Lớp Chuyên Hóa 10,11,12 & LTĐH : http://chuyênhóanguyễnvăntú.vn/

66
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
66
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lớp Chuyên Hóa 10,11,12 & LTĐH : http://chuyênhóanguyễnvăntú.vn/

  1. 1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2003 ®¸p ¸n – Thang ®iÓm §Ò chÝnh thøc M«n thi: LÞch sö Khèi C néi dung C©u 1 ®iÓm H·y nªu nh÷ng sù kiÖn chÝnh cña ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai tõ th¸ng 9 n¨m 1939 ®Õn th¸ng 6 n¨m 1941 vµ t¸c ®éng cña chóng ®èi víi ViÖt Nam trong thêi gian ®ã. 2 ®iÓm 1/ + Ngµy 1- 9-1939, §øc x©m chiÕm Ba Lan; ngµy 3-9-1939 Anh vµ Ph¸p tuyªn chiÕn víi §øc. ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai bïng næ. §øc nhanh chãng ®¸nh chiÕm c¸c n−íc T©y ¢u, trong ®ã cã n−íc Ph¸p. Th¸ng 6-1940, chÝnh phñ Ph¸p ®Çu hµng §øc. Cuèi n¨m 1940 ®Çu n¨m 1941 §øc më réng chiÕm ®ãng c¸c n−íc §«ng vµ Nam ¢u cïng b¸n ®¶o Ban C¨ng. Th¸ng 6-1941 ph¸t-xÝt §øc tÊn c«ng Liªn X«. 0,50 + ë ViÔn §«ng, qu©n phiÖt NhËt më réng x©m l−îc Trung Quèc. Mïa thu 1940, ph¸t-xÝt NhËt vµo §«ng D−¬ng, tõng b−íc biÕn §«ng D−¬ng thµnh c¨n cø chiÕn tranh vµ thuéc ®Þa cña chóng. 0,50 2/ + Sau khi ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai bïng næ, thùc d©n Ph¸p ë §«ng D−¬ng ®· thi hµnh chÝnh s¸ch thêi chiÕn, ph¸t-xÝt hãa bé m¸y thèng trÞ, th¼ng tay ®µn ¸p §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng vµ phong trµo c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta, thùc hiÖn chÝnh s¸ch ‘’kinh tÕ chØ huy’’, v¬ vÐt cña c¶i, huy ®éng søc ng−êi phôc vô cho chiÕn tranh ®Õ quèc. 0,50 +Thùc d©n Ph¸p ®· nhanh chãng c©u kÕt víi NhËt ¸p bøc nh©n d©n c¸c n−íc §«ng D−¬ng. M©u thuÉn gi÷a c¸c d©n téc ë §«ng D−¬ng víi ®Õ quèc ph¸t –xÝt Ph¸p-NhËt lµ m©u thuÉn chñ yÕu, gay g¾t nhÊt. Gi¶i phãng c¸c d©n téc §«ng D−¬ng khái ¸ch thèng trÞ cña Ph¸pNhËt trë thµnh nhiÖm vô hµng ®Çu, cÊp b¸ch nhÊt. 0,50 C©u 2 Chñ tr−¬ng tËp hîp réng r·i lùc l−îng d©n téc, x©y dùng mÆt trËn thèng nhÊt do Héi nghÞ lÇn thø 6 ( th¸ng11 n¨m 1939) vµ Héi nghÞ lÇn thø 8 (th¸ng 5 n¨m 1941) Ban chÊp hµnh Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng ®Ò ra nh− thÕ nµo ? 1/ + §Ó giµnh ®éc lËp, ph¶i tËp hîp réng r·i lùc l−îng d©n téc, x©y dùng mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, Héi nghÞ lÇn thø 6 (11-1939) cña Ban chÊp hµnhTrung −¬ng §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng chñ tr−¬ng thµnh lËp MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶n ®Õ §«ng D−¬ng. 1 2 ®iÓm 0,50
  2. 2. + MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶n ®Õ §«ng D−¬ng ®oµn kÕt réng r·i c¸c tÇng líp, c¸c giai cÊp, c¸c d©n téc, kÓ c¶ c¸c c¸ nh©n yªu n−íc ë §«ng D−¬ng, chÜa mòi nhän vµo kÎ thï chñ yÕu tr−íc m¾t lµ chñ nghÜa ®Õ quèc ph¸t–xÝt, giµnh l¹i ®éc lËp d©n téc hoµn toµn cho c¸c d©n téc ë §«ng D−¬ng. 0,50 2/ + Héi nghÞ lÇn thø 8 (5-1941) cña Ban chÊp hµnh Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng d−íi sù chñ tr× cña NguyÔn ¸i Quèc chñ tr−¬ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc, tËp hîp lùc l−îng, x©y dùng mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt cho tõng n−íc ë §«ng D−¬ng. ¥ ViÖt Nam, §¶ng ta thµnh lËp ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh (gäi t¾t lµ MÆt trËn ViÖt Minh). 0,50 + MÆt trËn ViÖt Minh liªn hiÖp hÕt th¶y c¸c giíi ®ång bµo yªu n−íc, kh«ng ph©n biÖt giµu nghÌo, giµ trÎ, g¸i trai, kh«ng ph©n biÖt t«n gi¸o vµ xu h−íng chÝnh trÞ, ®Æng cïng nhau m−u cuéc d©n téc gi¶i phãng vµ sinh tån. 0,50 C©u 3 T¹i sao T−ëng vµ Ph¸p ký víi nhau HiÖp −íc Hoa-Ph¸p ngµy 3 ®iÓm 28-2-1946 ? §¶ng vµ ChÝnh phñ ta thùc hiÖn s¸ch l−îc g× tr−íc t×nh thÕ do HiÖp −íc ®ã ®Æt ra ? 1/ + Sau khi chiÕm ®ãng c¸c ®« thÞ ë Nam Bé vµ cùc nam Trung Bé, thùc d©n Ph¸p chuÈn bÞ tiÕn qu©n ra B¾c ®Ó th«n tÝnh c¶ n−íc ta. §Ó thùc hiÖn môc ®Ých ®ã, ch¾c ch¾n Ph¸p sÏ vÊp ph¶i lùc l−îng kh¸ng chiÕn cña qu©n d©n ViÖt Nam vµ c¶ sù cã mÆt cña qu©n T−ëng ë miÒn B¾c. V× thÕ, Ph¸p dïng thñ ®o¹n ®iÒu ®×nh víi chÝnh phñ T−ëng ®Ó ra B¾c thay thÕ qu©n T−ëng gi¶i gi¸p qu©n NhËt. Trong khi ®ã, T−ëng thÊy cÇn ph¶i rót vÒ n−íc, tËp trung ®èi phã víi phong trµo c¸ch m¹ng do §¶ng Céng s¶n Trung Quèc l·nh ®¹o. 0,50 T−ëng vµ Ph¸p ®· tháa hiÖp víi nhau, ký kÕt b¶n HiÖp −íc HoaPh¸p ngµy 28-2-1946. Theo ®ã, Ph¸p ®−îc ®−a qu©n ra B¾c thay thÕ qu©n T−ëng lµm nhiÖm vô gi¶i gi¸p qu©n NhËt. §æi l¹i T−ëng ®−îc Ph¸p tr¶ l¹i mét sè quyÒn lîi trªn ®Êt Trung Quèc, ®−îc vËn chuyÓn hµng hãa qua c¶ng H¶i Phßng vµo Hoa Nam kh«ng ph¶i ®ãng thuÕ. + HiÖp −íc Hoa- Ph¸p buéc nh©n d©n ta ph¶i chän mét trong hai con ®−êng: hoÆc lµ cÇm vò khÝ chèng l¹i thùc d©n Ph¸p khi chóng ra miÒn B¾c; hoÆc lµ cïng hßa ho·n víi Ph¸p ®Ó nhanh chãng g¹t 20 v¹n qu©n T−ëng ra khái miÒn B¾c, tranh thñ thêi gian hßa ho·n, x©y dùng ®Êt n−íc, chuÈn bÞ lùc l−îng ®Ó ®èi phã víi cuéc chiÕn tranh cña Ph¸p vÒ sau. 0,50 2/ + Tr−íc t×nh thÕ mµ HiÖp −íc ®ã ®Æt ra, §¶ng vµ ChÝnh phñ ta ®· thùc hiÖn s¸ch l−îc hoµ víi Ph¸p. Hå Chñ TÞch ®· ký víi Xanht¬ni (Sainteny), ®¹i diÖn chÝnh phñ Ph¸p b¶n HiÖp ®Þnh s¬ bé 6-3-1946. 0,50 2
  3. 3. Theo ®ã, chÝnh phñ Ph¸p c«ng nhËn n−íc ViÖt Nam d©n chñ céng hßa lµ mét quèc gia tù do, cã chÝnh phñ, nghÞ viÖn, qu©n ®éi vµ tµi chÝnh riªng n»m trong khèi Liªn hiÖp Ph¸p; ChÝnh phñ ViÖt Nam tháa thuËn cho 15.000 qu©n Ph¸p ra miÒn B¾c thay qu©n T−ëng lµm nhiÖm vô gi¶i gi¸p qu©n NhËt, sè qu©n nµy sÏ rót dÇn trong thêi h¹n 5 n¨m; hai bªn thùc hiÖn ngõng b¾n, t¹o kh«ng khÝ thuËn lîi cho viÖc më cuéc ®µm ph¸n chÝnh thøc. + HiÖp ®Þnh s¬ bé 6-3-1946 cã ý nghÜa rÊt lín. Nã ®· ®Ëp tan ©m m−u c©u kÕt gi÷a Ph¸p vµ T−ëng, lo¹i bá ®−îc mét kÎ thï nguy hiÓm lµ T−ëng vµ tay sai; tr¸nh ®−îc mét cuéc chiÕn tranh chèng nhiÒu kÎ thï khi lùc l−îng cña ta cßn yÕu; tranh thñ thêi gian hßa ho·n ®Ó chuÈn bÞ lùc l−îng cho cuéc chiÕn ®Êu sau nµy. 0,50 + Sau HiÖp ®Þnh s¬ bé, ta tiÕp tôc ®Êu tranh ngo¹i giao, ®µm ph¸n chÝnh thøc víi Ph¸p t¹i Ph«ngtenn¬bl«, nh−ng do Ph¸p ngoan cè cuèi cïng héi nghÞ thÊt b¹i. §Ó tiÕp tôc kÐo dµi thêi gian hßa ho·n, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ký víi ®¹i diÖn chÝnh phñ Ph¸p b¶n T¹m −íc 149-1946, nh©n nh−îng thªm cho Ph¸p mét sè quyÒn lîi kinh tÕ –v¨n hãa ë ViÖt Nam. 0,50 + Tranh thñ thêi gian hßa ho·n, chóng ta ®· cñng cè vµ x©y dùng lùc l−îng vÒ mäi mÆt ( vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, qu©n sù,...). Ph¸p cè ý g©y chiÕn tranh (khiªu khÝch, t¨ng qu©n, ®¸nh chiÕm L¹ng S¬n, H¶i Phßng, g©y xung ®ét ë Hµ Néi), göi tèi hËu th− ngµy 18-12-1946 ®ßi chÝnh phñ ta gi¶i t¸n lùc l−îng tù vÖ chiÕn ®Êu vµ giao quyÒn kiÓm so¸t thñ ®« Hµ Néi cho chóng, thùc chÊt lµ Ph¸p b¾t ta ®Çu hµng.Ta kh«ng thÓ nh©n nh−îng ®−îc n÷a, cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc b¾t ®Çu (19-12-1946). 0,50 C©u 4 Tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu vµ h¹n chÕ trong b−íc ®Çu thùc hiÖn ®−êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ta tõ n¨m 1986 ®Õn n¨m 1991 ? 3 ®iÓm 1/Thµnh tùu : + Thùc hiÖn ®−êng lèi ®æi míi, nh©n d©n ta ®· ®¹t ®−îc nhiÒu thµnh tùu, tr−íc hÕt lµ trong viÖc thùc hiÖn Ba ch−¬ng tr×nh kinh tÕ. 0,25 + VÒ l−¬ng thùc-thùc phÈm, tõ chç thiÕu ¨n triÒn miªn, n¨m 1988 cßn ph¶i nhËp g¹o ( h¬n 45 v¹n tÊn), ®Õn n¨m 1990 ta ®· ®¸p øng nhu cÇu trong n−íc, cã dù tr÷ vµ xuÊt khÈu, gãp phÇn quan träng æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n vµ thay ®æi c¸n c©n xuÊt-nhËp khÈu. 0,25 + Hµng hãa, nhÊt lµ hµng tiªu dïng trªn thÞ tr−êng dåi dµo, ®a d¹ng vµ l−u th«ng t−¬ng ®èi thuËn lîi, tiÕn bé vÒ mÉu m· vµ chÊt l−îng. C¸c c¬ së s¶n xuÊt g¾n chÆt víi nhu cÇu thÞ tr−êng. 0,25 3
  4. 4. + Kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn m¹nh, më réng h¬n tr−íc vÒ quy m«, h×nh thøc vµ gãp phÇn quan träng vµo viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ-x· héi. NhËp khÈu gi¶m ®¸ng kÓ, tiÕn gÇn ®Õn møc c©n b»ng gi÷a xuÊt vµ nhËp. 0,25 + B−íc ®Çu kiÒm chÕ ®−îc ®−îc ®µ l¹m ph¸t. ChØ sè t¨ng gi¸ b×nh qu©n hµng th¸ng trªn thÞ tr−êng n¨m 1986 lµ 20% ®Õn n¨m 1991 lµ 4,4%. C¸c c¬ së kinh tÕ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n ®Ó h¹ch to¸n kinh doanh, ®êi sèng nh©n d©n gi¶m bít khã kh¨n. 0,50 + Th¾ng lîi c¬ b¶n cã ý nghÜa chiÕn l−îc l©u dµi lµ b−íc ®Çu kh¼ng ®Þnh chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc. 0,50 §iÒu ®ã ®· ®i vµo cuéc sèng, ph¸t huy quyÒn lµm chñ kinh tÕ cña nh©n d©n, kh¬i dËy ®−îc tiÒm n¨ng vµ søc s¸ng t¹o cña quÇn chóng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¹o thªm viÖc lµm, t¨ng s¶n phÈm cho x· héi. Nh÷ng thµnh tùu vµ −u ®iÓm nãi trªn lµ rÊt quan träng. Nã chøng tá ®−êng lèi ®æi míi cña §¶ng lµ ®óng, b−íc ®i cña c«ng cuéc ®æi míi vÒ c¬ b¶n lµ phï hîp. 2/ H¹n chÕ : + NÒn kinh tÕ cßn mÊt c©n ®èi lín, l¹m ph¸t ë møc cao, lao ®éng thiÕu viÖc lµm t¨ng, hiÖu qña kinh tÕ thÊp, ch−a cã tÝch lòy tõ néi bé nÒn kinh tÕ. 0,25 + ChÕ ®é tiÒn l−¬ng bÊt hîp lý, ®êi sèng cña ng−êi ¨n l−¬ng, mét bé phËn n«ng d©n gi¶m sót, tØ lÖ t¨ng d©n sè cßn cao. 0,25 + Sù nghiÖp v¨n hãa cã nh÷ng mÆt tiÕp tôc xuèng cÊp; t×nh tr¹ng tham nhòng, mÊt d©n chñ, bÊt c«ng x· héi, vi ph¹m ph¸p luËt vµ nhiÒu hiÖn t−îng tiªu cùc kh¸c cßn nÆng nÒ vµ phæ biÕn. 0,25 + Thµnh tùu vµ −u ®iÓm lµ rÊt quan träng, nh−ng khã kh¨n, yÕu kÐm lµ rÊt lín. §Êt n−íc ta vÉn ch−a ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ-x· héi. 0,25 §iÓm toµn bµi: 10 ®iÓm Ngµy …..th¸ng …… n¨m 2003 Tr−ëng m«n thi 4

×