Pengurusan panitia Pendidikan Islam rendah

8,314 views

Published on

0 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,314
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengurusan panitia Pendidikan Islam rendah

 1. 1. 1. Pendahuluan :Pengurusan Panitia Pendidikan Islam merupakan teras dalam pengurusan kurikulum sekolahkhususnya dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan Pendidikan Islam.Peranannya amat penting dalam usaha menjadikan pengurusan kurikulum Pendidikan Islam disekolah-sekolah lebih terancang dan sistematik.Pengurusan Panitia Pendidikan Islam yang cemerlang akan memantapkan prestasi akademikdan sahsiah murid. Justeru itu, diharapkan maklumat ini dapat membantu merealisasikanharapan dan wawasan yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan sertaFalsafah Pendidikan Islam.2. Definisi :Pengurusan Panitia Pendidikan Islam di sekolah bermaksud kemampuan dan kecekapanPanitia Pendidikan Islam merancang, mengurus dan melaksanakan matlamat, objektif strategikdan program panitia secara berterusan dan berkesan.3. Punca Kuasa :Panitia Pendidikan Islam di sekolah ditubuhkan atas arahan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1986.4. Objektif :4.1 Mempertingkat pemahaman mengenai struktur organisasi, fungsi dan tugas panitiaPendidikan Islam di sekolah.4.2 Mempertingkat kerjasama dan muafakat guru Pendidikan Islam untuk merancang,melaksana, menyelia dan memantau keberkesanan semua program dan aktiviti yangberkaitan.4.3 Berusaha secara muafakat untuk mencari penyelesaian masalah dalam pengajaran danpembelajaran yang berkaitan dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar murid.PENGUR U S A N PANITIAPENDIDIKAN ISLAMSEKOLAH RENDA H
 2. 2. Pengurusan Panitia Pendidikan Islam4.4 Memantapkan sistem dokumentasi maklumat yang berkaitan dengan panitia PendidikanIslam.4.5 Mempertingkat kualiti pengurusan Panitia Pendidikan Islam di sekolah.5. Penambahbaikan Pengurusan Panitia :5.1 Sistem Fail5.1.1Mengadakan sejumlah 14 buah fail yang mengandungi :i. Minit Mesyuaratii. Maklumat Guruiii. Surat Menyurat / Pekelilingiv. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaranv. Pencerapan / Penyemakan Buku Latihanvi. Perancangan Peningkatan Panitiavii. Analisis Ujian dan Peperiksaanviii. Laporan Program / Aktivitiix. Persatuan Agama Islamx. Perkembangan Stafxi. Kewanganxii. Bank Soalanxiii. PAFAxiv. j-QAF5.2 Perancangan Peningkatan Panitia5.2.1 Menyediakan Rancangan Jangka Panjang yang meliputi Kurikulum, Ko-Kurikulumdan Sahsiah. Rancangan ini adalah merupakan perancangan dalam tempoh tigahingga lima tahun.5.2.2Menyediakan Rancangan Tahunan Semasa iaitu dalam tempoh setahun,merangkumi semua program dan aktiviti panitia.5.2.3Menyediakan Rancangan Operasional iaitu kertas kerja bagi setiap aktiviti yanghendak dijalankan.5.3 Perkembangan StafKursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 2
 3. 3. Pengurusan Panitia Pendidikan Islam5.3.1 Merancang dan mengadakan Perkembangan Staf sekurang-kurangnya dua kalisetahun.5.3.2 Pengisian di dalam kursus tersebut merangkumi antaranya, kaedah pengajarandan pembelajaran berkesan, pengurusan masa, pengurusan panitia,penggunaan ICT dalam pengajaran dan perkembangan kurikulum terkini.5.4 Pengurusan Kewangan5.4.1 Merancang dan membeli bahan bantu mengajar yang bersesuaian.5.4.2Menggunakan peruntukan kewangan (Perkapita Geran - PCG) untukmeningkatkan keberkesanan P&P seperti mencetak dan membeli buku kerja.5.4.3 Menyediakan anggaran belanjawan tahunan panitia.5.5 Laporan Program / Aktiviti5.5.1 Menyediakan laporan program / aktiviti yang telah dijalankan.5.5.2 Semua laporan hendaklah dikemaskini dan dibukukan dalam bentuk yangmenarik.5.6 Penyemakan Buku Latihan5.6.1 Menentukan jumlah latihan dalam tempoh setahun mengikut kelas.5.6.2 Menghantar buku latihan kepada Guru Besar / Guru Penolong Kanan mengikutjadual yang ditetapkan untuk disemak.5.6.3 Menyimpan Borang Semakan di dalam fail panitia.5.7 Pengurusan Surau5.7.1 Memastikan surau berada dalam keadaan bersih dan ceria.5.7.2 Menggunakan kemudahan surau untuk amali solat, P&P dan kegiatanpersatuan.5.7.3 Merekodkan penggunaan surau dan mengemaskini stok peralatan surau.5.7.4 Menggunakan senarai semak pengurusan surau yang dibekalkan oleh JabatanPelajaran Negeri masing-masing.Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 3
 4. 4. Pengurusan Panitia Pendidikan IslamPekeliling Pengurusan Panitia Mata PelajaranPekeliling 1Bahagian Sekolah-Sekolah,Kementerian Pendidikan Malaysia,Tingkat 12-14,Bangunan Bank Pertanian,Leboh Pasar Besar, Telefon : 03-292206650604 Kuala Lumpur. Kawat : PelajaranRuj. Kami : KB(BS)8591/Jld.II/(44)Tarikh : 13 Mac, 1986Semua Pengarah Pelajaran Negeri Malaysia.Y.B. Datuk/Tuan,Per: Surat Pekeliling IkhtisasBil. 4/1986 Panitia Mata PelajaranDalam menjalankan kerja-kerja penyeliaan sekolah-sekolah oleh Jemaah Nazir Sekolah, Jabatan PelajaranNegeri dan Pejabat Daerah, salah satu perkara yang hendak diselia adalah tentang kewujudan dankeberkesanan panitia mata pelajaran di sekolah-sekolah. Adalah didapati bahawa ada sekolah-sekolahyang telah menubuhkan panitia mata pelajaran dan dapat berfungsi dengan baik dan ada pula di sebaliknya.Walau bagaimanapun, sama ada panitia mata itu berfungsi atau tidak, Kementerian Pelajaran difahamkanbahawa pihak-pihak yang telah membuat penyeliaan ini telah ditanya oleh pihak sekolah, atas dasar atauarahan manakah, panitia mata pelajaran ini perlu ditubuhkan.2. Oleh yang demikian, surat pekeliling ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberitahu pihak sekolahtentang perlunya penubuhan panitia mata pelajaran, supaya dengan ini, penubuhan dua hala di antara pihaksekolah dengan pihak-pihak yang membuat penyeliaan dapat diadakan dengan lebih berkesan lagi.3. Berikut adalah panduan mengenai panitia mata pelajaran dan pihak sekolah adalah dikehendakimenubuhkan atau memperkemaskan lagi panitia mata pelajaran supaya keberkesanan pengajaran-pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan.Latar BelakangKebanyakan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatumata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guruyang mengajar. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang penting dalam menentukansama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak.Menyedari hakikat ini, maka adalah wajar bagi guru yang terlibat atau mengajar sesuatu matapelajaran yang sama, menggembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan /atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama,saling membantu dan berkongsi fikiran, pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagikecekapan dan kekesanan mereka. Dengan demikian, guru yang mengajar sesuatu mata pelajaranKursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 4
 5. 5. Pengurusan Panitia Pendidikan Islamberpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola danbersepadu. Dengan wujudnya badan ikhtisas seumpama ini, guru yang menganggotainya jugaberpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah, bukan sahaja dalam bidangpengajaran, bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar.Struktur dan Organisasi3.2.1 Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guruyang mengajar mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah. (Sekolah-sekolah kecilyang bilangan gurunya sedikit adalah difikirkan tidak perlu menubuhkan pelbagai panitiamata pelajaran).3.2.2 Badan ini hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh Guru Besar atau Pengetua Sekolah.3.2.3 Semua Ketua Panitia mata pelajaran adalah secara automotik menjadi ahli-ahliJawatankuasa Kurikulum Sekolah. Pelajaran masing-masing di dalam Jawatankuasatersebut dan menjadi sebagai penghubung di antara ahli panitia dengan Guru Besar atauPengetua Sekolah.3.2.4 Keputusan-keputusan yang diambil oleh tiap-tiap panitia di dalam perjumpaan-perjumpaan berhubung dengan isu-isu masalah-masalah kurikulum dan pengajaran perludibawa oleh ketua panitia kepada Guru Besar atau Pengetua atau Penolong Kanannya,sama ada untuk mendapat penyelesaian atau makluman.3.2.5 Di sekolah-sekolah di mana Jawatankuasa Kurikulum Sekolah belum ditubuhkan, Ketuapanitia masih memainkan peranan penting untuk berhubung dengan Guru Besar atauPengetua bagi membentangkan masalah-masalah atau isu-isu yang sedang dihadapi danmensyorkan segala cadangan atau permintaan ahli-ahli panitia berhubung dengankeperluan pengajaran dan pembelajaran.Tujuan Panitia Mata PelajaranBerikut adalah di antara beberapa tujuan yang dikenal pasti untuk panitia mata pelajaran;-3.2.1 Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan kekesanan pengajaran-pembelajaran;3.2.2 Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar yang inovatif danboleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadappembelajaran.3.2.3 Memperbaiki prestasi pelajar di dalam peperiksaan (berasaskan sekolah dan awam)dalam mata pelajaran berkenaan berpandukan atau berasaskan kepada prestasi/ targetyang ditunjukkan dalam rancangan akademik sekolah;3.2.4 Mewujudkan semangat kerjasama di antara panitia mata pelajaran dengan persatuankelab akademik.Peranan Panitia Berikut adalah di antara perkara yang dianggap perlu dilaksanakan oleh panitia,sejajar dengan peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas.3.4.1 Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru atau kemas kini untuk kegunaanahli-ahli panitia;3.4.2 Menyediakan rancangan mengajar untuk ketiga-tiga penggal dalam tahunpersekolahan. Rancangan mengajar ini diselaraskan di antara guru dalam sesuatutingkatan/darjah dan juga di antara tingkatan/darjah di mana ada kaitan;3.4.3 Memilih dan mencadangkan kepada pentadbiran sekolah buku teks untukdigunakan oleh pelajar berdasarkan kepada kesesuaian buku itu dari segi kehendaksukatan pelajaran dan tahap kebolehan mereka;Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 5
 6. 6. Pengurusan Panitia Pendidikan Islam3.4.4 Memilih dan mencadangkan buku rujukan atau bahan bacaan tambahan yangsesuai dengan keperluan pembelajaran para pelajar dan kegunaan guru untuk dibekalkandi pusat sumber sekolah;3.4.5 Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan (berasaskan sekolah)yang disediakan bagi tiap-tiap tingkatan atau darjah dan jika perlu, menubuhkan banksoalan3.4.6 Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan pelajar dalam tiap-tiappeperiksaan berasaskan (khususnya peperiksaan pertengahan dan akhir tahun ) danmengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pelajaran danpembelajaran;3.4.7 Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala sekurang-kurangnya sekalisepenggal dan mengadakan perjumpaan secara `ad-hoc’ jika perlu;3.4.8 Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara formalatau tidak formal) untuk memikir dan membincangkan masalah-masalah atau isu-isu yangberkaitan seperti masalah-masalah yang berhubung dengan kaedah mengajar sertamencari penyelesaian kepada masalah atau isu tersebut;3.4.9 Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi setelahmengikuti kursus atau seminar dengan ahli-ahli lain;3.4.10 Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan persatuan di sekolah danmenjalani hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat pengajaran danpembelajaran;3.4.11 Bekerjasama dan bertukar-tukar fikiran, pengalaman dan kepakaran denganpanitia-panitia di sekolah-sekolah berhampiran atau sekawasan;3.4.12 Bekerjasama dengan lain-lain panitia dan membantunya dalam usaha ke arahmemajukan pelajar yang lemah dalam mata-mata pelajaran tertentu;3.4.13 Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli untuk menyediakan minitmesyuarat dan mengedarkan minit itu kepada semua ahli panitia;3.4.14 Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan mesyuarat,surat menyurat dan rekod-rekod yang berkenaan4. Harap Y.B. Datuk/Tuan memaklumkan kandungan Surat Pekeliling ini kepada semua sekolah.Sekian.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”Saya yang menurut perintah,t.t(HAJI JUMAAT BIN DATO’ HAJI MOHD. NOOR)Bahagian SekolahKetua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia.Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 6
 7. 7. Pengurusan Panitia Pendidikan IslamPekeliling 2Surat Pekelilng Ikhtisas Bil 2/1996Rujukan : KP (BS) 8591/Jld.VII (33), dikeluarkan pada 24 Jun 1996Tajuk : Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan dan Kerapian BerpakaianTujuan : Untuk menegaskan bahawa :a) Kementerian Pendidikan amat memandang berat terhadapsebilangan pelajar yang tidak menampilkan keceriaan, kekemasan dan kerapiandalam berpakaian, seperti tidak memasukkan kemeja ke dalam seluar,tidak mengikat tali leher dengan kemas, tidak mengancing butang baju,berkasut kotor atau tidak berkilat, tidak memakai kain samping dengankemas, tidak menyikat rambut dengan rapi serta tabiat-tabiat lain yangmemperlihatkan nilai-nilai yang tidak diingini. Fenomena ini jika tidak ditanganisegera dikhuatiri akan menjejaskan hasrat dan matlamat kerajaan untukmeningkatkan taraf pendidikan negara kita ke taraf dunia.b) Harus diingat bahawa penampilan pelajar dalam masyarakatmencerminkan corak pendidikan yang diterimanya di sekolah. Matlamatpendidikan negara untuk menghasilkan pelajar yang berilmu pengetahuan,berakhlak mulia serta berketrampilan tidak akan tercapai sekiranya pelajarmasih belum dapat menunjukkan tahap pengurusan diri yang tinggi.c) Semua sekolah diminta mengambil langkah dan tindakan yangwajar, konsisten dan tegas bagi memastikan amalan-amalan ke arah pembinaansahsiah dan penampilan diri yang baik dapat dilakukan.Pekeliling 3Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 15/1998Rujukan : KP (BS) 8591/Jld.XIV (15), dikeluarkan pada 25 Julai 1998Tajuk : Bidang Kuasa Penempatan & Pertukaran Guru Pendidikan IslamTujuan : Untuk menegaskan bahawa keputusan Kementerian Pendidikan bahawa semuaurusan penempatan dan pertukaran guru Pendidikan Islam di sekolah-sekolahdipertanggungjawabkan kepada Sektor/Unit Pendidikan Islam dan Moral, JabatanPendidikan Negeri. Manakala penempatan dan pertukaran guru Pendidikan Islamantara negeri pula akan terus dilakukan oleh Jabatan Pendidikan Islam dan Moral,Kementerian Pendidikan.Pekeliling 4Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 7
 8. 8. Pengurusan Panitia Pendidikan IslamSurat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1999Rujukan : KP (BS) 8591/Jld.XV (3), dikeluarkan pada 9 Mac 1999Tajuk : Penyediaan Rekod Pengajaran Dan PembelajaranTujuan : Untuk :a) Memansuhkan Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan 256bertarikh 1 Julai 1963 mengenai buku Rekod Mengajar Guru.b) Memaklumkan bahawa Rekod Pengajaran dan Pembelajaranhendaklah mengandungi hanya dua unsur iaitu Rancangan Pelajaran Tahunandan Rancangan Pelajaran Harian. Rekod ini bolehlah disediakan dalam apa juabentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. Ia haruslahdiurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta merta apabiladikehendaki.Pekeliling 5Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 5/1999Rujukan : KP (BS) 8591/Jld.XV (5), dikeluarkan pada 11 Mei 1999Tajuk : Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, Staf Sokongandan Murid Sekolah Dalam Kegiatan Politik Anti-KerajaanTujuan : Untuk menegaskan bahawa :a) semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, Staf Sokongan dan Murid Sekolahsama ada di pejabat, di kawasan sekolah atau di dalam bilik darjah adalahdilarang sama sekali melibatkan diri dalam apa jua bentuk kegiatan berunsurpolitik.b) semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Staf Sokongan yang ingkardengan larangan di atas boleh dikenakan tindakan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tataterbib ) 1993 dan mana-manamurid yang terlibat dalam aktiviti tersebut juga boleh dikenakan tindakan disiplinmengikut peraturan yang ada.c) semua Ketua Jabatan, Pengetua dan Guru Besar adalah diminta supayamengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pegawai, staf dan murid yangdidapati bersalah mengingkari larangan yang dinyatakan di atas.Pekeliling 6Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 8
 9. 9. Pengurusan Panitia Pendidikan IslamSurat Penjelasan Lanjut Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/1988 KP(PPK)32/4/Jld.VI/(83)bertarikh 24 November 1988Rujukan : KP (PPK) 32/4/Jld.VII(1) dikeluarkan pada 19 Disember 1988Tajuk : Penjelasan Lanjut Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/1988C KP(PPK)32/4/Jld.VI/(83) bertarikh 24 November 1988Tujuan : Untuk menegaskan bahawa :a) Satu masa yang sesuai untuk amali Pendidikan Islam KBSM hendaklah diaturagar membolehkan pelajar berpeluang mengerjakan solat Zohor atau solatAsar pada hari-hari berkenaan.b) Dua waktu tambahan hendakla dijalankan mengikut program yang telahdisediakan oleh Bahagian Pendidikan Islam Kementerian PendidikanMalaysia.Pekeliling 7Surat Pekeliling Ikhtisas bil 17/2002Rujukan : KP (BS) 8591/Jld.XVII (17) dikeluarkan pada 3Disember 2002Tajuk : Pelaksanaan Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA)Tujuan : Untuk menegaskan bahawa :a) Setiap murid Islam di sekolah menengah atau sekolah kebangsaanharus memiliki Buku PAFAb) Semua guru dan murid boleh mendapatkan Buku PAFA di DewanBahasa dan Pustaka atau di mana-mana cawangannya.c) Sekiranya murid berpindah ke sekolah lain mereka hendaklahmembawa bersama buku tersebut dan menyerahkan kepada guru yangmengajar mata pelajaran Pendidikan Islam di kelasnya.Pekeliling 8Surat Pekeliling Ikhtisas bil 1 /1992Rujukan : KP (BS) 8591/Jld.VI ( 7) dikeluarkan pada 22 Januari 1992Tajuk : Pelaksanaan Ejaan Jawi Yang Disempurnakan oleh DBPTujuan : Untuk menegaskan bahawa :a) Sekolah dan Maktab hendaklah menggunakan sepenuhnaya PedomanEjaan Jawi yang diterbitkan oleh DBPb) Semua guru dan murid mengeja Jawi berdasarkan Ejaan yangdikeluarkan oleh pihak DBPPekeliling 9Surat Siaran (JAPIM)5206/4/4.1Jld.21 (4)Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 9
 10. 10. Pengurusan Panitia Pendidikan IslamRujukan : (JAPIM)5206/4/4.1Jld.21 (4) dikeluarkan pada 3 Januari 2003Tajuk : Surat Siaran Pelaksanaan Jawi dan al-Quran dalam Pengajaran dan PembelajaranPendidikan Islam KBSR/KBSMTujuan : Untuk menegaskan bahawa :a) Pelaksanaan Jawi dan al-Quran enam bulan pertama tahun satuhendaklah mengikut masa baru yang ditentukanb) Masa selepasnya guru hendaklah menjalankan pemulihan danpengayaan secara berterusanc) Pemulihan khas hendaklah dilakukan kepada murid yang belum menguasaiJawi dan al-Quran di semua peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah.d) Tulisan Jawi digunakan di semua aktiviti pengajaran dan pembelajaranPendidikan Islam dan ujian serta peperiksaan Pendidikan Islam di peringkatsekolahe) Guru hendaklah merancang aktiviti khusus yang melibatkan muridmenguasai Jawi dan al-Quran.Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 10
 11. 11. Pengurusan Panitia Pendidikan IslamKERTAS KERJA( RANCANGAN OPERASIONAL )MAJLIS KHATAM AL-QURAN SK SERI MUTIARATAHUN 2007RASIONAL : Memupuk kecintaan dan minat terhadap al-Quran merupakan salah satuKursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 11MAJLIS KHATAM AL-QURANSK SERI MUTIARA2007ERTASERTASERJAERJAKK KK
 12. 12. Pengurusan Panitia Pendidikan Islamagenda untuk menghidupkan syiar Islam disamping untuk memahirkanbacaan al Quran.OBJEKTIF : 1. Yakin dengan bacaan dan penguasaan Al-Quran serta melaziminyadalam kehidupan.2. Menghargai dan mengiktiraf serta memberi pendedahan kepadakumpulan pelajar berkenaan.3. Menarik minat pelajar untuk membaca dan mengkhatamkan al-Quran.TARIKH : 22 Oktober 2007TEMPAT : Dewan Sekolah / SurauKUMPULAN :SASARPelajar Tahun 6 yang tamat al-QuranANGGARAN 1. Jamuan• Jemputan RM5.00 X 10 = RM 50.00• Ibubapa RM4.00 X 20 = RM 80.00• Guru RM4.00 X 20 = RM 80.00• Pelajar RM3.00 X 20 = RM 60.002. Cenderamata Perasmi = RM 30.003. Cenderamata Pelajar RM5.00 X 20 = RM100.004. Bunga Telur RM2.00 X 20 = RM 40.005. Rencam = RM100.006. Jumlah = RM540.00SUMBER 1. Sekolah2. PIBGSTRATEGIK 1. Menyediakan kertas kerja dan membentangkannya2. Mengadakan mesyuarat perlantikan jawatankuasa3. Mesyuarat pelaporan & semakan kerja4. Pelaksanaan majlis5. Laporan dan post mortemKursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 12
 13. 13. Pengurusan Panitia Pendidikan IslamJAWATANKUASAPELAKSANA1. Penasihat :2. Pengerusi :3. Naib Pengerusi :4. Setiausaha :5. Bendahari :6. AJK Pelaksana :• Urusetia• Jamuan• Cenderamata• Siaraya• Persiapan Tempat• Back Drop• Brosur• Pengacara Majlis• Lain-lain yang difikirkan perluPENILAIAN DANKAWALAN MUTU1. Pemantauan dan penilaian akan dibuat oleh :• GPK Kokurikulum• Unit HEM – Bina Insan• Panitia Pendidikan IslamPENUTUPCARTA ALIRAN KERJAMAJLIS KHATAM AL-QURAN SK SERI MUTIARATAHUN 2007Kursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 13TamatPelaksanaan Mengikut BidangMesyuarat PelaporanPelaksanaan MajlisLaporan / Post MortemLulusMula Kertas CadanganBentang kepada Guru BesarTidak LulusMesyuarat AJK
 14. 14. Pengurusan Panitia Pendidikan IslamATURCARAMAJLIS KHATAM AL-QURAN SK SERI MUTIARATAHUN 20078.00 pagi : Pelajar berkumpul di dewan8.15 pagi : Guru-guru mengambil tempat8.30 pagi : Ketibaan jemputan8.45 pagi : Ketibaan perasmiKursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 14
 15. 15. Pengurusan Panitia Pendidikan Islam9.00 pagi : Majlis bermula• Aluan pengerusi• Bacaan al-Quran• Ucapan Pengetua• Ucapan Perasmi• Majlis Khatam al-Quran bermula• Penyampaian sijil & cenderamata• Persembahan nasyid• Bacaan doa• BersuraiKursus Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR 15

×