Nowiny z Gminy - kwiecień 2011

 • 3,680 views
Uploaded on

Informacje z Gminy Węgierska Górka

Informacje z Gminy Węgierska Górka

More in: News & Politics
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
3,680
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Egz. Nr 55 2011 Dziœ w numerze m.in.: - raport Wójta Gminy Piotra Tyrlika - ze szkolnej ³awy - kalendarz kulturalny - raptularz turystyczny - kronika sportowa Zbli¿aj¹ siê Œwiêta Wielkiej Nocy, czas szczególnej refleksji i zadumy, ale te¿ czas radosnego oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. Wszystkim Mieszkañcom Gminy Wêgierska Górka ciep³ych i radosnych chwil z rodzin¹, pogody ducha, zdrowia i radoœci oraz wszelkiego dobra ¿ycz¹: Przewodnicz¹ca Rady Gminy Wêgierska Górka Zofia Barcik, Wójt Gminy Wêgierska Górka Piotr Tyrlik, Radni, So³tysi oraz Przewodnicz¹cy Rad So³eckichNOWINY z GMINY 1
 • 2. Z pracy Urzędu Od Rady Gminy Węgierska Górka W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II Główną ulicę w Cięcinie nazwano imieniem Jana Pawła II Patronem Szkoły Podstawowej w Ciścu jest Jan Paweł II RADA GMINY Skwer w centrum Węgierskiej Górki ma imię Jana Pawła II WĘGIERSKA GÓRKA UCHWAŁA Nr XII/104/2000 „Pasterski Szlak Papieski” powstał w Gminie Węgierska Górka z dnia 29 lutego 2000 r. Rady Gminy Węgierska Górka W dniu 11.10.2000r. wręczono Ojcu Świętemu w Watykanie akt w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Węgierska Górka. Gminy Węgierska Górka Do obecnej tam wówczas delegacji Papież wypowiedział słowa: Na podstawie art.l8.ust.2. pkt.14. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie „Pozdrówcie Wszystkich, niech Wam BÓG BŁOGOSŁAWI” gminnym /T.jedn.Dz.U.Nr 1 3. póz 74 z 1996 r. .z póżn. zm./ u c h w a l a , co następuje: §.1. W uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i Świata nadaje się Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Gminy Węgierska Górka. §.2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi Gminy. §.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. WÓJT GMINY PRZEWODNICZĄCY WĘGIERSKA GÓRKA RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA mgr PIOTR TYRLIK mgr LEON FIGURA W zabytkowej cięcińskiej plebanii dwukrotnie mieszkał w czasie wizytacji Kardynał Karol Wojtyła Przygotował i opracował V-ce Przewodniczący Rady Gminy mgr Leon Figura 27.04.2011 wyjeżdża pielgrzymka do Włoch zor- ganizowana przez Gminę Węgierska Górka i Parafię Cięcina, której prze- wodniczyć będzie Wójt Gminy Piotr Tyrlik oraz Ksiądz Dziekan Stanisław Bogacz. Jej uczestnicy wezmą udział w Mszy Beatyfikacyjnej Papieża Jana Gratulacje dla Dyrektora Pana mgr Tomasza Pawła II, która odbędzie się 1 maja naJuraszka i całej społeczności Gimnazjum z uda- Placu Św. Piotra w Rzymie.nego Święta Szkoły, które miało miejsce w dniu14.03.2011r. Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny zmarłego radnego Ś.P. Józefa Bieguna i Pani Ś.P. Marii Kupczak – mamy Anny Kupczak, pracownicy Rady Gminy składają Wójt oraz członkowie Rady Gminy Węgierska Górka2 NOWINY z GMINY
 • 3. Z pracy Urzędu Raport Wójta Gminy Po oddanej w 2009 roku Hali Widowiskowo-Sportowej w Wę- wraz z  utrzymaniem gminnego ośrodka pomocy społecznej Zbliża się czas szczególny dla wszystkich Polaków, gierskiej Górce z  powodzeniem stanowi kwotę 5 754 018,00w  tym mieszkańców Gminy Węgierska Górka. Święta realizujemy program inwesty- zł z  której finansowane byłyWielkanocne to najstarsze i najważniejsze święta chrze- cyjny rozbudowy bazy spor- zasiłki celowe dla 438 rodzinścijańskie. Upamiętniają śmierć na krzyżu i zmartwych- towo-rekreacyjnej. Na ukończe- na leczenie i  leki, niezbędnewstanie Jezusa Chrystusa. Drugim doniosłym wydarze- niu są prace związane z budową prace remontowe, zakup opału,niem jest beatyfikacja Honorowego Obywatela naszej pełnowymiarowej sali gimna- odzieży, żywności oraz innegminy, Wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła stycznej w  Ciścu, dofinanso- potrzeby bytowe. ŚwiadczeniaII. Uroczystość wyniesienia Go na ołtarze odbędzie waną z Unii Europejskiej w 85%. rodzinne i  alimentacyjne wy-się 1 maja 2011 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego Rozpoczęto budowę sali płacono 942 rodzinom. Dodatki– święta ustanowionego przez Papieża Polaka. Wyda- sportowej przy szkole podsta- mieszkaniowe uzyskało 26 ro-rzenie to jest czasem radosnej zadumy i refleksji, gdzie wowej i  gimnazjum w  Żabnicy. dzin, zasiłki stałe z  tytułu nie-w rodzinnym gronie możemy włączyć się w wielką na- Rozbudowano pawilon spor- pełnosprawności otrzymało 28rodową modlitwę o wyniesienie naszego rodaka w po- towy wraz z  trybunami zada- osób, zasiłki okresowe z  tytułuczet świętych. To okres, gdzie w spokoju możemy spo- szonymi na boisku w  Cięcinie, bezrobocia otrzymały 52 osoby.tkać się ze swoimi bliskimi, aby z  pełną życzliwością na który otrzymano dofinan- Pomoc otrzymuje 5 osób samot-złożyć sobie życzenia wszelkiej pomyślności. sowanie 300 000,00 zł z  FRKF. nych i  starszych. Z  dożywiania Wybudowano boisko wielo- w  szkołach i  przedszkolach ko- W  ostatnim numerze gazetki gminnej „Nowiny rzysta 487 dzieci w  formie dar-z Gminy” informowałem mieszkańców o pracach zwią- funkcyjne przy Zespole Szkół Publicznych w  Ciścu na kwotę mowego obiadu. Każde dzieckozanych z ukonstytuowaniem się nowych władz Gminy w  szkole podstawowej otrzy-Węgierska Górka oraz projekcie budżetu na rok 2011. 443 570,00 zł. Przed odbiorem są prace związane z  budową muje bezpłatnie kartonik mlekaW  tym numerze „Nowin z  Gminy” pragnę podzielić w ramach programu „Doskonałe mleko”. Dofinansowa-się z  Państwem informacjami na temat przedsięwzięć boisk wielofunkcyjnych w  Żabnicy - koszt 399 460,37 zł oraz w Cięcinie - koszt 739 984,00 zł. Rozbudowano nie do zakupu podręczników uzyskało 89 dzieci. Dowo-społeczno-gospodarczych, które udało się zrealizować zem do szkół specjalnych i  ośrodków szkolno-wycho-w  ubiegłym roku. Uważam go za bardzo udany dla centrum Węgierskiej Górki poprzez budowę bulwaru, kładki i ścieżek pieszo-rowerowych, koszt inwestycji 5 wawczych objętych jest 20 uczniów niepełnosprawnych.mieszkańców Gminy Węgierska Górka. Wypoczynkiem letnim wspieranym przez gminę obej- 657 898,54 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 3 573 W  zakresie ochrony środowiska i  gospodarki ko- 643,16 zł. Prowadzone są prace związane z  rewitaliza- mujemy 350 dzieci, z  czego 50 dzieci pochodzi z  ro-munalnej udało się wybudować i  unowocześnić wiele cją poprzemysłowego terenu byłej Odlewni Węgierska dzin biednych i zagrożonych patologiami społecznymi,obiektów infrastruktury społecznej i  komunalnej, do Górka, które polegać będą na utworzeniu ciągów pie- którym gmina pokrywa koszty pobytu w 100%. Pomocktórych niewątpliwie należy oczyszczalnia ścieków szo jezdnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym materialną w postaci stypendium szkolnego otrzymałow  Cięcinie. Modernizacja prowadzona była w  ramach elewacja okrąglaka. Koszt 975 782,60 zł. Zakończono 192 uczniów.programu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych W  2010 roku pozyskaliśmy z  funduszy unijnycha jej koszt to kwota 15 063 493,00 zł. Uroczyste otwarcie poprzez Zintegrowany System Zarządzania Gminą Wę- i krajowych kwotę w wysokości 10 582 107,76 zł, któranastąpiło 29.10.2010 r.. gierska Górka, koszt inwestycji 811 890,00 zł, w  tym pozwoliła nam zrealizować liczne inwestycje, a  tym Zakończono inwestycję związaną z  rozbudową dofinansowanie 616 477,68 zł. Rok rocznie realizowany samym wykonać postulaty od wielu lat przedstawianesieci kanalizacyjnej. Ogólny koszt prowadzonych prac jest projekt modernizacji źródeł ciepła w budynkach in- na licznych spotkaniach i zebraniach jak również w mo-wyniósł 7 646 777,54 zł. W wyniku realizacji projektu dywidualnych wykonywany w ramach Programu Ogra- nitach kierowanych do władz Gminy.wykonane zostały następujące kolektory boczne o łącz- niczenia Niskiej Emisji w  Gminie Węgierska Górka Gmina Węgierska Górka w ubiegłym roku była na-nej długości 13,9 km: w Cięcinie: Przysiółek Biegunów, - w 30 budynkach wymieniono stolarkę okienną, w ko- gradzana i  wyróżniana. Wśród najważniejszych osią-Fabisie, Juraszki, Kociołki-Solany, Dworek – Zarębek; lejnych 30 budynkach zainstalowano układy solarne, gnięć można wymienić prestiżowe wyróżnienie „In-Żabnica Górna, Żabnica Bednarze; w Ciścu: obok Ce- a  w  następnych 30 wymieniono źródło ciepła. Nadal westor Na Medal” w  ramach konkursu Budowniczysarki, Tynionka; w  Węgierskiej Górce: ul. Kolonia, ul. kontynuujemy program ekologiczny utylizacji materia- Polskiego Sportu, przyznane przez Polski Klub Infra-Fabryczna do których łącznie podłączono 186 budyn- łów zawierających azbest. W dalszym ciągu modernizu- struktury Sportowej – za wybudowanie hali sportowejków. Ponadto trwają prace związane ze skanalizowa- jemy oświetlenie uliczne na terenie Gminy Węgierska oraz za całokształt działalności na rzecz rozwoju sportuniem przysiółków Ryjcyjny, Grace w  Żabnicy. W  ra- Górka. Dobudowano nowe punkty świetlne: w Cięcinie: i  rekreacji wśród dzieci i  młodzieży oraz społecznościmach prac przyłączeniowych realizowanych przez ul. Lipowskich, ul. Pogodna, ul. Pogórze; w Żabnicy: ul. lokalnej. W  konkursie „Przyjazna Wieś” za najlepszy„Beskid-Ekosystem” Sp. z  o.o. wykonano 49 przyłączy Skałka, ul. Stroma; w Ciścu: ul. Różana, ul. Jutrzenki, ul. projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wspar-kanalizacyjnych i 50 przyłączy wodociągowych. Cisowa; w  Węgierskiej Górce: ul. Za Torem, na Placu ciu środków unijnych w zakresie infrastruktury zdoby- Najbardziej interesującymi mieszkańców przed- Dziedziców. Wymieniono i  dowieszono 13 opraw liśmy pierwsze miejsce w województwie śląskim i dru-sięwzięciami zrealizowanymi w  minionym roku było świetlnych. Mamy pieczę nad jednostkami Ochotni- gie w klasyfikacji ogólnopolskiej za projekt rozbudowawykonanie 39 odcinków dróg gminnych wraz z parkin- czych Straży Pożarnych z  terenu Węgierskiej Górki, infrastruktury turystycznej poprzez budowę i  ozna-gami. W sołectwie Cisiec: droga do Talika, ul. Akacjowa, wspieramy budowę obiektów dla jednostek w Żabnicy kowanie ścieżek pieszo-rowerowych, parku i  kładki,ul. Górska, ul. Owocowa, ul. Rolnicza, ul. Topolowa, i Cięcinie, zakończono budowę strażnicy w Węgierskiej poprawiających dostępność do miejsc przyrodniczychul. Turystyczna, ul. Za Groniem; W sołectwie Cięcina: Górce oraz zakupiono samochód bojowy dla OSP Żab- i historycznych w Gminie Węgierska Górka. Natomiastdroga do Biegunów, droga do Nowaków (pospółka), na- nica. w  konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”kładka na stadionie LKS ŚWIT, płyty drogowe: Fabisie, Kontynuujemy modernizację budynku Ośrodka za najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi została namZdrojowa, Księżorka, ul. Brańków, ul. Bratków, ul. Buto- Zdrowia w  Węgierskiej Górce. Na bieżąco remonto- przyznana nagroda przez Marszałka Województwa Ślą-rzonka, ul. Świerkowa(pospółka); W Węgierskiej Górce: wano i  modernizowano obiekty szkół podstawowych, skiego.chodnik na Osiedlu Wyzwolenia, droga do Jazu (po- gimnazjum i przedszkoli w Węgierskiej Górce, Cięcinie, Pragnę serdecznie podziękować wszystkim ludziomspółka), droga do Koniorów, droga do Rypniów, parking Żabnicy i  Ciścu. Oddano do użytku unowocześnione dobrej woli, którzy swoją aktywnością i  pracowitościąOsiedle Wyzwolenia, ul. 3 Maja wraz z dwoma łączni- po remoncie sale wielofunkcyjne w  Żabnicy i  Ciścu. na rzecz dobra wspólnego przyczyniają się do rozkwitukami, ul. Fabryczna (nakładka), ul. Plażowa; W sołec- Wspieramy zamierzenia modernizacyjne Kół Gospo- Gminy Węgierska Górka. Szczególnie serdeczne po-twie Żabnica: ul. Boracza, ul. Gminna, ul. Górska, ul. dyń Wiejskich. dziękowania kieruję do mieszkańców gminy za kom-Kępki- chodnik, ul. Krzusówka, ul. Leszczynowa, ul. Nową siedzibę na terenie Hali Widowiskowo – Spor- petentne i rzeczowe wyrażanie swoich potrzeb i pomocŁagodna, ul. Miodowa, ul. Wiązowa, ul. Wodospadowa. towej uzyskał Ośrodek Promocji Gminy. Zorganizo- w ich realizacji. Zmodernizowano również gminną drogę rolniczą - wano i wyposażano nowy plac zabaw dla dzieci - kwota Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych skła-ul. Pod Groń w Cięcinie 25 000 zł. Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dam wszystkim mieszkańcom Gminy najserdeczniej- Wyremontowano mosty: ul. Mickiewicza w  Cięci- i  przyjezdnych gości wprowadzono całodobowy mo- sze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,nie i na ul. Miłej w Żabnicy. Dokończono remont koryta nitoring wizyjny. Dzięki ścisłej współpracy gminy z ks. mokrego Dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmupotoków Drożdże. Proboszczem Prałatem Stanisławem Bogaczem wymie- oraz samych sukcesów w życiu prywatnym jak i zawo- niono poszycie dachowe na drewnianym kościele p.w. dowym. Zmodernizowano drogę powiatową DP1434 S Wę- Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie.gierska Górka – Żabnica o  długości 3,3 km. Przebu- Z poważaniemdowano drogę krajową Żywiec – Zwardoń. Ułożono Gmina Węgierska Górka udziela znaczącej pomocy finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji Piotr Tyrlikdywanik asfaltowy na „Starocesarce”. Trwają prace pro-jektowe związane z budową drogi ekspresowej S69 Ży- materialnej, a  w  szczególności osobom bezrobotnym, Wójt Gminywiec – Zwardoń, aczkolwiek nie umieszczono jej w Pro- samotnym, chorym, wymagającym opieki osób trze-gramie Budowy Dróg Krajowych na lata 2013-2015. cich. W  2010 roku łączny koszt przekazanej pomocy NOWINY z GMINY 3
 • 4. Z pracy Urzędu Promocja Gminy Węgierska KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY Górka OGRÓD– wywiad z wice Wójtem Gminy JUŻ OGŁOSZONY Węgierska Górka Marianem Wójt Gminy Węgierska Górka wzorem lat ubie- Kurowskim głych ogłasza VII Konkurs Gminny na „Najpiękniej- szy ogród 2011 roku” . Celem konkursu jest zachę- Minęła zima, uboga w śnieg. Czy działania zwią- cenie mieszkańców do poprawy stanu czystości, ładuzane z promocją gminy w tym sezonie na tym ucier- i  porządku, a  także estetyki poszczególnych posesjipiały? Czy może pojawiły się nowe inicjatywy? oraz pokazanie im, że stan ich otoczenia ma bardzo Minęła i  bardzo dobrze. Uboga w  śnieg tak to istotny wpływ nie tylko na ich samopoczucie, aleprawda, ale i tak dokonała lekkiego spustoszenia w fi- również na atrakcyjność gospodarczą i  turystycznąnansach gminnych i prywatnych. Brak białego puchu całej Gminy Węgierska Górka.ograniczył ilość kuligów a  niedostateczna zimowa Konkurs potrwa w  okresie: od 1 maja – do 10infrastruktura sportowa przełożyła się na niewielką lipca 2011 r. W konkursie mogą wziąć udział wszyst-ilość miłośników białego szaleństwa. Staraliśmy się kie ogrody z  terenu Gminy Węgierska Górka, któreoszczędzać, co nie do końca się udało. Trudno już pozimie. Działania promocyjne mam nadzieję i mocnow  to wierze, nie ucierpiały ale do rzeczy: przyszławiosna więc do roboty. Pojawiło się sporo nowychtematów np. druga część bulwarów, odbudowa in-frastruktury po powodzi - będzie nas widać, zapew-niam. Po raz pierwszy bardzo szybko przygotowali- gółach ale będzie się działo. Kilka mocnych koncer-śmy przetargi np. na odbudowę zniszczonego mienia tów w  wykonaniu zespołów z  górnej półki estradyw  czasie powodzi, czy też nasze inwestycje gminne polskiej. Myślę tu o 14 maja, kiedy to podczas III edy-takie jak drogi, mostki, chodniki, remonty pozi- cji Wielkiego Święta Sadzenia Drzew „Po stronie Na-mowe. Poprawimy oznakowanie dróg ulic czy skrzy- tury” wystąpi m.in. Zakopower. Jubileusz 100-leciażowań, co wpłynie na bezpieczeństwo poruszających Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce, który bę-się pojazdów i pieszych. dzie miał miejsce 11 czerwca uświetni występ Patry- cji Markowskiej i Marcina Dańca, natomiast podczas Jaki będzie ten rok pod względem atrakcji dla sierpniowych „Dni Węgierskiej Górki” gwiazdamimieszkańców i turystów? Jakie działania będą podej- wieczoru będą Don Vasyl oraz Wilki. Wszystkie od-mowane? będą się w przepięknej scenerii terenu rekreacyjnego Rok 2011 powinien być bezpieczny finansowo wokół rynku na bulwarach w  Węgierskiej Górce.dla turystów. Mam nadzieje, że jak co roku Węgier- Szczegóły na www.wegierska-gorka.opg.plską Górkę odwiedzą tłumy, co pozwoli naszym kwa- Dziękujemy za rozmowę.terodawcom, ludziom świadczącym wszelkie usługiturystyczne zgromadzić troszkę środków finanso-wych i  pozwoli zainwestować w  tej dziedzinie. Tu-rystyka to jedyny słuszny kierunek rozwoju naszej Kolejny etap Programugminy. Mamy też na uwadze fakt bogactwa kulturo- Ograniczenia Niskiej Emisjiwego, które spokojnie pozwala na czerpanie pomy-słów, które można pokazać naszym gościom. Myślę W  maju ruszy kolejny etap Programu Ograni-tutaj np. o zespołach, nie zapominajmy tez o rozwoju czenia Niskiej Emisji dla Gminy Węgierska Górka, w  którym 90 mieszkańców naszej gminy otrzyma zostaną do niego zgłoszone. Przedmiotem ocenyagroturystyki, bacówek, owczarstwa, jagnięcina itp. konkursu będzie jak w latach ubiegłych ogólna este-Co raz więcej ludzi szuka spokojnych miejsc gdzie wsparcie na inwestycje proekologiczne (analogiczne jak w 2010 r. tj. 60% kosztów kwalifikowanych, mak- tyka obiektu oraz bieżąca konserwacja ze szczegól-można spacerować, pojeździć na rowerze złapać nym uwzględnieniem następujących kryteriów: czy-troszkę oddechu i świeżego powietrza. symalnie 8 000zł). Dzięki PONE zlikwidowanych zostanie kolejne 30 kotłów zagrażających środowi- stość, ład i  porządek na terenie całej posesji, ogród Na czym będzie się skupiać promocja gminy w tym kwiatowy w  tym różnorodność kwiatów, różnorod- sku- zastąpią je nowoczesne piece z podajnikiem, za-roku, czy pojawią się jakieś nowe jej sposoby? ność krzewów, zadrzewienie, dodatkowe elementy montujemy 30 układów solarnych, wykorzystujących Promocja wreszcie musi się skupić na fortach promieniowanie słoneczne do przygotowywania cie- architektury ogrodowej oraz ogólne wrażenie este-z 1939. Malo jest takich miejsc w Polsce, gdzie wal- płej wody użytkowej, zostanie też wymieniona sto- tyczne. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektówczył żołnierz polski i ginął. Miejsca te muszą zostać larka zewnętrzna w kolejnych 30 budynkach. Urząd Komisje Konkursowe wyłonią trzy najpiękniejszeodbudowane fizycznie i promocyjnie. Ten rok chciał- Gminy dziękuje mieszkańcom za sprawną realizację ogrody przydomowe, oddzielnie dla każdego Sołec-bym, aby OPG WG przygotowało perfekcyjnie dla etapu 2010 i  ogromne zainteresowanie ochroną at- twa (Węgierska Górka, Żabnica, Cisiec, Cięcina).nas wszystkich. Warunki w jakich tworzy się promo- mosfery. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagródcja w Węgierskiej Górce są doskonałe: zaczynając od nastąpi w dniu 6 sierpnia 2011 r. na rokrocznie od-miejsca na finansach kończąc. Odrębną zaś sprawą bywających się „Dniach Gminy Węgierska Górka”.jest merytoryczne działanie. MUSI być wizja rozwoju Eliminacja azbestu. Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dy-- to po pierwsze, po drugie zaś konsekwentna reali- plomy i nagrody.zacja, czego niejednokrotnie brakuje w naszej współ- Część piąta Szczegółowy regulamin konkursu znajdzie-pracy. Gmina w  której mieszkamy jest doskonale cie Państwo na stronach internetowych Gminy Jak w poprzednich latach, tak i w 2011r. Urządprzygotowana na takie działania: myślę tutaj o  lu- Węgierska Górka: www.bip.wegierska-gorka.pl Gminy Węgierska Górka pomaga mieszkańcomdziach zaangażowanych we wspólne przedsięwzięcia, i www.wegierska-gorka.opg.pl oraz na plakatach. w  usuwaniu materiałów niebezpiecznych, zawie-terenach turystycznych, bazie sportowej itd. rających azbest. W  tym roku do udziału w  pro- Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i ży- Ubiegły rok zapoczątkował dobrą współpracę gramie zgłosiło się około 100 osób, które dzięki czymy powodzenia wszystkim uczestnikom kon-z Jerzym Matlakiem – trenerem reprezentacji Polski wsparciu Urzędu Gminy zapłacą jedynie 20% kursuw siatkówce kobiet, co przełożyło się na organizację kosztów usunięcia eternitu. Z terenu naszej gminyw Węgierskiej Górce dwóch meczy naszych „Złotek” Sekretarz Gminy - Sabina Tomiczek systematycznie znikają tony tego szkodliwego ma-z reprezentacją Japonii i Białorusi. W bieżącym roku teriału. Łącznie od 2007 do 2010 roku wywiezionorównież przymierzamy się do kilku dobrych moc- 674 tony eternitu z 367 budynków. Oby tak dalej!nych imprez sportowych. Pierwsza z  nich odbędzie Pamiętajmy, że azbest ma ostatecznie zniknąćsię w dniach 23 i 24 lipca, relacjonowana na „żywo” z naszego kraju do 31.12.2032 r. ale im szybciej sięw Telewizji Polsat, co zdecydowanie przyczyni się do go pozbędziemy, tym lepiej dla środowiska i  na-promocji naszej gminy. Za wcześnie jeszcze o szcze- szego zdrowia! 4 NOWINY z GMINY
 • 5. Z pracy Urzędu WYKAZ DRÓG GMINNYCH WYKAZ DRÓG GMINNYCH WYKAZ MOSTÓW GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZNISZCZONYCH W WYNIKU ZNISZCZONYCH W WYNIKUMODERNIZACJI W ROKU 2011 POWODZI POWODZI PRZEZNACZONYCH Sołectwo Cisiec PRZEZNACZONYCH DO DO ODBUDOWY W ROKU 20111. ul. Akacjowa ODBUDOWY W ROKU 2011 Sołectwo Cięcina2. ul. Polna Sołectwo Węgierska Górka Most w ciągu ul. Krótkiej3. ul. Kolejowa 1. ul. Partyzantów (od drogi powiatowej do stacji PKP) 2. ul. Nad Stawem Sołectwo Żabnica Most w ciągu ul. Miodowej. Sołectwo Żabnica Sołectwo Żabnica1. ul. Leszczynowa 1. ul. Kępki I, II, III Zastępca Wójta2. ul. Miła 2. ul. Wojtatówka Marian Kurowski3. ul. Płone Sołectwo Cięcina Sołectwo Węgierska Górka 1. ul. Fabisiów1. droga do fortu Wędrowiec (wzdłuż posesji Państwa Zuziaków) 2. ul. Wzgórze2. chodnik od Osiedla Wyzwolenia 3. ul. Lipowskich do ul. Kościuszki3. chodnik Zacisze Sołectwo Cisiec 1. ul. Górska Sołectwo Cięcina 2. ul. Kolejowa1. ul. Biegunów (od przejazdu kolejowego do cmentarza)2. ul. Słoneczna3. ul. Różana4. ul. Ogrodowa NOWINY z GMINY 5
 • 6. Z pracy Urzędu NARODOWY SPIS ców wtórnych, w tym plastiku, papieru, metalu, szkła i  zużytych baterii. Rozgrywany będzie w  kategorii POWSZECHNY 2011 „Najefektywniejsza szkoła”- laureatami będą szkoły, które zbiorą najwięcej kilogramów surowców wtór- 1 kwietnia 2011 r. rozpoczął się w  całym kraju nych w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły. Kon-Narodowy Spis Powszechny Ludności i  Mieszkań kurs rozpoczął się – 8 kwietnia i potrwa do 10 maja.2011 NSP 2011. Spisywane będą dane według stanu Każda szkoła uczestnicząca w konkursie ma za zada-na dzień 31 marca 2011 r. o godz. 24.00. nie wyznaczenie Szkolnego Koordynatora Konkursu. Spis trwać będzie do 30 czerwca 2011 r. Od 1 Surowce wtórne odbierane będą przez Beskid Eko-kwietnia do 16 czerwca 2011 r. każdy spisując się sa- system Sp. z o.o. w Cięcinie w workach opakowanio-modzielnie przez Internet (adres formularza spiso- wych o kolorach odpowiadających kolorom workówwego: http://form.spis.gov.pl/) będzie mógł potwier- stosowanym do selektywnej zbiórki odpadów na te-dzić lub zaktualizować swoje dane uzyskane ze źródeł renie Gminy Węgierska Górka w  terminach i  miej-administracyjnych scach uzgodnionych właśnie z koordynatorem. Wrę- czenie nagród laureatom oraz oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 14 maja br. Regulamin konkursu i niezbędne formularze znajdują sie na stronie: www. wegierska-gorka.opg.pl. Gminny program Organizując konkurs plastyczny na ten temat chcemy inspirować uczniów ze środowisk lokalnych przeciwdziałania przemocy do wyrażenia własnej wizji uwzględniającej najbliż- w rodzinie na lata 2011-2015 sze, szeroko rozumiane otoczenie. Prace należy zło- żyć w  terminie do 30 czerwca 2011r. w  Ośrodku Rada Gminy Węgierska Górka na sesji w  dn. Promocji Gminy Węgierska Górka. Rozstrzygnie- 29.03.2011r. uchwaliła Gminny Program Przeciw- cie konkursu w  czasie obchodów „Dni Węgierskiej działania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. Gorki”. Przemoc jest zjawiskiem występującym po- wszechnie w naszym społeczeństwie i dotyka rodzin Od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. trwać będzie o różnym statusie społecznym. Przemoc doznawanazbieranie danych „Młodzież i dzieci segregują w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie 1. drogą wywiadów telefonicznych przepro- śmieci” i  szkodliwe, dając o  sobie znać w  postaci zaburzeń emocjonalnych w  bliższej lub dalszej perspektywiewadzanych przez ankieterów statystycznych Laptop, tablicę interaktywną lub projektor mul- czasowej. Skutecznie przeciwdziałanie przemocy 2. poprzez wywiady bezpośrednie przepro- timedialny (!) mogą dla szkoły wygrać uczestnicy domowej wymaga współpracy i współdziałania pla-wadzane przez rachmistrzów spisowych, którzy będą konkursu ekologicznego, jaki trwa w  gminie Wę- cówek i  organizacji zajmujących się pomocą rodzi-odwiedzać osoby objęte spisem i rejestrować dane na gierska Górka. Skierowany jest do młodzieży szkół nie oraz służb odpowiedzialnych za nasze bezpie-formularzach elektronicznych zainstalowanych na podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Chodzi czeństwo. Współpraca dotyczyć powinna wszystkichprzenośnych urządzeniach elektronicznych o przemyślaną zbiórkę śmieci czyli segregację zbiera- aspektów problemu, poczynając od jego diagnozy, Pod numerami infolinii NSP 2011 uzyskać można nych odpadów. Hasło konkursu to „Młodzież i dzieci poprzez odpowiednie interwencje, a  następnie ła-informacje na temat spisu oraz potwierdzić tożsa- segregują śmieci”. godzenie i  terapię urazowych skutków domowegomość rachmistrza i  ankietera statystycznego: 800- Organizatorami konkursu są obok Wójta Gminy znęcania. Narastanie zjawiska przemocy w  rodzinie800-800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów Węgierska Górka i  spółki Beskid-Ekosystem Sp. wymaga podjęcia działań zawartych w  niniejszymstacjonarnych; 22/44-44-777 - numer dla połączeń z o.o. w Cięcinie - Ośrodek Promocji Gminy Węgier- programie. Gminny Program Przeciwdziałania Prze-z telefonów komórkowych (płatny zgodnie z cenni- ska Górka i firma Żywiec Zdrój z siedzibą w Cięci- mocy w  Rodzinie ma charakter długofalowy, obej-kiem operatora).Infolinia czynna: od poniedziałku nie. Konkurs polega na selektywnej zbiórce surow- muje lata 2011-2015.do piątku w  godzinach 8-20 oraz w  weekendy od Głównym celem programu jest :„Przeciwdziała-8-18. nie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostęp- Rachmistrze spisowi rozpoczną odwiedzanie ności i  skuteczności pomocy oraz ochrona ofiarmieszkań dopiero 8 kwietnia 2011 r. Od tego samego przemocy w rodzinie.”poprzez:dnia mogą dzwonić do Państwa w  celu przeprowa- 1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziała-dzenia wywiadu ankieterzy statystyczni. Rachmistrz nia przemocy w rodzinie.spisowy jest osobą posiadającą legitymację, która 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności in-upoważnia do przeprowadzenia prac spisowych. Le- formacyjnej, edukacyjnej w zakresie przeciwdziała-gitymacja zawiera zdjęcie i podpis rachmistrza, jego nia przemocy w rodzinie.imię i nazwisko, upoważnienie do przeprowadzeniaspisu w  określonym czasie na określonym terenie, W  miarę potrzeb, sytuacji społecznej zadaniapieczęć urzędu statystycznego, pieczęć i podpis Dy- programu mogą ulegać zmianom i  udoskonale-rektora Urzędu Statystycznego, który wydał legity- niom. Obowiązek opracowania w/w programu wy-mację. Legitymacja jest ważna wyłącznie z dowodem nika z Art.6 ust.2 pkt.1 Ustawy o Przeciwdziałaniuosobistym. Przemocy w Rodzinie. O kolejnych krokach w tym temacie będziemy informować na łamach „Nowin Więcej informacji na temat NSP 2011 można z Gminy” na bieżąco.znaleźć na stronie GUS http://www.stat.gov.pl Kierownik GOPS M. Ganczarska Konkurs plastyczny „Gmina w oczach dziecka” Podobnie jak w latach ubiegłych przesyłamy za-proszenie dla uczniów szkół podstawowych i  gim-nazjum do udziału w  konkursie „Gmina w  oczachdziecka”. Konkurs cieszy się dużą popularnością i za-interesowaniem w każdym roku, stwarza możliwoścido współzawodnictwa uczniów oraz promuje szkołyi nauczycieli realizujących edukację w tym kierunku. 6 NOWINY z GMINY
 • 7. Religia Abyście miłości, w  istocie której leży dawanie siebie innym. Zmartwychwstanie Chrystusa, Wielkanoc - co Ciekawą formą jałmużny może być np. ofiarowanie każdy wierny powinien z  tych zbliżających się świąt biednemu 10% wartości każdej rzeczy zakupionej dla czerpać? zmartwychwstali! siebie w Wielkim Poście. Wspaniałą jałmużną może być dar odwiedzin, uważnego wysłuchania bliźniego Ks. Piotr: Z  lat studiów pamiętam Profesora, który składał studentom życzenia wielkanocne mó- czy wybaczenia mu. wiąc, życzę Wam, abyście zmartwychwstali! To jest O Wielkim Poście, istocie modlitwy i darze istotne przesłanie świąt Zmartwychwstania Chry- Zmartwychwstania Chrystusa rozmawiamy A  modlitwa? Co powala nam zobaczyć właśnie stusa. Cały wielkopostny wysiłek służy temu, aby z ks. Piotrem Koniecznym. w tym czasie? człowiek powstał, z tego wszystkiego, co w jego życiu gnuśne, egoistyczne i  grzeszne. Wielkanoc jest po Ks. Piotr: Modlitwa od strony człowieka, to pod- to, aby człowiek spotkał się ze Zmartwychwstałym Nowiny z  Gminy: O  czym powinniśmy pamiętać jęty wysiłek w celu spotkania się z Bogiem, rozmowy i uwierzył, że On może ożywić to, co wydaje się w nasw czasie Wielkiego Postu i jak go przeżywać? z  Nim, wsłuchania się w  Jego słowa i  rozpoznania martwe: chęć i  radość życia, wiarę i  miłość; więzi Jego woli. W Wielkim Poście powinniśmy uporząd- małżeńskie, rodzinne czy sąsiedzkie; sens nauki Ks. Piotr Konieczny: Wielki Post to czas przygo- kować naszą modlitwę osobistą, wrócić do praktyki i pracy, nasze zmaganie się ze słabościami i wadami,towania do największych i najstarszych świąt chrze- nawet krótkiej, ale codziennej modlitwy. Cenną po- marzenia i życiowe cele. Święta wielkanocne mówiąścijańskich – świąt Zmartwychwstania Chrystusa. mocą w  naszym spotkaniu z  Bogiem może być się- każdemu z  nas: jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to i  ty możesz zmartwychwstać! Jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to pamiętaj, że nadzieja nigdy nie umiera, a miłość jest wieczna. *Ks. Piotr Konieczny urodził się i wychował w Kra- kowie, święcenia przyjął w  1990 r. Pracuje obecnie w Kętach jako wikariusz parafii Najśw. Serca P. Jezusa oraz katecheta w Gimnazjum i Liceum. Opłatek diecezjalny Tegoroczne spotkanie opłatkowe Akcji Kato- lickiej Diecezji Bielsko – Żywieckiej odbyło się 8 stycznia bieżącego roku w  parafii Matki Bożej Czę- stochowskiej w Żabnicy. Gospodarzem spotkania był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Żabnicy wraz z naszym asystentem ks. Kan. Jackiem Jaskiernią. Uroczystość zgromadziła 230 osób w tym człon- ków AK z Diecezji, władze miasta Bielska Białej, wła- dze samorządowe z wójtem p. Piotrem Tyrlikiem na czele. Najpierw wszyscy wzięli udział w  uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem ks. Bpa. Ordy- nariusza Tadeusza Rakoczego i  księży Asystentów POAK. Mszę Świętą uświetniały kapele i  parafialna orkiestra dęta „Barka”, na skrzypcach grał Jakub Worek. Druga część spotkania odbyła się w  Domu Ludowym, gdzie wszyscy łamali się opłatkiem skła- dając sobie noworoczne życzenia. Następnie poczę- stunek i wspólne kolędowanie przy muzyce kapel gó- ralskich i śpiewie pań z Koła Gospodyń. Wszystkim którzy zaangażowali się w  przygo- towanie uroczystości, rodzicom członków orkie- stry „Barka” oraz sponsorom p. Andrzejowi i  Hele- nie Pękala, Renacie i  Andrzejowi Marszałek, Annie Kupczak oraz Alicji i Michałowi Waligóra serdecznie dziękujemy. Zarząd POAK w ŻabnicyTradycja chrześcijańska mówi o  trzech podstawo- gnięcie w  tym czasie po Pismo Święte, książkę reli-wych środkach mogących pomóc nam w tych przy- gijną, udział nabożeństwach wielkopostnych, czy teżgotowaniach. Są nimi post, jałmużna i modlitwa. uczestnictwo w  rekolekcjach. W  modlitwie chodzi Post to rezygnacja z rzeczy dobrych lub ograni- o to, abyśmy stawali przed Chrystusem ukrzyżowa-czenie ich, dla rzeczy lepszych. W  Wielkim Poście nym i pytali się: Panie, czego chcesz mnie nauczyć?, W dniach 21-25.04.2011 odbędzie sięjesteśmy zachęcani do ograniczenia np. naszego je- co chcesz, abym zrobił?; abyśmy wpatrując się w Jego iluminacja zewnętrzna Kościoła p.w. Prze-dzenia, sięgania po ulubione przysmaki, surfowania miłość, szukali inspiracji do naszego życia, naszej mienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce.w Internecie, siedzenia przed telewizorem czy kom- miłości. Jedną z najpiękniejszych form spotkania sięputerem, uczestnictwa w zabawach, dla zyskania rze- Zachęcamy wszystkich do obejrzenia tego z  ukrzyżowanym i  zmartwychwstałem Chrystusemczy, na które ciągle nie mamy czasu w naszej codzien- jest liturgia Wielkiego Tygodnia, w  sposób szcze- niecodziennego wydarzenia oraz do wy-ności, a są ważne i istotne. Dla wzmocnienia naszej gólny Triduum Sacrum. Warto więc zadbać o  nasz konywania zdjęć, które będą mogły wziąćwoli - ”aby to pies machał ogonem, a nie ogon psem”, udział w nabożeństwach Wielkiego Czwartku, Wiel- udział w konkursie pt. „Nocna iluminacjadla poprawienia kontaktu z  Bogiem, dla zyskania kiego Piątku i Wigilii Paschalnej. Modlitwa, w którejczasu i  dóbr, które moglibyśmy ofiarować bliźnim. Kościoła” ogłoszonym przez Wójta Gminy próbujemy zobaczyć naszą miłość w świetle miłościTak rozumiany post w  sposób naturalny prowadzi Boga, rodzi potrzebę oczyszczenia i  umocnienia, Węgierska Górka oraz Proboszcza Parafiinas do jałmużny. prowadzi do Sakramentu Pokuty. W Wielkim Poście p.w. św. Katarzyny w Cięcinie. Szczegó- Jałmużna to pomoc bliźniemu przez ofiarowanie chodzi o to, aby człowiek spotkał się i ożywił dialog łowy regulamin konkursu dostępny będziemu dobra materialnego czy duchowego. Jałmużna z Bogiem, z bliźnim i samym sobą. Przeżył ten czas na stronach internetowych gminy.w  ten sposób wyzwala nas z  egoizmu, z  myślenia bardziej refleksyjnie, a przez to mądrzej i piękniej.tylko o  sobie, otwiera na potrzeby innych. Uczy NOWINY z GMINY 7
 • 8. Religia Wizyta u Obchody 6 rocznicy w 2003 r. Gromadzi dokumenty dotyczące turystycz- nej strony życia Karola Wojtyły, propaguje tego typu wypoczynek i organizuje uroczystości liturgiczne na Kard. Dziwisza szlakach turystycznych. Staraniem Edycji Świętego Pawła z Częstochowy ukazały się już trzy z dwunastu śmierci „Idźmy śladami Jana Pawła II do celu, którym jest tomów przewodnika po szlakach Polski południowej „Jestem synem tej ziemi”. Przewodniki wydawane Jana Pawła IIJezus Chrystus. Odnajdźmy na Szlakach Papieskich są sukcesywnie; obecnie ukazały się już 3 pierwszesamych siebie…” tomy: t. I – „Tatry”, t. II -„Podhale”, t. III - „Orawa- Człowiek ima się Światła oburącz. Jak wioślarz, (Kardynał Stanisław Dziwisz) -Spisz-Pieniny”, a w najbliższym czasie ukaże się t. IV który prowadzi łódź. – „Beskid Żywiecki”. Każdy (Karol Wojtyła) zainteresowany mógł na miejscu nabyć prezento- Wędrówką za światłem rozpoczęliśmy kolejne waną publikację. spotkanie z cyklu Herbaciarnia Literacka, zorganizo- wane w  szóstą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Na szczególną uwagę Pawła II. Goście zebrani wieczorem 2 kwietnia 2011 zasługiwała również od- roku przemierzali korytarze Szkoły Podstawowej czytana z mistrzowską wy- i Gimnazjum w Węgierskiej Górce, wsłuchując się mową przez księdza Wła- w słowa naszego Papieża. Cytowane teksty nawiązy- dysław Zązla homilia Jana wały do rozdziału 25. Ewangelii św. Mateusza „Sąd Pawła II wygłoszona pod- ostateczny”. Młodzież gimnazjum prowadząca spo- czas pierwszej pielgrzymki tkanie starała się ukazać Jana Pawła II jako człowieka, do Polski na Błoniach Kra- który w swoim życiu stosował się do ewangelicznych kowskich. zasad: głodnego nakarmić, spragnionego napoić, Następnie liczni chorych odwiedzić, nagich przyodziać (…) Te drogo- uczestnicy spotkania wrę- wskazy towarzyszyły mu w Jego drodze do świętości. czali Kardynałowi Dziwi- szowi kwiaty i  upominki związane zwykle z  regio- Naszą wspólną wędrówkę zakończyliśmy na nem, z  jakiego pochodzili. szkolnej auli, gdzie uczennice klasy trzeciej gimna- Ostatnim miejscem spo- zjum zaprezentowały etiudę teatralną Droga więzi. tkania była Sala Włoska w  krużgankach klasztoru Motywami przewodnimi przedstawienia były: sznur Ojców Franciszkanów, miejsce na spokojniejszą wy- – symbol ludzkich więzi, odpowiedzialności i współ- W dniu 5 marca 2011 roku odbyło się doroczne mianę myśli pomiędzy ludźmi, których zbliżył Ojciec pracy oraz chleb – znak pojednania, dobra, ofiary.spotkanie z  Patronem Honorowym Fundacji SzlakiPapieskie Metropolitą Krakowskim Kardynałem Sta- Święty Jan Paweł II. Zebrani przy filiżance kawy czy W  trzeciej części spotkania wysłuchaliśmy roz-nisławem Dziwiszem. Spotkanie rozpoczęło się na herbaty z  krakowskim obwarzankiem w  ręku mieli ważań ks. Władysława Nowobilskiego, który podzie-dziedzińcu Kurii Metropolitarnej w  Krakowie przy możliwość porozmawiać z wieloma różnymi ludźmi lił się z nami swoimi wspomnieniami o Karolu Woj-ul. Franciszkańskiej 3, przed pomnikiem Sługi Bo- sympatykami, twórcami i  propagatorami Szlaków tyle. Wspólną modlitwą zakończyliśmy spotkanieżego Jana Pawła II, gdzie licznie przybyli przedstawi- Papieskich w Polsce. w szkole, by udać się pod obelisk Jana Pawła II. Tam,ciele regionów, gmin i parafii złożyli kwiaty i zapalili Na zakończenie spotkania Pani Prezes Urszula jak co roku uczciliśmy minutą ciszy godzinę śmierciznicze. Własiuk rozdawała autografy wszystkim chętnym, naszego Papieża, poprzedzoną modlitwą i  progra- którzy zakupili przewodnik po Szlakach z cyklu „Je- mem artystycznym przygotowanym przez uczniów Następnie wszyscy udali się do prywat- stem synem tej ziemi”. Szkoły Podstawowej w  Węgierskiej Górce i  Chórnej kaplicy Arcybiskupów Krakowskich na Mszę Szkolny z Zespołu Szkół w Ciścu.św. koncelebrowaną przez Kardynała Dziwisza przy S. Tomiczekwspółudziale kilkunastu kapłanów z całej Polski, któ- U. Figurarzy współpracują z  Fundacją Szlaków Papieskich.Miło było widzieć, że przy ołtarzu z  księdzem Kar-dynałem stali dwaj kapłani z  żywiecczyzny kapelanZwiązku Podhalan ks. Prałat Władysław Zązel z Ka-mesznicy i  Proboszcz z  Ciśca ks. Prałat WładysławNowobilski ubrani w góralskie ornaty. Msza świętasprawowana była w  intencji dziękczynnej za po-myślne zakończenie procesu beatyfikacyjnego SługiBożego Jana Pawła II. W  homilii Kardynał Dziwiszprzypomniał postać Jana Pawła II - mówił o  jegowielkości i  świętości. Wspomniał jakich przeobra-żeń doznała kaplica od czasu, kiedy Ojciec Święty JanPaweł II po raz ostatni sprawował w niej eucharystię;przepięknie zdobiony ołtarz główny, który w srebrnejpłaskorzeźbie ukazuje najważniejsze dla Ojca Świę-tego sanktuaria na świecie, nowe srebrne stacje drogikrzyżowej ręki tego samego artysty, który wykonałołtarz główny. Zgromadzeni modlili się za Kościółi Polskę i prosili Sługę Bożego o dalsze pośrednictwou  Boga w  tych intencjach. Oprawę muzyczną Mszyśw. prowadził Zespół „Wierchy”, który rozpoczął na-bożeństwo od sygnału trąbity. Na zakończenie eu-charystii Kardynał Dziwisz powiedział, iż takiej mu-zyki jeszcze w tej kaplicy nie było, po czym wszyscyzgromadzeni zaśpiewali „Barkę”. Po Mszy św. wszyscy przeszli do apartamentówKurii, gdzie przy słynnym oknie papieskim, odbyłosię spotkanie z Kardynałem Dziwiszem. Pani UrszulaWłasiuk - Prezes Fundacji Szlaki Papieskie zwięźleprzedstawiła sprawozdanie z  działalności na Szla-kach Papieskich w  2010 roku, w  różnych rejonachPolski. Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa powstała 8 NOWINY z GMINY
 • 9. Oświata Uroczystości pełne radości! Dziecko w okresie przedszkolnym znajduje się naetapie, w  którym kształtują się podstawowe relacjespołeczne oraz tzw. inteligencja emocjonalna, któ-rej poziom rzutuje na dalsze funkcjonowanie w gru-pach społecznych. Mając na uwadze dobro młod-szego pokolenia wykorzystujemy jego naturalnośći  spontaniczność podczas organizacji różnego typuuroczystości, mających na celu pogłębianie relacji ro-dzinnych, a także rozwijanie omawianych wcześniejumiejętności. W październiku i listopadzie rodzice mieli moż-liwość uczestniczyć w zajęciach otwartych, w czasiektórych mogli zobaczyć, jak wygląda, i na czym po-lega praca w  przedszkolu. Zaobserwowali równieżswoje pociechy w  grupie rówieśniczej. W  styczniui  lutym zaproszeni zostali szczególni goście – bab-cie i  dziadkowie. Uroczystościom tym towarzyszyłowiele radości i wzruszeń. Grupa maluszków nie tylkopięknie zaprezentowała się przed publicznością,ale też zachęciła gości do czynnego udziału łączniez  podskakiwaniem, klaskaniem, tupaniem i  obro-tami. Ale się działo! Czterolatki i  starszaki przygo-towały iście niebiański występ, którego akcja roz-grywała się w miejscu zwanym „Aniołkowo”. Wśródrzeszy aniołów, dźwięków kolęd i odgłosów dzwon-ków wszyscy czuliśmy się dosłownie jak w NIEBIE.Natomiast pięciolatki oraz dzieci z  oddziału przy strony świata. Na łasuchów czekały słodycze przygo- stawiły program artystyczny. Atmosfera spotkania naSzkole Podstawowej zaprosili gości do świata rycerzy, towane przez personel przedszkola. Wróżba z butami długo zapadnie dzieciom i nam nauczycielom w pa-księżniczek i groźnych bestii, wystawiając sztukę pt. też dostarczyła wielu atrakcji. Najpierw dziewczynki, mięci. Mamy nadzieję, że także przybyłym licznie ro-„Przygody Smoka – Obiboka”. a  potem chłopcy wystawiali swoje buty za drzwi, dzinom dzieci. Kolejne miesiące zapowiadają się równie praco- by dowiedzieć się, kto pierwszy wyjdzie za mąż lubwicie. Już zaczynamy pracować nad przygotowaniem ożeni się. Pomimo tak młodego wieku wszystkimspotkania z  okazji Dnia Mamy i  Taty. Zapewniamy, spieszyło się, by jego but pierwszy przestąpił próg 21. XII. 2010 r- „Wigilijka” - Był to czas w któ-iż efekty pracy dzieci będą, jak zawsze, godne po- sali. Po zakończeniu wróżb wszyscy bawiliśmy się rym myślami i sercem byliśmy blisko Boga. Wspól-dziwu. Chcemy również podkreślić, że przygoto- w  rytm skocznej muzyki jaką była Village People nie z  dziećmi, zaproszonymi gośćmi i  personelemwanie uroczystości w  przedszkolu wymaga od każ- ,,Y.M.C.A.” oraz tak bardzo lubiany przez dorosłych przedszkola zasiedliśmy do Wigilijnego stołu gdziedego (zarówno dziecka jak i  dorosłego) ogromnego LETS TWIST AGAIN. Dzieci szybko zachęciły nie mogło zabraknąć opłatka oraz postnych potraw.wysiłku, wytrwałości, cierpliwości i  zaangażowania swoich nieśmiałych kolegów do wspólnego śpiewu Jak obyczaj stary każe, zanim zaczęliśmy częstowaćwszystkich zmysłów oraz wyeksponowania bardzo i  tańca oraz wymyślania kolejnych rodzajów ruchu się daniami przełamaliśmy się opłatkiem i złożyliśmywielu umiejętności. Jest to bardzo ciężka, wielotygo- do naśladowania. Szybko mijał miło spędzany czas, sobie życzenia i  śpiewaliśmy kolędy. Wieczór wigi-dniowa praca, której owocem są przepiękne, bogate ale czym byłyby ,,Andrzejki” bez lania wosku? Nie lijny to wieczór ze wszech czasów magiczny i  takżew taniec, muzykę oraz „grę aktorską” dziecięce sztuki zabrakło więc na naszym spotkaniu miski z  wodą magiczna Wigilijka była w Naszym Przedszkolu.teatralne. i  roztopionego wosku, a  jako tradycyjny klucz po- Wszyscy nauczyciele chcą również bardzo gorąco służył nam wcześniej wykonany przez nauczycielki 8. II. 2011 r- „Dzień Babci i Dziadka” - To dzieńpodziękować rodzicom, bez których zaangażowania klucz z kolorowego kartonu. Każdy miał okazję do- szczególny w  naszym przedszkolu. Przyszli w  naszenasze przedsięwzięcia nie stałyby na tak wysokim chować tradycji lejąc wosk a potem odczytać wróżbę skromne progi dostojni goście a my byliśmy dumnipoziomie. rzucając cień na ścianę. Nie każdy zdradził tajemnicę, z  tak licznych odwiedzin. Grupa maluszków i  star- jaką niespodziankę szykuje mu nadchodzący rok, szaków wspólnie przygotowali program artystyczny Nauczyciele z  Przedszkola w  Węgierskiej Górce: wszyscy jednak byli zadowoleni i miły nastrój zakoń- pt. „Zielony Kapturek” oraz wiele piosenek i wierszymgr Elżbieta Gawlas, mgr Anna Hądz, mgr Krystyna czyliśmy tańcem do piosenki Las Ketchup ,,Asereje”. dla dziadków. Na początku grupa starszaków w stro-Motyka jach góralskich zaprezentowali taniec regionalny, 6. XII. 2010 r- „Mikołaj” - Nasze przedszkole od- który nauczyli się podczas przeprowadzanych zajęćWażne daty i wydarzenia wiedził Mikołaj. Wszyscy pamiętamy dłużące się dni „Równy start przedszkolaka”. W czasie przerwy kiedy dzieci przebierały się ze strojów regionalnych w stroje listopadowe i oczekiwania na głos dzwonków u sańw Przedszkolu Nr 1 w Ciścu „ Świętego Mikołaja” załadowanych prezentami cią- do inscenizacji, maluszki prezentowali piosenki in- scenizowane ruchem oraz wierszyki paluszkowe. To gniętych, jak głosi legenda, przez zaprzęg reniferów. Dobiegło końca I  półrocze w  naszym Przed- Dzieci zaśpiewały piosenki i  powiedziały wierszyki bardzo miłe kiedy w oku Babci i Dziadka zakręci sięszkolu. Mamy bardzo dużo miłych wspomnień, a  On obdarował ich prezentami w  których znala- łezka ze wzruszenia. Wszyscy bardzo się starali byktórymi pragniemy się z Państwem podzielić. A oto zły się wymarzone prezenty oraz słodkie upominki. pokazać co już potrafią i  jakie niespodzianki przy-nasze wydarzenia: Razem z Mikołajem i jego pomocnicami Aniołkami gotowali dla gości. Dzieci w ten sposób uczą się wy- bawiliśmy się wesoło podczas pląsów oraz tańców. rażania uczuć i szacunku do osób starszych poprzez Wspomnienia z  tego tak długo oczekiwanego i  wy- radosne, wspólne przeżywanie ich święta. Spotkanie 26.XI. 2010 r- „Zabawa Andrzejkowa” - W listo- to zakończyło się wspólnym poczęstunkiem przygo-padzie w naszym przedszkolu odbyła się zabawa An- jątkowego dnia długo pozostaną w pamięci dzieci. towanym przez rodziców, którym bardzo dziękujemydrzejkowa, gdzie został przygotowany szereg wróżb za pomoc.i  zabaw dla wszystkich uczestników naszej zabawy. 20. XII. 2010 r- „Jasełka” - W tym dniu w Przed-Zaczęliśmy tańcem ,Hej ho żagle staw” wykorzystu- szkolu przeżywaliśmy wspólnie z  najbliższymi Ja-jąc muzykę i ruch proponowany przez nauczycielki, sełka. Przygotowania do tego uroczystego spotkania 9. II. 2011 r- „Zabawa karnawałowa” - W naszyma następnie zaprosiłyśmy dzieci do poszczególnych trwały już cały adwent. Na wcześniejszych zajęciach przedszkolu odbyła się zabawa karnawałowa. Kar-stanowisk z  wróżbami. Było dużo śmiechu podczas poznawaliśmy regionalne często kultywowane w na- nawał to okres zimowych zabawy, maskarad i  po-kłucia serduszek z  imionami dziewcząt i  chłopców szych domach tradycje związane z czasem oczekiwa- chodów. Tradycją zabawy karnawałowej jest strój,oraz podczas kręcenia kołem z  wróżbą dotyczącą nia na Święta Bożego Narodzenia. Narodzone Dzie- dzieci były przebrane za różne ulubione postaciepodróży w najbliższym czasie. Z pomocą tanecznych ciątko w ubogiej stajence witali wszyscy i duzi i mali. z bajek. Zabawa karnawałowa rozpoczęła się prezen-kroków w  rytm muzyki przenosiliśmy się w  różne Dzieci przebrane w stroje zaśpiewały kolędy i przed- tacją strojów, po czym wszyscy bawiliśmy się w rytm NOWINY z GMINY 9
 • 10. Oświataskocznej muzyki. W  przerwach czekały na dzieci wania kierujemy również do wszystkich rodziców pizza. Wszystko działo się przy akompaniamenciesłodycze przygotowane przez personel przedszkola. którzy pomogli nam w przygotowaniach. indiańskiej muzyki oraz przewijających się slajdówPodczas tej zabawy nie mogło zabraknąć wszelakich Dyrektor Przedszkola Maria Figura-Motyka z  Ameryki. Tradycyjnie nie obeszło się bez szaleń-konkursów, za które dzieci otrzymywały nagrody. Na czych konkursów i  wyścigów, podczas których po-końcu wybraliśmy Króla i Królową Balu, którzy zo- spadały pióropusze i malowidła spłynęły z policzkówstali nagrodzenia gromkimi brawami oraz ukorono-wani koronami. Nocowanka indiańska podczas łowienia złota z wody. Oto jedne z  konkursów: Łowienie złota, Prze- Opracowała Mgr Anna Łajczak w szkole prawa przez Amazonkę, Wyścig bizonów, Zwijanie zabawek na sznurek, Zręczna łapka... Kolejna szkolna noc za nami. Tym razem Uczniowie zaskoczyli nas swoim zaan- Przedszkolny Dzień Babci zamiast w  młodych alchemików, uczniowie wcie- lili się w Indian. Czy ktoś jeszcze potrafi zrobić łuk, gażowaniem. Włożyli w przygotowanie wioski wiele pracy. Wykazali się niesłychaną pomysłowością i ta- i Dziadka w Żabnicy zbudować wigwam, zrobić swój totem? czy ktoś wie lentem w wykonaniu stroi i ozdób. Nie przypuszcza- jak żyły plemiona Indian? Większość z nich zniknęła łam że ten temat tak ich pociągnie, a wydawać by się Dzień 18.02.2011 był dla naszych przedszkola- bez śladu, niektóre przetrwały w szczątkowej formie mogła że kultura Indian dawno umarła i jest odległaków dniem niezwykłym. W tym dniu po raz pierw- a jeszcze inne nadal trwają, opierając się rozbuchanej współczesnym dzieciom.szy świętowaliśmy wszyscy razem w  Domu Ludo- cywilizacji. Pozostała bogata kultura, pamięć przod-wym w Żabnicy tak lubiane i wdzięczne święto jakim ków i  przekazana ustnie tradycja... postanowiliśmy Dziękujemy wszystkim nauczycielomjest Dzień Babci i  Dziadka. Przedszkole w  Żabnicy ją zgłębić. Pamiętajmy, że to wśród pierwszych In- i rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowaniew roku szkolnym 2010/2011 liczy 84 przedszkolaków diańskich plemion narodziła się jedna z pierwszych nocy, przede wszystkim poprzez dostarczenie róż-tj cztery grupy pod opieką sześcioosobowej kadry cywilizacji... Na początku nic nie wiedzieliśmy o In- nych materiałów plastycznych. Po raz kolejny prze- dianach. Uczniowie konaliśmy się ze w uczniach drzemie wielki, twórczy przeszli eliminacje, potencjał i chęć działania, trzeba im tylko dać pole do zapoznając się z  tek- działania. stem legend Indiań- Agnieszka Kruczyńska - Kędzioł skich, opowiadają- cym o  powstaniu wodospadu Niagary Naukowe wyprawy oraz o  „bobrowym zawiniątku”. Przeszli młodzieży w północne test a  najlepsi mieli zaszczyt wzięcia i południowe zakątki Śląska udziału w Indiańskiej Nocowance. „Wprowadzając zmiany w  rutynę życia, po- zwalasz aby narodził się w  tobie nowy człowiek” Celem P. Coehlo było poznanie kul- tury plemion Indian Ameryki Północnej Myśląc o wprowadzeniu innowacji, która i  Południowej. Efek- odświeży szkolne życie, postanowiłam że międzysz- tem pracy uczniów kolna współpraca i wymiana będzie właściwą drogą. była wioska indiań- Szkoła rzadko stwarza możliwość uczniom wymiany ska, która po kilku wiedzy i  doświadczeń z  uczniami innej szkoły, od- godzinach pracy sta- ległej a  jednocześnie położonej w  tym samym wo-nauczycielskiej. Wiemy ile znaczą babcie i dziadko- nęła w  szkolnym korytarzu. Uczniowie podzieleni jewództwie. Motywacją było również ciągłe zainte-wie dla naszych przedszkolaków oraz jak ważną po- na plemiona noszące prawdzie nazwy plemion in- resowanie uczniów formą zajęć terenowych. Orazzycję zajmują wnuki w życiu dziadków. Każda grupa diańskich, realizowali zadania. Opierając się na tek- potrzeba ukazania uczniom różnorodnych walorówdzieci na ten dzień przygotowała swój program arty- stach źródłowych każde plemię przygotowało: strój, krajobrazowych i  kulturowych województwa, w któ-styczny który łączył ze sobą wątek miłości, radości, złożony z  koszuli, pióropusza i  mokasynów, własny rym mieszkają.wdzięczności a  przebiegał w  atmosferze Świąt Bo- wigwam (stelażem były namioty a nich porozkładane Zadaniem uczniów jest przygotowanieżego Narodzenia. Występ rozpoczęły dzieci z grupy prześcieradła, malowane przez uczniów).Totem, Ła- informacji o  swoim regionie w  formie prezentacjiZielone Żabki które przedstawiły Jasełka, z wykorzystaniem technik multimedialnych,grupa Biedroneczki kolędowała z  gwiazdą różnych technik plastycznych oraz panto-śpiewając piękne “stare” kolędy i  pastorałki, mimy. Z  gotowymi projektami dzieci udająnasze maluszki Krasnalki zapukały do szopki się na „wymianę” wiedzy oraz warsztatyprogu ,żeby pieśń zaśpiewać Bogu ,natomiast przyrodnicze do uczniów współpracującejSłoneczka przygotowały piosenki i wierszyki szkoły. Spotkanie jesienne odbędzie się nana Dzień Babci i Dziadka. Gromkie brawa dla terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowegodzieci oraz radość i łezka w oku zaproszonych w Beskidzie Żywieckim w schronisku Kubie-gości świadczyły o tym, że występ się bardzo sówka na trasie na Krawców Wierch, nato-podobał. Brawa skierowane były również dla miast wiosenne odbędzie się na terenie Parkunauczycielek, które przygotowały tę piękną Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartąuroczystość tj. B. Dziedzic, A. w  schronisku młodzieżowym w  Pawełkach.Nowak- Ziółkowskiej, B. Marszałek, E. Kozieł, Pierwszy dzień spotkania przeznaczony bę-J. Kupczak, naszego absolwenta J Bednarza , dzie na przedstawienie przygotowanych pre-kapeli z Żabnicy oraz pań, które nam akom- zentacji o regionach. Uczniowie wezmą rów-paniowały, które współpracują z  naszym nież udział w  warsztatach doświadczalnychprzedszkolem w  ramach projektu Równy poświęconych zagadnieniom przyrodni-start przedszkolaka współfinansowany przez czym. Drugi dzień obydwu spotkań poświę-UE. Po występie dzieci, wszyscy zasiedli do cony będzie na zajęcia terenowe na ścieżcespożywania słodkiego poczęstunku, a  kapela pacz snów, Ozodby-koraliki własnej roboty, Malowi- dydaktycznej „Brzoza”, gdzie w  głębi lasu wśród 40góralska z  Żabnicy grała nam pięknie kolędy. Bar- dła twarzy, Łuki wykonane własnoręcznie z  dostar- letnich sosen kwitną rododendrony oraz na szlaku nadzo się cieszymy, że nasze Babcie i  Dziadkowie tak czonych przez nauczycieli gałązek, Taniec i  okrzyk. Krawców Wierch w Beskidzie Żywieckim.licznie przybyli, dziękujemy również za udział w na- Pantomima przedstawiająca legendę: dlaczego jeżo-szej uroczystości ks. Proboszczowi Jackowi Jaskierni Kontakt internetowy poprzedzający spo- zwierz ma kolce. Około 20:00 plemiona były gotowei Siostrze Benignie oraz przybyłym gościom z Urzędu tkania stworzy szansę wymiany doświadczeń, stopnia i każde zasiadło przed swoim wigwamem z wodzemGminy, dziękujemy za udzielenie gościnności kie- postępu w zbieraniu informacji i zdobywaniu wiedzy na czele. Rozpoczęły się konkursy i prezentacja do-rownictwu Straży Pożarnej, bardzo duże podzięko- na temat własnych regionów. Ogromnego znaczenia robku. Później wspólny, nieindiański posiłek, czyli 10 NOWINY z GMINY
 • 11. Oświatanabiera fakt, że uczniowie podczas zajęć studyjnychprzebywają poza szkołą, w nowym, czasami niezna- Szkoła prawdziwie radosna chęcają do kolejnych programów. Irena Lach Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wę-nym im otoczeniu. Mają kontakt z  innym środo- gierskiej Górce Kiedy dziecko przekracza po raz pierw-wiskiem kulturowym i  społecznym. Takie warunki szy progi szkoły, chcemy mieć pewność, że lata którepozwalają rozwijać im nowe zdolności – orienta- w niej spędzi będą tak samo szczęśliwe i radosne, jakcji w  terenie, radzenie sobie w  nowym środowisku.Wszystko to sprzyja ich integracji, jest korzystne dla te wcześniejsze, gdy chodziło do przedszkola. Szkolny Klubuczniów, mogą tam zaprezentować swoje umiejętno-ści w innych dziedzinach życia. Rozwiązując zadania Chcemy spełnić oczekiwania rodziców, dążąc, by szkoła była bezpieczna i  przyjazna uczniowi. By Bezpieczeństwa – Mojadzieci mogą współpracować ze sobą. Stają się spon- każde dziecko mogło uczestniczyć w  interesujących droga do szkołytanicznymi twórcami – tylko od nich zależy to czy zajęciach i mogło kształcić przydatne umiejętności.osiągną sukces. Pojawia się zdrowa rywalizacja i chęć Tej pewności dodała nam realizacja rzą- Jednym z zadań wynikających z programu profi-wymiany doświadczeń. Uczniowie rozwiną również dowego programu „Radosna szkoła”. Pozyskaliśmy laktycznego jest kształtowanie bezpiecznego i właści-niezwykle ważną w dzisiejszym świecie umiejętność maksymalną kwotę w wysokości 17.998 zł na zakup wego zachowania wśród uczniów. Szkoła Podstawowaprezentowania wiadomości, komunikacji i  współ- pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w szkole. im. Obrońców Węgierskiej Górki w  Węgierskiejpracy w obcym środowisku. Górce w  miesiącu lutym Moja innowacja otwiera uczniom furtkę przystąpiła do międzyna-do poznania innych zakątków województwa. Szkoła, rodowej akcji Szkolnegojako placówka, poszerza swoje horyzonty, obszar Klubu Bezpieczeństwa.działania oraz ma możliwość porównania swojego Podejmujemy działaniadziałania z  inną placówką. Pojawia się możliwość mające na celu poprawęrealizacji projektów w  skali województwa, w  które bezpieczeństwa ruchumożna zaangażować kolejnych uczniów. drogowego i  promujemy tę problematykę w środo- Agnieszka Kruczyńska - Kędzioł wisku lokalnym. Rozp o częliśmy Niecodzienna lekcja swoje zadania od zor- ganizowania szkolnego przyrody konkursu bezpieczeństwa, który przebiegał w  II eta- Program reintrodukcji, prowadzony od pach: konkurs plastycznydwóch lat na terenie podległym Kołu Knieja, ma pt. ”Moja droga do szkoły-celu zasilenie populacji bażanta, który jest sprzymie- -miejsca szczególnie nie-rzeńcem rolników i ozdobą polskich lasów. W ubie- bezpieczne” i  konkursgłym roku lasy w  okolicach Cięciny wzbogaciły się wiedzy o  ruchu drogo-o  250 osobników. Tym razem dzieci miały okazję wym. Podsumowanie obuzobaczyć, jak się je wypuszcza w miejscach, które od konkursów odbyło się nateraz będą ich domem. Myśliwi z Kniei pokazali też szkolnym apelu. To przed-uczniom, czym różnią się samica i  samiec bażanta, sięwzięcie zrealizowali-opowiedzieli o zwyczajach ptaków i roli, jaką pełnią Stworzyliśmy warunki do utworzenia nowej sali śmy przy współudziale firmy Żywiec Zdrój, któraw  ekosystemie. Dodajmy, że myśliwi odstrzeliwują zabaw pod względem wyposażenia i aranżacji prze- umożliwiła uczniom obejrzenie spektaklu teatral-wyłącznie część kogutów dla zachowania czystości strzeni na potrzeby najmłodszych uczniów, dając nego. Uczniowie poprzez zabawę lepiej zrozumieligatunku – by blisko spokrewnione ptaki nie krzyżo- prawo wyboru rodzicom czy do szkoły posłać swoje zasady ruchu drogowego. Nagrodami były książkiwały się między sobą, co osłabia całą populację. Pro- dziecko w wieku sześciu, czy raczej siedmiu lat. Za- i nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Żywiecwadzący reintrodukcję tłumaczyli też, jak pożytecz- kupione pomoce dydaktyczne zapewniają możliwość Zdrój, którą reprezentowała pani Małgorzata Myszkanym ptakiem jest bażant, w  jaki sposób i  dlaczego organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi i OPG w Węgierskiej Górce, który reprezentował panprowadzi się podobne akcje, w  jaki sposób myśliwi potrzebami rozwojowymi dzieci, organizację zajęć dyrektor Marcin Biegun.dbają o zwierzęta oraz jakie są zasady etyki łowiec- usprawniających koordynację wzrokowo – ruchową i  małą motorykę. Ką- ciki tematyczne edu- kacji polonistycznej, matematycznej, spo- łecznej, przyrodniczej czy muzycznej zachę- Takie przedsięwzięcia przyczyniają się do po- cają do zabaw i  zajęć prawy bezpieczeństwa naszych uczniów w  różnych z rówieśnikami. sytuacjach. Po intensywnym Opiekunowie akcji: Dorota Waligóra, Bogusława ruchu i  zabawie każde Gawlińska dziecko ma możliwość wyciszenia i relaksu czy indywidualnej pracy. Temu służy obszar sali, w  którym znajduje się sprzęt pozwalający na rozwijanie uzdolnień i  zainteresowań, a  jed- nocześnie umożliwia odpoczynek i  wycisze- nie na „pufach rehabi- litacyjnych”. Uczniowiekiej. Ptaki zostały kupione w specjalnej hodowli tzw. z wielką radością uczestniczą w zajęciach prowadzo-dzikiej, w której dorastały w naturalnym otoczeniu. nych przez nauczycieli kształcenia zintegrowanegoProgram wspiera Firma „Żywiec Zdrój S.A.”, która i nauczyciela wychowania fizycznego.sfinansowała zakup bażantów, a  jej pracownicy po- Realizacja programu „Radosna szkoła”,magali w sprawnym przeprowadzeniu akcji. jak i od trzech lat realizowany projekt unijny „Pierw- OPGWG sze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły i za- NOWINY z GMINY 11
 • 12. Oświata Sukces uczennicy mieszkańców Żywiecczyzny oraz Kresowiaków eks- patriowanych ze wschodnich obszarów II Rzeczypo- III przygotowywana przez p. Halinę Dyrlagę została laureatka z fizyki, a Barbara Babicka przygotowywana z Gimnazjum w Ciścu spolitej zwanych obecnie Kresami, którzy w  woje- wództwie śląskim znaleźli swoją Ojczyznę. przez p. Małgorzatę Golec finalistką z biologii. Jest się kim szczycić! w wojewódzkim konkursie W  II etapie konkursu wzięło udział 98 uczniów Ponadto uczniowie zostali nagrodzeni w Między- historycznym gimnazjów i szkół średnich z województwa śląskiego. Finalistkami zostały m.in. uczennice Gimnazjum narodowym Konkursie „Mieszkam w Beskidach” or- ganizowanym przez GOK w Świnnej. I miejsce wśród w Ciścu: Barbara Babicka z klasy III b oraz Karolina gimnazjalistów otrzymały Patrycja Żyrek i  Karolina 8 grudnia 2010 roku w Sali Marmurowej Urzędu Białoń z kl. III. Drugą lokatę zdobyły Małgorzata Śle- Białoń z  klasy III a. Ogłoszenie wyników oraz uro-Wojewódzkiego w  Katowicach odbyła się uroczysta ziak i  Kamila Bednarz. Ponadto uczniowie Tomasz czyste wręczenie nagród i  dyplomów uczestnikomgala wręczenia nagród uczestnikom konkursu pt. Motyka i Kamila Bednarz otrzymali nagrody dodat- konkursu połączone z  konferencją naukową odbę-”Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 w prezenta- kowe. Uczniowie ci przygotowywali prace na konkurs dzie się 8 kwietnia 2011 w  Regionalnym Ośrodkucji multimedialnej”. na zajęciach unijnych ze sztuki prowadzonych przez Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach o go- Konkurs ten został zorganizowany przez dzinie 1100. p. Barbarę Pydych i p. Małgorzatę Golec.Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej-Zarząd Z kolei na zajęciach z ICT wychowankowie dosko- mgr Monika TetłakOkręgu Śląskiego w Katowicach, Stowarzyszenie Pa- nalili umiejętności informatyczne, które potem wyko-mięci Armii Krajowej w  Bielsku-Białej oraz Regio- rzystali biorąc udział w Międzynarodowym Konkur-nalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”w Bielsku-Białej z okazji 71 rocznicy utworzenia Pol- Konkurs rozstrzygnięty!!! sie Informatycznym „Bóbr” i Powiatowym Konkursie Informatycznym „Ikar.”skiego Państwa Podziemnego. Patronat nad konkur- W dniu 22 marca 2011 r. odbył się II etap Gmin- Konkursy gminnesem objęli: Śląski Kurator Oświaty - Stanisław Faber,Dyrektor IPN- Oddział w  Katowicach - Andrzej nego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej zorgani- W ramach zajęć projektowych nauczyciele organi-Drogoń oraz Poseł Rzeczypospolitej Polskiej - Jacek zowanego przez Zespół Szkół Publicznych w  Ciścu zują ciekawe konkursy obejmujące swoim zasięgiemFalfus. pod kierunkiem Pani Magdaleny Śliwy oraz pod szkoły naszej gminy. Na uwagę w  I  kwartale 2011 honorowym patronatem Posłanki do Parlamentu roku zasłużyły zwłaszcza dwa z nich: „Stara historia, Konkurs był adresowany do uczniów szkół gim- Europejskiego Pani Małgorzaty Handzlik. Do etapu nowy slajd” zorganizowany przez Gimnazjum im.nazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wojewódz- zakwalifikowali się: - Brygida Gielata, Katarzyna Ma- K.K. Baczyńskiego w Węgierskiej Górce i konkurs natwa śląskiego. Ochotnicy mieli wykonać prezenta- chała, Wojciech Talik (gimnazjum Cięcina), - Mo- pracę literacką, dla której inspiracją miało być życiecję multimedialną związaną z tematyką działalności nika Grzelak, Aleksandra Kąkol, Dominika Tyrlik i nauczanie Adama Chmielowskiego – brata AlbertaPolskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny (gimnazjum Cisiec), - Filip Górecki, Beata Pytlarz, – organizowany przez Gimnazjum w Żabnicy. W obuświatowej. Spośród nadesłanych ponad 280 prac Klaudia Szczotka (gimnazjum Żabnica). tych konkursach wzięli udział uczniowie z Ciśca, zdo-zostali wyłonieni laureaci oraz wyróżnieni w dwóch I  miejsce w  konkursie zajęła Dominika Tyrlik, bywając wyróżnienia.kategoriach: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.Na szczeblu gimnazjalnym miejsce I zajął Kornel Li- II – Gielata Brygida, a III – Machała Katarzyna. Na- W II kwartale 2011 roku Gimnazjum w Ciścu za-zurej z Gminnego Gimnazjum w Bojszowach, miej- grodą główną za zajęcie I miejsca jest wycieczka do prosi do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim,sce II zdobyli Robert Górny z Gimnazjum nr 3 w Ry- Brukseli dla zwycięzcy i opiekuna, która którego celem będzie, podobnie jak w  konkursachbarzowicach oraz Ewa Spannbauer z  Gimnazjum zostanie wręczona 7 kwietnia 2011 r. na Hali Spor- organizowanych przez gimnazja z Węgierskiej Górkiw  Jasienicy. Laureatkami miejsca III zostały Alek- towej w  Węgierskiej Górce przez Panią Magdalenę i  Żabnicy, poszerzenie wiedzy o  życiu i  twórczościsandra Grajdek z Gimnazjum nr 1 w Czechowicach- Prochownik. W tym dniu zostaną również wręczone patrona szkoły. W przypadku szkoły w Ciścu – Jana-Dziedzicach oraz uczennica Gimnazjum w  Ciścu nagrody rzeczowe za II i III miejsce oraz dyplomy Pawła II.- Aleksandra Szczotka, która przygotowała pracę na dla uczestników i opiekunów konkursu. Dla gimnazjalistów w I kwartale 2011 roku orga-temat „Polskie Państwo Podziemne-tajne nauczanie”, Gratulujemy wszystkim uczestnikom wiedzy na nizowano także zajęcia pozaszkolne. W  czasie feriipod okiem mgr Moniki Tetłak. Nagrodzeni ucznio- temat Unii Europejskiej i jej krajów oraz zachęcamy zimowych uczniowie odwiedzili Studio Filmów Ry-wie otrzymali aparaty cyfrowe, sprzęt DVD, odtwa- do brania udziału w następnych konkursach! sunkowych w  Bielsku-Białej oraz Muzeum Miejskierzacze MP3, pakiety książek oraz dyplomy. W trakcie Magdalena Śliwa w  Żywcu, gdzie uczestniczyli w  zajęciach warsztato-uroczystości uczestnikom gali zaprezentowano zwy- wych z ceramiki „Nie święci garnki lepią” oraz w spo-cięskie prezentacje. tkaniu tematycznym o  zwyczajach kolędniczych na Galę uświetniła obecność organizatorów Poza szkołą dzięki „Lepszym Żywiecczyźnie. Zapaleni sportowcy mieli także możliwość szuso-konkursu, fundatorów nagród oraz żołnierzy ArmiiKrajowej-honorowych gości. Głównymi bohaterami Gimnazjom” wać po stokach górskich Istebnej. W lutym odwie-uroczystości byli jednak zwycięzcy konkursu, którzy dzili OPG w Węgierskiej Górce, by obejrzeć wystawęwłożyli wiele wysiłku w przygotowanie swoich prac. Zajęcia unijne nie do przecenienia! Dzięki nim fotograficzną autorstwa Daniela Franka z Żabnicy. uczniowie zdobyli laury w  konkursach, wzbogacili W  marcu 45 uczniów kibicowało zawodnicz- mgr Monika Tetłak wiedzę, odwiedzili ciekawe miejsca. Projekt eduka- kom BKS Aluprof w  Bielsku-Białej. Mecz dostarczył cyjny „Lepsze gimnazja” pilotowany przez Urząd uczniom niezapomnianych wrażeń. Przede wszyst- Gminy w  Węgierskiej Górce jest realizowany od Sukcesy uczennic I  2010 r. we wszystkich gimnazjach na terenie wy- kim zobaczyli, że kibice nie muszą kojarzyć się z roz- rabianiem tylko dobra zabawą. z Gimnazjum w Zespole mienionej gminy. W gimnazjum w Ciścu opieką ob- jętych jest 74 uczniów, którzy mają możliwość roz- Zwieńczeniem wycieczek w marcu była eskapada do Krakowa, której celem było zapoznanie się z histo- Szkół Publicznych w Ciścu wijać swoje zdolności i zainteresowania na zajęciach z  języka polskiego, chemii, geografii, matematyki, rią grodu w  nowo otwartym oddziale Muzeum Hi- biologii, ICT, sztuki i sportu. Szeroka oferta pozwala storycznego Krakowa – Podziemiach Rynku i wizyta 15 marca 2011 roku w Regionalnym Ośrodku Do- na Wawelu.skonalenia Nauczycieli WOM w  Katowicach odbył każdemu chętnemu dziecku znaleźć coś dla siebie.się II etap wojewódzkiego konkursu historycznego I tak, kiedy jedni przeprowadzają doświadczenia che- mgr Lucyna Zaczkowska„Wypędzenia, wywózki, martyrologia i  zwycięstwa miczne, inni robią kwiaty z bibuły, kontynuując miej-Polaków w latach 1936-1956”. Patronat nad konkur- scową tradycję, a jeszcze inni polemizują nasem objęli: Stanisław Faber -Śląski Kurator Oświaty temat poezji. Zatem, dla każdego coś odpowiedniego. 150 – lecie istnieniaoraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w  Kato-wicach. Współorganizatorami natomiast byli: Re- Praca w  małych grupach z  uczniami zaintereso- wanymi realizowaną tematyką, przyniosła spodzie- cisieckiej szkołygionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM wane efekty. Wymiernym sukcesem wychowanków „Jak szybko mijają chwilew  Katowicach, Towarzystwo Miłośników Lwowa są wysokie lokaty w  konkursach przedmiotowychi  Kresów Południowo-Wschodnich w  Bytomiu organizowanych przez Kuratorium Oświaty w  Ka- Jak szybko mija czas…”a także Związek Sybiraków Odział w Katowicach. towicach. Wyniki cisieckiej młodzieży pozwalają lo- Słowa wspominanej piosenki najczęściej towa- Tematyka konkursu obejmowała losy mieszkań- kować tę szkołę najwyżej w gminie, zważywszy że do rzyszą uczniom opuszczającym mury szkolne, tym tutejszego gimnazjum uczęszcza tylko 81 uczniów. razem jednak cisną się na usta, jeśli pomyśleć o zbli-ców województwa śląskiego w czasie II wojny świa- A teraz konkrety: uczeń kl. II Bartłomiej Kliś przygo- żającym się jubileuszu 150- lecia istnienia szkołytowej, którzy byli wypędzeni, wywiezieni, wysiedleni towywany przez p. Małgorzatę Pajestkę został laure- w  Ciścu. 4 czerwca 2011 r. placówka ta nie będzieze swych domów. Problem ten dotyczy Ślązaków, atem konkursu z geografii, Aleksandra Szczotka z kl. żegnać, lecz przywita liczne grono zaproszonych ab- 12 NOWINY z GMINY
 • 13. Oświata konkursu wykonywali pio- angażowani są w  te zadania prawie wszyscy ucznio- senki góralskie, wykazywali wie naszej szkoły, bo każdy z  nich może wśród nich się wiedzą z  zakresu pieśni, znaleźć to co go najbardziej interesuje, co jest mu bli- tańca oraz gwary ludowej, skie, jakie umiejętności chce kształcić i rozwijać, bądź a  także dodatkowymi umie- z czego chce podnieść poziom swojej wiedzy. Ucznio- jętnościami. Na scenie wy- wie mają możliwość uczestnictwa w 16 rodzajach zajęć stąpiło dwunastu utalentowa- pozalekcyjnych. nych uczestników. Wszyscy Obok zajęć związanych z doskonaleniem umiejęt- prezentowali wysoki poziom ności przedmiotowych takich jak język polski , histo- artystyczny. Z przyjemnością ria, ICT czy przedmioty matematyczno – przyrodni- obserwowaliśmy ich zmaga- cze, uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania nia oraz wsłuchiwaliśmy się na zajęciach nauki gry na gitarze, na skrzypcach, tańcu w  góralską nutę. W  trakcie nowoczesnym, zajęciach plastycznych, zajęciach burzliwych obrad jury, przy- dziennikarsko – językowych i różnorodnych formach szedł czas na nauczycieli, dla zajęć sportowych. Każdy z  uczniów może skorzystać których uczniowie przygoto- z  pomocy psychologa i  pedagoga, którzy w  porozu- wali specjalne konkurencje. mieniu z rodzicami i nauczycielami szukają rozwiązań Jako jedne z  pierwszych nasolwentów, byłych nauczycieli i dyrektorów, pracow- dla pojawiających się problemów tych dużych i  tych scenę zostały wywołane Paniników obsługi oraz wszystkich sympatyków i przyja- małych, ale dla dziecka jednakowo ważnych. Jadwiga Dziedzic oraz Pani Agnieszka Barcik-Gąsio-ciół związanych ze szkołą. rek, których zadaniem było rozszyfrowanie wyrazów Oprócz zajęć pozalekcyjnych uczestnicy projektu Uroczystość będzie miała charakter podniosły, gwarowych. Kolejna konkurencja zatytułowana była skorzystali również z  zajęć pozaszkolnych. Grupa 30a rozpocznie się o godz. 1000 Mszą świętą w Kościele "kto pierwszy ten lepszy". Pani Lidia Paciorek-Ficoń uczniów w okresie ferii zimowych uczestniczyła w za-pod wezwaniem M. Kolbego w Ciścu. Po niej nastąpi oraz Pani Renata Śliwa, musiały jak najszybciej przy- jęciach sportowych na sztucznym lodowisku w Oświę-przemarsz ze sztandarem szkolnym do budynku Ze- odziać na siebie strój góralski, dopinając wszystko na cimiu. Dla większości z nich było to pierwsze zetknię-społu Szkół Publicznych. Tam odbędzie się uroczyste ostatni guzik. Całkowitym zaskoczeniem była ostatnia cie z  taką formą spędzania wolnego czasu i  nie ladaotwarcie obchodów, przemówienia okolicznościowe konkurencja, w  której Pan Marcin Lipiec oraz Pani frajdą. Uczniowie zwiedzili również zamek w Oświę-oraz część artystyczna przygotowana przez uczniów Katarzyna Kliś musieli przemierzyć tanecznym kro- cimiu, gdzie z przewodnikiem poznawali zbiory mu-i  nauczycieli. Około godz. 1400 goście będą mogli kiem pięknego poloneza. Zmagania nauczycieli wy- zealne zamku, historię i legendy związane z tym mia-zwiedzić szkołę oraz spotkać się ze swoimi kolegami, wołały wiele radości wśród publiczności. Po naradzie, stem.koleżankami i  wychowawcami. O  godz. 1700 orga- jury ogłosiło wyniki konkursu muzycznego. Pierwsze Praca z uczniami przynosić zaczyna również wy-nizatorzy zapraszają na występ zespołu „Małe Cisy” miejsce zajęły uczennice Patrycja Figura i  Gabriela mierne efekty „szkolne”, a  są nimi wyniki tegorocz-oraz innych zespołów szkolnych. Następnie wystąpi Juraszek, które podbiły serca jury piosenką zespołu nej klasyfikacji śródrocznej. Zachowanie wzoroweorkiestra dęta z Milówki, a uroczystości zakończymy Golec uOrkiestra "Creazy is my life" oraz choreografią. uzyskało o 15% więcej uczniów niż w roku ubiegłym.zabawą taneczną do białego rana. Zwyciężczynie konkursu otrzymały darmowe obiadki Spadła o  60% liczba ocen najniższych z  zachowania. w  Szkole Podstawowej w  Cięcinie przy naszym gim- Nie do przecenienia jest tutaj praca naszego pedagoga Jubileusz stał się także okazją do wydania pa- nazjum. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali kuponymiątkowej książki o  szkole w  Ciścu autorstwa byłej i psychologa. W klasyfikacji z nauczania sukcesem jest podarunkowe na pizzę, których sponsorem była firma wzrost liczby ocen celujących o  50% i  spadek liczbypani dyrektor Anny Tomzik. Publikacja ukaże się tuż Tenit oraz przepiękne dyplomy pamiątkowe. Po wrę-przed obchodami i będzie cenną pamiątką dla przy- ocen najniższych. czeniu nagród wspólnie odśpiewaliśmy hymn Szkółszłych pokoleń. Tischnerowskich i przeszliśmy do kolejnej części uro- Uczniowie aktywnie uczestniczą w  konkursach mgr Ewelina Witos czystości. Uczniowie naszego szkolnego kółka teatral- organizowanych w szkole, gminie, powiecie, ale i tych nego odegrali współczesną sztukę "Czerwony kap- o najwyższej randze organizowanych przez Śląskiego turek szuka księcia". Młodzi aktorzy zaprezentowali Kuratora Oświaty. W tym roku szkolnym aż z trzech "Folkowa Zadymka” wysoki poziom artystyczny, przygotowali wspaniałe przedmiotów (matematyki, fizyki, geografii) ucznio- wie doszli do finału wojewódzkiego tych konkursów. stroje i  rozśmieszyli publiczność do łez. Po zakoń- Święto Szkoły czeniu części artystycznej głos zabrali nasi szanowni Z  dwóch przedmiotów, matematyki i  fizyki, mamy goście Pan Leon Figura - wiceprzewodniczący Rady laureata konkursów na szczeblu województwa – Pawła "Urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu. Gminy Węgierskiej Górki oraz Pani Sabina Tomiczek Dyrlagę. Daje to ogromną satysfakcję uczniowi i na-Dzieciństwo i  młodość spędził w  Łopusznej..." tymi - Sekretarz Gminy Węgierskiej Górki. Święto Szkoły uczycielom (od matematyki Pani Katarzyna Kliś a odsłowami rozpoczął swoje kazanie ksiądz Robert Nie- zakończył nasz Pan Dyrektor Tomasz Juraszek, który geografii Pani Katarzyna Faber - Caputa), jest powo-dziela, które wygłosił 14 marca 2011 roku w  starym pogratulował organizatorom i uczestnikom konkursu dem do dumy (GRATULACJE DLA PAWŁA) alezabytkowym Kościółku p.w. św. Katarzyny w Cięcinie. muzycznego, aktorom oraz nauczycielom, którzy i wymierne korzyści dla ucznia, który z części mate-Msza św. sprawowana była w intencji św.p. zmarłego przygotowali tegoroczną uroczystość - Pani Annie matyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnegoPatrona naszego gimnazjum ks. prof. Józefa Tischnera Musioł oraz Pani Barbarze Firlej. Składamy serdeczne uzyskuje „z urzędu” i bez pisania maksymalną liczbęoraz całej naszej społeczności szkolnej. Ksiądz Robert podziękowania wszystkim, którzy obchodzili wraz punktów – 50, więc warto pracować. W  ogólnopol-Niedziela w wygłoszonym kazaniu przywołał najważ- nami Święto Szkoły, Dyrektorom Szkół Podstawo- skim konkursie literackim „Tischnerowskie Ślady”niejsze wydarzenia z życia Patrona. Uświadomił nam, wych w  Cięcinie Panu Andrzejowi Łąckiemu i  Panu uczeń Wojciech Talik uzyskał II miejsce wśród gim-że ksiądz Tischner był kochającym, wspaniałym czło- Wojciechowi Jeleniowi, Panu Januszowi Figurze, który nazjalistów. W konkursie powiatowym z fizyki organi-wiekiem, który dla niejednego z  nas mógłby stać się reprezentował Radę Rodziców oraz Panu Józefowi Żur zowanym przez Gimnazjum w  Juszczynie uczniowieautorytetem. Ksiądz Robert poruszył również bardzo - Radnemu Gminy Węgierskiej Górki, a także wszyst- naszej szkoły Julia Murańska i Wojciech Talik zostalitrudny temat wolności, o której tak często mówił pro- kim przybyłym gościom. Było nam niezmiernie miło zwycięzcami. Przeprowadzono również cały szeregfesor Tischner. Po Mszy św. wszyscy udaliśmy się do spędzić ten czas wraz z Wami. Do zobaczenia za rok konkursów na szczeblu gminy, w których nasi ucznio-naszego gimnazjum na uroczysty apel z okazji Święta z góralskim pozdrowieniem Hej! wie zostali laureatami lub otrzymali wyróżnienia. ByłySzkoły. Przywitały nas serdecznie dwie przeurocze Patrycja Klima to konkursy literackie, językowe, informatyczne i pla-prowadzące, ubrane w  strojach góralskich - Aneta styczne. O  ich wynikach można przeczytać na stro-Kupczak oraz Marta Jurasz. Uczennice zaprosiły nach internetowych naszego gimnazjum oraz na stro-nas na góralską biesiadę - "Zadymka folkowa", pod-czas której odbył się konkurs pieśni, tańca, muzyki Gimnazjum w Cięcinie, nie projektu „Lepsze Gimnazja”. Aktywność fizyczna naszych uczniów i praca na-oraz gwary ludowej. Wpierw, aby ożywić atmosferęwspólnie zaczęliśmy śpiewać piosenki zespołu Golec co słychać ? uczycieli również przyniosły efekty. Drużyny dziew- cząt wygrały eliminacje gminne w piłce siatkowej orazuOrkiestra, już po chwili mury naszego gimnazjum W  styczniu br. weszliśmy w  drugi rok realiza- piłce ręcznej, co dało kwalifikację do zawodów powia-zatrzęsły się i  wypełniły radością. Następnie prowa- cji Projektu „Lepsze Gimnazja”, realizowanego przez towych. W powiecie uzyskały III miejsce w piłce ręcz-dzące przedstawiły zasady konkursu muzycznego i za- Gminę Węgierska Górka a  finansowanego ze środ- nej. Uczniowie naszej szkoły wygrali również gminneprosiły szanowne jury. W  komisji zasiadał rodowity ków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał zawody w tenisie stołowym.góral ziemi żywieckiej Pan Dyrektor Tomasz Juraszek Ludzki.. W I kwartale tego roku w Gimnazjum w Cię-oraz góralki Pani Mirosława Juraszek i  Pani Jolanta Lidia Paciorek – Ficoń cinie przeprowadzono 724 godziny zajęć szkolnychFigura - nauczycielki naszego gimnazjum. Uczestnicy prowadzonych przez 23 nauczycieli i  trenerów. Za- NOWINY z GMINY 13
 • 14. Oświata Wyjazd Pamięci do uwalanymi zawszonymi kocami, prowizoryczny piec dający namiastkę ciepła...Godna podziwu była po- scy zapaleńcy będą mogli sprawdzić nie tylko swoje umiejętności wspinaczkowe, ale przede wszystkim Oświęcimia stawa naszych uczniów podczas wizyty w obozie. Po- ruszeni atmosferą panującą w Muzeum, losami ofiar odwagę. W  planach mamy wyjazdy do ośrodków edukacji ekologicznej, muzeów i  galerii sztuki, na Jak co roku klasy trzecie Publicznego Gimna- obozu potrafili zgodnie zachować powagę należną warsztaty taneczne i rozgrywki sportowe. Każdy bę-zjum im. K. K. Baczyńskiego miały okazję poznać temu Miejscu i  ludziom zamęczonym tam w  nie- dzie mógł znaleźć coś dla siebie.historię Holokaustu podczas wyjazdu edukacyjnego, wyobrażalnych mękach. Mam nadzieję, że wiedza Sezon zimowy, choć mniej wyjazdowy,którego celem było odwiedzenie Miejsca Pamięci wyniesiona stamtąd utkwi na długo w  ich sercach również spędziliśmy dość intensywnie. W  ramachi  Muzeum Auschwitz-Birkenau założonego na tere- a w pamięci zostanie motto umieszczone na ścianie projektu nasza szkoła zorganizowała spotkanienach byłego niemieckiego obozu zagłady - Auschwitz wewnątrz jednego z  obozowych bloków: Ci, którzy z cyklu Herbaciarnia Literacka pt: Mowa dłoni. ByłoI i Auschwitz-II Birkenau. Obóz ten powstał w 1940 nie pamiętają przeszłości, skazani są na jej powtarza- ono poświęcone problemom ludzi niesłyszących.r. Początkowo przeznaczony był do przetrzymywania nie (George Santayana). O  swojej pracy mówiła pani dyrektor oraz pracow-więźniów politycznych, głównie Polaków. Potem sys- A.K. nice Zespołu Szkół dla Dzieci Niesłyszących w Biel-tematycznie rozbudowywany stał się symbolem Ho- sku Białej.lokaustu - głównym miejscem masowej ekstermina- Zorganizowaliśmy także konkurs na pre-cji około miliona Żydów z całej Europy, a także wielu Od projektu do projektu zentację multimedialną dotyczącą życia i twórczościPolaków, Romów, jeńców radzieckich oraz ofiar in- Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt: Stara historia,nych narodowości. Data jego wyzwolenia to 27 stycz- Jedną z najbardziej ambitnych i skutecz- nowy slajd. Wzięło w nim udział blisko trzydziestunia 1945 r. Dokonała tego 100 Lwowska Dywizja nych metod edukacji jest projekt, czyli samodzielna uczniów ze wszystkich gimnazjów naszej gminy. Naj-Piechoty dowodzona przez generał-majora Fiodora praca uczniów – indywidualna lub zespołowa – nad ciekawsza okazała się praca Joanny Waligóry i Kata-Krasawina. Znajdowało się tam wtedy w  sumie 7,5 zadanym tematem. Może trwać kilka tygodni lub rzyny Mądrali z  gimnazjum w  Węgierskiej Górce.tysiąca więźniów niezdolnych z  powodu skrajnego miesięcy. Rolą nauczyciela jest inspirowanie i nadzo- Również nasze uczennice : Magdalena Bryś i Mariawycieńczenia do marszu. Tych, którzy iść mogli, na- rowanie uczniów, reagowanie, gdy spada motywacja, Jopek zajęły pierwsze miejsce w  Międzyszkolnymziści zmusili do morderczych pochodów do obozów pojawiają się konflikty w  zespole. Projekt to także Przeglądzie kolęd i pieśni świątecznych w języku an-w głębi Rzeszy, zwanych odtąd Marszami Śmierci. przygotowanie do dorosłego życia – w  wielu zawo- gielskim i  niemieckim organizowanym przez Gim- Nasi uczniowie przeszli przez główną bramę dach już dziś pracuje się przecież od projektu do pro- nazjum w Żabnicy.Auschwitz I, porównywaną kiedyś przez więźniów jektu. W naszej szkole można obejrzeć wystawędo bramy piekła. Spacerowali obozowymi alejami Projekty edukacyjne realizowane w  Gimnazjum zdjęć uczennicy klasy III Aleksandry Kurtyki zatytu-zasłuchani w  głos przewodnika, który szczegółowo Publicznym im. K.K. Baczyńskiego w  Węgierskiej łowaną Odnalezione w innym czasie. Prezentuje ona Górce w  II semestrze roku szkol- portrety uczennic, które dzięki życzliwości dyrek- nego 2010/2011. Tematy pro- cji Muzeum Browaru w  Żywcu zorganizowały sesję jektów: Nasza szkoła w  liczbach zdjęciową we wnętrzach stylizowanych na lata 50 – czyli jak wykorzystujemy ba- ubiegłego wieku. dania statystyczne, Co zawdzię- Wszyscy chętni uczniowie mogą ko- czamy starożytnym Rzymianom?, rzystać z  zajęć, które systematycznie odbywają się Tworzenie gry planszowej Fan- w ramach unijnych zajęć pozalekcyjnych z matema- tasy, Wyzwól w  sobie wenę twór- tyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki, języka pol- czą – wartości odżywcze sałatek, skiego, języka angielskiego, sportu, plastyki i  tańca. „Cudze chwalicie…” – czyli co Szczególnie teraz, gdy zbliżają się egzaminy gimna- zrobić, by kuchnia regionalna stała zjalne, zajęcia te cieszą się dużą popularnością. się atrakcją turystyczną Węgier- skiej Górki, Jak zorganizować za- wody sportowe? – Dzień Sportu, Jak odnaleźć się w Londynie?, Jak Co w trawie piszczy, czyli tradycję zamknąć w  przedmio- cie? – polski strój narodowy. Za- wieści z naszej szkoły – interesowani realizacją projektu Gimnazjum w Żabnicy uczniowie mogą zgłaszać się do nauczycieli opiekunów danego Wydarzenia projektu. Projekty będą podsumo- Mieliśmy niewątpliwą przyjemność gościć w na- wane 1czerwca 2011roku, wtedy szej szkole aktorów scen krakowskich, którzy zapre-opisał m. in. apele odbywające się na głównym placu, to wszyscy uczniowie biorący udział w  projektach zentowali spektakl Sen o Helladzie. Mitologia – światobozową orkiestrę przygrywającą jenieckim koman- przedstawią wyniki swojej pracy. antycznej Grecji. Przedstawienie zostało przygoto-dom podczas wymarszu na katorżnicze roboty, kon- Jeden z projektów, a mianowicie „Cudze chwali- wane i  zrealizowane z  myślą o  młodzieży szkolnej,sekwencje ucieczek więźniów. Zobaczyli wystawy cie…” – czyli co zrobić, by kuchnia regionalna stała jako uzupełnienie wiedzy z  przedmiotów historiaprzedstawiające transport ludzi do obozu, mienie za- się atrakcją turystyczną Węgierskiej Górki został i język polski. Dzięki interesującej konwencji niektó-grabione przez nazistów ich ofiarom – sterty butów, rzy z uczniów mieli okazję poczuć się „prawdziwymi” już podsumowany. Pomysłodawcą i  koordynatoremwalizek, włosów - życie codzienne jeńca w  obozie aktorami i przekonać, że praca na scenie do łatwych działań projektu była pani mgr Anna Kąkol, lider-i towarzyszące mu nieodłącznie choroby i głód, be- nie należy. kami Małgorzata Omyła i  Martyna Fiedor. Projektstialskie sposoby mordowania ludzi – w tym maleń- zakończył się uroczystą degustacją potraw regional- Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczylikich dzieci. Zwiedzili komorę gazową, w  której od- nych w  dniu 15 marca 2011 roku. Uczniowie klas również w  warsztatach: Charakteryzacja na prze-były się pierwsze masowe mordy, a  także obejrzeli drugich analizując dokonania kulinarne kuchni re- strzeni poszczególnych epok literackich. Jerzy Dzie-znajdujące się obok piece krematoryjne. Złożyli zni- gionalnej, odkrywali historię naszej małej ojczyzny. dzic – znakomity aktor Teatru Polskiego w  Bielsku-cze pod Ścianą Straceń. Kamila Pawlus -Białej i  wybitna charakteryzatorka – Maria Dyczek Następnym etapem tej trudnej lekcji historii była odkrywali przed zgromadzonymi tajniki teatralnejwizyta w  Auschwitz II (Birkenau). Tam młodzież kuchni. W  modeli do poszczególnych charaktery-usłyszała o  losach Żydów przybywających tu trans-portami z całej Europy – m. in. o selekcji prowadzo- Byle do wiosny! zacji z  nietajoną przyjemnością wcielali się gimna- zjaliści. I  tak przy pomocy peruk, specjalistycznychnej przez SS-manów, ludziach pędzonych do komór kosmetyków, tajemniczych preparatów oraz trików Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Krzysz-na rzeź, zbrodniczych eksperymentach dr Mengele. charakteryzacji przeistaczali się w  różne postacie. tofa Kamila Baczyńskiego w  Węgierskiej GórceKlasy zwiedziły też jeden z  prowizorycznych drew- Pokaz wzbogaciły opowieści z  historii charakteryza- z  niecierpliwością oczekują ciepłych dni. A  to dla-nianych baraków w  męskim obozie, by zobaczyć, cji i życia teatru. Między innymi okazało się, że przy tego, że wiosna w tym roku obfitować będzie w wielew jak nieludzkich warunkach przetrzymywano więź- pomocy kuchennego czyścika można „wyczarować” wycieczek i  imprez szkolnych realizowanych dziękiniów – rzędy niewielkich drewnianych trzypiętro- trzydniowy zarost, a z żyłki wędkarskiej perukę w sty- funduszom pozyskanym w  ramach projektu Lepszewych prycz, na których spało nieraz nawet kilkuna- lowe loki.Niewątpliwie była to niecodzienna i nieza- Gimnazja. Już w marcu inaugurujemy sezon wyjaz-stu mężczyzn – na garstkach przegniłej słomy, pod pomniana lekcja. dem do Parku Linowego na Górze Żar, gdzie wszy- 14 NOWINY z GMINY
 • 15. Oświata Do naszej szkoły zawitały również panie repre- nazjaliści pod kierunkiem p. Barbary Kotarby przy- sku-Białej przedstawienie Przemiana według opo-zentujące Pocztę Polską, które przedstawiły gimna- gotowali cztery prezentacje multimedialne, z których wiadania Franza Kafki. Spektakl uświadomił im, jakzjalistom w pigułce historię poczty i znaczka poczto- dwie zostały wyróżnione, a ich autorki (Anita Biegun wygląda i  zachowuje się współczesny człowiek, jakwego. Wyjaśniły kim jest filatelista oraz zachęciły do i Marcela Bienias oraz Marcela Widełka) nagrodzone. powoli wyzbywa się wrażliwości, uczuć i  jak oddalazainteresowania się tym, coraz bardziej zapomina- Nasza szkoła była także organizatorem gminnego się od bliskich oraz siebie samego.nym, hobby. Na zakończenie uczniowie wzięli udział konkursu literackiego, którego motto brzmiało: Brat Zakręcone scenariusze, czyli pomysł na zajęciaw konkursie i otrzymali nagrody. Albert pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miło- Wśród aktywizujących metod nauczania, wyko- Uroczystości, czyli gimnazjaliści pamiętają… sierdzie, musi sam stać się bezinteresownym darem rzystywanych na zajęciach z języka polskiego chętnie W  tym roku uczniowie naszego gimnazjum po- dla drugiego człowieka. Zadaniem gimnazjalistów stosuję metodę dramy, poprzez którą uczniowie niestanowili uczcić Dzień Komisji Edukacji Narodo- było napisanie pracy, dla której inspiracją miało być tylko interpretują teksty kultury, ale jednocześnie jewej w  niekonwencjonalny sposób i  zorganizować życie, działalność i  nauczanie Adama Chmielow- przeżywają, są jak gdyby również ich twórcami.dla nauczycieli warsztaty metodyczne. W  tym celu skiego – Brata Alberta. W dniu Święta Szkoły planu- jemy wręczenie nagród zwycięzcom i  wyróżnionym Uczniowie pracują również metodą przekładu in-wcielili się w  rolę nauczycieli, próbując przekazać tersemiotycznego, która stwarza możliwość dotarciaim swoją wizję procesu nauczania. Warsztaty odbyły oraz prezentację tomiku zawierającego wszystkie prace nadesłane na konkurs. do każdego ucznia. Daje szansę na przeżycie dzieła,się pod nazwą: „Jak nauczyć i nie zwariować”. Z po- jego zrozumienie i  wyjaśnienie bliskie indywidual-mocą własnoręcznie przygotowanych „tablic eduka- Przygotowaliśmy także gminny przegląd kolęd nemu odczytaniu zawartych w  nim znaczeń. W  ra-cyjnych” oraz multimedialnych środków dydaktycz- i pieśni świątecznych w języku angielskim i niemiec- mach zajęć uczniowie wykonali między innymi nastę-nych, uczniowie, używając slangu młodzieżowego, kim. Uczestnicy zaprezentowali się w dwóch katego- pujące prezentacje multimedialne: “Istoty mityczne”,udowadniali skuteczność prezentowanych metod riach: solista lub zespół. Wokaliści wykonywali swoje “Bóstwa kobiece w  mitologii greckiej”, które zostałynauczania. Nauczyciele z humorem i niebywałym en- utwory z podkładem muzycznym, jak również z wła- umieszczone na stronie internetowej programu „Lep-tuzjazmem wykonywali powierzone im przez wycho- snym akompaniamentem, co stworzyło wspaniałą sze Gimnazja”.wanków zadania. Warsztaty okazały się dobrą okazją okazję ku temu, aby zaprezentować nie tylko warunkido spojrzenia na problemy szkolne z  innej perspek- głosowe, ale także umiejętność gry na skrzypcach czy W  marcu rozpoczęliśmy również realizację pro-tywy. klarnecie. Oprócz talentów muzycznych publiczność jektu edukacyjnego: Losy ludzkie zaklęte w  kaplicz- mogła podziwiać stroje i atrybuty, z pomocą których kach i  krzyżach przydrożnych wsi Żabnica, którego W  listopadzie zorganizowaliśmy Zaduszki Po- celem jest przekazywanie dziedzictwa kulturowego,etyckie, czyli wieczór pełen refleksji, wzruszeń, roz- artyści próbowali przybliżyć nam kulturę i  klimat świąt wybranych krajów. Niewątpliwie wspomnienia rozwijanie wiedzy o  kulturze własnego regionu. Re-myślań, a nade wszystko skłaniający do zatrzymania zultaty naszej pracy zamierzamy zaprezentować przedsię choć na chwilę w codziennym pędzie i postawienia wspólnego kolędowania i  zabawy przy dźwiękach świątecznych melodii na długo pozostaną w pamięci władzą i  społecznością lokalną 17 czerwca, podczaspytań, tych najistotniejszych pytań – czym jest nasze Święta Szkoły.życie i dokąd zmierzamy? To niecodzienne spotkanie gimnazjalistów.z „żywym słowem” przygotowali uczniowie klasy dru- W ramach dodatkowych zajęć z języka polskiego Z przymrużeniem okagiej pod kierunkiem pani Barbary Kotarby. pani Barbara Kotarba zorganizowała konkurs „Mistrz Samorząd Szkolny zorganizował ślubowanie klas Jak co roku, w naszym gimnazjum odbyły się bo- dobrego stylu”, w  którym pierwsze miejsce zajął Szy- pierwszych oraz otrzęsiny. Nasze kotki musiały zapre-żonarodzeniowe jasełka, które wzbogaciły czas prze- mon Kupczak. zentować swoje kocie talenty w sześciu różnych kon-żywania świąt i  zintegrowały społeczność szkolną Za nami dwa etapy konkursu „the United King- kurencjach: kocie ruchy, makijaż, śpiew, poezja, ta-i lokalną. Gimnazjaliści z wielkim pietyzmem przygo- dom without any secrets”, organizowanego przez Pu- niec i łamigłówki. Wszyscy świetnie się bawili, a kotkitowali każdy fragment przedstawienia, dbając aby był bliczne Gimnazjum w  Cięcinie w  ramach projektu zostały oficjalnie przyjęte do grona gimnazjalistów.on ciekawy, nowatorski a zarazem przekazywał te naj- „Lepsze Gimnazja”, którego celem jest pogłębianie mgr Barbara Kotarbaważniejsze treści świąt Bożego Narodzenia. W końcu wiedzy o  krajach Wielkiej Brytanii. W  pierwszymich talenty aktorskie i  muzyczne znalazły szerokie etapie uczniowie musieli wykazać się wiedzą na tematgrono odbiorców, więc „musieliśmy dać z  siebie kultury, historii i zwyczajów Szkocji, drugi natomiast Gimnazjadawszystko” – jak powiedział po przedstawieniu jeden poświęcony był Irlandii Północnej i Walii. Gimnazja-z  uczniów. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili liści musieli również zaznajomić się z tekstami piose- matematyczno –zaproszeni goście: ksiądz proboszcz, przewodnicząca nek autorstwa najbardziej znanych wykonawców tychKomisji Kultury i Oświaty, p. Urszula Loranc, siostry krajów. Reprezentujące nasze gimnazjum dziewczyny przyrodniczazakonne ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek oraz ro- świetnie poradziły sobie zarówno z  tekstami piose-dzice. nek, jak i  pytaniami konkursowymi, pozostawiając W dniu 31 marca 2011r. odbyła się druga edycja konkurencję daleko w tyle. Oby finał uwieńczył ciężką konkursu gimnazjada matematyczno-przyrodnicza. Konkursy, konkursy Konkurs zorganizował Zespół Szkół Mechaniczno- pracę naszych uczennic. W  ramach Wojewódzkich Konkursów Przed- -Elektrycznych w Żywcu. Adresowy był do uczniówmiotowych do etapu rejonowego zakwalifikowali Przeprowadziliśmy również szkolny konkurs szkół gimnazjalnych powiatu żywieckiego. Każdasię następujący uczniowie: Marek Wojtyła z  historii, wiedzy o Unii Europejskiej, którego celem było upo- szkoła mogła wytypować dwie dwuosobowe dru-z matematyki Tomasz Bednarz, Beata Pytlarz i Prze- wszechnianie wiedzy dotyczącej znajomości historii, żyny. Z  Zespołu Szkół Publicznych w Ciścu, wzięłymysław Wojtyła z  języka niemieckiego, natomiast geografii, kultury krajów Unii Europejskiej. udział uczennice z klasy III gimnazjum: Barbara Ba-Karolina Kupczak z  fizyki jest finalistką konkursu W  tym roku Pierwszy Dzień Wiosny bicka i Aleksandra Szczotka, oraz uczniowie z klasywojewódzkiego. Dwie uczennice klasy pierwszej: Jo- świętowaliśmy pod flagą Unii Europejskiej. W  for- II gimnazjum: Bartłomiej Kliś i Michał Jelonek. Spo-lanta Kupczak i  Karolina Golec zostały wyróżnione mie konkursowej poszczególne klasy zaprezentowały śród piętnastu drużyn uczennice naszej szkoły zajęływ  świątecznym konkursie literackim, organizowa- państwa należące do Unii Europejskiej. Gimnazjali- I miejsce zdobywając puchar dyrektora szkoły a takżenym przez Wydział Kultury Starostwa Powiatowego ści wykazali się inwencją twórczą przygotowując in- wiele cennych nagród. Uczniów do konkursu przy-w Żywcu. W tym samym konkursie, tylko że w czę- teresujące prezentacje multimedialne, barwne i  róż- gotowała mgr Beata Brączekści plastyczne, wyróżnione zostały: Karolina Krzus, norodne stroje, oprawę muzyczną i  atrakcje kuchni. Dziękujemy dyrekcji i  nauczycielom za zorgani-Magdalena Kupczak, Julia Pawlik oraz Beata Pytlarz. Przyglądające się, z  wielką uwagą, występom jury zowanie konkursu, który mógł sprawdzić wiedzę na-Natomiast pierwsze miejsce w  konkursie na Trady- przyznało pierwszą nagrodę klasie trzeciej prezentu- szych gimnazjalistów.cyjne Ozdoby Świąteczne, organizowanym przez jącej Francję, drugie klasie II „b”, która przedstawiłaGminny Ośrodek Kultury w Rajczy, zajęła Beata Py- Szkocję, natomiast miejsce trzecie przypadło klasie mgr Beata Brączektlarz. Uczestniczyliśmy w III Regionalnym Konkursie I „a”, która zaprezentowała Grecję.Wiedzy o Teatrze „Teatralia Bielskie” organizowanym W zdrowym ciele zdrowy duchprzez IV Liceum Ogólnokształcące w  Bielsku-Białeji Miejski Zarząd Oświaty, we współpracy z Teatrem Gimnazjaliści wzięli udział w  zawodach narciar-Polskim oraz Teatrem Lalek „Banialuka” w Bielsku- skich na Wojtatówce, w których zajęli pierwsze miej--Białej, pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. sce i  wywalczyli Puchar Wójta Gminy Węgierska Górka. Nasi chłopcy zajęli również III miejsce w za- „Stara historia nowy slajd”, to konkurs literacko wodach powiatowych w piłce ręcznej.- informatyczny zorganizowany przez PubliczneGimnazjum w Węgierskiej Górce w ramach projektu Obcowanie z kulturą wysoką„Lepsze Gimnazja”, którego celami było poznanie bio- W  dniu 18.02.11 gimnazjaliści uczęszczający nagrafii i  twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zajęcia z  języka polskiego oraz warsztaty teatralneoraz rozwijanie umiejętności informatycznych. Gim- mieli okazję obejrzeć w  teatrze „Banialuka” w  Biel- NOWINY z GMINY 15
 • 16. Oświata Oferta edukacyjna Zespołu utworzono klasę w zawodzie technik me- chatronik, w roku szk. 2007/08 klasę w Szkół Zawodowych zawodzie technik informatyk, a w roku szkolnym 2011/12 otwiera się klasę w za- i Ogólnokształcących wodzie technik elektryk. w Węgierskiej Górce W szkole przywiązuje się dużą wagę do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, dzięki którym ucznio- Zdobycie odpowiedniego wykształcenia jest po- wie mogą rozwijać swoje zdolności i za-trzebą, natomiast zdobycie zawodu, w którym absol- interesowania. Nauczyciele prowadząwent znajdzie pracę, jest koniecznością. m.in. zespół wokalno – instrumentalny, który uczestniczy w życiu kulturalnym Szanowni Rodzice i Gimnazjaliści klas III ! gminy, bierze udział w licznych konkur- Zbliża się czas rekrutacji do szkół ponadgimna- sach. Dostrzega się też indywidualne po-zjalnych. Proponujemy rozważyć ofertę edukacyjną trzeby edukacyjne ucznia, organizując dlaZSZiO w Węgierskiej Górce, szkoły, która funkcjo- ucznia słabego zajęcia wyrównawcze, anuje w środowisku gminnym od wielu lat. Oferta jest dla przygotowujących się do matury za- jęcia dodatkowe (bezpłatne lekcje powtó-adresowana do tych uczniów, którzy chcieliby uzy-skać tytuł technika, zdobyć średnie wykształcenie i rzeniowe z przedmiotów maturalnych). „Oddaj krew podziel sięświadectwo maturalne. Szkoła daje gwarancję osiągnięcia przez ucznia sukcesu edukacyjnego – ostatnio uczeń klasy infor- życiem”- to już kolejna matycznej zajął I miejsce w Powiatowym Konkursie akcja krwiodawstwa w Grafiki Komputerowej i Prezentacji Multimedialnych zorganizowanym dla szkół średnich Żywiecczyzny. Zespole Szkół Zawodowych Szerszy obraz działalności szkoły ilustruje strona in- ternetowa. Zapraszamy do zapoznania się z nią: zsz. i Ogólnokształcących w xip.pl Węgierskiej Górce Dyrekcja ZSZiO w Węgierskiej Górce Krew nazywana jest darem życia, gdyż jest nie- zbędna do ratowania ludzkiego zdrowia. Jeszcze nikt Oferta edukacyjna na rok nie wynalazł leku, który zastąpiłby krew. Zapotrze- bowanie na nią jest ogromne. Wychodząc naprzeciw szkolny 2011/2012 społecznym oczekiwaniom 17 marca br. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 4- letnie Technikum: w Węgierskiej Górce kolejny już raz przystąpili do zawód - technik informatyk, akcji krwiodawstwa. Przeprowadzona ona została 4- letnie Technikum: w siedzibie szkoły. Chętnych nie brakowało, jed- nak nie wszystkim udało się zakwalifikować do od- zawód - technik mechatronik dania krwi. Ostatecznie 32 uczniów oddało łącznie 4- letnie Technikum: 14,4 litra krwi. Daniel, jeden z dawców, który oddaje zawód - technik elektryk krew od dwóch lat, tak komentuje swoją decyzję: „nic na tym nie tracę, a zyskuję wiele – zyskuję po- 4- letnie Technikum: czucie, że zrobiłem coś ważnego i dobrego, że pomo- zawód - technik mechanik, specjalizacja: głem komuś będącemu w wielkiej potrzebie”. Marta, aparatura kontrolno- pomiarowa i automatyka uczennica klasy IV, stwierdziła: „ wskażmy innym jak przemysłowa dzielić się tym, co najcenniejsze, a może ten gest po- Szkoła ma swoją tradycję, jak również wychodzi zwoli komuś na nowo cieszyć się życiem.” „Dla mnienaprzeciw współczesnym zapotrzebowaniom. Na ważne jest honorowe krwiodawstwo, ponieważ wie- Termin składania dokumentów – od 10 majaprzestrzeni ostatniego dziesięciolecia zaszło wiele rzę, że gdy zajdzie potrzeba, to ktoś i mnie pomoże” – 18czerwca 2011r. w sekretariacie szkoły, ul. Ko-zmian w obrębie placówki. Pozyskano nową siedzibę, stwierdza Basia tegoroczna maturzystka. ściuszki 14 Węgierska Górka Tel.8641-420 w godz.stworzono nowoczesne pracownie, przygotowano Udziałem w akcji krwiodawstwa młodzież udo- 8.00 – 15.00odpowiednie warunki do bezpiecznego i efektyw- wodniła swoją dojrzałość i wrażliwość na ludzkienego kształcenia młodzieży. Przeprofilowano szkołę cierpienie.na Technikum, dając uczniom szansę na średniewykształcenie. Przeprowadzono również działania T. Biegunzmierzające do poszerzenia zakresu nauczanych za-wodów, uzupełniano ofertę technikum mechanicz-nego o kolejne zawody – w roku szkolnym 2006/07 16 NOWINY z GMINY
 • 17. Kultura Zbójnickie Łostatki w siedzibie OPG WG Pasja, nauka, co dalej? Daniel Franek w  lutym br. Liczne zdradza nam, że chciałby pracować w zawo- Władze Gminy Węgierska Górka wraz z  grupą grono zwiedzają- dzie i coś w nim osiągnąć. Fakt miejsca za-miłośników kultury i  tradycji góralskiej zorgani- cych miało okazję mieszkania, pochodzenia z niewielkiej spo-zowali w  sobotę 29 stycznia „II ZBÓJNICKIE ŁO- zobaczyć przepiękne łeczności o  niewielkich kontaktach, nie maSTATKI”, które odbyły na polu biwakowym w  Cię- ilustracje naszej tu jego zdaniem dużego znaczenia. - Znamcinie Górnej. Impreza miała na celu promowanie okolicy oraz połącze- wielu ludzi, którzy nie mieszkając w wielkimfolkloru i tradycji górali żywieckich ze szczególnym nie talentu z  pasją. mieście wiele osiągnęli. Sam staram się pro-naciskiem na wyraźnie wryte w  kulturę góralską Autor ma zaledwie mować moją miejscowość, czy Beskidy swo-zbójnictwo. Tradycje zbójeckie w  Beskidach sięgają … 17 lat, a  o  od- imi fotografiami – podsumowuje autor wy-głęboko w  historię tego regionu. Na ich bazie po- daniu się fotografii stawy. Jaki był przekaz wystawy? - Chciałemwstały ciekawe projekty, m.in. Aleja Zbójników – zaczął myśleć dwa po prostu pokazać piękno naszych gór, niechszlak ogromnych, drewnianych rzeźb usytuowany lata temu. Wszystko przekazem tej wystawy będzie to, że wartowzdłuż głównej drogi w Węgierskiej Górce. dzięki tatcie. Odgłos się czasem zatrzymać na chwilę i  przyjrzeć migawki towarzy- naszym Beskidom. Sto strzałów salwy zbójnickiej, dwieście litrów szył Danielowi od (mag)kwaśnicy, setki gości – kilka liczb nie scharaktery- dziecka. Można po-zuje wspaniałej zabawy, jaką w ramach Zbójnickich wiedzieć, wszystkoŁostatków przygotowano w  Cięcinie na polu biwa-kowym. Trwałym efektem wydarzenia jest cztero- „przez tatę”… - Mój Szczęśliwa trzynastka tata zawsze fotogra-metrowa rzeźba zbója, odsłonięta w trakcie imprezy. fował, ja więc przez wzgląd na to sam często obcowa- 26 lutego odbył się doroczny Bal Góralski, orga-Otwarcia jej w ub. sobotę dokonali wice wójtgminy łem z aparatem. Pasją zaraziłem się właśnie od taty. nizowany przez dzieci z zespołu regionalnego „MałyMarian Kurowski i  Mariusz Harnaś Kąkol, pomy- Początkowo były to zwyczajne fotografie z  wakacji, Haśnik” wraz rodzicami. Już po raz trzynasty dosłodawcy „zbója” oraz wójt gminy Piotr Tyrlik. czy jakichś rodzinnych uroczystości, dopiero potem strażnicy OSP w  Żabnicy przyjechali ludzie z  całejCały dzień na zmianę przygrywały kapele Gwarnia, zacząłem fotografować pejzaże, przyrodę czy robić Polski, miłośnicy góralskiej muzyki i kultury. Od za-Corny Potok, Haśnik i Grapa. W przerwach między fotoreportaże. Od pewnego czasu uczę się portretu wsze towarzyszy nam gospodarz gminy Wójt Piotrkapelami można było obejrzeć popisy bajecznie ko- – zdradza nam Daniel dodając, że jego tata, nie jest Tyrlik wraz z  małżonką, który wspiera działalnośćlorowych i  żywiołowo kolędujących grup: występy zawodowym fotografem, ale zdjęcia wykonane przez zespołu od początku jego istnienia. Wszyscy gościew ramach przeglądu dały Baciary z Cięciny, Jantary niego zdjęcia są dla syna wciąż bardzo wartościo- byli pod wrażeniem występu Małego Haśnika, któryz Cięciny, Herody z Międzybrodzia, grupa Spod Kli- wym źródłem wiedzy, a nawet inspiracji. Daniel ma otworzył zabawę i jednocześnie rozpoczął ważny dlamowej Grapy z  Żabnicy, Bukowina z  Węgierskiej też kilku ulubionych fotografików, członków zespołu kolejny sezon. Zabawa trwała do ale nie wzoruje się na nikim jakoś białego rana, przygrywały kapele: „Juhas”, „Ocho- szczególnie. Upodobał sobie obok dzita” oraz gospodarze kapela „Haśnik”. Goście pejzaży m.in. zdjęcia reportażowe. z  wielką chęcią uczestniczyli w  różnych góralskich To trudna sztuka. Bo bardzo liczy zabawach a  szczególnie w  miotlorzu najbardziej się chwila. ulubionej zabawie naszych ukochanych gości. Nie- - W  takiej fotografii często nie wątpliwą atrakcją balu góralskiego jest swojskie jadło ma czasu na długie zastanawianie góralskie - np. prażuchy. Ponadto każdy miał możli- się nad kadrem, dany moment już wość zakupu losu oraz kotylionów (których zawsze się nie powtórzy, oczywiście muszę brakuje). Cały dochód z balu zostanie przeznaczony pamiętać o  podstawowych zasa- na potrzeby zespołu. Dzięki hojności gości „Mały dach, ale to automatycznie jakoś Haśnik” ma możliwość uczestniczyć w wielu impre- przychodzi – wyjaśnia Daniel Fra- zach kulturalnych i folklorystycznych. nek. Co innego w  fotografii krajo- W  najbliższym czasie zespół będzie brał udział brazowej, tutaj można poczekać, w „IV Międzykulturowym przeglądzie folklorystycz- przemyśleć kadr kilka razy, poeks- nym - Zagłębie i  Sąsiedzi”w  Dąbrowie Górniczej. perymentować z ustawieniami apa- Wakacje również zapowiadają się pracowicie. Zespół ratu. Ciągle jednak trzeba obserwo- czeka wyjazd do Leibnitz w Austrii, gdzie będzie pre- wać, jak zmienia się światło, bo to zentował kulturę własnego kraju oraz do Karlina na właściwe może trwać zaledwie kilka „Europejski Festiwal Twórczości Młodych”. Ponadto sekund… wystąpi podczas uroczystości gminnych i wojewódz-Górki, Gronicki z Brzuśnika, Przebierańcy z Górnej Daniel Franek jest krytyczny wobecŻabnicy, Wyrwicisy Ciśca i Bałamuty ze Zwardonia. swoich prac. Dlatego zdjęcia robi corazDoskonale w charakter imprezy wpisała się promocja lepsze. - Oceniając swoje prace staramwydawnictwa o zbójnikach autorstwa Stanisława No- się być obiektywny, wiele prac mi sięworyty pt. Beskidnicy – autor osobiście w niej uczest- nie podoba, zrobiłbym je inaczej czyniczył. Zbójcy pokazywali, jak strzela się z pistoletów, czasem widzę, że po prostu popełni-jak wygląda zbroja hetmanów zbójnickich, a na ko- łem jakiś błąd. W  większości coś bymniec wykonali salwę, sto razy strzelając w powietrze. poprawił – mówi samokrytycznie. MaZbój czyli Zbójnickie Łostatki będą miały swoją kon- też swoje własne ulubione zdjęcia – totynuację za rok. - Zaproponowaliśmy naszym miesz- przede wszystkim pejzaże. Daniel niekańcom i gościom coś innego, czego jeszcze tutaj nie zawsze nosi ze sobą aparat. To prze-było. Liczba osób, jaka bawiła się z nami w Cięcinie cież niemożliwe. I  zdarzają się chwile,dowodzi, że nasza promocja, która w jednym z kie- warte utrwalenia, które uciekają bez-runków obrała sobie tradycje zbójeckie, idzie we powrotnie. Tak właśnie patrzy na światwłaściwym kierunku – mówi wicewójt Marian Ku- prawdziwa pasja. Rodzaj, jakość sprzęturowski. aż tak istotnego znaczenia tu nie ma, (MES) liczy się ten szczególny sposób widze- nia i myślenia – czym siedemnastoletni fotograf-amator potwierdza nauki sta- Chłonąć pejzaż obiektywem rych fotoreporterów. - Sprzęt w fotografii jest ważny, kich. Bardzo się cieszymy że możemy uczestniczyć różne efekty można osiągnąć różnym sprzętem, ale w festiwalach, że dzięki zespołowi mamy możliwość Gdybyśmy napisali – młody i zdolny – byłoby to ważniejsze są jeszcze bardziej umiejętności, a czasem poznawać i zwiedzać kulturę innych krajów, a co naj-dla niego krzywdzące, bo zbyt ogólnikowe i oczywi- i szczęście. Trzeba dostrzegać chwile warte sfotogra- ważniejsze promować nasz piękny Beskid Żywieckiste. W jego pracach widać niemałą fachowość, czuć fowania, myślę, że do końca jeszcze tego nie potrafię, i naszą Gminę.serce, błyszczy talent. Pierwsza wystawa fotogra- ale ciągle się tego uczę – przyznaje skromnie. Z  okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnychfii Daniela Franka pt. „Beskidów Czar” odbyła się członkowie i  kierownictwo zespołu „Mały Haśnik” NOWINY z GMINY 17
 • 18. Kulturapragną złożyć wszystkim rodzicom i  dobrodziejom których dzieci szkolą swój aktorski kunszt i z przy- pem do szerokopasmowych łączy internetowych.życzenia wszelkiej pomyślności, pokoju, radości gotowanymi przez siebie przedstawieniami wyjeż- GBP-WG podpisała umowę z  Fundacja Orange,i ciepła dnia codziennego. dżają do Czech. dzięki temu biblioteka przystąpiła do projektu „Bi- Haśniki blioteki z Internetem TP”. W filii bibliotecznej organizowane są za- jęcia dla dzieci i  młodzieży, m.in. cykliczne „Spo- Europejski W  Bibliotece w  Węgierskiej Górce 18 marca tkania ze sztuka”na których dzieci i młodzież mogą 2011roku o  godzinie 16.00 odbyła się Prelekcja pt.: zapoznać się praktycznie i  teoretycznie z  różnymi Dzień Kobiet w Ciścu „Krajobraz i przyroda Republiki Czeskiej 12 marca br. już po raz piąty miała miejsce uro- „ zorganizowana w  ramach tegoż pro-czystość, na której Panie z Kół Gospodyń Wiejskich jektu. Spotkanie to prowadził Jan Gomolapowiatu żywieckiego świętowały Europejski Dzień i składało się ono z dwóch bloków tema-Kobiet. Na zaproszenie Wójta Gminy Węgierska tycznych. Jego pierwsza część poświę-Górka Piotra Tyrlika, Eurodeputowanej Małgorzaty cona została na przybliżenie zgromadzo-Handzlik oraz Rady Kobiet Rejonowego Związku nym gościom walorów geograficznych,Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych ponad 250 przyrodniczych, historycznych Republikizaproszonych gości przybyło do Zespołu Szkół Pu- Czeskiej, natomiast jej druga część słu-blicznych w Ciścu. Dużym zainteresowaniem cieszył żyła ukazaniu piękna zabytków naszychsię przewidziany w  programie wykład Pani Marty południowych sąsiadów. W  prelekcjiTurotszy, Kierownika Powiatowego Zespołu Doradz- wzięli udział mieszkańcy Gminy Węgier-twa Rolniczego w Bielsku-Białej, na temat możliwo- ska Górka jak również delegacja biblio-ści pozyskania funduszy unijnych przez KGW. Panie tekarzy z  miejscowości Mosty. Ciekawyz KG Węgierska Górka oraz chór ZSP w Ciścu zapre- sposób prowadzenia wykładu i ogromnazentowały się w krótkich programach artystycznych, wiedza prelegenta o  Republice Czeskieja  całą imprezę swoimi występami uświetniły regio- wzbudziła wśród uczestników żywe za-nalne kapele góralskie „Gwarnia” i „Romanka”. Z rąk interesowanie pięknem czeskiej przyrody.władz samorządowych Gminy Węgierska Górka Kolejna prelekcja, tym razem po-wszystkie Panie otrzymały kwiaty oraz pamiątkowe święcona funkcjonowaniu i roli bibliotek u naszych technikami plastycznymi. Z  okazji świąt (np. Bożeakcesoria kuchenne, natomiast Pani Poseł Małgo- południowych sąsiadów miała miejsce 26 marca Narodzenie, Wielkanoc) oraz uroczystości okazjo- 2011 roku o godzinie 9.00, nalnych (np. Andrzejki, Walentynki, dzień Kobiet, a  prowadziła ją Jadwiga Dzień Matki, Dzień Dziecka) również organizowane Onderek. Tematem jej wy- są zajęcia na których poszerza się dziecięce wiado- kładu była „Praca biblio- mości z zakresu symboliki świąt oraz wykonuje oka- teki w  mojej miejscowości zjonalne prace plastyczne związane z danym świętem – aspekty prawne w  Cze- lub dniem. chach”. W tym roku biblioteka w ramach promocji czy- W  sposób zwięzły telnictwa wybrała najlepszego czytelnika młodzieżo- i  przystępny naświetliła wego roku 2010, została nim Natalia Kupczak z  kl. ona wszystkim zgroma- VI SP w  Żabnicy. W  czasie ferii zimowych dzieci dzonym zasady działania codziennie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych Biblioteki w  Mostach, wy- w  bibliotece, były to m.in. zajęcia plastyczne tema- mieniła różnice prawne tycznie związane z  zimą. Dzieci wykonały kapelu- w  funkcjonowaniu biblio- sze i  maski karnawałowe, laurki i  kwiaty dla Babci tek polskich i  czeskich. i  Dziadka z  okazji ich święta. Przeprowadzone były Prelegentka ukazała co- również zajęcia ruchowe, rozrywki umysłowe, typu dzienną pracę w  biblio- kalambury, krzyżówki, rebusy. Spotkania te zakoń- tece, działalność kulturalną czyły się zabawa karnawałową i  poczęstunkiem. przez nią prowadzoną. Obecnie na zajęciach dzieci wykonują kwiaty wio- senne z  bibuły oraz ozdoby związane z  Wielka- W  każdy poniedzia- nocą. Wszystkich zainteresowanych zabawą z  pla-rzata Handzlik przygotowała dla zebranych liczne łek w  Bibliotece w  Węgierskiej Górce w  Wypoży- styka zapraszamy w  czwartki od godziny 14 do 16niespodzianki, najcenniejsze z nich to 2 zaproszenia czalni dla dzieci i  młodzieży organizowane są dla a wszystkich mieszkańców miejscowości Żabnica dodo udziału w wyjeździe studyjnym do Brukseli. wszystkich chętnych zajęcia plastyczne, na których korzystania ze zbiorów tutejszej biblioteki oraz bez- Tekst na podstawie www.malgorzatahandzlik. uczestnicy używając różnych technik plastycznychcom płatnego Internetu. i  materiałów tworzą prace tematycznie związane z Czechami. Joanna Kanik Dzięki temu, że nasza Biblioteka wzięła udział Z życia bibliotek w  tym unijnym projekcie pozyskała nowe wyposa- żenie: regały, stoliki, krzesła i  sprzęt audiowizualny. Warsztaty wielkanocne W  roku 2011 Biblioteka w  Węgierskiej Górceprzystąpiła do unijnego projektu organizowanego po Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na ko- w Ciścuhasłem: „Polska i  czeska literatura i  sztuka w  Gmi- lejne prelekcje i  zajęcia do Biblioteki w  Węgierskiej Górce. Wbrew przekonaniom, że młodzi ludzie nie sza-nach Węgierska Górka i Mosty u Jablunkowa”. Pro- nują tradycji i wszystkie zwyczaje odchodzą w niepa-jekt ten współfinansowany przez Unię Europejską ze mol mięć a  regionalizm jest już ,,niemodny”, w  Zespoleśrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio- Szkół Publicznych w Ciścu odbyły się warsztaty wiel-nalnego oraz z budżetu państwa pozwolił naszej In- kanocne zorganizowane przez Starostwo Powiatowestytucji na rozwinięcie współpracy z  miejscowością Filia biblioteczna w Żabnicy w  Żywcu. Zainteresowanie nimi wśród dzieci byłoMosty z  zakresie różnych aspektów życia lokalnych Czytelnicy filii bibliotecznej w  Żabnicy to ogromne. Niemalże wszyscy uczniowie ze szkoły w większości dzieci i młodzież. Z myślą o młodych podstawowej i  z  gimnazjum chcieli wziąć w  nich czytelnikach księgozbiór biblioteki powiększył się udział. Jednak przygotowania i  ostatnie powtórki w 2010 roku o118 pozycji dla tej grupy czytelniczej. do sprawdzianu szóstoklasisty i  egzaminu gimna- W  ostatnim okresie wzbogacił się również księgo- zjalnego skutecznie zweryfikowały ostateczną listę zbiór o literaturę dla kobiet, sensacyjną i grozy, po- uczestników.społeczności Polski i Czech. W ramach tego projektuprowadzona jest nauka języka czeskiego i  propa- pularnonaukową i  księgozbiór podręczny z  którego Prowadzący warsztaty p. Jan Gąsiorek przybliżyłgowanie go wśród dzieci i  młodzieży naszej gminy. na miejscu korzystają dzieci i młodzież szkoły pod- dzieciom historię palmy wielkanocnej na naszychRównież organizowane są spotkania teatralne, na stawowej, gimnazjum oraz szkół średnich. Biblioteka terenach. Młodzież dowiedziała się również, jak po- posiada też trzy stanowiska komputerowe z  dostę- winna wyglądać prawdziwa palma - budowana na 18 NOWINY z GMINY
 • 19. Kulturatrzpieniu czyli drążku lub patyku. Każda powinna w  rozmowie z  powiatzywiec.pl. Antoniego Jurasza szą wrażliwością – wspomina prof. Rybarkiewicz.być ozdobiona najważniejszymi oczywiście żywymi znał blisko 50 lat, gdy tylko aktor zaczął pojawiać się Antoni Jurasz wystąpił w  ok. 40 filmachgałązkami roślin zimo-zielonych zwiastujących na deskach sosnowieckiego teatru. Był prawie 20 lat i serialach, często w rolach drugoplanowych, ale bar-nowe życie a  wśród których nie powinno zabrak- starszy od młodego Jacka Rybarkiewicza, spotykał dzo charakterystycznych. Odegrał m.in. postać Ko-nąć jemioły, jałowca ,drzewka oliwnego, cisu, jodły, się wpierw z  jego rodzicami. Rodziła się przyjaźń, seli w  „Perle w  koronie” Kazimierza Kutza, grywałbukszpanu. Wykład oraz prace nad palmą pan Jan serdeczność, rodzinne więzy. Antoni Jurasz został m.in. postaci górników (np. w  „Doktorze Judymie”wzbogacał śpiewaniem pieśni regionalnych m.in. świadkiem na ślubie Rybarkiewiczów. i „Gorącej Linii”) oraz robotników.,,zim zielony...”. Zdobienie palm kwiatami z  bibuły - Był bardzo kontaktowym człowiekiem, stał sięzaprezentowała pani Maria Grzegorek. Pokazała ona Pochowany został na cmentarzu w  Katowicach członkiem naszej rodziny. Jak się okazało, ja zaraz po Bogucicach w ub. sobotę. W ostatniej drodze towa-również, jak wykonać różne ozdoby a  wśród nich wojnie bywałem na wakacjach w Węgierskiej Górce,najszybsze i najłatwiejsze kwiaty tzw. leniwe. Każde rzyszył mu m.in. jego młodszy brat, Tadeusz Jurasz, więc znałem jego rodzinne środowisko i wspomina- również aktor.dziecko pod okiem specjalistów wykonało dla sie- łem je z  nieskrywanym sentymentem. Bywaliśmybie palmę. Wśród przygotowań do świąt nie mogło u  siebie przez te całe ostatnie 50 lat. Był doskona- (Tekst: mag, Fot. Dział Dokumentacji ZASP)też zabraknąć zdobienia jaj woskiem. Tego zwyczaju łym kompanem do dyskusji na wszelakie tematy,uczyła pani Małgorzata Ostrowska. Pod jej czujnym człowiekiem niezwykle inteligentnym, oczytanym,okiem spod małych rączek wychodziły ,,cudeńka”. o głębokiej i wnikliwej wiedzy, Kalendarz imprez w Gminie a  do tego szalenie intelektual- Węgierska Górka nie chłonnym i  praktycznym. Ceniłem sobie jako nauczy- Wiosna – Lato 2011 ciel akademicki zajmujący się naukowo scenografią i  archi- 14.05.2011 • Wielkie Święto Sadzenia Drzew „Po Stronie Natury” (teren rekreacyjny przy Hali tekturą teatru rozmowy z An- Sportowej w Węgierskiej Górce) tonim o  sztuce, aktorstwie, o teatrze, wzbogacały one nie- 04.06.2011 •  VI Święto Konia Turystycznego - słychanie. Był prawdziwym I edycja (Agropensjonat „Alaska” w Żabnicy) przyjacielem, dobrym i  szcze- 11.06.2011 • 100-lecie Banku Spółdzielczego (teren rym, nie stronił od zasłużonej rekreacyjny przy Hali Sportowej w Węg. Górce) krytyki. Był do tego wspania- łym biesiadnikiem, gawędzia- 12.06.2011 • XI Cross Rowerowy (teren rekre- rzem sypiącym anegdotami acyjny przy Hali Sportowej w Węg. Górce) z rękawa – wspomina prof. Ry- 18.06.2011 • I  Krajowa Wystawa Owczarka Nie- barkiewicz, mieszkający obec- mieckiego (obok Fortu „Wędrowiec” w  Węg. nie na Śląsku Cieszyńskim. Górce) – Jego odejście jest zupełnie świeże, ale próbuję sobie jakoś 18.06.2011 • VII Bieg na Jedną Milę (Cięcina Le- ułożyć to, jaki on był. An- śniczówka) toni pochodził ze środowiska 25.06.2011 • XIX Puchar Wójta w  Piłkę Nożną – wiejskiego o  bardzo wysokiej Festyn na Powitanie Lata (boisko w Ciścu)Wszystkie dzieci były zachwycone warsztatami. kulturze. To, jak oceniam, objawia się na poszano-Każde mogło zaprezentować swoje arcydzieło i  za- 25.06.2011 •  MTB Cięcina - Puchar Beskidów waniu przede wszystkim porządku w  odniesieniubrać je do domu. w kolarstwie górskim (Cięcina) do drugiego człowieka, w następstwie do natury ży- Tak więc twierdzenie, że tradycja i  zwyczaje za- wicielki, w  szacunku do piękna przyrody i  świata, 09.07.2011 • V Rekonstrukcja historyczna - Wrze-nikają w cisieckiej szkole nie potwierdzają się. Mamy a  w  szczególności krajobrazów górskich oraz w  po- sień`39 / piknik militarny (Schron bojowy „Wę-wspaniałą młodzież - brylanty, które trzeba tylko szanowaniu trudu codziennego życia i jego wartości. drowiec” w Węgierskiej Górce)szlifować. 10.07.2011 • Wakacyjne wycieczki rodzinne „Szla- Małgorzata Golec kiem papieskim” (gmina Węgierska Górka) 16-17.07.2011 • Amatorski Turniej Piłki Plażowej (Węgierska Górka) Żegnali wielkiego aktora. 17.07.2011 •  VII Międzynarodowy Konkurs He- Żegnali wielkiego człowieka ligonistów („Karczma pod Baranią” Węgierska Górka) Tłumy przyjaciół, znajomych, bliskich, żegnaływ  ub. sobotę na cmentarzu w  Katowicach Boguci- 23-24.07.2011 •  Mecze w siatkówce kobiet pomię-cach Antoniego Jurasza, aktora teatralnego i  filmo- dzy reprezentacjami Polski i Japonii (Hala Spor-wego rodem z  Cięciny. Pamiętamy go doskonale towa w Węgierskiej Górce)m.in. z  roli ojca Leszka w  serialu Daleko od szosy. 24.07.2011 •  Wakacyjne wycieczki rodzinne „Szla-Antoni Jurasz, człowiek nietuzinkowy, do ostatnich kiem fortyfikacji” (gmina Węgierska Górka)dni pełen wigoru a przez całe życie charyzmy, zmarł23 marca w  wieku 89 lat. Ceremonię pogrzebową 05-07.08.2011 •XVIII „DNI WĘGIERSKIEJprzygotował serdeczny przyjaciel zmarłego aktora, GÓRKI” (teren rekreacyjny przy Hali Sportowejarchitekt prof. Jacek Rybarkiewicz. Udało nam się w Węg. Górce)z nim porozmawiać. 14.08.2011 •  Wakacyjne wycieczki rodzinne „Szla- Antoni Jurasz prawie całą II wojnę światową kiem papieskim” (gmina Węgierska Górka)(5 lat) przeżył w  hitlerowskich obozach karnych 21.08.2011 • VI Święto Konia Turystycznego – IIi  koncentracyjnych, a  wcześniej, jako harcerz, na edycja („Karczma pod Baranią” w Węg. Górce)ochotnika walczył w  kampanii wrześniowej. Poukończeniu studiów aktorskich (porzucił m.in. 21.08.2011 •  Wakacyjne wycieczki rodzinne „Szla-dziennikarstwo) występował w wielu teatrach w Pol- kiem fortyfikacji” (gmina Węgierska Górka)sce, lecz przez większość życia związany był z  Te- To wszystko wytwarza poczucie swoistej hardości,atrem Zagłębia w Sosnowcu, gdzie pojawiał się nawet która powoduje, że na przykład młody, wykształcony Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka za-już jako emeryt. Spotykał się z młodzieżą, opowiadał harcerz, gdy przychodzą Niemcy, staje na ochotnika strzega sobie prawo do zmiany miejsca i  terminuo aktorstwie, teatrze, czasem w swoich opowieściach do obrony Ojczyzny, rodzinnej ziemi. Bardzo wy- odbywania się powyższych imprez szczegóły nazahaczał o góralskie gawędy z Żywiecczyzny. soko cenię sobie takich ludzi, a wiem, że środowiska www.wegierska-gorka.opg.pl Jak wspomina zmarłego prof. Rybarkiewicz? wiejskie zwłaszcza w  górach, gdzie teraz mieszkam i  znam je, właśnie takiej kultury są pełne, potrafią e-mail: wegierska-gorka@opg.pl - Wiele się od niego nauczyłem – przyznaje tel./fax. 33/864-21-87 oceniać świat prosto, racjonalnie i do tego z najwięk- NOWINY z GMINY 19
 • 20. Kronika sportowa ców w  tej dziedzinie. Ich zmagania na najwyższym czy przeklinanie grozi błyskawiczna dyskwalifikacja. KRONIKA furmańskim poziomie podziwiały i  oklaskiwały prawdziwe tłumy. - Nie było żadnych takich przypadków. I  za to dziękujemy wszystkim zawodnikom, stanęli na wy- SPORTOWA Pomysłodawcami tej imprezy są Maria i Andrzej Wróbel, którzy wcześniej brali udział w  tego typu sokości zadania – mówi Maria Wróbel. Jedna z kon- kurencji polegała na slalomie z drewnem stosowym. Kubik drewna trzeba było załadować, dwa konie prowadzone przez furmana musiały pokonać sla- Zakończenie Amatorskiej Ligi lom z tym ładunkiem, chodziło o precyzję, siłę i czas. Druga konkurencja była jeszcze bardziej widowi- Piłki Nożnej skowa i  wymagająca precyzji – konie pokonywały slalom z  drzewem dłużycowym (min.8 metrów), 8.01.2011 zakończyły się zmagania w  I  edycji musiały wciągnąć je na stos pchając z  tyłu i  jeszczeAmatorskiej Ligi Piłki Nożnej na Hali Widowiskowo- zrzucić piłeczkę. W trzeciej konkurencji, której biorą-Sportowej w  Węgierskiej Górce. Pierwsze miejsce udział pary koń i  furman, rywalizacja polegała nazdobyła drużyna z Ciśca LKS Twój Stary, która przez wykonaniu zadania w  ciągu minuty – koń z  ładun-cały czas rozgrywek nie odnotowała żadnej porażki, kiem metra sześciennego drewna ciągnął go po tra-drugie miejsce zajęła drużyna X-Team, a trzecie Old- sie, a  co 10 metrów doładowywano mu po pół ku-boy Żabnica. Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr bika. Łukasz Kubica z Kasztanem, niezwykle silnymTyrlik oraz Ośrodek Promocji Gminy Węgierska i posłusznym koniem, zwyciężyli w tej konkurencji.Górka gratulują wszystkim uczestnikom, dziękują Erika i  Piotr Kubica zajęli w  tej kategorii miejsceza sportową rywalizację oraz już dziś zapraszają na drugie, a Łukasz Kubica, tym razem z koniem Bubo,II edycje ALPN. trzecie. Sklasyfikowano w  tej grupie aż dwadzieścia Końcowa tabela przedstawia się następująco: 1. par furman-koń. Trzynaście zespołów: furman i paraLKS Twój Stary, 2. X-Team, 3. Oldboy Żabnica, 4. koni, wystartowało w  konkurencji pchania drewna.Jarmark Bis, 5. Dream Team, 6. Oldboy Rajcza, 7. FC Popisowy wręcz udział należał do Piotra Kubicy orazCisiec, 8. Upaleni Cisiec, 9. Doliny, 10. Kamesznica koni Eriki i Burka, nieźle też poszło Marcinowi Wor- Serdeczne podziękowania należą się sponsorom, kowi z  Gniadulą i Kubą. Trzecie miejsce w tej kon-którzy wspomogli to sportowe przedsięwzięcie czyli kurencji zajął Andrzej Dróżdż komenderujący LaliFirmie Żywiec Zdrój S.A. - Małgorzata Myszka – Mi- i Burkowi. Dereś i Bubo, silne piękne konie z lejcamikłusiak oraz „KOMPLEX-POL” Mariusz Wojtyła. w rękach Piotra Zwolińskiego – ten zespół furmański wygrał w konkurencji siły sprawności. Drugie miej- sce zajął Marcin Madej oraz Rożek i  Mateusz, trze- Piłka Błaszczykowskiego do cie Piotr Kubica - znów z Eriką i Burkiem. - Mamy ochotę przygotować kolejne zawody na długi week- Żabnicy wydarzeniach w okolicy (Istebna, Koniaków), brako- end majowy. Inne konkurencje, inne warunki, zoba- wało im takich zawodów „u siebie”. Mają sześć koni, czymy czy to się uda – przyznaje Maria Wróbel. Piłka podpisana przez reprezentanta Polski w tym kilka ciężkich, zimnokrwistych właśnie, uży- magw  piłce nożnej i  zawodnika Borussi Dortmund Ja- wanych do arcytrudnej pracy w lesie. To prawdziwikuba Błaszczykowskiego zlicytowana została podczas miłośnicy koni, pasjonaci. Ich córka zaczęła jeź-tegorocznego Finału WOŚP za 900 zł. Jej nabywca,chcący pozostać anonimowym człowiek, związany dzić konno w  wieku 7 lat, teraz już mężatka, nadal Mimo wszystko ... z sukcesami bierze udział w zawodach jeź- dzieckich. Konie w ich gospodarstwie służą W ekstremalnie trudnych warunkach odbyły się rekreacji, zaprzęgane są w  sanie kuligów, VI Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w  Węgierskiej wożą turystów, no i  biorą udział w  zawo- Górce w Narciarstwie Zjazdowym. Przeprowadzono dach Cała rodzina Wróbli kocha konie, więc je 11 lutego na Górze Żar, niestety warunki pogo- zdecydowali się na przygotowanie pierw- dowe były tego dnia ogromnie niesprzyjające. Wiał szych zawodów, oczywiście z obawami, jak bardzo silny wiatr, padał deszcz na zmianę ze śnie- to będzie. Z  pomocą przyszły im władze giem. Widoczność była bardzo ograniczona przez gminy, miejscowe Nadleśnictwo i  Ośrodek mgłę. Jedynie śniegu było pod dostatkiem. Jednak Promocji Gminy Węgierska Górka. Pierw- trzydziestu małych dzielnych uczniów z  klas I-VI sze zawody wyszły znakomicie, za to dru- ochoczo stawiło się na starcie, rywalizując o Puchar gie, w ub. niedzielę, naprawdę rewelacyjnie. Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce w czterech 32 konie, 16 furmanów pracujących na co kategoriach wiekowych. dzień przy zrywce w  lesie – chyba mało kto wątpi, że ich rywalizacja w  zawodach nie jest widowiskowa. Trzy kon- kurencje wymagały od koniz  piłką nożną spotka się z  Błaszczykowskim latem zarówno siły, jak i precyzji, a od fur-br. Na terenie działania sztabu uzbierano w styczniu manów nie lada umiejętności współ-rekordową kwotę – ponad 42 tysiące złotych. Zlicyto- pracy ze zwierzętami. Ale robią towane zostały m.in. złote serduszko orkiestry za 1000 przecież na co dzień, w trudnych gór-zł i  srebrne chromowane serce za 800 zł. W  impre- skich warunkach, gdzie każdy błąd,zach przygotowanych na finał wzięły udział praw- każde potknięcie może się skończyćdziwe tłumy. Piłka Błaszczykowskiego, jak dowie- śmiertelnie. Zaufanie w  umiejętnościdzieliśmy się od jej aktualnego posiadacza, ma być własne i  konia, umiejętność błyska-dla niego pamiątką w prywatnej kolekcji. Będzie też wicznej reakcji, przewidywania, cza-przypominać o szczytnym celu, w  jakim powołano sem surowa dyscyplina – takiej wie-orkiestrę, pomocy chorym i potrzebującym. dzy nie uczą w  żadnej szkole. Mówi (KIM) się o  furmanach pracujących w  gór- skim lesie, że oprócz doświadczenia muszą mieć jakiś szczególny dar i sta- Zawody Furmanów lowe nerwy, a  ich konie niebywałe umiejętności. Zawody stawiają nieco Ostatnia niedziela stycznia należała do furma- inną poprzeczkę. Trzeba się zmierzyćnów. Obok Karczmy pod Baranią w  Węgierskiej z  czasem, konkurencją, stanąć przedGórce przygotowano już drugie zawody dla fachow- publicznością, a  za uderzenie konia 20 NOWINY z GMINY
 • 21. Kronika sportowa Jeśli zawody, to oczywiście muszą być mistrzowie. Relacja z Halowych Mistrzostw Powrót tenisa stołowego doTak więc tegorocznymi Mistrzami w  NarciarstwieZjazdowym w  naszej szkole zostali: - w  kategorii Polski Służb Mundurowych Węgierskiej Górkiklas I – III: Oliwia Kuś kl.IIa, Kordian Mozol kl. IIb,- w  kategorii klas IV – VI: Wiktoria Pawlus kl. Va, W pierwszy weekend marca w Węgierskiej Górce Z inicjatywy Wójta Gminy Węgierska Górka Pio-Mikołaj Biegun kl. Va. zostały rozegrane XII Halowe Mistrzostwa Polski tra Tyrlika 27 września 2010 roku reaktywowano Służb Mundurowych w futsalu. Wśród szesnastu dru- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy kontynuując Jak co roku w przygotowaniu i przeprowadzeniu żyn było siedem z województwa Śląskiego. bogatą tradycję tenisa stołowego w  naszej gminie.mistrzostw pomagała Rada Rodziców, OPG i  UG Zdecydowanie najlepiej poradziła sobie Komenda Prezesem kluby wybrano Andrzeja PielichowskiegoWęgierska Górka, firma Biker, dyr. J. Dajda, nauczy- Miejska Państwowej Straży Pożarnej z Zabrza, która i  praktycznie z  „marszu” już 7 października dru-ciele B. Hazuka i  Ł. Maślanka. Za okazaną pomoc wywalczyła mistrzowski tytuł. W fazie grupowej naj- żyna w składzie Janusz Dziedzic, Marek Lach, Mate-serdecznie dziękuje organizatorka B. Biegun. pierw ograli Straż Miejską Łódź (3:2), a później IPA usz Czul, Adam Kupczak, Wojciech Bysko rozegrała Reprezentacja szkoły wyłoniona w trakcie zawo- pierwszy mecz o mistrzostwo śląskiej ligi okręgowej Śląsk (1:0) i  na koniec Jednostkę Wojskową 1145dów wzięła liczny udział (23 uczniów) w rywalizacji mężczyzn z zespołem LKTS Haźlach. Bolesławiec (3:1). W  ćwierćfinale na przeszkodzieo Puchar Wójta Gminy Węgierska Górka. Tym razem stanęła ekipa 5 Batalionu Dowodzenia z  Krakowa, Naszą drużynę trenuje Tomasz Madej syn Panana stoku Wojtatówki w Żabnicy była piękna pogoda która przegrała (0:3). W półfinale natomiast KM PSP Mieczysława Madeja, który w latach 50 tych był za-i panowała miła, rodzinna atmosfera. Dzięki organi- Zabrze uporała się z 10 Brygadą Kawalerii Powietrz- łożycielem RKS Węgierska Górka. Ta postać uczy-zowaniu tego typu rywalizacji uczniowie mogą roz- nej Świętoszów, zwyciężając (3:2). Niesamowitych niła wiele dla naszej gminy w  zakresie popularyza-wijać wszechstronnie sprawność fizyczną. emocji dostarczył mecz finałowy, gdzie rywalem byli Beata Biegun strażacy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi. Po bezbramkowym remisie o  wszystkim zadecydowały rzuty karne. I dopiero po sześciu kolejkach KM PSP VI Bieg Gazdy w narciarstwie Zabrze mogła cieszyć z mistrzostwa Polski po zwycię- klasycznym stwie (6:5).- Ten sukces jest dużą niespodzianką dla nas samych – powiedział tuż po wręczeniu medali Ka- W  sobotę 26 lutego na Hali Boraczej odbył się zimierz Braun, dowódca zastępu PSP.- Czasami spo-po raz szósty BIEG GAZDY, gromadząc na starcie tykamy się na sali i wspólnie gramy, ale ostatnio byłozawodników z  Polski, Słowacji i  Czech. Najlepszym czasu na treningi. Poza strażakami z Zabrza w naszej drużynie zagrali także koledzy z  innych jednostek, m.in. z Rudy Śląskiej – dodał kapitan zwycięskiej dru- żyny. Dobrze zaprezentowali się także reprezentanci Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Kato- wicach, kończąc zawody na trzecim miejscu. W poje- dynku decydującym o brązowym medalu okazali się cji i  sukcesów w  tej dyscyplinie sportu. W  sezonie lepsi od żołnierzy ze Świętoszowa (5:3). Większe ape- 1973/74 oraz 1991 roku drużyna awansowała do II tyty mieli natomiast obrońcy tytułu sprzed roku, czyli ligi, co w powiece żywieckim nie miało precedensu. Reprezentacja Śląska PSP. Ostatecznie zajęli dopiero W  1994 roku podobny sukces osiągnęła drużyna szóste miejsce, co jest wynikiem poniżej oczekiwań. dziewcząt. Aktualnie po pierwszej rundzie nasza drużyna uplasowała się na 4 miejscu, a w rundzie re- Cztery pozostałe drużyny ze Śląska zakończyły wanżowej nie przegrała jeszcze żadnego meczu, wy- turniej na trzech meczach fazy grupowej. Jednostka grywając z drużynami wyżej notowanymi. Wojskowa 4101 Lubliniec przegrała wszystkie mecze, strzelając zaledwie dwie bramki. W tej samej grupie Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka występowali Ratownicy Górniczy Madness z  Żor, wspólnie z  LUKS w  dniu 12 marca zorganizowałzawodnikiem z Gminy Węgierska Górka został Tade- którzy jedyne trzy punkty zdobyli po pokonaniu Lu- turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Wę-usz Motyka z Ciśca. blińca. Niewiele do awansu zabrakło z kolei Komen- gierska Górka. Były to już XVIII zawody tego cyklu, dzie Państwowej Straży Pożarnej Żywiec. W decydu- a  szczególne ze względu na obecność znakomitych jącym spotkaniu lepsi o jedno trafienie byli żołnierze tenisistów. Imprezę uświetnili wicemistrz świata Zawody w narciarstwie z  Krakowa. Również IPA Śląsk do końca liczyła się i  Europy Leszek Kucharski oraz paraolimpijczyk z  Żywca, wicemistrz olimpijsjki z  Aten, wicemistrz alpejskim na Wojtatówce o  wyjście z  grupy, ale w  końcu musiała uznać wyż- Europy i dwudziesto krotny mistrz Polski osób nie- szość Straży Miejskiej z Łodzi. W  niedzielę 27 lutego na stoku Wojtatówki od- pełnosprawnych w  tenisie stołowym Adam Jurasz. Turniej dostarczył uczestnikom i  kibicom wielu W  zawodach wzięło udział ponad 100 osób, a  do-były się zawody w narciarstwie alpejskim. O Puchar wspaniałych sportowych emocji i  dużej dawki piłkiWójta Gminy Węgierska Górka rywalizowało ponad datkową atrakcją była możliwość gry wyłonionych nożnej na wysokim poziomie. finalistów w  kategorii szkół podstawowych, gim-100 miłośników białego szaleństwa. Najlepszym za- Zbyszek Anioł nazjów i  średnich z  wspomnianym mistrzem Lesz-wodnikiem z  Gminy Węgierska Górka był AndrzejDutka z  Żabnicy. Tytuły mistrzowskie w  kategorii kiem Kucharskim. Honorowego uczestnika turniejuszkół podstawowych oraz gimnazjalnych przypadły ugościł w  swoim domu wczasowym “Azalia” Prezesplacówkom oświatowym z  Żabnicy. Zawodnikom Puchar Magury Pielichowski , który oprowadził go również po pięk-gratulujemy osiągniętych wyników nych okolicach naszej gminy zachęcając do następnej W dniu 06.03.2011 na stokach Ficońki w Cięcinie wizyty. Górnej odbył się Rodzinny Piknik Narciarski w  ra- W bieżącym roku zostaną jeszcze zorganizowane mach XXXVI Pucharu Magury. W zawodach udział dwa turnieje w tenisie stołowym tj. w maju o puchar wzięli przede wszystkim mieszkańcy Cięciny. Wśród Prezesa Banku Spółdzielczego w  Węgierskiej Górce poszczególnych kategorii wiekowych zwyciężyli: oraz w październiku memoriał Mieczysława Madeja. Rocznik 2000-2001: Izabela Piela - Węgierska Górka i  Jan Hetmański - Mikołów, Rocznik 1998-1999: Wszystkich sympatyków tej dyscypliny sportu Aleksandra Rusek - Cięcina oraz Błażej Skrzypek - zapraszamy na treningi pod nadzorem instruktorów Cięcina, Rocznik 1995-1997: Wioleta Radecka - Cię- i  trenerów w  każdą sobotę od godz.11.00, w  ponie- cina i Bartłomiej Brodka - Milówka, Rocznik 1991- działki od 18.00, środy od 17.00 w  hali sportowej. 1994: Justyna Stopka – Cięcina, Rocznik 1982-1990: W  w/w  terminach zapraszamy szczególnie dzieci i  młodzież do nowo powstałej szkółki tenisa stoło- Aleksandra Ficoń - Cięcina i  Marcin Chmura - wego w której zajęcia prowadzą Tomasz Madej i Mi- Cięcina, Rocznik 1952-1961: Stanisław Łysień –Cię- rosław Matuszewski. cina. W klasyfikacji generalnej najlepszy wśród męż- czyzn był Marcin Chmura a wśród kobiet Aleksandra Ze sportowym pozdrowieniem Ficoń. wiceprezes LUKS mgr Mirosław Matuszewski na podstawie www.ciecina.eu NOWINY z GMINY 21
 • 22. Kronika sportowa59 Zawody Sędziów i Działaczy dla których rywalizacja zakończyła się na fazie grupo- Proksa zmierzy się wej. Stawką pojedynku były miejsca 9-10. Stolar Hut PZN Ujsoły - Smile Cięcina 3:0 (18, 18, 14) z Navascuesem Rywalizacja systemem pucharowym zakończyła W  dniach 12-13 marca w  Szczyrku odbyły się 59 Jeden z największych talentów w polskim boksie - się następującymi wynikami: Mały Finał: TrzyzeroZawody Sędziów i  Działaczy PZN. W  sobotę na sto- Grzegorz Proksa (23-0, 16 KO), poznał datę swojego Cięcina - Inodom Cięcina 3:0, Simple Rajcza - Ala-kach Skrzycznego – Doliny toczyła się rywalizacja ko- kolejnego pojedynku. Występujący w  wadze średniej ska Żabnica 3:0, Mecz o  7. miejsce: Inodom Cięcinabiet i mężczyzn na trasie slalomu giganta. Przy dużej mieszkaniec Węgierskiej Górki 16 kwietnia wystąpi na - Alaska Żabnica 3:1, Mecz o 5. miejsce: Simple Rajczaliczbie startujących należy podkreślić osiągnięcia na- gali w Madrycie, a tam skrzyżuje rękawice z miejsco- - Trzyzero Cięcina 3:1, Final Fourszych sędziów z Komisji w Węgierskiej Górce, którzy wym bohaterem, Pablo Navascuesem (25-1-1, 16 KO),zajęli czołowe miejsca w  poszczególnych kategoriach Jesień Węgierska Górka - Air-Team Trzebinia 3:1 który dwa lata temu zremisował z bardzo mocnym Ja-wiekowych. Na najwyższym podium stanęli: Ludwik (21, 23, -23, 20) Łyse Konie Żywiec - Spartanie Cisiec vierem Castillejo.Płowucha, Paweł Pydych, Wojciech Mrowiec i Michał 3:0 (23, 19, 26), Mecz o 3. miejsce: Air-Team Trzebinia Dla Grzegorza będzie to jednocześnie pierwszaŚliwa, natomiast Piotr Harat zdobył IV miejsce, a Bo- - Spartanie Cisiec - 3:0 (24, 18, 11) obrona wywalczonego trzynaście miesięcygusław Węglarz zakończył rywalizację na VII miejscu. temu tytułu mistrza Unii Europejskiej.Wartym zaznaczenia jest fakt, iż Michał Śliwa osiągnął Wówczas "Super G" zastopował w  piątejnajlepszy czas zawodów. rundzie Tyana Bootha. Navascues w  naj- Natomiast w  niedzielę w  przepięknym terenie nowszym rankingu federacji WBC noto-(Szczyrk – Biały Krzyż), przy bardzo dobrych warun- wany jest na szesnastej pozycji, natomiastkach śniegowych rozegrany został bieg na 3 km stylem nasz rodak na 37. Polak jednak znajduje siędowolnym. Członkowie prężnie działającej Komisji w bardzo dobrej formie, którą szlifuje ak-Sędziowskiej Polskiego Związku Narciarskiego w Wę- tualnie podczas sparingów w  Niemczechgierskiej Górce stanowili trzon zawodów, zdobywając z mistrzem świata wyższej dywizji, Rober-wysokie lokaty: Bury Stanisław – I  miejsce, Rak An- tem Stieglitzem. źródło: bokser.org A spotkanie finałowe? Hmm - powtórka z zeszłego roku. Jesień Węgierska Górka i  Łyse Konie z  Żywca Klub na Osiedlu zaprasza i nie tylko. Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka zapra- Mecz miał oprawę zasługującą na miano finału sza od poniedziałku do piątku w  godz. 16:00 - 19:00 naszej ligi. Zaczęło się od prezentacji drużyn, które do Klubu na Osiedlu w Hali Sportowej w Węgierskiej w "szpalerze" cheer - leaderek wbiegły na parkiet. Za- Górce, oferując: możliwość gry w  tenisa stołowego, wodnikom towarzyszyły charakterystyczne siatkarskie bezpłatny dostęp do Internetu, telewizję z  kanałami melodie i doping kibiców. Specjalnie na spotkanie fi- tematycznymi, gry planszowe. Dodatkowo w  każdą nałowe wprowadzone były przerwy techniczne, w któ- środę w godz. 16:00 do 19:00 odbywają się bezpłatne rych dziewczyny z cięcińskiej grupy Hoolingans pre- zajęcia dla dzieci: fitness kids, zajęcia plastyczne, do- zentowały układy taneczne. Po drugim secie odbył się mino, gry zespołowe na hali sportowej. konkurs dla kibiców, dla których na kilka minut został Zapraszamy także na: siłownię (7,00 zł /h dorośli, oddany parkiet, na którym rywalizowali siatkarze. 5,00 zł/h dzieci, młodzież i studenci), aerobik (10,00 zł Sportowo spotkanie było na pewno ciekawsze od /h/os), fitness senior (10,00 zł /h/os), wspinaczkę z in-drzej – I miejsce, Laszczyk Józef – I miejsce, Motyka finału z zeszłego roku. Młodzi zawodnicy Łysych Koni struktorem (10,00 zł/h/os). Szczegółowe informacjeAndrzej – I miejsce, Kupczak Stefan – I miejsce, Feil nie byli jednak w stanie zatrzymać Jesieni, która pro- pod nr tel. 33/864-21-87.Michał – I  miejsce, Tomiczek Andrzej – II miejsce, wadzona przez znakomicie dysponowanego Mariu-Sypta Daniel – II miejsce,Matuszewski Mirosław – III sza Bielę i broniącego tego dnia piłki "nie do obrony"miejsce Szczepana Foksę nawet przez moment (może wyłą- „Chodź z nami na Muńcuł” Andrzej Motyka - Przewodniczący Komisji Sę- czając partię trzecią) nie pozostawiła wątpliwości, żedziowskiej PZN w  Węgierskiej Górce składa podzię- w tym sezonie nikt jej nie zdetronizuje. Przekonujące Nie tradycyjnie 1 maja, lecz 30 kwietnia 2011 rokukowanie za uczestnictwo w zawodach i gratuluje osią- zwycięstwo z Air Teamem i podobny tryumf nad Ły- brać turystyczna, ale i sympatycy naszego Koła PTTKgniętych wyników. symi Końmi. Na tę chwilę w ALS nie ma mocniejszej będą wędrować „ścieżką śnieżyczek” na szczyt Muń- Do zobaczenia za rok ekipy. Panowie z Jesieni - ukłony! :) coła (1165 m n.p.m.) w tzw. Beskidzie Ujsolskim. Finał ALS: Jesień Węgierska Górka - Łyse Konie Dlaczego nie 1 maja? Na to pytanie jest jedna od- Żywiec 3:1 (19, 17, -18, 19) powiedź – ponieważ w tym dniu będziemy świadkami Rywalizacja siatkarzy na Po meczu finałowym zaplanowano Galę, którą uroczystości jakże bliskiej naszym sercom: Jan Paweł początek wiosny można również obejrzeć na www.ciecina.eu. Oprócz II - w  niedługim czasie Patron naszego Koła PTTK –zostanie ogłoszony bullą Papieską Błogosławio- wręczenia nagród i medali dla samych drużyn nagro- 19.03.2011r. na Hali Widowiskowo Sportowej dzeni zostali najlepsi typerzy - okazało się, że najlepiej nym. Tu ciśnie się na myśl, ileż to razy na szczytachw Węgierskiej Górce odbył się Turniej Piłki Siatkowej na lidze ALS zna się Julia Murańska, która zdecydowa- gór właśnie 1 maja prosiliśmy Dobrego Boga o rychłą„Dzikich Drużyn” o  Puchar Wójta Gminy Węgierska nie pokonała męską grupę pościgową :). Tradycyjnymi beatyfikację, ileż to razy śpiewaliśmy na śródleśnychGórka. Ekipy rywalizowały ze sobą przez całą sobotę palicami uhonorowani zostali Sponsorzy, Dyrektor polanach „Barkę” - ulubioną pieśń Papieża. Ile myśli,gdzie doszło do wielu ciekawych i zaciętych spotkań. Gimnazjum, a także Sylwester Biegun - lider i kapitan modlitewnej prośby trzeba było wznieść do Stwórcy by tegorocznych mistrzów. móc być świadkiem „cudu” – tak szybkiego procesu Klasyfikacja końcowa: 1. SILESIA Żywiec, 2. AIR beatyfikacyjnego. Zawsze w  te pierwszomajowe po-TEAM Trzebinia, 3. JESIEŃ Węgierska Górka , 4. Galę uświetnił występ grupy Hooligans, zespołu ranki wędrując ku kolejnym szczytom naszego RajduSPARTANIE Cisiec, 5. INODOM Cięcina. tancerzy Break Dance, obejrzeliśmy również pokaz przewodnikiem była słynna sentencja Ks. Karola Woj- filmu promującego ALS, który specjalnie dla nas przy- tyły: „W górach chodź zawsze tak, aby nie gubić zna- gotował p. Andrzej Figura - w tym miejscu serdeczne ków”. Ta myśl przyświecała nam i tą myślą dzieliliśmy ALe wSpaniale podziękowania za pracę włożoną w teledysk! się z Najczcigodniejszym Ojcem Świętym Janem Paw- Na Gali obecni byli przedstawiciele władz Gminy łem II oraz Jego Sekretarzem Ks. Kardynałem Stani- We wspaniałej atmosferze zakończyliśmy 2. sezon z  wójtem Piotrem Tyrlikiem, przewodniczącą Rady sławem Dziwiszem. Na każde zaproszenie w góry – odALS. W  ostatni weekend marca w  Gimnazjum Pu- Gminy Zofią Barcik, a  także Radnym Krzysztofem 2000 roku dostawaliśmy za życia Papieża Jego odpo-blicznym im. ks. prof. Józefa Tischnera i Szkole Pod- Jamrozowiczem i  dyrektor Gimnazjum Publicznego wiedź i błogosławieństwo, a po Jego śmierci błogosła-stawowej nr 1 im. Konstytucji 3-go Maja w  Cięcinie w Cięcinie - Tomasz Juraszek, które przez niemal pół wieństwo na wędrówkę po górach od obecnego Metro-swój finał miała Amatorska Liga Siatkówki. Po raz roku było gospodarzem naszych rozgrywek. polity Krakowskiego. I tym razem będzie tak, jak od 10pierwszy mecze pokazywane były na żywo w  Inter- Organizatorzy ALS: lat – my podpiszemy list na szczycie Muńcoła a błogo-necie. Drużyny po rywalizacji grupowej i  zaciętych UKS Halniaczek i  Stowarzyszenie Rozwoju Spo- sławieństwo Kardynalskie pewnie dojdzie w  później-ćwierćfinałach spotkały się w dwóch finałach: małym łeczności Lokalnej Cięcina.eu szym terminie.(rywalizacja o miejsca 5-8) i final - four (o lokaty 1-4).Już w piątkowy wieczór na parkiet wybiegły drużyny, (Na podstawie www.ciecina.eu) Myśląc o  organizacji naszego rajdu trzeba zrobić 22 NOWINY z GMINY
 • 23. Kronika sportowagłęboki ukłon w  stronę Pana Nadleśniczego Nadle- aby naszym symbolem wizualnym był sztandar. Pa- gościła Aleksandra Dzik. Opowieści o  dokonaniachśnictwa Ujsoły Józefa Worka, który wraz ze swoją miętajmy, że sztandar to symbol pod którym walczyły wysokogórskich można było posłuchać podczas cy-kadrą czynnie uczestniczy w  wędrówce ku szczytom pokolenia Polaków od pradziejów naszej państwo- klicznego „Spotkania z ludźmi z pasją”.rajdowym, a  przy tym jeszcze sponsoruje tradycyjną wości. Sztandar to symbol naszej wiary, patriotyzmu Ola Dzik przygotowuje się obecnie do wyprawygrochówkę. Takich dobrodziejów jest więcej – wymie- i umiłowania „Małej Ojczyzny”. w  rejony Karakorum. Początkiem czerwca wyruszanię może tych, którzy od początku wspierają nie tylko Naszym pragnieniem jest, aby Patronem Koła Pakistanu wraz z Ukrainką Marią Khitrikovą, by spró-nasz rajd, ale i statutową działalność Koła. Są to: Wójt PTTK był już beatyfikowany w  najbliższym czasie bować zdobyć dwa ośmiotysięczne szczyty: Gaszer-Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik, Zastępca Wójta Największy Turysta i  Pielgrzym z  rodu Polaków Oj- brum II (8035m n.p.m.), a następnie w stylu alpejskimMarian Kurowski, Prezes Banku Spółdzielczego wę- ciec Święty Jan Paweł II. Mottem sztandaru będą Jego Gaszerbrum I (8068 m n.p.m.).gierska Górka Tadeusz Juraszek, Dyrektor Wydziału słowa wpisane do pamiętnika Pani Maryjki Kiwer-Kultury, Sportu i  Turystyki w  powiecie żywieckim skiej-Jezierskiej w  lutym 1958r. na Hali LipowskiejMirosław Dziergas, Prezes Oddziału Babiogórskiego „W górach chodź zawsze tak, aby nie gubić znaków”.PTTK w Żywcu Józef Talik, Firma Żywiec Zdrój S.A. Te słowa tak głęboko wyryte w  świadomości i  tożsa-Małgorzata Myszka – Mikłusiak, i  od zeszłego roku mości Naszego Koła PTTK są najlepszym przewodni-Przewodnicząca Rady Gminy Węgierska Górka Zofia kiem po górach, są także ostrzeżeniem i  drogowska-Barcik i radny Krzysztof Jamrozowicz oraz niezawodni zem, są także naszym natchnieniem.„Lotnicy” z Dęblina. Mając takich dobrodziejów duszasię raduje i chce się pracować dla społeczności naszej Liczę na zainteresowanie ludzi dobrej woli nasząGminy. inicjatywą i  proszę o  dar z  serca. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomogą naszą inicjatywę ser- „Kto idzie w  góry ten idzie do Matki” to jakże decznie dziękuję staropolskim „Bóg Zapłać”.piękne przysłowie Szerpów himalajskich jest znakomi-tym przykładem symbiozy człowieka z górami. Matka Prezes Koła PTTK Tadeusz GołuchGór Sagarmatha – najwyższy szczyt Himalajów jest dlaSzerpów ołtarzem Bogów. To tam, pod niebem niejed-nokrotnie szarpanym przez okrutne wichry jest miej- Śląska Organizacja Turystyczna Ta niezwykła kobieta jest absolwentką psychologii i socjologii na Uniwersytecie Śląskim, a obecnie dok-sce na uszanowanie Boga (bez względu na wyznanie), torantką na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje 21 marca odbyła się w  Katowicach konferencjaale także na braterstwo – braterstwo liny. Chciałoby się w wyjazdach w góry Azji. Jest uczestniczką narodo- inaugurująca projekt Śląski System Informacji Tury-się w tym miejscu wyraziście powiedzieć, że człowiek wego programu Polski Himalaizm Zimowy, laureatką stycznej, w której udział wzięli przedstawiciele Śląskiejpotrzebuje Boga – a Bóg człowieka. Mądre wędrowa- nagrody im. H. Jordana przyznawanej przez Rektora Organizacji Turystycznej i partnerzy projektu, a takżenie w góry w celach eksploracyjnych jest dla każdego UJ za osiągnięcia sportowe, a w 2010 roku otrzymała przedstawiciele miast i gmin oraz dr Mirosław Nalazekich fascynata propozycją na lepsze przeżywanie jakże nominację do nagrody środowisk wspinaczkowych – Dyrektor Departamentu Systemów Informacyjnychulotnego życia. W  górach stajemy się lepsi, żeby nie "Jedynka" oraz nominację do nagrody "Travelery". Od Polskiej Organizacji Turystycznej.powiedzieć bardziej ludzcy. szeregu lat zawodniczo uprawia m.in. narciarstwo wy- „Chodź z  nam na Muńcuł” jest propozycją nie sokogórskie – na koncie ma tytuły Mistrzyni Polski,tylko dla turystów zrzeszonych w naszym Kole PTTK, zdobyła też w  tej dyscyplinie Puchar Polski. Bierzeale jest zachętą dla każdego, kto chce więcej kochać. również udział w rajdach przygodowych, maratonachNasz rajd ma swoje tradycje. Są to konkurs wiedzy tu- rowerowych i  zawodach biegowych. W  2010 r. jakorystycznej, mini turniej warcabów, nagradzamy naj- pierwsza kobieta Aleksandra Dzik ukończyła zawodymłodszego i najstarszego uczestnika, ale także najlicz- Elbrus Race na najdłuższej trasie Extreme, ustanawia-niejszą rodzinę. Zachęcam i zapraszam. Chodź z nami jąc zarazem kobiecy rekord w biegu na szczyt Elbrusa.w góry, bo tam piękno i swoboda, bo tam radość i po-goda – nie tylko ducha. Wszelkie informacje dotycząceRajdu „Jeden tysięcznik w jeden rok” można uzyskać Wyniki Konkursuw  siedzibie Koła PTTK (Hala Sportowa – WęgierskaGórka oś. XX-lecia II RP 12) oraz na stronie interneto- Realizację zaplanowano na lata 2011-2013. Fotograficznego W ciągu trzech lat, zwiększy się dostęp do informacjiwej www.wegierska-gorka.opg.pl. turystycznej poprzez stworzenie systemu wymiany in- Ogłoszono wyniki X edycji konkursu fotogra- Na nadchodzące Święta Wielkanocne formacji i współpracy między 67 punktami informacji ficznego "Cud Natury" zatytułowanej „TAM GDZIEi  błogosławiony czas Beatyfikacji Jana Pawła II życzę turystycznej. WATRA WYGASŁA czyli rzecz o  starych baców-wszelkiej pomyślności, zdrowia i  wszystkiego co jest kach i  budownictwie drewnianym w  Beskidach”. Projekt „Śląski System Informacji Turystycznej”darem od Tego, który Zmartwychwstając przynosi Na konkurs wpłynęło 97 prac wykonanych przez obejmie całe województwo śląskie – od terenów Jurynam nadzieję. Radosnego Alleluja! 16 fotografów. Większość zdjęć cechował wysoki Krakowsko- Częstochowskiej, poprzez miasta i gminy Prezes Koła PTTK Tadeusz Gołuch środkowej części województwa aż po Beskidy, Śląsk profesjonalizm. I  nagrodę przyznano Danielowi Cieszyński oraz Subregion Zachodni Województwa. Frankowi z  Żabnicy, drugie miejsce zajął Wiesław Głównymi atutami informacji turystycznej będzie Majoch z  Żabnicy. III nagrody nie przyznano. Wy- Sztandar gromadzenie i  aktualizacja danych na temat atrakcji różnienie specjalne otrzymał Hieronim Woźniak turystycznych oraz spędzenia wolnego czasu. Przy- z Żywca za cykl „Kaplice Loretańskie w Beskidach”. W życiu społecznym każdej organizacji „non pro- czyni się to do podniesienia atrakcyjności i satysfak- Ponadto wyróżnienia otrzymali: Justyna Cieślik –fit” przychodzi taki moment, kiedy trzeba podjąć de- cji turystów oraz wzrostu osób odwiedzających nasze Płusa (Konstantynów Łódzki), Paweł Copija (Leśna),cyzję czy działać niemalże „incognito” czy pokazać tereny. Małgorzata Golec (Węgierska Górka), Sławomir Go-się w sposób wizualny na forum społecznym. Takim łuch (Żywiec), Stefan Piela (Cięcina), Joanna Krzakelementem tożsamym z działalnością społeczną na te- Środki na realizację projektu Śląska Organiza- cja Turystyczna pozyskała z  Europejskiego Fundu- (Świnna), Mieczysław Krzak (Świnna), Lucjan Kup-renie Naszej Gminy Węgierska Górka, która notabene czak (Węgierska Górka), Ewelina Podeszwa (Glinka)mieni się turystyczną są działania Koła PTTK Od- szu Rozwoju Regionalnego (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- i Grzegorz Woźniak (Żywiec).działu Babiogórskiego w Węgierskiej Górce. 2013) w kwocie ponad 12 milionów złotych. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy i  wszystkim Koło PTTK, działa w Węgierskiej Górce od 1968r. wyróżnionym. Nagrody zostaną wręczone 30 kwiet-Przechodziło różne koleje losów bo, od bardzo inten- nia 2011r. podczas rajdu "Jeden tysięcznik w  jedensywnego, aż po niemalże upadłość w  okresie trans- Ola – Pantera śnieżna rok". Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w XIformacji gospodarczych w  latach 80-tych ubiegłegowieku. Ale i  wtedy ludzie gór, którzy na sercu mieli Spotkanie z ludźmi z pasją edycji konkursu pt. „Zjawiska atmosferyczne nad Be- skidami czyli groza i piękno – sacrum i profanum”.wypisane wartości wypływające z upra-wiania turystyki zorganizowanej nie poddali się i  do Na swoim koncie ma m.in. pierwsze polskie ko-dnia dzisiejszego, dzięki Nim nasze Koło PTTK jest biece wejście na jedną z  najniebezpieczniejszych górwzorem do naśladowania poprzez przyrost ilości świata - Pik Pobiedy (7439m n.p.m.), jako pierwszaczłonków, aktywność turystyczną, zaangażowanie Polka dokonała wejść na wszystkie pięć siedmioty-w sprawy turystyki wśród dzieci, młodzieży czy popu- sięczników byłego ZSRR (Pik Pobiedy, Chan Tengri,laryzatorstwo turystyczne. Pik Somoni d. Kommunizma, Pik Korżeniewskiej, Pik Awicenny d. Lenina), uzyskując prestiżowy tytuł Uważam, że dojrzeliśmy do tego jako organizacja, Śnieżnej Pantery. W  Węgierskiej Górce 12 kwietnia NOWINY z GMINY 23
 • 24. Sprawy społeczne Sprawy społeczne cenia ogólnego w  poszczególnych typach szkół (Dz.U. Z 2009r., Nr 4, poz. 17) bezpłatnie w wymiarze 5 godzin życzenia zdrowia, szczęścia i doczekania Brylantowego Jubileuszu. dziennie, w godzinach 8.00 -13.00. Pary małżeńskie zawierające związek małżeński Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze wykracza- w 1950 roku Żywiec Zdrój posadzi trzeci jące poza obowiązujące podstawy programowe finanso- wane są przez rodziców (prawnych opiekunów) dzieci Anna i  Jan Jurasz (Węgierska Górka), Władysława i Andrzej Kupczak (Cisiec), Barbara i Edward Michal- milion drzew w nadleśnictwie korzystających z usług przedszkola. scy (Cisiec) , Elżbieta i  Józef Pawlik (Żabnica), Maria Węgierska Górka Do świadczeń wymienionych w  ust.2 należą w  szczególności: gry i  zabawy dydaktyczne, wspoma- i  Franciszek Żyrek (Żabnica), Teresa i  Stanisław Żyrek (Cięcina). Pod hasłem „Po stronie natury” przebiega trzecia gające rozwój umysłowy dziecka; gry i zabawy badaw-edycja programu ekologicznego, realizowanego przez cze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem;Żywiec Zdrój przy merytorycznym wsparciu Fundacji zajęcia rozwijające plastyczne uzdolnienia dzieci; za-Nasza Ziemia i  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo- bawy taneczne, wspomagające rozwój emocjonalnywych w  Katowicach. Podobnie jak w  ubiegłych latach i społeczny dziecka; zajęcia relaksujące. Opłata o którejfirma prowadzi kampanię zachęcającą Polaków do tro- mowa w ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia orazski o drzewa oraz ochrony środowiska naturalnego, zaś kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przezwiosną posadzi kolejny milion drzew w Beskidach. przedszkole i  finansowanych odrębnie przez rodziców dzieci Sadzenie drzew jest jednym z  działań, które przy-czyniają się do ochrony przyrody oraz do poprawy ja- Ustalono opłatę na częściowe pokrycie przez rodzi-kości i komfortu naszego życia. Drzewa produkują tlen, ców kosztów świadczeń opiekuńczo-wychowawczychpochłaniają odpowiedzialny za zmiany klimatyczne wykraczających poza podstawy programowe w  przed-dwutlenek węgla, zmniejszają zanieczyszczenie powie- szkolach w wysokości: • 0,18% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w  odrębnych przepisach za pobyt dziecka Pary małżeńskie zawierające związek małżeński w przedszkolu w godzinach od 13.00 do 15.00 za jedną w 1960 roku godzinę tych świadczeń Urszula i  Edward Bańczyk (Cisiec), Maria i  Stani- • połowę stawki, o  której mowa w  pkt 1 za pobyt sław Bednarz (Żabnica), Aniela i Franciszek Chowaniec dziecka w  przedszkolu w  godzinach od 7.00 do 8.00 (Żabnica), Anna i Marian Dziedzic (Węgierska Górka), oraz od 15.00 za jedną godzinę tych świadczeń Władysława i Wawrzyniec Ficoń (Cięcina), Anna i Fran- ciszek Giźlar (Węgierska Górka), Maria i  Kazimierz Do opłaty podanej w uchwale na wniosek rodziców Jurasz (Węgierska Górka), Maria i  Stanisław Jurasz (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora da- (Żabnica), Anna i Stanisław Kalfas (Węgierska Górka), nego przedszkola wprowadza się ulgi: 1. jeżeli do przed- Genowefa i Franciszek Kalfas (Węgierska Górka), Aniela szkola uczęszcza dwoje dzieci z tej samej rodziny opłata i Józef Kosiec (Cisiec), Elżbieta i Paweł Kozioł (Węgier- za drugie dziecko wynosi 50% kwoty z ust. 1 pkt. 1 jeżeli ska Górka), Józefa i  Józef Krawiec (Żabnica), Maria rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo i  Stanisław Kubień (Cięcina), Władysława i  Jan Kup- do zasiłku rodzinnego na te dzieci 2. w przypadku gdy czak (Węgierska Górka), Anna i Stanisław Lalik (Cisiec), do przedszkola uczęszcza więcej niż dwoje dzieci, za Zofia i  Marian Łasut (Cisiec), Anna i  Stanisław Łobo- kolejne dziecko nie pobiera się opłat, jeżeli rodzicom ziak (Cięcina), Lucyna i  Jan Motyka (Żabnica), Maria (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do zasiłku i  Jan Motyka (Cisiec), Stefania i  Antoni Pawełek (Cię- rodzinnego na te dzieci. cina), Helena i Karol Pietrys (Cisiec), Anna i Rudolf Ro-trza oraz tłumią hałas. W terenie górzystym wspoma- Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia mańscy (Żabnica), Maria i Franciszek Ryszka (Cięcina),gają także retencję między innymi poprzez ograniczenie ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Ślą- Franciszka i  Stanisław Szczotka (Cisiec), Maria i  Sta-spływu wód opadowych. Dzięki drzewom zmniejsza się skiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r. nisław Ulrich (Cięcina), Jadwiga i  Stanisław Urbańscywięc ryzyko występowania powodzi na niżej położo- (Cięcina), Anna i Antoni Wojtyła (Żabnica), Maria i Sta-nych terenach. Jest to niezwykle istotne dla prawidło- nisław Wojtyła (Żabnica), Aniela i Wiktor Wolni (Żab-wego funkcjonowania całego ekosystemu oraz jakości Diamentowy i Złoty Jubileusz nica), Maria i Zdzisław Ziółkowscy (Węgierska Górka),życia ludzi. Anna i Jan Żyrek (Żabnica). W  ramach kampanii odbywającej się w  tym roku Małżeński w Gminie Węgierska C. Juraszpod hasłem „Po stronie natury” tradycyjnie już realizo- Górkawane są działania edukacyjne oraz konkurs grantowy,w którym placówki oświatowo – wychowawcze z całej Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. Ożywają ZAWIADOMIENIEPolski ubiegają się o  dofinansowanie realizacji lokal- wspomnienia, wracają chwile i obrazy mieniące się swo-nych projektów ekologicznych. Dbając o  odnawianie istym blaskiem. Tak było również 29 grudnia 2010 roku Zarząd „Beskid – Ekosystem”, Spółki powołanejdrzewostanów w  Beskidzie Żywieckim organizatorzy w  Gminie Węgierska Górka. Gdzie odbyła się uroczy- przez Gminę Węgierska Górka do realizacji zadańprogramu posadzą w tym roku trzeci już milion drzew stość Diamentowych i Złotych Godów. gminnych z zakresu gospodarki komunalnej, wyjaśniana terenie nadleśnictwa Węgierska Górka. co znaczy odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się sanitarnej. Na zakończenie tegorocznej kampanii ekologicz- o godz.11.00 Mszą Świętą w kościele p.w  Przemienienianej 14 maja na terenie malowniczych bulwarów nad Pańskiego w  Węgierskiej Górce odprawioną w  intencji Zgodnie z ustawą z dnia 07.06.2001r. o zbiorowymSołą w Węgierskiej Górce odbędzie się Wielkie Święto Jubilatów koncelebrowaną przez ks. Prałata Stanisława zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-Sadzenia Drzew. Dla uczestników wydarzenia organi- Bogacza, ks. Prałata Władysława Nowobilskiego oraz ks. ków, a także stosownie do zawartych umów z mieszkań-zatorzy zaplanowali wiele atrakcji, m.in. występy kapel Kanonika Jacka Jaskiernię. cami Gminy Węgierska Górka oraz instytucjami pro-góralskich, konkursy i  warsztaty ekologiczne, a  także wadzącymi na terenie Gminy działalność gospodarczą, Dalsza część uroczystości miała miejsce w  Pensjo-stoiska z regionalnymi wyrobami. Finałem wydarzenia do sieci kanalizacji sanitarnej mogą być odprowadzane nacie Melaxa. Słowa uznania, podziękowania oraz ser-będzie koncert ambasadora tegorocznej edycji pro- jedynie ścieki bytowe o parametrach zgodnych z załącz- deczne życzenia dla dostojnych Jubilatów złożył Wójtgramu „Po stronie natury” i Przyjaciela Drzew - Seba- nikiem do w/w umów. NIE ZALICZA SIĘ DO NICH Gminy Piotr Tyrlik.stiana Karpiela-Bułecki wraz z zespołem Zakopower. WÓD OPADOWYCH I DRENAŻOWYCH. Odprowa- Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy dzanie tych wód do sieci kanalizacji sanitarnej powo- M. Myszka - Mikłusiak i  wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed duje poważne zmiany w strukturze ścieków, uniemoż- pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za cierpienia i łzy, liwiając ich oczyszczanie w urządzeniach technicznych ale także za radość płynącą z życia rodzinnego, Jubilaci posiadanych przez Przedsiębiorstwo. Ponadto z  przy- Odpłatność za przedszkola zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej czyn technicznych następuje znaczne podwyższenie Polskiej Bronisława Komorowskiego medalami, które kosztów oczyszczania ścieków, także dla właścicieli nie- Uchwałą nr V/30/2011 Rady Gminy Węgierska w imieniu Prezydenta wręczył Wójt Gminy Piotr Tyrlik ruchomości, którzy odprowadzają do sieci ścieki prawi-Górka z dnia 29 marca 2011r. ustalono wysokość opłat i  Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Barcik. Ponadto dłowe wg powołanej ustawy i zgodnie z umową.za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, Jubilatom wręczono kwiaty, upominki i  pamiątkowedla których Gmina Węgierska Górka jest organem pro- W  celu likwidacji nieprawidłowego stanu, listy gratulacyjne, oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia.wadzącym. Przedszkola publiczne prowadzone przez gminne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, Lampką szampana został wzniesiony toast za zdrowiegminę świadczą usługi w zakresie podstawy programo- stosownie do ustawowego obowiązku zawartego w art. 9 Jubilatów. Tradycyjnie po części oficjalnej przygotowanywej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Na- ust. 3 oraz uprawnienia, o którym mowa w art. 7 powo- został poczęstunek. Spotkanie przebiegało w atmosferzerodowej z dnia 23 grudnia 2008r. W sprawie podstawy łanej ustawy z dnia 7.06.2001r., rozpoczyna akcję kon- wzruszeń i  pełnej serdeczności. Wszystkim odznaczo-programowej wychowania przedszkolnego oraz kształ- trolną ilości i  jakości odprowadzanych ścieków, przy nym parom małżeńskim składamy jeszcze raz gorące 24 NOWINY z GMINY
 • 25. Sprawy społecznewykorzystaniu przeznaczonego do tego specjalnego Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży W  przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy: za-urządzenia. Pożarnej pewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w  skraj- Wykrycie w  ich toku wprowadzania wód st.bryg. Marek Rączka nych przypadkach wybijając szyby w  oknie,wynieśćopadowych i  drenażowych do kanalizacji sanitarnej osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie sta- Skąd się bierze czad i  dlaczego jest tak niebez- nowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przy-grozi przewidzianymi w  ustawie sankcjami, a  zgodnie pieczny?z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowa- padku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przepro-dzaniu ścieków, grozi to zablokowaniem odpływu ście- Tlenek węgla CO, potocznie zwany czadem. W tem- wadzenie akcji służbom ratowniczym, wezwać służbyków z  posesji jak również karą ograniczenia wolności peraturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz. ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP), jak najszybciejlub grzywny do 10 tys. zł. Dodatkowo sąd może orzec Ma silne własności toksyczne. Gromadzi się głównie podać tlen, jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, manawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa – po tysiąc złotych pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od po- zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosowaćza miesiąc do trzech lat wstecz. wierza.Toksyczne działanie tlenku węgla wynika z jego sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta oraz masaż większego od tlenu (250-300 razy) powinowactwa do serca, nie wolno wpadać w  panikę, kiedy znajdziemy Zarząd Spółki„Beskid – Ekosystem” hemoglobiny zawartej we krwi. Wdychanie nawet nie- dziecko lub dorosłego z  objawami zaburzenia świado- wielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatru- mości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszyb- cie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w  śpiączkę ciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE a nawet zgon. Tlenek węgla powstaje podczas procesu PAMIĘTAJMY! niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, do Rady Gminy które występuje przy niedostatku tlenu w  otaczającej Od stosowania się do powyższych rad może zale- Węgierska Górka atmosferze. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika żeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności. z  faktu, że tlenek węgla: jest gazem niewyczuwalnym w okręgu wyborczym nr 2 zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i  pozba- Opracowanie: Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Ko- wiony smaku), blokuje dostęp tlenu do organizmu, mendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej W związku ze śmiercią Radnego Rady Gminy Wę- poprzez zajmowanie jego miejsca w  czerwonych ciał-gierska Górka Pana Józefa Bieguna, Rada Gminy na sesji kach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniuw dniu 29 marca 2011 roku podjęła uchwałę w sprawiewygaśnięcia mandatu. (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie. ZAKAZ WYPALANIA TRAW Co jest główną przyczyną zaczadzeń? W związku z powyższym w terminie 3 miesięcy od Wypalanie traw i  zarośli jest zabronione! Jest todaty stwierdzenia przez radę wygaśnięcia mandatu Wo- Głównym źródłem zatruć w  budynkach mieszkal- jeden z  najbardziej brutalnych sposobów niszczeniajewoda zarządzi przeprowadzenie na zasadach i w try- nych jest niesprawność przewodów kominowych: środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żad-bie przepisów ustawy Ordynacji Wyborczej do rad wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe nych korzyści, a  wręcz przeciwnie - przynosi jedyniegmin, rad powiatów i sejmików województw – wybory działanie wspomnianych przewodów może wynikać z: szkody dla przyrody, jak i samego człowieka.uzupełniające. ich nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszcze- Zmorą pożarową jest wiosenne wypalanie traw, nia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istnieją- a  późnym latem i  jesienią wypalanie resztek pożniw- cego systemu wentylacji do standardów szczelności sto- nych. W naszej świadomości zalągł się mit, że wypala- APEL Komendanta PSP sowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych nie traw i  słomy poprawia jakość gleby, jest swoistym okien i drzwi na nowe. rodzajem jej nawożenia i  użyźniania. Rolnicy nadal W okresie jesienno-zimowym Państwowa Straż Po- Powyższe może prowadzić do niedrożności prze- sądzą, że ogień to “najtańszy herbicyd” do zwalczaniażarna, co roku notuje zwiększoną ilość interwencji do wodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska chwastów. Okazuje się, że aby grunty rolne utrzymy-pożarów powstałych od niesprawnych urządzeń grzew- ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wane były w tzw. Dobrej kulturze rolnej, przy zachowa-czo-kominowych. Często, przyczyną pożaru jest brak wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, niu wymogów ochrony środowiska zabronione jest wy-okresowej konserwacji przewodów kominowych oraz cofa się z powrotem do pomieszczenia. palanie traw. Wiele lat temu naukowcy udowodnili, żeich kontroli. Dlatego też, apelujemy aby przestrzegać Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? takie pożary są szkodliwe. Ogień nie tylko zabija żyjąceprzepisów przeciwpożarowych i  budowlanych. Zgod- w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjała-nie z  przepisami przeciwpożarowymi (rozporządzenie W celu uniknięcia zaczadzenia należy: przeprowa- wia glebę - z takich zabiegów oczyszczających” nie płynąMinistra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia dzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelno- żadne korzyści. Po wypaleniu gleba ubożeje.21.06.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej bu- ści przewodów kominowych, ich systematyczne czysz-dynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. czenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego Łąka czy pastwisko po wypaleniu się zazielenią, aleU. z 2006 roku Nr 80, poz. 563), przewody kominowe, ciągu powietrza, użytkować sprawne techniczne urzą- będą bezwartościowe. Jest to najgorsza opcja przygo-do których podłączone są urządzenia grzewcze powinny dzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie towania gleby do nowego cyklu. W  trakcie wypalaniabyć czyszczone w następujących częstotliwościach : z  instrukcją producenta, stosować urządzenia posia- ginie cała mikroflora i mikrofauna, które ożywiają glebę. dające stosowne dopuszczenia w  zakresie wprowadze- Łamanie prawa jest karane!!! - urządzenia na paliwo stałe minimum 4 razy nia do obrotu; w  sytuacjach wątpliwych należy żądaćw roku, Artykuł 59 rozdziału 8 ustawy o ochronie przyrody okazania wystawionej przez producenta lub importera - na paliwo gazowe lub olejowe 2 razy w roku, mówi, że “kto wypala roślinność na łąkach, pastwi- urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu za- skach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szla- - przewody wentylacyjne minimum jeden raz wierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz kach kolejowych, w strefie oczeretów i trzcin, podlegaw roku. przeznaczeniu i  zakresie stosowania danego urządze- karze aresztu lub grzywny”. Według art. 82, § 1 Kodeksu nia, nie zaklejać i  nie zasłaniać w  inny sposób kratek Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Spraw We- wykroczeń nr 6, poz. 29 (ustawy z dnia 20 maja 1971 wentylacyjnych, w przypadku wymiany okien na nowe,wnętrznych i  Administracji z  dnia 16.08.1999 r. (Dz. rok, z nowelizacjami do 1995 r.) mówi, że za wykrocze- sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważU. Nr 74, poz. 836) w sprawie warunków technicznych nie tego typu grozi kara aresztu, grzywny lub nagany. nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w sto-użytkowania budynków mieszkalnych, użytkownik lo- Natomiast art. 24, § 1 w związku z art. 82 mówi jasno: sunku do wcześniej stosowanych w  budynku i  mogąkalu korzystający z  przewodów i  kanałów dymowych “…grzywnę wymierza się w wysokości od 20 zł do 5000 pogarszać wentylację, systematycznie sprawdzać ciąglub spalinowych oraz wentylacyjnych, może powierzać zł, chyba że ustawa stanowi inaczej”. powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru donaprawę i  konserwację tych urządzeń wyłącznie oso- otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłócabom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne, okre- wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspo-ślone w  odrębnych przepisach (mistrz lub czeladnik mnianego otworu lub kratki, często wietrzyć pomiesz- Dopłaty obszarowe dlakominiarski). Ponadto zgodnie z art. 62 ustawy PrawoBudowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 156, czenie, w  których odbywa się proces spalania (kuch- nie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej rolnikówpoz. 1118 ze zmianami) przewody kominowe winny zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien, nie Doradca rolny Ewa Foik zaprasza zainteresowa-być poddawane okresowej kontroli ich sprawności, mi- bagatelizować objawów duszności, bólów i  zawrotów nych rolników do wypełnienia wniosków o dopłaty ob-nimum jeden raz w roku, a czynności te powinna wyko- głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, szarowe na 2011 rok w każdy wtorek i czwartek od 22nywać osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w zawo- przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą marca do 15 maja w Urzędzie Gminy Węgierska Górkadzie kominiarskim. być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sy- sala sesyjna w godz. 8.00 do 15.00 Biorąc pod uwagę powyższe wymogi prawne oraz tuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie,dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników lokali w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej. ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWAmieszkalnych apelujemy, o  przestrzeganie przepisów ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyćprzeciwpożarowych i  budowlanych. Prace dotyczące ul. Wyszyńskiego 70/126, 42 – 200 Częstochowa, zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt za-kominiarstwa należ powierzać do wykonania osobom tel. (034) 37 70 100; montowania takich czujek jest niewspółmiernie niskiz  odpowiednimi kwalifikacjami i  doświadczeniem za- http //www.czwa.odr.net.pl, do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeńwodowym, co będzie miało bezpośredni wpływ na wy- e-mail: biuro@czwa.odr.net.pl, (łącznie z  uratowaniem najwyższej wartości, jaką jesteliminowanie występujących zagrożeń pożarowych lub nasze życie). PZDR Żywiec ul. Za Wodą 18 (033) 8612586,zatrucia tlenkiem węgla w  czasie użytkowania wszel-kiego typu urządzeń grzewczych. Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? e- mail: pzdr.zywiec@odr.net.pl NOWINY z GMINY 25
 • 26. Sprawy społeczne Zebrania wiejskie w gminie społecznej dla dobra mieszkańców Gminy Węgierska Górka. www.piotrtyrlik.pl Komisja Rewizyjna: Tomasz Łajczak - Przewodniczący Śleziak Paweł i Łukasz Dudka - członkowie. W  dniu 6 marca 2011r. w  budynku Zespole Szkół W dniu 5.03. 2011r. w Żabnicy odbyło się zebraniePublicznych w Ciścu, odbyło się zebranie sprawozdaw- Komunikat do wszystkich sprawozdawczo - wyborcze Ochotniczej Straży Pożar-czo-wyborcze wsi Cisiec. W zebraniu uczestniczyło 101 nej. Naczelnik w obszernym sprawozdaniu przedstawiłmieszkańców Ciśca, wójt i radni. Sprawozdanie z dzia- użytkowników gruntów dokonania jednostki za ubiegły rok /jednostka w 2010r.łalności sołectwa przedstawili: przewodniczący Rady brała udział w 21 pożarach, 71 innych zdarzeniach mię-Sołeckiej Jan Łajczak i  Sołtys Stanisław Motyka. Po Każdy właściciel zobowiązany jest do wła- dzy innymi powodziowych/ , sprawozdanie uzupełniłmerytorycznej dyskusji zebrani przystąpili do wyboru ściwej pielęgnacji gruntów stanowiących jego wła- Prezes Tadeusz Sołtysek przedstawiając ważniejsze in-Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną czteroletnią kaden- sność. Pod pojęciem pielęgnacji należy rozumieć mię- westycje realizowane przez strażaków na przestrzenicje. W wyniku głosowania tajnego Sołtysem wsi Cisiec dzy innymi WYKASZANIE TRAW, odchwaszczanie ostatnich 5 lat. Po dyskusji 50 uczestniczących w  ze-został : Stanisław Motyka, uzyskując 93 głosy poparcia itp. Zachwaszczone grunty są zagrożeniem dla upraw braniu strażaków wybrało nowe władze. Do Zarząduna 99 oddanych ważnych głosów. Na członków Rady rolniczych, gdyż dojrzewające chwasty rozsiewają się OSP Żabnica weszli: Sołtysek Tadeusz - Prezes, KrzusSołeckiej zgłoszono 18 kandydatów w  wyniku głoso- z wiatrem na pola uprawne sąsiadów. Ponadto niesko- Elżbieta - v-ce Prezes, Siedlak Franciszek – Naczelnik,wania tajnego do Rady Sołeckiej weszli: Łajczak Jan - szona trawa i chwasty są siedliskiem wielu szkodników Motyka Jan - Z-ca Naczelnika, Krzus Tomasz – Skarb-Przewodniczący, Barabasz Henryk, Bednarz Jan, Fułat glebowych gryzoni i  ślimaków. Nie wykoszone ze- nik, Kupczak Leszek – Sekretarz, Jurasz Stanisław, Mo-Jan, Kamiński Antoni, Kubica Janina, Machała Czesław, schnięte trawy i chwasty stanowią poważne zagroże- tyka Bartłomiej , Fijak Adam – członkowie. Do KomisjiMichalska Jadwiga, Strzałka Józef, Śleziak Andrzej. nie pożarowe w okresie wiosennym, letnim i jesiennym Rewizyjnej weszli: Motyka Witold - Przewodniczący, na wskutek niedopuszczalnych praktyk ich wypalania. Podgórny Damian, Siedlak Marian - członkowie. W dniu 17 marca 2011 roku na Hali widowiskowo- Nie wykoszone trawy w pobliżu ciągów komunikacyj--sportowej w  Węgierskiej Górce odbyło się zebranie W  imieniu mieszkańców Gminy Węgierska Górka nych zmniejszają widoczność i bezpośrednio wpływająsprawozdawczo-wyborcze sołectwa Węgierska Górka. dziękujemy strażakom za ich ofiarną służbę i pracę, za na bezpieczeństwo ruchu drogowego i  pieszych. (Po-W  zebraniu uczestniczyło 112 mieszkańców Węgier- ratowanie mienia i  życia. Nowym władzom życzymy wyższe reguluje: Ustawa o  ochronie gruntów rolnychskiej Górki, wójt, radni gminni i powiatowi jak również wszelkiej pomyślności. www.piotrtyrlik.pl i  leśnych (tekst jednolity Dz. U. z  2004r Nr 121, pozradny wojewódzki - Andrzej Marszałek. Sprawozda- 1266 z póżn. zm, art. 15 ust 5 oraz Ustawa o utrzymaniunie kadencyjne z  działalności Sołtysa i  Rady Sołeckiej czystości porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2005przedstawiła Sołtys - Renata Madejczyk. Wójt Gminy roku, nr 236 poz. 2008 z  późn.zm.). Nie dostosowanie Informacja o Wyborachzaprezentował sprawozdanie z  działalności gminy zarok 2010 jak również dokonał prezentacji budżetu na się do powyższego, Wójt Gminy będzie zmuszony egze- do Rad Powiatowych kwować w/w obowiązek poprzez wydanie stosownejrok 2011. Po przemówieniach i  dyskusji przystąpionodo wyborów władz sołeckich wsi Węgierska Górka. decyzji. Sporządziła: Maria Chowaniec Śląskiej Izby Rolniczej.W  wyniku głosowania tajnego Sołtysem wsi Węgier- Urząd Gminy Węgierska Górka informuje, iż w dniuska Górka została Pani Renata Madejczyk, uzyskując Zebrania sprawozdawczo- 03 kwietnia 2011r od godziny 8.00 - 18.00, odbyły się105 głosów poparcia na 109 ważnie oddanych głosów.Na członków Rady Sołeckiej zgłoszono 12 kandydatów, wyborcze OSP Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Osobami uprawnionymi do głosowania byli członko-w  wyniku głosowania tajnego do Rady Sołeckiej we- wie Izby, którymi są: 1. podatnicy podatku rolnego, 2.szli: Ferster Stanisław – Przewodniczący, Lach Barbara, W  dniu 22 stycznia 2011 roku w  remizie Ochot- niczej Straży Pożarnej w Węgierskiej Górce odbyło się podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnychGruszka Elżbieta, Hulbój Zbigniew, Duraj Stanisław, produkcji rolnej, 3. członkowie rolniczych spółdzielniCzudek Elżbieta, Sikora Krystyna. spotkanie sprawozdawczo-wyborcze. Na spotkaniu tym przy udziale wójta gminy, radnych, przewodni- produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe. W dniu 24 marca 2011 roku w Szkole Podstawowej czących rad sołeckich oraz prezesów jednostek OSP Z  terenu Gminy Węgierska Górka kandydowałyNr 1 w  Cięcinie odbyło się Zebranie sprawozdawczo- z  terenu gminy Węgierska Górka w  wyniku tajnych dwie osoby: Śleziak Genowefa zamieszkała w  Ciścu-wyborcze sołectwa Cięcina. W zebraniu uczestniczyło wyborów do Zarządu OSP Węgierska Górka wybrano: i Gluza Mieczysław zamieszkały w Żabnicy. W wyniku76 mieszkańców Cięciny, Wójt jak i radni gminni. Spra- Prezes Zarządu - Stanisław Duraj, Naczelnik - Piotr głosowania najwięcej głosów uzyskała kandydatka Śle-wozdanie kadencyjne z działalności Sołtysa i Rady So- Pytel, Zastępca Naczelnika - Marek Bryś, Skarbnik - ziak Genowefa. W związku z powyższym Pani Śleziakłeckiej przedstawił Sołtys - Antoni Figura. Wójt Gminy Witold Stańczyk, Sekretarz - Paweł Supłat, Gospodarz Genowefa wybrana została do Rady Powiatowej Ślą-zaprezentował sprawozdanie z  działalności gminy za - Piotr Krystian, Członek Zarządu - Stanisław Kuliński. skiej Izby Rolniczej, na następną kadencję.rok 2010 jak również dokonał prezentacji budżetu na W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: Przewodniczącyrok 2011. Po przemówieniach i  dyskusji przystąpiono Za pośrednictwem Izby Rolniczej, wybrany delegat Komisji Rewizyjnej - Zbigniew Klekociuk, Członek - ma wpływ, min. na: rozwiązywanie zgłaszanych przezdo wyborów władz sołeckich wsi Cięcina. W  wyniku Czesław Suchański, Członek - Stanisław Dyrlaga.głosowania tajnego Sołtysem wsi Cięcina został Pan rolników problemów; projekty aktów prawnych z  za-Antoni Figura, uzyskując 66 głosów poparcia na 73 5.02.2011r. miało miejsce zebranie sprawozdawczo kresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ichważnie oddanych głosów. Na członków Rady Sołeckiej - wyborcze OSP Cięcina. Zebranie otworzył i  prowa- opiniowanie; poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnic-zgłoszono 13 kandydatów, w  wyniku głosowania taj- dził Prezes Piotr Gawliński. W spotkaniu uczestniczyli twie i  warunków życia na wsi; kształtowanie edukacjinego w skład Rady Sołeckiej weszli: Krystyna Kuchejda radni, sołtys i wójt gminy. W trakcie zebrania strażacy i  doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji– Przewodnicząca, Pawlus Edward, Podgórzec Jan, wybrali nowe władze jednostki. Do Zarządu OSP Cię- osób pracujących w rolnictwie; współpracę z polskimiKupczak Bernadeta, Dyrlaga Piotr, Stopka Franciszek. cina weszli: Piotr Gawliński - Prezes, Krzysztof Dziedzic i  zagranicznymi organizacjami producentów rolnych; - Naczelnik, Tadeusz Wajdziak - v-ce Prezes, Józef Paw- poprawę stanu środowiska przyrodniczego i  zdrowia W  dniu 10 kwietnia 2011roku w  Żabnicy odbyło lus - Sekretarz, Wojciech Pawełczyk - Skarbnik, Tomasz mieszkańców wsi; ochronę dziedzictwa kulturowegosię zebranie wiejskie. Głównym punktem zebrania ze Gawlinski - Gospodarz, Szymon Noga - członek za- w regionie. Sporządziła: Maria Chowaniecwzględu na przedwczesną śmierć wspaniałego czło- rządu. Komisję Rewizyjną stanowią: Piela Włodzimierzwieka, byłego sołtysa Józefa Bieguna były wybory soł- - Przewodniczący, Łukasz Juraszek - członek, Marcintysa. Zebranie otworzył i  sprawozdanie z  działalności Krutak - członek Obowiązek właścicieli psówRady Sołeckiej odczytał były przewodniczący RS JózefMłynarczyk. W  zebraniu uczestniczyli: wójt, radni, W  sobotę 19.02.2011r. odbyło się zebranie spra- Urząd Gminy w  Węgierskiej Górce informujesekretarz UG, radny powiatowy Józef Stopka. W  ze- wozdawczo - wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej mieszkańców, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wę-braniu wzięło udział 150 mieszkańców Żabnicy, po w Ciścu. Zebranie otworzył i prowadził prezes Antoni gierska Górka z dnia 20.06.2006 rok w sprawie Regula-merytorycznej dyskusji przystąpiono do wyborów soł- Kamiński, sprawozdanie z  działalności odczytał na- minu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminytysa i rady sołeckiej. W wyniku głosowania tajnego na czelnik Marcin Ziętek. W  zebraniu uczestniczyli wójt, Węgierska Górka (rozdział VII § 1) właściciele zwierzątsołtysa wsi Żabnica wybrano - Biegun Mirosławę. Do radni, sołtys, komendant ZG OSP Piotr Gawliński i ko- domowych ,,PSÓW” są zobowiązani do wyprowadza-Rady Sołeckiej wybrano: Bieguna Piotra, Marszałka mendant PSP Stanisław Kuliński. Strażacy z OSP Cisiec nia psów na smyczy, a w przypadku psów agresywnychStanisława, Motykę Krystynę, Piwowarczyka Wojcie- w 2010r. uczestniczyli czynnie w 34 pożarach, 112 miej- w  kagańcu. Ze względu na bezpieczeństwo miesz-cha, Golca Piotra, Kupczaka Stanisława, Strzałka Annę , scowych zagrożeniach, 1 fałszywym alarmie. Odbyły kańców sprawę należy traktować jako bardzo ważną!Romańskiego Stanisława. Przewodniczącym R.S. został się wybory na kolejną kadencję, w wyniku których do (Powyższe reguluje: Uchwała nr XXIX/317/2006 z  20Piwowarczyk Wojciech. Wszystkim wybranym gratu- Zarządu i  Komisji Rewizyjnej OSP Cisiec zostali wy- czerwca 2006r Rady Gminy Węgierska Górka w sprawieluję i życzę wielu sukcesów w pracy społecznej. brani: Antoni Kamiński - Prezes, Witold Lajczak - v-ce Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Prezes,Marcin Ziętek – Naczelnik, Marcin Pytlarz - Gminy Węgierska Górka, Dz.U.2003.77.687 w sprawie Wszystkim nowo wybranym władzom gratulu- Skarbnik, Andżelika Mendel - Sekretarz, Grzegorz Kar-jemy wyboru i życzymy dużo sukcesów w działalności wykazu ras psów uznanych za agresywne) peta - członek Zarządu, Andrzej Skowron - Gospodarz. Sporządziła: Maria Chowaniec „NASZA GAZETA-NOWINY z GMINY” - Magazyn informacyjny Gminy Węgierska Górka Wydawca - Wydawnictwo i Drukarnia FILMOTECHNIKA w Krakowie ul.Pychowicka 7 Redaktor naczelny: Zdzisław Sroka twl: 12 266 64 75, fax: 12 266 53 19. Oddział redakcji w Węgierskiej Górce: Ośrodek Promocji Gminy Opracowanie edytorskie: Janusz Stafański Węgierska Górka, tel: 33 864 21 87; 33 864 15 02; fax: 33 864 17 80 Druk: FILMOTECHNIKA PISMO ZRZESZONE W POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ (PSPL) 26 NOWINY z GMINY
 • 27. Jubileusz 100-lecia Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce Zbliża się termin jubileuszowych obchodów 100-lecia Banku Spół- klientów. Oprócz standardowych usług finansowych oferuje pełnądzielczego w Węgierskiej Górce a uroczystości na tę okoliczność, które gamę produktów bankowych wykorzystując nowoczesne technologie,uświetnią występy PATRYCJI MARKOWSKIEJ i MARCINA DAŃCA takie jak: bankomaty, międzynarodowe karty płatnicze, home bankingzaplanowano na 11 czerwca br. Będą one okazją do przypomnienia czy internet banking.najważniejszych wydarzeń z historii Banku, jego sytuacji obecnej i roli Obsługa klientów sprawowana jest obecnie w  nowoczesnym bu-jaką spełnia w  lokalnej społeczności, a  przede wszystkim pozwolą dynku w Węgierskiej Górce oraz w trzech punktach kasowych zloka-uzmysłowić sobie że okrągły wiek działalności tej instytucji to histo- lizowanych w Żywcu, Milówce i Cięcinie. W obiektach spełniającychria czterech pokoleń. Historia ludzi, którzy ten Bank tworzyli z myślą wszystkie wymagane standardy, dobrze wyposażonych techniczniegłównie o jego funkcji społecznej i ludzi którzy przez minione 100 lat i zapewniających optymalne warunki pracy i obsługi klienta. A jakżeżdziałali i pracowali w ścisłych związkach z tą jakże ważną, lokalną in- inne były nie tylko początki, ale i późniejsze, powojenne czasy dzia-stytucją finansową o charakterze spółdzielczym. łalności. Ramy tego artykułu wymuszają, by skoncentrować się przede Pierwszy, własny budynek bankowy oddano do użytkowania do-wszystkim na czasach współczesnych. Niemniej jednak należy wspo- piero w 1968 roku na działce pozyskanej nieodpłatnie od Straży Po-mnieć, że pierwszą formą dzisiejszego Banku była Spółka Oszczęd- żarnej w  Cięcinie, po dwuletnim okresie budowy. Stało się to więcnościowo-Pożyczkowa w  Cięcinie zarejestrowana w  czerwcu 1911 dopiero po ponad 50 latach działalności. W  tym budynku obsługi-r. a  wśród jej założycieli byli: ks. Antoni Wyrobek, dr. Władysław wano ludność a szczególnie prężnie rozwijające się w latach 70-tychNowak, Jan Kania, Jan Stana, Tomasz Czernek, Józef Juraszek, Roman XX wieku rolnictwo. Tam zetknięto się z nowymi realiami gospodarkiKłosek, Franciszek Walter, Józef Mieszczak, Ignacy Cichoń. rynkowej z początkiem lat dziewięćdziesiątych, tam wdrażano wszel- W  swej bogatej historii Bank przechodził różne przeobrażenia kie nowinki techniczne związane z pracą bankową po epoce liczydła.związane z  kolejnymi reformami struktur spółdzielczych i  banków Wymogi czasu i rynku były jednak nieubłagane. W roku 1991 za-w okresie zarówno międzywojennym jak i powojennym. Przełomowe kupiono od Urzędu Gminy w Węgierskiej Górce nieruchomość z bu-dla sektora bankowości spółdzielczej były lata dziewięćdziesiąte XX dynkiem w  stanie surowym, który zmodernizowano i  wykończonowieku, kiedy to zapoczątkowana reforma systemu politycznego i go- oddając do użytkowania w grudniu 1992 r. W tym czasie przeniesionospodarczego zainicjowała proces wchodzenia banków spółdzielczych siedzibę Banku Spółdzielczego z Cięciny do Węgierskiej Górki.na wolny rynek finansowy. Był to bardzo trudny okres transformacji Po upływie niewielu lat dynamiczny rozwój Banku wymusił szu-gospodarczej. Wprowadzone reformy stworzyły bowiem dla banków kanie rozwiązań umożliwiających rozbudowę budynku. W 2006 rokuspółdzielczych nie tylko możliwości rozwojowe ale również i  szereg wystąpiono do Rady Gminy Węgierska Górka z  prośbą o  sprzedażzagrożeń. Wiele banków spółdzielczych w  tym okresie upadło lub działki pod rozbudowę. Po zakupie wdrożono szybki proces przygoto-straciło swą samodzielność organizacyjną w wyniku procesów łącze- wania inwestycji, rozpoczęto ją w maju a zakończono w październikuniowych. Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce z sukcesem wyko- 2007 r. Dzięki ogromnej mobilizacji pracowników i cierpliwości klien-rzystał swoją szansę, przezwyciężał wszelkie trudności, umacniał się tów, cały proces rozbudowy przeprowadzono zachowując pełną cią-i ciągle rozwijał swoją działalność służąc lokalnej społeczności. głość i zakres działalności. Dzisiejszy Bank to nowoczesny kompleks Po przezwyciężeniu początkowych trudności związanych z  sys- z odpowiednimi warunkami pracy i obsługi oraz zapleczem parkin-temowymi reformami gospodarczymi Bank osiągał dobre wyniki gowym.ekonomiczno-finansowe, których uznaniem było między innymi Dbając o  stronę ekonomiczną działalności a  pamiętając o  swejwyróżnienie w  2000 roku za zajęcie I  miejsca w  rankingu banków misji, Bank kontynuuje tradycje działania na rzecz społeczności lokal-spółdzielczych zrzeszonych w  Gospodarczym Banku Południowo- nej, wspierając finansowo wszelkie inicjatywy i przedsięwzięcia o cha--Zachodnim SA za rok 1999. Było to pierwsze zrzeszenie banków rakterze kulturalnym i społecznie użytecznych, przyczyniając się tymspółdzielczych powstałe z woli samych banków po zerwaniu więzów samym do rozwoju swego regionu. W uznaniu wyjątkowych zasług dlaz Bankiem Gospodarki Żywnościowej, które przekształciło się w obec- rozwoju i promocji regionów górskich, Bank został nominowany donie funkcjonujący Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. tytułu „Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich 2009” w konkursie „Oso- Utrzymywany od początku istnienia spółdzielczy charakter Banku bowość Ziem Górskich” organizowanym przez Koalicję Marek ZiemSpółdzielczego w Węgierskiej Górce sprawia, że jest on bankiem o ka- Górskich.pitale w 100% polskim. Mimo różnych zawirowań historycznych na W kwietniu bieżącego roku FUNDACJA GOSPODARCZA „EUROprzestrzeni minionych 100 lat, jego systemowe założenia sprawiają że PARTNER” za zasługi wyróżniła bank przyznając prestiżową nagrodęzawsze w działalności bieżącej najważniejsi byli i są członkowie Banku. „LIDER USŁUG FINANSOWYCH” województwa śląskiego .To oni decydują o strategii działania Banku Spółdzielczego i dzielą wy-pracowane zyski. To członkowie w swej mądrości decydowali o pod- Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce z sumą bilansową przekra-wyższeniu jednostki udziałowej i  rezygnowali z  przysługujących im czającą 150 mln. zł. należy obecnie do grona największych bankówdywidend na rzecz wzmocnienia kapitałowego Banku. spółdzielczych w  grupie BPS S.A. Bank ciągle się rozwija i buduje swą historię dla przyszłych pokoleń pamiętając o tradycji i dbając o nowo- Konsekwentne działania Zarządu oraz Rady Nadzorczej i pracow- czesność.ników oparte na woli członków sprawiły, że Bank z kasy gminnej stałsię finansową placówką uniwersalną, łączącą tradycję z nowoczesno-ścią i świadczącą usługi dla najbardziej nawet wymagających klientów Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce– ceniących sobie stabilność, rzetelność i zaufanie. W celu utrzymania Adres:34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 45wiodącej pozycji na lokalnym rynku Bank systematycznie poszerza tel./fax (0-33) 864 18 90, tel. (0-33) 864 02 64, (0-33) 864 04 03zakres świadczonych usług, dostosowując je do aktualnych potrzeb www.bswegierskagorka.pl email: bank@bs.wegierskagorka.pl NOWINY z GMINY 27
 • 28. Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce w roku bieżącym otrzymał bardzo prestiżowe nagrody: Certyfikat potwierdzający, iż Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce jest zaliczany do grupy przedsiębiorstw w kraju spełniających standardy Unii Europejskiej, podpisany przez Ministra Gospodarki, Wicepremiera Waldemara Pawlaka, Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza oraz Wojewodę Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka Tytuł Lidera Usług Finansowych przyznaną przez Fundację Gospodarczą „EURO-PARTNER”28 NOWINY z GMINY