1                               ข้อมูลประจำตัวผู้เรียนชื่อเจ้ำของเอกสำร นำย / นำงสำว .........
2ให้นักเรียนวำดแผนผังจำกบ้ำนของนักเรียนมำถึงโรงเรียน โดยยึดโรงเรียนเป็นที่ตง                       ...
31. ให้นักเรียนเขียนคติพจน์ของตนเอง..........................................................................................
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Datastudent

204

Published on

ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
204
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Datastudent

 1. 1. 1 ข้อมูลประจำตัวผู้เรียนชื่อเจ้ำของเอกสำร นำย / นำงสำว .................................................................................................................วันเกิดวัน...................................วันที่ ....................เดือน....................................ปีเกิด .................................ชื่อเล่น .............................................................สมญำนำมที่เพื่อนเรียก ........................................................อยู่บ้ำนเลขที่ .............................. หมู่ .......................... ซอย ................................... ถนน ..............................ชื่อหมู่บ้ำน.................................................. อำเภอ ........................................... จังหวัด................................. นำหนัก............................... กิโลกรัม  ส่วนสูง ............................................เซนติเมตร จบจำกชันมัธยมศึกษำตอนต้นจำกโรงเรียน ............................................................................................. เพื่อนสนิทที่สุดชื่อ .................................................................................................................................... วิชำที่ชอบเรียนที่สุดคือ ..............................................เพรำะ ..................................................................... วิชำที่ไม่ชอบเรียนเลยคือ .............................................เพรำะ ................................................................... ควำมสำมำรถทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ (สำมำรถเลือกได้มำกกว่ำหนึ่งข้อ) พิมพ์เอกสำรเวิร์ดได้  พิมพ์เอกสำรจำกโปรแกรม Excel  ใช้งำนโปรแกรม Paint กำรใช้อินเทอร์เนต  กำรใช้โปรแกรม Photoshop  ไม่เคยใช้งำนคอมพิวเตอร์ ควำมคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิชำคอมพิวเตอร์.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ให้นักเรียนเขียนประวัติควำมเป็นมำของชื่อหมู่บ้ำนนักเรียน ว่ำมีควำมเป็นมำหรือมีที่มำอย่ำงไร............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ นักเรียนคิดว่ำ ตนเองมีบุคลิกเป็นแบบใด มีลักษณะเด่นในเรื่องใด และลักษณะในตนเองที่ไม่ชอบเลยและต้องกำรพัฒนำปรับปรุงตัวเองในเรื่องใด ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2. 2. 2ให้นักเรียนวำดแผนผังจำกบ้ำนของนักเรียนมำถึงโรงเรียน โดยยึดโรงเรียนเป็นที่ตง ั กำหนดทิศเหนือ ใต้ ออก ตก และระบำยสี ด้วย
 3. 3. 31. ให้นักเรียนเขียนคติพจน์ของตนเอง....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. ให้นักเรียนเขียนคำขวัญของท้องถิ่นตัวเอง....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. ให้นักเรียนเขียนคำขวัญของโรงเรียน..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. ให้นักเรียนเขียนคำขวัญประจำจังหวัดของตนเอง..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. ให้นักเรียนเขียนควำมต้องกำรของนักเรียนในเรื่อง คอมพิวเตอร์ว่ำ ต้องกำรเรียนรู้ในเรื่องใด ด้ำนใดพร้อมทังบอกเหตุผลด้วย..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. ให้นักเรียนออกแบบโลโก้ หรือสัญลักษณ์ประจำตัวนักเรียน โดยอำจจะนำชื่อ หรือลักษณะเด่นของนักเรียนมำใช้ในกำรออกแบบ

×