Your SlideShare is downloading. ×
12 ไม้เด็ด ข้าราชการ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

12 ไม้เด็ด ข้าราชการ

697
views

Published on

มีหนังสือที่เขียนแนะแนวทางสำหรับความก้าวหน้าทางราชการที่ดี แนะนำแนวทางไว้สิบสองข้อ น่าสนใจครับ คนทำงานภาคเอกชนก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ (ไม่มีวิชามารครับ)

มีหนังสือที่เขียนแนะแนวทางสำหรับความก้าวหน้าทางราชการที่ดี แนะนำแนวทางไว้สิบสองข้อ น่าสนใจครับ คนทำงานภาคเอกชนก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ (ไม่มีวิชามารครับ)

Published in: Business

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
697
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 12 äไÁมŒŒàเ´ดç็´ดÊสÙูµตÃรÊสÓำàเÃรç็¨จ¢ขŒŒÒาÃรÒาªช¡กÒาÃร ¨จÒา¡ก«ซÕี 3 ¡กŒŒÒาÇวÊสÙู‹‹»ปÅลÑั´ด¡กÃรÐะ·ท∙ÃรÇว§งàเ¸ธÍอ·ท∙Óำäไ´ดŒŒÍอÂย‹‹Òา§งäไÃรSaturday, September 3, 2011
 • 2. Saturday, September 3, 2011
 • 3. ´ดÃร.¨จÃรÇวÂย¾พÃร ¸ธÃร³ณÔิ¹น·ท∙ÃรSaturday, September 3, 2011
 • 4. 12 »ป‚‚ ¨จÒา¡ก«ซÕี3 ¶ถÖึ§ง¼ผÍอ.¡กÍอ§ง 6 »ป‚‚ àเ»ปšš¹น¼ผÍอ.¡กÍอ§ง 15 »ป‚‚ ¨จÒา¡ก¼ผÍอ.¶ถÖึ§งÍอ¸ธÔิºบ´ดÕี 1 »ป‚‚ àเ»ปšš¹นÍอ¸ธÔิºบ´ดÕี 4 »ป‚‚ Íอ¸ธÔิºบ´ดÕี¶ถÖึ§ง»ปÅลÑั´ดÏฯ 2 »ป‚‚ »ปÅลÑั´ดÏฯSaturday, September 3, 2011
 • 5. 1.¶ถÍอ´ดÃรËหÑัÊส àเÃรÕีÂย¹นÅลÑั´ด ãใªชŒŒ¡กÙูÃรÙูàเ»ปšš¹น¤คÃรÙูÊสÍอ¹นSaturday, September 3, 2011
 • 6. 2.ÊสÃรŒŒÒา§ง¼ผÅล§งÒา¹น ÊสÃรŒŒÒา§งâโÍอ¡กÒาÊส¡ก‹‹Íอ¹น...Saturday, September 3, 2011
 • 7. ...¨จÖึ§งªชÔิ§งªชÑัÂยàเ¢ขŒŒÒาÊสÙู‹‹µตÓำáแËห¹น‹‹§งSaturday, September 3, 2011
 • 8. 3.¨จÐะàเ»ปšš¹นãใËห­Þญ‹‹µตŒŒÍอ§งÃรÙูŒŒËห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่ áแÅลÐะàเÅล‹‹¹นºบ·ท∙¼ผÙูŒŒ¡กÓำ¡กÑัºบ¡กÒาÃรáแÊส´ด§ง ฀ ฀ ฀Saturday, September 3, 2011
 • 9. 4.ÊสÃรŒŒÒา§งÇวÔิÊสÑัÂย·ท∙ÑัÈศ¹นáแÅลÐะãใªชŒŒ¡กÅลÂยØุ·ท∙¸ธ·ท∙Õีè่àเ¢ขŒŒÁมáแ¢ขç็§ง ฀Saturday, September 3, 2011
 • 10. 5.àเÊสÃรÔิÁมáแÃร§ง àเÊสÃรÔิÁมÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พ¡กÒาÃรáแ¢ข‹‹§ง¢ขÑั¹น ฀Saturday, September 3, 2011
 • 11. 6.¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรãใ¹นÃรÐะºบºบ¤ค³ณÐะ¡กÃรÃรÁม¡กÒาÃร ฀ ฀  ฀Saturday, September 3, 2011
 • 12. 7.ÊสÃรŒŒÒา§งàเ¤คÃร×ืÍอ¢ข‹‹ÒาÂย ¡กÃรÐะ¨จÒาÂย§งÒา¹น ¡กÃรÐะ¨จÒาÂย¤ค¹น ฀  ฀Saturday, September 3, 2011
 • 13. 8.ÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¸ธÃรÃรÁมºบ¹น¾พ×ืé้¹น°ฐÒา¹น¤คØุ³ณ¸ธÃรÃรÁมáแÅลÐะ¡ก®ฎËหÁมÒาÂย ฀ ฀Saturday, September 3, 2011
 • 14. 9.½ฝƒƒ¡ก·ท∙Ñั¡กÉษÐะãใËหÁม‹‹ ¨จÑั´ด¡กÒาÃร¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¨จÑั´ด¡กÒาÃร¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด ฀  ฀Saturday, September 3, 2011
 • 15. 10.àเ¾พÔิè่Áม»ปÃรÐะÊสÔิ·ท∙¸ธÔิÀภÒา¾พäไ´ดŒŒàเÁม×ืè่ÍอãใªชŒŒàเ·ท∙¤คâโ¹นâโÅลÂยÕี ฀Saturday, September 3, 2011
 • 16. 11.àเ¢ขÕีÂย¹นÃรÒาÂย§งÒา¹นãใËหŒŒ´ดÕี àเ¢ขÕีÂย¹นªชÕีé้áแ¨จ§งáแÊส´ด§ง¤คÇวÒาÁม¡กŒŒÒาÇวËห¹นŒŒÒา ฀Saturday, September 3, 2011
 • 17. 12.µตŒŒÍอ§งâโ¦ฆÉษ³ณÒา»ปÃรÐะªชÒาÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ ÊสÃรŒŒÒา§งÊสÃรÃร¤คÀภÒา¾พÅลÑั¡กÉษ³ณ ฀Saturday, September 3, 2011
 • 18. Saturday, September 3, 2011

×