10 àเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤คãใ¹น¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรàเ¨จŒŒÒา¹นÒาÂย                   àเ¡กÃรÕีÂย§งÈศÑั¡ก´ดÔิì์ ¹นÔิÃรÑ...
1. ·ท∙Óำ§งÒา¹นãใËหŒŒàเ¡กÔิ¹นàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย·ท∙Õีè่¹นÒาÂยµตÑัé้§งãใËหŒŒ ·ท∙Ñัé้§ง¤คØุ³ณÀภÒา¾พáแÅลÐะ»ปÃรÔิÁมÒา³ณวันศุกร์...
2. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จàเ¢ขÒาâโ´ดÂยÈศÖึ¡กÉษÒา»ปÃรÐะÇวÑัµตÔิ ÀภÙูÁมÔิËหÅลÑั§ง              Ëห¹นÑั§งÊส×ืÍอ·ท∙Õีè่àเ¢ขÒ...
3. ÃรÙูŒŒàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂยãใ¹นÍอ¹นÒา¤คµต¢ขÍอ§งàเ¢ขÒา ·ท∙Ñัé้§งÃรÐะÂยÐะÊสÑัé้¹นáแÅลÐะÂยÒาÇววันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
4. ·ท∙ÓำãใËหŒŒ¼ผÅล§งÒา¹น¢ขÍอ§งàเÃรÒาªช‹‹ÇวÂยàเ¢ขÒาãใËหŒŒäไ»ป¶ถÖึ§งàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย¹นÑัé้¹นãใËหŒŒàเÃรç็Çว·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด...
5. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¤คÇวÒาÁม¶ถ¹นÑั´ด     ãใ¹น¡กÒาÃรÃรÑัºบ¢ข‹‹ÒาÇวÊสÒาÃร¢ขÍอ§งàเ¢ขÒา;     ªชÍอºบÃรÑัºบáแºบºบÃรÒาÂยÅลÐ...
6. àเ¢ขÒาÁมÕี¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม/ËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃร/¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอÍอÐะäไÃร; ¤คÇวÒาÁมàเÃรç็ÇวËหÃร×ืÍอ¤คØุ³ณÀภÒา¾พ       ...
7. ÍอÂย‹‹Òาäไ»ปÊสÃรŒŒÒา§ง¼ผÅล¡กÃรÐะ·ท∙ºบ·ท∙Øุ¹น¡กÒาÃรàเÁม×ืÍอ§ง¢ขÍอ§งàเ¢ขÒา àเªช‹‹¹น¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§ง»ป˜˜­ÞญËหÒา   ...
8. ÍอÂย‹‹Òา¤คÔิ´ดáแ¡กŒŒäไ¢ข¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น¢ขÍอ§ง¹นÒาÂย äไÁม‹‹ ãใªช‹‹Ëห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่àเÃรÒา              ...
9. äไÁม‹‹¹นÔิ¹น·ท∙Òาàเ¢ขÒาÅลÑัºบËหÅลÑั§งวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
10. ãใËหŒŒÍอÀภÑัÂยàเ¢ขÒาËหÒา¡กàเ¢ขÒา·ท∙ÓำÍอÐะäไÃร·ท∙Õีè่ äไÁม‹‹¶ถÙู¡กãใ¨จàเÃรÒา                     ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

10 เทคนิคบริหารนาย

1,829
-1

Published on

3 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Thank you for ur kind sharing great things always. May u be blessed!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hello
  dear,! Nice to meet you, A friend is A gift from God my name is success i went through your profile on this site and became interested in you please i will be very happy if you can contact me with my email address at (successlove418@ymail.com) so that i will tell you about myself and my pictures for you to know whom i am, Have a wonderful day!
  Best Regard
  success.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ขอบพระคุณมาก ๆค่ะ... ได้เรียนรู้เรื่องราวดี ๆ ทุก ๆวัน

  ทำให้ชีวิต A ได้เรียนมากขึ้นทุก ๆ วัน และสัญญาว่าจะแบ่งปันแนวคิดดี ๆ ให้คนไทยทุก ๆ วัน เท่าที่จะทำได้ โดยบอกเสมอว่า ได้เรียนรู้เรื่องราวดี ๆ นี้ จากความเมตตา และการแบ่งปัน จากอาจารย์เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย ค่ะ... ขอบพระคุณมาก ๆค่ะ ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงดีขึ้นทุก ๆวันค่ะ.. A ค่ะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
1,829
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
93
Comments
3
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10 เทคนิคบริหารนาย

 1. 1. 10 àเ·ท∙¤ค¹นÔิ¤คãใ¹น¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃรàเ¨จŒŒÒา¹นÒาÂย àเ¡กÃรÕีÂย§งÈศÑั¡ก´ดÔิì์ ¹นÔิÃรÑัµตÔิ¾พÑั²ฒ¹นÐะÈศÑัÂยวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 2. 2. 1. ·ท∙Óำ§งÒา¹นãใËหŒŒàเ¡กÔิ¹นàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย·ท∙Õีè่¹นÒาÂยµตÑัé้§งãใËหŒŒ ·ท∙Ñัé้§ง¤คØุ³ณÀภÒา¾พáแÅลÐะ»ปÃรÔิÁมÒา³ณวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 3. 3. 2. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จàเ¢ขÒาâโ´ดÂยÈศÖึ¡กÉษÒา»ปÃรÐะÇวÑัµตÔิ ÀภÙูÁมÔิËหÅลÑั§ง Ëห¹นÑั§งÊส×ืÍอ·ท∙Õีè่àเ¢ขÒาÍอ‹‹Òา¹น Êส×ืè่Íอ·ท∙Õีè่àเ¢ขÒาàเÊส¾พ áแÅลÐะºบØุ¤ค¤คÅลµตŒŒ¹นáแºบºบ¢ขÍอ§งàเ¢ขÒาวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 4. 4. 3. ÃรÙูŒŒàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂยãใ¹นÍอ¹นÒา¤คµต¢ขÍอ§งàเ¢ขÒา ·ท∙Ñัé้§งÃรÐะÂยÐะÊสÑัé้¹นáแÅลÐะÂยÒาÇววันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 5. 5. 4. ·ท∙ÓำãใËหŒŒ¼ผÅล§งÒา¹น¢ขÍอ§งàเÃรÒาªช‹‹ÇวÂยàเ¢ขÒาãใËหŒŒäไ»ป¶ถÖึ§งàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย¹นÑัé้¹นãใËหŒŒàเÃรç็Çว·ท∙Õีè่ÊสØุ´ดวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 6. 6. 5. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¤คÇวÒาÁม¶ถ¹นÑั´ด ãใ¹น¡กÒาÃรÃรÑัºบ¢ข‹‹ÒาÇวÊสÒาÃร¢ขÍอ§งàเ¢ขÒา; ªชÍอºบÃรÑัºบáแºบºบÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด ËหÃร×ืÍอáแ¤ค‹‹ÀภÒา¾พ¡กÇวŒŒÒา§ง àเËหµตØุ¼ผÅลËหÃร×ืÍอ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒÊสÖึ¡ก àเ»ปšš¹น¢ขÑัé้¹นàเ»ปšš¹นµตÍอ¹น ËหÃร×ืÍอàเ¢ขŒŒÒา»ปÃรÐะàเ´ดç็¹นàเÅลÂยวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 7. 7. 6. àเ¢ขÒาÁมÕี¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม/ËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃร/¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่ÍอÍอÐะäไÃร; ¤คÇวÒาÁมàเÃรç็ÇวËหÃร×ืÍอ¤คØุ³ณÀภÒา¾พ ÍอÒาÇวØุâโÊสËหÃร×ืÍอ¼ผÅล§งÒา¹น àเ¨จŒŒÒาËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃรËหÃร×ืÍอàเ¹นŒŒ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำäไ´ดŒŒ¨จÃรÔิ§ง âโ»ปÃร‹‹§งãใÊสËหÃร×ืÍอáแºบºบàเ·ท∙Òาæๆ¡กç็ äไ´ดŒŒวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 8. 8. 7. ÍอÂย‹‹Òาäไ»ปÊสÃรŒŒÒา§ง¼ผÅล¡กÃรÐะ·ท∙ºบ·ท∙Øุ¹น¡กÒาÃรàเÁม×ืÍอ§ง¢ขÍอ§งàเ¢ขÒา àเªช‹‹¹น¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§ง»ป˜˜­ÞญËหÒา ·ท∙ÓำãใËหŒŒàเ¢ขÒาµตŒŒÍอ§ง¤คÍอÂยáแ¡กŒŒµต‹‹Òา§ง¨จÒา¡ก¹นÒาÂย¢ขÍอ§งàเ¢ขÒาËหÃร×ืÍอ¤คÙู‹‹¡กÃร³ณÕี¢ขÍอ§งàเ¢ขÒาºบ‹‹ÍอÂยæๆวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 9. 9. 8. ÍอÂย‹‹Òา¤คÔิ´ดáแ¡กŒŒäไ¢ข¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น¢ขÍอ§ง¹นÒาÂย äไÁม‹‹ ãใªช‹‹Ëห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่àเÃรÒา ËหÒา·ท∙Òา§งªช‹‹ÇวÂยàเ¢ขÒาãใ¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่àเ¢ขÒาäไÁม‹‹¶ถ¹นÑั´ดวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 10. 10. 9. äไÁม‹‹¹นÔิ¹น·ท∙Òาàเ¢ขÒาÅลÑัºบËหÅลÑั§งวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 11. 11. 10. ãใËหŒŒÍอÀภÑัÂยàเ¢ขÒาËหÒา¡กàเ¢ขÒา·ท∙ÓำÍอÐะäไÃร·ท∙Õีè่ äไÁม‹‹¶ถÙู¡กãใ¨จàเÃรÒา ¹นÒาÂย¡กç็»ปØุ¶ถØุªช¹น¤ค¹นàเËหÁม×ืÍอ¹น¡กÑั¹นวันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 12
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×