Nowiny z Gminy - kwiecień 2011

4,317 views

Published on

Informacje z Gminy Węgierska Górka

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
160
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nowiny z Gminy - kwiecień 2011

 1. 1. Egz. Nr 55 2011 Dziœ w numerze m.in.: - raport Wójta Gminy Piotra Tyrlika - ze szkolnej ³awy - kalendarz kulturalny - raptularz turystyczny - kronika sportowa Zbli¿aj¹ siê Œwiêta Wielkiej Nocy, czas szczególnej refleksji i zadumy, ale te¿ czas radosnego oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. Wszystkim Mieszkañcom Gminy Wêgierska Górka ciep³ych i radosnych chwil z rodzin¹, pogody ducha, zdrowia i radoœci oraz wszelkiego dobra ¿ycz¹: Przewodnicz¹ca Rady Gminy Wêgierska Górka Zofia Barcik, Wójt Gminy Wêgierska Górka Piotr Tyrlik, Radni, So³tysi oraz Przewodnicz¹cy Rad So³eckichNOWINY z GMINY 1
 2. 2. Z pracy Urzędu Od Rady Gminy Węgierska Górka W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II Główną ulicę w Cięcinie nazwano imieniem Jana Pawła II Patronem Szkoły Podstawowej w Ciścu jest Jan Paweł II RADA GMINY Skwer w centrum Węgierskiej Górki ma imię Jana Pawła II WĘGIERSKA GÓRKA UCHWAŁA Nr XII/104/2000 „Pasterski Szlak Papieski” powstał w Gminie Węgierska Górka z dnia 29 lutego 2000 r. Rady Gminy Węgierska Górka W dniu 11.10.2000r. wręczono Ojcu Świętemu w Watykanie akt w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Węgierska Górka. Gminy Węgierska Górka Do obecnej tam wówczas delegacji Papież wypowiedział słowa: Na podstawie art.l8.ust.2. pkt.14. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie „Pozdrówcie Wszystkich, niech Wam BÓG BŁOGOSŁAWI” gminnym /T.jedn.Dz.U.Nr 1 3. póz 74 z 1996 r. .z póżn. zm./ u c h w a l a , co następuje: §.1. W uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i Świata nadaje się Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Gminy Węgierska Górka. §.2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi Gminy. §.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. WÓJT GMINY PRZEWODNICZĄCY WĘGIERSKA GÓRKA RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA mgr PIOTR TYRLIK mgr LEON FIGURA W zabytkowej cięcińskiej plebanii dwukrotnie mieszkał w czasie wizytacji Kardynał Karol Wojtyła Przygotował i opracował V-ce Przewodniczący Rady Gminy mgr Leon Figura 27.04.2011 wyjeżdża pielgrzymka do Włoch zor- ganizowana przez Gminę Węgierska Górka i Parafię Cięcina, której prze- wodniczyć będzie Wójt Gminy Piotr Tyrlik oraz Ksiądz Dziekan Stanisław Bogacz. Jej uczestnicy wezmą udział w Mszy Beatyfikacyjnej Papieża Jana Gratulacje dla Dyrektora Pana mgr Tomasza Pawła II, która odbędzie się 1 maja naJuraszka i całej społeczności Gimnazjum z uda- Placu Św. Piotra w Rzymie.nego Święta Szkoły, które miało miejsce w dniu14.03.2011r. Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny zmarłego radnego Ś.P. Józefa Bieguna i Pani Ś.P. Marii Kupczak – mamy Anny Kupczak, pracownicy Rady Gminy składają Wójt oraz członkowie Rady Gminy Węgierska Górka2 NOWINY z GMINY
 3. 3. Z pracy Urzędu Raport Wójta Gminy Po oddanej w 2009 roku Hali Widowiskowo-Sportowej w Wę- wraz z  utrzymaniem gminnego ośrodka pomocy społecznej Zbliża się czas szczególny dla wszystkich Polaków, gierskiej Górce z  powodzeniem stanowi kwotę 5 754 018,00w  tym mieszkańców Gminy Węgierska Górka. Święta realizujemy program inwesty- zł z  której finansowane byłyWielkanocne to najstarsze i najważniejsze święta chrze- cyjny rozbudowy bazy spor- zasiłki celowe dla 438 rodzinścijańskie. Upamiętniają śmierć na krzyżu i zmartwych- towo-rekreacyjnej. Na ukończe- na leczenie i  leki, niezbędnewstanie Jezusa Chrystusa. Drugim doniosłym wydarze- niu są prace związane z budową prace remontowe, zakup opału,niem jest beatyfikacja Honorowego Obywatela naszej pełnowymiarowej sali gimna- odzieży, żywności oraz innegminy, Wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła stycznej w  Ciścu, dofinanso- potrzeby bytowe. ŚwiadczeniaII. Uroczystość wyniesienia Go na ołtarze odbędzie waną z Unii Europejskiej w 85%. rodzinne i  alimentacyjne wy-się 1 maja 2011 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego Rozpoczęto budowę sali płacono 942 rodzinom. Dodatki– święta ustanowionego przez Papieża Polaka. Wyda- sportowej przy szkole podsta- mieszkaniowe uzyskało 26 ro-rzenie to jest czasem radosnej zadumy i refleksji, gdzie wowej i  gimnazjum w  Żabnicy. dzin, zasiłki stałe z  tytułu nie-w rodzinnym gronie możemy włączyć się w wielką na- Rozbudowano pawilon spor- pełnosprawności otrzymało 28rodową modlitwę o wyniesienie naszego rodaka w po- towy wraz z  trybunami zada- osób, zasiłki okresowe z  tytułuczet świętych. To okres, gdzie w spokoju możemy spo- szonymi na boisku w  Cięcinie, bezrobocia otrzymały 52 osoby.tkać się ze swoimi bliskimi, aby z  pełną życzliwością na który otrzymano dofinan- Pomoc otrzymuje 5 osób samot-złożyć sobie życzenia wszelkiej pomyślności. sowanie 300 000,00 zł z  FRKF. nych i  starszych. Z  dożywiania Wybudowano boisko wielo- w  szkołach i  przedszkolach ko- W  ostatnim numerze gazetki gminnej „Nowiny rzysta 487 dzieci w  formie dar-z Gminy” informowałem mieszkańców o pracach zwią- funkcyjne przy Zespole Szkół Publicznych w  Ciścu na kwotę mowego obiadu. Każde dzieckozanych z ukonstytuowaniem się nowych władz Gminy w  szkole podstawowej otrzy-Węgierska Górka oraz projekcie budżetu na rok 2011. 443 570,00 zł. Przed odbiorem są prace związane z  budową muje bezpłatnie kartonik mlekaW  tym numerze „Nowin z  Gminy” pragnę podzielić w ramach programu „Doskonałe mleko”. Dofinansowa-się z  Państwem informacjami na temat przedsięwzięć boisk wielofunkcyjnych w  Żabnicy - koszt 399 460,37 zł oraz w Cięcinie - koszt 739 984,00 zł. Rozbudowano nie do zakupu podręczników uzyskało 89 dzieci. Dowo-społeczno-gospodarczych, które udało się zrealizować zem do szkół specjalnych i  ośrodków szkolno-wycho-w  ubiegłym roku. Uważam go za bardzo udany dla centrum Węgierskiej Górki poprzez budowę bulwaru, kładki i ścieżek pieszo-rowerowych, koszt inwestycji 5 wawczych objętych jest 20 uczniów niepełnosprawnych.mieszkańców Gminy Węgierska Górka. Wypoczynkiem letnim wspieranym przez gminę obej- 657 898,54 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 3 573 W  zakresie ochrony środowiska i  gospodarki ko- 643,16 zł. Prowadzone są prace związane z  rewitaliza- mujemy 350 dzieci, z  czego 50 dzieci pochodzi z  ro-munalnej udało się wybudować i  unowocześnić wiele cją poprzemysłowego terenu byłej Odlewni Węgierska dzin biednych i zagrożonych patologiami społecznymi,obiektów infrastruktury społecznej i  komunalnej, do Górka, które polegać będą na utworzeniu ciągów pie- którym gmina pokrywa koszty pobytu w 100%. Pomocktórych niewątpliwie należy oczyszczalnia ścieków szo jezdnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym materialną w postaci stypendium szkolnego otrzymałow  Cięcinie. Modernizacja prowadzona była w  ramach elewacja okrąglaka. Koszt 975 782,60 zł. Zakończono 192 uczniów.programu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych W  2010 roku pozyskaliśmy z  funduszy unijnycha jej koszt to kwota 15 063 493,00 zł. Uroczyste otwarcie poprzez Zintegrowany System Zarządzania Gminą Wę- i krajowych kwotę w wysokości 10 582 107,76 zł, któranastąpiło 29.10.2010 r.. gierska Górka, koszt inwestycji 811 890,00 zł, w  tym pozwoliła nam zrealizować liczne inwestycje, a  tym Zakończono inwestycję związaną z  rozbudową dofinansowanie 616 477,68 zł. Rok rocznie realizowany samym wykonać postulaty od wielu lat przedstawianesieci kanalizacyjnej. Ogólny koszt prowadzonych prac jest projekt modernizacji źródeł ciepła w budynkach in- na licznych spotkaniach i zebraniach jak również w mo-wyniósł 7 646 777,54 zł. W wyniku realizacji projektu dywidualnych wykonywany w ramach Programu Ogra- nitach kierowanych do władz Gminy.wykonane zostały następujące kolektory boczne o łącz- niczenia Niskiej Emisji w  Gminie Węgierska Górka Gmina Węgierska Górka w ubiegłym roku była na-nej długości 13,9 km: w Cięcinie: Przysiółek Biegunów, - w 30 budynkach wymieniono stolarkę okienną, w ko- gradzana i  wyróżniana. Wśród najważniejszych osią-Fabisie, Juraszki, Kociołki-Solany, Dworek – Zarębek; lejnych 30 budynkach zainstalowano układy solarne, gnięć można wymienić prestiżowe wyróżnienie „In-Żabnica Górna, Żabnica Bednarze; w Ciścu: obok Ce- a  w  następnych 30 wymieniono źródło ciepła. Nadal westor Na Medal” w  ramach konkursu Budowniczysarki, Tynionka; w  Węgierskiej Górce: ul. Kolonia, ul. kontynuujemy program ekologiczny utylizacji materia- Polskiego Sportu, przyznane przez Polski Klub Infra-Fabryczna do których łącznie podłączono 186 budyn- łów zawierających azbest. W dalszym ciągu modernizu- struktury Sportowej – za wybudowanie hali sportowejków. Ponadto trwają prace związane ze skanalizowa- jemy oświetlenie uliczne na terenie Gminy Węgierska oraz za całokształt działalności na rzecz rozwoju sportuniem przysiółków Ryjcyjny, Grace w  Żabnicy. W  ra- Górka. Dobudowano nowe punkty świetlne: w Cięcinie: i  rekreacji wśród dzieci i  młodzieży oraz społecznościmach prac przyłączeniowych realizowanych przez ul. Lipowskich, ul. Pogodna, ul. Pogórze; w Żabnicy: ul. lokalnej. W  konkursie „Przyjazna Wieś” za najlepszy„Beskid-Ekosystem” Sp. z  o.o. wykonano 49 przyłączy Skałka, ul. Stroma; w Ciścu: ul. Różana, ul. Jutrzenki, ul. projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wspar-kanalizacyjnych i 50 przyłączy wodociągowych. Cisowa; w  Węgierskiej Górce: ul. Za Torem, na Placu ciu środków unijnych w zakresie infrastruktury zdoby- Najbardziej interesującymi mieszkańców przed- Dziedziców. Wymieniono i  dowieszono 13 opraw liśmy pierwsze miejsce w województwie śląskim i dru-sięwzięciami zrealizowanymi w  minionym roku było świetlnych. Mamy pieczę nad jednostkami Ochotni- gie w klasyfikacji ogólnopolskiej za projekt rozbudowawykonanie 39 odcinków dróg gminnych wraz z parkin- czych Straży Pożarnych z  terenu Węgierskiej Górki, infrastruktury turystycznej poprzez budowę i  ozna-gami. W sołectwie Cisiec: droga do Talika, ul. Akacjowa, wspieramy budowę obiektów dla jednostek w Żabnicy kowanie ścieżek pieszo-rowerowych, parku i  kładki,ul. Górska, ul. Owocowa, ul. Rolnicza, ul. Topolowa, i Cięcinie, zakończono budowę strażnicy w Węgierskiej poprawiających dostępność do miejsc przyrodniczychul. Turystyczna, ul. Za Groniem; W sołectwie Cięcina: Górce oraz zakupiono samochód bojowy dla OSP Żab- i historycznych w Gminie Węgierska Górka. Natomiastdroga do Biegunów, droga do Nowaków (pospółka), na- nica. w  konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”kładka na stadionie LKS ŚWIT, płyty drogowe: Fabisie, Kontynuujemy modernizację budynku Ośrodka za najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi została namZdrojowa, Księżorka, ul. Brańków, ul. Bratków, ul. Buto- Zdrowia w  Węgierskiej Górce. Na bieżąco remonto- przyznana nagroda przez Marszałka Województwa Ślą-rzonka, ul. Świerkowa(pospółka); W Węgierskiej Górce: wano i  modernizowano obiekty szkół podstawowych, skiego.chodnik na Osiedlu Wyzwolenia, droga do Jazu (po- gimnazjum i przedszkoli w Węgierskiej Górce, Cięcinie, Pragnę serdecznie podziękować wszystkim ludziomspółka), droga do Koniorów, droga do Rypniów, parking Żabnicy i  Ciścu. Oddano do użytku unowocześnione dobrej woli, którzy swoją aktywnością i  pracowitościąOsiedle Wyzwolenia, ul. 3 Maja wraz z dwoma łączni- po remoncie sale wielofunkcyjne w  Żabnicy i  Ciścu. na rzecz dobra wspólnego przyczyniają się do rozkwitukami, ul. Fabryczna (nakładka), ul. Plażowa; W sołec- Wspieramy zamierzenia modernizacyjne Kół Gospo- Gminy Węgierska Górka. Szczególnie serdeczne po-twie Żabnica: ul. Boracza, ul. Gminna, ul. Górska, ul. dyń Wiejskich. dziękowania kieruję do mieszkańców gminy za kom-Kępki- chodnik, ul. Krzusówka, ul. Leszczynowa, ul. Nową siedzibę na terenie Hali Widowiskowo – Spor- petentne i rzeczowe wyrażanie swoich potrzeb i pomocŁagodna, ul. Miodowa, ul. Wiązowa, ul. Wodospadowa. towej uzyskał Ośrodek Promocji Gminy. Zorganizo- w ich realizacji. Zmodernizowano również gminną drogę rolniczą - wano i wyposażano nowy plac zabaw dla dzieci - kwota Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych skła-ul. Pod Groń w Cięcinie 25 000 zł. Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dam wszystkim mieszkańcom Gminy najserdeczniej- Wyremontowano mosty: ul. Mickiewicza w  Cięci- i  przyjezdnych gości wprowadzono całodobowy mo- sze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,nie i na ul. Miłej w Żabnicy. Dokończono remont koryta nitoring wizyjny. Dzięki ścisłej współpracy gminy z ks. mokrego Dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmupotoków Drożdże. Proboszczem Prałatem Stanisławem Bogaczem wymie- oraz samych sukcesów w życiu prywatnym jak i zawo- niono poszycie dachowe na drewnianym kościele p.w. dowym. Zmodernizowano drogę powiatową DP1434 S Wę- Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie.gierska Górka – Żabnica o  długości 3,3 km. Przebu- Z poważaniemdowano drogę krajową Żywiec – Zwardoń. Ułożono Gmina Węgierska Górka udziela znaczącej pomocy finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji Piotr Tyrlikdywanik asfaltowy na „Starocesarce”. Trwają prace pro-jektowe związane z budową drogi ekspresowej S69 Ży- materialnej, a  w  szczególności osobom bezrobotnym, Wójt Gminywiec – Zwardoń, aczkolwiek nie umieszczono jej w Pro- samotnym, chorym, wymagającym opieki osób trze-gramie Budowy Dróg Krajowych na lata 2013-2015. cich. W  2010 roku łączny koszt przekazanej pomocy NOWINY z GMINY 3
 4. 4. Z pracy Urzędu Promocja Gminy Węgierska KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY Górka OGRÓD– wywiad z wice Wójtem Gminy JUŻ OGŁOSZONY Węgierska Górka Marianem Wójt Gminy Węgierska Górka wzorem lat ubie- Kurowskim głych ogłasza VII Konkurs Gminny na „Najpiękniej- szy ogród 2011 roku” . Celem konkursu jest zachę- Minęła zima, uboga w śnieg. Czy działania zwią- cenie mieszkańców do poprawy stanu czystości, ładuzane z promocją gminy w tym sezonie na tym ucier- i  porządku, a  także estetyki poszczególnych posesjipiały? Czy może pojawiły się nowe inicjatywy? oraz pokazanie im, że stan ich otoczenia ma bardzo Minęła i  bardzo dobrze. Uboga w  śnieg tak to istotny wpływ nie tylko na ich samopoczucie, aleprawda, ale i tak dokonała lekkiego spustoszenia w fi- również na atrakcyjność gospodarczą i  turystycznąnansach gminnych i prywatnych. Brak białego puchu całej Gminy Węgierska Górka.ograniczył ilość kuligów a  niedostateczna zimowa Konkurs potrwa w  okresie: od 1 maja – do 10infrastruktura sportowa przełożyła się na niewielką lipca 2011 r. W konkursie mogą wziąć udział wszyst-ilość miłośników białego szaleństwa. Staraliśmy się kie ogrody z  terenu Gminy Węgierska Górka, któreoszczędzać, co nie do końca się udało. Trudno już pozimie. Działania promocyjne mam nadzieję i mocnow  to wierze, nie ucierpiały ale do rzeczy: przyszławiosna więc do roboty. Pojawiło się sporo nowychtematów np. druga część bulwarów, odbudowa in-frastruktury po powodzi - będzie nas widać, zapew-niam. Po raz pierwszy bardzo szybko przygotowali- gółach ale będzie się działo. Kilka mocnych koncer-śmy przetargi np. na odbudowę zniszczonego mienia tów w  wykonaniu zespołów z  górnej półki estradyw  czasie powodzi, czy też nasze inwestycje gminne polskiej. Myślę tu o 14 maja, kiedy to podczas III edy-takie jak drogi, mostki, chodniki, remonty pozi- cji Wielkiego Święta Sadzenia Drzew „Po stronie Na-mowe. Poprawimy oznakowanie dróg ulic czy skrzy- tury” wystąpi m.in. Zakopower. Jubileusz 100-leciażowań, co wpłynie na bezpieczeństwo poruszających Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce, który bę-się pojazdów i pieszych. dzie miał miejsce 11 czerwca uświetni występ Patry- cji Markowskiej i Marcina Dańca, natomiast podczas Jaki będzie ten rok pod względem atrakcji dla sierpniowych „Dni Węgierskiej Górki” gwiazdamimieszkańców i turystów? Jakie działania będą podej- wieczoru będą Don Vasyl oraz Wilki. Wszystkie od-mowane? będą się w przepięknej scenerii terenu rekreacyjnego Rok 2011 powinien być bezpieczny finansowo wokół rynku na bulwarach w  Węgierskiej Górce.dla turystów. Mam nadzieje, że jak co roku Węgier- Szczegóły na www.wegierska-gorka.opg.plską Górkę odwiedzą tłumy, co pozwoli naszym kwa- Dziękujemy za rozmowę.terodawcom, ludziom świadczącym wszelkie usługiturystyczne zgromadzić troszkę środków finanso-wych i  pozwoli zainwestować w  tej dziedzinie. Tu-rystyka to jedyny słuszny kierunek rozwoju naszej Kolejny etap Programugminy. Mamy też na uwadze fakt bogactwa kulturo- Ograniczenia Niskiej Emisjiwego, które spokojnie pozwala na czerpanie pomy-słów, które można pokazać naszym gościom. Myślę W  maju ruszy kolejny etap Programu Ograni-tutaj np. o zespołach, nie zapominajmy tez o rozwoju czenia Niskiej Emisji dla Gminy Węgierska Górka, w  którym 90 mieszkańców naszej gminy otrzyma zostaną do niego zgłoszone. Przedmiotem ocenyagroturystyki, bacówek, owczarstwa, jagnięcina itp. konkursu będzie jak w latach ubiegłych ogólna este-Co raz więcej ludzi szuka spokojnych miejsc gdzie wsparcie na inwestycje proekologiczne (analogiczne jak w 2010 r. tj. 60% kosztów kwalifikowanych, mak- tyka obiektu oraz bieżąca konserwacja ze szczegól-można spacerować, pojeździć na rowerze złapać nym uwzględnieniem następujących kryteriów: czy-troszkę oddechu i świeżego powietrza. symalnie 8 000zł). Dzięki PONE zlikwidowanych zostanie kolejne 30 kotłów zagrażających środowi- stość, ład i  porządek na terenie całej posesji, ogród Na czym będzie się skupiać promocja gminy w tym kwiatowy w  tym różnorodność kwiatów, różnorod- sku- zastąpią je nowoczesne piece z podajnikiem, za-roku, czy pojawią się jakieś nowe jej sposoby? ność krzewów, zadrzewienie, dodatkowe elementy montujemy 30 układów solarnych, wykorzystujących Promocja wreszcie musi się skupić na fortach promieniowanie słoneczne do przygotowywania cie- architektury ogrodowej oraz ogólne wrażenie este-z 1939. Malo jest takich miejsc w Polsce, gdzie wal- płej wody użytkowej, zostanie też wymieniona sto- tyczne. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektówczył żołnierz polski i ginął. Miejsca te muszą zostać larka zewnętrzna w kolejnych 30 budynkach. Urząd Komisje Konkursowe wyłonią trzy najpiękniejszeodbudowane fizycznie i promocyjnie. Ten rok chciał- Gminy dziękuje mieszkańcom za sprawną realizację ogrody przydomowe, oddzielnie dla każdego Sołec-bym, aby OPG WG przygotowało perfekcyjnie dla etapu 2010 i  ogromne zainteresowanie ochroną at- twa (Węgierska Górka, Żabnica, Cisiec, Cięcina).nas wszystkich. Warunki w jakich tworzy się promo- mosfery. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagródcja w Węgierskiej Górce są doskonałe: zaczynając od nastąpi w dniu 6 sierpnia 2011 r. na rokrocznie od-miejsca na finansach kończąc. Odrębną zaś sprawą bywających się „Dniach Gminy Węgierska Górka”.jest merytoryczne działanie. MUSI być wizja rozwoju Eliminacja azbestu. Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dy-- to po pierwsze, po drugie zaś konsekwentna reali- plomy i nagrody.zacja, czego niejednokrotnie brakuje w naszej współ- Część piąta Szczegółowy regulamin konkursu znajdzie-pracy. Gmina w  której mieszkamy jest doskonale cie Państwo na stronach internetowych Gminy Jak w poprzednich latach, tak i w 2011r. Urządprzygotowana na takie działania: myślę tutaj o  lu- Węgierska Górka: www.bip.wegierska-gorka.pl Gminy Węgierska Górka pomaga mieszkańcomdziach zaangażowanych we wspólne przedsięwzięcia, i www.wegierska-gorka.opg.pl oraz na plakatach. w  usuwaniu materiałów niebezpiecznych, zawie-terenach turystycznych, bazie sportowej itd. rających azbest. W  tym roku do udziału w  pro- Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i ży- Ubiegły rok zapoczątkował dobrą współpracę gramie zgłosiło się około 100 osób, które dzięki czymy powodzenia wszystkim uczestnikom kon-z Jerzym Matlakiem – trenerem reprezentacji Polski wsparciu Urzędu Gminy zapłacą jedynie 20% kursuw siatkówce kobiet, co przełożyło się na organizację kosztów usunięcia eternitu. Z terenu naszej gminyw Węgierskiej Górce dwóch meczy naszych „Złotek” Sekretarz Gminy - Sabina Tomiczek systematycznie znikają tony tego szkodliwego ma-z reprezentacją Japonii i Białorusi. W bieżącym roku teriału. Łącznie od 2007 do 2010 roku wywiezionorównież przymierzamy się do kilku dobrych moc- 674 tony eternitu z 367 budynków. Oby tak dalej!nych imprez sportowych. Pierwsza z  nich odbędzie Pamiętajmy, że azbest ma ostatecznie zniknąćsię w dniach 23 i 24 lipca, relacjonowana na „żywo” z naszego kraju do 31.12.2032 r. ale im szybciej sięw Telewizji Polsat, co zdecydowanie przyczyni się do go pozbędziemy, tym lepiej dla środowiska i  na-promocji naszej gminy. Za wcześnie jeszcze o szcze- szego zdrowia! 4 NOWINY z GMINY
 5. 5. Z pracy Urzędu WYKAZ DRÓG GMINNYCH WYKAZ DRÓG GMINNYCH WYKAZ MOSTÓW GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZNISZCZONYCH W WYNIKU ZNISZCZONYCH W WYNIKUMODERNIZACJI W ROKU 2011 POWODZI POWODZI PRZEZNACZONYCH Sołectwo Cisiec PRZEZNACZONYCH DO DO ODBUDOWY W ROKU 20111. ul. Akacjowa ODBUDOWY W ROKU 2011 Sołectwo Cięcina2. ul. Polna Sołectwo Węgierska Górka Most w ciągu ul. Krótkiej3. ul. Kolejowa 1. ul. Partyzantów (od drogi powiatowej do stacji PKP) 2. ul. Nad Stawem Sołectwo Żabnica Most w ciągu ul. Miodowej. Sołectwo Żabnica Sołectwo Żabnica1. ul. Leszczynowa 1. ul. Kępki I, II, III Zastępca Wójta2. ul. Miła 2. ul. Wojtatówka Marian Kurowski3. ul. Płone Sołectwo Cięcina Sołectwo Węgierska Górka 1. ul. Fabisiów1. droga do fortu Wędrowiec (wzdłuż posesji Państwa Zuziaków) 2. ul. Wzgórze2. chodnik od Osiedla Wyzwolenia 3. ul. Lipowskich do ul. Kościuszki3. chodnik Zacisze Sołectwo Cisiec 1. ul. Górska Sołectwo Cięcina 2. ul. Kolejowa1. ul. Biegunów (od przejazdu kolejowego do cmentarza)2. ul. Słoneczna3. ul. Różana4. ul. Ogrodowa NOWINY z GMINY 5
 6. 6. Z pracy Urzędu NARODOWY SPIS ców wtórnych, w tym plastiku, papieru, metalu, szkła i  zużytych baterii. Rozgrywany będzie w  kategorii POWSZECHNY 2011 „Najefektywniejsza szkoła”- laureatami będą szkoły, które zbiorą najwięcej kilogramów surowców wtór- 1 kwietnia 2011 r. rozpoczął się w  całym kraju nych w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły. Kon-Narodowy Spis Powszechny Ludności i  Mieszkań kurs rozpoczął się – 8 kwietnia i potrwa do 10 maja.2011 NSP 2011. Spisywane będą dane według stanu Każda szkoła uczestnicząca w konkursie ma za zada-na dzień 31 marca 2011 r. o godz. 24.00. nie wyznaczenie Szkolnego Koordynatora Konkursu. Spis trwać będzie do 30 czerwca 2011 r. Od 1 Surowce wtórne odbierane będą przez Beskid Eko-kwietnia do 16 czerwca 2011 r. każdy spisując się sa- system Sp. z o.o. w Cięcinie w workach opakowanio-modzielnie przez Internet (adres formularza spiso- wych o kolorach odpowiadających kolorom workówwego: http://form.spis.gov.pl/) będzie mógł potwier- stosowanym do selektywnej zbiórki odpadów na te-dzić lub zaktualizować swoje dane uzyskane ze źródeł renie Gminy Węgierska Górka w  terminach i  miej-administracyjnych scach uzgodnionych właśnie z koordynatorem. Wrę- czenie nagród laureatom oraz oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 14 maja br. Regulamin konkursu i niezbędne formularze znajdują sie na stronie: www. wegierska-gorka.opg.pl. Gminny program Organizując konkurs plastyczny na ten temat chcemy inspirować uczniów ze środowisk lokalnych przeciwdziałania przemocy do wyrażenia własnej wizji uwzględniającej najbliż- w rodzinie na lata 2011-2015 sze, szeroko rozumiane otoczenie. Prace należy zło- żyć w  terminie do 30 czerwca 2011r. w  Ośrodku Rada Gminy Węgierska Górka na sesji w  dn. Promocji Gminy Węgierska Górka. Rozstrzygnie- 29.03.2011r. uchwaliła Gminny Program Przeciw- cie konkursu w  czasie obchodów „Dni Węgierskiej działania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. Gorki”. Przemoc jest zjawiskiem występującym po- wszechnie w naszym społeczeństwie i dotyka rodzin Od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. trwać będzie o różnym statusie społecznym. Przemoc doznawanazbieranie danych „Młodzież i dzieci segregują w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie 1. drogą wywiadów telefonicznych przepro- śmieci” i  szkodliwe, dając o  sobie znać w  postaci zaburzeń emocjonalnych w  bliższej lub dalszej perspektywiewadzanych przez ankieterów statystycznych Laptop, tablicę interaktywną lub projektor mul- czasowej. Skutecznie przeciwdziałanie przemocy 2. poprzez wywiady bezpośrednie przepro- timedialny (!) mogą dla szkoły wygrać uczestnicy domowej wymaga współpracy i współdziałania pla-wadzane przez rachmistrzów spisowych, którzy będą konkursu ekologicznego, jaki trwa w  gminie Wę- cówek i  organizacji zajmujących się pomocą rodzi-odwiedzać osoby objęte spisem i rejestrować dane na gierska Górka. Skierowany jest do młodzieży szkół nie oraz służb odpowiedzialnych za nasze bezpie-formularzach elektronicznych zainstalowanych na podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Chodzi czeństwo. Współpraca dotyczyć powinna wszystkichprzenośnych urządzeniach elektronicznych o przemyślaną zbiórkę śmieci czyli segregację zbiera- aspektów problemu, poczynając od jego diagnozy, Pod numerami infolinii NSP 2011 uzyskać można nych odpadów. Hasło konkursu to „Młodzież i dzieci poprzez odpowiednie interwencje, a  następnie ła-informacje na temat spisu oraz potwierdzić tożsa- segregują śmieci”. godzenie i  terapię urazowych skutków domowegomość rachmistrza i  ankietera statystycznego: 800- Organizatorami konkursu są obok Wójta Gminy znęcania. Narastanie zjawiska przemocy w  rodzinie800-800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów Węgierska Górka i  spółki Beskid-Ekosystem Sp. wymaga podjęcia działań zawartych w  niniejszymstacjonarnych; 22/44-44-777 - numer dla połączeń z o.o. w Cięcinie - Ośrodek Promocji Gminy Węgier- programie. Gminny Program Przeciwdziałania Prze-z telefonów komórkowych (płatny zgodnie z cenni- ska Górka i firma Żywiec Zdrój z siedzibą w Cięci- mocy w  Rodzinie ma charakter długofalowy, obej-kiem operatora).Infolinia czynna: od poniedziałku nie. Konkurs polega na selektywnej zbiórce surow- muje lata 2011-2015.do piątku w  godzinach 8-20 oraz w  weekendy od Głównym celem programu jest :„Przeciwdziała-8-18. nie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostęp- Rachmistrze spisowi rozpoczną odwiedzanie ności i  skuteczności pomocy oraz ochrona ofiarmieszkań dopiero 8 kwietnia 2011 r. Od tego samego przemocy w rodzinie.”poprzez:dnia mogą dzwonić do Państwa w  celu przeprowa- 1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziała-dzenia wywiadu ankieterzy statystyczni. Rachmistrz nia przemocy w rodzinie.spisowy jest osobą posiadającą legitymację, która 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności in-upoważnia do przeprowadzenia prac spisowych. Le- formacyjnej, edukacyjnej w zakresie przeciwdziała-gitymacja zawiera zdjęcie i podpis rachmistrza, jego nia przemocy w rodzinie.imię i nazwisko, upoważnienie do przeprowadzeniaspisu w  określonym czasie na określonym terenie, W  miarę potrzeb, sytuacji społecznej zadaniapieczęć urzędu statystycznego, pieczęć i podpis Dy- programu mogą ulegać zmianom i  udoskonale-rektora Urzędu Statystycznego, który wydał legity- niom. Obowiązek opracowania w/w programu wy-mację. Legitymacja jest ważna wyłącznie z dowodem nika z Art.6 ust.2 pkt.1 Ustawy o Przeciwdziałaniuosobistym. Przemocy w Rodzinie. O kolejnych krokach w tym temacie będziemy informować na łamach „Nowin Więcej informacji na temat NSP 2011 można z Gminy” na bieżąco.znaleźć na stronie GUS http://www.stat.gov.pl Kierownik GOPS M. Ganczarska Konkurs plastyczny „Gmina w oczach dziecka” Podobnie jak w latach ubiegłych przesyłamy za-proszenie dla uczniów szkół podstawowych i  gim-nazjum do udziału w  konkursie „Gmina w  oczachdziecka”. Konkurs cieszy się dużą popularnością i za-interesowaniem w każdym roku, stwarza możliwoścido współzawodnictwa uczniów oraz promuje szkołyi nauczycieli realizujących edukację w tym kierunku. 6 NOWINY z GMINY
 7. 7. Religia Abyście miłości, w  istocie której leży dawanie siebie innym. Zmartwychwstanie Chrystusa, Wielkanoc - co Ciekawą formą jałmużny może być np. ofiarowanie każdy wierny powinien z  tych zbliżających się świąt biednemu 10% wartości każdej rzeczy zakupionej dla czerpać? zmartwychwstali! siebie w Wielkim Poście. Wspaniałą jałmużną może być dar odwiedzin, uważnego wysłuchania bliźniego Ks. Piotr: Z  lat studiów pamiętam Profesora, który składał studentom życzenia wielkanocne mó- czy wybaczenia mu. wiąc, życzę Wam, abyście zmartwychwstali! To jest O Wielkim Poście, istocie modlitwy i darze istotne przesłanie świąt Zmartwychwstania Chry- Zmartwychwstania Chrystusa rozmawiamy A  modlitwa? Co powala nam zobaczyć właśnie stusa. Cały wielkopostny wysiłek służy temu, aby z ks. Piotrem Koniecznym. w tym czasie? człowiek powstał, z tego wszystkiego, co w jego życiu gnuśne, egoistyczne i  grzeszne. Wielkanoc jest po Ks. Piotr: Modlitwa od strony człowieka, to pod- to, aby człowiek spotkał się ze Zmartwychwstałym Nowiny z  Gminy: O  czym powinniśmy pamiętać jęty wysiłek w celu spotkania się z Bogiem, rozmowy i uwierzył, że On może ożywić to, co wydaje się w nasw czasie Wielkiego Postu i jak go przeżywać? z  Nim, wsłuchania się w  Jego słowa i  rozpoznania martwe: chęć i  radość życia, wiarę i  miłość; więzi Jego woli. W Wielkim Poście powinniśmy uporząd- małżeńskie, rodzinne czy sąsiedzkie; sens nauki Ks. Piotr Konieczny: Wielki Post to czas przygo- kować naszą modlitwę osobistą, wrócić do praktyki i pracy, nasze zmaganie się ze słabościami i wadami,towania do największych i najstarszych świąt chrze- nawet krótkiej, ale codziennej modlitwy. Cenną po- marzenia i życiowe cele. Święta wielkanocne mówiąścijańskich – świąt Zmartwychwstania Chrystusa. mocą w  naszym spotkaniu z  Bogiem może być się- każdemu z  nas: jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to i  ty możesz zmartwychwstać! Jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to pamiętaj, że nadzieja nigdy nie umiera, a miłość jest wieczna. *Ks. Piotr Konieczny urodził się i wychował w Kra- kowie, święcenia przyjął w  1990 r. Pracuje obecnie w Kętach jako wikariusz parafii Najśw. Serca P. Jezusa oraz katecheta w Gimnazjum i Liceum. Opłatek diecezjalny Tegoroczne spotkanie opłatkowe Akcji Kato- lickiej Diecezji Bielsko – Żywieckiej odbyło się 8 stycznia bieżącego roku w  parafii Matki Bożej Czę- stochowskiej w Żabnicy. Gospodarzem spotkania był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Żabnicy wraz z naszym asystentem ks. Kan. Jackiem Jaskiernią. Uroczystość zgromadziła 230 osób w tym człon- ków AK z Diecezji, władze miasta Bielska Białej, wła- dze samorządowe z wójtem p. Piotrem Tyrlikiem na czele. Najpierw wszyscy wzięli udział w  uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem ks. Bpa. Ordy- nariusza Tadeusza Rakoczego i  księży Asystentów POAK. Mszę Świętą uświetniały kapele i  parafialna orkiestra dęta „Barka”, na skrzypcach grał Jakub Worek. Druga część spotkania odbyła się w  Domu Ludowym, gdzie wszyscy łamali się opłatkiem skła- dając sobie noworoczne życzenia. Następnie poczę- stunek i wspólne kolędowanie przy muzyce kapel gó- ralskich i śpiewie pań z Koła Gospodyń. Wszystkim którzy zaangażowali się w  przygo- towanie uroczystości, rodzicom członków orkie- stry „Barka” oraz sponsorom p. Andrzejowi i  Hele- nie Pękala, Renacie i  Andrzejowi Marszałek, Annie Kupczak oraz Alicji i Michałowi Waligóra serdecznie dziękujemy. Zarząd POAK w ŻabnicyTradycja chrześcijańska mówi o  trzech podstawo- gnięcie w  tym czasie po Pismo Święte, książkę reli-wych środkach mogących pomóc nam w tych przy- gijną, udział nabożeństwach wielkopostnych, czy teżgotowaniach. Są nimi post, jałmużna i modlitwa. uczestnictwo w  rekolekcjach. W  modlitwie chodzi Post to rezygnacja z rzeczy dobrych lub ograni- o to, abyśmy stawali przed Chrystusem ukrzyżowa-czenie ich, dla rzeczy lepszych. W  Wielkim Poście nym i pytali się: Panie, czego chcesz mnie nauczyć?, W dniach 21-25.04.2011 odbędzie sięjesteśmy zachęcani do ograniczenia np. naszego je- co chcesz, abym zrobił?; abyśmy wpatrując się w Jego iluminacja zewnętrzna Kościoła p.w. Prze-dzenia, sięgania po ulubione przysmaki, surfowania miłość, szukali inspiracji do naszego życia, naszej mienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce.w Internecie, siedzenia przed telewizorem czy kom- miłości. Jedną z najpiękniejszych form spotkania sięputerem, uczestnictwa w zabawach, dla zyskania rze- Zachęcamy wszystkich do obejrzenia tego z  ukrzyżowanym i  zmartwychwstałem Chrystusemczy, na które ciągle nie mamy czasu w naszej codzien- jest liturgia Wielkiego Tygodnia, w  sposób szcze- niecodziennego wydarzenia oraz do wy-ności, a są ważne i istotne. Dla wzmocnienia naszej gólny Triduum Sacrum. Warto więc zadbać o  nasz konywania zdjęć, które będą mogły wziąćwoli - ”aby to pies machał ogonem, a nie ogon psem”, udział w nabożeństwach Wielkiego Czwartku, Wiel- udział w konkursie pt. „Nocna iluminacjadla poprawienia kontaktu z  Bogiem, dla zyskania kiego Piątku i Wigilii Paschalnej. Modlitwa, w którejczasu i  dóbr, które moglibyśmy ofiarować bliźnim. Kościoła” ogłoszonym przez Wójta Gminy próbujemy zobaczyć naszą miłość w świetle miłościTak rozumiany post w  sposób naturalny prowadzi Boga, rodzi potrzebę oczyszczenia i  umocnienia, Węgierska Górka oraz Proboszcza Parafiinas do jałmużny. prowadzi do Sakramentu Pokuty. W Wielkim Poście p.w. św. Katarzyny w Cięcinie. Szczegó- Jałmużna to pomoc bliźniemu przez ofiarowanie chodzi o to, aby człowiek spotkał się i ożywił dialog łowy regulamin konkursu dostępny będziemu dobra materialnego czy duchowego. Jałmużna z Bogiem, z bliźnim i samym sobą. Przeżył ten czas na stronach internetowych gminy.w  ten sposób wyzwala nas z  egoizmu, z  myślenia bardziej refleksyjnie, a przez to mądrzej i piękniej.tylko o  sobie, otwiera na potrzeby innych. Uczy NOWINY z GMINY 7
 8. 8. Religia Wizyta u Obchody 6 rocznicy w 2003 r. Gromadzi dokumenty dotyczące turystycz- nej strony życia Karola Wojtyły, propaguje tego typu wypoczynek i organizuje uroczystości liturgiczne na Kard. Dziwisza szlakach turystycznych. Staraniem Edycji Świętego Pawła z Częstochowy ukazały się już trzy z dwunastu śmierci „Idźmy śladami Jana Pawła II do celu, którym jest tomów przewodnika po szlakach Polski południowej „Jestem synem tej ziemi”. Przewodniki wydawane Jana Pawła IIJezus Chrystus. Odnajdźmy na Szlakach Papieskich są sukcesywnie; obecnie ukazały się już 3 pierwszesamych siebie…” tomy: t. I – „Tatry”, t. II -„Podhale”, t. III - „Orawa- Człowiek ima się Światła oburącz. Jak wioślarz, (Kardynał Stanisław Dziwisz) -Spisz-Pieniny”, a w najbliższym czasie ukaże się t. IV który prowadzi łódź. – „Beskid Żywiecki”. Każdy (Karol Wojtyła) zainteresowany mógł na miejscu nabyć prezento- Wędrówką za światłem rozpoczęliśmy kolejne waną publikację. spotkanie z cyklu Herbaciarnia Literacka, zorganizo- wane w  szóstą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Na szczególną uwagę Pawła II. Goście zebrani wieczorem 2 kwietnia 2011 zasługiwała również od- roku przemierzali korytarze Szkoły Podstawowej czytana z mistrzowską wy- i Gimnazjum w Węgierskiej Górce, wsłuchując się mową przez księdza Wła- w słowa naszego Papieża. Cytowane teksty nawiązy- dysław Zązla homilia Jana wały do rozdziału 25. Ewangelii św. Mateusza „Sąd Pawła II wygłoszona pod- ostateczny”. Młodzież gimnazjum prowadząca spo- czas pierwszej pielgrzymki tkanie starała się ukazać Jana Pawła II jako człowieka, do Polski na Błoniach Kra- który w swoim życiu stosował się do ewangelicznych kowskich. zasad: głodnego nakarmić, spragnionego napoić, Następnie liczni chorych odwiedzić, nagich przyodziać (…) Te drogo- uczestnicy spotkania wrę- wskazy towarzyszyły mu w Jego drodze do świętości. czali Kardynałowi Dziwi- szowi kwiaty i  upominki związane zwykle z  regio- Naszą wspólną wędrówkę zakończyliśmy na nem, z  jakiego pochodzili. szkolnej auli, gdzie uczennice klasy trzeciej gimna- Ostatnim miejscem spo- zjum zaprezentowały etiudę teatralną Droga więzi. tkania była Sala Włoska w  krużgankach klasztoru Motywami przewodnimi przedstawienia były: sznur Ojców Franciszkanów, miejsce na spokojniejszą wy- – symbol ludzkich więzi, odpowiedzialności i współ- W dniu 5 marca 2011 roku odbyło się doroczne mianę myśli pomiędzy ludźmi, których zbliżył Ojciec pracy oraz chleb – znak pojednania, dobra, ofiary.spotkanie z  Patronem Honorowym Fundacji SzlakiPapieskie Metropolitą Krakowskim Kardynałem Sta- Święty Jan Paweł II. Zebrani przy filiżance kawy czy W  trzeciej części spotkania wysłuchaliśmy roz-nisławem Dziwiszem. Spotkanie rozpoczęło się na herbaty z  krakowskim obwarzankiem w  ręku mieli ważań ks. Władysława Nowobilskiego, który podzie-dziedzińcu Kurii Metropolitarnej w  Krakowie przy możliwość porozmawiać z wieloma różnymi ludźmi lił się z nami swoimi wspomnieniami o Karolu Woj-ul. Franciszkańskiej 3, przed pomnikiem Sługi Bo- sympatykami, twórcami i  propagatorami Szlaków tyle. Wspólną modlitwą zakończyliśmy spotkanieżego Jana Pawła II, gdzie licznie przybyli przedstawi- Papieskich w Polsce. w szkole, by udać się pod obelisk Jana Pawła II. Tam,ciele regionów, gmin i parafii złożyli kwiaty i zapalili Na zakończenie spotkania Pani Prezes Urszula jak co roku uczciliśmy minutą ciszy godzinę śmierciznicze. Własiuk rozdawała autografy wszystkim chętnym, naszego Papieża, poprzedzoną modlitwą i  progra- którzy zakupili przewodnik po Szlakach z cyklu „Je- mem artystycznym przygotowanym przez uczniów Następnie wszyscy udali się do prywat- stem synem tej ziemi”. Szkoły Podstawowej w  Węgierskiej Górce i  Chórnej kaplicy Arcybiskupów Krakowskich na Mszę Szkolny z Zespołu Szkół w Ciścu.św. koncelebrowaną przez Kardynała Dziwisza przy S. Tomiczekwspółudziale kilkunastu kapłanów z całej Polski, któ- U. Figurarzy współpracują z  Fundacją Szlaków Papieskich.Miło było widzieć, że przy ołtarzu z  księdzem Kar-dynałem stali dwaj kapłani z  żywiecczyzny kapelanZwiązku Podhalan ks. Prałat Władysław Zązel z Ka-mesznicy i  Proboszcz z  Ciśca ks. Prałat WładysławNowobilski ubrani w góralskie ornaty. Msza świętasprawowana była w  intencji dziękczynnej za po-myślne zakończenie procesu beatyfikacyjnego SługiBożego Jana Pawła II. W  homilii Kardynał Dziwiszprzypomniał postać Jana Pawła II - mówił o  jegowielkości i  świętości. Wspomniał jakich przeobra-żeń doznała kaplica od czasu, kiedy Ojciec Święty JanPaweł II po raz ostatni sprawował w niej eucharystię;przepięknie zdobiony ołtarz główny, który w srebrnejpłaskorzeźbie ukazuje najważniejsze dla Ojca Świę-tego sanktuaria na świecie, nowe srebrne stacje drogikrzyżowej ręki tego samego artysty, który wykonałołtarz główny. Zgromadzeni modlili się za Kościółi Polskę i prosili Sługę Bożego o dalsze pośrednictwou  Boga w  tych intencjach. Oprawę muzyczną Mszyśw. prowadził Zespół „Wierchy”, który rozpoczął na-bożeństwo od sygnału trąbity. Na zakończenie eu-charystii Kardynał Dziwisz powiedział, iż takiej mu-zyki jeszcze w tej kaplicy nie było, po czym wszyscyzgromadzeni zaśpiewali „Barkę”. Po Mszy św. wszyscy przeszli do apartamentówKurii, gdzie przy słynnym oknie papieskim, odbyłosię spotkanie z Kardynałem Dziwiszem. Pani UrszulaWłasiuk - Prezes Fundacji Szlaki Papieskie zwięźleprzedstawiła sprawozdanie z  działalności na Szla-kach Papieskich w  2010 roku, w  różnych rejonachPolski. Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa powstała 8 NOWINY z GMINY
 9. 9. Oświata Uroczystości pełne radości! Dziecko w okresie przedszkolnym znajduje się naetapie, w  którym kształtują się podstawowe relacjespołeczne oraz tzw. inteligencja emocjonalna, któ-rej poziom rzutuje na dalsze funkcjonowanie w gru-pach społecznych. Mając na uwadze dobro młod-szego pokolenia wykorzystujemy jego naturalnośći  spontaniczność podczas organizacji różnego typuuroczystości, mających na celu pogłębianie relacji ro-dzinnych, a także rozwijanie omawianych wcześniejumiejętności. W październiku i listopadzie rodzice mieli moż-liwość uczestniczyć w zajęciach otwartych, w czasiektórych mogli zobaczyć, jak wygląda, i na czym po-lega praca w  przedszkolu. Zaobserwowali równieżswoje pociechy w  grupie rówieśniczej. W  styczniui  lutym zaproszeni zostali szczególni goście – bab-cie i  dziadkowie. Uroczystościom tym towarzyszyłowiele radości i wzruszeń. Grupa maluszków nie tylkopięknie zaprezentowała się przed publicznością,ale też zachęciła gości do czynnego udziału łączniez  podskakiwaniem, klaskaniem, tupaniem i  obro-tami. Ale się działo! Czterolatki i  starszaki przygo-towały iście niebiański występ, którego akcja roz-grywała się w miejscu zwanym „Aniołkowo”. Wśródrzeszy aniołów, dźwięków kolęd i odgłosów dzwon-ków wszyscy czuliśmy się dosłownie jak w NIEBIE.Natomiast pięciolatki oraz dzieci z  oddziału przy strony świata. Na łasuchów czekały słodycze przygo- stawiły program artystyczny. Atmosfera spotkania naSzkole Podstawowej zaprosili gości do świata rycerzy, towane przez personel przedszkola. Wróżba z butami długo zapadnie dzieciom i nam nauczycielom w pa-księżniczek i groźnych bestii, wystawiając sztukę pt. też dostarczyła wielu atrakcji. Najpierw dziewczynki, mięci. Mamy nadzieję, że także przybyłym licznie ro-„Przygody Smoka – Obiboka”. a  potem chłopcy wystawiali swoje buty za drzwi, dzinom dzieci. Kolejne miesiące zapowiadają się równie praco- by dowiedzieć się, kto pierwszy wyjdzie za mąż lubwicie. Już zaczynamy pracować nad przygotowaniem ożeni się. Pomimo tak młodego wieku wszystkimspotkania z  okazji Dnia Mamy i  Taty. Zapewniamy, spieszyło się, by jego but pierwszy przestąpił próg 21. XII. 2010 r- „Wigilijka” - Był to czas w któ-iż efekty pracy dzieci będą, jak zawsze, godne po- sali. Po zakończeniu wróżb wszyscy bawiliśmy się rym myślami i sercem byliśmy blisko Boga. Wspól-dziwu. Chcemy również podkreślić, że przygoto- w  rytm skocznej muzyki jaką była Village People nie z  dziećmi, zaproszonymi gośćmi i  personelemwanie uroczystości w  przedszkolu wymaga od każ- ,,Y.M.C.A.” oraz tak bardzo lubiany przez dorosłych przedszkola zasiedliśmy do Wigilijnego stołu gdziedego (zarówno dziecka jak i  dorosłego) ogromnego LETS TWIST AGAIN. Dzieci szybko zachęciły nie mogło zabraknąć opłatka oraz postnych potraw.wysiłku, wytrwałości, cierpliwości i  zaangażowania swoich nieśmiałych kolegów do wspólnego śpiewu Jak obyczaj stary każe, zanim zaczęliśmy częstowaćwszystkich zmysłów oraz wyeksponowania bardzo i  tańca oraz wymyślania kolejnych rodzajów ruchu się daniami przełamaliśmy się opłatkiem i złożyliśmywielu umiejętności. Jest to bardzo ciężka, wielotygo- do naśladowania. Szybko mijał miło spędzany czas, sobie życzenia i  śpiewaliśmy kolędy. Wieczór wigi-dniowa praca, której owocem są przepiękne, bogate ale czym byłyby ,,Andrzejki” bez lania wosku? Nie lijny to wieczór ze wszech czasów magiczny i  takżew taniec, muzykę oraz „grę aktorską” dziecięce sztuki zabrakło więc na naszym spotkaniu miski z  wodą magiczna Wigilijka była w Naszym Przedszkolu.teatralne. i  roztopionego wosku, a  jako tradycyjny klucz po- Wszyscy nauczyciele chcą również bardzo gorąco służył nam wcześniej wykonany przez nauczycielki 8. II. 2011 r- „Dzień Babci i Dziadka” - To dzieńpodziękować rodzicom, bez których zaangażowania klucz z kolorowego kartonu. Każdy miał okazję do- szczególny w  naszym przedszkolu. Przyszli w  naszenasze przedsięwzięcia nie stałyby na tak wysokim chować tradycji lejąc wosk a potem odczytać wróżbę skromne progi dostojni goście a my byliśmy dumnipoziomie. rzucając cień na ścianę. Nie każdy zdradził tajemnicę, z  tak licznych odwiedzin. Grupa maluszków i  star- jaką niespodziankę szykuje mu nadchodzący rok, szaków wspólnie przygotowali program artystyczny Nauczyciele z  Przedszkola w  Węgierskiej Górce: wszyscy jednak byli zadowoleni i miły nastrój zakoń- pt. „Zielony Kapturek” oraz wiele piosenek i wierszymgr Elżbieta Gawlas, mgr Anna Hądz, mgr Krystyna czyliśmy tańcem do piosenki Las Ketchup ,,Asereje”. dla dziadków. Na początku grupa starszaków w stro-Motyka jach góralskich zaprezentowali taniec regionalny, 6. XII. 2010 r- „Mikołaj” - Nasze przedszkole od- który nauczyli się podczas przeprowadzanych zajęćWażne daty i wydarzenia wiedził Mikołaj. Wszyscy pamiętamy dłużące się dni „Równy start przedszkolaka”. W czasie przerwy kiedy dzieci przebierały się ze strojów regionalnych w stroje listopadowe i oczekiwania na głos dzwonków u sańw Przedszkolu Nr 1 w Ciścu „ Świętego Mikołaja” załadowanych prezentami cią- do inscenizacji, maluszki prezentowali piosenki in- scenizowane ruchem oraz wierszyki paluszkowe. To gniętych, jak głosi legenda, przez zaprzęg reniferów. Dobiegło końca I  półrocze w  naszym Przed- Dzieci zaśpiewały piosenki i  powiedziały wierszyki bardzo miłe kiedy w oku Babci i Dziadka zakręci sięszkolu. Mamy bardzo dużo miłych wspomnień, a  On obdarował ich prezentami w  których znala- łezka ze wzruszenia. Wszyscy bardzo się starali byktórymi pragniemy się z Państwem podzielić. A oto zły się wymarzone prezenty oraz słodkie upominki. pokazać co już potrafią i  jakie niespodzianki przy-nasze wydarzenia: Razem z Mikołajem i jego pomocnicami Aniołkami gotowali dla gości. Dzieci w ten sposób uczą się wy- bawiliśmy się wesoło podczas pląsów oraz tańców. rażania uczuć i szacunku do osób starszych poprzez Wspomnienia z  tego tak długo oczekiwanego i  wy- radosne, wspólne przeżywanie ich święta. Spotkanie 26.XI. 2010 r- „Zabawa Andrzejkowa” - W listo- to zakończyło się wspólnym poczęstunkiem przygo-padzie w naszym przedszkolu odbyła się zabawa An- jątkowego dnia długo pozostaną w pamięci dzieci. towanym przez rodziców, którym bardzo dziękujemydrzejkowa, gdzie został przygotowany szereg wróżb za pomoc.i  zabaw dla wszystkich uczestników naszej zabawy. 20. XII. 2010 r- „Jasełka” - W tym dniu w Przed-Zaczęliśmy tańcem ,Hej ho żagle staw” wykorzystu- szkolu przeżywaliśmy wspólnie z  najbliższymi Ja-jąc muzykę i ruch proponowany przez nauczycielki, sełka. Przygotowania do tego uroczystego spotkania 9. II. 2011 r- „Zabawa karnawałowa” - W naszyma następnie zaprosiłyśmy dzieci do poszczególnych trwały już cały adwent. Na wcześniejszych zajęciach przedszkolu odbyła się zabawa karnawałowa. Kar-stanowisk z  wróżbami. Było dużo śmiechu podczas poznawaliśmy regionalne często kultywowane w na- nawał to okres zimowych zabawy, maskarad i  po-kłucia serduszek z  imionami dziewcząt i  chłopców szych domach tradycje związane z czasem oczekiwa- chodów. Tradycją zabawy karnawałowej jest strój,oraz podczas kręcenia kołem z  wróżbą dotyczącą nia na Święta Bożego Narodzenia. Narodzone Dzie- dzieci były przebrane za różne ulubione postaciepodróży w najbliższym czasie. Z pomocą tanecznych ciątko w ubogiej stajence witali wszyscy i duzi i mali. z bajek. Zabawa karnawałowa rozpoczęła się prezen-kroków w  rytm muzyki przenosiliśmy się w  różne Dzieci przebrane w stroje zaśpiewały kolędy i przed- tacją strojów, po czym wszyscy bawiliśmy się w rytm NOWINY z GMINY 9
 10. 10. Oświataskocznej muzyki. W  przerwach czekały na dzieci wania kierujemy również do wszystkich rodziców pizza. Wszystko działo się przy akompaniamenciesłodycze przygotowane przez personel przedszkola. którzy pomogli nam w przygotowaniach. indiańskiej muzyki oraz przewijających się slajdówPodczas tej zabawy nie mogło zabraknąć wszelakich Dyrektor Przedszkola Maria Figura-Motyka z  Ameryki. Tradycyjnie nie obeszło się bez szaleń-konkursów, za które dzieci otrzymywały nagrody. Na czych konkursów i  wyścigów, podczas których po-końcu wybraliśmy Króla i Królową Balu, którzy zo- spadały pióropusze i malowidła spłynęły z policzkówstali nagrodzenia gromkimi brawami oraz ukorono-wani koronami. Nocowanka indiańska podczas łowienia złota z wody. Oto jedne z  konkursów: Łowienie złota, Prze- Opracowała Mgr Anna Łajczak w szkole prawa przez Amazonkę, Wyścig bizonów, Zwijanie zabawek na sznurek, Zręczna łapka... Kolejna szkolna noc za nami. Tym razem Uczniowie zaskoczyli nas swoim zaan- Przedszkolny Dzień Babci zamiast w  młodych alchemików, uczniowie wcie- lili się w Indian. Czy ktoś jeszcze potrafi zrobić łuk, gażowaniem. Włożyli w przygotowanie wioski wiele pracy. Wykazali się niesłychaną pomysłowością i ta- i Dziadka w Żabnicy zbudować wigwam, zrobić swój totem? czy ktoś wie lentem w wykonaniu stroi i ozdób. Nie przypuszcza- jak żyły plemiona Indian? Większość z nich zniknęła łam że ten temat tak ich pociągnie, a wydawać by się Dzień 18.02.2011 był dla naszych przedszkola- bez śladu, niektóre przetrwały w szczątkowej formie mogła że kultura Indian dawno umarła i jest odległaków dniem niezwykłym. W tym dniu po raz pierw- a jeszcze inne nadal trwają, opierając się rozbuchanej współczesnym dzieciom.szy świętowaliśmy wszyscy razem w  Domu Ludo- cywilizacji. Pozostała bogata kultura, pamięć przod-wym w Żabnicy tak lubiane i wdzięczne święto jakim ków i  przekazana ustnie tradycja... postanowiliśmy Dziękujemy wszystkim nauczycielomjest Dzień Babci i  Dziadka. Przedszkole w  Żabnicy ją zgłębić. Pamiętajmy, że to wśród pierwszych In- i rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowaniew roku szkolnym 2010/2011 liczy 84 przedszkolaków diańskich plemion narodziła się jedna z pierwszych nocy, przede wszystkim poprzez dostarczenie róż-tj cztery grupy pod opieką sześcioosobowej kadry cywilizacji... Na początku nic nie wiedzieliśmy o In- nych materiałów plastycznych. Po raz kolejny prze- dianach. Uczniowie konaliśmy się ze w uczniach drzemie wielki, twórczy przeszli eliminacje, potencjał i chęć działania, trzeba im tylko dać pole do zapoznając się z  tek- działania. stem legend Indiań- Agnieszka Kruczyńska - Kędzioł skich, opowiadają- cym o  powstaniu wodospadu Niagary Naukowe wyprawy oraz o  „bobrowym zawiniątku”. Przeszli młodzieży w północne test a  najlepsi mieli zaszczyt wzięcia i południowe zakątki Śląska udziału w Indiańskiej Nocowance. „Wprowadzając zmiany w  rutynę życia, po- zwalasz aby narodził się w  tobie nowy człowiek” Celem P. Coehlo było poznanie kul- tury plemion Indian Ameryki Północnej Myśląc o wprowadzeniu innowacji, która i  Południowej. Efek- odświeży szkolne życie, postanowiłam że międzysz- tem pracy uczniów kolna współpraca i wymiana będzie właściwą drogą. była wioska indiań- Szkoła rzadko stwarza możliwość uczniom wymiany ska, która po kilku wiedzy i  doświadczeń z  uczniami innej szkoły, od- godzinach pracy sta- ległej a  jednocześnie położonej w  tym samym wo-nauczycielskiej. Wiemy ile znaczą babcie i dziadko- nęła w  szkolnym korytarzu. Uczniowie podzieleni jewództwie. Motywacją było również ciągłe zainte-wie dla naszych przedszkolaków oraz jak ważną po- na plemiona noszące prawdzie nazwy plemion in- resowanie uczniów formą zajęć terenowych. Orazzycję zajmują wnuki w życiu dziadków. Każda grupa diańskich, realizowali zadania. Opierając się na tek- potrzeba ukazania uczniom różnorodnych walorówdzieci na ten dzień przygotowała swój program arty- stach źródłowych każde plemię przygotowało: strój, krajobrazowych i  kulturowych województwa, w któ-styczny który łączył ze sobą wątek miłości, radości, złożony z  koszuli, pióropusza i  mokasynów, własny rym mieszkają.wdzięczności a  przebiegał w  atmosferze Świąt Bo- wigwam (stelażem były namioty a nich porozkładane Zadaniem uczniów jest przygotowanieżego Narodzenia. Występ rozpoczęły dzieci z grupy prześcieradła, malowane przez uczniów).Totem, Ła- informacji o  swoim regionie w  formie prezentacjiZielone Żabki które przedstawiły Jasełka, z wykorzystaniem technik multimedialnych,grupa Biedroneczki kolędowała z  gwiazdą różnych technik plastycznych oraz panto-śpiewając piękne “stare” kolędy i  pastorałki, mimy. Z  gotowymi projektami dzieci udająnasze maluszki Krasnalki zapukały do szopki się na „wymianę” wiedzy oraz warsztatyprogu ,żeby pieśń zaśpiewać Bogu ,natomiast przyrodnicze do uczniów współpracującejSłoneczka przygotowały piosenki i wierszyki szkoły. Spotkanie jesienne odbędzie się nana Dzień Babci i Dziadka. Gromkie brawa dla terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowegodzieci oraz radość i łezka w oku zaproszonych w Beskidzie Żywieckim w schronisku Kubie-gości świadczyły o tym, że występ się bardzo sówka na trasie na Krawców Wierch, nato-podobał. Brawa skierowane były również dla miast wiosenne odbędzie się na terenie Parkunauczycielek, które przygotowały tę piękną Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartąuroczystość tj. B. Dziedzic, A. w  schronisku młodzieżowym w  Pawełkach.Nowak- Ziółkowskiej, B. Marszałek, E. Kozieł, Pierwszy dzień spotkania przeznaczony bę-J. Kupczak, naszego absolwenta J Bednarza , dzie na przedstawienie przygotowanych pre-kapeli z Żabnicy oraz pań, które nam akom- zentacji o regionach. Uczniowie wezmą rów-paniowały, które współpracują z  naszym nież udział w  warsztatach doświadczalnychprzedszkolem w  ramach projektu Równy poświęconych zagadnieniom przyrodni-start przedszkolaka współfinansowany przez czym. Drugi dzień obydwu spotkań poświę-UE. Po występie dzieci, wszyscy zasiedli do cony będzie na zajęcia terenowe na ścieżcespożywania słodkiego poczęstunku, a  kapela pacz snów, Ozodby-koraliki własnej roboty, Malowi- dydaktycznej „Brzoza”, gdzie w  głębi lasu wśród 40góralska z  Żabnicy grała nam pięknie kolędy. Bar- dła twarzy, Łuki wykonane własnoręcznie z  dostar- letnich sosen kwitną rododendrony oraz na szlaku nadzo się cieszymy, że nasze Babcie i  Dziadkowie tak czonych przez nauczycieli gałązek, Taniec i  okrzyk. Krawców Wierch w Beskidzie Żywieckim.licznie przybyli, dziękujemy również za udział w na- Pantomima przedstawiająca legendę: dlaczego jeżo-szej uroczystości ks. Proboszczowi Jackowi Jaskierni Kontakt internetowy poprzedzający spo- zwierz ma kolce. Około 20:00 plemiona były gotowei Siostrze Benignie oraz przybyłym gościom z Urzędu tkania stworzy szansę wymiany doświadczeń, stopnia i każde zasiadło przed swoim wigwamem z wodzemGminy, dziękujemy za udzielenie gościnności kie- postępu w zbieraniu informacji i zdobywaniu wiedzy na czele. Rozpoczęły się konkursy i prezentacja do-rownictwu Straży Pożarnej, bardzo duże podzięko- na temat własnych regionów. Ogromnego znaczenia robku. Później wspólny, nieindiański posiłek, czyli 10 NOWINY z GMINY

×