bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
------------------------®Ò chÝnh thøc

C©u
I

ý

1

2

3

II

1

§¸p ¸n – thang ®iÓm
®Ò thi tuyÓn s...
2

®Êu (tõ ngµy 7 th¸ng 10 n¨m 1947 ®Õn ngµy 19 th¸ng 12 n¨m
1947) chiÕn dÞch ViÖt B¾c toµn th¾ng. §¹i bé phËn qu©n ®Þch ®...
3

ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ 1954 (2,0 ®iÓm)
a. Sau 8 n¨m chiÕn ®Êu, ta ®· lín m¹nh vÒ mäi mÆt vµ cã ®ñ ®iÒu
kiÖn ®Èy m¹nh...
III

1

2

3

4

5

6

7

kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu n−íc.
Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu (tõ sau ChiÕn tranh
thÕ g...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lớp Chuyên Hóa 10,11,12 & LTĐH : http://chuyênhóanguyễnvăntú.vn/

221 views
152 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lớp Chuyên Hóa 10,11,12 & LTĐH : http://chuyênhóanguyễnvăntú.vn/

  1. 1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ------------------------®Ò chÝnh thøc C©u I ý 1 2 3 II 1 §¸p ¸n – thang ®iÓm ®Ò thi tuyÓn sinh §¹i häc, Cao ®¼ng n¨m 2004 ---------------------------M«n: LÞch sö, Khèi C (§¸p ¸n - Thang ®iÓm cã 4 trang) Néi dung §iÓm Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 2,0 ®iÓm (1945). N¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, kÕt hîp 0,75 ®óng ®¾n, s¸ng t¹o nhiÖm vô d©n téc vµ d©n chñ, ®−a nhiÖm vô chèng ®Õ quèc vµ tay sai lªn hµng ®Çu, nh»m tËp trung lùc l−îng ®Ó thùc hiÖn cho k× ®−îc yªu cÇu cÊp b¸ch cña c¸ch m¹ng lµ gi¶i phãng d©n téc, giµnh ®éc lËp, tù do cho Tæ quèc. 0,75 §¸nh gi¸ ®óng vµ biÕt tËp hîp, tæ chøc lùc l−îng c¸c giai cÊp c¸ch m¹ng, trong ®ã c«ng n«ng lµ ®éi qu©n chñ lùc. Trªn c¬ së khèi liªn minh c«ng n«ng, biÕt kh¬i dËy tinh thÇn d©n téc trong mäi tÇng líp nh©n d©n, tËp hîp mäi lùc l−îng yªu n−íc vµ tiÕn bé trong mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt réng r·i, ph©n ho¸ vµ c« lËp cao ®é kÎ thï råi tiÕn lªn ®¸nh b¹i chóng. N¾m v÷ng vµ vËn dông s¸ng t¹o quan ®iÓm b¹o lùc c¸ch m¹ng vµ 0,50 khëi nghÜa vò trang, kÕt hîp ®Êu tranh vò trang víi ®Êu tranh chÝnh trÞ; kÕt hîp chiÕn tranh du kÝch, ®Êu tranh chÝnh trÞ vµ khëi nghÜa tõng phÇn ë n«ng th«n víi ®Êu tranh chÝnh trÞ vµ khëi nghÜa ë ®« thÞ ®Ó khi cã thêi c¬ th× ph¸t ®éng toµn d©n khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn. Dùa vµo ba sù kiÖn quan träng sau ®©y: ChiÕn th¾ng ViÖt B¾c 5,0 ®iÓm (1947), chiÕn th¾ng Biªn giíi (1950) vµ chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ (1954), anh (chÞ) h·y lµm s¸ng tá c¸c b−íc ph¸t triÓn cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p cña nh©n d©n ta. ChiÕn th¾ng ViÖt B¾c 1947(1,50 ®iÓm) 0,25 a. Sau khi qu©n ta rót khái c¸c ®« thÞ, thùc d©n Ph¸p, tuy ®· kiÓm so¸t ®−îc nhiÒu ®Þa bµn quan träng, nh−ng vÉn ch−a thùc hiÖn ®−îc ©m m−u ®¸nh nhanh th¾ng nhanh. Cuéc chiÕn tranh cã nguy c¬ kÐo dµi. Thu - ®«ng 1947, thùc d©n Ph¸p tiÕn c«ng lªn ViÖt B¾c nh»m tiªu diÖt c¬ quan ®Çu n·o cña cuéc kh¸ng chiÕn vµ phÇn lín bé ®éi chñ lùc cña ta, tõ ®ã thóc ®Èy viÖc thµnh lËp chÝnh quyÒn bï nh×n vµ nhanh chãng kÕt thóc chiÕn tranh. 0,50 b. Tõ ngµy 7 th¸ng 10 n¨m1947, ®Þch huy ®éng 12.000 qu©n chia thµnh nhiÒu mòi (®−êng thuû, ®−êng bé, nh¶y dï) tiÕn c«ng lªn ViÖt B¾c. Thùc hiÖn chØ thÞ cña Th−êng vô Trung −¬ng §¶ng "Ph¶i ph¸ tan cuéc tÊn c«ng mïa ®«ng cña giÆc Ph¸p", sau 75 ngµy chiÕn 1
  2. 2. 2 ®Êu (tõ ngµy 7 th¸ng 10 n¨m 1947 ®Õn ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 1947) chiÕn dÞch ViÖt B¾c toµn th¾ng. §¹i bé phËn qu©n ®Þch ®· rót khái ®Þa bµn nµy. Trong chiÕn dÞch, ta ®· tiªu diÖt mét lùc l−îng lín qu©n ®Þch vµ ph¸ huû nhiÒu ph−¬ng tiÖn chiÕn tranh (h¬n 6.000 tªn bÞ lo¹i khái vßng chiÕn ®Êu, 16 m¸y bay bÞ b¾n r¬i, 11 tµu chiÕn, ca n« bÞ ®¸nh ch×m...). c. Víi chiÕn th¾ng ViÖt B¾c, c¬ quan ®Çu n·o kh¸ng chiÕn cña ta ®−îc b¶o vÖ an toµn. Qu©n ®éi ta kh«ng nh÷ng kh«ng bÞ tiªu diÖt mµ ®· tr−ëng thµnh vµ ®−îc trang bÞ thªm nhiÒu vò khÝ. Sau chiÕn th¾ng, so s¸nh lùc l−îng gi÷a ta vµ ®Þch b¾t ®Çu thay ®æi theo chiÒu h−íng cã lîi cho ta. Víi chiÕn th¾ng ViÖt B¾c, qu©n d©n ta ®· ®¸nh b¹i hoµn toµn chiÕn l−îc ®¸nh nhanh th¾ng nhanh cña ®Þch, buéc chóng ph¶i chuyÓn sang ®¸nh l©u dµi víi ta. ChiÕn th¾ng Biªn Giíi 1950 (1,50 ®iÓm) a. Qua mÊy n¨m kh¸ng chiÕn, qu©n d©n ta ®· thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi to lín trªn tÊt c¶ c¸c mÆt trËn. Tõ cuèi n¨m 1949 ®Õn gi÷a n¨m 1950, t×nh h×nh thÕ giíi cã nhiÒu chuyÓn biÕn quan träng cã lîi cho cuéc kh¸ng chiÕn cña ta. §Ó tranh thñ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi, ph¸ thÕ bÞ bao v©y bªn trong vµ bªn ngoµi, ®−a cuéc kh¸ng chiÕn b−íc sang giai ®o¹n ph¸t triÓn míi, Trung −¬ng §¶ng chñ tr−¬ng më chiÕn dÞch Biªn giíi nh»m khai th«ng biªn giíi ViÖt - Trung ®Ó më réng ®−êng liªn l¹c víi c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa; cñng cè vµ më réng c¨n cø ®Þa ViÖt B¾c; tiªu diÖt mét bé phËn quan träng sinh lùc ®Þch. b. §©y lµ chiÕn dÞch lín nhÊt cña qu©n d©n ta kÓ tõ ngµy ®Çu kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ®Õn lóc ®ã. GÇn 3 v¹n bé ®éi vµ h¬n 12 v¹n d©n c«ng tham gia chiÕn dÞch. Sau h¬n 1 th¸ng chiÕn ®Êu (tõ ngµy 16 th¸ng 9 n¨m1950 ®Õn ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 1950), chiÕn dÞch Biªn giíi ®· giµnh ®−îc th¾ng lîi to lín: DiÖt vµ b¾t sèng 8.300 tªn ®Þch, thu hµng ngµn tÊn vò khÝ; gi¶i phãng tuyÕn biªn giíi dµi 750 km víi 35 v¹n d©n. c. Trong chiÕn dÞch Biªn giíi, lÇn ®Çu tiªn nhiÒu ®¬n vÞ bé ®éi phèi hîp t¸c chiÕn, ®¸nh ®Þch trªn mét chiÕn tr−êng réng, diÖt gän nhiÒu tiÓu ®oµn c¬ ®éng tinh nhuÖ cña ®Þch. TuyÕn biªn giíi ViÖt - Trung tõ Cao B»ng ®Õn §×nh LËp ®−îc khai th«ng; "Hµnh lang §«ng - T©y" cña ®Þch bÞ chäc thñng; thÕ bao v©y cña ®Þch c¶ trong vµ ngoµi ®èi víi c¨n cø ®Þa ViÖt B¾c bÞ ph¸ vì. Tõ ®ã, c¸ch m¹ng ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn më réng liªn l¹c quèc tÕ. Víi chiÕn th¾ng Biªn giíi, ta ®· giµnh ®−îc quyÒn chñ ®éng vÒ chiÕn l−îc trªn chiÕn tr−êng chÝnh (B¾c Bé). Tõ ®ã vÒ sau, qu©n d©n ta më nhiÒu chiÕn dÞch tiÕn c«ng, ®¸nh tiªu diÖt ®Þch víi quy m« ngµy cµng lín. 2 0,75 0,25 0,50 0,75
  3. 3. 3 ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ 1954 (2,0 ®iÓm) a. Sau 8 n¨m chiÕn ®Êu, ta ®· lín m¹nh vÒ mäi mÆt vµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Èy m¹nh cuéc kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn. Ng−îc l¹i, Ph¸p ®ang sa lÇy trong cuéc chiÕn tranh §«ng D−¬ng. Cuéc chiÕn tranh l©u dµi, tèn kÐm ®· lµm cho thùc d©n Ph¸p gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ ngµy cµng phô thuéc vµo MÜ. Tr−íc t×nh h×nh ®ã, ®−îc sù tho¶ thuËn cña MÜ, Ph¸p ®· ®Ò ra kÕ ho¹ch Nava víi hi väng "chuyÓn b¹i thµnh th¾ng" trong vßng 18 th¸ng. Ph¸p x©y dùng §iÖn Biªn Phñ thµnh mét tËp ®oµn cø ®iÓm m¹nh nhÊt §«ng D−¬ng, mét ph¸o ®µi "bÊt kh¶ x©m ph¹m", s½n sµng "nghiÒn n¸t" bé ®éi chñ lùc ta. §iÖn Biªn Phñ trë thµnh t©m ®iÓm cña kÕ ho¹ch Nava. b. Thùc hiÖn chñ tr−¬ng cña Trung −¬ng §¶ng vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, qu©n d©n ta khÈn tr−¬ng vµo chiÕn dÞch víi tinh thÇn "TÊt c¶ cho tiÒn tuyÕn, tÊt c¶ ®Ó chiÕn th¾ng!". HÇu hÕt c¸c ®¹i ®oµn bé ®éi chñ lùc vµ h¬n 26 v¹n d©n c«ng ®· ®−îc huy ®éng cho chiÕn dÞch. §iÖn Biªn Phñ lµ mét chiÕn dÞch tiÕn c«ng ®Þch liªn tôc gåm 3 ®ît: §ît 1 (tõ ngµy 13 ®Õn ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 1954): Ta tiªu diÖt cø ®iÓm Him Lam vµ toµn bé ph©n khu phÝa B¾c. §ît 2 (tõ ngµy 30 th¸ng 3 ®Õn ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 1954): Ta tÊn c«ng c¸c cø ®iÓm phÝa ®«ng cña ph©n khu trung t©m, khÐp chÆt vßng v©y quanh khu trung t©m M−êng Thanh. §ît 3 (tõ ngµy 1 ®Õn ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 1954): Ta ®¸nh chiÕm c¸c cao ®iÓm cßn l¹i phÝa ®«ng vµ tæng c«ng kÝch vµo khu trung t©m. Bé tham m−u tËp ®oµn cø ®iÓm bÞ b¾t, gÇn mét v¹n qu©n ®Þch ra hµng. c. Sau 56 ngµy ®ªm chiÕn ®Êu, ta ®· giµnh ®−îc th¾ng lîi to lín: Tiªu diÖt vµ b¾t sèng toµn bé lùc l−îng ®Þch ë tËp ®oµn cø ®iÓm gåm 16.200 tªn, b¾n r¬i vµ ph¸ huû 62 m¸y bay, thu toµn bé vò khÝ, ph−¬ng tiÖn chiÕn tranh. ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ ®· ®Ëp tan kÕ ho¹ch Nava, nç lùc cuèi cïng cña thùc d©n Ph¸p vµ can thiÖp MÜ ë §«ng D−¬ng. ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ ®· ®i vµo lÞch sö d©n téc nh− mét B¹ch §»ng, Chi L¨ng, §èng §a cña thÕ kØ XX. Th¾ng lîi qu©n sù quyÕt ®Þnh ë §iÖn Biªn Phñ ®· ®−a ph¸i ®oµn chÝnh phñ ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ®Õn héi nghÞ Gi¬nev¬ víi t− thÕ ®¹i biÓu cho mét d©n téc chiÕn th¾ng. HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®−îc kÝ kÕt; c¸c n−íc tham dù ®· cam kÕt t«n träng c¸c quyÒn d©n téc c¬ b¶n cña ViÖt Nam, Lµo, Campuchia. ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ cïng víi hiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, ®· chÊm døt cuéc chiÕn tranh x©m l−îc cña thùc d©n Ph¸p vµ can thiÖp MÜ ë §«ng D−¬ng. C¸ch m¹ng ViÖt Nam b−íc sang thêi k× míi. MiÒn B¾c ®−îc hoµn toµn gi¶i phãng vµ chuyÓn sang giai ®o¹n c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa, lµm hËu ph−¬ng v÷ng ch¾c cho cuéc 3 0,50 0,50 1,00
  4. 4. III 1 2 3 4 5 6 7 kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu n−íc. Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu (tõ sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®Õn n¨m 1991) cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc- 3,0 ®iÓm kÜ thuËt lÇn thø hai cña nh©n lo¹i. Tr−íc hÕt, trong lÜnh vùc khoa häc c¬ b¶n, con ng−êi ®· thu ®−îc 0,50 nh÷ng thµnh tùu hÕt søc to lín, ®¸nh dÊu nh÷ng b−íc nh¶y vät ch−a tõng cã trong lÞch sö to¸n häc, vËt lý häc, hãa häc, sinh vËt häc, tiªu biÓu nh− ph¸t minh ra sãng ®iÖn tõ, tia r¬nghen vµ hiÖn t−îng phãng x¹, khëi th¶o thuyÕt l−îng tö vµ thuyÕt t−¬ng ®èi häc,... Thø hai, c¸c nhµ khoa häc ®· cã nh÷ng ph¸t minh lín vÒ c«ng cô 0,50 s¶n xuÊt míi, ®Æc biÖt lµ sù ra ®êi cña m¸y tÝnh, m¸y tù ®éng vµ hÖ thèng m¸y tù ®éng, “ng−êi m¸y” (r«b«t). Ngµy nay r«b«t ®· ®¶m nhiÖm nh÷ng c«ng viÖc mµ con ng−êi kh«ng thÓ hoÆc kh«ng nªn lµm. Thø ba, con ng−êi ®· t×m ra nh÷ng nguån n¨ng l−îng míi hÕt søc 0,50 phong phó vµ v« tËn nh− n¨ng l−îng nguyªn tö, n¨ng l−îng nhiÖt h¹ch, n¨ng l−îng mÆt trêi,...N¨ng l−îng nguyªn tö vµ n¨ng l−îng mÆt trêi ®ang ®−îc con ng−êi sö dông ngµy cµng phæ biÕn, vµ trong mét t−¬ng lai kh«ng xa, nã sÏ thay thÕ dÇn nhiÖt ®iÖn vµ thñy ®iÖn. Thø t−, s¸ng chÕ ra nh÷ng vËt liÖu míi trong t×nh h×nh vËt liÖu tù 0,25 nhiªn ®ang c¹n kiÖt dÇn trong thiªn nhiªn, tiªu biÓu nh− chÊt p«lime (chÊt dÎo) ®ang cã mét vÞ trÝ rÊt quan träng trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Thø n¨m, lµ cuéc “c¸ch m¹ng xanh” trong n«ng nghiÖp. Nhê t¸c 0,50 ®éng tæng hîp cña c¸c ngµnh khoa häc, nhÊt lµ sinh vËt häc, hãa häc, n«ng nghiÖp ®ang tiÕn nh÷ng b−íc nh¶y vät. Nhê cuéc “c¸ch m¹ng xanh” nµy, con ng−êi ®· t×m ra nh÷ng ph−¬ng h−íng ®Ó cã thÓ kh¾c phôc ®−îc n¹n ®ãi ¨n, thiÕu thùc phÈm kÐo dµi nhiÒu thÕ kØ. Thø s¸u, con ng−êi ®· ®¹t nh÷ng tiÕn bé thÇn k× trong c¸c lÜnh 0,50 vùc giao th«ng vËn t¶i vµ th«ng tin liªn l¹c (m¸y bay siªu ©m khæng lå, tµu háa ch¹y tíi 300km/giê, tµu chë dÇu 1 triÖu tÊn, vÖ tinh nh©n t¹o, nh÷ng ph−¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c vµ ph¸t sãng truyÒn h×nh hiÖn ®¹i,...). Ngoµi ra, con ng−êi cßn cã thµnh tùu k× diÖu trong chinh phôc vò 0,25 trô, phôc vô cuéc sèng con ng−êi (th¸m hiÓm mÆt tr¨ng, tµu con thoi, nhËn nh÷ng th«ng tin vÒ Sao Kim, Sao Háa ,...). 4

×