10 เทคนิคในการนำเสนอบอร์ด (บทความ)

1,399 views
1,293 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10 เทคนิคในการนำเสนอบอร์ด (บทความ)

  1. 1. นำเสนอชนะใจบอรดSuzanne Bates ผูเขียนหนังสือ Speak Like a CEO: Secrets for CommandingAttention and Getting Results บอกวาการนำเสนอตอบอรดนั้นไมใชเรื่องงาย คนสวนมากประหมาแมจะรูจักสมาชิกบอรดแตละทานอยูแลว เพราะบอรดฉลาด มีคำถามยากๆมากมาย แถมคุณยังไมมีเวลามากพอนักในการนำเสนอ ตอไปนี้คือสิบแงคิด1. เช็คใหแนใจวาการนำเสนอของคุณตรงกับความตองการและความสนใจของบอรดหรือ ไม คุณเชี่ยวชาญในเรื่องที่เตรียมมาแตตองไมลืมที่จะใหความสำคัญกับความสนใจ เชิงกลยุทธของบอรด หนาที่ของบอรดคือหาทิศทางเชิงกลยุทธขององคกร และหนาที่ ของคุณคือใหคำแนะนำที่ทำใหบอรดสามารถตัดสินใจไดดีที่สุด2. นำเสนอภาพรวมและพรอมจะลงรายละเอียด บอรดตองการขอมูลเชิงกลยุทธ ขณะ เดียวกันก็อยากรูใหแนชัดวาคุณมีขอมูลสนับสนุน ถาไมแนใจวาจะถูกถามคำถามในแง มุมใด ใหเช็คกับผูบริหารระดับอาวุโสบางคนเพื่อเตรียมหาขอมูลไวกอน3. อยารอใหโชคชวย ระบุคำถามที่นาจะถูกถามออกมาใหมากที่สุด และหาคำตอบใหครบ ทุกขอ4. เตรียมบทพูดสำหรับ 2 นาที อยาแนใจถาไดรับแจงวามีเวลา 15 หรือ 30 นาที องคกร สวนมากใหเวลานำเสนอตอบอรด ประมาณ 7 นาทีหรือนอยกวา ฉะนั้นจงเตรียมตัวให พรอมสำหรับบทการนำเสนอ 2 นาที5. รูเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตขององคกรคุณ เพราะไอเดียของคุณอาจเคยถูกนำเสนอมา กอนโดยใครบางคน ตรวจสอบกอนวาใครเปนผูนำเสนอ และเพราะอะไรจึงเสนอไม ผาน6. ตรวจสอบกับคนอื่นที่นำเสนอกอนหนาคุณวามีการนำเสนอซํ้าซอนกันหรือไม อยาทำให บอรดเสียเวลาเพราะคุณไปพูดซํ้าๆกับคนอื่น บอรดอาจจะไมอดทนพอ และตัดบท การนำเสนอคุณได7. เตรียมถูกขัดจังหวะ นอยมากที่เราจะไดนำเสนอตั้งแตตนจนจบโดยไมถูกขัดจังหวะจาก บอรด อาจจะมีคำถามหรือมีความเห็นแทรกเปนระยะๆ8. ซอมๆๆๆ การซอมสำคัญมาก แมคุณจะรูเรื่องที่เตรียมมาและซอมเปนอยางดีแลว ก็ตาม แตถาเกิดออกตัวไมดีในตอนตนก็อาจทำใหกูสถานการณไดยาก ดังนั้นใหจึงควร จำบทเปดและเนื้อหาของตนเองใหแมน9. ใชศัพทที่เขาใจงาย การใชศัพทเทคนิคทำใหบอรดมองคุณเปนผูชำนาญการหรือระดับ ปฏิบัติการ มากกวาเปนผูบริหารระดับสูง10. เตรียมสไลดที่เรียบงาย หรือไมตองมีสไลดเลย การมีรายละเอียดมากอาจทำใหการ หารือออกนอกเสนทางไดงาย ถาตองนำเสนอดวยสไลด ใหสงใหพวกเขากอนวันนำ เสนอ ขณะนำเสนอใหพวกเขามุงความสนใจมาที่คุณ ไมใชที่สไลด

×