Proactief Netwerken
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Proactief Netwerken

 • 1,573 views
Uploaded on

Maak je kennis met de 'gouden driehoek van proactief netwerken', ervaar je de kracht van een 'elevator pitch' en zet je eerste stappen naar een 'persoonlijk netwerk plan'.

Maak je kennis met de 'gouden driehoek van proactief netwerken', ervaar je de kracht van een 'elevator pitch' en zet je eerste stappen naar een 'persoonlijk netwerk plan'.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,573
On Slideshare
1,410
From Embeds
163
Number of Embeds
5

Actions

Shares
Downloads
39
Comments
0
Likes
0

Embeds 163

http://coachjan.be 154
http://www.linkedin.com 6
http://www.lmodules.com 1
http://www.slideshare.net 1
http://webcache.googleusercontent.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. !"#$%&'())*'+,'"-'.)
 • 2. !"#$%&#'(%())&%#*%+)(% !#,-%.#,%',%&#'%*)&,(%&,/%&#'(%0,.#((,/',%
 • 3. 1(2,3,%."&,-*%0,3,4,(%0#(0,(%5,% "6%7)2)(8,%())-%9:#4%;-)(2-#'2<%=#'%%
 • 4. >2%0#(0%))(%4,%*3)0%&,/%4,.,%=",2,(%
 • 5. >2%7,-/,3%',%0-))0%&,,-%% "7,-%&#'(%,-7)-#(0%% &,/%?-")@8,A%B,/5,-2,(%
 • 6. /0**1234/1*5)
 • 7. C,(/-)3,%7-))0D% !",%2)(%#2%% &#'(%(,/5,-2%#(.,E,(% "&%&#'(%4",3%/,%=,-,#2,(F%
 • 8. G,.,%5"-2*H"6$% ?-")@8,A% I":4,(% ?,-*""(3#'2% (,/5,-2,(F% G-#,H",2% J,#4,-*@H)6% +":5% K#44,3,(% B,/5,-24",3%
 • 9. G,.,%5"-2*H"6$% I":4,(% ?-")@8,A%(,/5,-2,(F% G-#,H",2% ?,-*""(3#'2% +":5% K#44,3,(% J,#4,-*@H)6% B,/5,-24",3%
 • 10. 267)8'9"'':)#():';$"$&#.))
 • 11. <#=,).'+,'"-)
 • 12. 1,(%-,2,(*"&&,/',$% L*/,%0-))4D%MNO%&,(*,(% M4,%0-))4D%MNO%P%MNO%Q%RMSNOO%&,(*,(% T4,%0-))4D%RMSNUU%P%MNO%Q%LNSRMNSOOO%&,(*,(% V4,%$% N4,%$%
 • 13. G,%0,7"30,(%7)(%% 4,%R%4,0-,,*%"A%*,6,-)8"(% •! W#(4%4X%=,*/,%6,-*""(%"&%'":5%4",3Y,(Z%/,% =,-,#2,(% •! [*003>'.+$?6+'6+%!%[500@>'.+$?6+'6+% •! ]3)6,(4,%@3#^(/,(4)/)=)*,%
 • 14. G,.,%5"-2*H"6$% ?-")@8,A% I":4,(%G-#,H",2% (,/5,-2,(F% ?,-*""(3#'2% +":5% K#44,3,(% J,#4,-*@H)6% B,/5,-24",3%
 • 15. 5#=8'.)A"6'B#'-)C$.)) !"#$%&'()*'+,'"-'.) 5'C'.) !"#$%&'() *'+,'"-'.) D"$9'.) E'8$.-'.)
 • 16. !"## $%&"#%#'()"## *+#,-%.#,"#/(0"# # !(12.31#4-567-(''
 • 17. 5'C'.) •! _47#,*% •! `,/-":5=))-%@"(/)@/% •! I-)8*%a#6*%Y7#)%5,=*#/,Z% •! I-)8*%1b@:-*:*% •! I-)8*%3#0H/%7,-*#,%7)(%,,(%5"-2*H"6% •! 1P/-))/',% •! W,-'))-4)0*2))-/',% •! CH,@23#*/*% •! $%
 • 18. D"$9'.) W,,3%&,(*,(%7#(4,(%H,/%3)*80%"&% ,,(%7-))0%/,%*/,33,(%))(%H:(% (,/5,-2$S%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % % % %<6F)##-G)
 • 19. D"$9'.H)&;:) •! I'':)-#"+) •! I'':)8=68'?6F-) •! D"$$9)#>8$+)F'),6?)?'"'.)'.)9"#'6'.) •! D"$$9)>'+)8')C'",$%B&.9)8$+)F')J=?+)-"6F9'.),$+) F')J#'-+) •! 5''()$.8'"'.)8')>#9'?6F-B'68)#>)+') $.+,##"8'.) •! D"$$9)#;)J#K.)>$.6'"L)8$+)$.8'"'.)8') >#9'?6F-B'8'.)J6'.)C##")F#=)'.)B'+)M'?$.9)C$.) B=.)"'$%&')
 • 20. E'8$.-'.) •! c,,*%*6,@#d,2D%% 5))-7""-%=,(%',%4)(2=))-F% •! _@@,6/,,-%@"&63#&,(/',*% •! K)(#,-,(%"&%/,%=,4)(2,(D% –! G)(2%',%5,3%.,00,(% –! ]@H-#'A%,,(%H)(40,*@H-,7,(%=-#,e,% –! I,,A%,,(%*6,@#))3%@)4,):/',%Y8@2,/*<%@)-/""(<% =3",&<%=",2<%,/@$Z%%
 • 21. G,.,%5"-2*H"6$% ?-")@8,A% I":4,(% ?,-*""(3#'2%J,#4,-*@H)6% (,/5,-2,(F% G-#,H",2% +":5% K#44,3,(% B,/5,-24",3%
 • 22. !'":##.?6F-) N'68'":%B$;)
 • 23. <#=,)A#'?'.G)
 • 24. <#=,)!$::6'G)
 • 25. <#=,)I$$"8'.G)
 • 26. 1,(%.",2/"@H/%())-%',.,3A% f%J,#4,-%.#'(%7)(%',%,#0,(%3,7,(%
 • 27. 1,(%.",2/"@H/%())-%',.,3A% f%J,#4,-%.#'(%7)(%',%,#0,(%3,7,(% 8."'#9"#0336: ;"#*"1.#<=#9%%6#"1#9"#'(/.#3>#935,# 2."6?"@A# B3"#&(9&#9(9#."65/#3>#935,#'"0"1# "1#,%.#-""C#935#/"'5&&(/#/"$%%&.D )
 • 28. D'"+"#=,'.%% #*%4,%=)*#*%7""-%% !'">$.'.+)2=%%':) !"#$%#&'()*#+%%
 • 29. I$..''")) C'"+"#=,)F6F)6'>$.8G%
 • 30. LO%86*%% "&%7,-/-":5,(%"6%/,%=":5% OP! !"$$+)"'%B+)8##")J''D%7,-/,3%4,%5))-H,#4<%3))/%&,(*,(%5,/,(%5))-7""-%'#'%*/))/%,(%4",%4#/%#(% ,,(7":4#0,%/))3S%% QP! R'":+'?)(#=+'.% SP! T##.)?#U$?6+'6+D%,-2,(%4,%=#'4-)0,%7)(%)(4,-,(<%7,-/,0,(5""-4#0%)(4,-,(%4#,%,-%(#,/%=#'%.#'(% "&%7""-%.#@H.,3A%"6%/,%2"&,(%,(%-"44,3%(#,/% VP! I#"8)M'+'"D%5,-2%))(%',.,3A<%"(/7)(0%A,,4=)@2%)3*%,,(%0,*@H,(2%,(%2#'2%5)/%',%,-&,,%2:(/% 2:(/%4",(S%g,(%',%2,-(5))-4,(%,(%=,6))3%'":5%4",3,(S% WP! D'"8=68'?6F-)C'",$%B&.9'.D%5,,*%/-)(*6)-)(/%"7,-%'":5%7,-5)@H8(0,(%/"7%)(4,-,(% XP! N=6:+'")''":+D%3:#*/,-%&,/%',%"-,(%h%,(%&,/%',%"0,(%,(%',%H)-/S%% YP! /#>)$(:;"$-'.).$D%7,-&#'4%0,,(%7,-)(/5""-4,3#'2H,#4%,(%4-))#%,-%(#,/%7""-%5,0S%% ZP! 5''()C'"+"#=,'.D%*@H,(2%)(4,-,%&,(*,(%7,-/-":5,(<%0,,A%.,%2)(*,(%"&%/,%/"(,(%4)/%.,%H,/% 7,-/-":5,(%5))-4%.#'(% [P! T##.)"':;'%+D%0,,A%"6-,@H/%"&%)(4,-,(S%J))/%.#,(%4)/%',%"&%)(4,-,(%0,,iS%j,*6,@/,,-%4,% 5))-4#0H,#4%7)(%#,4,-,%6,-*""(%,(%#,4,-,%A:(@8,S%`,H)(4,3%#,4,-,,(%&,/%-,*6,@/<%7""-)3%% 4,0,(,(%4#,%(#,/*%7""-%',%2:((,(%4",(% OP! 5''()(''8M$%-D%4",%4#/%7#)%,,(%>2b=""*@H)6%,(%0,,A%4:#4,3#'2%))(%5)/%',%,-0%3,:2%"A%(,/%(#,/% 3,:2%7"(4S%%
 • 31. G,.,%5"-2*H"6$% ?-")@8,A% I":4,(% ?,-*""(3#'2% (,/5,-2,(F% G-#,H",2% J,#4,-*@H)6% +":5%B,/5,-24",3% K#44,3,(%
 • 32. +":5%% *'+,'"-) !"#]'?)
 • 33. 0?'C$+#"):+#"U)
 • 34. >(0-,4#^(/,(%7)(%% ,,(%0",4,%!'":##.?6F-')13,7)/"-%]/"-kD% •! ,,(%:#/0,=)3)(@,,-4,<%4:#4,3#'2,%,(%0,",A,(4,% =,*@H-#'7#(0%7)(%',%=,4-#'A%"A%=,4-#'A*)@87#/,#/,(S% •! ."%@"&6)@/%,(%H,34,-%4)/%.,3A*%,,(%LVb')-#0,<%()% '":5%7,-H))3<%6-,@#,*%=,0-#'6/%5)/%',%4",/S% •! 7,-/,3/%5)/%',%4",/%,(%7""-%5#,%',%4)/%4",/S%% !,/%=,*@H-#'i%H",%',%'":5%5))-4,<%% 7""-4,,3%,(%25)3#/,#/%))(%% '":5%6-"*6,@/*l@3#^(/,(%3,7,-/S%
 • 35. G,%#4,)3,%=""4*@H)6D%% •! ,6'%',%H,36/%&,/%'":5%"63"**#(0%YH,/%*""-/% @3#^(/,(%"6%5#,%',%',%-#@H/Z%%%% •! B'+);"#M?''>)5))-%'#'%'":5%"63"**#(0%7""-% H,=/%%%% •! 8')#;?#::6.9)4#,%',%4))-7""-%H,=/%%%% •! 5)/%'":5%"63"**#(0%#;?'C'"+)
 • 36. [>2%@")@H%.,3A*/)(4#0,%4#,(*/7,-3,(,-*%Y5#,Z%% 4#,%5"-*/,3,(%&,/%H:(%&)-2,8(0%Y6-"=3,,&Z% "&%&,,-%23)(/,(%/,%7#(4,(%Y"63"**#(0Z% 5))-4""-%.,%H:(%#(2"&,(%2:((,(%7,-0-"/,(% Y"6=-,(0*/Z%%
 • 37. [>2%=,0,3,#4%/,)&*%,(%)A4,3#(0,(%Y5#,Z%% 4#,%"(7"34",(4,%6-,*/,-,(%Y6-"=3,,&Z%% "&%&,,-%,(,-0#,%,(%63,.#,-%/,%2-#'0,(% Y"63"**#(0Z%% 5))-4""-%.,%6-"4:@8,7,-%.#'(%#(%H,/%5,-2% Y"6=-,(0*/Z%%
 • 38. [#2%=,0,3,#4%&,(*,(%#(4#7#4:,,3%"A%/,)&*%% 4#,%"6%.",2%.#'(%())-%7,-)(4,-#(0%% 4""-%H,/%))(=#,4,(%7)(%@")@H#(0%"A%,,(% "63,#4#(0%"6%&))/%% ."4)/%4#,%"6%/,-&#'(%.,3A%)33,%*3,:/,3*%#(% H)(4,(%H,==,(%,(%&,/%7,-(#,:54,%,(,-0#,% 4,%7"30,(4,%*/)66,(%/,%.,E,(% Y+)(%+)@"=*<%@")@H')(S=,Z%
 • 39. <#=,);'":##.?6F-)) *'+,'"-)!?$.)
 • 40. G,.,%5"-2*H"6$% ?-")@8,A% I":4,(% ?,-*""(3#'2% (,/5,-2,(F% G-#,H",2% J,#4,-*@H)6% +":5% K#44,3,(% B,/5,-263)(%
 • 41. 3688'?'. )
 • 42. I,=-:#2%'#'%% ,,(%7#*#/,2))-/',%% "A%% 2#,*%'#'%,-7""-%% "&%H,/%(#,/%/,% 0,=-:#2,(F%
 • 43. ]:@@,*7"3%"(3#(,%(,/5,-2,(% "! E';$$?)F')8#'?D%% c)/%#*%'":5%-,4,(%4)/%',%,,(%6-"d,36)0#()%&))2/%"6%J#(2,4>(<%63)P"<%1@)4,&k<%$F% "! 3$$-)''.)$$.+"'--'?6F-');"#]'?;$96.$D%% &,/%A"/"<%,3,7)/"-%6#/@H<%,/@$% "! E#=,)$$.)F#=,).'+,'"-H%% I)%)@8,A%"6%.",2%())-%&,(*,(%4#,%',%)3%2,(/%"A%5))-&,,%',%5#3%(,/5,-2,(S%`#'()%)33,%(,/5,-2*#/,*% =#,4,(%4,%&"0,3#'2H,#4%"&%/,%.",2,(%"6%())&<%=,4-#'A<%"63,#4#(0<%,(%A:(@8,%,7,(/:,,3%))(0,7:34% &,/%0,"0-)d*@H,%3"@)8,S%!":%,-%-,2,(#(0%&,,%4)/%B'+).6'+)=6+>$$-+)B#'C''?)%#.+$%+'.)F')B'M+L) >$$"),'?)B#')M'+"#=,M$$")J')J6F.%'.)8$+)F6F)J'),'?)8'9'?6F-)-'.+) "! D'":+==")$$.9';$:+')=6+.#8696.9'.H)) ]/::-%0,,(%"(6,-*""(3#'2,%,b&)#3*%"A%:#/("4#0#(0,(S%I,=-:#2%4:*%(#,/%4,%*/)(4))-4% :#/("4#0#(0*=,-#@H/,(<%4)/%#*%("0)3%"(6,-*""(3#'2S%W,-/,3%""2%7)(5))-%',%4,%6,-*""(%2,(/%,(%5)/%4,% -,4,(%#*%4)/%',%5#3%(,/5,-2,(S% "! ^.+8'-).6'=,')9"#';'.)#()>$$-)'")J'?()''.+F')$$.D%% I-",6,(%.#'(%#(/,-,**)(/%"&4)/%H,/%"7,-%,,(%=,6))34%/H,&)%0))/%,(%% ',%2:(/%,-%&,(*,(%"(/&",/,(%&,/%4,.,3A4,%#(/,-,**,S) "! D#?9)F').'+,'"-)6.)F#=,)_22`"'$8'"D%% J#(2,4#(%=#,4/%,,(%j]]%A,,4%))(%7)(%4,%3))/*/,%:64)/,*%#(%'":5%(,/5,-2S%% 9,3A%7"30%#2%)33,%:64)/,*%7)(%&#'(%(,/5,-2%#(%&#'(%I""03,b-,)4,-S%
 • 44. B,/5,-2%`3:(4,-*% •! OP)!=:B'.a% _3*%:%#(%H,/%0,*6-,2%3":/,-%*/::-/%"6%m7,-2"6,(m%,(%3":/,-%% 4,%7""-4,3,(%7)(%:5%=,4-#'A%=,()4-:2/<%4)(%5"-4/%H,/%(#2*S%% >(%,,(%0",4%(,/5,-20,*6-,2%#*%*6-)2,%7)(%5,4,-.#'4*,%% #(/,-,**,%#(%,32))-%,(%,32))-*%=,4-#'AS% •! QP)4(:;"$-'.).6'+).$-#>'.% _3*%:%.,0/D%m>2%=,3%:%4,.,%5,,2m<%4)(%&",/%:%4)/%""2%4",(S%G))-&,,%"(4,-*/-,,6/%:%4)/%:%,@H/% #(/,-,**,%H,=/%#(%4,%)(4,-,%6,-*""(%,(%3))/%:%.#,(%4)/%:%*86/%=,(/S% •! SP)^'C'"?##:)=6+,6F8'.% 9"-0%,-7""-%4)/%:%4,%8'4%=,5))2/%8'4,(*%H,/%(,/5,-2,(S%I-,(.,3""*%0,":5,H",-%5,2/%#--#/)8,S% !":4%#(%4,%0)/,(%5)/%:%5#3/%7,-/,33,(%,(%3))/%H,/%4))-%""2%=#'S%G,%X@H/,%(,/5,-2,-*%7)33,(%8'4,(*% ,,(%)7"(4%(#,/%"6S%9,%*6-,2,(%)33,,(%4#,0,(,(%4#,%.,%5#33,(%*6-,2,(%,(%.#'(%4)(%5,,-%5,0S% •! VP)!6F.?6F-'):&?+':% !,/%#*%(#,/%,-0%)3*%H,/%,7,(%*83%7)3/S%W))2%#*%4)/%,,(%&"&,(/%"&%))(%/,%=#,4,(%"&%("0%,,(%4-)(2',% /,%H)3,(%"A%,,(%2"6%2"n,%/,%(,&,(S%K))-%6#'(3#'2,%*83/,*%.#'(%4"4,3#'2S%_3*%:%3)(0%&",/%()4,(2,(% "7,-%4,%7-))0%5)/%:5%6-"4:@/%7""-%&,,-5))-4,%=#,4/<%4)(%.)3%:5%0,*6-,2*6)-/(,-%*(,3%)o)2,(S% •! WP)D'"-''"8')-?'"'.% _3*%:%(,/%()%H,/%23:**,(%("0%*(,3%,7,(%#(%5,-2/,(:,%,,(%=#',,(2"&*/%7)(%4,%g)&,-%7)(%g""6H)(4,3% =#((,(5)(4,3/<%H,=/%:%2)(*%4)/%(#,/%#,4,-,,(%:%)3*%,,(%*,-#,:.,%0,*6-,2*6)-/(,-%.)3%.#,(S% U&0,2,,-4%#*%H,/%""2%."%4)/%,,(%4-#,4,3#0%2"*/::&%m)A*@H-#2/m%)3*%4,%23,4#(0*8'3%':#*/%#(A"-&,,3%#*S% `3#'A%:.,3A<%&))-%6)*%:5%23,4#(0%,(#0*.#(*%))(%"6%4,%*#/:)8,S%%
 • 45. Jan Jacobs als spreker voor een interactieve lezing of als coach voor individuele begeleiding? Meer informatie? Aarzel niet en neem contact via:
 • 46. ) ) )3''")6.(#">$&'G) ) ) )4$"J'?).6'+)'.).''>)%#.+$%+)C6$H) M') ,, ,P%#$%'BF$.P F$.PM 6.(#b%#$%B ) ,,,P?6.-'86.P%#>c6.cF$.F$%#M:)