Bab15 perkembangan jaringan pengangkutan

49,214 views

Published on

Published in: Travel, Sports
4 Comments
16 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
49,214
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,906
Actions
Shares
0
Downloads
627
Comments
4
Likes
16
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab15 perkembangan jaringan pengangkutan

 1. 1. Geografi<br />Tingkatan 2<br />Bab 15:<br />PerkembanganJaringan<br />Pengangkutan<br />NamaAhli:<br />Sarah Afiqah<br />NurinHurilain<br />SitiNuraisyah<br />
 2. 2. MaksudJaringan<br />Pengangkutan<br /><ul><li>Sistemlaluanpergerakanmelalui
 3. 3. Jalanraya
 4. 4. lebuhraya
 5. 5. jalankeretaapi
 6. 6. air
 7. 7. udara</li></ul>Sistemlaluaniniakanmenghubungkantempat – tempatdalam<br />sesebuahnegaradanjugaseluruhdunia.<br />
 8. 8. Faktor-faktor yang mempengaruhiperkembanganjaringanpengangkutan.<br /><ul><li>Dasar Pembangunan Negara
 9. 9. Perkembanganekonomi
 10. 10. Kemajuanteknologi
 11. 11. Aspekfizikal
 12. 12. Keselesaanpengguna</li></li></ul><li>PengangkutanDarat<br /><ul><li>Pengangkutandaratterbahagikepadaduabahagianiaitu:
 13. 13. Jalanraya
 14. 14. Jalankeretaapi</li></li></ul><li>JalanRaya<br /><ul><li>Jalanrayaadalahantarakepentingandi Malaysia.
 15. 15. Jaringanjalanraya yang terdapatdi Malaysia adalahsepanjang</li></ul> 66 445 km.<br /><ul><li>Padaumumnya, jaringanjalanrayadanlebuhrayaadalahlebih</li></ul>padatdantertumpudipantaibarat:<br /><ul><li>Semenanjung Malaysia
 16. 16. Sabah
 17. 17. Sarawak
 18. 18. Kerajaantelahmeningkatkantarafjalanraya yang sediaada.</li></ul>Contohnya:<br /><ul><li>Lebuh Raya Persekutuan yang menghubungkan Kuala Lumpur</li></ul>denganKlangdinaikkantarafmenjaditigalorongdaripada<br />dualorong.<br />
 19. 19. <ul><li>Jalanrayajugadibinauntukmenghubungkankawasan :
 20. 20. Penanamangetah
 21. 21. Kelapasawit
 22. 22. Perlombonganbijihtimah
 23. 23. Kawasanperindustrian
 24. 24. Pelabuhan
 25. 25. Di Semenanjung Malaysia, jalanrayadanlebuhrayadibinauntuk</li></ul>didataranpantaibaratdanpantaitimur.<br /><ul><li>Kemajuanteknologijugamembolehkanpembinaanlebuhraya</li></ul>dikawasantanahtinggi.<br /><ul><li>JaringanpengangkutanditingkatkanlagidenganadanyaJambatan</li></ul>Pulau Pinang yang menghubungkantanahbesarSemenanjung<br /> Malaysia denganPulau Pinang.<br />
 26. 26. <ul><li>Lebuh Raya Persekutuan dibinabagimemendekkanmasaperjalanan</li></ul>antara Kuala Lumpur denganKlangdanPelabuhanKlang.<br /><ul><li>Lebuhrayabertingkatdanlingkaranbertingkatdibinabagimengurangkan</li></ul>kesesakanlalulintas.<br /><ul><li>Terowongjugadibinauntukmemendekkanmasaperjalanan.
 27. 27. Lebuh Raya Damansara – PuchongmenggunakanSistemPengangkutan</li></ul>Pintar (ITS) .<br />
 28. 28. Jalankeretaapi<br /><ul><li>Tujuanpembinaanjalankeretaapiadalahuntukmengangkut</li></ul>barangandanpenumpang.<br /><ul><li>SistempengangkutankeretaapidiSemenanjung Malaysia terus</li></ul>berkembangmenjadisatujaringan yang menghubungkansetiap<br />bandarutamadiseluruhnegara.<br /><ul><li> Di Semenanjung Malaysia, landasankeretaapinyaialahsepanjang</li></ul> 1811 km.<br /><ul><li> Di Sabah , landasankeretaapinyaialahsepanjang 138 km.
 29. 29. Di Sarawak , perkhidmatankeretaapinyatidakdimajukan.
 30. 30. Perkhidmatankeretaapijugadapatmeningkatkanhubungan</li></ul>dengankawasanpedalamandanmemudahkanusahamembangunkanekonomi<br />kawasanberkenaan.<br />
 31. 31. Jaringanlandasankeretaapidi Malaysia<br />
 32. 32. <ul><li>LandasanberkembarelektrikdibinaantarabandarRawangdan Ipoh.
 33. 33. Kerjamembaikpulihdanmenaiktaraflandasankeretaapireljuga</li></ul>dijalankan.<br /><ul><li>Koc- koc yang lama digantikandengankoc yang baru.
 34. 34. Keretaapikargomenyediakanperkhidmatan:
 35. 35. Pengangkutanbarang
 36. 36. Membantumeningkatkanurusanperniagaandanperdagangan.</li></li></ul><li><ul><li>Untukperjalananjarakjauh, perkhidmatankeretaapipenumpang yang disediakanadalahsepertiperkhidmatanantarabandar, utara-selatandanpantaitimur.
 37. 37. Perkhidmatankeretaapi ‘EkspresAntarabangsa’ menghubungkan Bangkok, Kuala Lumpur danSingapura. Perkhidmataninitelahmenggalakkanindustripelancongandinegarakita.
 38. 38. PerkhidmatanrelbersepadudiperkenalkandiLembahKlangkeranakeperluanterhadappengangkutanpenumpangadalahtinggi.
 39. 39. Perkhidmatanrelbersepaduamatpentingkeranadapat :</li></ul>mengurangkankesesakanlalulintasdi Bandar Raya Kuala Lumpur<br />memendekkanmasaperjalanan<br />menyediakansistempengangkutanawam yang lebihcekap<br />mengurangkanmasalahpencemaranudara<br />
 40. 40. Pengangkutan Air<br /><ul><li>Terdapattigajenispengangkutan air iaitu :
 41. 41. pengangkutandisepanjangsungai
 42. 42. dipersisiranpinggirlaut
 43. 43. jalanpelayaranmelintasilaut
 44. 44. Di Sabah & Sarawak pengangkutansungaimasihpentingsebagaisistempengangkutankerana :
 45. 45. kekuranganpengangkutandarat
 46. 46. kosnya yang murah
 47. 47. dapatdigunakansepanjangtahun
 48. 48. banyakpetempatanterletakberhampiransungai
 49. 49. PengangkutansungaidiSemenanjung Malaysia adalahkurangpentingkeranakeadaansungai yang pendek, cetekdansempitmenyebabkankapaltidaksesuaidigunakan.</li></li></ul><li><ul><li>Selainpengangkutansungai, pengangkutanlautjugapentingdinegara Malaysia.
 50. 50. Negara kitamempunyaijaringanjalanlaut yang menghubungkanpelabuhantempatan (pelabuhanutama) denganpelabuhan-pelabuhanutamadinegara-negara lain seperti :
 51. 51. Pelabuhan Yokohama (Jepun)
 52. 52. Pelabuhan New York (Amerika Syarikat)
 53. 53. Kerajaanjugamelengkapkanpelabuhandengankemudahankontenadanmembaikikapal.
 54. 54. Pengankutanpersisiranpantaipentingbagipenduduk yang tinggaldipinggirpantaikhasnyauntukmengangkutbaranganpukalsepertihasilpertaniandankayubalakdaripelabuhankecilkepelabuhanutama. </li></li></ul><li>PengangkutanUdara<br /><ul><li>Negara Malaysia mempunyailaluanudara yang menghubungkanbandar-bandarutamadalamnegaradanbandarutamadenganibukota lain didunia.
 55. 55. Perkhidmatanpengangkutanudarajugamerupakanpengangkutanutama yang menghubungkanSemenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak.
 56. 56. Di negara Malaysia, terdapatlapanganterbangantarabangsadanlapanganterbangdosmetik.
 57. 57. Kebanyakanperkhidmatanpengangkutanudarainidikendalikanoleh :
 58. 58. Penerbangan Malaysia (MAS)
 59. 59. Pelangi Air
 60. 60. Syarikat Air Asia
 61. 61. Syarikat Transmile</li></li></ul><li><ul><li>Terdapatduajenispenerbangan yang dijalankaniaitu :
 62. 62. Penerbangandomestik
 63. 63. Penerbanganantarabangsa
 64. 64. Perkhidmatanpenerbanganinimembolehkanpergerakanpenumpangantaranegarakitadengannegaraluar.
 65. 65. Pengangkutanudarapentinguntukmengangkutbarangan import sepertiubat-ubatandanbaranganelektronik.
 66. 66. Barangansepertikomponenkomputer, bunga, danbuah-buahandieksportmelaluiudarajugakeranabaranganinimudahrosakdanperludihantardengansegera.
 67. 67. LapanganTerbangAntarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) diSepangdibangunkanmenjadipusatpenerbanganserantau.</li></li></ul><li>KepentinganJaringanPengangkutanterhadap<br />Pembangunan Negara MalaysiadanKanada<br /><ul><li>Jalanrayadikedua-duanegarainipentinguntuk :</li></ul>Mengangkuthasilpertanian<br />Pembalakan<br />Perikanan<br />Perlombongan<br />Perindustrian<br />Penumpang<br /><ul><li>Kanadamempunyaijaringanlebuhraya (7 300 km), iaituLebuh Raya Trans Kanadadan Malaysia, Lebuh Raya Utara-Selatan.
 68. 68. Kepentinganpengangkutanlebuhrayatersebutialah : </li></ul>Membolehkanpergerakanpenduduk<br />Meningkatkandarjahketersampaian<br />Jarakperjalanandipendekkan<br />Menjimatkanmasa<br />
 69. 69. KepentinganJaringanPengangkutanterhadap Pembangunan Negara Malaysia danKanada<br />Kanada<br /><ul><li>Jalanraya/lebuhraya</li></ul>-padat<br />-contoh : Trans Canada Highway<br /><ul><li>Jalankeretaapi</li></ul>-membawabahanmentah, buruh,penumpang.<br /><ul><li>Jalan air</li></ul>-pelabuhanpenting<br />-contoh : Jalan Air St. Lawrence – Tasik-tasikBesar<br /><ul><li>Pengangkutanudara</li></ul>-penting<br />-contoh : Air Canada<br />Negara Malaysia<br /><ul><li>Jalanraya/lebuhraya</li></ul>-padat<br />-contoh : Lebuh Raya Utara-Selatan<br /><ul><li>Jalankeretaapi</li></ul>-membawapenumpangdanbarangan<br /><ul><li>Jalan air</li></ul>-pelabuhan<br />-menggalakanperdagangan<br /><ul><li>Pengangkutanudara</li></ul>-penting<br />-contoh : MAS, Pelangi Air, Air Asia<br />
 70. 70. KesanPerkembanganPengangkutanterhadapAlamSekitar<br />Kesanterhadapalamsekitar<br />Pencemaranbunyi<br />Pencemaranudara<br />Langkah-langkahmengurangkankesanterhadapalamsekitar<br />Kesanterhadap air danperubahanlandskap<br /><ul><li>Penggunaanalat catalytic converter
 71. 71. Pengurusantrafik
 72. 72. Kawalanundang-undang
 73. 73. Menanamrumput, membinadinding, danlongkang.</li></li></ul><li>Sekian<br />TerimaKasih<br />Disediakanoleh :<br />NurinHurilain<br />Sarah Afiqah<br />SitiNuraisyah<br />
 74. 74. Have A Good Day :)<br />

×