Your SlideShare is downloading. ×
10 เทคนิคในการนำเสนอบอร์ด (บทความ)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

10 เทคนิคในการนำเสนอบอร์ด (บทความ)

911

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
911
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. นำเสนอชนะใจบอรดSuzanne Bates ผูเขียนหนังสือ Speak Like a CEO: Secrets for CommandingAttention and Getting Results บอกวาการนำเสนอตอบอรดนั้นไมใชเรื่องงาย คนสวนมากประหมาแมจะรูจักสมาชิกบอรดแตละทานอยูแลว เพราะบอรดฉลาด มีคำถามยากๆมากมาย แถมคุณยังไมมีเวลามากพอนักในการนำเสนอ ตอไปนี้คือสิบแงคิด1. เช็คใหแนใจวาการนำเสนอของคุณตรงกับความตองการและความสนใจของบอรดหรือ ไม คุณเชี่ยวชาญในเรื่องที่เตรียมมาแตตองไมลืมที่จะใหความสำคัญกับความสนใจ เชิงกลยุทธของบอรด หนาที่ของบอรดคือหาทิศทางเชิงกลยุทธขององคกร และหนาที่ ของคุณคือใหคำแนะนำที่ทำใหบอรดสามารถตัดสินใจไดดีที่สุด2. นำเสนอภาพรวมและพรอมจะลงรายละเอียด บอรดตองการขอมูลเชิงกลยุทธ ขณะ เดียวกันก็อยากรูใหแนชัดวาคุณมีขอมูลสนับสนุน ถาไมแนใจวาจะถูกถามคำถามในแง มุมใด ใหเช็คกับผูบริหารระดับอาวุโสบางคนเพื่อเตรียมหาขอมูลไวกอน3. อยารอใหโชคชวย ระบุคำถามที่นาจะถูกถามออกมาใหมากที่สุด และหาคำตอบใหครบ ทุกขอ4. เตรียมบทพูดสำหรับ 2 นาที อยาแนใจถาไดรับแจงวามีเวลา 15 หรือ 30 นาที องคกร สวนมากใหเวลานำเสนอตอบอรด ประมาณ 7 นาทีหรือนอยกวา ฉะนั้นจงเตรียมตัวให พรอมสำหรับบทการนำเสนอ 2 นาที5. รูเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตขององคกรคุณ เพราะไอเดียของคุณอาจเคยถูกนำเสนอมา กอนโดยใครบางคน ตรวจสอบกอนวาใครเปนผูนำเสนอ และเพราะอะไรจึงเสนอไม ผาน6. ตรวจสอบกับคนอื่นที่นำเสนอกอนหนาคุณวามีการนำเสนอซํ้าซอนกันหรือไม อยาทำให บอรดเสียเวลาเพราะคุณไปพูดซํ้าๆกับคนอื่น บอรดอาจจะไมอดทนพอ และตัดบท การนำเสนอคุณได7. เตรียมถูกขัดจังหวะ นอยมากที่เราจะไดนำเสนอตั้งแตตนจนจบโดยไมถูกขัดจังหวะจาก บอรด อาจจะมีคำถามหรือมีความเห็นแทรกเปนระยะๆ8. ซอมๆๆๆ การซอมสำคัญมาก แมคุณจะรูเรื่องที่เตรียมมาและซอมเปนอยางดีแลว ก็ตาม แตถาเกิดออกตัวไมดีในตอนตนก็อาจทำใหกูสถานการณไดยาก ดังนั้นใหจึงควร จำบทเปดและเนื้อหาของตนเองใหแมน9. ใชศัพทที่เขาใจงาย การใชศัพทเทคนิคทำใหบอรดมองคุณเปนผูชำนาญการหรือระดับ ปฏิบัติการ มากกวาเปนผูบริหารระดับสูง10. เตรียมสไลดที่เรียบงาย หรือไมตองมีสไลดเลย การมีรายละเอียดมากอาจทำใหการ หารือออกนอกเสนทางไดงาย ถาตองนำเสนอดวยสไลด ใหสงใหพวกเขากอนวันนำ เสนอ ขณะนำเสนอใหพวกเขามุงความสนใจมาที่คุณ ไมใชที่สไลด

×