Tr ee programme of the third partnership meeting burgas, bulgaria eng bg

221 views
167 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
59
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tr ee programme of the third partnership meeting burgas, bulgaria eng bg

  1. 1. ПРОЕКТ LLP-2013-GRU-LP-22 Технология за рециклиране и образование по околна среда /Teaching recycling and Enviromental Education / Проектът се осъществява с финансова подкрепа за партньорство по секторна програмя Грюндвиг, Програма „Учене през целия Живот” СДРУЖЕНИЕ“СОЦИАЛЕНЦЕНТЪРБУРГАС” ASSOCIATION “SOCIAL CENTER BURGAS” THIRD PARTNERSHIP MEETING BURGAS, BULGARIA, 01.07.2014-04.07.2014 Venue of the meeting: The Regional Administration building Burgas , The Big hall, 1st floor Address: 8000 Burgas, 1 "Tsar Peter" Street ; tel 056 840 485 ; fax: 056 840 481 /located opposite the railway station Burgas and opposite the busstation “ South”/ ТРЕТА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА БУРГАС, БЪЛГАРИЯ, 01.07-04.07.2014 г. Място на провеждане на срещата: Сградата на Областна администарция Бургас Адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър 1, Голямата зала на ет. 1 PROGRAMME OF THE MEETING: ПРОГРАМА НА СРЕЩАТА: 01.07.2014, Tuesday 01.07.2014 г., вторник Arrival and accommodation of the partners. No dinner reservations, the partners organize dinner themselves. Пристигане и настаняване на партньорите. Няма резервация за вечеря, партньорите сами организират вечерята си. 02.07.2014, Wednesday 02.07.2014, сряда 9,15-9,30 Registration of participants in the meeting Регистрация на участниците в срещата
  2. 2. 9,30-10,00 Opening of the meeting and Welcoming. Presentation of the host- Association "Social center Burgas" -Deputy. Regional Governor of Burgas; - Marionela Stoianova; Откриване на срещата и приветствие за „Добре дошли“; Представяне на организацията домакин -Зам. областен управител на област Бургас; - Сдружение“Социален център Бургас“- Марионела Стоянова 10,00-10,20 “A small play about us, the world around us and a tree”- users of The Workshop for people with disabilities to the Association "Social center Burgas" „Малка пиеса за нас, света около нас и едно дърво“.- потребителите на Творческа работилница на хора с увреждания към Сдружение “Социален център Бургас“ 10,20-10,40 Accents in the policy on environmental protection in the municipality of Burgas- Marineta Nikolova- Head of Department Environmental policies and programs” in Burgas municipality Акценти в политиката за опазване на околната среда в община Бургас- Маринета Николова- Началник отдел „Екологични политики и програми“ 10,40-11,10 Coffee break / Кафе пауза 11,10-12,00 Best Practices Presentation. Project management, next steps and results of the consortium evaluation. - will be delivered by the Italian Partners Презентация на най-добрите практики. Управление на проекта, следващи стъпки и резултати от оценката на работата по проекта.- ще бъде направена от италианските партньори 12,00-13,15 Break for lunch / Почивка за обяд 13,15- 13,40 Sustainable development in the context of environmental protection- Venelin Todorov, participant in The World Summit on Sustainable Development in 2002 at Johannesburg, South Africa Устойчивото развитие в контекста на опазването на околната среда- Венелин Тодоров, участник в Световната среща на върха за устойчиво развитие през 2002 г. в Йоханесбург, Южна Африка 13,40-14,00 Renewable energy sources and the new face of environmental education in the secondary school- engineer Elena Dimitrova, a teacher at the Professional School of Electronics and Electrical Engineering in Burgas Възобновяеми енергийни източници и новото лице на екологичното образование в средното училище- инж. Елена Димитрова, преподавател в Професионална гимназия по електротехника и електроника в Бургас 14,00-14,20 University education and research in the field of environmental protection in Bulgaria- Prof. Valentin Nenov, Vice Rector for scientific research activity and a lecturer at University "Prof. Zlatarov" in Burgas
  3. 3. Висше образование и изследователска работа в областта на опазване на околната среда в България- проф. Валентин Ненов, зам. ректор по научно-изследователската дейност и преподавател в университет "Проф.д-р Асен Златаров" в Бургас 14,20-14,40 Interesting initiatives for environmental protection:’’Let's clean Bulgaria for one day”- Nelly Gergova, Chief Expert in Administrative Control, Regional Development and State Property Приносът на България в Световните инициативи за опазване на околната среда: „Да изчистим България за един ден“- Нели Гергова, гл. експерт Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ 14,40- 15,10 Coffee break / Кафе пауза 15,10-16,00 Summary of the following tasks and deadlines of TrEE project. Preparation for the meeting in Turkey- will be delivered by the Italian Partners Обобщение на следващите задачи и крайни срокове по проекта. Подготовка на срещата в Турция- отговарят италианските партньори. No dinner reservations, the partners organize dinner themselves. Proposal for a place where you can eat: restaurant “Bulevard”, address: 60 “Aleko Bogoridi” Street Няма резервация за вечеря, партньорите сами организират вечерята си. Предложение за място, където може да вечеряте: р-т „Булевард“, на адрес: гр. Бургас, ул. „ Алеко Богориди“ 60 03.07.2014, Thursday 03.07.2014 г., четвъртък 9,00 Meeting at the main entrance of the railway station in Burgas; Departure to the town of Kableshkovo by bus where we’ll visit A Treatment plant of waste . Среща пред централния вход на ЖП гара Бургас; Отпътуване с автобус за гр. Каблешково, където ще посетим Сепарираща инсталация за преработване на отпадъци. 11,00-16,00 An organized trip to Nessebar; The Old Town of Nessebar is in the list of UNESCO World Cultural and historical heritage /lunch there, everybody pays his meal/ Group photograph. 16,00 Departure back to Burgas./ Отпътуване за Бургас. Организирана екскурзия до гр.Несебър; Старият Несебър е включен в списъка на ЮНЕСКО за културно и историческо наследство; Обяд там,като всеки си плаща сам. Групова снимка. Price for the bus: € 15 per person. This price includes transport on a route Burgas-Kableshkovo- Nessebar- Burgas; Nesebar overview tour; fee of museums and toutist talk. For participants who have their own bus, the price is € 8 per person. Цена за автобуса: 15 евро на човек. В тази цена се включва транспорт по маршрут Бургас- Каблешково- Несебър- Бургас; обзорна обиколка на Несебър; такса на музеите; беседа. За
  4. 4. участниците, които са със собствен автобус, цената е 8 евро на човек. Dear collegues, for our last evening together - 03.07.2014, Thursday, we’d like to suggest you to go to the restaurant “Neptun” on the Central beach in Burgas. We can have dinner together and everyone will pay for his own meal. Please, who likes the idea, write me in advance. This way I’ll know the number of people for the common dinner. The restaurant will give a receipt to everyone who asks it. Those colleagues who will travel early in the morning on the 04/07/2014, Friday can also join, we’ll just send them to return to the hotel earlier. We’ll be very happy if you join us, too! Let’s have a nice evening together in Burgas on the Black Sea coast! Скъпи колеги, за нашата последна вечер заедно-03.07.2014 г., четвъртък, ние ви предлагаме да отидем в р-т „Нептун“ на Централния плаж в Бургас. Ние можем да вечеряме заедно като всеки сам ще плати вечерята си. Моля, който харесва идеята, да ми пише, за да знам предварително броя на хората, които ще се включат. Ресторантьт ще издаде отделен касов бон на всеки, който желае. Тези колеги, които ще пътуват рано сутринта на 04.07.2014г., петък, могат също да се включат, просто ще си тръгнат по-рано към хотела. Ще бъдем много щастливи, ако вие също се присъедините! Нека да прекараме заедно една хубава Бургаска вечер на брега на Черно море! 04.07.2014, Friday 04.07.2014 г., петък The departure of the partners. / Отпътуване на партньорите.

×