา ¤คØุ³ณàเ»ปšš¹นÎฮÕีâโÃร‹‹áแÅลŒŒÇว 19¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹นÅลÒาÍอÍอ¡ก¨จÒา¡ก¼ผÙูŒŒ¨จÑั´ด¡กÒาÃรäไÁม‹‹ãใªช‹‹¨จÒา¡กÍอ§ง¤ค¡กÃร 20äไÁม‹‹ÁมÕี§งÒา¹น·ท∙Õีè่µตè่ÓำµตŒŒÍอÂย ÁมÕีáแµต‹‹·ท∙ÑัÈศ¹น¤คµตÔิ·ท∙Õีè่µตŒŒÍอÂยµตè่Óำ 21¤ค¹น·ท∙Õีè่àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จâโÅล¡กÍอÂย‹‹Òา§งáแ·ท∙ŒŒ¨จÃรÔิ§งÊสÓำËหÃรÑัºบ¼ผÁม¤ค×ืÍอªช‹‹Òา§งµตÑั´ดàเÊส×ืé้Íอ»ปÃรÐะ¨จÓำµตÑัÇว àเ¢ขÒาÇวÑั´ดµตÑัÇว¼ผÁมãใËหÁม‹‹·ท∙Øุ¡ก¤คÃรÑัé้§ง 22¤คÇวÒาÁมÅลŒŒÁมàเËหÅลÇว¨จÐะ¼ผÑั¹นàเ»ปšš¹น¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ·ท∙Ñั¹น·ท∙ÕีËหÒา¡กàเÃรÒาäไ´ดŒŒàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒÍอÐะäไÃร¨จÒา¡กÁมÑั¹น 23
 • 3. ºบ·ท∙¹นÓำ·ท∙Øุ¡กàเªชŒŒÒา¼ผÁม¨จÐะÁมÕี¤คÓำ¤คÁมÅล§ง Facebook ÇวÑั¹นÅลÐะÊสÒาÁม¤คÓำ âโ´ดÂย¼ผÁมäไ»ปÊสÃรÃรËหÒา¨จÒา¡กËห¹นÑั§งÊส×ืÍอËหÃร×ืÍอ E-book «ซÖึè่§งÊสÑัè่§ง«ซ×ืé้Íอ¨จÒา¡ก amazon.com áแÅลŒŒÇว¼ผÁม¨จÐะËหÒาÃรÙู»ป·ท∙Õีè่ÊสÍอ´ด¤คÅลŒŒÍอ§ง¡กÑัºบ¤คÓำ¤คÁมàเËหÅล‹‹Òา¹นÑัé้¹น´ดŒŒÇวÂย ÃรÙู»ปÊส‹‹Çว¹นãใËห­Þญ‹‹¨จÐะàเ»ปšš¹นÃรÙู»ป·ท∙Õีè่ÁมÕีãใ¹นÊสµตÍอ¤ค«ซÖึè่§งÊสÑัè่§ง«ซ×ืé้ÍอÁมÒา¨จÒา¡ก istockphoto.com»ปÃรÒา¡ก®ฎÇว‹‹ÒาÁมÕี¤ค¹นÊส¹นãใ¨จáแÅลÐะàเÃรÔิè่ÁมÁมÕี¡กÒาÃรáแªชÃรÍอÂย‹‹Òา§งáแ¾พÃร‹‹ËหÅลÒาÂยÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹น ·ท∙ÓำãใËหŒŒÁมÕี¤ค¹นÊส¹นãใ¨จ¢ขÍอàเ»ปšš¹น“àเ¾พ×ืè่Íอ¹น”ãใ¹น Facebook ÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹นàเÃร×ืè่ÍอÂยæๆàเÁม×ืè่Íอàเ´ด×ืÍอ¹น·ท∙Õีè่áแÅลŒŒÇว ÁมÕีÃรÒาÂย¡กÒาÃร·ท∙ÕีÇวÕี¢ขÍอ§ง NBT 11 ªช×ืè่ÍอÃรÒาÂย¡กÒาÃร “½ฝ˜˜¹นãใËหŒŒäไ¡กÅลäไ»ปãใËหŒŒ¶ถÖึ§ง” ÁมÒาàเªชÔิ­Þญäไ»ปÍอÍอ¡กÃรÒาÂย¡กÒาÃร àเÁม×ืè่Íอ¼ผÁม¶ถÒาÁมÇว‹‹Òา·ท∙ÓำäไÁมàเ¢ขÒา¨จÖึ§งàเªชÔิ­Þญ¼ผÁม ¼ผÙูŒŒ¼ผÅลÔิµตÃรÒาÂย¡กÒาÃรºบÍอ¡กÇว‹‹Òาàเ¾พÃรÒาÐะàเ¢ขÒาªช×ืè่¹นªชÍอºบºบÃรÃร´ดÒา¤คÓำ¤คÁมáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมàเËหç็¹น·ท∙Õีè่¼ผÁมàเ¢ขÕีÂย¹นÅล§งºบ¹น Facebook¼ผÁม¨จÖึ§ง¤คÔิ´ดÇว‹‹Òา¶ถŒŒÒาÃรÇวºบÃรÇวÁม¤คÓำ¤คÁม¨จÓำ¹นÇว¹นËห¹นÖึè่§ง áแÅลŒŒÇว¨จÑั´ด·ท∙Óำàเ»ปšš¹นÇวÔิ´ดÕีâโÍอ¤คÅลÔิ»ปÊสÑัé้¹นæๆµตÍอ¹นÅลÐะÊสÒาÁม¹นÒา·ท∙Õี âโ´ดÂยáแµต‹‹ÅลÐะµตÍอ¹นÁมÕี¤คÓำ¤คÁม¾พÃรŒŒÍอÁม¡กÑัºบÁมØุÁมÁมÍอ§ง¢ขÍอ§ง¼ผÁม áแÅลŒŒÇวÅลÍอ§งàเ¼ผÂยáแ¾พÃร‹‹ºบ¹น Youtube ´ดÙู ¼ผÁม¤คÔิ´ดÇว‹‹Òา¨จÐะÅลÍอ§ง·ท∙Óำ´ดÙู 20 µตÍอ¹น¼ผÁม¨จÖึ§ง¤คÑั´ด¤คÓำ¤คÁมªชØุ´ด¹นÕีé้ ¾พÃรŒŒÍอÁม¡กÑัºบ¨จÑั´ด·ท∙Óำºบ·ท∙¾พÙู´ดÊสÑัºบÊส¹นØุ¹น¤คÓำ¤คÁมáแµต‹‹ÅลÐะµตÍอ¹น¢ขÖึé้¹นÁมÒา àเ¾พ×ืè่ÍอàเµตÃรÕีÂยÁม¨จÐะÍอÑั´ด¤คÅลÔิ»ปÂยÕีè่ÊสÔิºบµตÍอ¹น·ท∙Õีè่Çว‹‹Òา´ดÑั§ง¡กÅล‹‹ÒาÇวàเÁม×ืè่Íอ¤คÔิ´ดäไ´ดŒŒ´ดÑั§ง¹นÑัé้¹น ¼ผÁมàเÅลÂย¤คÔิ´ดµต‹‹ÍอÇว‹‹Òา ¶ถŒŒÒาàเÃรÒาÅลÍอ§ง·ท∙Óำàเ»ปšš¹น E-book ¢ขÖึé้¹นÁมÒาâโ´ดÂยáแµต‹‹ÅลÐะ¤คÓำ¤คÁมÁมÕีÀภÒา¾พ»ปÃรÐะ¡กÍอºบ¾พÃรŒŒÍอÁม¤คÓำºบÃรÃรÂยÒาÂย·ท∙Õีè่Çว‹‹Òา áแÅลŒŒÇวÊส‹‹§งµต‹‹ÍอãใËหŒŒ¤ค¹นÍอ‹‹Òา¹น¿ฟÃรÕี ¹น‹‹Òา¨จÐะàเ»ปšš¹น»ปÃรÐะâโÂยªช¹น¡กÑัºบÊสÑั§ง¤คÁมâโ´ดÂยÃรÇวÁมºบŒŒÒา§ง ´ดÑั§ง¹นÑัé้¹น “¤คÓำ¤คÁม¨จÒา¡กâโ¤คŒŒªช” ªชØุ´ด¹นÕีé้ äไÁม‹‹¢ขÒาÂย áแµต‹‹ãใËหŒŒ¿ฟÃรÕี ¶ถŒŒÒาªชÍอºบ¡กç็ªช‹‹ÇวÂยàเ¼ผÂยáแ¾พÃร‹‹ÅลÐะ¡กÑั¹น¤คÃรÑัºบàเ¡กÃรÕีÂย§งÈศÑั¡ก´ดÔิì์15 àเÁมÉษÒาÂย¹น 2556
 • 4. 1. Initiative is doing the right thing without being told. - Victor Hugo¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดÃรÔิàเÃรÔิè่Áม¤ค×ืÍอ¡กÒาÃรÅล§งÁม×ืÍอ·ท∙Óำãใ¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¶ถÙู¡กµตŒŒÍอ§งâโ´ดÂยäไÁม‹‹µตŒŒÍอ§งÁมÕีãใ¤คÃรÊสÑัè่§งãใËหŒŒ·ท∙ÓำJohn G. Miller’ ¼ผÙูŒŒàเ¢ขÕีÂย¹นËห¹นÑั§งÊส×ืÍอ ‘QBQ! The Question Behind the Question ËหÃร×ืÍอ¤คÓำ¶ถÒาÁมàเºบ×ืé้Íอ§งËหÅลÑั§ง¤คÓำ¶ถÒาÁม àเÅล‹‹Òา¶ถÖึ§ง»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณàเÁม×ืè่Íอàเ¢ขÒาäไ»ป·ท∙Òา¹นÍอÒาËหÒาÃร¡กÅลÒา§งÇวÑั¹นãใ¹นÃรŒŒÒา¹นÍอÒาËหÒาÃรáแËห‹‹§งËห¹นÖึè่§ง«ซÖึè่§งÁมÕีÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาáแ¹น‹‹¹นàเµตç็ÁมÃรŒŒÒา¹น ËหÅลÑั§ง¨จÒา¡กËหÒา·ท∙Õีè่¹นÑัè่§งäไ´ดŒŒ ºบÃรÔิ¡กÃร¤ค¹นËห¹นÖึè่§ง«ซÖึè่§งàเ´ดÔิ¹นÂย¡ก¶ถÒา´ดãใÊส‹‹¨จÒา¹น·ท∙Õีè่ãใªชŒŒáแÅลŒŒÇวáแÅลÐะ¡กÓำÅลÑั§ง¨จÐะ¹นÓำ¡กÅลÑัºบäไ»ปÅลŒŒÒา§งãใ¹น¤คÃรÑัÇวàเ´ดÔิ¹น¼ผ‹‹Òา¹นàเ¢ขÒาäไ»ป´ดŒŒÇวÂย·ท∙‹‹Òา·ท∙ÕีÃรŒŒÍอ¹นÃร¹น ÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร¡กç็µตÒาÁมºบÃรÔิ¡กÃร¤ค¹น¹นÑัé้¹นÂยÑั§งÊสÑั§งàเ¡กµตàเËหç็¹นàเ¢ขÒา¨จÖึ§งÇวÒา§ง¶ถÒา´ดÅล§งáแÅลÐะàเ´ดÔิ¹นàเ¢ขŒŒÒาÁมÒาáแ¹นÐะ¹นÓำµตÑัÇวÇว‹‹Òา “¼ผÁมªช×ืè่Íอ¨จÒา¤คÍอºบ¤คÃรÑัºบ äไÁม‹‹·ท∙ÃรÒาºบÇว‹‹ÒาÁมÕีãใ¤คÃรÁมÒาÃรÑัºบÃรÒาÂย¡กÒาÃรÍอÒาËหÒาÃร¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณáแÅลŒŒÇวËหÃร×ืÍอÂยÑั§ง¤คÃรÑัºบ” ¨จÍอËห¹นµตÍอºบÇว‹‹ÒาÂยÑั§ง ¨จÒา¤คÍอºบ¨จÖึ§งÅล§งÁม×ืÍอ¨จ´ดÃรÒาÂย¡กÒาÃรÍอÒาËหÒาÃร´ดŒŒÇวÂย·ท∙‹‹Òา·ท∙Õี¡กÃรÐะ©ฉÑัºบ¡กÃรÐะàเ©ฉ§ง¨จÍอËห¹นÊสÑัè่§งÇว‹‹Òา “¢ขÍอÊสÅลÑั´ด ¢ข¹นÁม»ป˜˜§งâโÃรÅลÅลáแÅลÐะäไ´ดàเÍอç็·ท∙âโ¤ค¡ก” ¨จÒา¤คÍอºบµตÍอºบÇว‹‹Òา “ÃรŒŒÒา¹นàเÃรÒาÁมÕีáแµต‹‹äไ´ดàเÍอç็·ท∙àเ»ปˆˆ»ป«ซÕีè่äไ´ดŒŒäไËหÁม¤คÃรÑัºบ” ¨จÍอËห¹นµตÍอºบ¡กÅลÑัºบäไ»ปÍอÂย‹‹Òา§งÍอÒาÃรÁม³ณ´ดÕีÇว‹‹Òา “äไÁม‹‹àเ»ปšš¹นäไÃร¤คÃรÑัºบ¢ขÍอ¹นíํé้Òาàเ»ปÅล‹‹Òา¡กç็áแÅลŒŒÇว¡กÑั¹น”ÊสÑั¡ก¾พÑั¡กÍอÒาËหÒาÃร¡กç็ÁมÒาµตÒาÁมÊสÑัè่§ง ËหÅลÑั§ง¨จÒา¡ก¨จÍอËห¹นÃรÑั»ป»ปÃรÐะ·ท∙Òา¹นäไ»ปäไ´ดŒŒÊสÑั¡ก¤คÃรÙู‹‹¨จÒา¤คÍอºบ¡กç็àเ´ดÔิ¹นÁมÒาËหÒาàเ¢ขÒาÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÃรÐะµต×ืÍอÃร×ืÍอÃรŒŒ¹น¾พÃรŒŒÍอÁม¡กÑัºบäไ´ดàเÍอç็·ท∙âโ¤ค¡ก ¨จÍอËห¹นÂยÔิé้Áม´ดŒŒÇวÂย¤คÇวÒาÁมáแ»ปÅล¡กãใ¨จ¾พÃรŒŒÍอÁม¡กÑัºบ¶ถÒาÁมäไ»ปÇว‹‹Òา “¢ขÍอºบ¤คØุ³ณÁมÒา¡กäไËห¹น¤คØุ³ณºบÍอ¡กÇว‹‹ÒาÃรŒŒÒา¹น¤คØุ³ณäไÁม‹‹ÁมÕี¢ขÒาÂยäไ§งÅลÐะ” ¨จÒา¤คÍอºบµตÍอºบÇว‹‹Òา “àเÃรÒา«ซ×ืé้ÍอÁมÒา¨จÒา¡กÃรŒŒÒา¹นÊสÐะ´ดÇว¡ก«ซ×ืé้ÍอÁมØุÁม¶ถ¹น¹น¤คÃรÑัºบ” ¨จÍอËห¹น¶ถÒาÁมµต‹‹ÍอÇว‹‹Òา “áแÅลŒŒÇวãใ¤คÃร¨จ‹‹ÒาÂยÅลÐะ” ¨จÒา¤คÍอºบµตÍอºบÇว‹‹Òา “¼ผÁมàเÍอ§ง¤คÃรÑัºบ áแ¤ค‹‹àเËหÃรÕีÂย­Þญàเ´ดÕีÂยÇว”¨จÍอËห¹น¨จÖึ§ง¶ถÒาÁมµต‹‹Íอ´ดŒŒÇวÂย¤คÇวÒาÁมÍอÂยÒา¡กÃรÙูŒŒ “¼ผÁมàเËหç็¹น¤คØุ³ณÂยØุ‹‹§งÁมÒา¡กàเÅลÂย áแÅลŒŒÇว¤คØุ³ณÍอÍอ¡กäไ»ป«ซ×ืé้ÍอµตÍอ¹นäไËห¹นÅลÐะ”¨จÒา¤คÍอºบµตÍอºบÇว‹‹Òา “¼ผÁมÇวÒา¹น¼ผÙูŒŒ¨จÑั´ด¡กÒาÃรÃรŒŒÒา¹นäไ»ป«ซ×ืé้ÍอãใËหŒŒ¤คÃรÑัºบ” ¹นÕีè่äไ§ง¤คÃรÑัºบµตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¢ขÍอ§ง “¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดÃรÔิàเÃรÔิè่Áม¤ค×ืÍอ¡กÒาÃรÅล§งÁม×ืÍอ·ท∙Óำãใ¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¶ถÙู¡กµตŒŒÍอ§งâโ´ดÂยäไÁม‹‹µตŒŒÍอ§งÁมÕีãใ¤คÃรÊสÑัè่§งãใËหŒŒ·ท∙Óำ”
 • 5. 2. Three things in this world engendered deep emotional bonds betweenpeople: health, wealth, and children. - From the book “Never eat alone”«ซ×ืé้Íอãใ¨จ¤ค¹น âโ´ดÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒาãใ¹นÊสÒาÁมÍอÂย‹‹Òา§ง¹นÕีé้ ÊสØุ¢ขÀภÒา¾พ ¤คÇวÒาÁมÁมÑัè่§ง¤คÑัè่§ง áแÅลÐะàเÃร×ืè่Íอ§ง¢ขÍอ§งÅลÙู¡กàเ¢ขÒาãใ¹นËห¹นÑั§งÊส×ืÍอ Never eat alone ËหÃร×ืÍอÍอÂย‹‹Òา·ท∙Òา¹น¢ขŒŒÒาÇวÍอÂยÙู‹‹¤ค¹นàเ´ดÕีÂยÇว «ซÖึè่§งàเ»ปšš¹นËห¹นÑั§งÊส×ืÍอàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§งÊสÒาÂยÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธŠŠãใ¹น·ท∙Òา§ง¸ธØุÃร¡กÔิ¨จ ¼ผÙูàเ¢ขÕีÂย¹นäไ»ปÊสÑัÁมÀภÒาÉษ³ณ Michael Milken ¹นÑั¡ก¸ธØุÃร¡กÔิ¨จ·ท∙Õีè่»ปÃรÐะÊสºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จÍอÂย‹‹Òา§งÊสÙู§งâโ´ดÂยãใªชŒŒ¡กÒาÃรãใªชŒŒ¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ¼ผÙูŒŒàเ¢ขÕีÂย¹น¶ถÒาÁมäไÁมàเ¤คÔิÅลÇว‹‹ÒาÍอÐะäไÃร¤ค×ืÍอàเ¤คÅลç็´ดÅลÑัºบ·ท∙Õีè่·ท∙ÓำãใËหŒŒ¤ค¹น¨จ§งÃรÑั¡กÀภÑั¡ก´ดÕี¡กÑัºบàเ¢ขÒาÁมÒา¡กÁมÒาÂย äไÁมàเ¤คÔิÅลºบÍอ¡กÇว‹‹Òา ÊสÒาÁมÊสÔิè่§ง¹นÕีé้ÁมÕี¾พÅลÑั§งÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา¡กÒาÃรãใËหŒŒÍอ×ืè่¹นæๆ¤ค×ืÍอàเÁม×ืè่Íอ¤คØุ³ณªช‹‹ÇวÂยãใËหŒŒ¤ค¹นÁมÕีÊสØุ¢ขÀภÒา¾พ·ท∙Õีè่´ดÕี¢ขÖึé้¹น ·ท∙ÓำãใËหŒŒàเ¢ขÒาÁมÑัè่§ง¤คÑัè่§ง¢ขÖึé้¹น ËหÃร×ืÍอãใÊส‹‹ãใ¨จ·ท∙ÓำãใËหŒŒÅลÙู¡กàเ¢ขÒา´ดÕี¢ขÖึé้¹น ¤คØุ³ณ¨จÐะÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÇวÒาÁม¼ผÙู¡ก¾พÑั¹นãใ¹นÃรÐะÂยÐะÂยÒาÇว¡กÑัºบ¤ค¹นæๆ¹นÑัé้¹น àเÃรÒาÁมÑั¡ก¨จÐะ¤คÔิ´ดÇว‹‹Òา¨จÐะ«ซ×ืé้Íอ¢ขÍอ§ง¢ขÇวÑั­ÞญãใËหŒŒ¡กÑัºบãใ¤คÃร´ดÕีãใ¹นÇวÒาÃรÐะáแÅลÐะàเ·ท∙Èศ¡กÒาÅลµต‹‹Òา§งæๆ áแµต‹‹Çว‹‹Òา§ง‹‹ÒาÂย¡กÇว‹‹Òา¹นÑัé้¹น¤ค×ืÍอ¹นÖึ¡ก¶ถÖึ§งÊสÒาÁมàเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้ÃรÑัºบÃรÍอ§ง¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณ¡กÑัºบ¤ค¹น·ท∙Õีè่¤คØุ³ณªช‹‹ÇวÂยàเ¢ขÒาãใ¹นÊสÒาÁมàเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้¨จÐะÂย×ื¹นÂยÒาÇวµตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¢ขÍอ§ง¼ผÁม¤ค×ืÍอ¡กÒาÃรàเÊส¹นÍอµตÑัÇวâโ¤คŒŒªชÅลÙู¡ก¢ขÍอ§งÅลÙู¡ก¤คŒŒÒา«ซÖึè่§ง¼ผÁม·ท∙ÓำãใËหŒŒËหÅลÒาÂย¤ค¹นâโ´ดÂยäไÁม‹‹¤คÔิ´ด¤ค‹‹ÒาãใªชŒŒ¨จ‹‹ÒาÂย ËหÅลÑั§ง¨จÒา¡ก¹นÑัé้¹นÅลÙู¡ก¤คŒŒÒา·ท∙Õีè่¼ผÁมªช‹‹ÇวÂยâโ¤คŒŒªชºบØุµตÃร¢ขÍอ§งàเ¢ขÒา¡กç็¨จÐะ¼ผÙู¡ก¾พÑั¹น¡กÅลÒาÂยàเ»ปšš¹นÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาÃรÐะÂยÐะÂยÒาÇว àเ¾พÃรÒาÐะÇว‹‹ÒาÊสÓำËหÃรÑัºบàเ¢ขÒาáแÅลŒŒÇวàเÃรÒาäไÁม‹‹ãใªช‹‹¤ค¹น·ท∙Õีè่ÁมÒา¢ขÒาÂยºบÃรÔิ¡กÒาÃร·ท∙Õีè่»ปÃรÖึ¡กÉษÒาáแµต‹‹Çว‹‹ÒาàเÃรÒาàเÊสÁม×ืÍอ¹นàเ»ปšš¹น­ÞญÒาµตÔิ¤ค¹นËห¹นÖึè่§ง¢ขÍอ§งàเ¢ขÒาäไ»ปáแÅลŒŒÇว
 • 6. 3. If a friend is in trouble, don’t annoy him by asking if there is anything youcan do.  ฀Think up something appropriate and do it. - Edgar Watson HoweËหÒา¡กàเ¾พ×ืè่Íอ¹นàเ´ด×ืÍอ´ดÃรŒŒÍอ¹น äไÁม‹‹µตŒŒÍอ§ง¶ถÒาÁมÇว‹‹ÒาÁมÕีÍอÐะäไÃรãใËหŒŒªช‹‹ÇวÂยäไËหÁม Åล§งÁม×ืÍอ·ท∙ÓำÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¹น‹‹Òา¨จÐะ´ดÕีãใËหŒŒàเ¢ขÒาàเÅลÂย¤คÓำ¤คÁม¹นÕีé้¼ผÁมäไ´ดŒŒÂยÔิ¹นÁมÒา¹นÒา¹นáแÅลŒŒÇว áแÅลÐะ¼ผÁมãใªชŒŒÁมÑั¹น·ท∙Øุ¡ก¤คÃรÑัé้§ง·ท∙Õีè่àเ¾พ×ืè่Íอ¹น¼ผÁมäไÁม‹‹ÁมÕี§งÒา¹น·ท∙Óำ àเÇวÅลÒา·ท∙Õีè่¼ผÁมàเËหç็¹นàเ¾พ×ืè่Íอ¹นµตŒŒÍอ§งÍอÍอ¡ก¨จÒา¡ก§งÒา¹นâโ´ดÂย·ท∙Õีè่àเ¢ขÒาäไÁม‹‹ÁมÕี¤คÇวÒาÁม¼ผÔิ´ด «ซÖึè่§งÊส‹‹Çว¹นãใËห­Þญ‹‹ÁมÕีÊสÍอ§ง¡กÃร³ณÕี¤ค×ืÍอ§งÒา¹น·ท∙Õีè่àเ¢ขÒา·ท∙Óำàเ¢ขÒาäไÁม‹‹¶ถ¹นÑั´ด ËหÃร×ืÍอºบÃรÔิÉษÑั·ท∙Åล´ด¤ค¹น·ท∙ÓำãใËหŒŒàเ¢ขÒาµตŒŒÍอ§งÍอÍอ¡ก¨จÒา¡ก§งÒา¹น ¼ผÁม¨จÐะ¹นÖึ¡ก¶ถÖึ§งÇว‹‹Òา¨จÐะªช‹‹ÇวÂยàเ¢ขÒาäไ´ดŒŒÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร¼ผÁมÍอÒา¨จ¨จÐะàเÃรÔิè่Áม´ดŒŒÇวÂย¡กÒาÃร¾พÙู´ด¤คØุÂย«ซÑั¡ก¶ถÒาÁมàเ¢ขÒาÇว‹‹Òาàเ¢ขÒาÁมÕีáแ¼ผ¹นªชÕีÇวÔิµตãใ¹นÍอ¹นÒา¤คµตÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร ªชÍอºบÍอÐะäไÃร Êส¹นãใ¨จ§งÒา¹นÅลÑั¡กÉษ³ณÐะäไËห¹น áแÅลŒŒÇว¼ผÁม¨จÐะ´ดÙูÇว‹‹Òาãใ¹นàเ¤คÃร×ืÍอ¢ข‹‹ÒาÂย¢ขÍอ§ง¼ผÁม¹นÑัé้¹นÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¨จÐะàเªช×ืè่ÍอÁมâโÂย§งãใËหŒŒàเ¢ขÒาäไ´ดŒŒÍอÂย‹‹Òา§งäไÃรºบŒŒÒา§งËหÅลÑั§ง¨จÒา¡ก¹นÑัé้¹น¼ผÁม¨จÐะ¢ขÍอ Resume àเ¢ขÒาáแÅลŒŒÇวáแ¹นÐะ¹นÓำãใËหŒŒ¡กÑัºบºบÃรÔิÉษÑั·ท∙·ท∙Õีè่¹น‹‹Òา¨จÐะÁมÕีâโÍอ¡กÒาÊสäไ´ดŒŒ§งÒา¹น ºบ‹‹ÍอÂย¤คÃรÑัé้§ง·ท∙Õีè่¼ผÁมäไ´ดŒŒÃรÑัºบ Resume ÁมÒาáแÅลŒŒÇว¼ผÁม¨จÐะáแ¹นÐะ¹นÓำàเ¢ขÒาÇว‹‹Òา¹น‹‹Òา¨จÐะ»ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§ง àเ¾พÔิè่Áม ËหÃร×ืÍอÅล´ด ÍอÐะäไÃรÅล§งäไ»ปºบŒŒÒา§ง àเ¾พ×ืè่ÍอãใËหŒŒÁมÕีâโÍอ¡กÒาÊสäไ´ดŒŒ§งÒา¹นãใËหŒŒÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ดÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¼ผÁม¤คÔิ´ดÇว‹‹ÒาÁมÑั¹น´ดÕี¤ค×ืÍอàเÁม×ืè่ÍอàเËหç็¹นàเ¾พ×ืè่Íอ¹นàเ´ด×ืÍอ´ดÃรŒŒÍอ¹นÍอÂย‹‹Òา¶ถÒาÁมàเ¢ขÒาÇว‹‹Òา “ÁมÕีÍอÐะäไÃรãใËหŒŒªช‹‹ÇวÂยäไËหÁม” ¹นÖึ¡ก¶ถÖึ§งÇว‹‹ÒาàเÃรÒา¹น‹‹Òา¨จÐะªช‹‹ÇวÂยÍอÐะäไÃรäไ´ดŒŒºบŒŒÒา§งáแÅลŒŒÇวàเÊส¹นÍอ¤คÇวÒาÁมªช‹‹ÇวÂยàเËหÅล×ืÍอàเ¢ขÒาäไ»ป ËหÒา¡กàเ¢ขÒาäไÁม‹‹ÍอÂยÒา¡กäไ´ดŒŒÊสÔิè่§ง¹นÑัé้¹น¡กç็äไÁม‹‹àเ»ปšš¹นäไÃร áแµต‹‹àเ¢ขÒา¨จÐะÃรÑัºบÃรÙูŒŒäไ´ดŒŒÇว‹‹ÒาàเÃรÒาÁมÕี¤คÇวÒาÁมãใÊส‹‹ãใ¨จãใ¹น¤คÇวÒาÁมàเ´ด×ืÍอ´ดÃรŒŒÍอ¹น¢ขÍอ§งàเ¢ขÒาÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òาàเ¾พÕีÂย§งáแ¤ค‹‹¶ถÒาÁมÇว‹‹Òา “ÁมÕีÍอÐะäไÃรãใËหŒŒªช‹‹ÇวÂยäไËหÁม”
 • 7. 4. Good leader does 4 things well: Strategy, Operation, People and crosscultural management. - Arun Sarin¼ผÙูŒŒ¹นÓำ·ท∙Õีè่´ดÕี·ท∙Óำ 4 ÍอÂย‹‹Òา§ง¹นÕีé้äไ´ดŒŒ´ดÕีàเÂยÕีè่ÂยÁม¤ค×ืÍอ ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร »ป®ฎÔิºบÑัµตÔิ¡กÒาÃร ºบÃรÔิËหÒาÃร¤ค¹น áแÅลÐะºบÃรÔิËหÒาÃรµต‹‹Òา§งÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁมàเÇวÅลÒาàเÃรÒา¾พÙู´ด¶ถÖึ§ง¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรàเÃรÒา¨จÐะÊส¹นãใ¨จÇว‹‹Òาàเ¢ขÒาàเ»ปšš¹น¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรãใ¹น½ฝ††ÒาÂย§งÒา¹นãใ´ด àเªช‹‹¹น½ฝ††ÒาÂย¡กÒาÃรµตÅลÒา´ด¡กç็µตŒŒÍอ§งàเ¡ก‹‹§งàเÃร×ืè่Íอ§ง¡กÒาÃรµตÅลÒา´ด ½ฝ††ÒาÂย¡กÒาÃรàเ§งÔิ¹น¡กç็µตŒŒÍอ§งàเ¡ก‹‹§งàเÃร×ืè่Íอ§ง¡กÒาÃรàเ§งÔิ¹นáแµต‹‹Çว‹‹ÒาàเÁม×ืè่ÍอàเÃรÒา¾พÙู´ด¶ถÖึ§ง¼ผÙูŒŒ¹นÓำ·ท∙Õีè่ÂยÍอ´ดàเÂยÕีè่ÂยÁมáแÅลŒŒÇว¤ค×ืÍอ¤ค¹น·ท∙Õีè่ÁมÕี¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถãใ¹นÊสÕีè่àเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้¤ค×ืÍอàเÃร×ืè่Íอ§ง ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃรàเÃร×ืè่Íอ§ง»ป®ฎÔิºบÑัµตÔิ¡กÒาÃร àเÃร×ืè่Íอ§ง¤ค¹น áแÅลÐะàเÃร×ืè่Íอ§ง¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรµต‹‹Òา§งÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁมàเ´ดÕีë๋ÂยÇว¹นÕีé้äไÁม‹‹Çว‹‹Òา¤คØุ³ณ¨จÐะ·ท∙Óำ§งÒา¹น·ท∙Õีè่äไËห¹นÍอ§ง¤ค¡กÃรãใ´ด¤คØุ³ณµตŒŒÍอ§ง·ท∙Óำ§งÒา¹นÃร‹‹ÇวÁม¡กÑัºบ¤ค¹น µต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิ µต‹‹Òา§งÀภÒาÉษÒาµต‹‹Òา§งÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁม ´ดÑั§ง¹นÑัé้¹นËหÒา¡ก¤คØุ³ณ·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÑัºบ¤ค¹น·ท∙Õีè่ÁมÕี¾พ×ืé้¹น°ฐÒา¹นµต‹‹Òา§ง¡กÑัºบ¤คØุ³ณäไÁม‹‹äไ´ดŒŒ¤คØุ³ณ¡กç็¹นÓำàเ¢ขÒาäไÁม‹‹äไ´ดŒŒàเ¾พÃรÒาÐะÇว‹‹ÒาÊสÁมÑัÂย¹นÕีé้ “âโÅล¡กàเÃรÒาÁมÑั¹นáแºบ¹นÃรÒาºบ” áแÅลŒŒÇว¤คÃรÑัºบ´ดÑั§ง¹นÑัé้¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่µตÒาÁมÁมÒา¤ค×ืÍอ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ¡กÒาÃรÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃรÀภÒาÉษÒาÍอÑั§ง¡กÄฤÉษ«ซÖึè่§ง¨จÐะªช‹‹ÇวÂยãใËหŒŒ¤คØุ³ณÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ·ท∙Óำ§งÒา¹น¡กÑัºบ¤ค¹นµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิäไ´ดŒŒ§ง‹‹ÒาÂย¢ขÖึé้¹น áแÅลÐะÁมÕีâโÍอ¡กÒาÊส¡กŒŒÒาÇวËห¹นŒŒÒาÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹นàเ»ปšš¹นàเ§งÒาµตÒาÁมµตÑัÇวäไ»ป´ดŒŒÇวÂย
 • 8. 5.Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.- Leo Tolstoy·ท∙Øุ¡ก¤ค¹น¤คÍอÂย¤คÔิ´ด¨จÐะàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งâโÅล¡ก áแµต‹‹äไÁม‹‹ÁมÕีãใ¤คÃร¤คÔิ´ด¨จÐะàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นµตÑัÇวàเÍอ§งÁมÕี¤ค¹น¨จÓำ¹นÇว¹นÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ªชÍอºบºบ‹‹¹นÍอÂยÒา¡กãใËหŒŒâโÅล¡ก¹นÕีé้àเ»ปšš¹นáแºบºบ·ท∙Õีè่àเ¢ขÒาàเ»ปšš¹นâโÅล¡ก¹นÕีé้ãใ¹น·ท∙Õีè่¹นÕีé้¤ค×ืÍอ¤ค¹นÍอ×ืè่¹นæๆºบ¹นâโÅล¡ก¹นÕีé้ÍอÂยÒา¡กãใËหŒŒ¹นÑั¡ก¡กÒาÃรàเÁม×ืÍอ§งäไÁม‹‹âโ¡ก§ง¡กÔิ¹น ÍอÂยÒา¡กãใËหŒŒ´ดÒาÃรÒาàเ»ปšš¹นàเËหÁม×ืÍอ¹น¾พÃรÐะäไÁม‹‹ÁมÕี´ด‹‹Òา§ง¾พÃรŒŒÍอÂย ÍอÂยÒา¡กãใËหŒŒ¢ขŒŒÒาÃรÒาªช¡กÒาÃร¢ขÂยÑั¹นàเËหÁม×ืÍอ¹น¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹น¨จÕีÍอÕีáแµต‹‹¾พÍอ¶ถÒาÁมÇว‹‹ÒาáแÅลŒŒÇวµตÑัÇวàเ¢ขÒาÍอÂยÒา¡กàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งÍอÐะäไÃรÁมÑั¡ก¨จÐะäไÁม‹‹äไ´ดŒŒ¤คÓำµตÍอºบ¡ก‹‹Íอ¹น·ท∙Õีè่àเÃรÒา¨จÐะäไ»ป¤คÔิ´ดàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง¤ค¹นÍอ×ืè่¹นµตŒŒÍอ§ง¶ถÒาÁมµตÑัÇวàเÍอ§ง¡ก‹‹Íอ¹นÇว‹‹Òา “àเÃรÒา¤คÇวÃรàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งÍอÐะäไÃรàเ¾พ×ืè่Íอ·ท∙ÓำãใËหŒŒâโÅล¡ก¹นÕีé้´ดÕี¢ขÖึé้¹น” áแÅลŒŒÇวàเÃรÒา¨จÐะ¾พºบÇว‹‹ÒาÂยÑั§งÁมÕีÍอÕี¡กËหÅลÒาÂยÍอÂย‹‹Òา§ง·ท∙Õีè่àเÃรÒาáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งäไ´ดŒŒ ãใªชŒŒ¹นé้Óำ ãใªชŒŒäไ¿ฟ ãใËหŒŒ¹นŒŒÍอÂยÅล§ง ·ท∙Óำ§งÒา¹นÍอÒาÊสÒาÊสÁมÑั¤คÃรàเ¾พ×ืè่Íอ¤ค¹นÍอ×ืè่¹นÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹น ËหÃร×ืÍอÍอÂย‹‹Òา§ง¹นŒŒÍอÂยæๆàเÅลÂย¤ค×ืÍอ·ท∙Óำ§งÒา¹น¢ขÍอ§งµต¹นãใËหŒŒàเ¡กÔิ¹น¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง¨จÒา¡กÍอ§ง¤ค¡กÃรàเÊสÕีÂย¡ก‹‹Íอ¹นáแÅลŒŒÇว¤คØุ³ณ¨จÐะ¾พºบÇว‹‹ÒาÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่µตÒาÁมÁมÒา¤ค×ืÍอâโÅล¡กãใ¹นÁมØุÁมÁมÍอ§ง¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณ¡กç็¨จÐะàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นäไ»ป
 • 9. 6. You can’t change people but you can effect a change in them by yourbehaviour. - Garrison WynnàเÃรÒาàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¤ค¹นÍอ×ืè่¹นäไÁม‹‹äไ´ดŒŒ áแµต‹‹¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁมàเÃรÒาâโ¹นŒŒÁม¹นŒŒÒาÇวãใËหŒŒàเ¢ขÒาàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นäไ´ดŒŒàเÁม×ืè่ÍอÊสÔิºบ»ป‚‚¡ก‹‹Íอ¹นÊสÁมÑัÂยÂยÑั§งàเ»ปšš¹นÇวÔิ·ท∙ÂยÒา¡กÃรÍอÂยÙู‹‹ ¼ผÁมäไ»ปÊสÍอ¹นàเÃร×ืè่Íอ§งºบÃรÔิ¡กÒาÃรàเ»ปšš¹นàเÅลÔิÈศãใËหŒŒ¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹น·ท∙Õีè่¸ธ¹นÒา¤คÒาÃร¡กÃรØุ§งÈศÃรÕีÍอÂยØุ¸ธÂยÒา Ëห¹นÖึè่§งãใ¹น¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ¤ค×ืÍอ¡กÒาÃรÍอÍอ¡กäไ»ป·ท∙ÓำµตÑัÇวàเ»ปšš¹นÅลÙู¡ก¤คŒŒÒา áแÅลŒŒÇวÊสÑั§งàเ¡กµต´ดÙู¡กÒาÃรºบÃรÔิ¡กÒาÃร¨จÃรÔิ§งæๆ¢ขÍอ§งÃรŒŒÒา¹น¤คŒŒÒา»ปÅลÕี¡กµต‹‹Òา§งæๆ·ท∙Õีè่àเ«ซç็¹น·ท∙ÃรÑัÅล¾พÃรÐะÃรÒาÁมÊสÒาÁมáแÅลŒŒÇว¡กÅลÑัºบÁมÒาÃรÒาÂย§งÒา¹นãใËหŒŒàเ¾พ×ืè่Íอ¹นæๆãใ¹นªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹นÁมÕี¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹น¤ค¹นËห¹นÖึè่§งàเÅล‹‹Òา¤คÇวÒาÁม»ปÃรÐะ·ท∙Ñัºบãใ¨จÇว‹‹Òาàเ¢ขÒา·ท∙ÓำµตÑัÇวàเ»ปšš¹นÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาäไ»ป´ดÙูàเ¿ฟÍอÃร¹นÔิàเ¨จÍอÃรŠŠãใ¹นÃรŒŒÒา¹นÍอÔิ¹นàเ´ดç็¡ก«ซ·ท∙Õีè่ËหŒŒÒา§ง¹นÕีé้àเÁม×ืè่Íอ´ดÙูàเÊสÃรç็¨จ¡กç็àเ´ดÔิ¹นÍอÍอ¡กÁมÒา »ปÃรÒา¡ก®ฎÇว‹‹Òา¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹น¢ขÒาÂยáแÊส´ด§งÁมÒาÃรÂยÒา·ท∙·ท∙Õีè่´ดÕีÁมÒา¡กãใ¹น¡กÒาÃรºบÃรÔิ¡กÒาÃรâโ´ดÂย¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹นµตÒาÁมÍอÍอ¡กÁมÒาÊส‹‹§งáแ¢ข¡ก´ดŒŒÇวÂย¤คÇวÒาÁม¹นÍอºบ¹นŒŒÍอÁม ·ท∙ÓำãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹น¤ค¹น¹นÕีé้»ปÃรÐะ·ท∙Ñัºบãใ¨จÁมÒา¡ก ¨จÖึ§งÁมÒาàเÅล‹‹ÒาãใËหŒŒàเ¾พ×ืè่Íอ¹นæๆãใ¹นªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น¿ฟ˜˜§งàเÂยç็¹นÇวÑั¹น¹นÑัé้¹นàเÁม×ืè่ÍอÊสÍอ¹นàเÊสÃรç็¨จµตÍอ¹น·ท∙Õีè่¼ผÁมàเ´ดÔิ¹น¡กÅลÑัºบ »ปÃรÒา¡ก®ฎÇว‹‹Òาàเ¨จŒŒÒาËห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่½ฝƒƒ¡กÍอºบÃรÁม·ท∙Õีè่¤คÍอÂย»ปÃรÐะÊสÒา¹น§งÒา¹นàเ´ดÔิ¹นµตÒาÁมÁมÒาÊส‹‹§ง¼ผÁมáแºบºบµตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¢ขÍอ§ง¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹นÃรŒŒÒา¹นÍอÔิ¹นàเ´ดç็¡ก«ซàเÅลÂย«ซÖึè่§งâโ´ดÂย»ป¡กµตÔิáแÅลŒŒÇวàเ¨จŒŒÒาËห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่·ท∙‹‹Òา¹น¹นÕีé้¡กç็äไÁม‹‹àเ¤คÂย·ท∙Óำ àเËหç็¹นäไËหÁม¤คÃรÑัºบÇว‹‹Òา¡กÒาÃร·ท∙Õีè่àเ¢ขÒาàเ¾พÕีÂย§งäไ´ดŒŒ¿ฟ˜˜§งãใ¹น°ฐÒา¹นÐะ¼ผÙูŒŒÊสÑั§งàเ¡กµต¡กÒาÃร³ณàเ·ท∙‹‹Òา¹นÑัé้¹น àเ¢ขÒาÂยÑั§งàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁมäไ´ดŒŒàเÅลÂยâโ´ดÂยäไÁม‹‹µตŒŒÍอ§งÁมÕีãใ¤คÃรäไ»ปºบÍอ¡ก¡กÅล‹‹ÒาÇวÇว‹‹ÒาãใËหŒŒàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁมáแµต‹‹ÍอÂย‹‹Òา§งãใ´ด
 • 10. 7. Plan for the future, because that is where you are going to spend the rest ofyour life. - Mark TwainÇวÒา§งáแ¼ผ¹นÊสÓำËหÃรÑัºบÍอ¹นÒา¤คµต àเ¾พÃรÒาÐะÇว‹‹Òา¤คØุ³ณ¨จÐะµตŒŒÍอ§งãใªชŒŒªชÕีÇวÔิµต·ท∙Õีè่àเËหÅล×ืÍอ¡กÑัºบÁมÑั¹นàเÇวÅลÒาàเÃรÒา·ท∙Óำ§งÒา¹น¾พÍอàเ»ปšš¹น¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร ÂยÔิè่§งÊสÙู§งàเÃรÒาÂยÔิè่§งµตŒŒÍอ§งÇวÒา§งáแ¼ผ¹น§งÒา¹นàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบÍอ¹นÒา¤คµต¢ขÍอ§งÍอ§ง¤ค¡กÃรäไ¡กÅล¢ขÖึé้¹นÍอÒา¨จ¨จÐะµตŒŒÍอ§งÇวÒา§งáแ¼ผ¹นÅล‹‹Çว§งËห¹นŒŒÒาÊสÒาÁม»ป‚‚ ËหŒŒÒา»ป‚‚ ËหÃร×ืÍอÊสÔิºบ»ป‚‚áแµต‹‹Çว‹‹Òา¤ค¹นÊส‹‹Çว¹นãใËห­Þญ‹‹ÁมÑั¡ก¨จÐะÁมÍอ§ง¢ขŒŒÒาÁม¡กÒาÃรÇวÒา§งáแ¼ผ¹นÍอ¹นÒา¤คµต¢ขÍอ§งµตÑัÇวàเÍอ§งàเÃรÒา¤คÇวÃร¶ถÒาÁมµตÑัÇวàเÍอ§งÇว‹‹Òา àเÃรÒาÁมÍอ§งµตÑัÇวàเÍอ§งÍอÂย‹‹Òา§งäไÃรãใ¹นÊสÒาÁม»ป‚‚ ËหŒŒÒา»ป‚‚ áแÅลÐะÊสÔิºบ»ป‚‚áแÅลŒŒÇว¶ถÒาÁมµตÑัÇวàเÍอ§งÇว‹‹Òา àเÃรÒาµตŒŒÍอ§งÁมÕี¤คØุ³ณÊสÁมºบÑัµตÔิÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§ง àเªช‹‹¹นÍอÒา¨จ¨จÐะµตŒŒÍอ§งàเ¡ก‹‹§งàเÃร×ืè่Íอ§งºบÃรÔิËหÒาÃร¤ค¹น ºบÃรÔิËหÒาÃร§งÒา¹น àเÃร×ืè่Íอ§ง¡กÒาÃรµต‹‹ÍอÃรÍอ§ง ¡กÒาÃรÇวÒา§งáแ¼ผ¹น ¡กÒาÃรÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃร¨จÒา¡ก¹นÑัé้¹น¶ถÒาÁมµตÑัÇวàเÍอ§งµต‹‹ÍอÇว‹‹Òา ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ¤คØุ³ณÊสÁมºบÑัµตÔิ »ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹นàเÃรÒาÍอÂยÙู‹‹ãใ¹นÃรÐะ´ดÑัºบäไËห¹น àเ¡ก‹‹§ง ¾พÍอãใªชŒŒäไ´ดŒŒ ÂยÑั§งÁมÕีªช‹‹Íอ§งÇว‹‹Òา§งÍอÂยÙู‹‹ÁมÒา¡ก¤คÓำ¶ถÒาÁมÊสØุ´ด·ท∙ŒŒÒาÂย¤ค×ืÍอÇว‹‹Òา àเÃรÒาÁมÕีáแ¼ผ¹น§งÒา¹น¨จÐะ¾พÑั²ฒ¹นÒา¤คØุ³ณÊสÁมºบÑัµตÔิ·ท∙Õีè่àเÃรÒาÁมÕีªช‹‹Íอ§งÇว‹‹Òา§งÍอÂย‹‹Òา§งäไÃรºบŒŒÒา§ง àเ¾พÃรÒาÐะÇว‹‹ÒาËหÒา¡กàเÃรÒาäไÁม‹‹ÇวÒา§งáแ¼ผ¹นÍอ¹นÒา¤คµต¢ขÍอ§งµตÑัÇวàเÍอ§งàเÃรÒาÁมÑั¡ก¨จÐะµตŒŒÍอ§งµต¡กàเ»ปšš¹นÊส‹‹Çว¹นËห¹นÖึè่§ง¢ขÍอ§งáแ¼ผ¹นªชÕีÇวÔิµต¤ค¹นÍอ×ืè่¹นæๆ
 • 11. 8. Millions saw the apple fall, Newton was the only one who asked why? -Bernard Baruch¤ค¹นàเ»ปšš¹นÅลŒŒÒา¹นàเËหç็¹นáแÍอ»ปàเ»ปœœÅลµต¡กàเ»ปšš¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง¸ธÃรÃรÁม´ดÒา ÁมÕีáแµต‹‹¹นÔิÇวµตÑั¹นàเ·ท∙‹‹Òา¹นÑัé้¹น·ท∙Õีè่¶ถÒาÁมÇว‹‹Òา “·ท∙ÓำäไÁม”¤คÓำ¤คÁม¹นÕีé้ÁมÕี¤คÇวÒาÁมÅลÖึ¡ก«ซÖึé้§งÁมÒา¡ก¤คÃรÑัºบ àเ«ซÍอÃรäไÍอáแ«ซ¡ก ¹นÔิÇวµตÑั¹น àเ»ปšš¹นÍอÑั¨จÃรÔิÂยÐะ·ท∙Õีè่¤คŒŒ¹น¾พºบàเÃร×ืè่Íอ§งáแÃร§งâโ¹นŒŒÁม¶ถ‹‹Çว§ง¢ขÍอ§งâโÅล¡กàเÁม×ืè่Íอ 300 »ป‚‚·ท∙Õีè่áแÅลŒŒÇว»ปÃรÐะàเ´ดç็¹นÊสÓำ¤คÑั­Þญ¤ค×ืÍอàเÃรÒาµตŒŒÍอ§งàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ·ท∙Õีè่¨จÐะÊสÑั§งàเ¡กµตáแÅลÐะµตÑัé้§ง¤คÓำ¶ถÒาÁม µต‹‹Íอäไ»ป¹นÕีé้¢ขÍอãใËหŒŒÃรÐะÅลÖึ¡ก¶ถÖึ§ง¤คÓำ¾พÙู´ด¹นÕีé้áแÅลŒŒÇวàเÃรÔิè่ÁมÊสÑั§งàเ¡กµตÊสÔิè่§งáแÇว´ดÅลŒŒÍอÁมÃรÍอºบæๆµตÑัÇวàเÃรÒา áแÅลŒŒÇวµตÑัé้§ง¤คÓำ¶ถÒาÁมÊสÓำËหÃรÑัºบ¼ผÁม¨จÐะ¤คÍอÂยÊสÑั§งàเ¡กµตÇว‹‹ÒาàเÃรÒาáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น·ท∙ÓำÍอÐะäไÃรäไ´ดŒŒ´ดÕีáแÅลŒŒÇว¶ถÒาÁมàเ¢ขÒาÇว‹‹Òาàเ¢ขÒา¾พÑั²ฒ¹นÒาÊสÔิè่§ง¹นÑัé้¹นÁมÒา¨จÒา¡กäไËห¹น¤คÃรÑัé้§งËห¹นÖึè่§ง¼ผÁม¹นÑัè่§งÃร¶ถäไ»ปÃรÐะÂยÍอ§ง¼ผÁมÊสÑั§งàเ¡กµตàเËหç็¹น¤ค¹น¢ขÑัºบÃร¶ถ·ท∙Õีè่ºบÃรÔิÉษÑั·ท∙ÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาÊส‹‹§งÁมÒาÃรÑัºบ¼ผÁม àเ¢ขÒา¢ขÑัºบäไ´ดŒŒ¹นÔิè่ÁมÁมÒา¡กàเÅลÂย¶ถÒาÁมàเ¢ขÒาÇว‹‹Òาàเ¢ขÒา¾พÑั²ฒ¹นÒาÇวÔิ¸ธÕี¢ขÑัºบ¹นÕีé้ÁมÒาäไ´ดŒŒÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร àเ¢ขÒา¡กç็àเÅล‹‹ÒาãใËหŒŒ¿ฟ˜˜§งÇว‹‹Òา·ท∙Õีè่ºบÃรÔิÉษÑั·ท∙ÁมÕี¡กÒาÃร¨จŒŒÒา§งºบÃรÔิÉษÑั·ท∙ÀภÒาÂย¹นÍอ¡กÁมÒาÍอºบÃรÁมàเÃร×ืè่Íอ§ง¡กÒาÃร¢ขÑัºบÃร¶ถ áแÅลŒŒÇวàเ¢ขÒาÂยÑั§งÊสÍอ¹นàเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤ค¡กÒาÃร¢ขÑัºบáแÅลÐะ¡กÒาÃรáแµตÐะàเºบÃร¤คáแºบºบ¹นÔิè่Áม¹นÇวÅลãใËหŒŒ¼ผÁมÍอÕี¡ก´ดŒŒÇวÂยàเ¾พ×ืè่ÍอãใËหŒŒ¤ค¹น·ท∙Õีè่¹นÑัè่§งÁมÒา´ดŒŒÇวÂยäไÁม‹‹ÃรÙูŒŒÊสÖึ¡ก¶ถÙู¡ก¡กÃรÐะªชÒา¡กÁมÒา¡กàเ¡กÔิ¹นäไ»ป¶ถŒŒÒาÃรÙูŒŒ¨จÑั¡ก¶ถÒาÁม àเÃรÒา¨จÐะäไ´ดŒŒ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒÁมÒา¡กÁมÒาÂย¨จÒา¡ก·ท∙Øุ¡กæๆ¤ค¹น·ท∙Õีè่àเÃรÒาäไ´ดŒŒ¾พºบàเ¨จÍอ¤คÃรÑัºบ
 • 12. 9. The best sales persons are your delighted customers. - Coach Kriengsak¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹น¢ขÒาÂย·ท∙Õีè่´ดÕี·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด¤ค×ืÍอÅลÙู¡ก¤คŒŒÒา·ท∙Õีè่äไ´ดŒŒÃรÑัºบºบÃรÔิ¡กÒาÃรàเ»ปšš¹นàเÅลÔิÈศ¼ผÁมãใªชŒŒáแÍอ»ปàเ»ปœœÅลáแÁม¤คÍอÔิ¹น·ท∙ÍอªชÁมÒา»ปÃรÐะÁมÒา³ณáแ»ป´ด»ป‚‚¼ผÁมáแ¹นÐะ¹นÓำãใËหŒŒàเ¾พ×ืè่Íอ¹นæๆ ÅลÙู¡ก¤คŒŒÒา áแÅลÐะ¤ค¹นÃรÙูŒŒ¨จÑั¡กãใËหŒŒãใªชŒŒâโ¹นµตºบØุ¤ค¢ขÍอ§งáแÍอ»ปàเ»ปœœÅลäไ»ปäไÁม‹‹µตè่Óำ¡กÇว‹‹ÒาÊสÔิºบàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งàเ¾พÃรÒาÐะ¼ผÁมªชÍอºบ¤คØุ³ณÊสÁมºบÑัµตÔิ¢ขÍอ§ง¡กÒาÃร¹นÓำàเÊส¹นÍอäไ¿ฟÅลŠŠãใ¹นÃรÙู»ปáแºบºบÊสäไÅล´ด¨จÒา¡กâโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม¤คÕีÂยâโ¹นµตºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น¡กç็¤ค×ืÍอàเÁม×ืè่ÍอÁมÕีÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาáแÅลŒŒÇว ·ท∙ÓำãใËหŒŒàเ¢ขÒา¾พÍอãใ¨จãใ¹นÊสÔิ¹น¤คŒŒÒา áแÅลÐะºบÃรÔิ¡กÒาÃรËหÅลÑั§ง¡กÒาÃร¢ขÒาÂยãใËหŒŒÊสØุ´ดæๆàเ¾พÃรÒาÐะÇว‹‹Òาàเ¢ขÒา¨จÐะáแ¹นÐะ¹นÓำÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาãใËหÁม‹‹ÁมÒาãใËหŒŒ·ท∙‹‹Òา¹นàเÍอ§งãใ¹น§งÒา¹น¢ขÍอ§ง¼ผÁม 80% ¢ขÍอ§ง§งÒา¹น·ท∙Õีè่¼ผÁม·ท∙ÓำÁมÒา¨จÒา¡ก¡กÒาÃรáแ¹นÐะ¹นÓำ¨จÒา¡กÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาàเ´ดÔิÁม·ท∙Õีè่ãใªชŒŒ
 • 13. 10. No one can make you feel inferior without your consent. - EleanorRooseveltäไÁม‹‹ÁมÕีãใ¤คÃร·ท∙ÓำÃรŒŒÒาÂย¨จÔิµตãใ¨จ¤คØุ³ณäไ´ดŒŒËหÒา¡ก¤คØุ³ณäไÁม‹‹Íอ¹นØุ­ÞญÒาµตàเÇวÅลÒา·ท∙Õีè่àเÃรÒาËห§งØุ´ดËห§งÔิ´ดâโ´ดÂยàเ©ฉ¾พÒาÐะ¨จÒา¡ก¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม¢ขÍอ§ง¤ค¹นæๆÍอ×ืè่¹น àเÃรÒาÁมÑั¡ก¨จÐะàเËหÁมÒาÃรÇวÁมäไ»ปÇว‹‹Òา¤ค¹นÍอ×ืè่¹น·ท∙ÓำÃรŒŒÒาÂย¨จÔิµตãใ¨จàเÃรÒา àเªช‹‹¹นàเ¾พ×ืè่Íอ¹น·ท∙Óำ§งÒา¹น¼ผÔิ´ด áแµต‹‹Çว‹‹Òา¹นÒาÂยàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¼ผÔิ´ด¤คÔิ´ดÇว‹‹ÒาàเÃรÒาàเ»ปšš¹น¤ค¹น·ท∙Óำ ¹นÒาÂย¨จÖึ§งÁมÒา´ด‹‹ÒาàเÃรÒา àเÃรÒา¡กç็¡กÅลÑัºบÁมÒา¤คÔิ´ดÇว‹‹Òา “¹นÒาÂย·ท∙ÓำÃรŒŒÒาÂย¨จÔิµตãใ¨จàเÃรÒา”·ท∙Õีè่¨จÃรÔิ§งáแÅลŒŒÇวàเÃรÒาàเ»ปšš¹น¤ค¹นÍอ¹นØุ­ÞญÒาµตãใËหŒŒ¨จÔิµตãใ¨จ¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณàเ¨จç็ºบ»ปÇว´ดµต‹‹Òา§งËหÒา¡ก àเ¾พÃรÒาÐะÇว‹‹ÒาàเÃรÒา·ท∙Øุ¡ก¤ค¹น·ท∙ÕีÊสÔิ·ท∙¸ธÔิì์àเÅล×ืÍอ¡ก·ท∙Õีè่¨จÐะµตÕี¤คÇวÒาÁมa. àเÃรÒาÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¨จÐะµตÕี¤คÇวÒาÁมÇว‹‹Òา “¹นÒาÂยàเ»ปšš¹น»ปØุ¶ถØุªช¹นÂย‹‹ÍอÁมàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¼ผÔิ´ดäไ´ดŒŒ” àเÃรÒาµตÕี¤คÇวÒาÁมáแºบºบ¹นÕีé้¡กç็àเ»ปšš¹น¡กÒาÃรµตÕี¤คÇวÒาÁมáแºบºบàเ»ปšš¹น¡กÅลÒา§ง ËหÃร×ืÍอb. àเÃรÒา¨จÐะàเÅล×ืÍอ¡กµตÕี¤คÇวÒาÁมàเ»ปšš¹นºบÇว¡กÇว‹‹Òา “¹นÒาÂยãใËหŒŒ¤คÇวÒาÁมÊส¹นãใ¨จàเÃรÒาàเ»ปšš¹น¾พÔิàเÈศÉษàเËหç็¹นàเÃรÒา·ท∙ÓำÍอÐะäไÃร¼ผÔิ´ด¡กç็ÁมÕีàเÁมµตµตÒาÊสÑัè่§งÊสÍอ¹นàเ¾พ×ืè่ÍอàเÃรÒา¨จÐะäไ´ดŒŒäไÁม‹‹¼ผÔิ´ดÍอÕี¡กãใ¹นÍอ¹นÒา¤คµต” ËหÃร×ืÍอc. àเÃรÒา¨จÐะàเÅล×ืÍอ¡กµตÕี¤คÇวÒาÁมàเÍอÒาÇว‹‹Òา “àเÃรÒาâโªช¤คÃรŒŒÒาÂยÁมÒา¡กàเÅลÂย·ท∙Õีè่äไÁม‹‹äไ´ดŒŒ·ท∙Óำ¼ผÔิ´ด¡กÅลÑัºบµตŒŒÍอ§งÁมÒา¶ถÙู¡ก´ด‹‹Òา”âโ´ดÂยÊสÃรØุ»ป¡กç็¤ค×ืÍอ àเÃรÒาÁมÕีÊสÔิ·ท∙¸ธÔิì์àเÅล×ืÍอ¡ก·ท∙Õีè่¨จÐะ¤คÔิ´ด áแÅลÐะàเÃรÒาàเÍอ§งµต‹‹Òา§งËหÒา¡ก·ท∙Õีè่Íอ¹นØุ­ÞญÒาµตãใËหŒŒ¨จÔิµตãใ¨จàเÃรÒาàเ¨จç็ºบ»ปÇว´ด
 • 14. 11. Listening is very inexpensive; not listening could be very costly!- TomBrewer¡กÒาÃรÃรÑัºบ¿ฟ˜˜§งÁมÑั¹น¶ถÙู¡กÁมÒา¡ก áแµต‹‹¡กÒาÃรäไÁม‹‹ÃรÑัºบ¿ฟ˜˜§งÍอÒา¨จËหÁม´ดµตÑัÇวäไ´ดŒŒàเÁม×ืè่ÍอµตŒŒ¹น»ป‚‚ 2540 ¡ก‹‹Íอ¹นÇวÔิ¡กÄฤµตÔิµตŒŒÁมÂยÓำ¡กØุŒŒ§งäไÁม‹‹¹นÒา¹น «ซÕีàเÍอ¿ฟâโÍอºบÃรÔิÉษÑั·ท∙ãใËห­Þญ‹‹áแËห‹‹§งËห¹นÖึè่§งäไ´ดŒŒÃรÑัºบ¡กÒาÃรµตÔิ´ดµต‹‹Íอ¨จÒา¡ก¸ธ¹นÒา¤คÒาÃรãใ¹น»ปÃรÐะàเ·ท∙Èศàเ¾พ×ืè่ÍอàเÊส¹นÍอàเ§งÔิ¹น¡กÙูŒŒ·ท∙Õีè่ãใªชŒŒáแ·ท∙¹นÂยÍอ´ดàเ§งÔิ¹น¡กÙูŒŒ·ท∙Õีè่ãใªชŒŒÍอÂยÙู‹‹ãใ¹น¢ข³ณÐะ¹นÑัé้¹น¨จÒา¡ก¡กÒาÃร¡กÙูŒŒ¸ธ¹นÒา¤คÒาÃรµต‹‹Òา§ง»ปÃรÐะàเ·ท∙Èศ¸ธ¹นÒา¤คÒาÃรãใ¹น»ปÃรÐะàเ·ท∙Èศ¹นÓำàเÊส¹นÍอãใËหŒŒàเËหç็¹น¤คÇวÒาÁมàเÊสÕีè่Âย§งµต‹‹Òา§งæๆÃรÇวÁม¶ถÖึ§ง¤คÇวÒาÁม¼ผÑั¹น¼ผÇว¹น¢ขÍอ§ง¤ค‹‹Òาàเ§งÔิ¹น  ฀·ท∙ÓำãใËหŒŒ¡กÒาÃรàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นÁมÒา¡กÙูŒŒàเ§งÔิ¹น¨จÒา¡ก¸ธ¹นÒา¤คÒาÃรãใ¹น»ปÃรÐะàเ·ท∙Èศ¨จÐะªช‹‹ÇวÂย»ป´ดªช‹‹Íอ§งâโËหÇว‹‹¤คÇวÒาÁมàเÊสÕีè่Âย§ง¹นÕีé้äไ´ดŒŒ «ซÕีàเÍอ¿ฟâโÍอàเËหç็¹น´ดŒŒÇวÂย¨จÖึ§ง¹นÑั´ด»ปÃรÐะªชØุÁมÃร‹‹ÇวÁมÃรÐะËหÇว‹‹Òา§ง¸ธ¹นÒา¤คÒาÃรáแÅลÐะ«ซÕีÍอÕีâโÍอ âโ´ดÂยãใËหŒŒàเÇวÅลÒาËห¹นÖึè่§งªชÑัè่ÇวâโÁม§งàเÁม×ืè่Íอ¶ถÖึ§งÇวÑั¹น¹นÑั´ด «ซÕีÍอÕีâโÍอÁมÕีÀภÒาÃร¡กÔิ¨จÂยØุ‹‹§งÁมÒา¡ก¨จÖึ§งµตÑั´ดàเÇวÅลÒา¡กÒาÃร»ปÃรÐะªชØุÁม¹นÕีé้Åล§งàเËหÅล×ืÍอËหŒŒÒา¹นÒา·ท∙Õี ·ท∙ÓำãใËหŒŒµตÑัÇวáแ·ท∙¹น¸ธ¹นÒา¤คÒาÃรäไÁม‹‹ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถãใËหŒŒ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล·ท∙Õีè่¨จÓำàเ»ปšš¹น·ท∙Ñัé้§งËหÁม´ดäไ´ดŒŒ ·ท∙ÓำãใËหŒŒ¡กÒาÃร¡กÙูŒŒàเ§งÔิ¹น¤คÃรÑัé้§ง¹นÕีé้äไÁม‹‹àเ¡กÔิ´ด¢ขÖึé้¹นÊสÒาÁมàเ´ด×ืÍอ¹นãใËหŒŒËหÅลÑั§ง ÃรÑั°ฐºบÒาÅล»ปÃรÐะ¡กÒาÈศÅล´ด¤ค‹‹Òาàเ§งÔิ¹นºบÒา·ท∙«ซÖึè่§งàเ»ปšš¹น¨จØุ´ดàเÃรÔิè่Áม¢ขÍอ§งÇวÔิ¡กÄฤµตµตŒŒÁมÂยÓำ¡กØุŒŒ§ง ºบÃรÔิÉษÑั·ท∙ÊสÙู­ÞญàเÊสÕีÂยàเ§งÔิ¹น»ปÃรÐะÁมÒา³ณ 600 ÅลŒŒÒา¹นºบÒา·ท∙àเ¾พ×ืè่Íอ¨จ‹‹ÒาÂย´ดÍอ¡กàเºบÕีé้Âยàเ§งÔิ¹น¡กÙูŒŒµต‹‹Òา§ง»ปÃรÐะàเ·ท∙Èศàเ¾พÃรÒาÐะÍอÑัµตÃรÒาáแÅล¡กàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น·ท∙Õีè่¼ผÑั¹น¼ผÇว¹น¶ถŒŒÒา«ซÕีÍอÕีâโÍอãใËหŒŒàเÇวÅลÒาÍอÕี¡ก 55 ¹นÒา·ท∙Õีãใ¹น¡กÒาÃร»ปÃรÐะªชØุÁม¤คÃรÑัé้§ง¹นÑัé้¹น ¡กç็ÍอÒา¨จäไÁม‹‹µตŒŒÍอ§งàเÊสÕีÂยàเ§งÔิ¹น¨จÓำ¹นÇว¹น¹นÕีé้äไ»ป àเ»ปšš¹น 55¹นÒา·ท∙Õี·ท∙Õีè่áแ¾พ§งÁมËหÒาÈศÒาÅล
 • 15. 12. A professional is someone who can do his best work when he doesn’t feellike it. - Alfred Alistair CookeÁม×ืÍอÍอÒาªชÕี¾พ¤ค×ืÍอ¤ค¹น·ท∙Õีè่·ท∙Óำ´ดÕี·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด áแÁมŒŒàเ¢ขÒา¨จÐะäไÁม‹‹ªชÍอºบãใ¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่·ท∙Óำ¡กç็µตÒาÁม¤ค¹นÊส‹‹Çว¹นãใËห­Þญ‹‹·ท∙Óำ§งÒา¹นâโ´ดÂยµตŒŒÍอ§ง·ท∙Óำ·ท∙Ñัé้§งãใ¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่µต¹น¶ถ¹นÑั´ดáแÅลÐะäไÁม‹‹¶ถ¹นÑั´ด ฀ âโ´ดÂยàเ©ฉ¾พÒาÐะãใ¹นªช‹‹Çว§งàเÃรÔิè่ÁมµตŒŒ¹น¢ขÍอ§งÍอÒาªชÕี¾พ¤ค¹นÊส‹‹Çว¹นãใËห­Þญ‹‹ÍอÒา¨จ¨จÐะÁมÕีâโÍอ¡กÒาÊส·ท∙Óำãใ¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¶ถ¹นÑั´ด¹นŒŒÍอÂย¡กÇว‹‹ÒาÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่äไÁม‹‹¶ถ¹นÑั´ดàเ¾พÃรÒาÐะàเÃรÒาäไÁม‹‹ÁมÕีâโÍอ¡กÒาÊสàเÅล×ืÍอ¡กÁมÒา¡ก¹นÑั¡ก ฀ ฀ËหÅลÑั§ง¨จÒา¡ก¤คØุ³ณÁมÕี»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณÃรÐะÂยÐะËห¹นÖึè่§ง¤คØุ³ณ¡กç็¨จÐะàเÃรÔิè่ÁมÃรÙูŒŒ¨จÑั¡กáแÅลÐะàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จµต¹นàเÍอ§งÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹น ฀ ËหÅลÑั§ง¨จÒา¡ก¹นÑัé้¹น¨จÖึ§งàเÃรÔิè่Áม·ท∙Õีè่¨จÐะÁมÍอ§งËหÒา§งÒา¹นËหÃร×ืÍอâโÍอ¡กÒาÊส·ท∙Õีè่¨จÐะ·ท∙Óำãใ¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่µต¹นàเÍอ§ง¶ถ¹นÑั´ดÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹นàเÃร×ืè่ÍอÂยæๆ  ฀ ฀ãใ¹นªช‹‹Çว§งÊสÒาÁม»ป‚‚áแÃร¡กàเ»ปšš¹นªช‹‹Çว§ง·ท∙Õีè่àเÃรÒา¤คŒŒ¹นËหÒาµต¹นàเÍอ§ง ฀ ÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร¡กç็µตÒาÁม¡กÒาÃร·ท∙Õีè่àเÃรÒา¨จÐะäไ´ดŒŒ·ท∙Óำãใ¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่àเÃรÒา¶ถ¹นÑั´ด¹นÑัé้¹น¡กç็µต‹‹ÍอàเÁม×ืè่ÍอÁมÕี¤ค¹นËหÂยÔิºบÂย×ืè่¹นâโÍอ¡กÒาÊส¹นÑัé้¹นãใËหŒŒàเÃรÒา ฀ áแµต‹‹Çว‹‹ÒาâโÍอ¡กÒาÊสÍอÒา¨จ¨จÐะÁมÒาËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹¡กç็µตŒŒÍอ§งàเ´ดÔิ¹นàเ¢ขŒŒÒาËหÒาÁมÑั¹น ฀ ´ดÑั§ง¹นÑัé้¹นàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂยãใ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹นãใ¹นªช‹‹Çว§งµตŒŒ¹น¤ค×ืÍอ¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§งâโÍอ¡กÒาÊสãใËหŒŒµต¹นàเÍอ§งÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา·ท∙Õีè่¨จÐะ·ท∙Óำãใ¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่µต¹นàเÍอ§งÃรÑั¡กËหÃร×ืÍอ¶ถ¹นÑั´ดâโ´ดÂย ฀a. ·ท∙Óำ§งÒา¹น·ท∙Øุ¡กÍอÂย‹‹Òา§ง·ท∙Õีè่àเÃรÒาäไ´ดŒŒÃรÑัºบÁมÍอºบËหÁมÒาÂยãใËหŒŒàเµตç็Áม·ท∙Õีè่ ฀b. ·ท∙Óำãใ¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¶ถ¹นÑั´ดãใËหŒŒ´ดÕี·ท∙Õีè่ÊสØุ´ดãใËหŒŒÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด ฀c. ·ท∙Óำãใ¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่äไÁม‹‹¶ถ¹นÑั´ดãใËหŒŒàเµตç็Áม·ท∙Õีè่ ฀
 • 16. 13. We drive into the future using only our rear view mirror. - MarshallMcLuhanàเÃรÒา¢ขÑัºบÃร¶ถÁมØุ‹‹§งäไ»ป¢ขŒŒÒา§งËห¹นŒŒÒาâโ´ดÂยÁมÍอ§งàเ¾พÕีÂย§งáแ¤ค‹‹¡กÃรÐะ¨จ¡กËหÅลÑั§งàเÇวÅลÒาàเÃรÒา¢ขÑัºบÃร¶ถäไ»ป·ท∙Óำ§งÒา¹นàเÃรÒาÁมÍอ§งäไ»ป¢ขŒŒÒา§งËห¹นŒŒÒาÊส‹‹Çว¹นãใËห­Þญ‹‹ âโ´ดÂยàเÃรÒาÍอÒา¨จ¨จÐะÁมÍอ§ง¡กÃรÐะ¨จ¡กËหÅลÑั§งºบŒŒÒา§งàเ»ปšš¹นºบÒา§ง¤คÃรÑัé้§งÅลÍอ§ง¨จÔิ¹นµต¹นÒา¡กÒาÃร´ดÙูÇว‹‹ÒาËหÒา¡กàเÃรÒา¢ขÑัºบÃร¶ถâโ´ดÂยÁมÍอ§ง¡กÃรÐะ¨จ¡กËหÅลÑั§งÊส‹‹Çว¹นãใËห­Þญ‹‹¼ผÅล¨จÐะàเ»ปšš¹นÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร áแµต‹‹Çว‹‹Òา¤ค¹น¨จÓำ¹นÇว¹นÁมÒา¡ก¡กÅลÑัºบ·ท∙Óำ§งÒา¹น´ดŒŒÇวÂยÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรÁมÍอ§ง¡กÃรÐะ¨จ¡กËหÅลÑั§งàเ»ปšš¹นÊส‹‹Çว¹นãใËห­Þญ‹‹ËหÁมÒาÂย¤คÇวÒาÁมÇว‹‹ÒาÍอÂย‹‹Òา§งäไÃรàเªช‹‹¹นºบÒา§ง¤ค¹น¤คÍอÂยãใªชŒŒáแµต‹‹ÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่àเ¤คÂยàเÇวÔิÃร¤คãใ¹นÍอ´ดÕีµต¡กÑัºบ»ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น ºบÒา§ง¤ค¹นãใªชŒŒÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Óำ§งÒา¹นµตÍอ¹นàเ»ปšš¹น¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹นãใ¹น¢ข³ณÐะ·ท∙Õีè่µตÍอ¹น¹นÕีé้µต¹นàเ»ปšš¹น¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรáแÅลŒŒÇวËหÒา¡กàเÃรÒา·ท∙Óำ§งÒา¹นâโ´ดÂยÁมÍอ§งäไ»ป¢ขŒŒÒา§งËห¹นŒŒÒาàเ»ปšš¹นÊส‹‹Çว¹นãใËห­Þญ‹‹ àเÃรÒาÍอÒา¨จ¨จÐะµตŒŒÍอ§งÅลÐะ·ท∙Ôิé้§งÇวÔิ¸ธÕีàเ´ดÔิÁมæๆÍอÕี¡ก¡กÃร³ณÕีËห¹นÖึè่§ง¤ค×ืÍอ¤ค¹น·ท∙Õีè่·ท∙Óำ§งÒา¹นâโ´ดÂยËหÅล§งªช×ืè่¹นªชÁม¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จàเ´ดÔิÁมæๆ áแÅลÐะäไÁม‹‹¡กÅลŒŒÒาÍอÍอ¡ก¨จÒา¡ก comfortzone äไÁม‹‹¡กÅลŒŒÒา·ท∙ÓำÍอÐะäไÃรãใËหÁม‹‹æๆ ¡กç็àเ¢ขŒŒÒา¢ข‹‹ÒาÂยÁมÍอ§ง¡กÃรÐะ¨จ¡กËหÅลÑั§งàเªช‹‹¹น¡กÑั¹น
 • 17. 14. Everyone is a prisoner of his own experiences. - Edward R. Murrow·ท∙Øุ¡ก¤ค¹น¶ถÙู¡ก¨จÍอ§ง¨จÓำâโ´ดÂย»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณµตÑัÇวàเÍอ§ง¼ผÁมàเ¤คÂยàเ»ปšš¹น¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹น¢ขÒาÂยÁมÒา¡ก‹‹Íอ¹นãใ¹นµตÍอ¹น·ท∙Óำ§งÒา¹นãใËหÁม‹‹æๆàเÁม×ืè่Íอ 30 »ป‚‚·ท∙Õีè่áแÅลŒŒÇว ãใ¹นµตÍอ¹น¹นÑัé้¹นÂยÑั§ง¢ขÒา´ด»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณÁมÒา¡ก àเÇวÅลÒาäไ»ปµตÔิ´ดµต‹‹ÍอÅลÙู¡ก¤คŒŒÒา«ซÖึè่§งàเ»ปšš¹น¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร ¨จÐะµตŒŒÍอ§ง¢ขÍอ¹นÑั´ด¼ผ‹‹Òา¹นàเÅล¢ขÒาÏฯ¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร´ดŒŒÇวÂย¤คÇวÒาÁม·ท∙Õีè่ÂยÑั§งàเ»ปšš¹นÁม×ืÍอãใËหÁม‹‹Íอ‹‹Íอ¹นËหÑั´ด àเÇวÅลÒา¢ขÍอ¹นÑั´ดàเÅล¢ขÒาÏฯ ¼ผÁม¨จÐะ»ปÃรÐะËหÁม‹‹ÒาáแÅลÐะµต×ืè่¹นàเµตŒŒ¹นàเ»ปšš¹น¾พÔิàเÈศÉษºบÒา§ง¤คÃรÑัé้§ง¡กç็àเÊสÕีÂย§งÊสÑัè่¹นàเ¤คÃร×ืÍอàเÅลç็¡ก¹นŒŒÍอÂยàเªช×ืè่ÍอËหÃร×ืÍอäไÁม‹‹Çว‹‹Òา·ท∙Øุ¡กÇวÑั¹น¹นÕีé้àเÇวÅลÒา¼ผÁมâโ·ท∙ÃรÈศÑั¾พ·ท∙ËหÒาÅลÙู¡ก¤คŒŒÒา«ซÖึè่§งàเ»ปšš¹น«ซÕีÍอÕีâโÍอÊส‹‹Çว¹นãใËห­Þญ‹‹ ¼ผÁม¨จÐะäไÁม‹‹»ปÃรÐะËหÁม‹‹ÒาàเÇวÒา¤คØุÂย¡กÑัºบ«ซÕีÍอÕีâโÍอàเËหÅล‹‹Òา¹นÑัé้¹นáแµต‹‹Çว‹‹ÒาàเÇวÅลÒาµตŒŒÍอ§ง¤คØุÂย¡กÑัºบàเÅล¢ขÒาÏฯ ËหÅลÒาÂย¤คÃรÑัé้§งàเÃรÒาÃรÙูŒŒÊสÖึ¡กµต×ืè่¹นàเµตŒŒ¹น »ปÃรÐะËหÁม‹‹Òา¼ผÔิ´ด»ป¡กµตÔิ µตÍอ¹น¹นÕีé้àเÊสÕีÂย§งäไÁมÊสÑัè่¹นáแÅลŒŒÇวáแµต‹‹Çว‹‹Òาãใ¹นãใ¨จ¹นÑัé้¹น¨จÐะàเ¡กÃรç็§งæๆÍอÂยÙู‹‹àเÊสÁมÍอáแÃร¡กæๆ¡กç็äไÁม‹‹áแ¹น‹‹ãใ¨จÇว‹‹Òาàเ¾พÃรÒาÐะÍอÐะäไÃร ¾พÍอÁมÕีàเÇวÅลÒาÅลÍอ§ง¹นÑัè่§ง·ท∙ºบ·ท∙Çว¹นµตÑัÇวàเÍอ§ง ¨จÖึ§งÁมÒาàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จÇว‹‹ÒาàเÃรÒา¶ถÙู¡ก¨จÍอ§ง¨จÓำ¨จÒา¡ก»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณŠŠãใ¹นÍอ´ดÕีµต¹นÑัè่¹นàเÍอ§ง
 • 18. 15. The only limits to the possibilities in your life tomorrow are your buts youuse today. - Les Brown¢ขŒŒÍอ¨จÓำ¡กÑั´ดàเ´ดÕีÂยÇวÊสÓำËหÃรÑัºบâโÍอ¡กÒาÊสãใ¹นÇวÑั¹น¾พÃรØุ‹‹§ง¹นÕีé้¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณ¤ค×ืÍอ...¤คÓำÇว‹‹Òา “áแµต‹‹” ¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณãใ¹นÇวÑั¹น¹นÕีé้ËหÅลÒาÂย¤ค¹นÁมÍอ§งàเËหç็¹นâโÍอ¡กÒาÊสäไ´ดŒŒÁมÒา¡ก¾พÍอËหÃร×ืÍอàเ·ท∙‹‹Òา¡กÑัºบ¤ค¹นÍอ×ืè่¹นæๆ ¾พÇว¡กàเ¢ขÒา¡กç็ÁมÕี¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด´ดÕีæๆàเÂยÍอÐะ áแµต‹‹·ท∙ÓำäไÁม¨จÖึ§งäไÁม‹‹»ปÃรÐะÊสºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ ËหÒา¡กàเ¨จÒาÐะÅลÖึ¡กÅล§งäไ»ป ¾พÇว¡กàเ¢ขÒา¨จÐะÁมÕี¢ขŒŒÍอáแ¡กŒŒµตÑัÇวÊสÒาÃร¾พÑั´ด´ดŒŒÇวÂย¤คÓำÇว‹‹Òา “áแµต‹‹”àเªช‹‹¹น »ป‚‚Ëห¹นŒŒÒา¼ผÁมµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร½ฝƒƒ¡กÀภÒาÉษÒาÍอÑั§ง¡กÄฤÉษãใËหŒŒàเ¡ก‹‹§ง “áแµต‹‹” Çว‹‹ÒาäไÁม‹‹ÁมÕีàเÇวÅลÒาËหÃร×ืÍอÊสÑั»ป´ดÒาËหËห¹นŒŒÒา¼ผÁม¨จÐะàเÃรÔิè่ÁมÍอ‹‹Òา¹นËห¹นÑั§งÊส×ืÍอàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาµต¹นàเÍอ§งáแÅลŒŒÇว “áแµต‹‹” äไÁม‹‹ÁมÕีàเÇวÅลÒา·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ§ง‹‹ÒาÂยæๆ¡กç็¤ค×ืÍอ àเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¤คÓำÇว‹‹Òา “áแµต‹‹” ãใËหŒŒàเ»ปšš¹น¤คÓำ¶ถÒาÁมÇว‹‹Òา “¨จÐะ·ท∙ÓำÍอÂย‹‹Òา§งäไÃรãใËหŒŒ·ท∙ÓำãใËหŒŒäไ´ดŒŒµตÒาÁม·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร...”àเªช‹‹¹น »ป‚‚Ëห¹นŒŒÒา¼ผÁมµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร½ฝƒƒ¡กÀภÒาÉษÒาÍอÑั§ง¡กÄฤÉษãใËหŒŒàเ¡ก‹‹§ง “¨จÐะ·ท∙ÓำÍอÂย‹‹Òา§งäไÃรãใËหŒŒ¨จÑั´ดÊสÃรÃรàเÇวÅลÒาãใËหŒŒäไ»ปàเÃรÕีÂย¹นãใËหŒŒäไ´ดŒŒ”ËหÃร×ืÍอÊสÑั»ป´ดÒาËหËห¹นŒŒÒา¼ผÁม¨จÐะàเÃรÔิè่ÁมÍอ‹‹Òา¹นËห¹นÑั§งÊส×ืÍอàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาµต¹นàเÍอ§งáแÅลŒŒÇว “¨จÐะ·ท∙ÓำÍอÂย‹‹Òา§งäไÃรãใËหŒŒ·ท∙ÓำãใËหŒŒäไ´ดŒŒµตÒาÁม·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร”
 • 19. 16. If you do it right 51 % of the time you will end up a hero. - Alfred P. SloanËหÒา¡ก¤คØุ³ณ·ท∙Óำ¶ถÙู¡ก “51%” µตÅลÍอ´ดàเÇวÅลÒา ¤คØุ³ณàเ»ปšš¹นÎฮÕีâโÃร‹‹áแÅลŒŒÇวÍอÑัÅลàเ¿ฟÃร´ด ÊสâโÅล¹น Íอ´ดÕีµต«ซÕีÍอÕีâโÍอ¨จÕีàเÍอç็Áม ºบÃรÔิÉษÑั·ท∙Ãร¶ถÂย¹นµตŠŠãใ¹นªช‹‹Çว§ง 1920-1950¡กÅล‹‹ÒาÇวäไÇวŒŒÇว‹‹ÒาËหÒา¡ก¤คØุ³ณ·ท∙Óำ¶ถÙู¡ก 51% ¤คØุ³ณàเ»ปšš¹นÎฮÕีâโÃร‹‹áแÅลŒŒÇวËหÁมÒาÂย¤คÇวÒาÁมÇว‹‹ÒาÍอÐะäไÃร ËหÁมÒาÂย¤คÇวÒาÁมÇว‹‹Òาãใ¹น°ฐÒา¹นÐะ¼ผÙูŒŒ¹นÓำ¡กÒาÃรµตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จ¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณÁมÕีâโÍอ¡กÒาÊส¶ถÙู¡กËหÃร×ืÍอ¼ผÔิ´ด¤คÃรÖึè่§งæๆ´ดÑั§ง¹นÑัé้¹น¨จ§งÍอÂย‹‹Òา¡กÅลÑัÇว¡กÒาÃรµตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จ¼ผÔิ´ดàเ¾พÃรÒาÐะÇว‹‹Òา¼ผÔิ´ดàเÃรÒาÊสÒาÁมÒาÃร¶ถáแ¡กŒŒäไ¢ขäไ´ดŒŒáแµต‹‹Çว‹‹ÒาËหÒา¡กàเÃรÒาµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรµตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จãใËหŒŒ¶ถÙู¡ก 100% ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่àเ¡กÔิ´ด¤ค×ืÍอ àเÃรÒา¨จÐะÃรÍอ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลãใËหŒŒ¤คÃรºบ ÃรÍอ¿ฟ˜˜§ง¤คÇวÒาÁมàเËหç็¹น¢ขÍอ§ง·ท∙Øุ¡ก½ฝ††ÒาÂย «ซÖึè่§ง¼ผÅล·ท∙Õีè่µตÒาÁมÁมÒา¤ค×ืÍอàเÃรÒาÁมÑั¡ก¨จÐะµตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จªชŒŒÒาàเ¡กÔิ¹น¤คÇวÃร´ดÑั§ง¹นÑัé้¹นÍอÂย‹‹Òา¡กÅลÑัÇว¼ผÔิ´ด ¤คÔิ´ดãใËหŒŒÃรÍอºบ¤คÍอºบ ãใªชŒŒ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลàเ·ท∙‹‹Òา·ท∙Õีè่ÁมÕี áแÅลŒŒÇวµตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จ ¼ผÔิ´ด¡กç็áแ¡กŒŒäไ¢ขáแÅลÐะ¶ถ×ืÍอàเ»ปšš¹นºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น
 • 20. 17. People leave managers, not companies. - Marcus Buckingham & CurtCoffman¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹นÅลÒาÍอÍอ¡ก¨จÒา¡ก¼ผÙูŒŒ¨จÑั´ด¡กÒาÃรäไÁม‹‹ãใªช‹‹¨จÒา¡กÍอ§ง¤ค¡กÃรÁมÒาÃร¤คÑัÊส ºบÑั¤ค¡กÔิé้§งáแÎฮÁม áแÅลÐะàเ¤คÔิÃร·ท∙ ¤คÍอ¿ฟáแÁม¹น àเ¢ขÕีÂย¹นËห¹นÑั§งÊส×ืÍอªช×ืè่Íอ´ดÑั§งàเÃร×ืè่Íอ§ง First break all the rulesÊสÁมÑัÂย·ท∙Õีè่·ท∙Ñัé้§งÊสÍอ§ง¤ค¹นÂยÑั§งàเ»ปšš¹น·ท∙Õีè่»ปÃรÖึ¡กÉษÒา·ท∙Õีè่¡กÑัÅลÅลÑั»ปÍอÔิé้§ง¤ค àเ¢ขÒาäไ»ปÊสÑัÁมÀภÒาÉษ³ณ¼ผÙูŒŒ¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ¡ก‹‹§งæๆ·ท∙Ñัè่ÇวâโÅล¡กáแÅลŒŒÇว¾พºบÇว‹‹Òา¼ผÙูŒŒ¨จÑั´ด¡กÒาÃร·ท∙Õีè่àเ¡ก‹‹§งµต‹‹Òา§ง¡กÑัºบ¼ผÙูŒŒ¨จÑั´ด¡กÒาÃร·ท∙Õีè่äไÁม‹‹àเ¡ก‹‹§งÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร ¨จ¹นàเ¡กÔิ´ดàเ»ปšš¹นàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอ·ท∙Õีè่àเÃรÕีÂย¡กÇว‹‹Òา Q12 ËหÃร×ืÍอ¤คÓำ¶ถÒาÁม12 ¢ขŒŒÍอãใ¹น¡กÒาÃรÊสÓำÃรÇว¨จ¤คÇวÒาÁม¼ผÙู¡ก¾พÑั¹น¢ขÍอ§ง¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹น¢ขÍอ§ง¡กÑัÅลÅลÑั»ป ¹นÍอ¡ก¨จÒา¡ก¹นÕีé้àเ¢ขÒาÂยÑั§ง¾พºบÇว‹‹Òา·ท∙ÓำäไÁมºบÃรÔิÉษÑั·ท∙ªชÑัé้¹น¹นÓำÃรÐะ´ดÑัºบâโÅล¡กÂยÑั§งÁมÕี¤ค¹นÅลÒาÍอÍอ¡กàเÁม×ืè่ÍอÈศÖึ¡กÉษÒาàเ¨จÒาÐะÅลÖึ¡กäไ»ป¨จÖึ§งäไ´ดŒŒ¤คÓำµตÍอºบÇว‹‹Òา ºบÃรÔิÉษÑั·ท∙ªชÑัé้¹น¹นÓำÃรÐะ´ดÑัºบâโÅล¡ก¹นÑัé้¹นÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ´ดÖึ§ง´ดÙู´ด¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹นàเ¡ก‹‹§งæๆãใËหŒŒÁมÒา·ท∙Óำ§งÒา¹น´ดŒŒÇวÂยäไ´ดŒŒÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹ÒาºบÃรÔิÉษÑั·ท∙·ท∙Ñัè่Çวæๆäไ»ป áแµต‹‹Çว‹‹Òา¾พÍอ¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹น·ท∙Õีè่ÁมÒา·ท∙Óำ§งÒา¹นàเ¾พÃรÒาÐะªช×ืè่ÍอàเÊสÕีÂย§งáแÅลÐะÀภÒา¾พ¾พ¨จ¹น¢ขÍอ§งÍอ§ง¤ค¡กÃรàเ¨จÍอ¼ผÙูŒŒ¨จÑั´ด¡กÒาÃร·ท∙Õีè่äไÁม‹‹àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¨จÔิµตÇวÔิ·ท∙ÂยÒาãใ¹น¡กÒาÃรãใªชŒŒ¤ค¹น ¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹นàเËหÅล‹‹Òา¹นÕีé้¡กç็ÅลÒาÍอÍอ¡กäไ»ป·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ¡กç็¤ค×ืÍอ ÍอÂย‹‹Òาâโ»ปÃรâโÁม·ท∙¤ค¹น·ท∙Õีè่àเ¡ก‹‹§ง§งÒา¹นáแµต‹‹äไÁม‹‹àเ¡ก‹‹§ง¤ค¹น¢ขÖึé้¹นÁมÒาàเ»ปšš¹นËหÑัÇวËห¹นŒŒÒา¤ค¹น àเµตÃรÕีÂยÁม¤คÇวÒาÁม¾พÃรŒŒÍอÁมãใËหŒŒàเ¢ขÒา¡ก‹‹Íอ¹น áแÅลÐะËหÒา¡กÁมÕีËหÑัÇวËห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่äไÁม‹‹àเ¡ก‹‹§งàเÃร×ืè่Íอ§ง¤ค¹น ·ท∙‹‹Òา¹น¡กç็µตŒŒÍอ§งËหÒา·ท∙Òา§ง¾พÑั²ฒ¹นÒาàเÃร×ืè่Íอ§ง¨จÔิµตÇวÔิ·ท∙ÂยÒา¡กÒาÃรãใªชŒŒ¤ค¹นâโ´ดÂย´ด‹‹Çว¹นËหÁมÒาÂยàเËหµตØุÊสÓำ¤คÑั­ÞญàเÇวÅลÒา¤ค¹นÅลÒาÍอÍอ¡กàเ¾พÃรÒาÐะ¼ผÙูŒŒ¨จÑั´ด¡กÒาÃร àเ¢ขÒาäไÁม‹‹ºบÍอ¡กâโ´ดÂยµตÃร§ง¡กÑัºบ¤ค¹นæๆ¹นÑัé้¹น  ฀àเ¢ขÒา¨จÐะäไ»ปºบÍอ¡ก¡กÑัºบ¤ค¹นÍอ×ืè่¹นæๆ  ฀áแÅลÐะÁมÑั¡ก¨จÐะºบÍอ¡กãใ¹น·ท∙Óำ¹นÍอ§งàเÊสÕีÂยËหÒาÂยàเ¡กÔิ¹น¨จÃรÔิ§ง
 • 21. 18. There are no menial jobs, only menial attitudes. - William John BennetäไÁม‹‹ÁมÕี§งÒา¹น·ท∙Õีè่µตè่ÓำµตŒŒÍอÂย ÁมÕีáแµต‹‹·ท∙ÑัÈศ¹น¤คµตÔิ·ท∙Õีè่µตŒŒÍอÂยµตè่Óำ¤ค¹นÁมÍอ§ง§งÒา¹น·ท∙Õีè่µตÑัÇวàเÍอ§ง·ท∙ÓำÊสÒาÁมÍอÂย‹‹Òา§ง ¤ค×ืÍอÁมÍอ§งÇว‹‹Òาàเ»ปšš¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่·ท∙Óำàเ¾พ×ืè่ÍอáแÅล¡ก¡กÑัºบàเ§งÔิ¹น ÁมÍอ§งÇว‹‹Òาàเ»ปšš¹นªช‹‹Íอ§ง·ท∙Òา§งÊสÓำËหÃรÑัºบ§งÒา¹นÍอ×ืè่¹น·ท∙Õีè่´ดÕี¡กÇว‹‹Òา áแÅลÐะÁมÍอ§งÇว‹‹ÒาÁมÑั¹นÁมÕี¤คÇวÒาÁมËหÁมÒาÂย ÁมÕีáแÁม‹‹ºบŒŒÒา¹น·ท∙Óำ¤คÇวÒาÁมÊสÐะÍอÒา´ดËหŒŒÍอ§ง¹นé้Óำãใ¹นËหŒŒÒา§งÊสÃรÃร¾พÊสÔิ¹น¤คŒŒÒาáแËห‹‹§งËห¹นÖึè่§งÊสÒาÁม¤ค¹น¤ค¹นáแÃร¡กªช×ืè่Íอáแ¨จŽŽÇวÁมÍอ§งÇว‹‹Òา§งÒา¹น·ท∙Õีè่µตÑัÇวàเÍอ§ง·ท∙ÓำµตŒŒÍอÂยµตè่ÓำÊส¡ก»ปÃร¡ก äไÁม‹‹¡กÅลŒŒÒาºบÍอ¡กãใ¤คÃรÇว‹‹Òา·ท∙ÓำÍอÐะäไÃร àเÅล‹‹¹นËหÇวÂย·ท∙Øุ¡ก§งÇว´ดËหÇวÑั§งÇว‹‹Òา¶ถÙู¡ก¨จÐะäไ´ดŒŒàเÅลÔิ¡ก·ท∙Óำ§งÒา¹น¹นÕีé้¤ค¹น·ท∙Õีè่ÊสÍอ§งªช×ืè่Íอ¾พÃร äไÁม‹‹¤ค‹‹ÍอÂยªชÍอºบ§งÒา¹น¹นÕีé้àเ¾พÃรÒาÐะÇว‹‹ÒาÁมÑั¹นµตŒŒÍอÂยµตè่Óำ áแµต‹‹Çว‹‹Òา·ท∙Óำàเ¾พ×ืè่ÍอËหÇวÑั§งÇว‹‹ÒาÇวÑั¹นËห¹นÖึè่§ง¨จÐะäไ´ดŒŒâโ»ปÃรâโÁม·ท∙àเ»ปšš¹นËหÑัÇวËห¹นŒŒÒาáแÁม‹‹ºบŒŒÒา¹น ÃรÒาÂยäไ´ดŒŒ´ดÕี¢ขÖึé้¹นËห¹น‹‹ÍอÂย áแÅลÐะäไÁม‹‹µตŒŒÍอ§ง·ท∙Óำ¤คÇวÒาÁมÊสÐะÍอÒา´ดÁมÒา¡ก¹นÑั¡กàเ¾พÕีÂย§ง¤คÍอÂยµตÃรÇว¨จµตÃรÒาÅลÙู¡ก¹นŒŒÍอ§ง¤ค¹น·ท∙Õีè่ÊสÒาÁมªช×ืè่Íอ¹นÔิ´ด àเ¸ธÍอÁมÍอ§งÇว‹‹Òา§งÒา¹น¢ขÍอ§งàเ¸ธÍอ¤ค×ืÍอ¡กÒาÃร·ท∙ÓำãใËหŒŒÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาÁมÕี¤คÇวÒาÁมÊสØุ¢ข àเ¸ธÍอÃรÙูŒŒÊสÖึ¡ก´ดÕีãใ¨จ·ท∙Õีè่àเËหç็¹นÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาàเ´ดÔิ¹น¼ผÔิÇว»ปÒา¡กÍอÍอ¡ก¨จÒา¡กËหŒŒÍอ§ง¹นé้Óำ àเ¸ธÍอÁมÑั¡ก¨จÐะáแ¹นÐะ¹นÓำàเ¾พ×ืè่Íอ¹นæๆÁมÒา·ท∙Óำ§งÒา¹นàเ´ดÕีÂยÇว¡กÑัºบàเ¸ธÍอàเÊสÁมÍอËหÒา¡กÇว‹‹Òา¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹น·ท∙Óำ¤คÇวÒาÁมÊสÐะÍอÒา´ดËหŒŒÍอ§ง¹นé้ÓำÂยÑั§งÊสÒาÁมÒาÃร¶ถÁมÍอ§งàเËหç็¹น¤คÇวÒาÁมËหÁมÒาÂย¨จÒา¡ก§งÒา¹น¢ขÍอ§งàเ¢ขÒาäไ´ดŒŒ àเÃรÒา·ท∙Øุ¡ก¤ค¹น¡กç็ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ·ท∙Óำäไ´ดŒŒàเªช‹‹¹น¡กÑั¹น áแÅลŒŒÇว·ท∙‹‹Òา¹น¤คÔิ´ดÇว‹‹Òา¤คÇวÒาÁมËหÁมÒาÂย¢ขÍอ§ง§งÒา¹น¢ขÍอ§ง·ท∙‹‹Òา¹น¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร¤คÃรÑัºบ
 • 22. 19. The only man who behaves sensibly is my tailor; he takes my measure anewevery time he sees me. - George Bernard Shaw¤ค¹น·ท∙Õีè่àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จâโÅล¡กÍอÂย‹‹Òา§งáแ·ท∙ŒŒ¨จÃรÔิ§งÊสÓำËหÃรÑัºบ¼ผÁม¤ค×ืÍอªช‹‹Òา§งµตÑั´ดàเÊส×ืé้Íอ»ปÃรÐะ¨จÓำµตÑัÇว àเ¢ขÒาÇวÑั´ดµตÑัÇว¼ผÁมãใËหÁม‹‹·ท∙Øุ¡ก¤คÃรÑัé้§งÅลÍอ§ง¹นÖึ¡ก´ดÙูÇว‹‹ÒาËหÒา¡กªช‹‹Òา§งµตÑั´ดàเÊส×ืé้ÍอàเÃรÒาãใªชŒŒ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลàเ´ดÔิÁม·ท∙Õีè่àเ¤คÂยÇวÑั´ดµตÑัÇวàเÃรÒาàเÁม×ืè่Íอ»ป‚‚·ท∙Õีè่áแÅลŒŒÇวÁมÒาµตÑั´ดàเÊส×ืé้ÍอãใËหÁม‹‹ãใËหŒŒàเÃรÒา àเÃรÒาÍอÒา¨จ¨จÐะãใÊส‹‹äไÁม‹‹äไ´ดŒŒàเ¾พÃรÒาÐะÇว‹‹ÒาËหØุ‹‹¹นàเÃรÒาàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งäไ»ป·ท∙Øุ¡กÇวÑั¹น¤คÇวÒาÁมËหÁมÒาÂย¤ค×ืÍอàเ¨จŒŒÒา¹นÒาÂยËหÅลÒาÂยæๆ¤ค¹น àเËหç็¹นÅลÙู¡ก¹นŒŒÍอ§งµตÑัÇวàเÍอ§งàเ»ปšš¹นÍอÂย‹‹Òา§งäไÃรµตÑัé้§งáแµต‹‹¤คÃรÑัé้§งáแÃร¡ก·ท∙Õีè่ÃรÙูŒŒ¨จÑั¡ก ¡กç็¨จÐะÁมÍอ§งÇว‹‹ÒาÅลÙู¡ก¹นŒŒÍอ§งµตÑัÇวàเÍอ§งàเ»ปšš¹นÍอÂย‹‹Òา§ง¹นÑัé้¹นµตÅลÍอ´ดäไ»ปÁม¹นØุÉษÂย¹นÑัé้¹นàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งµตÅลÍอ´ดàเÇวÅลÒา·ท∙Ñัé้§งÊสÃรÕีÃรÐะáแÅลÐะ¨จÔิµตãใ¨จ ·ท∙‹‹Òา¹นÍอÂย‹‹Òา´ด‹‹Çว¹นÊสÃรØุ»ปÇว‹‹ÒาÅลÙู¡ก¹นŒŒÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นàเ¤คÂยàเ»ปšš¹นÍอÂย‹‹Òา§งäไÃรáแÅลŒŒÇวàเ¢ขÒา¨จÐะàเ»ปšš¹นÍอÂย‹‹Òา§ง¹นÑัé้¹นàเÊสÁมÍอàเ¤คÂยàเËหç็¹นäไËหÁม¤คÃรÑัºบÇว‹‹ÒาºบÒา§ง¤ค¹น´ดÕีÁมÒาµตÅลÍอ´ด ÇวÑั¹น´ดÕี¤ค×ื¹น´ดÕี¡กÅลÒาÂยàเ»ปšš¹น¤ค¹นàเ¡กàเÃร ºบÒา§ง¤ค¹น¸ธÃรÃรÁม´ดÒาÁมÒาµตÅลÍอ´ดÇวÑั¹น´ดÕี¤ค×ื¹น´ดÕี¡กÅลÒาÂยàเ»ปšš¹นÂยÍอ´ด½ฝ‚‚Áม×ืÍอ¢ขÖึé้¹นÁมÒา´ดÑั§ง¹นÑัé้¹นËหÑัÇวËห¹นŒŒÒาµตŒŒÍอ§งËหÁมÑัè่¹นÊสÑั§งàเ¡กµต ¿ฟ˜˜§ง ¶ถÒาÁม áแÅลÐะ¾พÂยÒาÂยÒาÁมàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จáแµต‹‹ÅลÐะºบØุ¤ค¤คÅล ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะÊส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณÍอÂย‹‹ÒาàเËหÁมÒาÃรÇวÁมÇว‹‹Òาàเ¢ขÒาàเ»ปšš¹นÍอÂย‹‹Òา§งäไÃรáแÅลŒŒÇว¨จÐะàเ»ปšš¹นÍอÂย‹‹Òา§ง¹นÑัé้¹นµตÅลÍอ´ดäไ»ป ÇวÑั´ดµตÑัÇวàเ¢ขÒา·ท∙Øุ¡ก¤คÃรÑัé้§ง·ท∙Õีè่àเ¨จÍอ áแÅลÐะ¾พÃรŒŒÍอÁมàเÊสÁมÍอ·ท∙Õีè่¨จÐะµตÑั´ดªชØุ´ดãใËหŒŒµตÒาÁม¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลãใËหÁม‹‹äไÁม‹‹ãใªช‹‹ÂยÖึ´ดàเ¾พÕีÂย§ง¨จÒา¡ก¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลàเ´ดÔิÁมæๆ
 • 23. 20. Failure is success if we learn from it. - Malcolm S. Forbes¤คÇวÒาÁมÅลŒŒÁมàเËหÅลÇว¨จÐะ¼ผÑั¹นàเ»ปšš¹น¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ·ท∙Ñั¹น·ท∙ÕีËหÒา¡กàเÃรÒาäไ´ดŒŒàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒÍอÐะäไÃร¨จÒา¡กÁมÑั¹นãใ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹นËหÒา¡กàเÃรÒาµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร¤คÇวÒาÁม¡กŒŒÒาÇวËห¹นŒŒÒา àเÃรÒาµตŒŒÍอ§ง·ท∙Óำ§งÒา¹นàเÂยÍอÐะ ËหÒา¡ก·ท∙Óำ§งÒา¹นàเÂยÍอÐะàเÃรÒา¡กç็¨จÐะ·ท∙Óำ¼ผÔิ´ดàเÂยÍอÐะ ´ดÑั§ง¹นÑัé้¹นÍอÂย‹‹Òา¡กÅลÑัÇว¡กÒาÃร·ท∙Óำ¼ผÔิ´ดàเÁม×ืè่ÍอàเÃรÒา·ท∙Óำ¼ผÔิ´ด¾พÅลÒา´ด àเÃรÒาÍอÒา¨จ¨จÐะÃรÙูŒŒÊสÖึ¡กÊสÓำ¹นÖึ¡ก¼ผÔิ´ด áแÅลÐะ¨จÔิµตµต¡กäไ´ดŒŒºบŒŒÒา§งáแµต‹‹ÍอÂย‹‹Òา¨จÔิµตµต¡ก¹นÒา¹น àเÃรÒาµตŒŒÍอ§ง¶ถÒาÁมµตÑัÇวàเÃรÒาàเÍอ§งÇว‹‹Òา “àเÃรÒาäไ´ดŒŒàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒÍอÐะäไÃร¨จÒา¡ก¤คÇวÒาÁมÅลŒŒÁมàเËหÅลÇว¹นÕีé้” “ËหÒา¡กÂยŒŒÍอ¹น¡กÅลÑัºบäไ»ป·ท∙ÓำãใËหÁม‹‹àเÃรÒา¨จÐะ·ท∙ÓำÍอÐะäไÃรáแµต¡กµต‹‹Òา§งäไ»ป¨จÒา¡กàเ´ดÔิÁม”¼ผÁมÁมÕีÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาÃรÒาÂยËห¹นÖึè่§งàเ¢ขÒาàเ»ปšš¹นàเ¨จŒŒÒา¢ขÍอ§ง¸ธØุÃร¡กÔิ¨จ´ดŒŒÒา¹นäไÍอ·ท∙Õี¢ข¹นÒา´ดãใËห­Þญ‹‹ãใ¹น»ปÃรÐะàเ·ท∙Èศäไ·ท∙Âย ¼ผÁม¶ถÒาÁมÇว‹‹Òา·ท∙ÓำäไÁมàเ¢ขÒา¶ถÖึ§ง»ปÃรÐะÊสºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จãใ¹นÊสàเ¡กÅลãใËห­Þญ‹‹¢ข¹น´ด¹นÕีé้äไ´ดŒŒ àเ¢ขÒาºบÍอ¡กÇว‹‹Òาàเ¢ขÒาàเ¤คÂยÊสÓำàเÃรç็¨จÃรÐะ´ดÑัºบ»ปÒา¹น¡กÅลÒา§งÁมÒา¡กÇว‹‹ÒาÂยÕีè่ÊสÔิºบ»ป‚‚ËหÅลÑั§ง¨จÒา¡ก¹นÑัé้¹นËหŒŒÒา»ป‚‚¡ก‹‹Íอ¹น·ท∙Õีè่àเ¢ขÒา¨จÐะÁมÒาàเ»ป´ดºบÃรÔิÉษÑั·ท∙ãใËหÁม‹‹¹นÕีé้ àเ¢ขÒาºบÃรÔิËหÒาÃรºบÃรÔิÉษÑั·ท∙ãใ¹นÍอÔิ¹นàเ´ดÕีÂย¨จ¹นÅลŒŒÁมÅลÐะÅลÒาÂยáแÅลŒŒÇวàเ¢ขÒา¡กç็àเÍอÒาºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹น¨จÒา¡ก¤คÇวÒาÁมÅลŒŒÁมàเËหÅลÇว·ท∙Õีè่ÍอÔิ¹นàเ´ดÕีÂยÁมÒาàเ»ปšš¹น¢ขŒŒÍอàเµต×ืÍอ¹นãใ¨จãใ¹น¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรºบÃรÔิÉษÑั·ท∙»ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น«ซÖึè่§ง»ปÃรÐะÊสºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จµต‹‹Íอàเ¹น×ืè่Íอ§งÁมÒา¡กÇว‹‹ÒาÊสÔิºบ»ป‚‚áแÅลŒŒÇว

×