!"#$%&'())*'+,'"-'.)
!"#$%&#'(%())&%#*%+)(%
!#,-%.#,%',%&#'%*)&,(%&,/%&#'(%0,.#((,/',%
1(2,3,%."&,-*%0,3,4,(%0#(0,(%5,%
"6%7)2)(8,%())-%9:#4%;-)(2-#'2<%=#'%%
>2%0#(0%))(%4,%*3)0%&,/%4,.,%=",2,(%
>2%7,-/,3%',%0-))0%&,,-%%
  "7,-%&#'(%,-7)-#(0%%
&,/%?-")@8,A%B,/5,-2,(%
/0**1234/1*5)
C,(/-)3,%7-))0D%

   !",%2)(%#2%%
 &#'(%(,/5,-2%#(.,E,(%
"&%&#'(%4",3%/,%=,-,#2,(F%
G,.,%5"-2*H"6$%


 ?-")@8,A%  I":4,(%   ?,-*""(3#'2%
(,/5,-2,(F%  G-#,H",2%  J,#4,-*@H)6%


     +":5%
    ...
G,.,%5"-2*H"6$%


               I":4,(%
  ?-")@8,A%(,/5,-2,(F%
               G-#,H",2%


...
267)8'9"'':)#():';$"$&#.))
<#=,).'+,'"-)
1,(%-,2,(*"&&,/',$%
L*/,%0-))4D%MNO%&,(*,(%
M4,%0-))4D%MNO%P%MNO%Q%RMSNOO%&,(*,(%
T4,%0-))4D%RMSNUU%P%MNO%Q%LNSRMNSOOO%&,(...
G,%0,7"30,(%7)(%%
    4,%R%4,0-,,*%"A%*,6,-)8"(%


•! W#(4%4X%=,*/,%6,-*""(%"&%'":5%4",3Y,(Z%/,%
  =,-,#2,(%
•! [*003>...
G,.,%5"-2*H"6$%


  ?-")@8,A%
           I":4,(%G-#,H",2%
 (,/5,-2,(F%
?,-*""(3#'2%    +":5%
     ...
5#=8'.)A"6'B#'-)C$.))
!"#$%&'()*'+,'"-'.)


        5'C'.)       !"#$%&'()
       *'+,'"-'.) ...
!"##
  $%&"#%#'()"##
*+#,-%.#,"#/(0"#
     #
  !(12.31#4-567-(''
5'C'.)
•!  _47#,*%
•!  `,/-":5=))-%@"(/)@/%
•!  I-)8*%a#6*%Y7#)%5,=*#/,Z%
•!  I-)8*%1b@:-*:*%
•!  I-)8*%3#0H/%7,-*#,%...
D"$9'.)W,,3%&,(*,(%7#(4,(%H,/%3)*80%"&%
  ,,(%7-))0%/,%*/,33,(%))(%H:(%
      (,/5,-2$S%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%...
D"$9'.H)&;:)

•! I'':)-#"+)
•! I'':)8=68'?6F-)
•! D"$$9)#>8$+)F'),6?)?'"'.)'.)9"#'6'.)
•! D"$$9)>'+)8')C'",$%B&.9)8$+)F')J...
E'8$.-'.)
•! c,,*%*6,@#d,2D%%
  5))-7""-%=,(%',%4)(2=))-F%
•! _@@,6/,,-%@"&63#&,(/',*%
•! K)(#,-,(%"&%/,%=,4)(2,(D%
 –! ...
G,.,%5"-2*H"6$%


 ?-")@8,A%    I":4,(%
               ?,-*""(3#'2%J,#4,-*@H)6%
(,/5,-2,(F%   G-#,H",2...
!'":##.?6F-)
N'68'":%B$;)
<#=,)A#'?'.G)
<#=,)!$::6'G)
<#=,)I$$"8'.G)
1,(%.",2/"@H/%())-%',.,3A%
f%J,#4,-%.#'(%7)(%',%,#0,(%3,7,(%
1,(%.",2/"@H/%())-%',.,3A%
f%J,#4,-%.#'(%7)(%',%,#0,(%3,7,(%
             8."'#9"#0336:
        ;"#*"1....
D'"+"#=,'.%%
 #*%4,%=)*#*%7""-%%
!'">$.'.+)2=%%':)
   !"#$%#&'()*#+%%
I$..''"))
C'"+"#=,)F6F)6'>$.8G%
LO%86*%%
       "&%7,-/-":5,(%"6%/,%=":5%
OP! !"$$+)"'%B+)8##")J''D%7,-/,3%4,%5))-H,#4<%3))/%&,(*,(%5,/,(%5))-7""-%...
G,.,%5"-2*H"6$%

 ?-")@8,A%  I":4,(%   ?,-*""(3#'2%
(,/5,-2,(F%  G-#,H",2%  J,#4,-*@H)6%  +":5%B,/5,-24",3% ...
+":5%%
*'+,'"-)
!"#]'?)
0?'C$+#"):+#"U)
>(0-,4#^(/,(%7)(%%
,,(%0",4,%!'":##.?6F-')13,7)/"-%]/"-kD%

•! ,,(%:#/0,=)3)(@,,-4,<%4:#4,3#'2,%,(%0,",A,(4,%
  =,*@H-#'7...
G,%#4,)3,%=""4*@H)6D%%
•! ,6'%',%H,36/%&,/%'":5%"63"**#(0%YH,/%*""-/%
  @3#^(/,(%"6%5#,%',%',%-#@H/Z%%%%
•! B'+);"#M?''>)...
[>2%@")@H%.,3A*/)(4#0,%4#,(*/7,-3,(,-*%Y5#,Z%%
4#,%5"-*/,3,(%&,/%H:(%&)-2,8(0%Y6-"=3,,&Z%
  "&%&,,-%23)(/,(%/,%7#(4,(%Y"...
[>2%=,0,3,#4%/,)&*%,(%)A4,3#(0,(%Y5#,Z%%
 4#,%"(7"34",(4,%6-,*/,-,(%Y6-"=3,,&Z%%
 "&%&,,-%,(,-0#,%,(%63,.#,-%/,%2-#'0,(%
...
[#2%=,0,3,#4%&,(*,(%#(4#7#4:,,3%"A%/,)&*%%
   4#,%"6%.",2%.#'(%())-%7,-)(4,-#(0%%
 4""-%H,/%))(=#,4,(%7)(%@")@H#(0%"A%...
<#=,);'":##.?6F-))
 *'+,'"-)!?$.)
G,.,%5"-2*H"6$%

 ?-")@8,A%   I":4,(%   ?,-*""(3#'2%
(,/5,-2,(F%  G-#,H",2%  J,#4,-*@H)6%
  +":5%
     ...
3688'?'.
    )
I,=-:#2%'#'%%
,,(%7#*#/,2))-/',%%
    "A%%
 2#,*%'#'%,-7""-%%
 "&%H,/%(#,/%/,%
 0,=-:#2,(F%
]:@@,*7"3%"(3#(,%(,/5,-2,(%
"! E';$$?)F')8#'?D%%
  c)/%#*%'":5%-,4,(%4)/%',%,,(%6-"d,36)0#()%&))2/%"6%J#(2,4>(<%63)P"<%1@...
B,/5,-2%`3:(4,-*%
•!  OP)!=:B'.a%
   _3*%:%#(%H,/%0,*6-,2%3":/,-%*/::-/%"6%m7,-2"6,(m%,(%3":/,-%%
   4,%7""-4,3,(%7)(...
Jan Jacobs
  als spreker voor
 een interactieve lezing

       of

   als coach voor
individuele begeleiding?

...
)        )  )3''")6.(#">$&'G)
   )        )  )4$"J'?).6'+)'.).''>)%#.+$%+)C6$H)
        M...
Proactief Netwerken
Proactief Netwerken
Proactief Netwerken
Proactief Netwerken
Proactief Netwerken
Proactief Netwerken
Proactief Netwerken
Proactief Netwerken
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proactief Netwerken

1,203 views

Published on

Maak je kennis met de 'gouden driehoek van proactief netwerken', ervaar je de kracht van een 'elevator pitch' en zet je eerste stappen naar een 'persoonlijk netwerk plan'.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,203
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
172
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proactief Netwerken

 1. 1. !"#$%&'())*'+,'"-'.)
 2. 2. !"#$%&#'(%())&%#*%+)(% !#,-%.#,%',%&#'%*)&,(%&,/%&#'(%0,.#((,/',%
 3. 3. 1(2,3,%."&,-*%0,3,4,(%0#(0,(%5,% "6%7)2)(8,%())-%9:#4%;-)(2-#'2<%=#'%%
 4. 4. >2%0#(0%))(%4,%*3)0%&,/%4,.,%=",2,(%
 5. 5. >2%7,-/,3%',%0-))0%&,,-%% "7,-%&#'(%,-7)-#(0%% &,/%?-")@8,A%B,/5,-2,(%
 6. 6. /0**1234/1*5)
 7. 7. C,(/-)3,%7-))0D% !",%2)(%#2%% &#'(%(,/5,-2%#(.,E,(% "&%&#'(%4",3%/,%=,-,#2,(F%
 8. 8. G,.,%5"-2*H"6$% ?-")@8,A% I":4,(% ?,-*""(3#'2% (,/5,-2,(F% G-#,H",2% J,#4,-*@H)6% +":5% K#44,3,(% B,/5,-24",3%
 9. 9. G,.,%5"-2*H"6$% I":4,(% ?-")@8,A%(,/5,-2,(F% G-#,H",2% ?,-*""(3#'2% +":5% K#44,3,(% J,#4,-*@H)6% B,/5,-24",3%
 10. 10. 267)8'9"'':)#():';$"$&#.))
 11. 11. <#=,).'+,'"-)
 12. 12. 1,(%-,2,(*"&&,/',$% L*/,%0-))4D%MNO%&,(*,(% M4,%0-))4D%MNO%P%MNO%Q%RMSNOO%&,(*,(% T4,%0-))4D%RMSNUU%P%MNO%Q%LNSRMNSOOO%&,(*,(% V4,%$% N4,%$%
 13. 13. G,%0,7"30,(%7)(%% 4,%R%4,0-,,*%"A%*,6,-)8"(% •! W#(4%4X%=,*/,%6,-*""(%"&%'":5%4",3Y,(Z%/,% =,-,#2,(% •! [*003>'.+$?6+'6+%!%[500@>'.+$?6+'6+% •! ]3)6,(4,%@3#^(/,(4)/)=)*,%
 14. 14. G,.,%5"-2*H"6$% ?-")@8,A% I":4,(%G-#,H",2% (,/5,-2,(F% ?,-*""(3#'2% +":5% K#44,3,(% J,#4,-*@H)6% B,/5,-24",3%
 15. 15. 5#=8'.)A"6'B#'-)C$.)) !"#$%&'()*'+,'"-'.) 5'C'.) !"#$%&'() *'+,'"-'.) D"$9'.) E'8$.-'.)
 16. 16. !"## $%&"#%#'()"## *+#,-%.#,"#/(0"# # !(12.31#4-567-(''
 17. 17. 5'C'.) •! _47#,*% •! `,/-":5=))-%@"(/)@/% •! I-)8*%a#6*%Y7#)%5,=*#/,Z% •! I-)8*%1b@:-*:*% •! I-)8*%3#0H/%7,-*#,%7)(%,,(%5"-2*H"6% •! 1P/-))/',% •! W,-'))-4)0*2))-/',% •! CH,@23#*/*% •! $%
 18. 18. D"$9'.) W,,3%&,(*,(%7#(4,(%H,/%3)*80%"&% ,,(%7-))0%/,%*/,33,(%))(%H:(% (,/5,-2$S%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % % % %<6F)##-G)
 19. 19. D"$9'.H)&;:) •! I'':)-#"+) •! I'':)8=68'?6F-) •! D"$$9)#>8$+)F'),6?)?'"'.)'.)9"#'6'.) •! D"$$9)>'+)8')C'",$%B&.9)8$+)F')J=?+)-"6F9'.),$+) F')J#'-+) •! 5''()$.8'"'.)8')>#9'?6F-B'68)#>)+') $.+,##"8'.) •! D"$$9)#;)J#K.)>$.6'"L)8$+)$.8'"'.)8') >#9'?6F-B'8'.)J6'.)C##")F#=)'.)B'+)M'?$.9)C$.) B=.)"'$%&')
 20. 20. E'8$.-'.) •! c,,*%*6,@#d,2D%% 5))-7""-%=,(%',%4)(2=))-F% •! _@@,6/,,-%@"&63#&,(/',*% •! K)(#,-,(%"&%/,%=,4)(2,(D% –! G)(2%',%5,3%.,00,(% –! ]@H-#'A%,,(%H)(40,*@H-,7,(%=-#,e,% –! I,,A%,,(%*6,@#))3%@)4,):/',%Y8@2,/*<%@)-/""(<% =3",&<%=",2<%,/@$Z%%
 21. 21. G,.,%5"-2*H"6$% ?-")@8,A% I":4,(% ?,-*""(3#'2%J,#4,-*@H)6% (,/5,-2,(F% G-#,H",2% +":5% K#44,3,(% B,/5,-24",3%
 22. 22. !'":##.?6F-) N'68'":%B$;)
 23. 23. <#=,)A#'?'.G)
 24. 24. <#=,)!$::6'G)
 25. 25. <#=,)I$$"8'.G)
 26. 26. 1,(%.",2/"@H/%())-%',.,3A% f%J,#4,-%.#'(%7)(%',%,#0,(%3,7,(%
 27. 27. 1,(%.",2/"@H/%())-%',.,3A% f%J,#4,-%.#'(%7)(%',%,#0,(%3,7,(% 8."'#9"#0336: ;"#*"1.#<=#9%%6#"1#9"#'(/.#3>#935,# 2."6?"@A# B3"#&(9&#9(9#."65/#3>#935,#'"0"1# "1#,%.#-""C#935#/"'5&&(/#/"$%%&.D )
 28. 28. D'"+"#=,'.%% #*%4,%=)*#*%7""-%% !'">$.'.+)2=%%':) !"#$%#&'()*#+%%
 29. 29. I$..''")) C'"+"#=,)F6F)6'>$.8G%
 30. 30. LO%86*%% "&%7,-/-":5,(%"6%/,%=":5% OP! !"$$+)"'%B+)8##")J''D%7,-/,3%4,%5))-H,#4<%3))/%&,(*,(%5,/,(%5))-7""-%'#'%*/))/%,(%4",%4#/%#(% ,,(7":4#0,%/))3S%% QP! R'":+'?)(#=+'.% SP! T##.)?#U$?6+'6+D%,-2,(%4,%=#'4-)0,%7)(%)(4,-,(<%7,-/,0,(5""-4#0%)(4,-,(%4#,%,-%(#,/%=#'%.#'(% "&%7""-%.#@H.,3A%"6%/,%2"&,(%,(%-"44,3%(#,/% VP! I#"8)M'+'"D%5,-2%))(%',.,3A<%"(/7)(0%A,,4=)@2%)3*%,,(%0,*@H,(2%,(%2#'2%5)/%',%,-&,,%2:(/% 2:(/%4",(S%g,(%',%2,-(5))-4,(%,(%=,6))3%'":5%4",3,(S% WP! D'"8=68'?6F-)C'",$%B&.9'.D%5,,*%/-)(*6)-)(/%"7,-%'":5%7,-5)@H8(0,(%/"7%)(4,-,(% XP! N=6:+'")''":+D%3:#*/,-%&,/%',%"-,(%h%,(%&,/%',%"0,(%,(%',%H)-/S%% YP! /#>)$(:;"$-'.).$D%7,-&#'4%0,,(%7,-)(/5""-4,3#'2H,#4%,(%4-))#%,-%(#,/%7""-%5,0S%% ZP! 5''()C'"+"#=,'.D%*@H,(2%)(4,-,%&,(*,(%7,-/-":5,(<%0,,A%.,%2)(*,(%"&%/,%/"(,(%4)/%.,%H,/% 7,-/-":5,(%5))-4%.#'(% [P! T##.)"':;'%+D%0,,A%"6-,@H/%"&%)(4,-,(S%J))/%.#,(%4)/%',%"&%)(4,-,(%0,,iS%j,*6,@/,,-%4,% 5))-4#0H,#4%7)(%#,4,-,%6,-*""(%,(%#,4,-,%A:(@8,S%`,H)(4,3%#,4,-,,(%&,/%-,*6,@/<%7""-)3%% 4,0,(,(%4#,%(#,/*%7""-%',%2:((,(%4",(% OP! 5''()(''8M$%-D%4",%4#/%7#)%,,(%>2b=""*@H)6%,(%0,,A%4:#4,3#'2%))(%5)/%',%,-0%3,:2%"A%(,/%(#,/% 3,:2%7"(4S%%
 31. 31. G,.,%5"-2*H"6$% ?-")@8,A% I":4,(% ?,-*""(3#'2% (,/5,-2,(F% G-#,H",2% J,#4,-*@H)6% +":5%B,/5,-24",3% K#44,3,(%
 32. 32. +":5%% *'+,'"-) !"#]'?)
 33. 33. 0?'C$+#"):+#"U)
 34. 34. >(0-,4#^(/,(%7)(%% ,,(%0",4,%!'":##.?6F-')13,7)/"-%]/"-kD% •! ,,(%:#/0,=)3)(@,,-4,<%4:#4,3#'2,%,(%0,",A,(4,% =,*@H-#'7#(0%7)(%',%=,4-#'A%"A%=,4-#'A*)@87#/,#/,(S% •! ."%@"&6)@/%,(%H,34,-%4)/%.,3A*%,,(%LVb')-#0,<%()% '":5%7,-H))3<%6-,@#,*%=,0-#'6/%5)/%',%4",/S% •! 7,-/,3/%5)/%',%4",/%,(%7""-%5#,%',%4)/%4",/S%% !,/%=,*@H-#'i%H",%',%'":5%5))-4,<%% 7""-4,,3%,(%25)3#/,#/%))(%% '":5%6-"*6,@/*l@3#^(/,(%3,7,-/S%
 35. 35. G,%#4,)3,%=""4*@H)6D%% •! ,6'%',%H,36/%&,/%'":5%"63"**#(0%YH,/%*""-/% @3#^(/,(%"6%5#,%',%',%-#@H/Z%%%% •! B'+);"#M?''>)5))-%'#'%'":5%"63"**#(0%7""-% H,=/%%%% •! 8')#;?#::6.9)4#,%',%4))-7""-%H,=/%%%% •! 5)/%'":5%"63"**#(0%#;?'C'"+)
 36. 36. [>2%@")@H%.,3A*/)(4#0,%4#,(*/7,-3,(,-*%Y5#,Z%% 4#,%5"-*/,3,(%&,/%H:(%&)-2,8(0%Y6-"=3,,&Z% "&%&,,-%23)(/,(%/,%7#(4,(%Y"63"**#(0Z% 5))-4""-%.,%H:(%#(2"&,(%2:((,(%7,-0-"/,(% Y"6=-,(0*/Z%%
 37. 37. [>2%=,0,3,#4%/,)&*%,(%)A4,3#(0,(%Y5#,Z%% 4#,%"(7"34",(4,%6-,*/,-,(%Y6-"=3,,&Z%% "&%&,,-%,(,-0#,%,(%63,.#,-%/,%2-#'0,(% Y"63"**#(0Z%% 5))-4""-%.,%6-"4:@8,7,-%.#'(%#(%H,/%5,-2% Y"6=-,(0*/Z%%
 38. 38. [#2%=,0,3,#4%&,(*,(%#(4#7#4:,,3%"A%/,)&*%% 4#,%"6%.",2%.#'(%())-%7,-)(4,-#(0%% 4""-%H,/%))(=#,4,(%7)(%@")@H#(0%"A%,,(% "63,#4#(0%"6%&))/%% ."4)/%4#,%"6%/,-&#'(%.,3A%)33,%*3,:/,3*%#(% H)(4,(%H,==,(%,(%&,/%7,-(#,:54,%,(,-0#,% 4,%7"30,(4,%*/)66,(%/,%.,E,(% Y+)(%+)@"=*<%@")@H')(S=,Z%
 39. 39. <#=,);'":##.?6F-)) *'+,'"-)!?$.)
 40. 40. G,.,%5"-2*H"6$% ?-")@8,A% I":4,(% ?,-*""(3#'2% (,/5,-2,(F% G-#,H",2% J,#4,-*@H)6% +":5% K#44,3,(% B,/5,-263)(%
 41. 41. 3688'?'. )
 42. 42. I,=-:#2%'#'%% ,,(%7#*#/,2))-/',%% "A%% 2#,*%'#'%,-7""-%% "&%H,/%(#,/%/,% 0,=-:#2,(F%
 43. 43. ]:@@,*7"3%"(3#(,%(,/5,-2,(% "! E';$$?)F')8#'?D%% c)/%#*%'":5%-,4,(%4)/%',%,,(%6-"d,36)0#()%&))2/%"6%J#(2,4>(<%63)P"<%1@)4,&k<%$F% "! 3$$-)''.)$$.+"'--'?6F-');"#]'?;$96.$D%% &,/%A"/"<%,3,7)/"-%6#/@H<%,/@$% "! E#=,)$$.)F#=,).'+,'"-H%% I)%)@8,A%"6%.",2%())-%&,(*,(%4#,%',%)3%2,(/%"A%5))-&,,%',%5#3%(,/5,-2,(S%`#'()%)33,%(,/5,-2*#/,*% =#,4,(%4,%&"0,3#'2H,#4%"&%/,%.",2,(%"6%())&<%=,4-#'A<%"63,#4#(0<%,(%A:(@8,%,7,(/:,,3%))(0,7:34% &,/%0,"0-)d*@H,%3"@)8,S%!":%,-%-,2,(#(0%&,,%4)/%B'+).6'+)=6+>$$-+)B#'C''?)%#.+$%+'.)F')B'M+L) >$$"),'?)B#')M'+"#=,M$$")J')J6F.%'.)8$+)F6F)J'),'?)8'9'?6F-)-'.+) "! D'":+==")$$.9';$:+')=6+.#8696.9'.H)) ]/::-%0,,(%"(6,-*""(3#'2,%,b&)#3*%"A%:#/("4#0#(0,(S%I,=-:#2%4:*%(#,/%4,%*/)(4))-4% :#/("4#0#(0*=,-#@H/,(<%4)/%#*%("0)3%"(6,-*""(3#'2S%W,-/,3%""2%7)(5))-%',%4,%6,-*""(%2,(/%,(%5)/%4,% -,4,(%#*%4)/%',%5#3%(,/5,-2,(S% "! ^.+8'-).6'=,')9"#';'.)#()>$$-)'")J'?()''.+F')$$.D%% I-",6,(%.#'(%#(/,-,**)(/%"&4)/%H,/%"7,-%,,(%=,6))34%/H,&)%0))/%,(%% ',%2:(/%,-%&,(*,(%"(/&",/,(%&,/%4,.,3A4,%#(/,-,**,S) "! D#?9)F').'+,'"-)6.)F#=,)_22`"'$8'"D%% J#(2,4#(%=#,4/%,,(%j]]%A,,4%))(%7)(%4,%3))/*/,%:64)/,*%#(%'":5%(,/5,-2S%% 9,3A%7"30%#2%)33,%:64)/,*%7)(%&#'(%(,/5,-2%#(%&#'(%I""03,b-,)4,-S%
 44. 44. B,/5,-2%`3:(4,-*% •! OP)!=:B'.a% _3*%:%#(%H,/%0,*6-,2%3":/,-%*/::-/%"6%m7,-2"6,(m%,(%3":/,-%% 4,%7""-4,3,(%7)(%:5%=,4-#'A%=,()4-:2/<%4)(%5"-4/%H,/%(#2*S%% >(%,,(%0",4%(,/5,-20,*6-,2%#*%*6-)2,%7)(%5,4,-.#'4*,%% #(/,-,**,%#(%,32))-%,(%,32))-*%=,4-#'AS% •! QP)4(:;"$-'.).6'+).$-#>'.% _3*%:%.,0/D%m>2%=,3%:%4,.,%5,,2m<%4)(%&",/%:%4)/%""2%4",(S%G))-&,,%"(4,-*/-,,6/%:%4)/%:%,@H/% #(/,-,**,%H,=/%#(%4,%)(4,-,%6,-*""(%,(%3))/%:%.#,(%4)/%:%*86/%=,(/S% •! SP)^'C'"?##:)=6+,6F8'.% 9"-0%,-7""-%4)/%:%4,%8'4%=,5))2/%8'4,(*%H,/%(,/5,-2,(S%I-,(.,3""*%0,":5,H",-%5,2/%#--#/)8,S% !":4%#(%4,%0)/,(%5)/%:%5#3/%7,-/,33,(%,(%3))/%H,/%4))-%""2%=#'S%G,%X@H/,%(,/5,-2,-*%7)33,(%8'4,(*% ,,(%)7"(4%(#,/%"6S%9,%*6-,2,(%)33,,(%4#,0,(,(%4#,%.,%5#33,(%*6-,2,(%,(%.#'(%4)(%5,,-%5,0S% •! VP)!6F.?6F-'):&?+':% !,/%#*%(#,/%,-0%)3*%H,/%,7,(%*83%7)3/S%W))2%#*%4)/%,,(%&"&,(/%"&%))(%/,%=#,4,(%"&%("0%,,(%4-)(2',% /,%H)3,(%"A%,,(%2"6%2"n,%/,%(,&,(S%K))-%6#'(3#'2,%*83/,*%.#'(%4"4,3#'2S%_3*%:%3)(0%&",/%()4,(2,(% "7,-%4,%7-))0%5)/%:5%6-"4:@/%7""-%&,,-5))-4,%=#,4/<%4)(%.)3%:5%0,*6-,2*6)-/(,-%*(,3%)o)2,(S% •! WP)D'"-''"8')-?'"'.% _3*%:%(,/%()%H,/%23:**,(%("0%*(,3%,7,(%#(%5,-2/,(:,%,,(%=#',,(2"&*/%7)(%4,%g)&,-%7)(%g""6H)(4,3% =#((,(5)(4,3/<%H,=/%:%2)(*%4)/%(#,/%#,4,-,,(%:%)3*%,,(%*,-#,:.,%0,*6-,2*6)-/(,-%.)3%.#,(S% U&0,2,,-4%#*%H,/%""2%."%4)/%,,(%4-#,4,3#0%2"*/::&%m)A*@H-#2/m%)3*%4,%23,4#(0*8'3%':#*/%#(A"-&,,3%#*S% `3#'A%:.,3A<%&))-%6)*%:5%23,4#(0%,(#0*.#(*%))(%"6%4,%*#/:)8,S%%
 45. 45. Jan Jacobs als spreker voor een interactieve lezing of als coach voor individuele begeleiding? Meer informatie? Aarzel niet en neem contact via:
 46. 46. ) ) )3''")6.(#">$&'G) ) ) )4$"J'?).6'+)'.).''>)%#.+$%+)C6$H) M') ,, ,P%#$%'BF$.P F$.PM 6.(#b%#$%B ) ,,,P?6.-'86.P%#>c6.cF$.F$%#M:)

×