Παιδί και βιβλίο: Ομιλία από τον Κώστα Στοφόρο

4,437 views
4,415 views

Published on

Οι διαφάνειες παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση του σχολείου μας στις 26/5/2012.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,437
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,770
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • Παιδί και βιβλίο: Ομιλία από τον Κώστα Στοφόρο

  1. 1. Συζήτησηγια το παιδίκαι το βιβλίο !"#ά#%&& ()* %+ ,-.ί)0+ %&1 2+-),ή1 24+#)ά1 2011- 2012 %+5έ#%4+ 7έ#8# 9-8ώ# ;*4ί* ;*4,ά,&
  2. 2. Ο δρόμος για το βιβλίο • <* =)=-ί* >.# .ί#*) ?%)*(0έ#* *@ό -έB.)1. Cί#*) ?%)*(0έ#* *@ό .-@ί>.1, ό#.)4* ,*) >"#*%ό%&%.1.
  3. 3. Κώστας ΣτοφόροςΤι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε το παιδί να αγαπήσει το βιβλίο; stoforos.blogspot.com
  4. 4. • Dώ1 #* ,ά#+"0. #* *(*@ή.) %+ @*)>ί %+ =)=-ί+; Cί#*) *@-+ύ%*%+: <+" 0*F*ί#+"0. *@ό %&# @)+ %4"?.4ή &-),ί* %)1 2*4έ1 %&1 *#ά(#8&1. Ό-* %* "@ό-+)@* έ@+#%*)…
  5. 5. • H* >)*=άI+"0. %+ @*)>ί *@ό %ό%. @+" >.# 0)-ά.) ,*#! C"%"2ώ1 @)* "@ά42+"# =)=-ί* ()* ό-.1 %)1 &-),ί.1. J@ό %* @ά#)#* ,*) %* @-*%),ά @+" @4+?έ4+#%*) *,ό0& ,*) ()* %&# 0@*#)έ4*, 0έ24) %* @)+ @.4ί%.2#* ,*) .@)0.-&0έ#*, 0@+4.ί ,*#.ί1 #* =4.) ,"4)+-.,%),ά ό,%) Fέ-.).
  6. 6. • J,ό0& ,) *# >.# "@ά42+"# -έB.)1 *--ά 0ό#+ .),ό#.1, & @4ώ%& .@*?ή *#+ί(.) έ#*# 0*(),ό ,ό0+ %+ @*)>ί. <+ .B+),.)ώ#.) 0. %&# )>έ* ό%) ,άF. =)=-ί+ @+" >)*=άI+"0., ,4ύ=.) 0έ* %+" έ#* ό0+4?+ 0"%),ό, @+" @.4)0έ#.) #* %+ *#*,*-ύK.)1. J,ό0& ,*) + ή2+1 %8# -έB.8#, & (-ώ*, έ2+"# %& >),ή %+"1 0*(.ί*.
  7. 7. • L+,)0ά%. #* >)*=ά.%. @+)ή0*%* 0.(ά-8# 0*1 @+)&%ώ# %* @*)>)ά. ;@+4.ί ,*) #* 0&# ,*%*-*=*ί#+"# *@+-ύ%81 %ί@+%*, ό081 F* #)ώ+"# ,ά%). 5) ά--+) F&*"4+ί %* @.4)0έ#+"# 0.(*-ώ#+#%*1. !%+ 2έ4) %+"1 .ί#*) #* %+"1 =4+"# 0έ* %* =)=-ί*.
  8. 8. • H* (ί#+"0. %+ ,*%ά--&-+ @4ό%"@+ ()* %+ @*)>ί. H* >)*=άI+"0. .0.ί1 =)=-ί*, έ%) ώ%. %+ @*)>ί #* 0*1 0)0&F.ί.• H* =4ί,+"0. 24ό#+, ώ%. #* >)*=άI+"0. =)=-ί* 0*Iί 0. %+ @*)>ί ,*) #* *--&-.@)>4+ύ0. 0. ."2ά4)%+ %4ό@+.• H* .@)-έ(+"0. ώ4.1 @+" F* .ί0*%. 2*-*4+ί ,*) #* %)1 *?).4ώ#+"0. %+ >)ά=*0* 0*Iί 0. %+ @*)>ί. 5*-ό F* ή%*# #* "@ά42.) 0)* %*F.4ό%&%* @2. -ί(+ @4)# %+# =4*>)#ό ύ@#+.
  9. 9. • D&(*ί#+"0. 0*Iί 0. %* @*)>)ά . =)=-)+@8-.ί* ,*) %* *?ή#+"0. #* .@)-έB+"# %* >),ά %+"1 =)=-ί*.• D4+%)0ά0. %* =)=-ί* @+" *#%*@+,4ί#+#%*) @.4)ό%.4+ %+ (#8%),ό ,*) *#*@%"B)*,ό .@ί@.>+ %+" @*)>)+ύ. !%* @.4)ό%.4* *#*(4ά?+#%*) +) &-),ί.1 %8# @*)>)ώ# %)1 +@+ί.1 *@."Fύ#+#%*).• C@)#++ύ0. @*)2#ί>)* ,*) >4*%&4)ό%&%.1 @+" *?+4+ύ# %+ @.4).2ό0.#+ %+" =)=-ί+", έ%) ώ%. %+ >)ά=*0* #* F.84.ί%*) 0)* ."2ά4)%& >4*%&4)ό%&%* ,*) ό2) *((*4.ί*.
  10. 10. • <* =)=-ί*, ,*Fώ1 ,*) & *#ά(#8ή %+"1, #* F.84+ύ#%*) 81 ,ά%) ?")+-+(),ό %* @-*ί)* %&1 +),+(έ#.)*1. «M 0*0ά ,*) + 0@*0@ά1 >)*=άI+"#....», %+ @ί%) "@ά42+"# @*#%+ύ =)=-)+Fή,.1 ,%-.• D*ί4#+"0. *?+40έ1 *@ό %* =)=-ί* ()* #* 0.%*>ώ+"0. *Bί.1 %* @*)>)ά.• Lί#+"0. =)=-ί* %* @*)>)ά 0. ,άF. .",*)4ί* ,*) ό2) 0ό#+ ,άF. ()+4%ή ή (.#έF-)*.
  11. 11. • <* @*4*@ά#8 *@+@ά0*%* @4+έ42+#%*) *@ό ά4F4* %+" 5ώ%* !%+?ό4+".• N* %* >)*=ά.%. +-ό,-&4* %+ )%+-ό()+ %+" 5ώ%* !%+?ό4+" (stoforos.blogspot.com) ,*) %+" 2+-.ί+" 0*1 (markakischool.blogspot.com).
  12. 12. Η παραμυθο τράπουλα D*4+"ί*& %+" @*4*0"F)+ύ %8# @*)>)ώ#
  13. 13. Λίγα λόγια για τηπαραμυθοτράπουλα
  14. 14. Οδηγίες χρήσεως• «…!%* @*)>)ά *4έ.) # *#*,*%ώ#+"# %* «%4*@+"-ό2*4%*», *"%+2.>)άI+#%*1 ,*#ό#.1: H* =(άI+"# %4ί* %&# %ύ2& ,*) #* ?%)ά2#+"# µ *"%ά 0)* +-+,-&480έ#& )%+4ί*: #* B.,)#+ύ# *@ό %+ %.-."%*ί+ 2*4%ί %&1 .)4ά1 #* µ+)4άI+"# %&# «%4ά@+"-*» . >"+ +µά>.1 ,*) #* "#*(8#ίI+#%*) "#Fέ%+#%*1 µ)* )%+4ί* & ,άF. +µά>*. !"2#ά *4,.ί έ#* «%4*@+"-ό2*4%+» ()* #* "@+=ά-.) µ)* )%+4ί*. ;ό#+ µ. %+ «%4*@+"-ό2*4%+» %8# «µ*(),ώ# >ώ48#» έ#*1 µ*F&%ή1 %&1 %έ%*4%&1 %άB&1 έ?%)*B. %&# )%+4ί* .#ό1 µ+-"=)+ύ @+" έ(4*?. µό#+ %+" %* µ*Fήµ*%*…» <I)ά#) O+#%ά4)
  15. 15. • M ;*(),ή <4ά@+"-* 0@+4.ί #* @*)2%.ί *@ό ό-.1 %)1 &-),ί.1.• 9)* %* @*)>)ά @+" >.# Bέ4+"# *,ό0& #* >)*=άI+"# F* 24.)*%.ί & =+ήF.)* %&1 0*0ά1 ,*) %+" 0@*0@ά• 9)* %+"1 .#ή-),.1 @+" >.# έ2+"# ?*#%*ί* %* @4ά(0*%* .ί#*) *@.ί481 >",+-ό%.4*!
  16. 16. Οι υπόλοιποι μπορείτε: • !" #$%ά($( $) *%+ό -". /"0"1ύ3% "+)4)53ώ7$". /%-$ά $8 -(%0ά $97 $0"/)54ό:"0$97 • !" "7"+"$έ<($( $" $0"/)54ό:"0$" +"% 7" *81%)50=ή-($( $87 /%) "7"/ά7$(:8 %-$)0ί". • !" 1)%0ά-($( $" $0"/)54ό:"0$" 1($"ύ -". +"% 7" #$%ά($( +5+4%+ά, :08-%1)/)%ώ7$". έ7" -έ7" :"0$ί έ7" /"0"1ύ3% ό4)% 1"@ί • !" $0"Aή($( έ7" $0"/)54ό:"0$) -$87 $ύ:8 +% "/ό "5$ό 7" #$%ά($( $) *%+ό -". /"0"1ύ3%. • !" 1)%0"-$(ί$( $" $0"/)54ό:"0$" +% ) +"3έ7". 7" "#8=83(ί 1%" *%"#)0($%+ή %-$)0ί"
  17. 17. Τα παιδιά:• Lί#.%. %&# %4ά@+"-* %& 0*0ά ή %+# 0@*0@ά, ό%*# >",+-.ύ+#%*) #* *1 @+"# ,ά@+)+ @*4*0ύF). !ί(+"4* F* %+"1 =+&Fή.) @+-ύ!• D.4)ό%.4.1 @-&4+?+4ί.1 %+ 6976432625 (!%.?*#ί* B.->.0ί4&) stefi.veldemiri@gmail.com ,*) %+ 6938713290 (5ώ%*1 !%+?ό4+1) stoforos@yahoo.com

  ×