Su dung stata 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Su dung stata 1

on

 • 1,869 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,869
Views on SlideShare
1,869
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
118
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Su dung stata 1 Document Transcript

 • 1. L p Ph ng pháp NCKH – Ch ng trình CUD UPNT03 S D NG STATA 10.0 PHÂN TÍCH TH NG KÊ TRONG NGHIÊN C U KHOA H C GI I THI U PH N M M STATA 10.0 TS. BS T ng Kim H ngA. CÀI T STATA VÀ CH NG TRÌNH CHUY N I D LI U1. Cài t STATA theo các b c sau ây:1/ Ch y file “autorun.exe”2/ Ch n “Next” r i “next” n u không mu n thay i tên, t ch c, và ng i s d ng.3/ Ch n “Stata /MP” n u laptop thu c lo i DuoCore. Ch n “Stata/SE” n u laptop không thu c lo i DuoCore.4/ Ch n “Next”, r i “Next”, r i “Next” n u không thay i tên và v trí th m c ch aStata c ng nh Data c a Stata. Stata s b t u cài t.5/ Ch n “Finish” khi Stata cài t xong.6/ Vào Program tìm và m Stata 10. Xu t hi n b n ng ký.7/ M file “Code.doc” dùng các codes có s n và i n vào b ng ng ký. i n xongb m “OK”. Ch ng trình Stata 10 t ng m ra.8/ Ch n “Yes” tr l i “Would you like to enable automatic update checking?”2. Cài t ch ng trình StatTransfer 9- Trên d!a CD, tìm th m c StatTransfer9- Tìm t"p tin StaTransfer9Setup.exe và nh p úp vào t"p tin này, ch n “Run” b t ucài t, ch n “Next”. Ch n “I agree” trong License agreement r i “Next” n u không thay i tên và v trí th m c ch a StaTranfer9, vi c kh i ng cài t s b t u.- Ch n “Finish” khi Stata cài t xong. 1
 • 2. L p Ph ng pháp NCKH – Ch ng trình CUD UPNT03- L u ý: N u Output File Type (Lo i File #c ch n chuy n i) không ph i làVersion 10 thì vào Options(4) ch$nh l i cho úng 2
 • 3. L p Ph ng pháp NCKH – Ch ng trình CUD UPNT03- B ng d i ây mô t các lo i STATA. Tùy vào nhu c u và c u hình máy tính mà ta cóth ch n l a lo i STATA thích h#p nh t s d ngB. MÔ T S L C V STATAStata là m t ph n m m th ng kê dùng nh"p, x lý, phân tích s li u. Theo mô t t%b ng trên, Stata có th ch y #c trên nhi u h i u hành, nh ng dù v i h i u hànhnào, Stata c ng có th i u khi n #c b&ng dòng l nh ( ánh l nh vào khung command)ho c b&ng menu (ch n l nh trên thanh menu).Do b nh c a Stata b nh h ng b i kích th c c a file d li u, nên khi làm vi c trênb d li u có kích th c l n chúng ta c n t ng l #ng b nh dành cho Stata b&ng cáchdùng l nh set memory (vi t t t là set mem). Ví d chúng ta có th t ng b nh c a Statalên 800 megabyte b&ng l nhset mem 800mNgoài ra n u chúng ta mu n t ng s l #ng bi n s t i a có th x lý thì s dùng l nh setmatsize. Ví d chúng ta có th t ng s l #ng bi n s t i a c n x lý lên 800 b&ng cách ánh l nh nh sauset matsize 8001. Kh i ng StataKhi nh p úp vào bi u t #ng Stata trên màn hình Desktop thì ch ng trình Stata s hi nra nh sau: 3
 • 4. L p Ph ng pháp NCKH – Ch ng trình CUD UPNT03- Thanh menu có các menu File ( óng m t"p tin); Edit (hi u ch$nh); Prefs (tùy ch n);Data (các x lý trên s li u); Graphics (v th ); Statistics (th c hi n vi c phân tích sli u) ; User (ng i s d ng); Window (m ra các c a s ), Help (tr# giúp)- Thanh công c g m các nút công c sau: + Open (m file data) + Save (L u file data) + Print results (In k t qu ) + Log begin/close log (B t u/ óng.file log – file l u k t qu phân tích) + New viewer (M c a s viewer ra – s d ng ch c n ng help) + Bring graph window to front ( em c a s th ra tr c) + New do-file editor (Biên t"p/t o m i file do – file l u ch ng trình phân tích –t c là các l nh ch y ch ng trình phân tích) + Data editor (Biên t"p s li u – s a cha, thêm b t s li u) + Data browser (Duy t s li u - Xem s li u nh ng không s a cha) + Clear--more—condition (Xóa l nh more ti p t c ch y ch ng trình) + Break (Ng ng l nh ang ch y ho c ng ng ch ng trình ang ch y)- B n c a s t% trên xu ng d i bao g m + C a s Review (các l nh v%a ch y xong s hi n lên trên c a s này, mu n ch yl i l nh nào, con tr( ngay t i l nh ó và nh p 1 cái, l nh ó s #c chuy n xu ng c as command chu)n b th c hi n, n u nh p úp, l nh ó s #c th c hi n) + C a s Results (màu en) th hi n k t qu phân tích + C a s Variables (các bi n s c a file s li u ang s d ng, mu n ch n phântích bi n s nào thì sau khi ánh l nh, con tr( ngay t i bi n s ó, nh p chu t 1 l n,bi n s ó s #c chuy n xu ng c a s l nh) 4
 • 5. L p Ph ng pháp NCKH – Ch ng trình CUD UPNT03 + C a s Commands (c a s l nh – là n i ta có th ánh các l nh vào)2. L u l nh/ch ng trình phân tích ôi khi trong quá trình phân tích s li u ta c n ph i th c hi n r t nhi u l nh m i t #c n k t qu cu i cùng (ví d c n ph i t o ra các bi n m i, phân tích n bi n r i m i nphân tích a bi n), không m t nhi u th i gian (và có th quên các l nh ã t o) chúngta c n l u l i các l nh này.Nh p chu t vào nút công c New do-file editor, m t c a s m i s m ra, ó là c a sStata do-file editor. taCó th vi t l nh ho c c t/dán các l nh ã ch y t% c a s commands vào ây, b m nútSave l u (khi l u xong trong máy tính s có 1 file .do – ó chính là file l nh ch ych ng trình). M*i l n m file d li u phân tích, l i nh p chu t vào nút công c Newdo-file editor, ch n file .do ã l u m . N u mu n ch y h t toàn b các l nh ã vi ttrong ch ng trình thì con tr( ngay t% l nh u tiên sau ó th c hi n nh sau:Tools -> Do to bottomN u ch$ mu n ch y vài l nh trong ch ng trình thì ánh d u kh i (các) l nh c n ch y r ith c hi n nh sau:Tools -> Do selection3. L u l i k t qu phân tíchK t qu phân tích #c th hi n trên c a s Stata Results, nh ng c a s này ch$ cho phépxem l i k t qu phân tích g n ây. N u ch y m t ch ng trình phân tích dài thì toàn bk t qu phân tích không th th y h t trên c a s Results. Vì v"y mu n l u tr l i toàn bk t qu chúng ta c n l u chúng trong file log. Nh p chu t vào nút công c Logbegin/close log thì chúng ta th y hi n ra c a s 5
 • 6. L p Ph ng pháp NCKH – Ch ng trình CUD UPNT03Có 2 lo i file log ta có th l u: file lo i formatted log (.smcl) là lo i file #c m c nh,và file lo i log (.log). Mu n l u file d i d ng nào thì ch n ng d+n, r i t tên filel uNên nh là c n ph i t o/m log file tr c khi ch y l nh k t qu m i #c l u trong filelog. N u không t o/m log file tr c thì Stata không t ng l u k t qu trong log fileMu n xem l i k t qu ã l u thì nh p chu t vào nút công c Log begin/close log, ta sth y hi n ra c a s Stata Log OptionsCh n View snapshot of log file r i b m OK xem. Khi mu n ch m d t vi c l u k t qutrong log file thì ch n close log file r i OK. N u sau khi ã óng log file r i ho c ãng ng s d ng Stata, nh ng sau ó ta l i mu n s d ng l i và mu n làm vi c trên log fiena thì l i nh p chu t vào nút công c Log begin/close log, nh ng l n này c a s Stata 6
 • 7. L p Ph ng pháp NCKH – Ch ng trình CUD UPNT03Log Options có h i khác m t chút. N u ta ch$ có ý nh xem k t qu thì ch n Viewexisting file (read-only), n u mu n ti p t c l u ti p k t qu phân tích (ti p n i ph n ãl u) thì ch n Append to existing file, còn n u quy t nh l u m i hoàn toàn thì ch nOverwrite existing file 7
 • 8. L p Ph ng pháp NCKH – Ch ng trình CUD UPNT03 BÀI T P S D NG STATA NH P S LI U- Hãy dùng Stata nh"p 15 records u tiên c a b d li u sau1. nh ngh a các bi n s - t tên bi n s+ Nh"p giá tr vào tr c-> con tr( t i bi n s c n t tên-> Nh p chu t (ta th y hi nra m t c a s ó là Variable Properties -> t tên 8
 • 9. L p Ph ng pháp NCKH – Ch ng trình CUD UPNT03 - nh ngh a tên bi n s+ Data -> labels -> label variable -> ch n bi n s c n label tên trong ô “variable”+ t label trong ô “new variable label”-> submit+ Mu n label này #c g n vào bi n s ta mu n nh ngh!a thì ch n Attach a label to avariableHo c khi nh p chu t vào bi n s t tên, th y hi n ra c a s Variable Properties thìcho label luôn - nh ngh a các giá tr c a bi n sData -> labels -> label values -> Define or modify (value labels) -> Khi nh p chu t vào ây s th y hi n ra m t c a s khác ó là c a s label define -> Define ( ch n bi n sc n nh ngh a giá tr ) 9
 • 10. L p Ph ng pháp NCKH – Ch ng trình CUD UPNT03+ Khi ta nh p chu t vào define thì s th y hi n ra m t c a s m i ó là c a s Definenew label. Hãy ánh nh ngh!a c a bi n s mà ta mu n label -> Ok+ Khi ta ch n Ok thì l i có 1 c a s khác xu t hi n, ó là c a s Add value. Cho giá tr vàch* Value và qui c c a giá tr ó vào ch* text (Ví d Value 1, Text Nam) r i b m OK.Khi xong nh ngh!a c a 1 giá tr r i thì c a s Add value v+n c xu t hi n, ta l i thêmvào giá tr và nh ngh!a khác (Ví d Value 2, Text Nu). C làm ti p t c nh v"y cho nkhi ta nh ngh!a xong t t c các giá tr -> óng c a s này l i -> Close+ Sau khi ã nh ngh!a các giá tr c a bi n s xong n u mu n g n các nh ngh!a c a cácgiá tr này vào bi n s thì làm nh sau:Data-> labels -> label values -> Assign value labels to variable -> Attach a value labelto a variable -> ch n variable-> ch n value label -> submit -> OK+ Làm ti p t c cho n khi nh ngh!a xong các bi n s 10
 • 11. L p Ph ng pháp NCKH – Ch ng trình CUD UPNT03 - Xem l i các giá tr c a bi n sData-> labels-> label values-> list value labels2. L u l i file d li u v a biên t pSau khi ch$nh s a s li u xong, óng c a s data editor l i thì s th y hi n ra c a s sau:Ch n accept changes l u l i nhng thay i trên s li u mà ta v%a làm.3. Sort bi n s /Merge files/ t l i tên bi n s - Sort các bi n s (chu n b merge file)Data -> Sort -> Ascending sort - Merge files/merge các casesData -> Combine datasets -> Merge two datasets - t l i tên bi n sData -> Variable utilities -> Rename variable -> Rename a single variable -> Ch n bi ns c n rename trong ô “existing variable name”-> t tên bi n m i trong ô “newvariable name”4. T o bi n s m i/ i n!i dung bi n s hi n có/T o bi n s phân lo i t bi n s liênt"c - T o bi n s m iData -> Create or change variables -> Create a new variable -> t tên m i cho bi n strong ô “new variable name” -> Thay i “n i dung bi n s ” trong ô “contents of newvarble” - i n!i dung c#a bi n s hi n cóData -> Create or change variables -> Change contents of variable-> Ch n bi n strong ô “variable”-> New contentsVD: replace sex = 0 if sex==2 - T o bi n s phân lo i t bi n s liên t"cData -> Create or change variables -> Other variable transformation commands->Recode categorical variable -> Ch n bi n s trong ô”varibles”-> Ra i u ki nVD: recode age min/20=1 21/40=2 41/max=3Bài t p: S d ng file “framingham”+ T o bi n s m i “th%a cân” & “CHA” v i cú pháp nh sau:- gen TC = bmi- recode TC min/24.999=0 25/max=1- gen CHA = 1 if sbp>=140 & dbp>=100 11
 • 12. L p Ph ng pháp NCKH – Ch ng trình CUD UPNT03- replace CHA = 0 if sbp<140 | dbp<1005. Gi /b$ bi n s /s cases, thay % i th& t các bi n s trong b! s li u - Gi ho c b( bi n sData -> Variable utilities -> Keep or drop variables - Gi ho c b( s casesData -> Variable utilities -> Keep or drop observations - Thay i th t c a bi n s trong b s li uData -> Variable utilities -> Change order of variables in datasetHo cData -> Variable utilities -> Relocate variable 12