Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LTĐH : http://chuyênhóanguyễnvăntú.vn/

363 views

Published on

Bao tuoi tre, Bao thanh nien, Bao cong an, Bao phu nu, Bao phap luat, Tuoi tre, thanh nien, phap luat, tin tuc, tin tuc hang ngay, doc bao, xem bao, tin nong, , Day kem, Gia su, Day them, Hoc them, Chuyen, Toan, Li, Hoa, Sinh, kenh 14, vnexpress, vietnamnet, ngoi sao, Day kem mon Hoa, Gia su mon Hoa, facebook, email, gmail, de thi, de thi thu, de thi thu DH, on thi, on thi dai hoc, luyen thi, luyen thi mon hoa, luyen thi y duoc, Chuyen Hoa 10, Chuyen Hoa 11, Chuyen Hoa 12, Chuyen Hoa LTDH, Chuyen Hoa lop 10, Chuyen Hoa lop 11, Chuyen Hoa lop 12, Chuyen Hoa LTDH, LTDH mon Hoa, mon Hoa LTDH, LTDH Khoi A, LTDH Khoi B, Giao vien gioi Hoa, Giao vien chuyen Hoa, Hoa 10, Hoa 11, Hoa 12, Thi thu mon Hoa, Thi thu DH mon Hoa, Hoc them Hoa, Day them Hoa, Hoa lop 10, Hoa lop 11, Hoa lop 12, Luyen thi Y Duoc, Luyen thi Bach khoa, Luyen thi Ngoai thuong

Published in: Education, Technology, Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • 1. http://sachsangtao.com
  2. http://sachsangtao.com
  3. http://sachsangtao.com
  4. http://sachsangtao.com
  5. http://sachsangtao.com
  6. http://sachsangtao.com
  7. http://sachsangtao.com
  8. http://sachsangtao.com
  9. http://sachsangtao.com
  10. http://sachsangtao.com
  11. http://sachsangtao.com
  12. http://sachsangtao.com
  13. http://sachsangtao.com
  14. http://sachsangtao.com
  15. http://sachsangtao.com
  16. http://sachsangtao.com
  17. http://sachsangtao.com
  18. http://sachsangtao.com
  19. http://sachsangtao.com
  20. http://sachsangtao.com
  21. http://sachsangtao.com
  22. http://sachsangtao.com
  23. http://sachsangtao.com
  24. http://sachsangtao.com
  25. http://sachsangtao.com
  26. http://sachsangtao.com
  27. http://sachsangtao.com
  28. http://sachsangtao.com
  29. http://sachsangtao.com
  30. http://sachsangtao.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
363
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LTĐH : http://chuyênhóanguyễnvăntú.vn/

 1. 1. rRrloNG DHSP HA Nqr DE rHr rHIt DAI HQ.C LAN 3 (2013) TRTIONG THPT cHUYEN vTON vAT Ii Thdi gian ldm bdi: 90 philt HQ, t€n thf sinh: Me da thi 313 Sti b6o danh: Cho: Hing sO elang h=6,625.70-o J., ,t6c d0 6nh s6ng trong chdn kh6ng c=3.7 08m / s; lu=931,5ry{ ;oQ c lon tliQn tich nguy6n td e =1,6J}tte C; s6 A-v6-ga-dr6 nl, =6,023.1023 mol- . I. PHAN CHUNG CHo rAr cA cAc rni SINH (40 ciu, tir c6u 1 d6n ciu 40) CAu 1: MQt ni4ch chgn s6ng cria mQt m5y thu v6 tuyiSn g6m mQtcuQn c6m L vd mQt tU clign c6 diQn dung bii5n dOi ttr C, = 10 pF d6nCz: 490 pF. Khi di6u chinh ttiQn dung cria tu <tiQn d6n giri tri C = 250 pF thi thu du-o. c s6ng c6 budc s6ng 42 m.M6y thg thu dugc d6i s6ng c6 bu6c.s6ng trong ph4m vi ttr A. 8,4 m d6n 58,8 m. 8.24 mittin 168 m. C.12,6 m iltin 88,1,m. D. 1,68 m d6n 82,32m. CAu 2: Biriu thric cta s6ng dimg tr€n ddy cho bdi: u = asin(bx)cos(l00zt) (voi x tinh bing m; t tinh bdng s). T5c dQ truy6n s6ng tr6n d6y ld v = 20 m/s. Gi6 tri cria b li A. 100n(r-t). 8.2,5r (--t). C. 10n(*-t). D.5n(m-t). CAu 3: tvt6c nOi titip m6.t clQng co di€n v6i mQt cuQn d6y rdi m6c vdo mang diQn xoay chiOu. DiQn 5p gifra hai ddu dQng co c6 gi6 tri hiQu dung 331 V vd scnn phu so vcri ddng ctiQn qua clQng co. DiQn 6p gita hai dAu cuQn ddy c6 gi6 tri hiQu f dung 125 V vd sorn pha so v6i ddng <tiQn qua cuQn d6y. DiQn 6p hiQu dgng gitta hai ctAu do4n m4ch ld f 4.344,9V. B. 331 V. C.464,5V. D.443,7 V. C0u 4: Doqn m4ch AB g6m mQt cuQn d6y c6 <lQ tg cim L=EH vd mQt tu cti€n mic n5i ti6p. DiQn 6ptircthoi gifta hai itAu cuQn ddy c6 bii5u thrlc ua = 100rl6cos(1002t +:) (r). DiQn 6p tric thdi gifta hai clAu tp cli€n c6 bi6u rhric: uc : 100rfzcos(100nt -f,1 fvl H€ si5 cdng su6t c,ia cuQn d6y vd cira dopn m4ch AB 6n luqt bing 0,85. € vd 0.5. :u + . A. 0,5 vd B. c. 0,5 D. 0 vd 0,5. C0u 5: MQt nguoi nghe thSy am dozdo moJ nhpc 9u ph6t ra c6 tAn sd f vd tai vitri cfia nguoi d6 cudng d0 6m ld L Ntiu tAn sd vd cudng dO f: : 10fvd I 10I thi ngu<ri 6y nhe th6y 6m c6 A. dQ to ting 10 lAn. B. dQ cao tdng 10 l6n. C. dO to tdng th6m l0 (dB). D. dQ cgo tdng l€n. CAu 6: Trong thi nghiQm l6ng v€ giao thoa 6nh s6ng, nguOn s6ng phrlt d6ng thoi hai bric x4 ctcm sic, c6 bu6c s6ng l6n luqt ld 600 nm vd 420 nm. H6i tr6n mdn quan s6t, giira hai vdn sdng gAn nhau nhat vd cirng mdu voi v6n s5ng trung tdm, c6 bao nhi€u v6n sring kh6c mdu v6n trung tdm? A. t7. B. 1s. c. 16. D. 14. CAu 7: MQt v{t t<tr5i luqng m :200 g dugc g6n vdo hai ctAu cfia c6c ld xo L1, Lz c6 d0 cimg tuong img kr : 60 N/m; kz= 20 N/m. Hai dAu cdn lpi cria c6c ld xo dugc gin vdo hai gi6 c6 einn tr0n m{t phang nim ngang sao cho tryc c5c ld xo cli,qua trgng tAm cria vflt. Ban dAu grt vflt m ee tO xo L1 gi6n 4 cm, cdn lo xo L2 kh6ng bi6n d4ngrdi truyiiin cho v{t v4n t6c ve = 0,8 m/s theo phuong cria tryc c5c ld xo. Sau khi du<r. c truyAn vfln t5c, vQt m dao dQng didu hda voi bi€n d0 vd tdn si5 g6c ld A. 5 cm; 20 rad/s. B. 4 cm; 40 radls. C. 4 cm; 20 rad/s. D.2,5 cm; 40 radls. C0u 8: Cho m4ch diQn nhu hinh v€. HOp X chfta2trong 3 phAn tri R, L, C mec n5i tii5p. Bii5t uas : 200cosl00zt (V); ampek6 chid?A; hQ s0 c0ng suAt cria m4ch bing 1. CuQn ddy thuAn c6m c6 <16 tg c6m Lr::H; q F. Trong hQp X c6: tu diQn co : Lo rFu Co A.R= 100V2O; e=;f. c. R = loo B.R: rco -ze;L-Z o; c = t5* F. D. R: loo o; =ffr. 11. @Fl " CAu 9: PhSt bi6u ndo sau d6y vA d{c di6m cria tia Rcrnghen ld khdng ihfing? A. c6 khd ndng ldm ion h6a khdng khi vd ldm ph6t quang m6t s5 ch6t. B. c6 th€ <li qua lop chi ddy vdi cm. suU rAvr: http ://vuphan62hn.violet.vn/ Page 1
 2. 2. C. tric dgng manh l€n kinh enh. D. c6 khd ning ddm xuy€n mAnh.Cf,u 10: MQt m4ch dao dQng li tuong (gdm cuQn dAy thu6n c6m vd tp diQn) ctang thpc hiQn dao dQng diQn tt tg do. GgiIs ld ddng diQn cgc d4i trong mpch, Qe ld diQn tich cgc clai cta tu diQn. Chu ki bi6n thi€n cria ning luqng tt trudng trongm4ch ld A."?. - Io g.rg. --- C.4nb - -" D.4n%. Qo QoCAu 11: MQt vflt M c6 kh6i_luqng 300 g <lugc treo d dAu mQt ld xo nhg c6 <lQ cimg .i . t-. k: 100 N/m, dAu cdn l4i cria ld xomdc vdo mQt gi6 cd dinh. f6y E:10 m/s2. Khi v6t M <tang ttimg y€n, mQt v{t m cO mrOi luqng 2009 bay theo phuongthing drmg tir duoi l€n vcvi tdc d0 lm/s, toi va ch4m vcvi M; sau va ch4m hai v{t v$t dinh vdo nhau va crlng dao ct0ngcli6u hda theo phuong thdng drmg. Bi6n d0 dao dQng vd dQng ndng cgc dpi cria he lan luqt ld A.ztZ (cm);40 (mJ). B. s{-2 (cm);0,25 (J). C.2ll (cm);60 (mJ). D.4fi (cm);0,24 (J).Cin 12: Trong thi nghiQm I6ng vO giao thoa 6nh sr{ng, tan sO ann s6ng tlcrn sic do ngudnS ph6t ra ld 5. I 01a Hz. Khodngc6ch tir mdn quan s6t it6n hai khe 1d2,4 m; khoing c6ch gifra hai khe ld 0,6 mm. Khoang c6ch gita vAn ti5i thri 5 vd vdnsSng trung tdm ld A. 12 mm. 8.9,6 mm. C. 10,8 mm. D. 13,2 mm.CAu 13: MQt chi6c xe chuy6n dQng ddu tr€n mQt con dudrng md cri 20 m trdn <tuhng lai c6 mQt rdnh nh6. Bii5t chu ki daoclQng ri6ng cta khung xe tr6n ld xo gi6m x6c ld 2s. Xe bi x6c manh nhAt khi t5c dQ cta xe ld A. 8 m/s. 8.36 km/h. C. 54 km/h. D. 12 m/s.C0u 14: Trong thf nghiQm Idng vA giao thoa 6nh s5ng, khodng cilch gita m4t phlng chria hai khe vd mdn quan s5t ld2m. Hai khe 51, 52 duo. c chi6u d6ng thdi b0i ba bric x4 don sic c6 bu6c s6ng lAn luqt ld l.r : 0,4 pm; l.z : 0,5 pm vdl,:: 0,6 pm. Khoang c6ch ngin nh6t gita hai vdn sSng cirng mdu vdi vdn trung t6m do du-o. c tr€n mdn ld 24 mm. Khoangc6ch gitra hai khe ld A. 0,6 mm. B.0,5 mm. C.0,3 mm. D. 0,4 mm.CAu 15: MQt loai ttdn phfutra.dmc6 t0n sii em co b6n ld 420H2. MQt nguoi c6 th6 nghe dugc Am c6 tAn s6 cao nfr6t ta18000 Hz. Tdn s6 Am cao nh6t do ddy dan ndy ph6t ra md nguoi ndy c6 th6 nghe dugc ld A. 17850 Hz. B. 18000 Hz. C. 17000 Hz. -D.17640H2.C0u 16: MQt con l6c ld xo c6 dQ cimg k = 160 N/m vd hdn bi c6 khOi lugng m:400 g, dAt trCn m4t phgng ngang. Hp sdma s6t trugt giiia vdt vd mgt phing ngang ld p: 0,000 5.Liy g = 10 m/s2. Kdo vft lQch kh6i vi tri can bing mQt doan 5cm (theo phuong cia tryc ld xo). Tai t = 0, bu6ng nhe de v6t dao dQng, xem rdng tAn s6 dao clQng kh6ng eti. ttroi giantC ttr tric vQt bft ddu dao ctQng cho di5n khi v4t drmg hdn ld A 314 s. 8.452 s. C.252 s. D. 520 s.Ciu 17: M6t do4n m4ch gdm cuQn ddy thudn c6m c6 d0 tU c6m L vd tu diQn c6 diQn dung C mic n5i ti6p voi nhau. Khid{t vdo hai itAu <topn m4ch c6c diQn 5p: u1 = 200rf2cos(10}Tft+!)(V); u, :200V-2cos50rt (V) thi cuhng dQ ddng diQntric thoi chay qua do4n m4ch tuong tmg ld ir : f2cos100nt (A) vd i2 = rfZcos50nt (A). DO tg cAm cria cuQn ddy vd cfiQndung cria tu diQn c6 gi6 tri ld A.;@;$rrl. B.;trri;f rrl c.iro;f rrl. D.;rHl;$rriCf,u 18: MQt Sngten radaphfutra nhilng s6ng cliQn tt d6n mQt m6y bay. Thcri gian tri hic ingten ph6t s6ng di5n hic nhflns6ng ph6n x4 trO 14i ld 120 (ps). Bi6t t6c d0 cria s6ng cliQn tir trong khdng khi bdng 3.108 (mis). Khoing c6ch tu mdy bay<ti5n dng ten rada 6 thoi di€m s6ng <tiQn tu phan xp tir m6y bay ld A. 3600 m. B. 18 km. C.36 km. D. 1800 m.Cf,u 19: EiQn 6p xoay chi€u d4t vio hai dAu doqn m4ch RLC m6c n5i titip ld:u:20012 cos100nt (V). Ddng <tiQn ch4ytrong m4ch c6 bi6u thric i :2rD sin(100^*:) (A). Mach diQn ndy c6: A. <liQn tr0 thudn 100Cl . B. cQng huong diQn. C. tinh cim kh5ng. D. tfnh dung kh6ng.Cf,u 20: MQt v{t dao ttQng <tiiiu hda, m6i phntthgc hiQn clugc 150 dao dQng todn phdn. Ltc t: 0, vAt cli qua vi tri c6 lid0 xo = -2 cmvd clang cli vd phia bi6n gAn nh6t vOi tdc d0 bing 10tt (em/s). Phuong trinh dao dQng cria vQt ld A. x:4cos(5nt + (cm). B. x = 2{2 cos(Srt+ f) f) (cm). C. x: 2tl2 cos(Snt- fi t.-). D. x: 212 cos(Snt + f) (cm).C0u 21: Hdy chi ra thdng tin kh6ng tlfng vO dao dQng di6u hda cria m$t ch6t di6mZ A. Bi6n clO dao dQng ld ct4i lugng kh6ng d6i. B. D0 lon cria luc ti lQ thufln voi d0 lon cta li dQ. C. TOc d0 ti le thuOn voi li cl0. D. Ddng ndng ld cl4i lugng bii5n d6i tudn hodn.sUu rAnn: http ://vuphan62 hn.violet.vn/ Page 2
 3. 3. Ciu22z C6 hai con l6c ld xo giiSng hQt nhau, dao dQng cti6u hda trdn m4t ph8ng nim ngang dgc theo hai ducng thing :song song canh nhau vi song song vcri t4rc Ox. Bi6n dQ cta con l6c 1 ld Ar 3 cm, cta con l6c 2liL Ar: 6 cm. trong :qu6 trinh.dao ctdng kho6ng c6ch l6n ntr6t gita hai vflt theo phuong Ox ld a 3y3 (cm). Khi dQng n6ng cta con l6c I ldcgc cl4i bdng W thi dQng ndng cria con l6c 2 ld A. W. B.2W c.w12. D.2Wt3. t:=-Cfiu 23: Do4n m4ch AB gdm mQt tg diQn c6 cliQn dung C = @) m6c nOi tii5p voi m6t cuQn d6y khdng thu6n c6m.E{t vdo hai ddu AB mQt Jign ap *ouy chiAu t6n sd 50 iz thi aTen aohiQu dpng gifia hai dAu tu ctiQn vd diQn 6p hiQu dpnggifra hai dAu cuQn ddy c6 gi6 tri nhu nhau. Ddng diQn trong mpch lQch pha pha so vdi diQn 6p gifra hai dAu doan mpchmQt g6c bing *. DiQn trd thudn vd ctQ t1r cim cria cuQn ddy ld "12 A. 100 o; H. f n.s0o;fn. c. soy3 a;*H. D. 100y3 c); H. ;Citt2lz Phdt bi6u ndo duoi ddy ld sai ? A. Quang phd vpch phSt.xa c6 nhirng vach mdu ri6ng 16 nim tr6n nOn t5i. B. C6 hai lo4i quang ph6 v4ch: quang phd v4ch h6.p thp vd quang ph6 vach ph5t xp. C. Quang ph6 vpch h6p thu c6 nhimg v4ch sr{ng nim.treq n6n quang ph6 li6n tgc. D. Quang ph6 vpch ph6t x4 do c6c khi hay hoi 6p su6t th6p bi kich thich ph6t ra.CAu 25: Ph6t bi€u ndo duoi <t6y ld sai? A. Tia h6ng ngoai kich thich thi giSc ldm cho ta nhin th6y mdu hdng. B. Vat nung n6ng d nhiet d0 th6p chi ph6t ra tia h6ng ngo4i. Nhiet dO cria vft tr6n 5000C moi Uat eAu phSt ra 6nhs6ng kh6 ki6n. C. Tia hpng ngo4i nim ngodi vung 6nh sdng trdng th6y, tAn si5 cria tia h6ng ngoai nho hon tAn st5 cria 6nh sring d6. D. Tia h6ng ngopi cO ban ch6t ld s6ng <tiQn tu.CAu 26: Khi n6i vC dao dQng cudng bric pl6t biOu ndo sau cl6y kh6ng dring? A. TAn s6 cria dao dQng cu6ng bric ld t6n s6 riOng cria h€ dao clQng. B. R.i6n cl6 dao dQng cudng bric pbu thuQc vdo quan hQ gita tdn si5 cria ngo4i lgc vd tAn s6 ri€ng cfia hQ dao tlQng. C. Ten s5 cria dao ilQng duy tri h tAn s5 riOng cria hQ dao clQng. D. Bi6n tlQ cria dao clQng cu0ng bric php thuQc vdo bi€n d0 cria ngopi lgc.Cit27: Cho ddng diQn c6 bi6u thric i =I1 * Iecos{Dt ch4y qua mQt dien trd. Cuhng dQ hiQu dung cia ddng diQn ndy ld A.m ^ 2 B.JWo. D.Ir + Io . :CAu 28: Cho mpch <tiQn mic nOi titip g6m diQn tro thu6n S .100 C), cuQn cAm thuAn vd tg di€n c6 <li€n dung C thay d6idugc. DiQn 6p xoay chi6u ct4t vdo hai dAu do4n m4ch c6 tAn sd SO Hz. Khi thay ddi C thi th6y c6 hai gi6 tri C1 vd 3C1 -uQnddu cho ctrng mQt cdng su6t vd c6 c6c ddng diQn wdng pha voi nhau. L6y rf = 10. DQ tr,r cim L cria cim thuAnc6gi5 tri raH. 21t n.3 u. c.1 H. o.*CAu 29: Bi6t b6n kinh trSi eAt n R. Khi dua mQt ddng hd dtrng con l6c.don ". len dQ cao h so v6i mflt e6t.1n<< R) thi th6ytrong mQt ngdy ct€m ddnghd chay chflm hon 2 phrit so voi khi 0 m4t d6t. gi6t chiAu ddi con l6c ddng hO khOng AOi. fisd h / R c6 gi6 tr! bdng A.ln44t. 8.1/1440. c. t/721. D. t/720.CAu 30: Su6t diQn tt6ng xuAt hiQn trong cuQn ddy phAn tmg cua m6y ph6t diQn xoay chi€u mQt phq c6 giltri cr,rc ctai khi A. cuQn {ay d vi tri c6ch d€u hai cgc bic, nam lidn k€. B. cgc nam cria nam chdm d vi trf e6i Oien voi cuQn d6y. C. cr,rc bic cria nam ch6m d vl tri eOi aien v6i cuQn ddy. D. cuQn ddy d vi tri kh6c cilc vitin6i tr€n.CAu 31: Con l6c ld xo treo thing {rmg gdm hdn bi nh6 cO khtii 250 g vd mgt ld xo nhg c6 dQ cimg 100 N/m. Con l6cdao dQng <liAu hda theo phuong thing cltmg voi bi6n d0 5 cm. Ldy g= 10 m/s2. Kho6ng thoi gian ld xo bi ddn trong mQtchu ki ld ,ft.15A.-s. B.as. 20 C.3 25 s. D.as. 30CAu 32: Ph6t bi6u ndo duoi d6y v€ 6nh s6ng rlon s6c ld rtring? A. Ddi vor cdc mdi trudng khSc nhau, 5nh sdng clcn s6c luOn c6 cirng bu6c s6ng. B. A+ sang <ton s6c ld rinh s6ng kh6ng bi trich mdu $ri cti qua tang [inh. C. D6i voi rinh srlng clcrn s6e, g6c lQch cria tia s6ng eOi voi c5c ldng kinh khdc nhau dAu c6 cirng gilta. D. Anh sang tlon sic ld 5nh sang khong bi lQch iludng truydn khi cli qua ldng kinh.Stlu rAM: http ://vuphan62 hn.violet.vn/ Page 3
 4. 4. CAu 33: MOt sqr ddy cldn trOi cO. s6ng dimg vcvi hai tan sO lien ti6p ld 30H2, 50H2. H6i dAy thuQc lo4i mQt dAu cO einfrhay hai cl6u cd dinh? Tinh tdn s6 nh6 nhet de c6 s6ng drmg? Chon cldp rin dring! A. mOt dAu c5 dinh; f.- : l}Hz. B. hai dbu cO Ainfr; f-^ = l0 Hz. C. mQt dAu c6 dinh; fr*, :30 Hz. D. hai c16u cO ein4 {";, = 39tr.Cf,u 34: Trong thi nghiQm I6ng vd giao thoa 6nh s6ng, khoing c6ch gita hai khe ld 0,3 mm. Khodng cdch giira m4tp.hing chria hai khe vi mdn quan sdt ld 1,5 m. Hai khe S,, 52 <tugc ch-it5u ddng thdi bdi ba brlc xa ddr.6. bu6c s6ngl6n luqt ld l"r = 0,4 pm; 72:0,5 pm vd 1.3 :0,6 pm. Khoing c6ch ngdn nh6t gita hai vdn s6ng cirng mdu do dugc tr6n "6mdn ld .d 30 mm. B.3,0 mm. C.2,5 mm. D.2,0 mm.CAu 35: Mpch diQn nfC n6i tii5p dang xhy racQng hu&ng. Ni5u chi gi6m diQn dung t9 diQn m6J luqng r6t nh6 thi: A. diQn 6p hiQu dpng ts khdng d6i. B. diQn 5p hiQu dpng tr6n <tiQn trd thuan kh6ng d6i. C. diQn 6p hiQu dpng tr6n tg tdng. D. cliQn 6p hiQu dpng tr0n tp gi6m.Ciu 36: T6c d0 truydn s6ng ctiQn tir A. phU thuQc vdo cA m6i trudng truy€n s6ng vd tdn si5 cria n6. B. phU thuQc vdo mdi truhng truy€n s6ng nhtmg khdng phqthu$c vdo tdn sd cria n6. C. khdng phU thuQc vdo c6 m6i trudng truyOn s6ng vd tdn sd cira n6. D. khdng phr; thuQc vdo m6i trucrng truyCn s6ng nhtmg phU thuQc vdo tAn sr5 ctra n6.CAu 37: MQt nam chdm diQn dtrng ddng diQn xoay chiAu c6 chu ki 80 (ps). Nam ch6m t6c dr,rng l€n mQt 15 thdp m6ngldm cho l6th6p dao ctQng di€u hda vd t4o ra s6ng 6m. S6ng 6m do n6 ph6t ra truyAn trong khdng khi ld A. 6m md tai nguoi c6 th6 nghe duo. c. B. h4 6m. C. siOu 6m. D. s6ng ngang.Ciu 38: Trong thi r-rghiQm I6ng vd giao thoa 6nh s6ng, hai khe 51, 52 duoc chi6u boi ngudn S phSt 5nh s6ng d6 c6 bu6cs6ng 1. = 0,7pm. Ntiu dat trudc khe 51 mQt ban thriy tinh hai mdt song song c6 chi6t suAt n =1,5 thi hQ th6ng vdn dichchuy€n tr6n mdn mQt doan bing 20 kho6ng vdn. DQ ddy ctia ben m{t le A. 14pm. 8.0,14 mm. C.0,28 mm. D.28pm.CAu 39: Dit diQn 6pu.: UrDcosrot vdo hai dAu doqn mpch AB gdm hai doan mach AN vdNB mfc ni5i ti6p. Do4n machAN g6m bi6n trd R mic n6i tiep vni cuQn c6m thu6n c6 ctQ tU cdm L, do4nNB chi c6 tu diQn vryi tli€n dung C. Khi di6uchinh tAn si5 g6c rrr toi gi6 tri co:cDq thi ddng cliQn trong mpch cirng pha voi <tiQn 6p gita hai dAu do4n mach-AB. OC eiqn6p hiQu dgng grfta hai dAu do4n m4ch AN kh6ng phu thuQc R thi phei di€u chinhtdn sO g6c ro toi gi6 tri A. s!. B.2roo. D. coorD. l2CAu 40: O5i voi c6c dr,rng.cp ti6u thg ili€n nhu qupt, tri l4nh, dQng co cliQn... voi c6ng su6t einn mric P vd cliQn 6p dinhmfc U, ni5u ndng cao hQ sti c6ng sudt thi ldm cho A. cuhng dQ ddng di€n hi€u dpng tdng. B. cdng su6t t6a nhiQt tdng. C. c6ng sudt ti6u thp diQn hiru ich tdng. D. c6ng su6t ti€u thu P gidm.II. PHAN nrfNc : wt6i tni sinh chi lim 1 trong 2 phAn : phin A ho{c phin B.A. Theo chuong trinh ChuAn (tt cAu 41 d6n c6u 50)Cflu 41: Ho4t ctQng cria mpch chgn s6ng cria m6y thu thanh dga vdo hi€n tugng A. phan x4 s6ng diQn tri. B. nhi6u xq s6ng tliQn tt C. giao thoa s6ng diQn tt. D. cQng hu&ng s6ng ttiQn tir.Ciu 422 MQt ch6t di6m dao dQng didu hda tr6n tryc Ox theo quy luflt: x = +eos(f - i) fc-1. Qudng cludng ch6t di€mdi duo. c trong 47 s dAu ti€n ld A. (187 -V-3) cm. B. (190 -ZlZ) cm. c. (184 + 2y3) cm. D. 188 cm.Cflu 43: Didu kiQn d6 c6 th6 nghe th6y dm thanh c6 tAn s6 trong mi6n nghe <lugc ld A. culng d0 6m )0,110. B. mric cudng d0 6m >ldB. C. cudng clQ dm > 0. D. mirc cuhng d0 6m > 0.Cdu 442 Bi6t vfln t6c cgc cl4i cria m$t v{t dao dQng didu hda ld v- vd gia ti5c cgc cl4i cria n6 ld a.. Chu ki cia dao dQngndy ld o^ C,Znam. u- L.20^. d1n B.ztvm . um D.2fiam .Cdu 45: Hai ngu6n ph6t s6ng Sr, Sz tr6n.mdt chSt l6ng dao d6ng theo theo phuong vu6ng goc voi b€ mat ch6t l6ng vdi :cirng tdn s6 f 50 Hzvit cirng pha ban clAu. Coi bi€n dQ s6ng kh6ng d6i. TrOn doan SrSz thdy hai di€m cdch nhau 9 cmd6u dao <tQng voi bi6n dQ cqc d4i. gi6t t6c dQ truydn s6ng tr€n m4t ch6t l6ng c6 gi6 tri 1,5 m/s < v <2,25 m/s. T6c d0truy0n s6ng ld A.2,20 n/s.. B. 1,75 m/s. C. 2,00 m/s. D. 1,80 m/s.stlu rAM: http ://vuphan62hn.violet.vn/ Page 4
 5. 5. Cf,u 46: Trong mach dao dQng li tudng, ph6t bi6u ndo sau cl6y kh0ng itfng? A. Cuong dQ ddng ctipn vd clipn tich cria mdi b6n tp bi6n thi€n ctidu hda cung tAn s5 vd lQch phanhau| . B. Dao dQng dipn tri trong m4ch ld dao rlQng tg do. C. Ddng tli€n trong m4ch bao gdm c6 c6 ddng ttiQn ddn vd ddng diQn dich. D. Ddng diQn ch4y trong mpch ld ddng electron tg do.Cia 472 M4ch"chgn s6ng.cria mQt m6y thu vO tuyi5n g6m cu6n cim thudn c6 dQ tp c6m L:l6pH vd tu <tiQn c6 diQndung C thay ttdi tU 2pF di5n 400 pF. D6i s6ng md may tnu thu clugc c6 bu6c s6ng A.ti 12,24 m cl€n 173,10 m. B. tt 10,66 m dtin 150,80 m. C.It2O,42mct6n288,78m. D.tt6,36mdi5n 89,94m.CAu 48: Trong thi nghiQm I6ng vd giao thoa 6nh s6ng, ngu6n s6ng ph5t ra 6nh sdng don sic c6 bu6c s6ng 1.1 : 0,70 pm.Tr€n mdn quan s5t, tr6n tlo4n thEng MN.(MN vudng g6c vqn hQ vdn), ngudi ta dt5m duo. c 9 vdn sring ( V6i M, N la vi trfcria hai vdn s6ng). Thay rffi s6ng tr6n bing 6nh sdng don sfc c6 budc s6ng ),,2:0,40 pm thi s5 van sang tr€n do4n MNhic ndy ld A.14. B. ls. c. 16 D. t7.CAu 49: Cho clo4n mach diQn mfc n5i titip g6m cuQn ddy (c6 diQn trd ho4t clQng r = 50 C), tg cdm L = tu <16 #H), cfiQnc6 diQn dung C =+F vd diQn trd thudn R thay dOi <luqc. Ddt vdo hai dAu do4n mach m6t dien 6p xoay chi6uu = 100y2 cos 100nt (V). C6ng su6t ti€u thp tr€n diQn tr0 R dat gi5 tri cpc dai ktri R c6 gi5 tri A. 10 cl. B. 110 c). c.78,1 c). D. 148,7 c).CAu 50: MQtdo4n mach AB g6m hai do4n mach nh6 AM vd MB m6c n5i ti6p vcri nhau. Eopn mach AM gdm di€n trdR = 100 O m6c nOi tiep voi mQt tp diQn c6 <liQn dung C :31,8 t+F. Eoatt ra"h W g6m cuQn d6yc6 dQ tp-cim L vddiQn trd thudn r. Khi dgt vdo hai dAu A, B mQt diQn 5p xoay chi6u thi diQn Sptttcthcri giira hai dAu do4n m4ch AM c6 :bi6u thric: uo" 80y-2cbs(100rrt) (V) ; cdn clipn 6p tric thoi gifta hai dAu cto4n mach MB c6 biriu thfc: uys =100cos(100nt+#) ff). Cdng su6t ti€u thu rlipn cria ilo4n mach AB ld A. t32,29W. 8.52 W. c.66,64W. D. 104 W.B. Theo chucrng trinh NAng cao (tir ciu 51 d6n ciu 60)CAu 51: O0 duy tridao tt$ng ctign tri trong m4ch LC voi tAn s,i dao ctQng ri6ng cta n6, ngudi ta A. dflt vdo hai dAu ctoqn m4ch mQt diQn 6p xoay chiAu. B. d{t vdo hai ddu doan mach mQt cliQn 5p mQtchidu. C. tdng kh3 ndng bric x4 song diQn tir criam4ch. . D. cung c6p cho m4ch phAn ndng luqng bing phAn ning lugng ctd m6t sau m5i chu ki.CAu 52: MQt v{t r6n guay quanh mQt trpc c5 einn. Momen qu6n tfnh cria v{t e5i vOi tryc ld khong eOi. Ni5u t6ng momenluc tdc dqng l6n vqt bdng kh6ng thi A. momen clQng lugng cria v4t thay rldi. B. gia t6c g6c cua vQt thay d6i. C. tdc ctO g6c cua v{t khdng rrii. D. gia t6c toan phAn cria mQt di6m trOn v{t nim c6ch trgcquay mQt khodng r + 0, khdng <16i.CAu 53: Phrit bi6u ndo sai vC s6ng dm? A. c6c hga 6m cria dm co b6n tan so f1 (do mQt ddy <ldn ph6tra) c6 tAn sr5 2f,, 3f1, 4f1, .... B. Am sdc ld <tpc tinh sinh li cria 6m phgthuQc vao eO thi dao e6ng am. C.Khimriccuhngd06mbing 1B,2B,3B,...thicuhng<t06mchuAnlcrng6p 10, 102, 103... cudngd0Am. D. BAu ildn il6ng vai trd le hQp cQng hudngCiu 54: MQt v{t r6n quay nhanh dAn dAu quanh mQt trgc c6 einn xuy€n qua v{t. MQt di6m tr6n vat rfn ktrOng nim trentryc quay c6 A. d0 lgn cria gia tdc tii5p tuy6n tdng dAn, dQ l6n cria gia ti5c hu6ng tam ting dAn. B. gia tdc ti€p tuy€n hu6ng vdo tdm qu! d4o.. C. gia t6c ti6p tuy6n cirng chi€u voi chi€u quay cua vflt r6n d m6i thoi rli6m. D. d0 lon cria gia t5c titip tuyiSn luOn l6n hcrn dO ton cria gia t6c hu6ng tdm.CAu 55: CuQn d6y c6 diQn trd thu6n r vd c6 dQ tg cim L mic vdo cli6n 6p xoay chi€u c6 tAn s5 g6c co thi hQ s6 c6ng su6tcria cuQn dAy ld {p;6zp A. cosg = B. cosg = #fr. C. cosrp = *. D. cosg = t2+|iD2L2suII TAM: http ://vuphan62 hn.violet.vn/ Page 5
 6. 6. CAu 56: Mdt con l6c vdt li c6 momen quSn tinh e5i voi truc quay lA 3 kgm2, c6 khoang c6chtir trgng tdm <ttin t4rc quay ld 0,2 m, dao dQng tai noi c6 gia t5c roi tr,r do g : n (m/s) voi chu ki ri€ng ld 2,0 s. Kh5i luqng cria con l6c ld A. 12,5kg. B. 10 kg. C. 20 kg. D. 15 kg. CAu 57: Hai hinh try <l{c, d6ng ch6t, c6 cirng chi6u cao, du-o. c ldm bing ctng mQt vft liOu, c6 b6n kinh g6p d6i nhau (r2 :2rt). Ti s5 momen quan tinh eOi voi tryc quay trirng vdi trUc d6i ximg cria m6i hintr trU ta I"Ll"l" : :2. A.: =32. 11 B.: : 4. 11 C. i11: 16. D. 11 Cffu 58: MOt b6nh xe c6 momen qu6n tinh 5 kg.m2 eOi voi mQt trpc quay cO einfr. B6nh xgdang drmg y€n thi chlu t6c dpng cta mQt momen lgc ld 30 Nm. B6 qua mgi lgc c6n. Sau 20s ke tt khi chiu tic dung cta momen luc, ddng ndng quay md brinh xe thu <lu-o. c ld A. 120 kJ. B. 36 kJ. C.72kL D. 60 kJ. CAu 59: B6nh tld cria mQt dQng co, tir hic khoi clQng <t6n khi ctat t6c dQ g6c 100 rad/s, il6 quay ducr. c g6c bdng 200 rad. BiCt b6nh cld quay nhanh Oan e€u. Thdi gian tir hic bit dAu khdi dQng dtin khi b6nh ctd dat t5c dO 3000 vdng/phft ld A.16,24 s. B. 12,56 s. C. 6,28 s. D. 120 s. Ciu 60: Ti6ng cdi cta mQt 6 td c6 t6n sd f. 6 tO di trOn <tulng thSng voi vfln t6c u. Bitit v4n t5c truydn 6m trong kh6ng khi ld v. TAn # ctra ti6ng cdi 6 td md mQt ngudi dimg cpnh dudng nghe th6y khi 6 tO tiiin l4i gAn anh ta le / . A. fv+u B. dig. v C. #. v D. f-L. v-u Hfr ---------- suU rAnn: http ://vuphan62 hn.violet.vn/ Page 6
 7. 7. TRTIoNG THPT cIruYEN DHSP nA Ngr ______t__ DAp ANI oE THI THIIDAI Hec vrON vA.T r,i LAn 3-2013 (ngiy tl-3-2012)CAU DE DE DE DE CA U DE DE DE DEH6r 311 312 313 314 uot 311 312 313 314 I A A A D 31 A B A B ., 32 A D B A D D D C 3 B B D B 33 B B A A 4 D D C D 34 A A D C 5 B A D B 35 C A C A 6 C A B D 36 A C A B 7 C B A A 37 C A C D I D C C C 38 A A D A 9 C C B A 39 C D A B10 C A A A 40 C A C C11 C D C C 4t B D D At2 A C C D n 42 D D B D 13 A C A B 43 B C D C 14 D B B A 44 C B A D 15 A B D C 45 D B D C L6 B D A D 46 D D D C t7 C A D D 47 D B B B 18 B B B B 48 B B B B t9 B A C C 49 C C C B20 B C B A 50 D B B C2t B B C C 51 D C D D22 A D A D 52 A D C A23 B A A C 53 B C C B24 A A C A 54 B C C B25 D D A D 55 C C B D 26 C B B C 50 C C D D 27 D A A A 57 B C C B 28 D A B A 58 A D B C 29 A D D B 59 D D B B 30 D B A D 60 A C D A

×