12 ไม้เด็ด ข้าราชการ

984 views
852 views

Published on

มีหนังสือที่เขียนแนะแนวทางสำหรับความก้าวหน้าทางราชการที่ดี แนะนำแนวทางไว้สิบสองข้อ น่าสนใจครับ คนทำงานภาคเอกชนก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ (ไม่มีวิชามารครับ)

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
984
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

12 ไม้เด็ด ข้าราชการ

 1. 1. 12 äไÁมŒŒàเ´ดç็´ดÊสÙูµตÃรÊสÓำàเÃรç็¨จ¢ขŒŒÒาÃรÒาªช¡กÒาÃร ¨จÒา¡ก«ซÕี 3 ¡กŒŒÒาÇวÊสÙู‹‹»ปÅลÑั´ด¡กÃรÐะ·ท∙ÃรÇว§งàเ¸ธÍอ·ท∙Óำäไ´ดŒŒÍอÂย‹‹Òา§งäไÃรSaturday, September 3, 2011
 2. 2. Saturday, September 3, 2011
 3. 3. ´ดÃร.¨จÃรÇวÂย¾พÃร ¸ธÃร³ณÔิ¹น·ท∙ÃรSaturday, September 3, 2011
 4. 4. 12 »ป‚‚ ¨จÒา¡ก«ซÕี3 ¶ถÖึ§ง¼ผÍอ.¡กÍอ§ง 6 »ป‚‚ àเ»ปšš¹น¼ผÍอ.¡กÍอ§ง 15 »ป‚‚ ¨จÒา¡ก¼ผÍอ.¶ถÖึ§งÍอ¸ธÔิºบ´ดÕี 1 »ป‚‚ àเ»ปšš¹นÍอ¸ธÔิºบ´ดÕี 4 »ป‚‚ Íอ¸ธÔิºบ´ดÕี¶ถÖึ§ง»ปÅลÑั´ดÏฯ 2 »ป‚‚ »ปÅลÑั´ดÏฯSaturday, September 3, 2011
 5. 5. 1.¶ถÍอ´ดÃรËหÑัÊส àเÃรÕีÂย¹นÅลÑั´ด ãใªชŒŒ¡กÙูÃรÙูàเ»ปšš¹น¤คÃรÙูÊสÍอ¹นSaturday, September 3, 2011
 6. 6. 2.ÊสÃรŒŒÒา§ง¼ผÅล§งÒา¹น ÊสÃรŒŒÒา§งâโÍอ¡กÒาÊส¡ก‹‹Íอ¹น...Saturday, September 3, 2011
 7. 7. ...¨จÖึ§งªชÔิ§งªชÑัÂยàเ¢ขŒŒÒาÊสÙู‹‹µตÓำáแËห¹น‹‹§งSaturday, September 3, 2011
 8. 8. 3.¨จÐะàเ»ปšš¹นãใËห­Þญ‹‹µตŒŒÍอ§งÃรÙูŒŒËห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่ áแÅลÐะàเÅล‹‹¹นºบ·ท∙¼ผÙูŒŒ¡กÓำ¡กÑัºบ¡กÒาÃรáแÊส´ด§ง ฀ ฀ ฀Saturday, September 3, 2011
 9. 9. 4.ÊสÃรŒŒÒา§งÇวÔิÊสÑัÂย·ท∙ÑัÈศ¹นáแÅลÐะãใªชŒŒ¡กÅลÂยØุ·ท∙¸ธ·ท∙Õีè่àเ¢ขŒŒÁมáแ¢ขç็§ง ฀Saturday, September 3, 2011
 10. 10. 5.àเÊสÃรÔิÁมáแÃร§ง àเÊสÃรÔิÁมÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พ¡กÒาÃรáแ¢ข‹‹§ง¢ขÑั¹น ฀Saturday, September 3, 2011
 11. 11. 6.¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรãใ¹นÃรÐะºบºบ¤ค³ณÐะ¡กÃรÃรÁม¡กÒาÃร ฀ ฀  ฀Saturday, September 3, 2011
 12. 12. 7.ÊสÃรŒŒÒา§งàเ¤คÃร×ืÍอ¢ข‹‹ÒาÂย ¡กÃรÐะ¨จÒาÂย§งÒา¹น ¡กÃรÐะ¨จÒาÂย¤ค¹น ฀  ฀Saturday, September 3, 2011
 13. 13. 8.ÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¸ธÃรÃรÁมºบ¹น¾พ×ืé้¹น°ฐÒา¹น¤คØุ³ณ¸ธÃรÃรÁมáแÅลÐะ¡ก®ฎËหÁมÒาÂย ฀ ฀Saturday, September 3, 2011
 14. 14. 9.½ฝƒƒ¡ก·ท∙Ñั¡กÉษÐะãใËหÁม‹‹ ¨จÑั´ด¡กÒาÃร¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¨จÑั´ด¡กÒาÃร¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด ฀  ฀Saturday, September 3, 2011
 15. 15. 10.àเ¾พÔิè่Áม»ปÃรÐะÊสÔิ·ท∙¸ธÔิÀภÒา¾พäไ´ดŒŒàเÁม×ืè่ÍอãใªชŒŒàเ·ท∙¤คâโ¹นâโÅลÂยÕี ฀Saturday, September 3, 2011
 16. 16. 11.àเ¢ขÕีÂย¹นÃรÒาÂย§งÒา¹นãใËหŒŒ´ดÕี àเ¢ขÕีÂย¹นªชÕีé้áแ¨จ§งáแÊส´ด§ง¤คÇวÒาÁม¡กŒŒÒาÇวËห¹นŒŒÒา ฀Saturday, September 3, 2011
 17. 17. 12.µตŒŒÍอ§งâโ¦ฆÉษ³ณÒา»ปÃรÐะªชÒาÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ ÊสÃรŒŒÒา§งÊสÃรÃร¤คÀภÒา¾พÅลÑั¡กÉษ³ณ ฀Saturday, September 3, 2011
 18. 18. Saturday, September 3, 2011

×