Bab15 perkembangan jaringan pengangkutan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Bab15 perkembangan jaringan pengangkutan

on

 • 22,479 views

 

Statistics

Views

Total Views
22,479
Views on SlideShare
20,973
Embed Views
1,506

Actions

Likes
3
Downloads
345
Comments
3

5 Embeds 1,506

http://panitiageografismkry.wordpress.com 1494
https://www.google.com.my 4
http://wea0229.1bestarinet.net 4
https://www.google.com 3
http://www.google.com.my 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Bab15 perkembangan jaringan pengangkutan Bab15 perkembangan jaringan pengangkutan Presentation Transcript

 • Geografi
  Tingkatan 2
  Bab 15:
  PerkembanganJaringan
  Pengangkutan
  NamaAhli:
  Sarah Afiqah
  NurinHurilain
  SitiNuraisyah
 • MaksudJaringan
  Pengangkutan
  • Sistemlaluanpergerakanmelalui
  • Jalanraya
  • lebuhraya
  • jalankeretaapi
  • air
  • udara
  Sistemlaluaniniakanmenghubungkantempat – tempatdalam
  sesebuahnegaradanjugaseluruhdunia.
 • Faktor-faktor yang mempengaruhiperkembanganjaringanpengangkutan.
  • Dasar Pembangunan Negara
  • Perkembanganekonomi
  • Kemajuanteknologi
  • Aspekfizikal
  • Keselesaanpengguna
 • PengangkutanDarat
  • Pengangkutandaratterbahagikepadaduabahagianiaitu:
  • Jalanraya
  • Jalankeretaapi
 • JalanRaya
  • Jalanrayaadalahantarakepentingandi Malaysia.
  • Jaringanjalanraya yang terdapatdi Malaysia adalahsepanjang
  66 445 km.
  • Padaumumnya, jaringanjalanrayadanlebuhrayaadalahlebih
  padatdantertumpudipantaibarat:
  • Semenanjung Malaysia
  • Sabah
  • Sarawak
  • Kerajaantelahmeningkatkantarafjalanraya yang sediaada.
  Contohnya:
  • Lebuh Raya Persekutuan yang menghubungkan Kuala Lumpur
  denganKlangdinaikkantarafmenjaditigalorongdaripada
  dualorong.
  • Jalanrayajugadibinauntukmenghubungkankawasan :
  • Penanamangetah
  • Kelapasawit
  • Perlombonganbijihtimah
  • Kawasanperindustrian
  • Pelabuhan
  • Di Semenanjung Malaysia, jalanrayadanlebuhrayadibinauntuk
  didataranpantaibaratdanpantaitimur.
  • Kemajuanteknologijugamembolehkanpembinaanlebuhraya
  dikawasantanahtinggi.
  • JaringanpengangkutanditingkatkanlagidenganadanyaJambatan
  Pulau Pinang yang menghubungkantanahbesarSemenanjung
  Malaysia denganPulau Pinang.
  • Lebuh Raya Persekutuan dibinabagimemendekkanmasaperjalanan
  antara Kuala Lumpur denganKlangdanPelabuhanKlang.
  • Lebuhrayabertingkatdanlingkaranbertingkatdibinabagimengurangkan
  kesesakanlalulintas.
  • Terowongjugadibinauntukmemendekkanmasaperjalanan.
  • Lebuh Raya Damansara – PuchongmenggunakanSistemPengangkutan
  Pintar (ITS) .
 • Jalankeretaapi
  • Tujuanpembinaanjalankeretaapiadalahuntukmengangkut
  barangandanpenumpang.
  • SistempengangkutankeretaapidiSemenanjung Malaysia terus
  berkembangmenjadisatujaringan yang menghubungkansetiap
  bandarutamadiseluruhnegara.
  • Di Semenanjung Malaysia, landasankeretaapinyaialahsepanjang
  1811 km.
  • Di Sabah , landasankeretaapinyaialahsepanjang 138 km.
  • Di Sarawak , perkhidmatankeretaapinyatidakdimajukan.
  • Perkhidmatankeretaapijugadapatmeningkatkanhubungan
  dengankawasanpedalamandanmemudahkanusahamembangunkanekonomi
  kawasanberkenaan.
 • Jaringanlandasankeretaapidi Malaysia
  • LandasanberkembarelektrikdibinaantarabandarRawangdan Ipoh.
  • Kerjamembaikpulihdanmenaiktaraflandasankeretaapireljuga
  dijalankan.
  • Koc- koc yang lama digantikandengankoc yang baru.
  • Keretaapikargomenyediakanperkhidmatan:
  • Pengangkutanbarang
  • Membantumeningkatkanurusanperniagaandanperdagangan.
  • Untukperjalananjarakjauh, perkhidmatankeretaapipenumpang yang disediakanadalahsepertiperkhidmatanantarabandar, utara-selatandanpantaitimur.
  • Perkhidmatankeretaapi ‘EkspresAntarabangsa’ menghubungkan Bangkok, Kuala Lumpur danSingapura. Perkhidmataninitelahmenggalakkanindustripelancongandinegarakita.
  • PerkhidmatanrelbersepadudiperkenalkandiLembahKlangkeranakeperluanterhadappengangkutanpenumpangadalahtinggi.
  • Perkhidmatanrelbersepaduamatpentingkeranadapat :
  mengurangkankesesakanlalulintasdi Bandar Raya Kuala Lumpur
  memendekkanmasaperjalanan
  menyediakansistempengangkutanawam yang lebihcekap
  mengurangkanmasalahpencemaranudara
 • Pengangkutan Air
  • Terdapattigajenispengangkutan air iaitu :
  • pengangkutandisepanjangsungai
  • dipersisiranpinggirlaut
  • jalanpelayaranmelintasilaut
  • Di Sabah & Sarawak pengangkutansungaimasihpentingsebagaisistempengangkutankerana :
  • kekuranganpengangkutandarat
  • kosnya yang murah
  • dapatdigunakansepanjangtahun
  • banyakpetempatanterletakberhampiransungai
  • PengangkutansungaidiSemenanjung Malaysia adalahkurangpentingkeranakeadaansungai yang pendek, cetekdansempitmenyebabkankapaltidaksesuaidigunakan.
  • Selainpengangkutansungai, pengangkutanlautjugapentingdinegara Malaysia.
  • Negara kitamempunyaijaringanjalanlaut yang menghubungkanpelabuhantempatan (pelabuhanutama) denganpelabuhan-pelabuhanutamadinegara-negara lain seperti :
  • Pelabuhan Yokohama (Jepun)
  • Pelabuhan New York (Amerika Syarikat)
  • Kerajaanjugamelengkapkanpelabuhandengankemudahankontenadanmembaikikapal.
  • Pengankutanpersisiranpantaipentingbagipenduduk yang tinggaldipinggirpantaikhasnyauntukmengangkutbaranganpukalsepertihasilpertaniandankayubalakdaripelabuhankecilkepelabuhanutama.
 • PengangkutanUdara
  • Negara Malaysia mempunyailaluanudara yang menghubungkanbandar-bandarutamadalamnegaradanbandarutamadenganibukota lain didunia.
  • Perkhidmatanpengangkutanudarajugamerupakanpengangkutanutama yang menghubungkanSemenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak.
  • Di negara Malaysia, terdapatlapanganterbangantarabangsadanlapanganterbangdosmetik.
  • Kebanyakanperkhidmatanpengangkutanudarainidikendalikanoleh :
  • Penerbangan Malaysia (MAS)
  • Pelangi Air
  • Syarikat Air Asia
  • Syarikat Transmile
  • Terdapatduajenispenerbangan yang dijalankaniaitu :
  • Penerbangandomestik
  • Penerbanganantarabangsa
  • Perkhidmatanpenerbanganinimembolehkanpergerakanpenumpangantaranegarakitadengannegaraluar.
  • Pengangkutanudarapentinguntukmengangkutbarangan import sepertiubat-ubatandanbaranganelektronik.
  • Barangansepertikomponenkomputer, bunga, danbuah-buahandieksportmelaluiudarajugakeranabaranganinimudahrosakdanperludihantardengansegera.
  • LapanganTerbangAntarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) diSepangdibangunkanmenjadipusatpenerbanganserantau.
 • KepentinganJaringanPengangkutanterhadap
  Pembangunan Negara MalaysiadanKanada
  • Jalanrayadikedua-duanegarainipentinguntuk :
  Mengangkuthasilpertanian
  Pembalakan
  Perikanan
  Perlombongan
  Perindustrian
  Penumpang
  • Kanadamempunyaijaringanlebuhraya (7 300 km), iaituLebuh Raya Trans Kanadadan Malaysia, Lebuh Raya Utara-Selatan.
  • Kepentinganpengangkutanlebuhrayatersebutialah :
  Membolehkanpergerakanpenduduk
  Meningkatkandarjahketersampaian
  Jarakperjalanandipendekkan
  Menjimatkanmasa
 • KepentinganJaringanPengangkutanterhadap Pembangunan Negara Malaysia danKanada
  Kanada
  • Jalanraya/lebuhraya
  -padat
  -contoh : Trans Canada Highway
  • Jalankeretaapi
  -membawabahanmentah, buruh,penumpang.
  • Jalan air
  -pelabuhanpenting
  -contoh : Jalan Air St. Lawrence – Tasik-tasikBesar
  • Pengangkutanudara
  -penting
  -contoh : Air Canada
  Negara Malaysia
  • Jalanraya/lebuhraya
  -padat
  -contoh : Lebuh Raya Utara-Selatan
  • Jalankeretaapi
  -membawapenumpangdanbarangan
  • Jalan air
  -pelabuhan
  -menggalakanperdagangan
  • Pengangkutanudara
  -penting
  -contoh : MAS, Pelangi Air, Air Asia
 • KesanPerkembanganPengangkutanterhadapAlamSekitar
  Kesanterhadapalamsekitar
  Pencemaranbunyi
  Pencemaranudara
  Langkah-langkahmengurangkankesanterhadapalamsekitar
  Kesanterhadap air danperubahanlandskap
  • Penggunaanalat catalytic converter
  • Pengurusantrafik
  • Kawalanundang-undang
  • Menanamrumput, membinadinding, danlongkang.
 • Sekian
  TerimaKasih
  Disediakanoleh :
  NurinHurilain
  Sarah Afiqah
  SitiNuraisyah
 • Have A Good Day :)