• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
หลักสูตรปวส.(ช่างยนต์ เทคอุตฯ)
 

หลักสูตรปวส.(ช่างยนต์ เทคอุตฯ)

on

 • 6,329 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,329
Views on SlideShare
6,329
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
13
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  หลักสูตรปวส.(ช่างยนต์ เทคอุตฯ) หลักสูตรปวส.(ช่างยนต์ เทคอุตฯ) Document Transcript

  • เลมท่ี 1 ต.ค. 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1. สาขาวชาเครองกล ิ ่ื 2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 4. สาขาวชาเขยนแบบเครองกล ิ ี ่ื 5. สาขาวชาเทคนคอตสาหกรรม ิ ิ ุ 6. สาขาวชาการตอเรอ ิ  ื 7. สาขาวิชาเทคนิคการหลอ กระทรวงศึกษาธิการ
  • คานา ํ ํ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2546 พฒนาขนใหสอดคลองกบความ ้ ั ้ึ   ัเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวตน เพือผลิตกําลังคนระดับผูชานาญการทีมความรู ความ ั ่  ํ ่ ีชํานาญในวิชาชีพ มีคุณธรรม วินย เจตคติ บุคลิกภาพ และเปนผมปญญาทเ่ี หมาะสม สามารถนําไปใชใน ั  ู ี การประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทังในระดับชุมชน ระดับทองถิ่นและระดับชาติ โดยเปดโอกาสใหผเู รยนเลอกระบบและวธการเรยนได ้   ี ื ิี ีอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ความสนใจและโอกาสของตน สงเสรมการประสานความรวมมอในการจด  ิ  ื ัการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกัน ระหวางสถาบัน หนวยงาน และองคกรตาง ๆ ทั้งในระดับชาติ ทองถนและชมชน ่ิ ุ การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2546 สําเร็จลงไดดวยความ ้ รวมมืออยางดียิ่งจากหนวยราชการ สถาบนการศกษา อาจารยผูสอน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒภาคเอกชน ั ึ  ิโดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซึงไดอทศสติปญญา ความรู ประสบการณ ตลอดจนสละ ่ ุ ิ เวลามาชวยงานเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติเปนสําคัญ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอขอบคุณผูมี สวนรวมในการดําเนินการทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ทีน้ี ่ กระทรวงศกษาธการ ึ ิ 2546
  • สารบญ ั หนาคํานําประกาศกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 หลักการ ..................................................................................................................................1 จุดหมาย ..................................................................................................................................2หลักเกณฑการใชหลักสูตร............................................................................................................3รหัสวิชาหลักสูตร ..........................................................................................................................7โครงสรางหลักสตร  ู สาขาวิชาเครื่องกล ..................................................................................................................9 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต .....................................................................................................81 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ .......................................................................................................133 สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล ..............................................................................................177 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ............................................................................................199 สาขาวิชาการตอเรือ ............................................................................................................251 สาขาวิชาเทคนิคการหลอ ...................................................................................................281กลุมวิชาเรียนรวม รายวิชาสามัญ......................................................................................................................... ก รายวชาเรยนรวมประเภทวชา................................................................................................. ข ิ ี  ิภาคผนวก คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรมอาชีวศึกษา ที่ 299/2546 กรมอาชีวศึกษา ที่ 427/2546 กรมอาชีวศึกษา ที่ 620/2546
  • 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 หลักการ1. เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคลองกับ ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม สามารถเปน หัวหนางานหรือเปนผูประกอบการได2. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรูเต็มภูมิ ปฏิบัติไดจริง และ เขาใจชีวต ิ3. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมในการเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถายโอนประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู และประสบการณได หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
  • 2 จุดหมาย 1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอใน ้ ระดับที่สูงขึ้น 2. เพื่อใหมีทกษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ ั 3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู ทักษะจากศาสตรตาง ๆ ประยุกตใชในงานอาชีพ สอดคลอง กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 4. เพื่อใหมเี จตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร สามารถ ทํางานเปนหมูคณะไดดี และมีความภาคภูมใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ  ิ 5. เพื่อใหมีปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ การ ตัดสินใจและการแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรูใน การสรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง 6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีดี มีคณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินย มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้ง ่ ุ ั รางกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนัน ๆ ้ 7. เพื่อใหเปนผูมพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบ ี ตอครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของ ศิลปวัฒนธรรม ไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม 8. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปนกําลัง สําคัญในดานการผลิตและใหบริการ 9. เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนในฐานะ พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมสิ่งทอ / สารสนเทศและการสื่อสาร
  • 3 หลักเกณฑการใชหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 25461. การเรียนการสอน 1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทกวิธเี รียนทีกําหนด และ ุ ่ นําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู และประสบการณได 1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน ประกอบการ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน2. เวลาเรียน 2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20 สัปดาห โดยมี เวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนได อีกตามที่เห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห 2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน คาบละ 60 นาที (1 ชั่วโมง) 2.3 เวลาเรียนตามปกติ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาหนด 2 ป สําหรับผูสาเร็จการศึกษาในระดับ ํ ํ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตาง ประเภทวิชา/สาขาวิชาที่กําหนด ประมาณ 3 ป3. หนวยกิต ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 85 หนวยกิต และไมเกิน 100 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑดงนี้ ั 3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 20 ชั่วโมง  มีคา 1 หนวยกิต 3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน กําหนด 2 - 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 40 - 60 ชั่วโมง มีคา 1 หนวยกิต 3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา  40 ชั่วโมง มีคา 1 หนวยกิต 3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคา 1 หนวยกิต  3.5 การทําโครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
  • 44. โครงสราง โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 แบงเปน 3 หมวดวิชาฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 4.1 หมวดวิชาสามัญ 4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป เปนวิชาทีเ่ ปนพื้นฐานในการดํารงชีวต ิ 4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกบวิชาชีพ ั 4.2 หมวดวิชาชีพ แบงเปน 4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานทีจาเปนในประเภทวิชานั้น ๆ ่ํ 4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ 4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานในงาน อาชีพตามความถนัดและความสนใจ 4.2.4 โครงการ 4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 4.4 ฝกงาน 4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร จํานวนหนวยกิตและรายวิชาของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวในโครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น ทั้งนี้ สถานศึกษาตองกําหนดรหัสวิชา จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามระเบียบทีกําหนดไวในหลักสูตร ่5. โครงการ 5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่ 4 ไมนอยกวา 160 ชั่วโมง กําหนดใหมีคา 4 หนวยกิต 5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น6. ฝกงาน 6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน 6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่นประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมสิ่งทอ / สารสนเทศและการสื่อสาร
  • 57. การเขาเรียน ผูเขาเรียนตองมีพื้นความรูและคุณสมบัติ ดังนี้ 7.1 พื้นความรู สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ผูเขาเรียนที่สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ํ และผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด ตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในแตละสาขาวิชา 7.2 คุณสมบัติ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศ-นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 25468. การประเมินผลการเรียน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 25469. กิจกรรมเสริมหลักสูตร สถานศึกษาตองจัดใหมกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของ ีตนเอง การสันทนาการ และการสงเสริมการทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งประกอบดวยการวางแผน ลงมือปฏิบัติประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตาม มาตรฐานที่กาหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา ํ 10.2 ไดจานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา ํ 10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00  10.4 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผานการประเมินตามที่กําหนด 10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
  • 611. การแกไขเปลียนแปลงหลักสูตร ่ 11.1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและยกเลิก ประเภทวิชาและสาขาวิชา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 11.2 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาขางาน ใน ี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 11.3 ใหสถานศึกษาเปนผูมอํานาจพัฒนา เพิ่มเติมรายวิชา ใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น โดย ี ตองรายงานใหตนสังกัดทราบประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมสิ่งทอ / สารสนเทศและการสื่อสาร
  • 7 รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 25461 2 3 4 - 5 6 7 8 ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) ลําดับที่วิชา 01 - 99 สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร 01 กลุมบริหารงานคุณภาพ 02 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 0X3 0 0 0 วิชาเรียนรวม(หมวดวิชาสามัญ) 11 กลุมวิชาภาษาไทย ลําดับที่วิชาสามัญ 12 กลุมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ 01-19 ทั่วไป 13 กลุมวิชาสังคมศึกษา 20-99 พื้นฐานวิชาชีพ 14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 15 กลุมวิชาคณิตศาสตร 16 กลุมวิชามนุษยศาสตร3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร 20 กิจกรรมรวมหลักสูตร3 1 0 0 วิชาเรียนรวม(ประเภทวิชา) 00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา 01 วิชาชีพพื้นฐาน(รวมประเภทวิชา) 02 วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 03 วิชาชีพพื้นฐาน(รวมคณะวิชาเครื่องกล) 04 วิชาชีพพื้นฐาน(รวมคณะวิชาไฟฟา) 05 วิชาชีพพื้นฐาน(รวมคณะวิชากอสราง) 06 วิชาชีพพื้นฐาน(รวมคณะวิชาเคมี)3 1 X X สาขาวิชา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา 10 วิชาชีพพื้นฐาน 20 วิชาชีพสาขาวิชา 21 - 39 วิชาชีพสาขางานและการฝกงาน 40 - 59 วิชาทวิภาคี (สาขาวิชาและสาขางาน) 60 โครงการ ประเภทวิชา 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง 2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว 3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 4 ประเภทวิชาคหกรรม 9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม หลักสูตร 3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2546 ้ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล จุดประสงค ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน และผูชวยวิศวกรมความรู ความสามารถ เจตคตและประสบการณดานตาง ๆ ดงตอไปน้ี ี ิ   ั  1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกี่ยวกับ ภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร นําไป ประยกตพฒนาตนเองและวชาชพเครองกลใหเ กดความเจรญกาวหนา ุ  ั ิ ี ่ื ิ ิ   2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่เกี่ยวกับ การบริหารจัดการและการวางแผนในงานอตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญกาวหนา ุ ทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเครื่องกลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน เทคนิคยานยนต เทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม เทคนิคเครืองกลเรือ เทคนิคเครืองกลเกษตร ่ ่ ่ เทคนคเครองกลเรอพาณชย ิ ่ื ื ิ 4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มความรบผดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคณธรรมจริยธรรม ี ั ิ  ุ และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ 5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือประกอบ อาชีพอิสระในสาขาวิชาเครื่องกล
  • 10 มาตรฐานวชาชพ ิ ี 1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 2. จดการระบบฐานขอมลในงานอาชพ ั  ู ี 3. แกปญหาโดยใชคณตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา    ิ 4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน 5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค 6. ทดสอบการทํางานของเครืองยนต ่ 7. ทดสอบคุณสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิง วัสดุหลอลื่นและของไหล 8. ทดสอบความแขงแรงของวสดุ ็ ั 9. ทดสอบการทํางานของระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 10. บริการเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล 11. บริการระบบสงกําลังและระบบเครื่องลางรถยนต 12. บริการระบบไฟฟาและสิ่งอํานวยความสะดวกสาขางานเทคนิคยานยนต 13. บริการระบบฉีดเชื้อเพลิงแกสโซลีน 14. บริการระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซล 15. บรการระบบปรบอากาศ ิ ั 16. บรการเกยรอตโนมติ ิ ี ั ัสาขางานเทคนคเครองกลอตสาหกรรม ิ ่ื ุ 13. บริการเครืองยนตดเี ซลอุตสาหกรรม ่ 14. บริการเครืองกําเนิดไอน้าอุตสาหกรรม ่ ํ 15. บริการเครืองทําความเย็นอุตสาหกรรม ่สาขางานเทคนคเครองกลเรอ ิ ่ื ื 13. บริการเครืองยนตเรือ ่ 14. บริการระบบสงกําลังเรือ 15. บรการเรอและอปกรณ ิ ื ุสาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 13. บรการเครองจกรกลงานพช ิ ่ื ั ื 14. บริการเครืองจักรกลงานสัตว ่ 15. บรการเครองจกรกลหนก ิ ่ื ั ัหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 11สาขางานเทคนคเครองกลเรอพาณชย ิ ่ื ื ิ 13. ดํารงชีวตในเรือ ิ 14. บรการเครองกลเรอพาณชย ิ ่ื ื ิ 15. บรการเครองกลไฟฟาเรอ ิ ่ื  ื 16. บริการระบบปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นสาขางานสิ่งแวดลอม 13. บําบัดน้าเพือการบริโภคจากแหลงธรรมชาติทางกายภาพและทางเคมี ํ ่ 14. บาบดนาเสยและบารงรกษาระบบบาบดนาเสยจากอตสาหกรรม ํ ั ้ํ ี ํ ุ ั ํ ั ้ํ ี ุ 15. ควบคุมมลพิษทางอากาศ 16. ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 17. จัดการสารอันตรายและกากของเสียสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 12 โครงสราง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 ้ ุ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครืองกล ่ ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกจกรรมเสรม   ิ ิหลักสูตร รวมไมนอยกวา 93 หนวยกิต ดงโครงสรางตอไปน้ี ั   1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13 หนวยกิต ) 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต ) 2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 63 หนวยกิต 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 15 หนวยกิต ) 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 26 หนวยกิต ) 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ) 2.4 โครงการ ( 4 หนวยกิต ) 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 5. กจกรรมเสรมหลกสตร 120 ชวโมง ิ ิ ั ู ่ั รวม ไมนอยกวา 93 หนวยกิต โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรอเทยบเทาใน ื ี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาชางยนตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 13 รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ สําหรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอเทยบเทา จะตองเรยนรายวชาปรบพนฐานวชาชพตอไปน้ี ื ี   ี ิ ั ้ื ิ ี  รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3100-0001 งานเทคนคพนฐานิ ้ื 3 (5) 3100-0002 เขยนแบบเทคนค ี ิ 2 (4) 3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 3101-0001 งานเครองยนตเ ลก ่ื ็ 3 (5) 3101-0002 งานจกรยานยนต ั 3 (5) 3101-0003 งานเครื่องยนตแกสโซลีน 3 (5) 3101-0004 งานเครืองยนตดเี ซล ่ 3 (5) รวม 19 (33)สาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 141. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13 หนวยกิต ) รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3) 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 3000-1301 ชวตและวฒนธรรมไทย ีิ ั 1 (1) 3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2) 3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต ) รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4) 3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3) 3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 63 หนวยกิต 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 15 หนวยกิต ใหเ รยนรายวชา ลําดับที่ 1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ ี ิกลมเทคโนโลยคอมพวเตอร 3000-020X กลุมละ 1 รายวิชา ุ ี ิ รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3100-0101 กลศาสตรวศวกรรม 1 ิ 3 (3) 3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 (3) 3100-0107 ความแขงแรงของวสดุ ็ ั 3 (3) 3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3) 3000-020X กลมเทคโนโลยคอมพวเตอร ุ ี ิ 3 (4)หมายเหตุ รหัสวิชาที่มีอักษร X ใหเลือกรายวิชาจากกลุมวิชานั้นๆหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้
  • 15 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 26 หนวยกิต ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-9 และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4) 3100-0111 เทอรโมไดนามิกส 3 (3) 3101-2001 เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น 2 (2) 3101-2002 เครื่องยนตสันดาปภายใน 3 (3) 3101-2003 งานทดลองเครืองกล ่ 2 (3) 3101-2004 งานซอมเครองยนต  ่ื 3 (5) 3101-2005 งานสงกําลังยานยนต 2 (3) 3101-2006 งานเครองลางยานยนต ่ื  2 (3) 3101-2007 งานไฟฟายานยนต 3 (5) 3101-2008 วศวกรรมยานยนต ิ 3 (3) 3101-2009 งานแกปญหาเครืองกล  ่ 3 (5) 2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา 18 หนวยกิต วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 6 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง   1. วิชาชีพสาขางานเทคนิคยานยนต รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3101-2101 งานระบบควบคมเครองยนตดวยอเิ ลกทรอนกส ุ ่ื  ็ ิ 3 (5) 3101-2102 งานทดสอบปมและหัวฉีด 3 (5) 3101-2103 งานปรับอากาศยานยนต 3 (5) 3101-2104 งานเกียรอตโนมัติ ั 3 (5) 3101-2105 งานซอมเครื่องยนตแกสโซลีน 3 (5) 3101-2106 งานซอมเครองยนตดเี ซล  ่ื  3 (5) 3101-2107 เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม 2 (2) 3101-2108 งานปรับแตงเครืองยนต ่ 2 (3) 3101-2109 งานอิเล็กทรอนิกสยานยนต 2 (3) 3101-2110 วิศวกรรมดีเซล 3 (3) 3101-2111 งานตวถงรถยนต ั ั 3 (5) 3101-2112 งานสีรถยนต 3 (5) 3101-2113 งานเชื้อเพลิงแกสยานยนต 2 (3) 3101-2114 งานเครองมอกลยานยนต ่ื ื 3 (5) 3101-2115 งานประดบยนต ั 2 (3)สาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 16 3101-2116 งานบรการยานยนต ิ 3 (*) 3101-4101 ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต 1 5 (*) 3101-4102 ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต 2 5 (*) 3101-4103 ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต 3 4 (*) 3101-4104 ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต 4 4 (*) 2. วชาชพสาขางานเทคนคเครองกลอตสาหกรรม ิ ี ิ ่ื ุ รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3101-2201 งานบรการเทคโนโลยเี ครองกลตนกาลง ิ ่ื  ํ ั 3 (5) 3101-2202 งานบรการระบบไอนาอตสาหกรรม ิ ํ้ ุ 3 (5) 3101-2203 งานบรการเครองทาความเยนอตสาหกรรม ิ ่ื ํ ็ ุ 3 (5) 3101-2204 งานบริการเครืองปรับอากาศอุตสาหกรรม ่ 3 (5) 3101-2205 งานบารงรกษาเครองจกรกลอตสาหกรรม ํ ุ ั ่ื ั ุ 3 (5) 3101-2206 งานบํารุงรักษาระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (5) 3101-2207 กระบวนการผลิต 3 (3) 3101-2208 การสงถายความรอน 3 (3) 3101-2209 การทําความเย็นอุตสาหกรรม 3 (3) 3101-2210 การปรับอากาศอุตสาหกรรม 3 (3) 3101-2211 วิศวกรรมโรงตนกําลัง 3 (3) 3101-2212 เครืองสูบและเครืองอัดอากาศ ่ ่ 3 (3) 3101-2213 ชินสวนเครืองกล ้ ่ 3 (3) 3101-2214 ระบบจดการพลงงานในอตสาหกรรม ั ั ุ 2 (2) 3101-4201 ปฏิบตงานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 1 ั ิ ่ 5 (*) 3101-4202 ปฏิบตงานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 2 ั ิ ่ 5 (*) 3101-4203 ปฏิบตงานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 3 ั ิ ่ 4 (*) 3101-4204 ปฏิบตงานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 4 ั ิ ่ 4 (*) 3. วิชาชีพสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3101-2301 งานติดตังเครืองยนตเรือ ้ ่ 3 (5) 3101-2302 เกยรเ รอ ี ื 2 (3) 3101-2303 ใบจักรเรือ 2 (3) 3101-2304 ไฟฟาในเรือ 3 (5) 3101-2305 งานซอมเครืองยนตเรือ ่ 3 (5) 3101-2306 การเขยนแบบและอานแบบเรอ ี  ื 2 (3)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 17 3101-2307 ความตานทานและกําลังเรือ 3 (3) 3101-2308 วศวกรรมเครองกลเรอ ิ ่ื ื 3 (3) 3101-2309 สัญญาณควบคมการเดนเรอ ุ ิ ื 2 (3) 3101-2310 งานทอในเรือ 2 (3) 3101-2311 เครองมอวดและระบบควบคม ่ื ื ั ุ 2 (3) 3101-2312 งานเครองมอกลเรอ ่ื ื ื 3 (5) 3101-2313 การขนถายวัสดุในเรือ 2 (2) 3101-2314 ทฤษฎีเรือ 3 (3) 3101-2315 บคคลประจาเรอ ุ ํ ื 2 (3) 3101-4301 ปฏิบตงานเทคนิคเครืองกลเรือ 1 ั ิ ่ 5 (*) 3101-4302 ปฏบตงานเทคนคเครองกลเรอ 2 ิ ั ิ ิ ่ื ื 5 (*) 3101-4303 ปฏบตงานเทคนคเครองกลเรอ 3 ิ ั ิ ิ ่ื ื 4 (*) 3101-4304 ปฏบตงานเทคนคเครองกลเรอ 4 ิ ั ิ ิ ่ื ื 4 (*) 4. วิชาชีพสาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3101-2401 งานบรการเครองจกรกลงานพช ิ ่ื ั ื 3 (5) 3101-2402 งานบรการเครองจกรกลงานสตว ิ ่ื ั ั 3 (5) 3101-2403 งานบรการเครองจกรกลหนก ิ ่ื ั ั 3 (5) 3101-2404 งานบรการเครองจกรกลเกษตร ิ ่ื ั 3 (5) 3101-2405 งานเครื่องสูบและชลประทาน 3 (5) 3101-2406 งานเครืองจักรกลอาหาร ่ 3 (5) 3101-2407 งานเทคโนโลยเี ครองจกรกลโรงงานฟารม ่ื ั  3 (5) 3101-2408 งานแกปญหาเครองกลเกษตร   ่ื 3 (5) 3101-2409 งานเครืองทําความเย็นเพือการเกษตร ่ ่ 3 (5) 3101-2410 งานไฟฟาในโรงงานฟารม 3 (5) 3101-2411 งานอเิ ลกทรอนกสเ ครองกลเกษตร ็ ิ ่ื 3 (5) 3101-2412 งานเก็บรักษาผลผลิตเกษตร 3 (5) 3101-2413 งานขนถายและขนสงผลผลิตเกษตร 3 (5) 3101-2414 งานออกแบบและทดสอบชิ้นสวนเครื่องกลหนัก 3 (5) 3101-2415 การใชคอมพวเตอรเ พอการเกษตร  ิ ่ื 2 (3) 3101-2416 เครื่องจักรกลสนามกอลฟ 3 (5) 3101-2417 การวางแผนและการบรหารงานการเกษตร ิ 2 (2) 3101-2418 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม 2 (2) 3101-2419 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร 2 (3)สาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 18 3101-4401 ปฏบตงานเทคนคเครองกลเกษตร 1 ิ ั ิ ิ ่ื 5 (*) 3101-4402 ปฏบตงานเทคนคเครองกลเกษตร 2 ิ ั ิ ิ ่ื 5 (*) 3101-4403 ปฏบตงานเทคนคเครองกลเกษตร 3 ิ ั ิ ิ ่ื 4 (*) 3101-4404 ปฏบตงานเทคนคเครองกลเกษตร 4 ิ ั ิ ิ ่ื 4 (*) 5. วิชาชีพสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3101-2501 งานเครองกลเรอพาณชย ่ื ื ิ 3 (5) 3101-2502 งานเครองกลไฟฟาเรอ ่ื  ื 3 (5) 3101-2503 งานระบบปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น 3 (5) 3101-2504 งานเชอมประกอบและเครองมอกล ่ื ่ื ื 3 (5) 3101-2505 เครองจกรชวย 1 ่ื ั  2 (2) 3101-2506 เครองจกรชวย 2 ่ื ั  2 (2) 3101-2507 เครองสบเรอและระบบทอทาง ่ื ู ื  3 (3) 3101-2508 ทักษะชาวเรือ 2 (2) 3101-2509 โครงสรางเรอ  ื 2 (2) 3101-2510 การดารงชพในเรอและการชวยชวต ํ ี ื  ีิ * (*) 3101-2511 การปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องตน * (*) 3101-2512 ฝกภาคทะเล * (*) 3101-2513 การซอมบารงเครองจกรกลเรอ  ํ ุ ่ื ั ื 3 (5) 3101-2514 อิเล็กทรอนิกสและการสื่อสารเรือ 3 (5) 3101-2515 ภาษาอังกฤษพาณิชยนาวี 1 2 (3) 3101-2516 ภาษาอังกฤษพาณิชยนาวี 2 2 (3) 3101-2517 กฎหมายพาณิชยนาวี 2 (2) 3101-2518 วายน้ํา 1 (2) 3101-2519 ศิลปปองกันตัว 1 (2) 3101-4501 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 1 5 (*) 3101-4502 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 2 5 (*) 3101-4503 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 3 4 (*) 3101-4504 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 4 4 (*)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 19หมายเหตุ นักศึกษาตองผานการฝกอบรม หลักสูตรพิเศษของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี เพื่อใหสามารถลงปฏิบัติการในเรือไดตามมาตรฐานขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) ดงตอไปน้ี ั  1. การปองกันและดับไฟ 2. การดํารงชีพในทะเล 3. ความปลอดภัยและความรับผิดชอบในเรือ 4. การปฐมพยาบาล 1 6. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3100-0221 เคมสงแวดลอมเบองตน ี ่ิ  ้ื  2 (3) 3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน 3 (3) 3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5) 3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3) 3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 2 (3) 3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย 2 (4) 3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3) สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วเิ คราะหจด ุประสงครายวิชา มาตรฐานรายวชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่ว ิโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 2.4 โครงการ 4 หนวยกิต รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3101-6001 โครงการ 4 (*)3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 204. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน  5. กจกรรมเสรมหลกสตร 120 ชวโมง ิ ิ ั ู ่ั ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ชวโมง รวมไมนอยกวา 120 ชวโมง ่ั ่ัหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 21 จดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา ุ3101-0001 งานเครืองยนตเล็ก ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจเกยวกบโครงสรางและหลกการทางานของเครองยนตเ ลก ่ื  ี  ่ี ั  ั ํ ่ื ็ 2. เพือใหมทกษะในการถอดประกอบ ตรวจ วิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของและซอม เครืองยนต ่ ี ั ่ เล็ก 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี มวนย ตรงตอเวลา ซือสัตย ประหยัดและปลอดภัย ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ี ิ ั  ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเครืองยนตเล็ก ่ 2. ตรวจ วิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของเครืองยนตเล็ก ่ 3. บํารุงรักษาและบริการระบบตาง ๆ ของเครองยนตเ ลก ่ื ็ 4. ถอดประกอบชินสวนเครืองยนตเล็ก และ ตดเครองยนตทางานได ้ ่ ิ ่ื  ํคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบติ การทํางาน การใชเครืองมือ การถอดประกอบ ตรวจสอบชนสวนของระบบตางๆ ั ่ ้ิ  การปรับแตง และการบํารุงรักษาเครืองยนตเล็กแกสโซลีน และ ดีเซล รวมทั้งประมาณราคาคาบริการ ่3101-0002 งานจักรยานยนต 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจเกยวกบโครงสรางและหลกการทางานรถจกรยานยนต ่ื  ี  ่ี ั  ั ํ ั 2. เพือใหมทกษะถอดประกอบ ตรวจ วิเคราะห แกไขปญหาขอขดของและซอมรถจกรยานยนต ่ ี ั    ั   ั 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางาน ตรงตอเวลา มนสยซอสตย ประหยัด และปลอดภัย ่ ีิ ั ่ี  ี ิ ั ่ื ัมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจโครงสรางและหลกการทางานของรถจกรยานยนต   ั ํ ั 2. ตรวจ วิเคราะห แกไขปญหาขอขดของของรถจกรยานยนต    ั  ั 3. บํารุงรักษาและบริการระบบตาง ๆ ของรถจักรยานยนต 4. ถอดประกอบชินสวนรถจักรยานยนตและติดเครืองยนตทางานได ้ ่ ํสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 22คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบติ การทํางาน การใชเครืองมือ การถอดประกอบ ตรวจสอบชนสวนของ ระบบตาง ๆ ั ่ ้ิ การปรับแตงและการบํารุงรักษารถจักรยานยนต รวมทั้งประมาณราคาคาบริการ3101-0003 งานเครืองยนตแกสโซลีน ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจเกียวกับ โครงสรางและหลักการทํางานของเครืองยนตแกสโซลีน ่ ี ่ ่ 2. เพือใหมทกษะถอดประกอบ ตรวจ วิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของ และ ซอมเครืองยนตแกสโซ ่ ี ั ่ ลีน 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี มวนย ตรงตอเวลา ซือสัตย ประหยัดและปลอดภัย ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ี ิ ั  ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเครืองยนตแกสโซลีน ่ 2. ตรวจ วิเคราะห แกไข ปญหาขอขัดของ ของเครองยนตแกสโซลน ่ื   ี 3. บํารุงรักษาและบริการระบบตาง ๆ ของเครองยนตแกสโซลน ่ื   ี 4. ถอด-ประกอบชนสวนเครองยนตแกสโซลนและตดเครองยนตทางาน ้ิ  ่ื   ี ิ ่ื  ํคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบติ การทํางาน การใชเครืองมือ การถอดประกอบ ตรวจสอบชินสวน ของระบบตาง ๆ ั ่ ้การตดเครองยนต การปรับแตง และการบารงรกษาเครองยนตแกสโซลน ิ ่ื ํ ุ ั ่ื   ี3101-0004 เครื่องยนตดีเซล 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจเกียวกับ โครงสรางและหลักการทํางานของเครืองยนตดเี ซล ่ ี ่ ่ 2. เพือใหมทกษะถอดประกอบ ตรวจวิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของและซอม ่ ี ั เครองยนตดเี ซล ่ื  3. เพอใหมกจนสยในการทางาน มวนย ตรงตอเวลา ซือสัตย ประหยัด และ ปลอดภัย ่ื  ี ิ ิ ั ํ ีิ ั  ่มาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจโครงสรางและหลกการทางานของเครองยนตดเี ซล   ั ํ ่ื  2. ตรวจ วิเคราะห แกไข ปญหาขอขัดของของเครืองยนตดเี ซล ่ 3. บํารุงรักษาและบริการระบบตาง ๆ ของเครืองยนตดเี ซล ่ 4. ถอดประกอบชนสวนเครองยนตดเี ซลและตดเครองยนตทางานได ้ิ  ่ื  ิ ่ื  ํหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 23คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบติ การทํางาน การใชเครืองมือ การถอดประกอบ ตรวจสอบชนสวนของระบบตาง ๆ ั ่ ้ิ  การติดตังเครืองยนต การปรับแตง และการบํารุงรักษาเครืองยนตดเี ซล ้ ่ ่3101-2001 เชือเพลิงและวัสดุหลอลืน ้ ่ 2 (2)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจวธการสารวจและพฒนาแหลงเชอเพลง กระบวนการกลนนามนและผลต ่ื  ี  ิี ํ ั  ้ื ิ ่ั ํ้ ั ิ ภัณฑจากการกลันและวิธการปรับปรุงคุณสมบัตของน้ามันเชือเพลิงและวัสดุหลอลืน ่ ี ิ ํ ้ ่ 2. เพอใหมความสามารถในการจาแนกและเลอกใชเ ชอเพลงและวสดหลอลนเหมาะสมกบเครองจกร ่ื  ี ํ ื ้ื ิ ั ุ  ่ื ั ่ื ั กล 3. เพอใหมกจนสยทดในการคนควาหาความรเู พมเตม ่ื  ี ิ ิ ั ่ี ี   ่ิ ิมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการกระบวนการกลันและปรับปรุงคุณสมบัตนามันเชือเพลิงและวัสดุหลอลืน ่ ิ ํ้ ้ ่ 2. จําแนกชนิด มาตรฐานและคณสมบตของเชอเพลงและวสดหลอลน ุ ัิ ้ื ิ ั ุ  ่ื 3. เลอกเชอเพลงและวสดหลอลนไดเ หมาะสมกบเครองจกรกลชนดตางๆ ื ้ื ิ ั ุ  ่ื ั ่ื ั ิ คําอธิบายรายวิชา ศกษาแหลงกาเนดและชนดของเชอเพลง การสารวจและพฒนาแหลงเชอเพลง โครงสรางอะตอมของ ึ  ํ ิ ิ ้ื ิ ํ ั  ้ื ิสารไฮโดรคารบอน การวเิ คราะหเ ชอเพลงแขงและการปรบปรงคณสมบตกอนการใชงาน การทําน้ามันดิบและ ้ื ิ ็ ั ุ ุ ั ิ  ํเชือเพลิงแกสธรรมชาติใหบริสทธิ์ กระบวนการกลนนามนและผลตภณฑจาการกลน คุณสมบัติมาตรฐานของ ้ ุ ่ั ํ้ ั ิ ั  ่ัเชือเพลิง การเพมคณสมบตเิ ชอเพลงเหลว จุดวาบไฟ คา Octane คา Cetane วัสดุหลอลืนและประเภทวัสดุหลอ ้ ่ิ ุ ั ้ื ิ ่ลืน ความหนืด ดัชนีความหนืด การเพมคณสมบตของวสดหลอลน เทคโนโลยีเชือเพลิงใหม การพัฒนาอุตสาห ่ ่ิ ุ ั ิ ั ุ  ่ื ้กรรมปโตรเคมี3101-2002 เครองยนตสนดาปภายใน ่ื  ั 3 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางานของเครืองยนตแกสโซลีนและดีเซล ่ ี ่ 2. เพือใหสามารถคํานวณสวนผสมเชือเพลิงกับอากาศ การสนเปลองเชอเพลงและประสทธภาพของความ ่ ้ ้ิ ื ้ื ิ ิ ิ รอน 3. เพือใหมความเขาใจหลักการและวิธแกไขการเกิดมลภาวะจากยานยนต ่ ี ี 4. เพอใหมกจนสยในการคนควาหาความรเู พมเตม ่ื  ี ิ ิ ั   ่ิ ิสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 24มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการทางานของเครองยนตแกสโซลนและดเี ซล  ั ํ ่ื   ี 2. คํานวณประสิทธิภาพทางความรอน 3. วิเคราะหปญหาทีเ่ กิดจากมลภาวะยานยนต  4. วิเคราะหหาสวนประกอบของแกสไอเสียทีเ่ กิดจากการสันดาป 5. คํานวณหาสวนผสมระหวางเชือเพลิงกับอากาศ ้คําอธิบายรายวิชา ศกษาหลกการเบองตนของเทอรโมไดนามกส และการประยุกตใชงานของเครืองยนตสนดาปภายในวัฏ ึ ั ้ื   ิ ่ ัจักรการทํางานของเครืองยนต การผสมกนระหวางเชอเพลงกบอากาศ การสินเปลืองเชือเพลิงประสิทธิภาพ ่ ั  ้ื ิ ั ้ ้ความรอน การฉดเชอเพลง การสันดาป โครงสรางลกษณะการออกแบบหองสนดาป การเกิดมลภาวะจากยาน ี ้ื ิ  ั  ัยนต การแกไขการนอกของเครืองยนต และการทํางานของเครื่องยนตโรตารี่ ่3101-2003 งานทดลองเครืองกล ่ 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลองทางเครืองกล ่ ี ่ 2. เพอใหมทกษะในการใชอปกรณการทดลองและการวเิ คราะหผลการทดลองทางเครองกลโดย ่ื  ี ั ุ   ่ื สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหเปรียบเทียบกับทฤษฏีได 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี ปฏิบตงานดวยความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบ มวนยตรง ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ั ิ ีิ ั เวลา และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการทดลองและการวเิ คราะหผลการทดลองทางเครองกล  ั  ่ื 2. ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเกียวกับคุณสมบัตเิ ชิงกลของวัสดุตามคูมอ ่  ื 3. ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเกียวกับสมรรถนะของเครืองยนตตามคูมอ ่ ่  ื 4. ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเกียวกับกลศาสตรของไหลตามคูมอ ่  ื 5. ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเกียวกับเชือเพลิงและสารหลอลืนตามคูมอ ่ ้ ่  ืคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตการทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเกียวกับคุณสมบัตเิ ชิงกลของวัสดุสมรรถนะ ัิ ่ของเครืองยนต กลศาสตรของไหล เชือเพลิงและสารหลอลืน ่ ้ ่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 253101-2004 งานซอมเครืองยนต ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการใชเ ครองมอทดสอบ ตรวจวิเคราะหขอขัดของของเครืองยนต ่ื  ี ั ่ื ื  ่ 2. เพอใหมทกษะในการตรวจ วิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของและซอมเครืองยนตแกสโซลีนและ ่ื  ี ั ่ ดีเซล 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี มวนย ตรงตอเวลา ซือสัตย ประหยัดและปลอดภัย ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ี ิ ั  ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการใชเ ครองมอทดสอบและหลกการตรวจวเิ คราะหขอขัดของของเครองยนต  ั ่ื ื ั   ่ื 2. ใชเครืองทดสอบตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของของเครืองยนตแกสโซลีนและดีเซล ่ ่ 3. ซอมและปรับปรุงสภาพเครืองยนตแกสโซลีนและดีเซล ่คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตการวเิ คราะหขอขดของของเครองยนตแกสโซลนและดเี ซล โดยการใชประสาทสัมผัส ึ ิ ั ิ  ั  ่ื   ีและใชเครืองทดสอบการซอมและปรับปรุงสภาพเครืองยนต ทดลองตดเครองยนต ทดสอบสมรรถนะของเครื่อง ่ ่ ิ ่ืยนตหลังการซอมและปรับปรุงสภาพแลว โดยใชเครื่องทดสอบชนิดตาง ๆ3101-2005 งานสงกาลงยานยนต  ํ ั 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางาน และโครงสรางของระบบสงกําลัง ่ ี 2. เพอใหมทกษะในการ ตรวจสอบ วิเคราะหและแกไขปญหาขัดของและซอมระบบสงกําลัง ่ื  ี ั 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี มวนย ตรงตอเวลา ซือสัตย ประหยัดและปลอดภัย ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ี ิ ั  ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการทางานและโครงสรางของระบบสงกาลงยานยนต  ั ํ   ํ ั 2. ตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของของระบบสงกําลังยานยนต 3. บํารุงรักษาและบริการระบบสงกําลังยานยนตคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับโครงสรางและหลักการทํางาน การใชเ ครองมอและเครองมอพเิ ศษ การถอด ั ่ ่ื ื ่ื ืประกอบ ปรับแตง ซอม วิเคราะหขอขัดของและบํารุงรักษา ระบบสงกําลัง คลตชอตโนมติ เกียรระบบขับ ั ั ัเคลือน 4 ลอ เกียรฟลเลอร เกียรระบบขับเคลือนลอหนา เกียรโอเวอรไดรฟ เฟองทาย แบบตาง ๆ ่ ุ ่สาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 263101-2006 งานเครองลางยานยนต ่ื  2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของระบบรองรับน้าหนัก ระบบบังคับเลียวและ ่ ี ํ ้ ระบบเบรกรถยนต 2. เพือใหมทกษะในการตรวจสอบ วิเคราะหและแกไขขอขัดของและซอม ระบบรองรับ น้าหนัก ่ ี ั ํ ระบบบังคับเลียว และระบบเบรกรถยนต ้ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี มวนย ตรงตอเวลา ซือสัตย ประหยัดและปลอดภัย ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ี ิ ั  ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการทํางานและโครงสรางระบบเครืองลางยานยนต ่ 2. ตรวจวิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของของระบบเครืองลางยานยนต ่ 3. บํารุงรักษาและบริการระบบเครืองลางยานยนต ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับโครงสรางและหลักการทํางานของ ระบบรองรับน้าหนัก Hydrau-Pnuematic, ั ่ ํair suspension และโชคไฟฟา ระบบบังคับเลียว Power Steering เฟองสายพาน ตงศนยลอ และ มุมบังคับเลียว ้ ้ั ู   ้สมดุลลอ ระบบเบรก 2 วงจร การแบง Load และระบบบังคับเลียว 4 ลอ เบรกกําลังแบบสัญญาณ เบรกกําลังแบบ ้แรงดน ดีสเบรก ระบบเบรกไฟฟาและระบบปองกันการล็อกเบรก การบํารุงรักษา วิเคราะหและแกไขขอขัดของ ัของระบบรองรับน้าหนัก ระบบบังคับเลียว ระบบเบรกรถยนต ํ ้3101-2007 งานไฟฟายานยนต 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางานและตรวจสอบ แกไขระบบไฟฟายานยนต ่ ี 2. เพอใหมทกษะในการใชเ ครองมอตรวจวเิ คราะห แกไข ปรบแตงขอขดของของอปกรณในระบบ ่ื  ี ั ่ื ื ั   ั  ุ  ไฟฟายานยนต 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี มวนย ตรงตอเวลา ซือสัตย ประหยัดและปลอดภัย ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ี ิ ั  ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการทํางานและตรวจสอบ แกไขระบบไฟฟายานยนต 2. วิเคราะหเปลียนชินสวนงานไฟฟายานยนตตามคูมอ ่ ้  ื 3. บริการระบบไฟฟายานยนตคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตการใชเครืองมือวัด และทดสอบ เพือวิเคราะหขอขัดของในระบบจุดระเบิด ระบบ ั ิ ่ ่ ประจุไฟ ระบบแสงสวาง อุปกรณอานวยความสะดวก ระบบควบคุม การฉดเชอเพลง ระบบ ควบคุมการสง ํ ี ้ื ิกําลังเครืองยนต ่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 273101-2008 วศวกรรมยานยนต ิ 3 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหสามารถคํานวณหาแรงทีมากระทํากับชินสวนของยานยนต ่ ่ ้ 2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหลักษณะการทรงตัวของยานยนตขณะเคลื่อนที่ 3. เพือใหสามารถคํานวณแรงขับเคลือนและแรงตานทานการขับเคลือน ่ ่ ่ 4. เพอใหมกจนสยในการคนควาหาความรเู พมเตม ่ื  ี ิ ิ ั   ่ิ ิมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการประยกตระบบเชิงกลมาใชกบระบบยานยนต  ั ุ  ั 2. คํานวณหาแรงทีมากระทํากับลูกสูบ กานสูบ ผนังกระบอกสูบ และเพลาขอเหวียง ่ ่ 3. วิเคราะหลักษณะการทรงตัวของยานยนตขณะเคลื่อนที่ทางโคง 4. วเิ คราะหแรงขบเคลอนและแรงตานการขบเคลอน  ั ่ื  ั ่ืคําอธิบายรายวิชา ศึกษาการนําเอาระบบเชิงกลมาประยุกตใชกับยานยนต การวิเคราะหแรงตาง ๆ ทมากระทากบชน ่ี ํ ั ้ิสวนของยานยนต แรงขับเคลือนและแรงตานทานในการเคลือนที่ สมรรถนะและคุณลักษณะยานยนต การทาง ่ ่ตัวของยานยนต ขณะทีเ่ คลือนทีไปในทางตรงและทางโคง การเลียวและการบังคับเลียว คุณลักษณะของยาง ่ ่ ้ ้ระบบรองรับและระบบเบรก ระบบสงกําลังผานคลัตช ระบบสงกาลงผานของเหลว เกียรอตโนมัติ และ  ํ ั  ัOverdrive3101-2009 งานแกปญหาเครืองกล  ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหสามารถประยุกตหลักการและขอกําหนดในคูมอการบริการยานยนตของบริษทผูผลิตมาใช ่  ื ั  แกปญหาในงานเครืองกล  ่ 2. เพือใหมทกษะการใชเครืองวัดและทดสอบทําการ ตรวจ วิเคราะห แกไขปญหา ซอมระบบตาง ๆ ่ ี ั ่ ในงานเครืองกล ่ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี มวนย ตรงตอเวลา ซือสัตย ประหยัดและปลอดภัย ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ี ิ ั  ่มาตรฐานรายวชาิ 1. ประยุกตหลักการและขอกําหนดในคูมอการบริการยานยนตมาใชแกปญหาในงานเครืองกล  ื  ่ 2. ตรวจวเิ คราะหปญหาเครองกล จากเครืองทดสอบและเครืองมือวัด   ่ื ่ ่ 3. เปลียนชินสวนเครืองกลตามคูมอ ่ ้ ่  ืสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 28คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบติ ตรวจสอบ วิเคราะห แกไขขอขัดของ และตรวจซอมระบบตาง ๆ ของ เครองกล ั ่ืโดยเนนประสาทสัมผัส การใชเครืองมือทดสอบ เครื่องวิเคราะหสภาพและเครื่องมือพิเศษ ควบคูกบการใชคู ่ ัมือซอมและคากําหนดเฉพาะของเครื่องกล3101-2101 งานระบบควบคุมเครืองยนตดวยอิเล็กทรอนิกส ่  3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการของระบบควบคมเครองยนตดวยอเิ ลกทรอนกส ่ื  ี ั ุ ่ื  ็ ิ 2. เพือใหมทกษะในการวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของ ซอมและปรบแตงระบบควบคม เครื่อง ่ ี ั  ั  ุ ยนตดวยอิเล็กทรอนิกส  3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี 4. มวนย ตรงตอเวลา และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน ีิ ั มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการของระบบควบคุมเครืองยนตดวยอิเล็กทรอนิกส ่  2. ตรวจสอบ วิเคราะหปญหา ซอมและปรับแตงระบบควบคุมเครืองยนตแกสโซลีนดวย  ่ อิเล็กทรอนิกสไดตามทีคมอกําหนด ่ ู ื 3. ตรวจสอบ วิเคราะหปญหา ซอมและปรับแตงระบบควบคุมเครืองยนตดเี ซลดวยอิเล็กทรอนิกสได  ่ ตามทีคมอกําหนด ่ ู ืคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการทํางาน การตรวจสอบ การวเิ คราะหปญหา การซอมและการปรับแตง ั ่  อุปกรณระบบควบคุมเครืองยนตแกสโซลีนและดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส ่3101-2102 งานทดสอบปมและหัวฉีด  3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางานและการทดสอบปมและหัวฉีดของเครืองยนตดเี ซล ่ ี  ่ 2. เพือใหมทกษะในการใชเครืองมือพิเศษ ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแตงปมเชือเพลิง แรงดันสูง ่ ี ั ่  ้ และ หัวฉีดของเครืองยนตดเี ซล ่ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ มวนย ตรงตอเวลา และ ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ีิ ั  ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลักการทํางานและการทดสอบปมและหัวฉีดของเครืองยนตดเี ซล  ่ 2. ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรบแตงปมเชอเพลงแรงดนสงแบบปมเรยงโดยใชเ ครองมอพเิ ศษ ั   ้ื ิ ั ู  ี ่ื ืหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 29 3. ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแตงปมเชือเพลิงแรงดันสูง แบบจานจายโดยใชเ ครองมอพเิ ศษ  ้  ่ื ื 4. ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแตงหัวฉีดของเครืองยนตดเี ซลโดยใชเครืองมือพิเศษ ่ ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบติ การทํางาน การใชเครืองมือพิเศษ ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแตง ปมเชือเพลิงแรง ั ่  ้ดันสูงและหัวฉีดของเครืองยนตดเี ซล รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ ่3101-2103 งานปรับอากาศยานยนต 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการทางานของระบบปรบอากาศในยานยนต ่ื  ี  ั ํ ั 2. เพือใหมทกษะในการติดตัง การตรวจสอบวิเคราะหปญหา การบริการ การซอมอุปกรณในระบบ ่ ี ั ้  ปรับอากาศยานยนต 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี ปฏบตงานดวยความประณตรอบคอบ ประหยัด มวนย ตรงตอ ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ิ ั ิ  ี ีิ ั เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการทางานของระบบปรบอากาศในยานยนต  ั ํ ั 2. ตดตงอปกรณในระบบปรบอากาศยานยนต ไดตามทคมอกาหนด ิ ้ั ุ  ั  ่ี ู ื ํ 3. ตรวจสอบวเิ คราะหปญหาระบบปรบอากาศยานยนตไดตามทคมอกาหนด   ั   ่ี ู ื ํ 4. ซอมและบรการระบบปรบอากาศยานยนต ไดตามทคมอกาหนด  ิ ั  ่ี ู ื ํคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการทํางาน การติดตัง การตรวจสอบ การวเิ คราะหปญหา การซอม ั ่ ้  อุปกรณ การบริการ ระบบปรบอากาศยานยนต รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ ั3101-2104 งานเกยรอตโนมติ ี ั ั 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการทางานของกระบวนเฟอง Planetary gear train การสงถายแรงบิดผานของ ่ื  ี ั ํ  เหลว และหลักการทํางานของเกียรอตโนมัติ ั 2. เพือใหมทกษะในการใชเครืองมือพิเศษ ถอดประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะหปญหาและบริการเกียร ่ ี ั ่ อตโนมติ ั ั 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี ปฏบตงานดวยความประณต รอบคอบ มวนย ตรงตอเวลา และ ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ิ ั ิ  ี ีิ ั  ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 30มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการทางานของกระบวนเฟอง Planetary gear train และหลกการทางานของเกยร  ั ํ  ั ํ ี อตโนมติ ั ั 2. ตรวจสอบและวิเคราะหปญหาของเกียรอตโนมัตไดตามทีคมอกําหนด  ั ิ ่ ู ื 3. ใชเ ครองมอพเิ ศษถอดประกอบ ตรวจซอมเกยรอตโนมตไดตามทคมอกาหนด ่ื ื  ี ั ัิ  ่ี ู ื ํ 4. บริการเกียรอตโนมัตไดตามทีคมอกําหนด ั ิ ่ ู ืคําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการทางานของกระบวนเฟอง Planetary gear train การสงถายแรงบิดผาน ึ ิ ั ่ี ั ั ํ ของเหลว การทํางานของเกียรอตโนมัตแบบตาง ๆ การใชเครืองมือพิเศษ ถอดประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะห ั ิ ่ปญหาและบรการเกยรอตโนมติ  ิ ี ั ั3101-2105 งานซอมเครืองยนตแกสโซลีน ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการตรวจสอบ วเิ คราะหปญหาของเครองยนตแกสโซลน ่ ี   ่ื   ี 2. เพือใหมทกษะในการใชเครืองมือ และ เครองมอพเิ ศษ ตรวจสอบ วิเคราะหปญหา ่ ี ั ่ ่ื ื  3. ถอดประกอบ ตรวจวัดชินสวน ปรับแตงและแกไขขอขัดของของเครืองยนตแกสโซลีน ้ ่ 4. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี ปฏบตงานดวยความประณต รอบคอบ ประหยัด มวนย ตรงตอ ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ิ ั ิ  ี ีิ ั เวลา และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการตรวจสอบ วเิ คราะหปญหาของเครองยนตแกสโซลน   ่ื   ี 2. ใชเครืองมือพิเศษ ตรวจสอบ วเิ คราะหปญหาของเครองยนตแกสโซลนไดตามทคมอกาหนด ่   ่ื   ี  ่ี ู ื ํ 3. ใชเครืองมือและเครืองมือพิเศษ ถอดประกอบ ตรวจวดชนสวนปรบแตงและแกไขปญหาขอขด ่ ่ ั ้ิ  ั     ั ของในระบบตาง ๆ ของเครืองยนตแกสโซลีนไดตามทีคมอกําหนด   ่ ่ ู ืคําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการตรวจสอบ วิเคราะหปญหา การถอดประกอบ การตรวจวัดชินสวน ึ ิ ั ่ี ั ั  ้การปรับแตง และการแกไขขอขัดของในระบบตาง ๆ ของเครองยนตแกสโซลน ่ื   ีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 313101-2106 งานซอมเครืองยนตดเี ซล ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการตรวจสอบวเิ คราะหปญหาของเครองยนตดเี ซล ่ื  ี  ั   ่ื  2. เพือใหมทกษะในการใชเครืองมือและเครืองมือพิเศษตรวจสอบวิเคราะหปญหา ถอดประกอบ ่ ี ั ่ ่  ตรวจสอบชินสวน ปรับแตงและแกไขขอขัดของของเครืองยนตดเี ซล ้ ่ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี ปฏบตงานดวยความประณตรอบคอบ ประหยัด มวนย ตรงตอเวลา ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ิ ั ิ  ี ีิ ั  และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการตรวจสอบวิเคราะหปญหาของเครืองยนตดเี ซล  ่ 2. ใชเครืองมือพิเศษตรวจสอบ วิเคราะหปญหาของเครืองยนตดเี ซลไดตามทีคมอกําหนด ่  ่ ่ ู ื 3. ใชเ ครองมอและเครองมอพเิ ศษ ถอดประกอบ ตรวจวัดชินสวน ปรับแตงและแกไขขอขัดของในระบบ ื่ ื ื่ ื ้ ตาง ๆ ของเครืองยนตดเี ซล ไดตามทคมอกาหนด ่  ่ี ู ื ํคําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการตรวจสอบ วิเคราะหปญหา การถอดประกอบ การตรวจวัดชินสวน ึ ิ ั ่ี ั ั  ้การปรับแตง และการแกไขขอขัดของในระบบตาง ๆ ของเครืองยนตดเี ซล ่3101-2107 เทคโนโลยยานยนตสมยใหม ี  ั 2 (2)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจในหนาที่ และ การทางานของอปกรณอานวยความสะดวกในยานยนต ่ ี ํ ุ ํ และอุปกรณเพือความปลอดภัย ททางานโดยใชเ ทคโนโลยยานยนตสมยใหม ่ ่ี ํ ี  ั 2. เพือใหมทกษะในการคนควา ติดตามการเปลียนแปลงของเทคโนโลยียานยนต ่ ี ั ่ 3. เพอตระหนกถงความสาคญในการตดตามการเปลยนแปลงเทคโนโลยยานยนต ่ื ั ึ ํ ั ิ ่ี ีมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจการทํางานและหนาที่ ของอุปกรณอํานวยความสะดวกในยานยนต 2. รายงานการคนควา ติดตาม การเปลียนแปลงเทคโนโลยียานยนต ่ 3. รายงานหนาทและหลกการทางานของอปกรณ ตาง ๆ ททางานโดยใชเ ทคโนโลยยานยนตสมย  ่ี ั ํ ุ ่ี ํ ี  ั ใหมคําอธิบายรายวิชา ศึกษาความกาวหนาทางเทคโนโลยของยานยนต เครืองยนต อุปกรณประกอบ อุปกรณอานวย-ความ   ี ่ ํสะดวกและอปกรณเ พอความปลอดภย รวมทังระบบควบคุมตางๆ ของยานยนต ทีทางานโดยใชเทคโนโลยีสมัย ุ ่ื ั ้ ่ ํใหมสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 323101-2108 งานปรับแตงเครืองยนต ่ 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการตรวจวัด วเิ คราะหและปรบแตงเครองยนต ่ ี  ั  ่ื 2. เพือใหมทกษะในการใชเครืองมือพิเศษ ตรวจวัด วเิ คราะหและปรบแตงเครองยนต ่ ี ั ่  ั  ่ื 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี ปฏบตงานดวยความประณต รอบคอบ ประหยัด มวนย ตรงตอ ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ิ ั ิ  ี ีิ ั เวลา และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการตรวจวด วเิ คราะหและปรบแตงเครองยนต  ั ั  ั  ่ื 2. ใชเครืองมือพิเศษ ตรวจวัด วเิ คราะหและปรบแตงเครองยนตแกสโซลนไดตามทคมอกาหนด ่  ั  ่ื   ี  ่ี ู ื ํ 3. ใชเครืองมือพิเศษ ตรวจวัด วิเคราะหและปรับแตงเครืองยนตดเี ซลไดตามทีคมอกําหนด ่ ่ ่ ู ืคําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการใชเ ครองมอพเิ ศษตรวจวดวเิ คราะหและปรบแตงอปกรณในระบบ ึ ิ ั ่ี ั ั ่ื ื ั  ั  ุ ตางๆ ของเครืองยนต การตรวจวัดและวิเคราะหกาลังอัดและการรัวของกําลังอัด การวิเคราะหอปกรณในระบบ ่ ํ ่ ุจุดระเบิดอุปกรณในระบบจายเชือเพลิงและการวิเคราะหสภาพไอเสีย เพอปรบแตงเครองยนตใหอยในสภาพ ้ ่ื ั  ่ื   ูสมบรณ ู3101-2109 งานอิเล็กทรอนิกสยานยนต 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจโครงสรางอุปกรณวงจรอิเล็กทรอนิกสพนฐานทีใชกบยานยนตและการทํางาน ่ ี ้ื ่ ั ของวงจรทางอิเล็กทรอนิกสในระบบตาง ๆ 2. เพือใหมทกษะในการตรวจวิเคราะหแกไขขอขัดของวงจรควบคุมทางอิเล็กทรอนิกสแบบตางๆ ่ ี ั โดยใชเครื่องมือ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความเปนระเบยบเรยบรอย มีลาดับขันตอนในการทํางาน ที่ ่ื  ี ิ ิ ั ํ   ี ี  ํ ้ ถูกตองและปลอดภัยมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสรางอุปกรณ วงจรอเิ ลกทรอนกสพนฐานในยานยนต ็ ิ  ้ื 2. ตรวจวิเคราะหแกไขขอขัดของของอุปกรณ วงจรอิเล็กทรอนิกสพนฐานทีใชกบยานยนต วงจร ้ื ่ ั ทางอเิ ลกทรอนกสในระบบตาง ๆ ็ ิ   3. ตรวจวิเคราะหแกไขขอขัดของ วงจรควบคมทางอเิ ลกทรอนกสแบบตางๆ โดยใชเครื่องมือ ุ ็ ิ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 33คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบโครงสราง อุปกรณ วงจรอิเล็กทรอนิกสพนฐานของยานยนต การทางานของ ึ ิ ั ่ี ั  ้ื ํวงจรทางอเิ ลกทรอนกสในระบบตาง ๆ การใชเครืองมือตรวจวิเคราะห แกไขขอขดของวงจรควบคมทาง ็ ิ   ่   ั  ุอิเล็กทรอนิกสแบบตาง ๆ3101-2110 วิศวกรรมดีเซล 3 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจ โครงสราง ชนสวน และ หลกการทางานของเครองยนตดเี ซล ่ ี ้ิ  ั ํ ่ื  2. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางานของระบบประจุไอดี ระบบไอเสีย มลพษและการควบคม ่ ี ิ ุ มลพษ ิ 3. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางานของระบบระบายความรอน ระบบหลอลน ระบบสตารต ่ ี  ่ื 4. เพือใหมความเขาใจหลักการของเทคโนโลยีใหมทนามาใชในเครืองยนตดเี ซล ่ ี ่ี ํ ่ 5. ประยุกตความรูไปใชในการวิเคราะหปญหาขอขัดของของเครืองยนตดเี ซล   ่ 6. เพอใหมกจนสย ในการทางานทดี มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ใชเวลาวาง ใหเ กดประโยชน ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี  ิมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการทางานของเครองยนตดเี ซล  ั ํ ่ื  2. วิเคราะหโครงสราง ชนสวน ทีมผลตอการทํางานของเครืองยนตดเี ซล ้ิ  ่ ี ่ 3. วิเคราะหสภาพการทํางานของกระบวนการเผาไหม ระบบควบคุมการจายน้ามันเชือเพลิง ระบบไอ ํ ้ ดี ระบบไอเสีย ระบบระบายความรอนทีมผลตอการเกิดมลพิษ และความสินเปลืองเชือเพลิง ่ ี ้ ้ 4. วิเคราะหสภาพการทํางานของระบบหลอลืน ระบบสตารต ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาโครงสราง ชนสวน หลกการทางานของเครองยนตดเี ซล หองเผาไหม กระบวนการเผาไหม ระบบน้า ิ้  ั ํ ื่  ํมันเชือเพลิง ระบบควบคุมความเร็ว ระบบควบคุมการจายน้ามันเชือเพลิงดวยอิเล็กทรอนิกส และอืนๆ ความสิน ้ ํ ้ ่ ้เปลองนามนเชอเพลง ระบบประจุไอดี ระบบไอเสีย มลพษและการควบคมมลพษ ระบบระบายความรอน ื ํ้ ั ้ื ิ ิ ุ ิระบบหลอลน ระบบ สตารต รวมทังเทคโนโลยีใหมในเครืองยนตดเี ซล  ่ื ้ ่3101-2111 งานตวถังรถยนต ั 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการทางานและโครงสรางตวถงรถยนต ่ื  ี ั ํ  ั ั 2. เพือใหมทกษะในการตรวจซอมและบริการงานตัวถังรถยนต การใชและการบํารุงรักษาเครืองมือ ่ ี ั ่ การคิดประมาณราคาคาบริการสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 34 3. เพอใหมกจนสย ในการทางานทดี มความละเอยดรอบคอบ ปลอดภัย และมจตสานกในการ ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ี ี ีิ ํ ึ รักษาสภาพแวดลอมมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการทางานและโครงสรางตวถงรถยนต  ั ํ  ั ั 2. ตรวจซอมและบรการงานตวถงรถยนตโดยใชเ ครองมอ และเครืองมือพิเศษ  ิ ั ั  ่ื ื ่คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบตวถงรถยนต การตรวจซอมและบริการตัวถังรถยนต การเคาะปะผุ การปรับ ึ ิ ั ่ี ั ั ัปรุงสภาพชิ้นสวนที่ชํารุด การใชและการบารงรกษาเครองมอในการซอมตวถงรถยนต และ การคิดประมาณ  ํ ุ ั ่ื ื  ั ัราคาคาบริการ3101-2112 งานสีรถยนต 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจ หลักการเลือกใชวสดุงานสีรถยนต และการตรวจซอมสีรถยนต ่ ี ั 2. เพือใหมทกษะในการตรวจซอมและบริการงานสีรถยนต การใชการบํารุงรักษาเครื่องมือ และการ ่ ี ั คิดประมาณราคาคาบริการ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี มความละเอยดรอบคอบ ปลอดภัยและมจตสานกในการรักษา ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ี ี ีิ ํ ึ สภาพแวดลอม มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการเลือกใชวสดุงานสีรถยนต และการตรวจซอมสีรถยนต ั 2. ตรวจซอมและบริการงานสีรถยนต โดยใชวสดุและเครืองมือ ไดตามทคมอกาหนด ั ่  ่ี ู ื ํคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับการใชวสดุในงานสีรถยนต การตรวจซอมและบรการงานสรถยนต การลอกสี ั ่ ั  ิ ีการเตรียมพืนผิวงาน การโปวสี การติดกระดาษกาว การผสมสี การพนสี การขัดสี การบํารุงรักษาสีรถยนต ้และการคิดประมาณราคาคาบริการ3101-2113 งานเชือเพลิงแกสยานยนต ้ 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการติดตังอุปกรณเชือเพลิงแกสยานยนต ่ ี ้ ้ 2. เพอใหมทกษะในการตดตงชนสวน อุปกรณ การปรับแตง และ ปรับปรุงสภาพเครืองยนต ่ื  ี ั ิ ้ั ้ิ  ่ ใหเหมาะสมกับการใชเชือเพลิงแกส ้ 3. เพือใหมทกษะในการตรวจซอมบํารุงรักษาและวิเคราะหปญหาการทํางานระบบเชือเพลิงแกสยาน ่ ี ั  ้ ยนตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 35 4. เพือใหมกจนิสยในการทํางานทีละเอียดรอบคอบ ถูกตองและปลอดภัย ่ ีิ ั ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการทางานและการตดตงอปกรณเ ชอเพลงแกสยานยนต  ั ํ ิ ้ั ุ ้ื ิ  2. ติดตังชินสวนอุปกรณ ปรับแตงและปรับปรุงสภาพเครืองยนตใชเชือเพลิงแกสใหเปนไปตาม ้ ้ ่ ้ กฎหมายทีเ่ กียวของ ่ 3. ตรวจซอมบํารุงรักษาและวิเคราะหปญหาการทํางานระบบเชือเพลิงแกสยานยนต  ้คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับสมบัตของเชือเพลิงแกส หลักการทํางาน การตดตงชนสวนอปกรณ การปรับ ั ่ ิ ้ ิ ้ั ้ิ  ุแตงและการปรับปรุงสภาพเครืองยนตใหเหมาะสมกับการใชเชือเพลิงแกส การตรวจซอมบํารุงรักษา และ ่ ้วเิ คราะหปญหาการทางานระบบเชอเพลงแกส กฎหมายทีเ่ กียวของกับการใชและการติดตังอุปกรณแกสยานยนต   ํ ้ื ิ  ่ ้การประมาณราคาคาบริการ3101-2114 งานเครองมอกลยานยนต ่ื ื 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางานของเครืองมือวัดละเอียด เครืองมือกลชนิดตางๆ ทีใชในการ ่ ี ่ ่ ่ ปรบปรงสภาพยานยนต ั ุ 2. เพือใหมทกษะในการใชเครืองมือวัดละเอียด เครืองมือกลชนิดตางๆ ในการปรับปรุงสภาพยาน ่ ี ั ่ ่ ยนต 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี มความละเอยดรอบคอบ ถูกตองและปลอดภัย ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ี ีมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการทํางานของเครืองมือวัดละเอียด เครองมอกลทใชในการปรบปรงสภาพยานยนต ่ ่ื ื ่ี  ั ุ 2. ใชเครืองมือวัดละเอียด เครืองมือกลชนิดตาง ๆ ในการปรับปรงสภาพยานยนต ่ ่ ุคําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบเครองมอวดละเอยด เครองมอกลชางยนตชนดตางๆ ในการปรับปรุงสภาพ ึ ิ ั ่ี ั ่ื ื ั ี ่ื ื   ิ ยานยนต และ การประมาณราคาคาบริการ3101-2115 งานประดบยนต ั 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการเลือกใชวสดุ อุปกรณประดับยนต อุปกรณตกแตงเครืองเสียงรถยนต ่ ี ั ่ อุปกรณกนขโมย อปกรณอานวยความสะดวกและความปลอดภยในยานยนต ั ุ ํ ั 2. เพือใหมทกษะในการติดตังอุปกรณประดับยนต อุปกรณตกแตงเครืองเสียงรถยนต อุปกรณกน ่ ี ั ้ ่ ั ขโมย อปกรณอานวยความสะดวกและอปกรณเ พอความปลอดภยในรถยนต ุ ํ ุ ่ื ัสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 36 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี มความละเอยดรอบคอบ ถูกตองและปลอดภัย ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ี ีมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการติดตัง ตกแตงอุปกรณประดับยนต ้ 2. ติดตังอุปกรณประดับยนต อปกรณตกแตง เครืองเสียงรถยนต อุปกรณกนขโมย อุปกรณอานวย ้ ุ   ่ ั ํ ความสะดวก และความปลอดภยในรถยนตัคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับคุณสมบัตและการติดตังอุปกรณประดับยนต อปกรณตกแตง การติดฟลม ั ่ ิ ้ ุ  กรองแสง สติกเกอร เครองเสยงรถยนต อปกรณกนขโมย อปกรณอานวยความสะดวก และอุปกรณเพือความปลอดภัย ื่ ี ุ ั ุ ํ ่ในรถยนต รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ3101-2116 งานบริการยานยนต 3 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความสามารถในการประยุกตความรูเ พือใชในการตรวจซอมและบริการยานยนต ่ ี ่ 2. เพอใหมทกษะในการตรวจซอมบรการ บารงรกษา เปลยนชนสวนในระบบตางๆ ของยานยนต ่ื  ี ั  ิ ํ ุ ั ่ี ้ิ   และการตรวจสอบคุณภาพงานหลังใหการบริการอยางเปนระบบ 3. เพอใหมกจนสย ในการทางานทละเอยดรอบคอบ ความรับผิดชอบ ถูกตองและปลอดภัย ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ีมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการประยกตความรในการตรวจซอมหรอบรการงานยานยนต  ั ุ  ู  ื ิ 2. ตรวจซอมบริการ การบํารุงรักษา ในระบบตาง ๆ ของยานยนต เปลียนชินสวนตามทีคมอกําหนด ่ ้ ่ ู ื และการตรวจสอบคุณภาพงานหลังใหการบริการคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตการตรวจซอม การบริการ การบํารุงรักษา การดัดแปลงแกไข การเปลียนชินสวน ั ิ ่ ้อปกรณตางๆ ของยานยนต การถอดประกอบและตรวจซอมตามทคมอกาหนด การตรวจสอบคุณภาพงานหลัง ุ   ่ี ู ื ํใหบริการอยางเปนระบบ รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ3101-4101 ปฏิบตเิ ทคนิคยานยนต 1 ั 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความสามารถในการประยุกตความรูเ พือใชในการตรวจซอมและบริการยานยนต ่ ี ่ 2. เพอใหมทกษะในการวางแผนวเิ คราะหแกปญหารวมทงการควบคมคณภาพงานเทคนคยานยนต ื่  ี ั    ั้ ุ ุ ิ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด ปฏิบติ ่ ีิ ั ่ี  ั งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 37มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการและวิธการทํางานของสถานประกอบการเกียวกับยานยนต ี ่ 2. วเิ คราะหปญหา ตรวจซอมและบรการระบบฉดเชอเพลงแกสโซลนและแบบอน ๆ ตามทีคมอกําหนด    ิ ี ้ื ิ  ี ่ื ่ ู ืคําอธิบายรายวิชา ปฏิบตงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจซอมและบรการเครอง ัิ   ิ ่ืยนตแกสโซลนทใชระบบฉดนามนเชอเพลงดวยอเิ ลกทรอนกสและแบบอนๆ   ี ่ี  ี ํ้ ั ้ื ิ  ็ ิ  ่ื รวมทังปฏิบตงานทีเ่ กียวกับ ้ ัิ ่เทคโนโลยีใหมเครืองยนตแกสโซลีนดวยเครืองมือทีทนสมัย ่ ่ ่ ั3101-4102 ปฏิบตเิ ทคนิคยานยนต 2 ั 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความสามารถในการประยุกตความรูเ พือใชในการตรวจซอมและบริการยานยนต ่ ี ่ 2. เพือใหมทกษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหารวมทังการควบคุมคุณภาพงานเทคนิคยานยนต ่ ี ั  ้ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด ปฏิบติ ่ ีิ ั ่ี  ั งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัยมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการและวิธการทํางานของสถานประกอบการเกียวกับยานยนต ี ่ 2. วิเคราะหปญหา ตรวจซอมและบรการระบบฉดเชอเพลงดเี ซลและแบบอน ๆ ตามทีคมอกําหนด   ิ ี ้ื ิ ่ื ่ ู ืคําอธิบายรายวิชา ปฏิบตงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจซอมและบรการเครอง ัิ   ิ ่ืยนตดเี ซล ระบบฉีดน้ามันเชือเพลิงแบบกลไก ระบบฉดนามนเชอเพลงควบคมดวยอเิ ลกทรอนกส รวมทัง ํ ้ ี ํ้ ั ้ื ิ ุ  ็ ิ ้ปฏิบตงานทีเ่ กียวกับเทคโนโลยีใหมเครืองยนตดเี ซล ดวยเครืองมือทีทนสมัย ัิ ่ ่ ่ ่ ั3101-4103 ปฏิบตเิ ทคนิคยานยนต 3 ั 4 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความสามารถในการประยุกตความรูเ พือใชในการตรวจซอมและบริการยานยนต ่ ี ่ 2. เพือใหมทกษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหารวมทังการควบคุมคุณภาพงานเทคนิคยานยนต ่ ี ั  ้ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด ปฏิบติ ่ ีิ ั ่ี  ั งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัยมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลักการและวิธการทํางานของสถานประกอบการเกียวกับยานยนต ี ่ 2. วิเคราะหปญหา ตรวจซอมและบริการระบบปรับอากาศและแบบอืน ๆ ตามทีคมอกําหนด  ่ ่ ู ืสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 38คําอธิบายรายวิชา ปฏิบตงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจซอมและบริการระบบไฟ ัิ ฟารถยนต อุปกรณอานวยความสะดวก อุปกรณเพือความปลอดภัย ระบบปรบอากาศรถยนต เทคโนโลยใหม ํ ่ ั ีไฟฟารถยนต ดวยเครืองมือทีทนสมัย ่ ่ ั3101-4104 ปฏิบตเิ ทคนิคยานยนต 4 ั 4 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความสามารถในการประยุกตความรูเ พือใชในการตรวจซอมและบริการยานยนต ่ ี ่ 2. เพือใหมทกษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหารวมทังการควบคุมคุณภาพงานเทคนิคยานยนต ่ ี ั  ้ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด ปฏิบติ ่ ีิ ั ่ี  ั งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัยมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการและวิธการทํางานของสถานประกอบการเกียวกับยานยนต ี ่ 2. วิเคราะหปญหา ตรวจซอมและบริการเกียรอตโนมัติ และแบบอน ๆ ตามทีคมอกําหนด  ั ่ื ่ ู ืคําอธิบายรายวิชา ปฏิบตงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจซอมและบริการระบบสง ัิ กําลังและเครืองลางรถยนต ระบบเกียรธรรมดา เกียรอตโนมัติ ระบบเบรก ระบบรองรับน้าหนัก รวมทังปฏิบติ ่ ั ํ ้ ังานทีเ่ กียวกับเทคโนโลยีใหมระบบสงกําลังและเครืองลางรถยนต ดวยเครืองมือทีทนสมัย ่ ่ ่ ่ ั3101-2201 งานบรการเทคโนโลยเี ครองกลตนกาลง ิ ่ื  ํ ั 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครืองกลตนกําลัง ่ ี ่ 2. เพือใหสามารถวิเคราะหวฏจักรของเครืองกลตนกําลังและการวัดสมรรถนะ ่ ั ่ 3. เพอใหมทกษะในการบรการและบารงรกษาเครองกลตนกาลง ่ื  ี ั ิ ํ ุ ั ่ื  ํ ั 4. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มวนย ตรงตอ ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ีิ ั เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครืองกลตนกําลัง ่ 2. บริการและบํารุงรักษาเครืองกลตนกําลัง ่ 3. วเิ คราะหประสทธภาพของเครองกลตนกาลง  ิ ิ ่ื  ํ ัหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 39คําอธิบายรายวิชา ศึ ก ษาและปฏิ บัติ ง านการบริ ก ารและบํารุ ง รั ก ษาเทคโนโลยี เ ครื่ อ งกลต น กําลัง ในงานอุตสาหกรรมประเภทเครืองตนกําลังดีเซล วิเคราะหวฏจักรของเครืองกลตนกําลังและการวัดสมรรถนะ ่ ั ่3101-2202 งานบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรม 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการบริการระบบไอน้าอุตสาหกรรม ่ ี ํ 2. เพอใหมทกษะในการบรการ และบํารุงรักษาระบบไอน้าอุตสาหกรรม ่ื  ี ั ิ ํ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี ปฏบตงานดวยความประณตรอบคอบ ประหยัด มวนย ตรงตอ ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ิ ั ิ  ี ีิ ั เวลา และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการบรการระบบไอนาอตสาหกรรม  ั ิ ํ้ ุ 2. บริการ ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไอน้าอุตสาหกรรม ํ 3. ติดตังอุปกรณระบบไอน้าอุตสาหกรรม ้ ํคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตการบริการระบบไอน้าอุตสาหกรรม การใชไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การติดตังตรวจ ั ิ ํ ้สอบสภาพการใชงานและการบํารุงรักษาระบบไอน้ํา3101-2203 งานบรการเครองทาความเยนอตสาหกรรม ิ ่ื ํ ็ ุ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการบริการเครืองทําความเย็นอุตสาหกรรม ่ ี ่ 2. เพือใหมทกษะในการปฏิบตงานบริการและบํารุงรักษาเครืองทําความเย็นอุตสาหกรรม ่ ี ั ั ิ ่ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี ปฏบตงานดวยความประณตรอบคอบ ประหยัด มวนย ตรงตอ ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ิ ั ิ  ี ีิ ั เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการบริการเครืองทําความเย็นอุตสาหกรรม ่ 2. บริการ ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบการทําความเย็นอุตสาหกรรม 3. ติดตังอุปกรณระบบการทําความเย็นอุตสาหกรรม ้สาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 40คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการและการบริการระบบการทําความเย็นในงานอุตสาหกรรม ั ่ การติดตังและการบํารุงรักษา ้3101-2204 งานบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการบรการเครองปรบอากาศอตสาหกรรม ่ื  ี ั ิ ่ื ั ุ 2. เพือใหมทกษะในการปฏิบตงานบริการและบํารุงรักษาเครืองปรับอากาศอุตสาหกรรม ่ ี ั ั ิ ่ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มวนย ตรงตอ ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ีิ ั เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการบรการเครองปรบอากาศอตสาหกรรม  ั ิ ่ื ั ุ 2. บริการ ตรวจสอบ และ บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 3. ติดตังอุปกรณเครืองปรับอากาศอุตสาหกรรม ้ ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตงานบริการเครืองปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม การติดตัง และ การบํารุงรักษา ั ิ ่ ้อุปกรณ3101-2205 งานบารงรกษาเครองจกรกลอตสาหกรรม ํ ุ ั ่ื ั ุ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการใชและบํารุงรักษาเครืองจักรกลอุตสาหกรรม ่ ี ่ 2. เพอใหมทกษะในการปฏบตงานการใชและบารงรกษาเครองจกรกลอตสาหกรรม ่ื  ี ั ิ ัิ  ํ ุ ั ่ื ั ุ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มวนย ตรงตอ ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ีิ ั เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการใช บํารุงรักษาและติดตังเครืองจักรกลอุตสาหกรรม ้ ่ 2. ใชและบารงรกษาเครองจกรกลอตสาหกรรม  ํ ุ ั ่ื ั ุ 3. ตดตงอปกรณเ ครองจกรกลอตสาหกรรม ิ ้ั ุ ่ื ั ุหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 41คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตงานเกียวกับหลักการทํางาน การใช และ บํารุงรักษาเครืองจักรกลอุตสาหกรรม การ ัิ ่ ่ตดตงมอเตอรไฟฟา เครืองอัดอากาศ เครืองทําสุญญากาศ เครืองสูบ เครื่องเชื่อม เครืองกลึง เครืองไส เครื่อง ิ ้ั   ่ ่ ่ ่ ่กัด3101-2206 งานบํารุงรักษานิวเมติกสและไฮดรอลิกสอตสาหกรรม ุ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการบารงรกษานวเมตกส และไฮดรอลิกสอตสาหกรรม ่ื  ี ั ํ ุ ั ิ ิ ุ 2. เพอใหมทกษะในการปฏบตงานบารงรกษานวเมตกส และไฮดรอลิกสอตสาหกรรม ่ื  ี ั ิ ัิ ํ ุ ั ิ ิ ุ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานทดี ปฏบตงานดวยความประณตรอบคอบ ประหยัด มวนย ตรงตอ ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่ี ิ ั ิ  ี ีิ ั เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส และไฮดรอลิกสอตสาหกรรม ุ 2. บารงรกษาระบบนวเมตกส และไฮดรอลกสอตสหกรรม ํ ุ ั ิ ิ ิ ุ 3. ติดตังอุปกรณนวเมติกสและไฮดรอลิกสอตสาหกรรม ้ ิ ุคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตงานเกียวกับการบํารุงรักษานิวเมติกส ัิ ่ และไฮดรอลิกสอตสาหกรรม การติดตัง ุ ้อุปกรณนวเมติกสและไฮดรอลิกสอตสาหกรรม ิ ุ3101-2207 กระบวนการผลิต 3 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมตาง ๆ ่ ี 2. เพอใหมความเขาใจหลกการในการวางแผนการผลต และจัดการผลิตในโรงงาน ่ื  ี ั ิ 3. เพือใหสามารถตรวจสอบและแกปญหาทีเ่ กิดขึนในการผลิต ่  ้ 4. เพือใหมความเขาใจหลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพ ่ ี 5. เพือใหมความตระหนักถึงผลกระทบตอสิงแวดลอม ่ ี ่มาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลักการของกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม 2. วางแผนการผลิต และจัดการผลิตในโรงงาน 3. จัดกลุมควบคุมคุณภาพในโรงงาน  4. ตรวจสอบ วิเคราะหปญหาการผลิตสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 42คําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมอาหาร อตสาหกรรมนาตาล อุตสาหกรรมยาง ุ ํ้อุตสาหกรรมไม อุตสาหกรรมสิงทอ และอตสาหกรรมอน ๆ ปจจยการพฒนาอตสาหกรรม โครงสรางการจัด ่ ุ ่ื  ั ั ุการผลิต การวางแผนการผลิตและพัฒนาการผลิต การขนถายวสดุ เทคนคการผลตและการควบคมระบบการ  ั ิ ิ ุผลตแบบหาคาทเ่ี หมาะสม (Optimization) เทคนิคโครงงาน (Schedualing technique) แผนภูมสายงาน (Flow ิ  ิchart) แผนภูมกระบวนการผลิต (Process chart) การวิเคราะหปญหาการผลิตโดยใชลเิ นียรโปรแกรมมิง (linear ิ programming) เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การควบคุมสตอก วัตถุดบและผลิตภัณฑ ความสมพนธระหวาง ิ ั ั  อัตราการผลิตกับยศาสตร (ergonomic) ในงานอุตสาหกรรมและผลกระทบตอสิงแวดลอม ่3101-2208 การสงถายความรอน  3 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการสงถายความรอนโดยการนํา การพาและการแผรังสี ่ ี 2. เพือใหเขาใจการประยุกตหลักการถายเทความรอนในงานอุตสาหกรรม ่ 3. เพือใหมความตระหนักถึงผลกระทบตอสิงแวดลอม ่ ี ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการสงถายความรอนโดยการนา การพาและการแผรังสี  ั    ํ 2. เขาใจหลักการทํางานของอุปกรณแลกเปลียนความรอน ่ 3. เลือกใชวสดุ อุปกรณในระบบสงถายความรอน ัคําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการสงถายความรอน วิธีการสงถายความรอนโดยการนํา การพา และการแผรงสี คุณ ัสมบัติและลักษณะของวัสดุในการสงถายความรอน ฉนวนความรอน อปกรณแลกเปลยนความรอน และการ  ุ  ่ี เลอกใชวสดและอปกรณ รวมทังผลกระทบตอสิงแวดลอม ื ั ุ ุ ้ ่3101-2209 การทําความเย็นอุตสาหกรรม 3 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการทําความเย็นอุตสาหกรรม ่ ี 2. เพือใหสามารถคํานวณสมรรถนะการทําความเย็น ่ 3. เพอใหมความเขาใจมาตรฐานการตดตงระบบเครองทาความเยนอตสาหกรรม ่ื  ี  ิ ้ั ่ื ํ ็ ุ 4. เพือใหมความตระหนักถึงผลกระทบตอสิงแวดลอม ่ ี ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการทําความเย็นอุตสาหกรรม 2. จาแนกมาตรฐานการตดตงระบบเครองทาความเยนอตสาหกรรม ํ ิ ้ั ่ื ํ ็ ุหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 43 3. วิเคราะหสมรรถนะการทําเย็นคําอธิบายรายวิชา ศกษาหลกการเบองตนของวฏจกรการทาความเยน วิเคราะหวฏจักรการอัดไอ วฏจกรการทาความเยน ึ ั ้ื  ั ั ํ ็ ั ั ั ํ ็แบบตาง ๆ ระบบการทําความเย็นโดยตรง ระบบการทาความเยนโดยออม สารทําความเย็น อุปกรณและสวน ํ ็ ประกอบของระบบการทําความเย็น อุปกรณควบคุมระบบการทําความเย็น มาตรฐานระบบการติดตัง ระบบ ้เครองทาความเยนและอปกรณ และของเสียทีมผลกระทบตอสิงแวดลอม ่ื ํ ็ ุ ่ ี ่3101-2210 การปรับอากาศอุตสาหกรรม 3 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการปรบอากาศอตสาหกรรม ่ื  ี ั ั ุ 2. เพอใหมความเขาใจหลกการของมาตรฐานการตดตงระบบปรบอากาศ ่ื  ี  ั ิ ้ั ั 3. เพือใหสามารถคํานวณอัตราการทําความเย็นในระบบอุตสาหกรรม ่ 4. เพือใหมความตระหนักถึงผลกระทบตอสิงแวดลอม ่ ี ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการปรบอากาศและมาตรฐานการตดตงระบบปรบอากาศในโรงงานอตสาหกรรม  ั ั ิ ้ั ั ุ 2. วิเคราะหและคํานวณหาอัตราการทําความเย็น 3. วิเคราะหและหาวิธการแกไขขอขัดของของระบบปรับอากาศ ีคําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลกการกระบวนการปรับอากาศ กระบวนการผลตในโรงงานอตสาหกรรม แผนภูมไซโคร ั ิ ุ ิเมตริก (Psychometric chart) หลักการคํานวณอัตราการทําความเย็น (Cooling load) ระบบปรับอากาศแบบตาง ๆ สวนประกอบระบบปรบอากาศ ระบบควบคุมการปรับอากาศ ระบบทอ ระบบการจายอากาศ การ  ั  บารงรกษา และวิเคราะหขอขัดของระบบปรับอากาศ มาตรฐานการตดตงระบบปรบอากาศรวมทงผลกระทบ ํ ุ ั ิ ้ั ั ้ัตอสิงแวดลอม ่3101-2211 วศวกรรมโรงตนกาลง ิ  ํ ั 3 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการประยุกตเทอรโมไดนามิกส การใช การบํารุงรักษาโรงตนกําลัง ไอน้า ่ ี ํ อยางมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อใหมีความสามารถในการคํานวณสมรรถนะของวัฏจักรโรงตนกําลัง 3. เพือใหมความตระหนักถึงผลกระทบตอสิงแวดลอม ่ ี ่สาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 44มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการใช และบํารุงรักษาไอน้า โรงตนกําลังอยางมีประสิทธิภาพ ํ 2. วิเคราะหการประยุกตเทอรโมไดนามิกสในโรงตนกําลัง 3. วิเคราะหสมรรถนะของวัฏจักรโรงตนกําลังคําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการประยุกตเทอรโมไดนามิกส กระบวนการของไอน้า วเิ คราะหวฏจกรกาลงไอนา หมอไอ ํ ั ั ํ ั ํ้น้าและอุปกรณการผลิตกําลังงานจากเครืองกําเนิดไฟฟาแบบเทอรไบน กงหนแกส กงหนนา การบํารุงรักษา ํ ่ ั ั  ั ั ํ้ระบบไอน้าและการใชไอน้าอยางมีประสิทธิภาพ รวมทังผลกระทบตอสิงแวดลอม ํ ํ ้ ่3101-2212 เครืองสูบและเครืองอัดอากาศ ่ ่ 3 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจลักษณะการทํางานของเครืองสูบและเครืองอัดอากาศ ่ ี ่ ่ 2. เพอใหสามารถคานวณสมรรถนะของเครองสบและเครองอดอากาศ ่ื  ํ ่ื ู ่ื ั 3. เพือใหมความเขาใจหลักการออกแบบเครืองสูบและเครืองอัดอากาศ ่ ี ่ ่ 4. เพอใหมความเขาใจหลกการบารงรกษาเครองสบและเครองอดอากาศ ่ื  ี ั ํ ุ ั ่ื ู ่ื ั 5. เพือใหมความเขาใจการเลือกใชงานเครืองสูบและเครืองอัดอากาศ ่ ี ่ ่ 6. เพือใหมความตระหนักถึงผลกระทบตอสิงแวดลอม ่ ี ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการทํางาน การออกแบบ การบํารุงรักษาของเครืองสูบและเครืองอัดอากาศ ่ ่ 2. วิเคราะหสมรรถนะของเครืองสูบและเครืองอัดอากาศเพือนํามาออกแบบระบบและบํารุงรักษา ่ ่ ่ 3. เลอกใชงานเครองสบและเครองอดอากาศใหเ หมาะสมกบงาน ื  ่ื ู ่ื ั ัคําอธิบายรายวิชา ศึกษาชนิด คุณลักษณะการทํางาน ระบบของเครองสบและเครองอดอากาศ การหาสมรรถนะของ ่ื ู ่ื ัเครืองสูบ และเครองอดอากาศ การเลอกใชงาน การติดตัง และการบํารุงรักษา รวมทงมลภาวะเปนพษกบ สิ่ง ่ ่ื ั ื  ้ ้ั  ิ ัแวดลอม3101-2213 ชินสวนเครืองกล ้ ่ 3 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการเคลือนที่ ความเรวและการสงถายกาลงงานของชนสวนเครองกล ่ ี ่ ็   ํ ั ้ิ  ่ื 2. เพือใหสามารถคํานวณหาคาแรงสงถายกําลังงานของชินสวนเครืองกลชนิดตางๆ ่ ้ ่ 3. เพือใหสามารถคํานวณหาขนาดของชินสวนเครืองกล ่ ้ ่ 4. เพือใหมความตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน ่ ีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 45มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการเคลือนที่ ความเร็วและการสงถายกําลังของชินสวนเครืองกล ่ ้ ่ 2. คํานวณหาคาแรงสงถายกําลังงานของชินสวนเครืองกลชนิดตางๆ ้ ่ 3. เพือใหสามารถคํานวณหาขนาดของชินสวนเครืองกล ่ ้ ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลกการเคลอนท่ี ความเรวของชนสวนเครองกล กระบวนการเฟอง ลูกเบียว สายพาน ลมสลก ั ่ื ็ ้ิ  ่ื  ้ ่ิ ัเพลาลิม สปริง คลัตช การหาขนาดเพลา แบริง ลูกปน และคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน ่ ่3101-2214 ระบบการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2 (2)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการใชพลังงานความรอนและไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม ่ ี 2. เพือใหมความเขาใจหลักการทําบัญชีพลังงาน และการตรวจสอบพลังงาน ่ ี 3. เพอใหมความเขาใจหลกการปรบปรงประสทธภาพการใชพลงงาน ่ื  ี ั ั ุ ิ ิ ั 4. เพือใหมความตระหนัก คานงถงผลกระทบตอสงแวดลอม ่ ี ํ ึ ึ  ่ิ มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการใชพลงงานความรอน และไฟฟาในโรงงานอตสาหกรรมอยางมประสทธภาพ  ั ั   ุ  ี ิ ิ 2. เขาใจหลักการทําบัญชีพลังงาน และการตรวจสอบพลังงาน 3. วิเคราะหและเลือกวิธการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ีคําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลกการของระบบการใชพลงงานความรอน และไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม การทําบัญชีพลัง ั  ั งาน การตรวจสอบ เกบขอมลและการวเิ คราะหการใชพลงงาน การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครืองจักร ็  ู   ั ่อุปกรณ การปรบปรงการใชพลงงาน การบํารุงรักษา และพระราชบัญญัตการสงเสริมการอนุรกษพลังงานรวม ั ุ  ั ิ ัทงการคานงถงผลกระทบตอสงแวดลอม ้ั ํ ึ ึ  ่ิ 3101-4201 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 1 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความสามารถในการประยุกตความรูเ พือใชในการบริการและบํารุงรักษาเครืองกลตน ่ ี ่ ่ กําลัง 2. เพือใหมทกษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหาวัฏจักรของเครืองกลตนกําลังและการวัด ่ ี ั  ่ สมรรถนะ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด ปฏิบติ ่ ีิ ั ่ี  ั งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัยสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 46มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการ วิธการทํางานของสถานประกอบการเกียวกับการบริการและบํารุงรักษาเครืองกลตน  ั ี ่ ่ กําลัง 2. วิเคราะหปญหา ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครืองกลตนกําลัง  ่คําอธิบายรายวิชา ปฏิบตงานในสถานประกอบการ ในการตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจซอมและงาน ัิบริการเทคโนโลยีเครืองกลตนกําลัง อุปกรณเพือความปลอดภัย ่ ่3101-4202 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 2 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความสามารถในการประยุกตความรูทใชในการบริการและบํารุงรักษาระบบไอน้าอุตสาห ่ ี  ่ี ํ กรรม 2. เพือใหมทกษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหาในการบริการระบบไอน้าอุตสาหกรรม ่ ี ั  ํ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด ปฏิบติ ่ ีิ ั ่ี  ั งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัยมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการวิธีการทํางานของสถานประกอบการในการบริการและบํารุงรักษาระบบไอน้ําอุตสาห กรรม 2. วิเคราะหปญหา ตรวจสอบบรการและบารงรกษาระบบไอนาอตสาหกรรม  ิ ํ ุ ั ํ้ ุคําอธิบายรายวิชา ปฏิบตงานในสถานประกอบการ ในการตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจวดประสทธิ ัิ ั ิภาพของระบบไอนาอตสาหกรรมและงานบรการเครองมออปกรณเ พอความปลอดภยของระบบ ํ้ ุ ิ ่ื ื ุ ่ื ั3101-4203 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 3 4 (*)จุประสงครายวิชา 1. เพือใหมความสามารถในการประยุกตความรูทใชในการบริการและบํารุงรักษาเครืองทําความเย็น ่ ี  ่ี ่ และปรับอากาศอุตสาหกรรม 2. เพือใหมทกษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหาในการบริการเครืองทําความเย็นและปรับอากาศ ่ ี ั  ่ อุตสาหกรรม 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด ปฏิบติ ่ ีิ ั ่ี  ั งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 47มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการวิธีการทํางานของสถานประกอบการในการบริการและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็น และปรับอากาศอุตสาหกรรม 2. วิเคราะหปญหา ตรวจสอบบรการและบารงรกษาเครองทาความเยนและปรบอากาศอตสาหกรรม  ิ ํ ุ ั ่ื ํ ็ ั ุคําอธิบายรายวิชา ปฏิบตงานในสถานประกอบการ ในการตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจวดประสทธิ ัิ ั ิภาพของเครองทาความเยนและปรบอากาศอตสาหกรรมและงานบรการเครองมออปกรณเ พอความปลอดภยของ ่ื ํ ็ ั ุ ิ ่ื ื ุ ่ื ัระบบ3101-4204 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 4 4 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความสามารถในการประยุกตความรูทใชในการบริการและบํารุงรักษาเครืองจักรกลอุต ่ ี  ่ี ่ สาหกรรมนิวเมติกส และไฮดรอลิกสอตสาหกรรม ุ 2. เพอใหมทกษะในการวางแผนวเิ คราะหแกปญหาในการบรการเครองจกรกลอตสาหกรรม นิว ่ื  ี ั    ิ ่ื ั ุ เมติกสและไฮดรอลิกสอตสาหกรรม ุ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด ปฏิบติ ่ ีิ ั ่ี  ั งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัยมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการวิธการทํางานของสถานประกอบการในการบริการและบํารุงรักษาเครืองจักรกลอุตสาห ี ่ กรรมนิวเมติกส และไฮดรอลิกสอตสาหกรรม ุ 2. วิเคราะหปญหา ตรวจสอบ บรการและบารงรกษาเครองจกรกลอตสาหกรรม นิวเมติกส และ  ิ ํ ุ ั ่ื ั ุ ไฮดรอลิกสอตสาหกรรม ุคําอธิบายรายวิชา ปฏิบตงานในสถานประกอบการ ในการตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจวดประสทธิ ัิ ั ิภาพของเครืองจักรกลอุตสาหกรรมนิวเมติกส และไฮดรอลิกสอตสาหกรรมและงานบริการเครืองมืออุปกรณ ่ ุ ่เพือความปลอดภัยของระบบ ่3101-2301 งานติดตังเครืองยนตเรือ ้ ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการคํานวณระวางขับน้า การเลือกกําลังเครืองยนตทเ่ี หมาะสม ่ ี ํ ่ 2. เพือใหสามารถเลือกขนาดความโตใบจักร เพลาใบจกร อุปกรณประจําเรือและกําหนดองศาเพลา ่ ั ใบจักรและชุดติดตังเครืองยนต ้ ่สาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 48 3. เพือใหตดตังเครืองยนตเรือและอุปกรณประจําเรือ ่ ิ ้ ่ 4. เพือใหมกจนิสยในการทํางานเปนกระบวนการ เปนระเบยบเรยบรอย ประณีตรอบคอบและ ่ ีิ ั  ี ี  ปลอดภัยมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการคานวณระวางขับนา การเลือกกําลังเครืองยนตทเ่ี หมาะสม  ั ํ ํ้ ่ 2. คํานวณระวางขับน้ํา กาหนดขนาดเครองยนต อปกรณตดตงเครองยนต และอุปกรณประจําเรือ ํ ่ื ุ  ิ ้ั ่ื 3. ประกอบ ติดตังและบํารุงรักษาเครืองยนตเรือและอุปกรณประจําเรือ ้ ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการติดตังเครืองยนตเรือ เทคนิคการคํานวณระวางขับน้ําของตัวเรือ สัด ั ่ ้ ่สวนความสัมพันธระหวางขนาดรูปรางของเครืองยนตกบขนาดรูปรางของตัวเรือ ความเร็วของเรือสัมพันธกบ ่ ั ักําลังเครืองยนต ความเหมาะสมของความโตใบจักรกับกําลังเครื่องยนต สดสวนความโตใบจกรกบพตช (pitch) ่ ั  ั ั ิเทคนคการตดตงแทนเครองยนต กระบอกเพลา เพลาใบจกร ระบบระบายความรอน ทอไอเสีย ระบบน้ามันเชือ ิ ิ ้ั  ่ื ั ํ ้เพลิง การขยายแบบหาศูนยเพลาใบจักร ติดตังกระบอกเพลา เพลา ใบจักร แทนเครืองยนตเรือ พงงา หางเสือ ้ ่ ัระบบระบายความรอน ทอไอเสีย ระบบน้ามันเชือเพลิง อุปกรณประจําเรือ ํ ้3101-2302 เกียรเรือ 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการสงถายกาลงของเฟองเกยรเ รอแบบตาง ๆ ่ื  ี ั   ํ ั  ี ื  2. เพอใหสามารถใชเ ครองมอและเครองมอพเิ ศษในการถอดประกอบ และ ดัดแปลงเกียรเรือ ่ื  ่ื ื ่ื ื 3. เพือใหมกจนิสยในการทํางานอยางเปนระบบดวยความประณีตเรียบรอยและปลอดภัย ่ ีิ ัมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการสงถายกําลังของเฟองเกียรเรือ 2. ตรวจสอบ บํารุงรักษาระบบการทํางานของเกียรเรือ และอุปกรณ 3. บริการเกียรเรือ และอุปกรณตามระยะเวลาคําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการสงถายกาลงของเฟองแบบ Planetary Gear Traing คํานวณอัตราทด ึ ิ ั ่ี ั ั   ํ ั ขบวนเฟอง หลกการสงถายกาลงดวยของเหลว การทางานของเกยรเ รอแบบ Reduction & Reversing Gear และ ั   ํ ั  ํ ี ืHydraulic Reduction & Reversing gear เครองควบคมการทางานของเกยร วิธการดัดแปลงเกียรรถยนตเปนเกียร ่ื ุ ํ ี ีเรือ หนาแปลน แบริง เพลาใบจกร การถอดประกอบเกียรเรือแบบตาง ๆ โดยใชเ ครองมอและเครองมอพเิ ศษ ่ ั ่ื ื ่ื ืดัดแปลงเกียรรถยนตใหเปนเกียรเรือ หนาแปลน แบริง เพลาใบจกร ่ ัหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 493101-2303 ใบจักรเรือ 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางาน ลักษณะของใบจักรและความสัมพันธกับตัวเรือ ่ ี 2. เพือใหสามารถคํานวณหาความสัมพันธระหวางตัวเรือกับใบจักร ่ 3. เพือใหสามารถเขียนแบบ การสมดุล การตีปรับพิตช และทดสอบประสทธภาพของใบจกร ่ ิ ิ ั 4. เพอใหมความประณตรอบคอบในการปฏบตงานอยางเปนระบบ ่ื  ี ี ิ ัิ  มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการทํางาน ลักษณะของใบจักรและความสัมพันธกับตัวเรือ 2. คํานวณหาความสัมพันธระหวางตัวเรือกับใบจักร ประสทธภาพใบจกรเรอ ิ ์ิ ั ื 3. ทดสอบประสทธภาพใบจกรเรอ ิ ์ิ ั ื 4. บํารุงรักษาและบริการใบจักรเรือตามระยะเวลาคําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการเลอกและทดสอบประสทธภาพใบจกร ชนิดของใบจักรเรือ คํานิยาม ึ ิ ั ่ี ั ั ื ิ ิ ัศัพทของใบจักร ความโตของใบจักรกับกําลังเครืองยนต ความสัมพันธระหวางตัวเรือกับใบจักร การคํานวณ ่พิทชใบจักร การเขียนแบบใบจักร การกัดกรอน และปรับแตงใบจักรทีชารุด การปรับพิทชใบจักร การหาอัตรา ่ ํเรียวรูดมใบจักร การทารองลม วิธการยึดใบจักรกับเพลา การเขียนแบบใบจักร หาสมดุลของใบจักรแตงผิวใบ ุ ํ  ่ิ ีจักร แตงความโตหนาใบ ตีปรับพิทชใบจักร เจาะรูดมใบจักร ทํารองลิม ยดใบจกรกบเพลา ทดสอบประสิทธิ ุ ่ ึ ั ัภาพใบจักร3101-2304 ไฟฟาในเรือ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการและกฎทางไฟฟาในเรือ การใชเ ครองมอวดตรวจสอบทางไฟฟา ่ ี ่ื ื ั  2. เพือใหสามารถตรวจสอบแกไขขอขัดของเครืองกลไฟฟาและอุปกรณไฟฟาในเรือ ่ ่ 3. เพือใหมกจนิสยในการทํางานดวยความรอบคอบ ความปลอดภย ่ ีิ ั ัมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการและกฎทางไฟฟาทีใชในเรือ ่ 2. ตรวจสอบ วิเคราะหขอขัดของของระบบไฟฟาในเรือ 3. บารงรกษาระบบไฟฟาในเรอและบรการงานเครองกลไฟฟา และอุปกรณไฟฟาในเรือตามระยะ ํ ุ ั  ื ิ ่ื  เวลาสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 50คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการและกฎพืนฐานทางไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ เครืองมือวัด ั ่ ้ ่และอุปกรณไฟฟา โครงสราง และชนดของเครองกลไฟฟา การเลอกใช ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง การจาย ิ ่ื  ืกระแส แรงเคลือน การขนานเครองกาเนดไฟฟา แผงควบคม ไฟฟา ่ ่ื ํ ิ  ุ3101-2305 งานซอมเครองยนตเ รือ  ่ื 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหเขาใจหลักการวิเคราะหระบบการทํางานตาง ๆ ของเครองยนตเ รอ และหลักการทํางานของ ่ ่ื ื เครืองวิเคราะหทดสอบเครืองยนต ่ ่ 2. เพอใหสามารถตรวจสอบวเิ คราะหการทางานของเครองยนตเ รอ โดยใชประสาทสัมผัสและใช ่ื   ํ ่ื ื เครื่อง ทดสอบหาขอบกพรองเพอซอมและปรบปรงสภาพเครองยนต   ่ื  ั ุ ่ื 3. เพือใหมกจนิสยในการทํางานอยางเปนระบบดวยความประณีตเรียบรอย ่ ีิ ัมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการวเิ คราะหระบบการทางานของเครองยนตเ รอ และเครืองวิเคราะหทดสอบเครือง  ั  ํ ่ื ื ่ ่ ยนต 2. ตรวจสอบวเิ คราะหปญหาการทางานของเครองยนตเ รอดวยประสาทสมผสและเครองทดสอบ   ํ ่ื ื  ั ั ่ื 3. ถอดซอมชินสวนและอุปกรณเครืองยนตเรือโดยใชเครืองมือและเครืองมือพิเศษ ้ ่ ่ ่ 4. ปรบแตงระบบตาง ๆ ของเครองยนตตามคมอกาหนด ั   ่ื  ู ื ํคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับงานซอมและปรับปรุงสภาพเครืองยนตเรือ ทดลองตดเครองยนต วิเคราะหหา ั ่ ่ ิ ่ืขอขัดของ ปรับแตงเครืองยนตโดยใชประสาทสัมผัส และเครองทดสอบ ตรวจสอบระบบตาง ๆ ของเครืองยนต ่ ่ื  ่เรือ3101-2306 การเขยนแบบและอานแบบเรอ ี  ื 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการเขียนแบบและอานแบบเรือในลักษณะตาง ๆ ่ ี 2. เพือใหสามารถเขียนแบบและขยายแบบสวนตาง ๆ ของตัวเรือ ่ 3. เพอใหมกจนสยทดในการทางานดวยความประณตรอบคอบ ่ื  ี ิ ิ ั ่ี ี ํ  ีมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบเรือและการวางเครืองยนต ่ 2. เขียนแบบและอานแบบเรือ ขยายแบบสวนตาง ๆ ของเรอตามแบบทกาหนด ื ่ี ํ 3. กาหนดตาแหนงเครองยนตและองศากระบอกเพลา ํ ํ  ่ื หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 51คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการเขียนแบบเรือ รูปลายเสน รูปดานขาง รูปครึ่งซีก รูปตัดกง รูปตัดแทน ั ่เครืองยนต กระบอกเพลา หางเสือ ขยายแบบลายเสน ขยายแบบแทนเครืองยนต กระบอกเพลา หางเสือ ่ ่3101-2307 ความตานทานและกําลังเรือ 3 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการคํานวณความตานทานและกําลังเรือ ่ ี 2. เพือใหสามารถคํานวณความตานทานและกําลังเรือทีออกแบบใหม ่ ่ 3. เพือใหสามารถเปรียบเทียบประสิทธิผลจากความตานทานทีคานวณได ่ ่ํ 4. เพอใหมกจนสยทดในการทางานดวยความประณตรอบคอบ ่ื  ี ิ ิ ั ่ี ี ํ  ีมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการคานวณความตานทานและกาลงเรอ  ั ํ  ํ ั ื 2. คํานวณหาความตานทานและกําลังเรือและวิเคราะหผลจากแบบจําลองเรือ 3. เปรียบเทียบประสิทธิผลความตานทานและกําลังเรือคําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลกการคานวณความตานทานและกาลงเรอ ความตานทานของเรือ นยามความตานทาน ประเภท ั ํ  ํ ั ื ิ ความตานทาน การคานวณความตานทานของเรอทออกแบบใหม โดยคานวณจากความตานทานของเรอเกา ทีมี ํ  ื ่ี ํ  ื  ่รปรางเหมอนกนและจากผลการทดลองจากแบบจาลองเรอ กฎการเปรยบเทยบ คํานวณกําลังมา ประสิทธิผลจาก ู  ื ั ํ ื ี ีความตานทานทคานวณได  ่ี ํ3101-2308 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ 3 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจวธการคานวณความตานทานและกาลงของเรอดวยวธการลากเรอจาลอง ่ื  ี  ิี ํ  ํ ั ื  ิี ื ํ 2. เพือใหสามารถคํานวณความตานทานและกําลังของเรือดวยวิธการตาง ๆ ่ ี 3. เพือใหสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบความตานทาน เพือหากําลังของเครืองยนตทใชกบเรือ ่ ่ ่ ่ี ัมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลักการคํานวณความตานทานและกําลังของเรือดวยวิธการลากเรือจําลอง ี 2. คํานวณความตานทาน และกาลงเรอดวยวธการลากเรอจาลอง ํ ั ื  ิี ื ํ 3. คํานวณความตานทานและกําลังเรือจากตารางสําเร็จ 4. วเิ คราะหเ ปรยบเทยบความตานทานเพอหากาลงเครองยนตเ รอ ี ี  ่ื ํ ั ่ื ืสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 52คําอธิบายรายวิชา ศึกษาเกียวกับหลักการคํานวณหาความตานทานและกําลังของเรืออยางละเอียด ่ การคํานวณหากําลังของเรอจากตารางสาเรจการคานวณหากาลงของเครองยนตทตองการใชกบเรอ ื ํ ็ ํ ํ ั ่ื  ่ี  ั ื3101-2309 สัญญาณควบคุมการเดินเรือ 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการของการใชสญญาณควบคุมการเดินเรือ การนําเรือเทียบทุน เทยบทา ่ ี ั  ี  2. เพอใหสามารถเดนเรอโดยใชสญญาณและอปกรณเ ดนเรอไดตามกฏการเดนเรอ ่ื  ิ ื  ั ุ ิ ื  ิ ื 3. เพือใหมความประณีตรอบคอบในการวางแผนการเดินเรือ การระวังความปลอดภัยในการเดินเรือ ่ ี การชวยเหลือผูประสบภัยทางน้า  ํมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการของการใชสญญาณควบคุมการเดินเรือ การนาเรอเทยบทน เทยบทา ั ํ ื ี ุ ี  2. เลือกใชสญญาณควบคุมการเดินเรือในการสังการนําเรือ ั ่ 3. วางแผนการเดินเรือตามแผนทีเ่ ดินเรือ 4. เดินเรือโดยใชสญญาณและอุปกรณการเดินเรือ ัคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการของการใชสญญาณควบคุมการเดินเรือ การนําเรือ การเทยบทน เทียบ ั ่ ั ี ุทา การใชเข็มทิศเดินเรือ เรดารโซนา วทยคมนาคมในการเดนเรือ เวลา กระแสน้าอุตนยมวิทยาทางทะเล การหา ิ ุ ิ ํ ุ ิระยะทางจากแผนทเ่ี ดนเรอ พระราชบัญญัตการเดินเรือ สัญญาณควบคุมการเดินเรือทุนเครืองหมาย การหา ิ ื ิ  ่ตาแหนงเรอ การวางแผนการเดินเรือ การสั่งการนําเรือ การถือทายเรือ การนาเรอเทยบทน เทยบทา การชวยคน ํ  ื ํ ื ี ุ ี ตกน้า การดับเพลิง ํ3101-2310 งานทอในเรือ 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการของระบบงานทอและอปกรณงานทอในเรอ ่ื  ี ั  ุ   ื 2. เพือใหสามารถติดตังอุปกรณงานทอตามแบบทีกาหนด ่ ้ ่ํ 3. เพือใหสามารถวิเคราะหตรวจสอบและแกไขขอบกพรองในการติดตังและรอยรัวทีเ่ กิดขึน ่ ้ ่ ้ 4. เพือใหมความประณีตรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน ่ ีมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลกการของระบบงานทอและอปกรณงานทอในเรอ  ั  ุ   ื 2. เดินระบบทอและอุปกรณในเรือตามแบบทีกาหนด ่ํ 3. ตรวจสอบสอบรอยรวและปองกนการสญเสยภายในทอ ่ั  ั ู ี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 53คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการใชเ ครองมอในงานทอ การทําเกลียว การใชขอตอและอุปกรณในงาน ึ ิ ั ่ี ั ั ่ื ื  ทอ การดัดทอ การคลแบบทอ การตอหนาแปลนทอ การติดตังทอ เทคนิคการเดินทอและตรวจสอบรอยรัว ่ี  ้ ่อปกรณจบยดทอ การปองกนการสญเสยภายในทอ ุ ั ึ   ั ู ี 3101-2311 เครื่องมือวัดและระบบควบคุม 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางานของระบบควบคุมอานคาเครืองมือวัดและระบบควบคุม ่ ี ่ 2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหคาตาง ๆ จากการอานเครืองมือวัด ่ 3. เพือใหเห็นความสําคัญของการวัดคาและระบบควบคุมตาง ๆ ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการทํางานของระบบควบคุม การอานคาเครืองมือวัดและระบบควบคุม ่ 2. อานคาจากเครองมอวดและระบบควบคม   ่ื ื ั ุ 3. วิเคราะหคาจากเครืองมือวัดและระบบควบคุม  ่ 4. ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัตพนฐานในเรือ ิ ้ืคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับเครืองวัดและควบคุมทางดานไฟฟา เครืองวัดความดัน อุณหภูมิ ระดับของ ั ่ ่ ่เหลว อัตราการไหล ความเร็วรอบ ระบบควบคุมวงจร เครืองมือวัดและอุปกรณตรวจจับสัญญาณ การออกแบบ ่ระบบควบคุมอัตโนมัตพนฐานในเรือ ิ ้ื3101-2312 งานเครืองมือกลเรือ ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการเลอกใช การใช การบํารุงรักษา การผลิตและซอมดวยเครืองมือกล ่ื  ี ั ื ่ 2. เพือใหสามารถเลือกใชเครืองมือกลในการผลิตและซอมชินสวนอุปกรณงานเครืองกลเรือ ่ ่ ้ ่ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานเปนระบบ เปนระเบยบเรยบรอย ประณีต รอบคอบและ ปลอดภัย ่ื  ี ิ ิ ั ํ   ี ี มาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลกการเลอกใช การใช การบํารุงรักษา การผลิตและซอมชินงานดวยเครืองมือกล  ั ื ้ ่ 2. เลอกใชเ ครองมอกลในการผลตและซอมชนสวนอปกรณงานเครองกลเรอไดเ หมาะสมกบงาน ื ่ื ื ิ  ้ิ  ุ  ่ื ื ั 3. ผลิต ซอม ปรับปรุงสภาพชินสวนและอุปกรณประจําเรือ ้สาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 54คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการผลตและซอมชนงานดวยเครองมอกล สวนประกอบลักษณะการใช ึ ิ ั ่ี ั ั ิ  ้ิ  ่ื ืงาน การบํารุงรักษาเครืองมือกล เครืองกลึง เครืองตัด เครืองกัด เครืองไส เครองเลอยกล เครืองเจาะ การเลอกใช ่ ่ ่ ่ ่ ่ื ่ื ่ ืความเร็วตัด ความเร็วรอบ อตราการปอน อุปกรณจบยึด ั  ั3101-2313 การขนถายวัสดุในเรือ 2 (2)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางานของระบบการขนถายวัสดุ อุปกรณขนถายวัสดุ ่ ี 2. เพอใหสามารถเลอกใชอปกรณการขนถายวสดใหเ หมาะสมกบงาน ่ื  ื ุ   ั ุ ั 3. เพือใหเห็นความสําคัญของการประหยัด ความเรวและความปลอดภยในการทางาน ่ ็ ั ํมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการทํางานของระบบการขนถายวัสดุ อุปกรณขนถายวัสดุ 2. ออกแบบ วางแผนและจัดระบบการขนถายวัสดุอปกรณประเภทตาง ๆ ในเรือ ุ 3. เลอกใชอปกรณการขนถายวสดไดเ หมาะสมกบงาน ื ุ   ั ุ ัคําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลกการทางานของระบบการขนถายวสดุ อุปกรณขนถายวัสดุในเรือ ความหมายของการขนถาย ั ํ  ักฎการขนถายระบบการขนถาย อุปกรณการขนถายวัสดุในงานเรือ รอก สลิง กวาน เครน สายพานลําเบียง การ  ขนถายของเหลวในเรือ3101-2314 ทฤษฎีเรือ 3 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการออกแบบเรือ โครงสรางเรือ คณสมบตการทรงตวของเรอแบบตาง ๆ ่ ี ุ ั ิ ั ื  2. เพือใหสามารถวิเคราะหคณสมบัตตวเรือแบบตาง ๆ และเลอกแบบใหเ หมาะสมกบการขบเคลอน ่ ุ ิ ั ื ั ั ่ื และกําลัง 3. เพอใหเ หนความสาคญของการทางานดวยความประณต รอบคอบ ประหยัดและปลอดภัย ่ื ็ ํ ั ํ  ีมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลักการออกแบบเรือ โครงสรางเรือ คุณสมบัติ การทรงตวของเรอแบบตาง ๆ ั ื  2. วเิ คราะหคณสมบตตวเรอแบบตาง ๆ และเลอกแบบใหเ หมาะสมกบการขบเคลอนและกาลง ุ ั ิ ั ื  ื ั ั ่ื ํ ั 3. ออกแบบโครงสราง ตวเรอใหเ หมาะสมกบการขบเคลอนและกาลงมา  ั ื ั ั ่ื ํ ั หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 55คําอธิบายรายวิชา ศึกษาเกียวกับหลักการออกแบบเรือ โครงสรางเรือ คุณสมบัติ การทรงตวของเรอแบบตาง ๆ สวน ่ ั ื ประกอบโครงสรางเรือ คณสมบตของเรอแบบตางๆ การทรงตวของเรอ ความตานทานของตัวเรือ ทฤษฎการ ุ ัิ ื  ั ื ีขับเคลื่อน กาลงมา และประสิทธิภาพของใบจักรเรือ ํ ั 3101-2315 บุคคลประจําเรือ 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจกฎขอบงคบขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ ่ื  ี   ั ั   2. เพอใหมความเขาใจบทบาทหนาทของคนประจาเรอ การชวยชีวิต การดับไฟ การดํารงชีพ และการ ่ื  ี   ่ี ํ ื ปฐมพยาบาลในทะเล 3. เพือใหสามารถดํารงชีวตและปฏิบตงานในเรือยามปกติและเมือเกิดเหตุการณคบขัน ่ ิ ั ิ ่ ั 4. เพือใหตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยของบุคคลประจําเรือ ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการของกฎขอบังคับขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ 2. จัดระบบการปองกันและแกปญหาอัคคีภย การชวยชีวิต การดํารงชีวตและการปฐมพยาบาลใน  ั ิ ทะเล 3. กําหนดบทบาทหนาทีของบุคคลประจําเรือในตําแหนงตาง ๆ ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการพืนฐานการเดินเรือ กฎขอบงคบขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ ั ่ ้  ั ั  ไฟ และการดบไฟ การชวยชีวิต การดํารงชีพและการปฐมพยาบาลในทะเล อตรากาลงพลในเรอ หนาที่ และ ั ั ํ ั ืความรบผดชอบของคนประจาเรอในตาแหนงตาง ๆ ั ิ ํ ื ํ  3101-4301 ปฏิบตงานเทคนิคเครืองกลเรือ 1 ั ิ ่ 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการและวิธการทํางานของสถานประกอบการเกียวกับเรือ ่ ี ี ่ 2. เพือใหสามารถบํารุงรักษา ตดตงและบรการเครองยนตเ รอ ่ ิ ้ั ิ ่ื ื 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานรับผิดชอบรอบคอบตรงตอเวลา รักษาความสะอาด คํานึงถึงการ ่ ีิ ั ่ี รักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัยมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการและวิธการทํางานของสถานประกอบการเกียวกับเรือ ี ่ 2. ตดตงอปกรณและบรการเครองยนตเ รอตามแบบกาหนด ิ ้ั ุ  ิ ่ื ื ํ 3. ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของเครืองยนตตามคูมอทีกาหนด  ่  ื ่ํสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 56 4. ซอมและบริการงานเครืองยนตเรือตามคูมอกําหนด ่  ืคําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตงานในสถานประกอบการเกยวกบงานตดตงและบรการเครองยนตเ รอ ึ ิ ัิ ่ี ั ิ ้ั ิ ่ื ื3101-4302 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 2 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหเขาใจหลักการและวิธการทํางานของสถานประกอบการเกียวกับงานเครืองกลเรือ ่ ี ่ ่ 2. เพอใหสามารถตดตง ซอมและบรการเครองยนตเ รอ ระบบสงกําลังเรือ ่ื  ิ ้ั  ิ ่ื ื 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานรับผิดชอบรอบคอบตรงตอเวลา รักษาความสะอาด คํานึงถึงการ ่ ีิ ั ่ี รกษาสภาพแวดลอมและ ความปลอดภย ั  ัมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการและวธการทางานของสถานประกอบการเกยวกบงานเครองกลเรอ  ั ิี ํ ่ี ั ่ื ื 2. ติดตังอุปกรณ และบริการเครืองยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือตามคูมอ ้ ่  ื 3. ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของเครืองยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือตามคูมอ  ่  ื 4. ซอมและบรการเครองยนตเ รอ ระบบสงกําลังเรือตามคูมอ  ิ ่ื ื  ืคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตงานในสถานประกอบการเกียวกับงานติดตัง บริการเครืองยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือ ัิ ่ ้ ่3101-4303 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 3 4 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหเขาใจหลักการและวิธการทํางานของสถานประกอบการเกียวกับงานเครืองกลเรือ ่ ี ่ ่ 2. เพอใหสามารถตดตง ซอมและบริการระบบไฟฟาเรือและเครืองมืออุปกรณไฟฟาในเรือ ่ื  ิ ้ั ่ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด คานงถง ่ ีิ ั ่ี  ํ ึ ึ การรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภย  ัมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลกการและวธการทางานของสถานประกอบการเกยวกบงานเครองกลเรอ  ั ิี ํ ่ี ั ่ื ื 2. ติดตัง ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของ ซอมและบริการระบบไฟฟาเรือตามคูมือ ้ 3. ติดตัง ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของ ซอมและบริการเครืองมืออุปกรณไฟฟาในเรือ ้ ่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 57คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตงานในสถานประกอบการเกียวกับงานติดตัง ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของ ซอมและ ัิ ่ ้บริการระบบไฟฟาเรือตามคูมอ ติดตัง ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของ ซอมและบริการเครืองมืออุปกรณไฟฟาใน  ื ้ ่เรือ3101-4304 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 4 4 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหเขาใจหลักการและวิธการทํางานของสถานประกอบการเกียวกับงานเครืองกลเรือ ่ ี ่ ่ 2. เพือใหสามารถตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของเครืองยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือ เครืองมืออุปกรณ ่  ่ ่ ไฟฟา อุปกรณประจําเรือ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด คานงถง ่ ีิ ั ่ี  ํ ึ ึ การรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภย  ัมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการและวธการทางานของสถานประกอบการเกยวกบงานเครองกลเรอ  ั ิี ํ ่ี ั ่ื ื 2. ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของ เครืองยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือ เครืองมืออุปกรณไฟฟา อุปกรณ ่ ่ ประจําเรือตามระยะเวลา 3. ซอมและบริการเครืองมืออุปกรณไฟฟา อุปกรณประจําเรือตามระยะเวลา ่คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตงานในสถานประกอบการเกยวกบงานตรวจสอบวเิ คราะหขอขดของ ซอมและบริการ ึ ิ ัิ ่ี ั  ั เครืองมืออุปกรณไฟฟาในเรือ อุปกรณประจําเรือตามระยะเวลา ่3101-2401 งานบริการเครืองจักรกลงานพืช ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการใชและการบํารุงรักษาเครืองจักรกลงานพืช ่ ี ่ 2. เพือใหสามารถใช แกไขขอขัดของ ซอม บารงรกษาเครองจกรกลงานพช ่ ํ ุ ั ่ื ั ื 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิงแวดลอม ่ ีิ ั ่ี ่มาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลักการใชและการบํารุงรักษาเครืองจักรกลงานพืช ่ 2. บริการและบํารุงรักษาเครืองจักรกลงานพืช ่ 3. วิเคราะหและแกไขขอขัดของของเครืองจักรกลงานพืช ่ 4. ถอด เปลียนชินสวนเครืองจักรกลงานพืช ่ ้ ่สาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 58คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการใช ตรวจสอบ วิเคราะหแกไขขอขัดของ การบารงรกษาเครองจกรกล ั ่ ํ ุ ั ่ื ังานพช ปรบสภาพพนทเ่ี ครองจกรกลเตรยมดนเครองปลก เครองใหปย เครืองพนสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรู ื ั ้ื ่ื ั ี ิ ่ื ู ่ื  ุ ่ พืช เครืองพรวน และกาจดวชพชระหวางแถว เครองนวด เครองเกยวนวด เครืองกระเทาะเมล็ด เครื่องสีขาว ่ ํ ั ั ื  ่ื ่ื ่ี ่เครืองทําความสะอาดและคัดแยกเมล็ด เครืองตัดหญา เครืองเกียวหญา เครืองอัดฟอน เครืองหันพืชอาหารสัตว ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่เครองสงลาเลยง ยุงฉาง ไซโล รถขนยายพืชผลและบรรจุภัณฑ ่ื  ํ ี 3101-2402 งานบริการเครองจกรกลงานสตว ่ื ั ั 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการใชงานและบริการเครืองจักรกลงานสัตว ่ ี ่ 2. เพือใหสามารถใชงาน ตรวจสอบวิเคราะหและบริการเครืองจักรกลงานสัตว ่ ่ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิงแวดลอม ่ ีิ ั ่ี ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการใชงานและบริการเครืองจักรกลงานสัตว ่ 2. บริการและบํารุงรักษาเครืองจักรกลงานสัตวได ่ 3. วิเคราะหและแกไขขอขัดของของเครืองจักรกลงานสัตวได ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตการใชงาน ตรวจสอบ วิเคราะหแกไขขอขัดของ การบํารุงรักษาเครืองจักรกลงานสัตว ั ิ ่ทีเ่ หมาะสมเครืองจักรกลสัตวปก สตวใหญ สตวเ ลก สัตวนา งานตนกําลังสงกําลังและการบรรจุภณฑ ่  ั  ั ็ ํ้ ั3101-2403 งานบริการเครองจกรกลหนก ่ื ั ั 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการใชงาน การปรับแตง ซอมและบารงรกษา เครองจกรกลหนก ่ื  ี ั  ํ ุ ั ่ื ั ั 2. เพือใหสามารถใช ปรับแตง ซอมบํารุงรักษาเครืองจักรกลหนัก ่ ่ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิงแวดลอม ่ ีิ ั ่ี ่มาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลักการใชงานและการปรับแตงซอมบํารุงรักษาเครืองจักรกลหนัก ่ 2. ปรับแตง ซอมและบํารุงรักษาระบบตางๆ ของเครืองจักรกลหนัก ่ 3. ถอด เปลียนชินสวนของระบบตางๆ ของเครืองจักรกลหนัก ่ ้ ่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 59คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตการวางแผนบรการ การใชงาน การปรับแตง การบํารุงรักษา การตรวจสอบการแกไข ึ ิ ั ิ ิ ขอขัดของ เครืองลางระบบเบรก ระบบคลัตช ระบบสงกําลัง ระบบไฮดรอลิกส ของเครืองจักรกลหนัก รถ ่ ่แทรกเตอรตนตะขาบ รถเก็บเกียวธัญพืช  ี ่3101-2404 งานบรการเครองจกรกลเกษตร ิ ่ื ั 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการบริการเครืองจักรกลเกษตรทังกอนและหลังการเก็บเกียว ่ ี ่ ้ ่ 2. เพือใหสามารถใชงาน วเิ คราะหตรวจสอบซอม และแกไขขอขัดของ เครืองจักรกลเกษตรทังกอน ่   ่ ้ และหลังการเก็บเกียว ่ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและรักษาสภาพสิง แวดลอม ่ ีิ ั ่ี ่ มาตรฐานรายวชา ิ 1. เพือใหมความเขาใจหลักการบริการเครืองจักรกลเกษตรทังกอนและหลังการเก็บเกียว ่ ี ่ ้ ่ 2. วิเคราะหและแกไขขอขัดของเครืองจักรกลเกษตร ่ 3. บริการเครืองจักรกลเกษตรทังกอนและหลังการเก็บเกียว ่ ้ ่ 4. ถอด เปลียนชินสวนของเครืองจักรกลเกษตร ทงกอนและหลงการเกบเกยว ่ ้ ่ ้ั  ั ็ ่ีคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการใชงาน ตรวจซอม วิเคราะห แกไขขอขดของเครองจกรกลเกษตรทง ั ่   ั  ่ื ั ้ักอนและหลงการเกบเกยว ชินสวนตาง ๆ ลูกปน เพลา บูช โซ เพลา เฟอง การจับยึด ลูกเบียว คลัตช เบรก ขอตอ  ั ็ ่ี ้ ้ชนิดตาง ๆ การจับยึดทีมี หมด ลิม สกรู เกลียว และสปริง ่ ุ ่3101-2405 งานเครองสบและชลประทาน ่ื ู 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจการตดตงบารงรกษาเครองสบและชลประทาน ่ื  ี  ิ ้ั ํ ุ ั ่ื ู 2. เพือใหสามารถติดตังบํารุงรักษาเครืองสูบและชลประทาน ่ ้ ่ 3. เพอใหมกจนสยทดในการทางานดวยความรอบคอบปลอดภยและรกษาสภาพสง แวดลอม ่ื  ี ิ ิ ั ่ี ี ํ  ั ั ่ิ มาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลักการติดตังบํารุงรักษาเครืองสูบและชลประทาน ้ ่ 2. ติดตังเครืองสูบน้าและระบบชลประทานแบบผิวดินและใตดน ้ ่ ํ ิ 3. บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําและระบบชลประทาน ระบบทอ วาลว อุปกรณระบบทอดูด ทอสง   4. แกปญหาขอขดของของเครองสบนาและชลประทาน    ั  ่ื ู ํ้สาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 60คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการใชงาน การติดตัง การแกไขขอขัดของ การบํารุงรักษาเครืองสูบน้า ั ่ ้ ่ ํระบบทอ วาลวอุปกรณพเิ ศษในระบบทอดูด ทอสง อปกรณทใชในการชลประทานแบบบนผวดน ใตผวดิน ฉีด  ุ  ่ี  ิ ิ ิฝอย และแบบหยด3101-2406 งานเครืองจักรกลอาหาร ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการใชงานและซอมบารงรกษาเครองจกรกลอาหาร ่ื  ี ั  ํ ุ ั ่ื ั 2. เพือใหสามารถใช วิเคราะหและแกไขปญหา ซอม บํารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหาร ่ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและรักษาสภาพสิงแวดลอม ่ ีิ ั ่ี ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการใชงานและซอมบารงรกษาเครองจกรกลอาหาร  ั  ํ ุ ั ่ื ั 2. ใชงานเครืองจักรกลอาหารไดถกตองและปลอดภัย ่ ู 3. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหาร 4. ถอด เปลียน ชนสวนของเครองจกรกลอาหาร ่ ้ิ  ่ื ั 5. ออกแบบเครืองจักรกลอาหาร ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการใชงาน ตรวจซอม วิเคราะห แกไขขอขัดของ เครองจกรกลอาหารแต ั ่ ่ื ัละชนิด การแปรรูปอาหาร และออกแบบเครองจกรกลอาหารเบองตน ่ื ั ้ื 3101-2407 งานเทคโนโลยเี ครองจกรกลโรงงานฟารม ่ื ั  3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการวางผัง การจัดสายงาน การซอมบํารุงเครืองจักรกลโรงงานฟารม ่ ี ่ 2. เพือใหสามารถใช และบํารุงรักษาเครืองจักรกลและจัดสายงานในโรงงานฟารม ่ ่ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิงแวดลอม ่ ีิ ั ่ี ่มาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลักการวางผัง การจัดสายงาน การซอมบํารุงเครืองจักรกลโรงงานฟารม ่ 2. ซอม บํารุงรักษาเครืองจักรกลโรงงานฟารมดวยการเชือมแกสและไฟฟาการใชเครืองมือกล ่ ่ ่ 3. วางผัง จัดสายงาน จัดระบบการซอมบํารุงเครืองจักรกลโรงงานฟารม ่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 61คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการวางผงโรงงานฟารม การจัดสายงาน การควบคมเครองมอเครองจกร ึ ิ ั ่ี ั ั ั  ุ ่ื ื ่ื ัในโรงงาน การจดเตรยมวสดุ การใชและบํารุงรักษา การซอมบารงเครองมอเครองจกรกลโรงงานฟารมดวย ั ี ั  ํ ุ ่ื ื ่ื ั  เครองมอกล การเชือมโลหะดวยแกสและไฟฟา ่ื ื ่3101-2408 งานแกปญหาเครืองกลเกษตร  ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการใชเ ครองทดสอบ วิเคราะหแกไขขอขัดของเครืองกลเกษตร ่ื  ี ั ่ื ่ 2. เพอใหสามารถใชเ ครองทดสอบ วเิ คราะหแกปญหาเครองกลเกษตร ่ื  ่ื    ่ื 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิงแวดลอม ่ ีิ ั ่ี ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการใชเครืองทดสอบ วิเคราะหแกไขขอขัดของเครืองกลเกษตร ่ ่ 2. วิเคราะหและแกปญหาทีเ่ กิดขึนของเครืองกลเกษตร  ้ ่ 3. ใชเครืองทดสอบในการวิเคราะหปญหาเครืองกลเกษตร ่  ่ 4. ถอด เปลยนชนสวนของเครองกลเกษตรได ่ี ้ิ  ่ื 5. วางแผน และมอบหมายงาน การซอมและผลตเครองกลเกษตร  ิ ่ืคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตการใชงาน ตรวจสอบ วิเคราะหแกไขขอขัดของเครืองกลเกษตร โดยเนนการใชเครื่อง ั ิ ่ทดสอบ และเครืองมือกลการผลิต ตลอดจนรูจกการวางแผนงาน มอบหมายงานการควบคมงานเกยวกบงาน ่ ั ุ ่ี ัซอมและผลิตเครืองกลเกษตร ่3101-2409 งานเครืองทําความเย็นเพือการเกษตร ่ ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางาน การตดตงและบารงรกษาเครองทาความเยนเพอการเกษตร ่ ี ิ ้ั ํ ุ ั ่ื ํ ็ ่ื 2. เพอใหสามารถตดตง ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครืองทําความเย็นเพือการเกษตร ่ื  ิ ้ั ่ ่ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและรักษาสภาพสิงแวดลอม ่ ีิ ั ่ี ่มาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลักการทํางาน การตดตงและบารงรกษาเครองทาความเยนเพอการเกษตร ิ ้ั ํ ุ ั ่ื ํ ็ ่ื 2. วางแผน ออกแบบ ตดตงบรการและบารงรกษาเครองทาความเยนเพอการเกษตร ิ ้ั ิ ํ ุ ั ่ื ํ ็ ่ื 3. วิเคราะห แกไขขอขัดของและซอมเครืองทําความเย็นเพือการเกษตร ่ ่สาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 62คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการทํางาน ติดตัง ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครืองทําความเย็นแบบอัดไอ ั ่ ้ ่หองเยน เครืองทําความเย็นและหองเย็น สารทําความเย็นและการทําความเย็นทีอณหภูมตาพิเศษ ทดสอบการ  ็ ่ ุ่ ิ ํ่กระจายของอุณหภูมิ ความชืนภายในหองเย็น การนาผลตผลเขาหองเยน การจดวางผลตผลในหองเยนและการ ้ ํ ิ   ็ ั ิ  ็นาผลตผลออกจากหองเยน ํ ิ  ็3101-2410 งานไฟฟาในโรงงานฟารม  3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการของระบบไฟฟาและเครืองมืออุปกรณไฟฟาในโรงงานฟารม ่ ี ่ 2. เพือใหสามารถออกแบบวงจรควบคุมระบบไฟฟาและตรวจสอบหาขอขัดของเครืองมืออุปกรณ ่ ่ ไฟฟาในโรงงานฟารม 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและรักษาสภาพสิงแวดลอม ่ ีิ ั ่ี ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการของระบบไฟฟาและเครืองมืออุปกรณไฟฟาในโรงงานฟารม ่ 2. คานวณและออกแบบวงจรควบคมระบบไฟฟาในโรงงานฟารม ํ ุ   3. ใชเครืองมือพิเศษตรวจสอบและวิเคราะหหาขอขัดของของระบบไฟฟาในโรงงานฟารม ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการของระบบไฟฟาและเครืองมืออุปกรณไฟฟาในโรงงานฟารม การใช ั ่ ่งานเครืองกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา หมอแปลงไฟฟาและระบบสายสง คํานวณออกแบบระบบไฟฟาในโรง ่  งานฟารม การควบคุมวงจร ความปลอดภย และการใชเครืองมือตรวจสอบหาขอขัดของของระบบ  ั ่3101-2411 งานอเิ ลกทรอนกสเ ครองกลเกษตร ็ ิ ่ื 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางานของเครืองมือ เครองจกรและอปกรณทควบคมดวย ่ ี ่ ่ื ั ุ  ่ี ุ  อเิ ลกทรอนกส ็ ิ 2. เพอใหสามารถตรวจสอบและแกไขปญหาขอขดของของระบบควบคมดวยอเิ ลกทรอนกส ่ื     ั  ุ  ็ ิ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิงแวดลอม ่ ีิ ั ่ี ่มาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลกการทางานของเครองมอเครองจกรและอปกรณทควบคมดวยอเิ ลกทรอนกส  ั ํ ่ื ื ่ื ั ุ  ่ี ุ  ็ ิ 2. วิเคราะหตรวจสอบ แกปญหาขอขดของของระบบควบคมดวยอเิ ลกทรอนกส    ั  ุ  ็ ิหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 63คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแกปญหาขอขัดของของระบบทีควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสของเครือง  ่ ่มือเครืองจักรและอุปกรณกอนและหลังการเก็บเกียว ่  ่3101-2412 งานเก็บรักษาผลผลิตเกษตร 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการ วิธการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยวิธตาง ๆ ่ื  ี ั ี ี 2. เพือใหสามารถวางแผนและเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยวิธตาง ๆ ่ ี  3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิงแวดลอม ่ ีิ ั ่ี ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการ วิธการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยวิธตาง ๆ  ั ี ี 2. วางแผนและเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยวิธตาง ๆีคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการ วิธการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยขีผง ฉายรังสี ชีวเคมี อบแหง ดอง ั ่ ี ้ ้ึแชอิ่ม ทําเค็ม และอน ๆ การเลือกใชงานภาชนะในการบรรจุและเก็บรักษาแบบตาง ๆ การเลือกใชอปกรณและ ่ื ุโรงเรือนในการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร3101-2413 งานขนถายและขนสงเกษตร   3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการของกระบวนการขนถายผลตผลเกษตรแบบตาง ๆ ่ื  ี ั  ิ  2. เพือใหสามารถเลือก วธการขนสง ใหเ หมาะสมและเปนไปตาม พรบ.ขนสงทางบก ่ ิี   3. เพือใหสามารถหาสาเหตุการสูญเสียจากการขนสง และจดการปองกน ่ ั  ั 4. เพือใหมกจนิสยทีดในการปฏิบตงานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิงแวดลอม ่ ีิ ั ่ี ัิ ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการของกระบวนการขนถายผลตผลเกษตรแบบตาง ๆ  ั  ิ  2. เลอก วธการขนสง ใหเ หมาะสมและเปนไปตาม พรบ.ขนสงทางบก ื ิี   3. วิเคราะหหาสาเหตุการสูญเสียจากการขนสง และจดการปองกน ั  ัคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการของกระบวนการขนถาย และการขนสงผลิตผลเกษตร การขนถาย ั ่ทางกล การขนถายดวยลม การขนถายดวยแรงโนมถวง วธการขนสง พรบ.ขนสงทางบก การทดลองหาสาเหตุ   ิี และการปองกน การสูญเสียจากการขนสง  ัสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 643101-2414 งานออกแบบและทดสอบชนสวนเครองกลหนก ้ิ  ่ื ั 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการ วิธการใชเครืองมือและเครืองทดสอบชินสวนเครืองกลหนักทางกล ่ื  ี ั ี ่ ่ ้ ่ แบบทาลายและไมทาลายสภาพ ํ  ํ 2. เพือใหสามารถใชเครืองมือและเครืองทดสอบชินสวนเครืองกลหนักทางกลแบบทําลายและไม ่ ่ ่ ้ ่ ทําลายสภาพ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิงแวดลอม ่ ีิ ั ่ี ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการ วิธการใชเครืองมือและเครืองทดสอบชินสวนเครืองกลหนักทางกลแบบทําลายและ  ั ี ่ ่ ้ ่ ไมทําลายสภาพ 2. ใชเ ครองมอและเครองทดสอบชนสวนเครองกลหนกทางกลแบบทาลายและไมทาลายสภาพ ่ื ื ่ื ้ิ  ่ื ั ํ  ํ 3. ออกแบบและคานวณหาขนาด ลักษณะของชิ้นสวนเครื่องจักรกลหนัก ํคําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตหลกการ วิธการใชเครืองมือและเครืองทดสอบชินสวนเครืองมือกลหนัก การใชเครื่อง ึ ิ ัิ ั ี ่ ่ ้ ่ทดสอบความลา การออกแบบคํานวณชินสวนเครืองจักรกลทีเ่ กียวกับรอยตอดวยหมุดย้าสลักเกลียว สกรสง  ้ ่ ่ ํ ู กาลงเฟองตรง เฟองเฉียง เฟองดอกจอก เพลาลิม สายพาน โซ โครงงานออกแบบเครองจกรกล โครงสรางพื้น ํ ั  ่ ่ื ัฐานของวสดวศวกรรม สมบตทางกลของวสดุ การทดสอบแบบทาลายและไมทาลาย ั ุิ ัิ ั ํ  ํ3101-2415 การใชคอมพิวเตอรเพื่อการเกษตร 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการใชงานโปรแกรมสาเรจรปตาง ๆ สําหรับแกปญหาการเกษตร ่ื  ี ั ํ ็ ู  2. เพือใหสามารถติดตังและปรับตังเครืองมือ อุปกรณ โปรแกรมสาเรจรปเพอการเกษตร ่ ้ ้ ่ ํ ็ ู ่ื 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการใชคอมพิวเตอรเพือการเกษตร ดวยความรอบคอบและเกดการพฒนา ่ ีิ ั ่ี ่  ิ ัมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการใชงานโปรแกรมสาเรจรปตาง ๆ สําหรับแกปญหาการเกษตร  ั ํ ็ ู   2. ตดตงและปรบตงเครองมอ อปกรณ โปรแกรมสาเรจรปเพอการเกษตร ิ ้ั ั ้ั ่ื ื ุ ํ ็ ู ่ื 3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือนําไปใชแกไขปญหาการเกษตร ่คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการตดตงและการใชงานโปรแกรมสาเรจรปตางๆ การเก็บขอมูลและการ ึ ิ ั ่ี ั ั ิ ้ั  ํ ็ ู นําขอมูลออกมาใช การประยกตใชงานคอมพวเตอรเ พอการเกษตร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เพอนาไป ุ  ิ ่ื ่ื ํใชแกไขปญหาดานการเกษตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 653101-2416 เครืองจักรกลสนามกอลฟ ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการใชเครืองมือพิเศษเครืองจักรกลสนามกอลฟ ่ ี ่ ่ 2. เพอใหสามารถใชและบารงรกษาเครองมอ เครองจกรกลสนามกอลฟ ่ื   ํ ุ ั ่ื ื ่ ื ั  3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิงแวดลอม ่ ีิ ั ่ี ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการใชเครืองมือพิเศษ เครองจกรกลสนามกอลฟ ่ ่ื ั  2. ใชและบํารุงรักษาเครืองมือ เครองจกรกลสนามกอลฟ ่ ่ื ั  3. ถอด ประกอบและปรับแตง เครืองมือ เครองจกรกลสนามกอลฟ ่ ่ื ั  4. วิเคราะหปญหาและแกไขขอบกพรองของเครืองมือเครืองจักรกลสนามกอลฟ  ่ ่คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการใชงานเครองมอพเิ ศษในการบารงรกษา การปรับแตง การแกไขขอบก ึ ิ ั ่ี ั ั  ่ื ื ํ ุ ัพรองของเครองตนกาลง เครืองตัดหญาบน ที – ออฟ (T – OFF) แฟรเวย (Fareway) กรีน (Green) หลุมทราย  ่ื  ํ ั ่และอน ๆ ่ื3101-2417 การวางแผนการบริหารงานการเกษตร 2 (2)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการวางแผนการบริหารงานการเกษตร ่ ี 2. เพือใหสามารถออกแบบและวางแผนผังในการบริหาร และจดการงานการเกษตร ่ ั 3. เพอใหมกจนสยทดมความคดสรางสรรคคนควาและแสวงหาความรู ่ื  ี ิ ิ ั ่ี ี ี ิ   มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการ วิธีการวางแผนการบริหารงานการเกษตร  ั 2. ออกแบบและวางแผนผังในการบริหารและจัดการงานเกษตร 3. คํานวณดานทรัพยากรตนทุน เพือการวางแผนและควบคุมคุณภาพการเกษตร ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการวางแผนเพือการพยากรณ การวางแผนเพือการออกแบบและวางผังใน ั ่ ่ ่ฟารม การวางแผนจดการทรัพยากร การวางแผนควบคมคุณภาพ ควบคมตนทน และความปลอดภยในการ ั ุ ุ  ุ ัทํางานสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 663101-2418 เทคโนโลยีเครืองจักรกลเกษตรสมัยใหม ่ 2 (2)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการ พัฒนาการ ความเปลยนแปลงเทคโนโลยเี ครองจกรกลเกษตร ่ื  ี ั ่ี ่ื ั 2. เพอใหสามารถสบคน ตดตามความเปลยนแปลงเทคโนโลยเี ครองจกรกลเกษตร ่ื  ื  ิ ่ี ่ื ั 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการศึกษาคนควาหาความรูเ พิมเติม ่ ีิ ั ่ี ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการ พัฒนาการ ความเปลยนแปลงเทคโนโลยเี ครองจกรกลเกษตร  ั ่ี ่ื ั 2. สืบคน ตดตามความเปลยนแปลงเทคโนโลยเี ครองจกรกลเกษตร ระบบควบคุมตาง ๆ และเครื่อง ิ ่ี ่ื ั มอพเิ ศษใหม ๆ และเครืองจักรกลหนัก ื ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลกการ ความกาวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ของเครองจกรกลเกษตรเครองจกรกล ั ่ื ั ่ื ัหนก อุปกรณประกอบ ระบบควบคุมตาง ๆ และเครืองมือพิเศษ ั ่3101-2419 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการแปรรูปอาหาร ดวยกรรมวิธตาง ๆ ่ ี ี 2. เพือใหสามารถแปรรูปอาหารดวยกรรมวิธตาง ๆ ่ ี  3. เพอใหมกจนสยทดในการแปรรปอาหารดวยความรอบคอบปลอดภยและรกษาสภาพสงแวดลอม ่ื  ี ิ ิ ั ่ี ี ู  ั ั ่ิ มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการ วิธีการแปรรูปอาหารดวยกรรมวิธีตาง ๆ  ั 2. จําแนกสรีรวิทยาและองคประกอบทางเคมีของวัตถุดบการเกษตรนํามาใชประโยชนและกําจัดของ ิ เสีย ของเหลือจากการแปรรูปอาหาร 3. บํารุงรักษาเครืองจักรและอุปกรณการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ่ 4. แปรรูปอาหารดวยวิธีการตาง ๆคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการแปรรูปอาหารดวยกรรมวิธตาง ๆ สรรวทยาและองคประกอบทางเคมี ั ่ ี  ี ิ ของวตถดบการเกษตร การเสื่อมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา การใชประโยชนทเ่ี หลือจากการ ั ุิแปรรูป การกําจัดของเสียจากการแปรรูป การกลัน การสกัด การใชและการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ ่การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 673101-4401 ปฏิบตงานเทคนิคเครืองกลเกษตร 1 ั ิ ่ 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครืองจักรกลงานพืช ่ ี ่ 2. เพือใหสามารถใช วิเคราะห และแกปญหาเครองจกรกลงานพช ่   ่ื ั ื 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิงแวดลอม ่ ีิ ั ่ี ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครืองจักรกลงานพืช ่ 2. ตรวจสอบ วิเคราะหและแกไขปญหาเครืองจักรกลงานพืช ่ 3. บริการและบํารุงรักษาเครืองจักรกลงานพืช ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเครองจกรกลงานพชเกยวกบการใช การบํารุงรักษา ่ื ั ื ่ี ัการวางแผน วิเคราะห แกปญหารวมทงควบคมคณภาพงานเทคนคเครองจกรกลงานพช   ้ั ุ ุ ิ ่ื ั ื3101-4402 ปฏิบตงานเทคนิคเครืองกลเกษตร 2 ั ิ ่ 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครืองจักรกลงานสัตว ่ ี ่ 2. เพือใหสามารถใช วเิ คราะหและแกปญหาเครองจกรกลงานสตว ่    ่ื ั ั 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิงแวดลอม ่ ีิ ั ่ี ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครืองจักรกลงานสัตว ่ 2. บริการและบํารุงรักษาเครืองจักรกลงานสัตว ่ 3. วเิ คราะหและแกปญหาเครองจกรกลงานสตว    ่ื ั ัคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เครืองจักรกลงานสัตว เกียวกับการใช การบํารุงรักษา ่ ่การวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทงควบคมคณภาพงานเทคนคเครองจกรกลงานสตว   ้ั ุ ุ ิ ่ื ั ั3101-4403 ปฏิบตงานเทคนิคเครืองกลเกษตร 3 ั ิ ่ 4 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครืองจักรกลอาหาร ่ ี ่ 2. เพือใหสามารถใช วิเคราะหและแกปญหาเครืองจักรกลอาหาร ่  ่ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิงแวดลอม ่ ีิ ั ่ี ่สาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 68มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครืองจักรกลอาหาร ่ 2. บริการและบํารุงรักษาเครืองจักรกลอาหาร ่ 3. วิเคราะหและแกปญหาเครืองจักรกลอาหาร  ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตงานในสถานประกอบการเครืองจักรกลอาหาร เกียวกับการใชการบํารุงรักษา การวาง ัิ ่ ่แผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งควบคุมคุณภาพ งานเทคนิคเครืองจักรกลอาหาร   ่3101-4404 ปฏิบตงานเทคนิคเครืองกลเกษตร 4 ั ิ ่ 4 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครืองจักรกลหนักหรือเครืองกลเกษตร ่ ี ่ ่ 2. เพือใหสามารถใชงาน วเิ คราะหและแกปญหาเครองจกรกลหนกหรอเครองกลเกษตร ่    ่ื ั ั ื ่ื 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิงแวดลอม ่ ีิ ั ่ี ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครืองจักรกลหนักหรือเครืองกลเกษตร ่ ่ 2. บริการและบํารุงรักษาเครืองจักรกลหนักหรือเครืองกลเกษตร ่ ่ 3. วเิ คราะหและแกปญหาเครองจกรกลหนกหรอเครองกลเกษตร    ่ื ั ั ื ่ืคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเครืองจักรกลหนักหรืองานเครืองกลเกษตรเกียวกับ ่ ่ ่การใช การบํารุงรักษา การวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งควบคุมคุณภาพงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร  3101-2501 งานเครืองกลเรือพาณิชย ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหจาแนกโครงสราง และสวนประกอบของเครืองยนตดเี ซลแบบ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ ่ ํ ่ ในเรือ 2. เพือใหมความเขาใจคุณสมบัตของน้ามันเชือเพลิงทีเ่ หมาะสมกับการเผาไหม ่ ี ิ ํ ้ 3. เพอใหสามารถปฏบตตามขอควรระวง และขอปฏิบตในการใชเครืองยนตเรือพรอมทังการบํารุง ่ื  ิ ั ิ  ั ั ิ ่ ้ รักษาการใชเครื่องยนตเรือ และการแกไขขอขัดของของเครืองยนตเรือ ่ 4. เพอใหมกจนสยทดในการปฏบตงาน ดวยความปลอดภัย ่ื  ี ิ ิ ั ่ี ี ิ ัิมาตรฐานรายวชา ิ 1. วเิ คราะหโครงสรางและสวนประกอบของเครองกลเรอ    ่ื ื 2. ทดสอบนามนเชอเพลงทเ่ี หมาะสมกบการเผาไหม ํ้ ั ้ื ิ ัหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 69 3. วเิ คราะหระบบเผาไหมนามนเชอเพลง   ํ้ ั ้ื ิ 4. ทดสอบการเตรยมการกอนเดนเครอง การเดินเครื่องการบํารุงรักษาเครื่อง การแกไขขอขัดของ ี  ิ ่ืคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตงานเกียวกับการวิเคราะห ทดสอบ จําแนกโครงสรางของเครืองยนตดเี ซลเรือแบบ 2 ั ิ ่ ่จังหวะ และ 4 จังหวะ คุณสมบัตของน้ามันเชือเพลิงทีเ่ หมาะสมกับการเผาไหม และระบบเผาไหมนามันเชือ ิ ํ ้ ํ้ ้เพลิง การเตรียมการเดินเครือง การเดินเครือง การบํารุงรักษา แกไขขอขัดของ ของเครองกลเรอ ่ ่ ่ื ื3101-2502 งานเครืองกลไฟฟาเรือ ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางาน การผลิตกระแสไฟฟาและการแจกจายไฟฟาบนเรือ ่ ี 2. เพือใหสามารถควบคุมการทํางาน พรอมทังแกไขขอขัดของตางๆทีเ่ กิดขึน ่ ้ ้ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย ่ ีิ ั ่ีมาตรฐานรายวชา ิ 1. วิเคราะหและทดสอบการทํางาน การผลิตกระแสไฟฟาและการแจกจายไฟฟาบนเรือ 2. ควบคุมการทํางาน การขนานเครองกาเนดไฟฟา การตรวจสอบวงจรไฟฟาในเรือ ่ื ํ ิ  3. วิเคราะหขอขัดของและแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน  ้คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการทํางาน การผลิตกระแสไฟฟาและการแจกจายไฟฟาบนเรือ แผงสวิตช ั ่บอรด การตรวจสอบวงจรไฟฟาในเรือ การเตรยมการกอนการเดนเครอง การขนานเครองกาเนดไฟฟาในเรอ การดู ี  ิ ่ื ่ื ํ ิ  ืแลรักษาเครื่องไฟฟาขณะเดิน การเลกเครอง และการวิเคราะหแกไขขอขัดของ ิ ่ื3101-2503 งานระบบปรับอากาศและเครองทาความเยน ่ื ํ ็ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการทางานของระบบเครองปรบอากาศและเครองทาความเยนในเรอ ่ื  ี ั ํ ่ื ั ่ื ํ ็ ื 2. เพอใหมความเขาใจการทางานของอปกรณตาง ๆ ในระบบทาความเยน ่ื  ี  ํ ุ   ํ ็ 3. เพือใหสามารถติดตังและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและทําความเย็น ่ ้ 4. เพอใหมกจนสยทดในการทางานดานความปลอดภยและความรบผดชอบ ่ื  ี ิ ิ ั ่ี ี ํ  ั ั ิมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลกการทางานของระบบเครองปรบอากาศและเครองทาความเยนในเรอ  ั ํ ่ื ั ่ื ํ ็ ื 2. ทดสอบการทํางานของระบบเครืองปรับอากาศและทําความเย็นในเรือ ่ 3. วิเคราะหแกไขขอขัดของของระบบปรับอากาศและทําความเย็น 4. ติดตังและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและทําความเย็น ้สาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 70คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการทาความเยนดวยวธตาง ๆ อุปกรณหลักอุปกรณควบคุมระบบทําความ ึ ิ ั ่ี ั ั ํ ็  ิีเย็น การติดตังและการบํารุงรักษาระบบทําความเย็นและปรับอากาศภายในเรือ ้3101-2504 งานเชอมประกอบและเครองมอกล ่ื ่ื ื 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการวิธการใชการตัดดวยแกส และการเชื่อมประเภทตาง ๆ ่ ี ี 2. เพือใหมความเขาใจหลักการวิธการใชงานเครืองเจาะ เครืองกลึง ่ ี ี ่ ่ 3. เพือใหสามารถตัดดวยแกส และการเชื่อมประเภทตาง ๆ ่ 4. เพือใหสามารถตัดเจาะ และกลงชนงาน ่ ึ ้ิ 5. เพือใหมกจนิสยในการทํางานดวยความปลอดภัย ่ ีิ ัมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการวิธการใชการตัดดวยแกส และการเชื่อมประเภทตาง ๆ ี 2. ทดสอบการใชเ ครองมอในการตด เจาะ เชื่อม และการกลึง ่ื ื ั 3. ตดดวยแกส และงานเชือมประเภทตาง ๆ ั   ่ 4. ตัดเจาะ และงานกลึงชินงาน ้คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบการตดดวยแกส การเชื่อมประเภทตาง ๆ งานตัดเจาะ งานกลง และ ึ ิ ั ่ี ั ั   ึการประกอบชนงานดวยการเชอม ้ิ  ่ื3101-2505 เครื่องจักรชวย 1 2 (2)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางานโครงสรางและสวนประกอบของ หมอนาชวย เครื่องทําความ ่ ี  ํ้  สะอาดน้ามัน และเครืองแยกน้ากับน้ามัน ํ ่ ํ ํ 2. เพอใหสามารถควบคม ปฏิบตการ พรอมทงแกไขขดของตางๆทเ่ี กดขนกบเครองจกรชวย ่ื  ุ ั ิ  ้ั  ั   ิ ้ึ ั ่ื ั  3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย ่ ีิ ั ่ีมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลักการทํางานโครงสรางและสวนประกอบของ หมอนาชวย เครืองทําความสะอาดน้ามัน  ํ้  ่ ํ และเครืองแยกน้ากับน้ามัน ่ ํ ํ 2. วิเคราะหและทดสอบ โครงสราง อุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายในของ หมอนาชวย   ํ้  เครืองทําความสะอาดน้ามัน และเครืองแยกน้ากับน้ามัน ่ ํ ่ ํ ํ 3. ควบคุมการทํางานเครืองจักรชวยเรือตามคูมอกําหนด ่  ืหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 71 4. วเิ คราะหขอขดของและแกไขปญหาทเ่ี กดขนกบเครองจกรชวยเรอ  ั    ิ ้ึ ั ่ื ั  ืคําอธิบายรายวิชา ศกษาหมอนาชวย หลักการทํางาน โครงสราง และอุปกรณสวนประกอบหลักภายนอก และภายในของ ึ  ํ้  หมอน้ําชวยประเภทตาง ๆ กระบวน การผลิตไอ ระบบทอไอน้าและสงไอน้าไปใชงาน การควบคุมการทํางาน ํ ํทงระบบ Manual และ Auto การปรับสภาพน้ําเลี้ยง ระบบการเผาไหมและ การเปาเขมา การเตรยมการกอน ้ั   ี การเดินเครือง การดูแลรักษาเครื่องขณะเดิน การเลกเครอง และการวิเคราะหแกไขขอขัดของ เครื่องทําความ ่ ิ ่ืสะอาดน้ามัน หลักการทํางาน โครงสราง และอุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายในของเครืองทําความ ํ  ่สะอาดน้ามัน การควบคุมอัตราการทําความสะอาด การเตรยมการกอนการเดนเครอง การดูแลรักษาเครื่องขณะ ํ ี  ิ ่ืเดิน การเลกเครอง และการวิเคราะหแกไขขอขัดของ เครืองแยกน้ากับน้ามัน หลักการทํางาน โครงสราง และ ิ ่ื ่ ํ ํอุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายใน การควบคุมอัตราการแยกน้ากับน้ามัน การเตรียมการกอนการ  ํ ํเดินเครือง การดูแลรักษาเครื่องขณะเดิน การเลกเครอง และการวิเคราะหแกไขขอขัดของ ่ ิ ่ื3101-2506 เครื่องจักรชวย 2 2 (2)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางานโครงสรางและสวนประกอบของ เครืองกลันน้า เครืองควบคุม ่ ี ่ ่ ํ ่ การขับเคลือนหางเสือเรือ และเครองอดอากาศ ่ ่ื ั 2. เพอใหสามารถควบคม ปฏิบตการ พรอมทงแกไขขดของตางๆทเ่ี กดขนกบเครองจกรชวย ่ื  ุ ั ิ  ้ั  ั   ิ ้ึ ั ่ื ั  3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย ่ ีิ ั ่ีมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการทํางานโครงสรางและสวนประกอบของ เครืองกลันน้า เครืองควบคุมการขับ ่ ่ ํ ่ เคลือนหางเสือเรือ และเครองอดอากาศ ่ ่ื ั 2. วิเคราะหโครงสราง อุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายในของ เครืองกลันน้า เครองควบ  ่ ่ ํ ่ื คมการขบเคลอนหางเสอเรอ และเครองอดอากาศ ุ ั ่ื ื ื ่ื ั 3. ควบคมการทางานของเครองจกรชวยตามคมอกาหนด ุ ํ ่ื ั  ู ื ํ 4. วิเคราะหขอขัดของและแกไขปญหาทีเ่ กิดขึนกับเครืองจักรชวย  ้ ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการทํางานเครืองกลันน้า โครงสราง และอุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายในของ ่ ่ ํ เครืองกลันน้า การควบคุมการทํางาน การเตรยมการกอนการเดนเครอง การดูแลรักษาเครื่องขณะเดิน การเลิก ่ ่ ํ ี  ิ ่ืเครื่อง และการวิเคราะหแกไขขอขัดของศึกษาเครืองควบคุมการขับเคลือนหางเสือเรือ หลักการทํางาน โครง ่ ่สราง และอปกรณสวนประกอบหลัก การเตรยมการกอนการเดนเครอง การดูแลรักษาเครื่องขณะเดิน การ ุ   ี  ิ ่ืวิเคราะหแกไขขอขัดของศึกษาเครื่องอัดอากาศ หลักการทํางาน โครงสราง และอุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายใน ระบบการแจกจายลม การเตรยมการกอนการเดนเครอง การดูแลรักษาเครื่องขณะเดิน การเลิก  ี  ิ ่ืเครื่อง และการวิเคราะหแกไขขอขัดของสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 723101-2507 เครื่องสูบเรือและระบบทอทาง 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางาน การใชงานและการแกปญหาของเครืองสูบประเภทตาง ๆ ที่ใช ่ ี  ่ อยูในเรือ  2. เพือใหมความเขาใจหลักการของกฎขอบังคับเกียวกับการสูบถายของเสียออกสูทะเล ่ ี ่  3. วิเคราะหแกปญหาและใชงานระบบเครืองสูบและปฏิบตงานตามกฎขอบังคับเกียวกับการสูบถาย  ่ ั ิ ่ ของเสียออกสูทะเล  4. เพอใหมความตระหนกในความสาคญของระบบเครองสบในเรอ ่ื  ี ั ํ ั ่ื ู ืมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงานและการแกปญหาของเครองสบประเภทตาง ๆ และกฎขอบงคบ   ่ื ู   ั ั เกยวกบการสบถายของเสยออกสทะเล ่ี ั ู  ี ู 2. วิเคราะหการทํางาน แกปญหาและใชงานระบบเครืองสูบในเรือ  ่ 3. จัดระบบและปฏิบตตามขอกําหนดกฎขอบังคับเกียวกับการสูบถายของเสียออกสูทะเล ัิ ่ คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการทํางาน ประเภทเครื่องสูบ สวนประกอบการนําเครืองสูบแบบตาง ๆ ั ่ ่ไปใชงาน ระบบทอทาง ระบบถายสบนาทองเรอ น้าอับเฉา น้าฉีด น้าดับเพลิง น้ามันเชือเพลิง กฎขอบังคับ   ู ํ้  ื ํ ํ ํ ํ ้สากลเกียวกับมลภาวะทางทะเลอันเนืองมาจากการสูบถายของเสียออกสูทะเล อุปกรณถายเทความรอน ฮีตเตอร ่ ่  และคลเู ลอร3101-2508 ทักษะชาวเรือ 2 (2)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจลักษณะประเภทของเรือสินคา โครงสรางและสวนประกอบหลัก ชนิดของสิน ่ ี คาที่บรรทุกของเรือสินคาประเภทตาง ๆ และขอกาหนดมาตรฐานของเรอและอปกรณเ ครองจกร  ํ ื ุ ่ื ั 2. เพอใหมความเขาใจหลกการปฏบตหนาทของคนประจาเรอตาแหนงตางๆ และเขาใจคุณสมบัติ ่ื  ี ั ิ ั ิ  ่ี ํ ื ํ   ของคนประจําเรือ 3. เพือใหมกจนิสยและจริยธรรมทีดในการปฏิบตงาน ่ ีิ ั ่ี ัิหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 73มาตรฐานรายวชา ิ 1. กําหนดประเภทของเรือสินคา สวนประกอบโครงสรางพืนฐานของตัวเรือ ชนิดของสินคา ตาม ้ ประเภทเรือ 2. กําหนดนิยามคําศัพท กฎขอบังคับและหนวยงานทีเ่ กียวของกับมาตรฐานของเรือและ อุปกรณบน ่ เรืออัตราคนประจําเรือ 3. วิเคราะหหนาทีและความรับผิดชอบของคนประจําเรือในตําแหนงตางๆ ่คําอธิบายรายวิชา ศกษาลกษณะ ประเภทเรือสินคาชนิดตาง ๆ สวนประกอบและโครงสรางพืนฐานตัวเรือ ชนิดของสิน ึ ั ้คาทีเ่ รือบรรทุกกฎขอบังคับและหนวยงานทีเ่ กียวของกับมาตรฐานของเรือและอุปกรณ อัตราคนประจําเรือ คุณ ่สมบติ หนาทีและความรับผิดชอบของคนประจําเรือในตําแหนงตางๆ ั ่3101-2509 โครงสรางเรือ 2 (2)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจโครงสรางของเรือชนิดตาง ๆ โครงสรางสวนประกอบหลักตาง ๆ ของเรือ ่ ี 2. เพือใหสามารถจําแนกลักษณะความเครียดและความเคนทีเ่ กิดกับตัวเรือขณะอยูในทะเลและอยูใน ่   เมองทาและการทรงตวของเรอ ื  ั ื 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการปฏิบตงานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ่ ีิ ั ่ี ัิมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการจาแนกชนด โครงสรางของเรือชนิดตาง ๆ สวนประกอบหลักของเรือและลักษณะ  ั ํ ิ แรงที่กระทําตอโครงสรางเรือ 2. จาแนกโครงสรางของเรือชนดตาง ๆ สวนประกอบหลกตาง ๆ ของเรือ ํ ิ   ั  3. จําแนกลักษณะ ผลกระทบของแรง ความเครียดและความเคนทีเ่ กิดกับตัวเรือขณะอยูในทะเลและ  อยูในเมืองทาและการทรงตัวของเรือ  4. จาแนกขอกาหนดขอบงคบและอนสญญาทเ่ี กยวของกบความปลอดภยของโครงสรางตวเรอ ํ  ํ  ั ั ุ ั ่ี  ั ั  ั ืคําอธิบายรายวิชา ศกษาลกษณะ ชนดของเรอสนคา โครงสรางและสวนประกอบหลักของเรือชนิดตาง ๆ ความเครียด ึ ั ิ ื ิ และความเคนของตัวเรือขณะอยูในทะเลและอยูในเมืองทา การทรงตวของเรอ ผลกระทบของแรงภายในและ ั ืแรงภายนอกทีมากระทํากับโครงสรางตัวเรือ ขอบังคับและอนุสญญาทีเ่ กียวของกับความปลอดภัยของโครง ่ ั ่สรางตัวเรือ Load Line Convention 1969สาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 743101-2510 การดํารงชีพในเรือและการชวยชีวต ิ * (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการดํารงชีพในทะเล การใชอุปกรณดํารงชีพ ่ ี 2. เพือใหสามารถใชเรือกูภย ยานชูชีพและเรือชวยชีวิต และอุปกรณการกูภยและการดํารงชีพใน ่  ั  ั ทะเล 3. เพอใหมกจนสย จริยธรรม ในการดารงชพในทะเลและการชวยชวตไดอยางปลอดภย ่ื  ี ิ ิ ั ํ ี  ีิ   ัมาตรฐานรายวชา ิ 1. รักษาความปลอดภัย สถานการณฉกเฉิน หลกเกณฑของการดารงชพในทะเล การชวยเหลอผู ุ ั  ํ ี  ื ประสบภยทางทะเล ั 2. ทดสอบและปฏิบติ อปกรณชกหยอนยานชชพ เครืองยนตและสวนประกอบของเรือชวยชีวต การ ั ุ  ั  ู ี ่ ิ ปฏิบตตนระหวางอยูในยานชูชพ การปฐมพยาบาล วทยฉกเฉน ั ิ  ี ิ ุ ุ ิ 3. ทดสอบการสละเรือใหญ สัญญาณขอความชวยเหลือ ขณะประสบภัยทางทะเลคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับความปลอดภัย การปฏิบตตนในสถานการณฉกเฉินหลักเกณฑของการดํารง ั ่ ัิ ุชีพในทะเล การใชอุปกรณดํารงชีพ การชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล การปฏิบตการยานชูชพและเรือกูภย  ั ิ ี  ัอุปกรณชกหยอนยานชูชพเครืองยนตและสวนประกอบเรือชวยชีวต การสละเรอใหญ สัญญาณขอความชวย ั ี ่ ิ ืเหลือ การปฏิบตตนระหวางอยูในยานชูชพ การปฐมพยาบาลผูประสบภัย วทยฉกเฉน ั ิ  ี ิ ุ ุ ิ3101-2511 การปฐมพยาบาลและการดบไฟเบองตน ั ้ื  * (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการปฐมพยาบาลและการดบไฟเบองตน ่ื  ี ั ั ้ื  2. เพอใหสามารถตรวจอาการผเู จบปวยหรอผไดรบอบตเิ หตในเบองตน ่ื  ็  ื ู  ั ุ ั ุ ้ื  3. เพือใหสามารถใชอปกรณเครืองมือดับไฟและวิธการดับไฟ ่ ุ ่ ี 4. เพือใหมกจนิสยทีดในการปฏิบตงานอยางรอบคอบและปลอดภัย ่ ีิ ั ่ี ัิมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลกการปฐมพยาบาลและการดบไฟเบองตน  ั ั ้ื  2. ทดสอบการปฐมพยาบาล การชวยเหลอผบาดเจบ รวมถึงการจัดเตรียมชุดอุปกรณและเวชภัณฑ  ื ู ็ การปฐมพยาบาล การใชยาประเภทตาง ๆ การใชออกซิเจน การใชยาโดยการฉีด  3. วิเคราะหการเกิดไฟ การปองกนไฟ การใชเครืองมือดับเพลิงประเภทตาง ๆ รวมถงการจดองคกร  ั ่ ึ ั  สําหรับการดับไฟ วิธดบไฟ ีั 4. ทดสอบในการใชเ ครองมอและอปกรณในการปฐมพยาบาล การดับไฟ การบํารุงรักษาเครืองมือ ่ื ื ุ  ่ อุปกรณหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 75คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการปฐมพยาบาล อาการทแสดงถงความมชวต ชุดอุปกรณและเวชภัณฑ ั ่ ่ี ึ ี ีิปฐมพยาบาล อุบตเิ หตุเกียวกับกระดูกหักขัดเคลือน การเคลือนยายผูปวย การหามโลหิต บาดแผลและการทา ั ่ ่ ่   ํแผล การรักษาผูปวย โดยคําแนะนําผานทางวิทยุ การจัดการผูปวยเนืองจากอาการช็อค การผายปอด การกระตุน     ่หวใจ การศัลยกรรมเบืองตน ความรพนฐานเกยวกบยา การใหยาโดยการฉีด การใชออกซิเจน การเกิดไฟ หลัก ั ้ ู ้ื ่ี ั การปองกนมใหเ กดไฟ อปกรณตรวจจบไฟ เครองมอดบเพลงประเภทตาง ๆ และ การใชอปกรณดบเพลง สาย  ั ิ ิ ุ  ั ่ื ื ั ิ  ุ ั ิสบนาหวฉด เครืองชวยหายใจ การจดองคกรสาหรบการดบไฟ วธการดบไฟ ู ํ้ ั ี ่ ั  ํ ั ั ิี ั3101-2512 การฝกภาคทะเล * (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการปฏิบตงานและดํารงชีพบนเรือ ตามขอบังคับตาง ๆ บนเรือ ่ ี ัิ 2. เพอใหสามารถใชชวตในเรอ รวมถึงประสบการณการทํางานตาง ๆ ในตําแหนงฝายชางกลเพือให ่ื   ีิ ื ่ สามารถปฏบตเิ กยวกบระบบสอสารทางทะเล การเขายามรวมถงงานในฝายชางกลทงหมด ิ ั ่ี ั ่ื  ึ   ้ั 3. เพอใหมกจนสยทดในการปฏบตงานและมความรอบคอบ ปลอดภัย ในการปฏบตงานในเรือ ่ื  ี ิ ิ ั ่ี ี ิ ัิ ี ิ ัิมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการปฏิบตงานและดํารงชีพบนเรือ ตามขอบังคับตาง ๆ บนเรือ ัิ 2. ปฏิบตงานในหนาทียามเรือเดิน และยามเรอจอด และการเขายามฝายชางกล ัิ ่ ื 3. ทดสอบเครองกลและระบบทอทางในเรอ การรับสงสูบถายน้ามันและน้าระบบขับเคลือนระบบ ่ื  ื ํ ํ ่ ไฟฟา 4. ทดสอบการกลเบ็ดเตล็ด สถานดบไฟ สถานีเรือชวยชีวิต สถานีสละเรือใหญ ความรูทวไป ีั  ่ั เกยวกบการเดนเรอ ่ี ั ิ ืคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการ วิธการปฏิบตงานและดํารงชีพบนเรือ หนาทยามเรอเดนและยามเรอ ั ่ ี ัิ  ่ี ื ิ ืจอด การเขายามฝายชางกล เครองกลและระบบทอทางในเรอ การรับสงสูบถายน้าและน้ามันเชือเพลิง ระบบขับ ่ื  ื ํ ํ ้เคลือนเรือ ระบบไฟฟา การกลเบ็ดเตล็ด สถานดบไฟ สถานีเรือชวยชีวิต สถานีสละเรือใหญ ความรูทวไปเกียว ่ ีั  ่ั ่กับการเดินเรือ ความรทวไปเกยวกบระบบสอสารทางทะเล (ตองฝกปฏบตในเรอไมนอยกวา 30 วัน) ู ่ั ่ี ั ่ื   ิ ัิ ื   3101-2513 การซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการวางแผนและซอมบํารุงเครืองจักรกลบนเรือ ่ ี ่ 2. เพือใหสามารถจัดการวางแผนและซอมบํารุงเครืองจักรกลบนเรือ ่ ่ 3. เพือใหมเี จตคติและเห็นความสําคัญของการวางแผนซอมบํารุงเครืองจักรกลบนเรือ ่ ่สาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 76มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการวางแผนและซอมบํารุงเครืองจักรกลบนเรือ ่ 2. จดระบบการบารงรกษา วางแผน กําหนดตารางซอมบํารุงเครืองจักรกลบนเรือ ั ํ ุ ั ่ 3. วิเคราะหขอขัดของ ซอมบํารุงเครืองจักรกลบนเรือตามระยะเวลา ่คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการวางแผนซอมบารงเครองจกรกลบนเรอ เครองจกรใหญ เครืองยนต ึ ิ ั ่ี ั ั  ํ ุ ่ื ั ื ่ื ั ่ขับเคลื่อน เครองกาเนดไฟฟา เครืองจักรชวยภายในหองเครืองและเครืองจักรกลทีตดตังบนดาดฟาเรือ การนํา ่ื ํ ิ  ่ ่ ่ ่ ิ ้แผนการซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือไปประยุกตใชงานเพื่อใหเครื่องจักรกลมีอายุและประสิทธิภาพในการใชงานทยาวนาน ่ี3101-2514 อิเล็กทรอนิกสและการสือสารเรือ ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการใชและบารงรกษาเขมทศ เรดาร โซนาและวิทยุสื่อสารภายในเรือ ่ื  ี ั ํ ุ ั ็ ิ 2. เพอใหสามารถใชและบารงรกษาเขมทศ เรดาร โซนา และแผนทเ่ี ดนเรอ ่ื   ํ ุ ั ็ ิ ิ ื 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความรอบคอบและรบผดชอบ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ั ิมาตรฐานรายวชา ิ 1. ทดสอบการทํางานของเข็มทิศ เรดาร โซนา และวิทยุสื่อสารเรือ 2. ปฏิบตการใชเข็มทิศ เรดาร โซนา และแผนทีการเดินเรือ ั ิ ่ 3. วิเคราะหขอขัดของของอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสในเรือ คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับเข็มทิศเดินเรือเรดาร โซนา วิทยุสื่อสารภายในเรือ การใชแผนทเ่ี ดนเรอ การ ั ่  ิ ืหาระยะทางจากแผนทีเ่ ดินเรือ ระบบอิเล็กทรอนิกสของเครืองมืออุปกรณทใชในเรือ ระบบความปลอดภัย ่ ่ีระบบปองกนอนตราย และระบบขอความชวยเหลือในการเดินเรือ  ั ั3101-2515 ภาษาอังกฤษพาณิชยนาวี 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหสามารถใชภาษาองกฤษเกยวกบการปฏบตงานเกยวกบฝายชางกลเรอทวไป ่ื   ั ่ี ั ิ ัิ ่ี ั   ื ่ั 2. เพือใหสามารถสือสารดวยภาษาอังกฤษทีใชภายในเรือ ่ ่ ่ 3. เพือใหมกจนิสยในการใชภาษาไดรอบคอบและระมัดระวัง ่ ีิ ัมาตรฐานรายวชาิ 1. ติดตอสือสารดวยภาษาอังกฤษ ในการปฏบตงานในหนาททวไปชางกลเรอ ดวยการฟง การพูด ่ ิ ัิ  ่ี ่ั  ื การอานการเขียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 77 2. ตดตอสอสารดวยภาษาองกฤษในการเตรยมเครองจกรใหญกอนเรอออกและเลกใช ิ  ่ื  ั ี ่ื ั  ื ิคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและฝกปฏบตหลกการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาองกฤษเกยวกบการปฏบตงานในหนาท่ี  ิ ัิ ั  ั ่ี ั ิ ัิ ชางกลเรือ การเตรียมเครืองใหญกอนเรือออกเดินทาง การเลกเครองจกรใหญ ่  ิ ่ื ั3101-2516 ภาษาอังกฤษพาณิชยนาวี 2 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหสามารถใชภาษาอังกฤษทีเ่ กียวกับการปฏิบตงานในหนาทีฝายชางกลเรือ ในระดับทีสงขึน ่ ่ ั ิ ่ ่ ู ้ 2. เพือใหสามารถนําภาษาอังกฤษไปใชในสถานการณตาง ๆ ในเรือ ่  3. เพือใหมกจนิสยทีดในการใชภาษา ่ ีิ ั ่ีมาตรฐานรายวชา ิ 1. ทดสอบการปฏบตงานทใชภาษาเปน ิ ั ิ ่ี   2. ติดตอสือสารดวยภาษาอังกฤษ ในปฏบตงานในหนาททวไปชางกลเรอ การเดินทางเขาทาเรือ การ ่ ิ ัิ  ่ี ่ั  ื ทําไอน้าของหมอน้าดวยการฟง การพูด การอานการเขียน ํ ํ 3. ตดตอสอสารดวยภาษาองกฤษในการตดตอสอสารและคาสงในการปฏบตงาน ิ  ่ื  ั ิ  ่ื ํ ่ั ิ ั ิคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและฝกปฏิบติ การใชภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ ทีเ่ กียวกับการเดินทางเขาทาของเรือทีเคลือน ั ่ ่โดยเครืองยนตและเครืองกังหันไอน้า การทําไอน้าของหมอน้า ่ ่ ํ ํ ํ3101-2517 กฎหมายพาณิชยนาวี 2 (2)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการใชกฎหมายพาณิชยนาวี และหนวยงานทเ่ี กยวของ ่ื  ี ั   ่ี  2. เพอใหสามารถจาแนกและนาขอกาหนดของกฎหมายพาณชนาวมาใชในการปฏบตงาน ่ื  ํ ํ  ํ ิ ี  ิ ัิ 3. เพอใหมกจนสยในการใชกฎหมายอยางรอบคอบ ถกตอง ่ื  ี ิ ิ ั   ู มาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลกการใชกฎหมายพาณิชยนาวี และหนวยงานทเ่ี กยวของ  ั   ่ี  2. วิเคราะหกาหนดการใชกฎหมายพาณิชยนาวี ํ 3. วเิ คราะหเ อกสารการรบรองความปลอดภย ตาง ๆ ของกฎหมายพาณิชยนาวี การควบคุมมลภาวะ ั ั ทางทะเลสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 78คําอธิบายรายวิชา ศกษาความเปนมาของกฎหมายทวไปและกฎหมายพาณชยนาวี หนวยงานสากลทีเ่ กียวของเอกสารรับ ึ  ่ั ิ  ่รองความปลอดภัยตาง ๆ กฎหมายพาณิชยนาวีทเ่ี กียวของกับความปลอดภัยของเรือ และการควบคมมลภาวะทาง ่ ุทะเล3101-2518 วายนา  ํ้ 1 (2)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการและเทคนิคการวายน้า กติกาและการแขงขันวายน้า ่ ี ํ ํ 2. เพือใหสามารถวายน้าเบืองตนทัวไปและการวายน้าประเภทตาง ๆ ่ ํ ้ ่ ํ 3. เพือใหมกจนิสยทีดทางานดวยความรับผิดชอบคํานึงถึงความปลอดภัยและสิงแวดลอม ่ ีิ ั ่ี ํ ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการและเทคนคการวายนา กติกาและการแขงขันวายน้า  ั ิ  ํ้ ํ 2. วายน้าเบืองตนทัวไปและการวายน้าประเภทตาง ๆ ํ ้ ่ ํ 3. วิเคราะห ทดสอบ ทดลองการชวยชีวตคนในน้าแบบตางๆ ิ ํคําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตทกษะเบองตนของการวายนา การวายน้ําประเภทตาง ๆ เทคนิคการวายน้า กติกาและ ึ ิ ัิ ั ้ื   ํ้ ํการแขงขนวายนา  ั  ํ้3101-2519 ศิลปะปองกันตัว 1 (2)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการและความสาคญของศลปะการปองกนตว ่ื  ี ั ํ ั ิ  ั ั 2. เพอใหสามารถใชศลปะการปองกนตวแบบตาง ๆ ในการปองกันตัว ่ื  ิ  ั ั  3. เพือใหมกจนิสยทีดในการสรางคุณธรรมและความมีนาใจเปนนักกีฬา ่ ีิ ั ่ี ํ้มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการและความสาคญของศลปะการปองกนตว  ั ํ ั ิ  ั ั 2. ใชศลปะการปองกันตัวแบบตาง ๆ ในการปองกันตัว ิคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับความเปนมา และหลักการของศิลปะการปองกันตัว วิธฝกศิลปะการปองตัว ั ่ ีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 793101-4501 ปฏิบตงานเทคนิคเครืองกลเรือพาณิชย 1 ั ิ ่ 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหสามารถปฏิบตงานเกียวกับเครืองสูบและระบบทอทางในเรือ ่ ัิ ่ ่ 2. เพือใหสามารถปฏิบตงานเกียวกับเครืองจักรชวยตาง ๆ ่ ั ิ ่ ่ 3. เพอใหมกจนสยทดในการทางานดวยความมวนย ความรับผิดชอบ ่ื  ี ิ ิ ั ่ี ี ํ  ีิ ัมาตรฐานรายวชา ิ 1. ใช บารงรกษา ตรวจซอมเครืองสูบและระบบทอทางในเรือ ํ ุ ั ่ 2. ใช บารงรกษา ตรวจซอมเครืองจักรชวยตาง ๆ ในเรือ ํ ุ ั ่คําอธิบายรายวิชา ปฏิบตงานในเรือพาณิชยเกียวกับงานเครืองสูบและระบบทอทางในเรือ เครืองจักรชวยตาง ๆ ัิ ่ ่ ่3101-4502 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 2 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหสามารถปฏิบตงานเกียวกับเครืองกลไฟฟาในเรือ ่ ัิ ่ ่ 2. เพือใหสามารถปฏิบตงานเกียวกับเครืองปรับอากาศและทําความเย็นในเรือ ่ ั ิ ่ ่ 3. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดานความปลอดภัย ่ ีิ ั ีมาตรฐานรายวชา ิ 1. ใช บารงรกษา ตรวจซอมเครืองกลไฟฟา การขนานไฟในเรือ ํ ุ ั ่ 2. ใช บารงรกษา ตรวจซอมเครืองปรับอากาศและทําความเย็นในเรือ ํ ุ ั ่คําอธิบายรายวิชา ปฏบตงานในเรอพาณชยเ กยวกบงานเครองกลไฟฟา การขนานไฟ เครื่องปรับอากาศและทําความเย็น ิ ัิ ื ิ ่ี ั ่ื ในเรือ3101-4503 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 3 4 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหสามารถใช บารงรกษา วิเคราะหการทํางานเครืองยนตขบเคลือนหลักของเรือ ่ ํ ุ ั ่ ั ่ 2. เพอใหมกจนสยทดในการทางานดวยความมวนย และความรอบคอบ ่ื  ี ิ ิ ั ี ี ํ  ีิ ัมาตรฐานรายวชาิ 1. ใช บารงรกษา เครืองยนตขบเคลือนหลักของเรือ ํ ุ ั ่ ั ่ 2. วิเคราะหแกไขขอขัดของเครืองยนตขบเคลือนหลักของเรือ ่ ั ่สาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 80คําอธิบายรายวิชา ปฏบตงานในเรอพาณชยเ กยวกบงานเครองยนตขบเคลอนหลกภายในเรอ ิ ัิ ื ิ ่ี ั ่ื  ั ่ื ั ื3101-4504 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 4 4 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการวางแผนซอมบํารุงงานเครืองกลเรือ ่ ี ่ 2. เพือใหมความเขาใจเกียวกับหลักการเตรียมเครืองงานการเลิกเครืองจักรใหญ ่ ี ่ ่ ่ 3. เพือใหสามารถวิเคราะห แกปญหาเครืองกลเรือ ่  ่ 4. เพือใหมกจนิสยทีดในการทํางานดวยความลับผิดชอบ และความปลอดภย ่ ีิ ั ่ี ัมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการวางแผนซอมบํารุงงานเครืองกลเรือ ่ 2. กาหนดการวางแผนซอมบารุงงานเครองกลเรือ การเตรยมเครองจกรใหญ ํ  ํ ่ื ี ่ื ั 3. วิเคราะหแกไขปญหางานเครืองกลเรือ ่คําอธิบายรายวิชา ปฏิบตงานในเรือพาณิชยเกียวกับการวางแผนซอมบํารุง วิเคราะหหางานเครืองกลเรือ การเตรียมเครื่อง ั ิ ่ ่และการจัดเครืองจักรใหญ ่3101-6001 โครงการ 4 (*) (Project)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหเ กดความตระหนกและมความคดรเิ รมการพฒนางานในสาขาวชาชพ ่ื ิ ั ี ิ ่ิ ั ิ ี 2. เพือใหสามารถปฏิบตการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาทีเ่ กิดจากการทํางาน ่ ั ิ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี งานและมจรยธรรมในงานอาชพ ี ิ ีมาตรฐานรายวชา ิ 1. วางแผนและนาเสนอโครงการ ํ 2. ออกแบบและสรางเครืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพทีเ่ กียวของ ่ ่ 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงานคําอธิบายรายวิชา ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอโครงการ ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเครืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพทีเ่ กียวของ ่ ่ใหเสร็จในเวลาที่กําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2546 ้ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จุดประสงค ผูทสาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุต  ี่ ํ ้สาหกรรม สาขาวชาเทคนคการผลต สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน และผูชวย ิ ิ ิวิศวกร มความรู ความสามารถ เจตคติ และประสบการณดานตาง ๆ ดงตอไปน้ี ี ั  1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร นําไปใชในการคนควา พฒนาตนเองและวชาชพเทคนคการผลตใหเ กดความเจรญกาวหนา ั ิ ี ิ ิ ิ ิ   2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่เกี่ยวกับ การบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญกาวหนา ทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเทคนิคการผลิต ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะหแกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน เทคนิคการผลิต 4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มความรบผดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคณธรรมจริยธรรม ี ั ิ  ุ และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ 5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือประกอบ อาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  • 82 มาตรฐานวชาชพ ิ ี 1. สือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ ่ 2. จดการระบบฐานขอมลในงานอาชพ ั  ู ี 3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วทยาศาสตร เทคโนโลยและกระบวนการแกปญหา  ิ ี   4. จดการ ควบคุมและพัฒนาคุณภาพงาน ั 5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค 6. อานแบบ เขยนแบบงานเทคนคการผลต  ี ิ ิ 7. จําแนกวัสดุและเทคนิควิธการผลิต ี 8. วดและตรวจสอบขนาดชนงานการผลต ั ิ้ ิสาขางานเครืองมือกล ่ 9. อานแบบ เขยนแบบชนสวนเครองกล  ี ิ้  ื่ 10. เลือกวัสดุและกระบวนการผลิตชินสวนเครืองกล ้ ่ 11. วางแผน และควบคมการผลตชนสวนเครองกล ุ ิ ิ้  ื่ 12. วัด ตรวจสอบและแกปญหาการผลตชนสวนเครองกล   ิ ิ้  ื่สาขางานอปกรณจบยด ุ ั ึ 9. อานแบบ เขยนแบบอปกรณจบยด  ี ุ ั ึ 10. เลือกวัสดุ และกระบวนการผลิตอุปกรณจบยึด ั 11. วางแผนและควบคุมการผลิตอุปกรณจบยึด ั 12. วัด ตรวจสอบและแกปญหาการผลิตอุปกรณจบยึด  ั 13. ประกอบ ติดตัง ทดสอบ วิเคราะหและแกปญหาชุดอุปกรณจบยึด ้  ัสาขางานแมพมพโลหะ  ิ  9. อานแบบ เขียนแบบแมพมพโลหะ  ิ 10. เลือกวัสดุและกระบวนการผลิตแมพมพโลหะ ิ 11. วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตแมพมพโลหะ ิ 12. วัด ตรวจสอบและแกปญหาการผลตแมพมพโลหะ   ิ  ิ  13. ประกอบ ติดตัง ทดสอบ วิเคราะหและแกปญหาชุดแมพมพโลหะ ้  ิหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 83สาขางานแมพมพพลาสตก  ิ  ิ 9. อานแบบ เขียนแบบแมพมพพลาสติก  ิ 10. เลอกวสดและกระบวนการผลตแมพมพพลาสตก ื ั ุ ิ  ิ  ิ 11. วางแผนและควบคมกระบวนการผลตแมพมพพลาสตก ุ ิ  ิ  ิ 12. วัด ตรวจสอบและแกปญหาการผลิตแมพมพพลาสติก  ิ 13. ประกอบ ติดตัง ทดสอบ วเิ คราะหและแกปญหาชดแมพมพพลาสตก ้    ุ  ิ  ิสาขางานเทคนคเครองจกรกลเกษตร ิ ่ื ั 9. อานแบบ เขียนแบบเครืองจักรกลเกษตร  ่ 10. ออกแบบเครืองจักรกลเกษตร ่ 11. วางแผนและควบคุมการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร 12. ประกอบ ติดตัง ทดสอบ วิเคราะหและแกปญหาเครื่องจักรกลเกษตร ้ สาขางานสิงแวดลอม ่ 9. บําบัดน้าเพือการบริโภคจากแหลงธรรมชาติทางกายภาพและทางเคมี ํ ่ 10. บาบดนาเสยและบารงรกษาระบบบาบดนาเสยจากอตสาหกรรม ํ ั ้ํ ี ํ ุ ั ํ ั ้ํ ี ุ 11. ควบคุมมลพิษทางอากาศ 12. ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 13. จัดการสารอันตรายและกากของเสียสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 84 โครงสราง  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 ้ ุ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกจกรรม   ิเสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 90 หนวยกิต ดงโครงสรางตอไปน้ี ั   1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13 หนวยกิต ) 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต ) 2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 14 หนวยกิต ) 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 22 หนวยกิต ) 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 20 หนวยกิต ) 2.4 โครงการ ( 4 หนวยกิต ) 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 5. กจกรรมเสรมหลกสตร 120 ชวโมง ิ ิ ั ู ่ั รวม ไมนอยกวา 90 หนวยกิต โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรอเทยบเทาใน ื ี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุงหรือ ชางกลโรงงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 85 รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ สําหรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวชาหรอสาขา ิ ืวิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอเทยบเทา จะตองเรยนรายวชาปรบพนฐานวชาชพตอไปน้ี ื ี   ี ิ ั ้ื ิ ี  รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3100-0001 งานเทคนคพนฐาน ิ ้ื 3 (5) 3100-0002 เขยนแบบเทคนค ี ิ 2 (4) 3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 3100-0004 วัสดุชาง 2 (2) 3100-0005 งานวัดละเอียด 2 (3) 3102-0001 ชินสวนเครืองกล ้ ่ 3 (3) 3102-0002 งานเครองมอกลเบองตน ่ื ื ้ื  3 (5) 3102-0003 งานเครืองมือกล ่ 3 (5) 3102-0004 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (3) รวม 22 (34)สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 861. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13 หนวยกิต ) รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3) 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 3000-1301 ชวตและวฒนธรรมไทย ีิ ั 1 (1) 3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2) 3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต ) รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4) 3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3) 3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 14 หนวยกิต ใหเ รยนรายวชา ลําดับที่ 1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ ี ิกลมเทคโนโลยคอมพวเตอร 3000-020X กลุมละ 1 รายวิชา ุ ี ิ รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3100-0101 กลศาสตรวศวกรรม 1 ิ 3 (3) 3100-0107 ความแขงแรงของวสดุ ็ ั 3 (3) 3100-0151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3) 3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3) 3000-020X กลมเทคโนโลยคอมพวเตอร ุ ี ิ 3 (4)หมายเหตุ รหัสวิชาที่มีอักษร X ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้
  • 87 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 22 หนวยกิต ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-8 และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3102-2001 งานกระบวนการเครื่องมือกล 3 (5) 3102-2002 โปรแกรม ซีเอ็นซี 2 (4) 3102-2003 งานเครืองมือกล ซีเอ็นซี ่ 2 (4) 3102-2004 เทคโนโลยี แคด-แคม 3 (5) 3100-0108 ชินสวนเครืองกล ้ ่ 3 (3) 3100-0112 วัสดุอตสาหกรรม ุ 2 (3) 3100-0117 มาตรวทยาวศวกรรม ิ ิ 2 (3) 3100-0118 การออกแบบเครองจกรกล่ื ั 3 (3) 3100-0115 กรรมวธีการผลิต ิ 2 (2) 3100-0154 การศึกษางาน 2 (2) รวม 24 (33) 2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา 20 หนวยกิต วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 6 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง   หรือเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใด ๆ จนครบหนวยกตทกาหนด  ิ ่ี ํ 1. วิชาชีพสาขางานเครื่องมือกล รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3102-2101 อานแบบและเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องกล 2 (3) 3102-2102 งานเครืองมือกล 1 ่ 3 (5) 3102-2103 งานเครืองมือกล 2 ่ 3 (5) 3102-2104 งานเครืองมือกล 3 ่ 3 (5) 3102-2105 งานเครืองมือกล 4 ่ 3 (5) 3102-2106 เทคโนโลยเี ครองมอกล ่ื ื 2 (3) 3102-2107 งานเครืองมือกลอัตโนมัติ ่ 3 (5) 3102-2108 งานกระบวนการเครื่องมือกลชั้นสูง 3 (5) 3102-2109 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิต  2 (4) 3102-2110 งานปรบฟตเครองกล ั  ่ื 3 (5) 3102-2111 การประมาณราคา 2 (2) 3102-2112 งานสรางเครองมอตด  ่ื ื ั 3 (5) 3102-2113 ระบบการผลตอตโนมติ ิ ั ั 3 (5) 3102-2114 งานอบชุบโลหะ 3 (5)สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 88 3102-4101 ปฏบตงานเทคนคเครองมอกล 1 ิ ั ิ ิ ่ื ื 5 (*) 3102-4102 ปฏบตงานเทคนคเครองมอกล 2 ิ ั ิ ิ ่ื ื 5 (*) 3102-4103 ปฏบตงานเทคนคเครองมอกล 3 ิ ั ิ ิ ่ื ื 5 (*) 3102-4104 ปฏบตงานเทคนคเครองมอกล 4 ิ ั ิ ิ ่ื ื 5 (*) 2. วิชาชีพสาขางานอุปกรณจับยึด รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3102-2201 อานแบบและเขียนแบบอุปกรณจับยึด 2 (3) 3102-2202 งานสรางอปกรณจบเจาะ  ุ ั 3 (5) 3102-2203 งานสรางอปกรณจบยดงานเครองมอกล  ุ ั ึ ่ื ื 3 (5) 3102-2204 งานสรางอปกรณจบยดงานประกอบ  ุ ั ึ 3 (5) 3102-2205 งานสรางอุปกรณจบยึดงานตรวจสอบ ั 3 (5) 3102-2206 การออกแบบอปกรณจบยด ุ ั ึ 2 (3) 3102-2107 งานเครืองมือกลอัตโนมัติ ่ 3 (5) 3102-2109 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิต  2 (4) 3102-4201 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด 1 5 (*) 3102-4202 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด 2 5 (*) 3102-4203 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด 3 5 (*) 3102-4204 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด 4 5 (*) 3. วิชาชีพสาขางานแมพิมพโลหะ รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3102-2301 อานแบบและเขียนแบบแมพิมพโลหะ 2 (3) 3102-2302 งานสรางแมพิมพตัดและเจาะโลหะ 3 (5) 3102-2303 งานสรางแมพิมพพับและขึ้นรูปโลหะ 3 (5) 3102-2304 งานสรางแมพิมพผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ 3 (5) 3102-2305 งานสรางแมพมพแบบตอเนอง   ิ   ่ื 3 (5) 3102-2306 การออกแบบแมพิมพโลหะ 2 (3) 3102-2307 งานซอมและบํารุงรักษาแมพิมพโลหะ 3 (5) 3102-2308 เทคโนโลยีแมพิมพโลหะ 2 (3) 3102-2309 คอมพวเตอรชวยวเิ คราะหการผลตแมพมพโลหะ ิ    ิ  ิ  2 (4) 3102-4301 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ1 5 (*) 3102-4302 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ2 5 (*) 3102-4303 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ3 5 (*) 3102-4304 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ4 5 (*)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 89 4. วิชาชีพสาขางานแมพิมพพลาสติก รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3102-2401 อานแบบและเขียนแบบแมพิมพพลาสติก 2 (3) 3102-2402 งานสรางชิ้นสวนแมพิมพฉีดพลาสติก 3 (5) 3102-2403 งานสรางแมพิมพฉีดพลาสติกแบบสองแผน 3 (5) 3102-2404 งานสรางแมพิมพฉีดพลาสติกแบบแยกดานขาง 3 (5) 3102-2405 งานสรางแมพิมพฉีดพลาสติกแบบสามแผน 3 (5) 3102-2406 งานซอมและบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก 3 (5) 3102-2407 การออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติก 2 (3) 3102-2408 เทคโนโลยีพลาสติก 2 (3) 3102-2409 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก 2 (4) 3102-2410 งานสรางแมพิมพเปาพลาสติก 3 (5) 3102-2411 งานสรางแมพิมพอัดพลาสติก 3 (5) 3102-2412 งานสรางแมพิมพกดอัดขึ้นรูปพลาสติก 3 (5) 3102-2413 งานสรางแมพิมพขึ้นรูปพลาสติกแผน 3 (5) 3102-2414 งานสรางแมพิมพขึ้นรูปยาง 3 (5) 3102-4401 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก 1 5 (*) 3102-4402 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก 2 5 (*) 3102-4403 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก 3 5 (*) 3102-4404 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก 4 5 (*) 5. วิชาชีพสาขางานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3102-2501 การอานแบบ เขยนแบบเครองจกรกลเกษตร  ี ่ื ั 2 (3) 3102-2502 งานประกอบชนสวนเครองจกรกลเกษตร ้ิ  ่ื ั 3 (5) 3102-2503 งานออกแบบเครองจกรกลงานพช ่ื ั ื 2 (3) 3102-2504 งานผลิตเครื่องจักรกลงานพืช 3 (5) 3102-2505 งานออกแบบเครองจกรกลสตวนา ่ื ั ั  ํ้ 2 (3) 3102-2506 งานผลตเครองจกรกลสตวนา ิ ่ื ั ั  ํ้ 3 (5) 3102-2507 งานออกแบบเครองจกรกลสตวปก ่ื ั ั   2 (3) 3102-2508 งานผลตเครองจกรกลสตวปก ิ ่ื ั ั   3 (5) 3102-2509 งานออกแบบเครองจกรกลปศสตว่ื ั ุ ั 2 (3) 3102-2510 งานผลิตเครื่องจักรกลปศุสัตว 3 (5) 3102-2511 งานออกแบบเครืองจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร ่ 2 (3) 3102-2512 งานผลิตเครืองจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร ่ 3 (5)สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 90 3102-4501 ปฏบตงานเทคนคเครองจกรกลเกษตร 1 ิ ั ิ ิ ่ื ั 5 (*) 3102-4502 ปฏบตงานเทคนคเครองจกรกลเกษตร 2 ิ ั ิ ิ ่ื ั 5 (*) 3102-4503 ปฏบตงานเทคนคเครองจกรกลเกษตร 3 ิ ั ิ ิ ่ื ั 5 (*) 3102-4504 ปฏบตงานเทคนคเครองจกรกลเกษตร 4 ิ ั ิ ิ ่ื ั 5 (*) 6. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3100-0221 เคมสงแวดลอมเบองตน ี ่ิ  ้ื  2 (3) 3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน 3 (3) 3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5) 3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3) 3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 2 (3) 3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย 2 (4) 3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3) สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วเิ คราะหจด ุประสงครายวิชา มาตรฐานรายวชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ิชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 2.4 โครงการ 4 หนวยกิต รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3102-6001 โครงการ 4 (*)3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชา4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน  5. กจกรรมเสรมหลกสตร 120 ชวโมง ิ ิ ั ู ่ั ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ชวโมง รวมไมนอยกวา 120 ชวโมง ่ั ่ัหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 91 จุดประสงค มาตรฐานและคําอธบายรายวชา ิ ิ3102-0001 ชินสวนเครืองกล ้ ่ 3 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการเลือกใชงานชินสวนเครืองจักรกล ่ ี ้ ่ 2. เพือใหสามารถเลือกชนิด ลักษณะ ขนาดชินสวนเครืองจักรกลมาใชหรือทดแทนของเดิม ่ ้ ่ 3. เพือใหสามารถถอดประกอบชินสวนเครืองจักรกล และการบํารุงรักษา ่ ้ ่ 4. เพือใหมกจนิสยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบและปลอดภัย ่ ีิ ัมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการเลือกใชงานชินสวนเครืองจักรกล ้ ่ 2. เลอกชนด ลักษณะ ขนาดชินสวนเครืองจักรกลมาใชหรือทดแทนของเดิม ื ิ ้ ่ 3. ตรวจสอบ บารงรกษา ถอดประกอบชนสวนเครองจกรกล ํ ุ ั ้ิ  ่ื ัคําอธิบายรายวิชา ศึกษาเกียวกับระบบงานสวม ชินสวนทีใชสงกําลังเครืองจักรกล โบลทและนัต เพลา ลิม รองเลือน ตลับลูกปน ่ ้ ่  ่ ่ ่เฟอง สายพานและ พลเลย (Pulley) คลัช คัปปลิง เบรก การถอดประกอบ และการบํารุงรักษา ู3102-0002 งานเครืองมือกลเบืองตน ่ ้ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางาน การใชงานและการบํารุงรักษาเครืองมือกลพืนฐาน ่ ี ่ ้ 2. เพอใหสามารถลบคมตด กลง กัด ไส เจาะ ่ื  ั ั ึ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต ละเอยดรอบคอบและปลอดภย ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ี ัมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงานและการบํารุงรักษาเครืองมือกลพืนฐาน ่ ้ 2. ลับคมตัดมีดกลึง ดอกสวาน มดไสใหถกตองตามมาตรฐาน ี ู  3. ปรบตงประกอบอปกรณชวย เลือกความเร็วรอบ ความเร็วตัดไดเหมาะสมกับงาน ั ้ั ุ   4. กลง ไส กัด เจาะ ขึนรูปชินงานตามแบบทีกาหนด ึ ้ ้ ่ํคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับอุปกรณประกอบของเครืองกลึง เครืองกัด เครืองไส เครืองเจาะ งานลับมีด ั ่ ่ ่ ่ ่กลง ลบดอกสวาน งานกลงปาดหนา กลงปอกผว กลงตกบา งานควานรู งานเจาะรู งานรีมเมอร งานกดราบ ึ ั  ึ  ึ ิ ึ  ังานกัดบาฉาก งานกดรอง งานไสราบ งานไสรองฉาก งานไสมม งานวัด ตรวจสอบชินงาน งานบารงรกษา ั   ุ ้ ํ ุ ัเครืองมือเครืองจักร ่ ่สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 923102-0003 งานเครืองมือกล ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการสรางชนสวนเครองกลมาตรฐาน ่ื  ี ั  ้ิ  ่ื 2. เพื่อใหสามารถจําแนกมาตรฐานเกลียว มาตรฐานเรียว เฟองตรง 3. เพอใหสามารถกลงเกลยว กลงเรยว กดแบงสวน เจียระไนราบ เจยระไนทรงกระบอก ่ื  ึ ี ึ ี ั   ี 4. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต ละเอียดรอบคอบ และปลอดภัย ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ีมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการสรางชนสวนเครองกลมาตรฐาน  ั  ้ิ  ่ื 2. จําแนกมาตรฐานเกลียว มาตรฐานเรียว เฟองตรง 3. จัดเตรียมเครืองมืออุปกรณและกลึงเกลียว กลงเรยว กดแบงสวน เจียระไนราบ เจียระไนทรง ่ ึ ี ั   กระบอกคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตงานเกียวกับอุปกรณประกอบเครืองเจียระไนราบ เจยระไนกลม มาตรฐานเกลียว ั ิ ่ ่ ีมาตรฐานเรียว อุปกรณประกอบพิเศษ (Attachment) ในงานกลึง กัด ไสและเจียระไน งานกลึงเกลียว กลงเรยว ึ ีกัดเฟองตรง เจียระไนราบ เจยระไนกลม การวดตรวจสอบชนงานและการบารงรกษาเครองมอกล ี ั ้ิ ํ ุ ั ่ื ื3102-0004 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบเครืองกล ่ ี  ่ 2. เพือใหสามารถเขียนแบบแยกชิน ภาพประกอบชินสวนเครืองกล การกําหนดขนาด สัญลักษณ การ ่ ้ ้ ่ จัดทําตารางรายการวัสดุ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต ละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงสิงแวดลอม ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบเครืองกล  ่ 2. ตดตงตรวจสอบและทดสอบเครองคอมพวเตอร การทํางานของโปรแกรมเขียนแบบ ิ ้ั ่ื ิ 3. เขียนแบบชินสวนเครืองกล 2 มิติ โดยใชคอมพิวเตอรชวย ้ ่  4. เขียนแบบชินสวนเครืองกล 3 มิติ โดยใชคอมพิวเตอรชวย ้ ่ คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรชวย ั ่  การติดตังเครืองมืออุปกรณ ้ ่คอมพิวเตอร การใชโปรแกรมในการเขียนชิ้นสวนเครื่องจักรกล 2 มิติ การใหขนาด ตัวอักษร สัญลักษณ ตารางรายการวัสดุ การเขียนภาพ 3 มิติ การประกอบ การแยกชิ้นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 933102-2001 งานกระบวนการเครืองมือกล ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการ วิธการผลิต ผลตภณฑโดยใชเ ครองจกรกล ่ื  ี ั ี ิ ั  ่ื ั 2. เพอใหสามารถปฏบตการและควบคมกระบวนการผลต ผลิตภัณฑโลหะโดยเครืองจักรกล ่ื  ิ ัิ ุ ิ ่ 3. เพือใหมกจนิสยทีตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความปลอดภยมคณธรรมในการปฏบตงานรวม ่ ีิ ั ่ ั ีุ ิ ัิ  กับเพือนรวมงาน ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการ วิธการผลิต ผลตภณฑโดยใชเ ครองจกรกล  ั ี ิ ั  ่ื ั 2. วางแผนการ กําหนดลําดับขันการขึนรูปผลิตภัณฑดวยเครืองจักรกล จากแบบงาน กําหนดวิธการ ้ ้  ่ ี และเครองมอตรวจสอบทใชในกระบวนการ ่ื ื ่ี  3. ผลิตและควบคุมกระบวนการผลิต ผลตภณฑโลหะโดยใชเ ครองจกรกลิ ั  ่ื ั 4. ตรวจสอบคณภาพผลตภณฑดวยเครองมอวดและตรวจสอบและตรวจสอบระบบการผลต ุ ิ ั  ่ื ื ั ิคําอธิบายรายวิชา ปฏบตการวางแผนการ กําหนดลําดับขันผลิต และผลิตชินสวนเครืองมือกล ลูกเบียว สกรู เฟอง ราง ิ ัิ ้ ้ ่ ้เลือนตามแบบกําหนด โดยใชเครืองมือกลและเครืองมือ (Tools) ทเ่ี หมาะสมกบลกษณะงาน การตรวจสอบชิน ่ ่ ่ ั ั ้สวนเครืองกลใหไดตามแบบกําหนด ่3102-2002 โปรแกรม ซีเอ็นซี 2 (4)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการเขียนโปรแกรม เอ็นซี ทีใชควบคุมเครือง ซีเอ็นซี ่ื  ี ั ่ ่ 2. เพือใหสามารถเขียนโปรแกรมใชกบชุดซิมมิวเลชันในลักษณะงานกลึง งานกัด ่ ั ่ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต ละเอียดรอบคอบ และปลอดภัย มีความ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ตระหนักถึงคุณภาพของงานมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการของมาตรฐานโปรแกรม ISO และ EIA  ั 2. เขาใจความหมายของคําสั่ง จีโคด และ เอมโคดพนฐาน ็  ้ื 3. เขียนโปรแกรมและจําลองการทํางานดวยโปรแกรมคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตงานเกียวกับองคประกอบและการทํางานเครืองมือกล ซีเอ็นซี การกําหนดแนวแกน ัิ ่ ่(Axis) ระบบโคออดิเนทแบบ 2 แกน 3 แกน การกําหนดขนาด เอ็นซี การกําหนดจุดศูนยของเครือง (Zero of ่machine) จุดอางอิง (Reference Point) การควบคุมในระบบ ซีเอ็นซี องคประกอบโปรแกรม เอ็นซี ในรปแบบ  ูบลอก (Block) การเขยนโปรแกรมการเคลอนทจากจดไปจด (Point to Point) เสนตรง (Liner-Interpolation) ็ ี ่ื ่ี ุ ุสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 94เสนโคง (Circular Interpolation) การชดเชยรัศมีมีดตัด การเตรียมแผนปฏิบตงานการเขียนโปรแกรม เอ็นซี กับ ั ิงานกลง การเขียนโปรแกรม เอ็นซี กบงานกด การเลอกใชเ ครองมอตด(Cutting tools) เขียนโปรแกรม เอ็นซี ึ ั ั ื ่ื ื ักับชุดซิมมิวเลชัน (Simulation) บนจอภาพการเขียนโปรแกรม เอนซงานกลง เขียนโปรแกรม เอ็นซี กบงานกด ่ ็ ี ึ ั ัตรวจสอบและแกไขโปรแกรม 3102-2003 งานเครืองมือกล ซีเอ็นซี ่ 2 (4)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการทางานเครองกลง ซีเอ็นซี เครืองกัด ซีเอ็นซี การใชและบํารุงรักษา ่ื  ี ั ํ ่ื ึ ่ เครืองมือ เครองจกรและอปกรณ ่ ่ื ั ุ 2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการเขียนโปรแกรมการทํางาน บนเครองกลง ซีเอ็นซี เครืองกัด เลอกใช ่ื ึ ่ ื เครองมอตด (Cutting tools) ทดลองงานกลึง ทดลองงานกดกบเครองจกร ซีเอ็นซี ่ื ื ั ั ั ่ื ั 3. เพือใหมนสยในการทํางานดวยความประณีต ละเอยด รอบคอบ และปลอดภัยมีความตระหนัก ่ ี ิ ั ี ถึงคุณภาพของงานมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการเขียนคําสังพืนฐาน ของ จีโคด และ เอ็มโคด ่ ้ 2. เขยนโปรแกรมกลงและกดงาน จําลองการทํางานของโปรแกรมทีเ่ ขียน ี ึ ั 3. ผลิตชินงานโลหะโดยใชเครือง CNC Lathe และ CNC Milling ้ ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตงานเกียวกับหลักการทํางานของเครืองมือกลทีควบคุมดวยระบบ ซีเอ็นซี (CNC ัิ ่ ่ ่Machine Tools) ระบบการเคลือนทีตามแนวแกน (Axis) ระบบโคออดเิ นท การกําหนดจุดศูนยของเครือง ่ ่ ่(Zero of machine) จุดศูนยของชินงาน (Zero of work) จุดอางอิง (Reference Point) เครองมอตด (Cutting ้ ่ื ื ัTools) ระบบการวัด (Measuring) ระบบการควบคุมการเคลือนที่ องคประกอบของการทํางานกลึงและงานกัด ่การสรางโปรแกรม (NC Program) เขียนโปรแกรม งานโปรแกรมกบชดซมมวเลชน (Simulation) บนเครือง ั ุ ิ ิ ่ั ่จักรและการแกไข การเลอกใชเ ครองมอตด (Cutting Tools) จัดเตรียมเครืองมือ อุปกรณและหองทดลองงาน ื ่ื ื ั ่กลง ทดลองงานกด โดยใชการควบคุมดวยมือ (Manual) ทดลองงานกลึง ทดลองงานกด แบบอตโนมติ ึ ั ั ั ั3102-2004 เทคโนโลยี แคด - แคม 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจเกยวหลกการใชโปรแกรม แคด–แคม ่ื  ี  ่ี ั  2. เพือใหสามารถใชโปรแกรม แคด–แคม สําหรับงาน 2 มิติ และ 3 มตในสวนของ Solid Modeling ่ ิิ  3. เพอใหมความละเอยดรอบคอบ ตรงตอเวลา และความเปนระเบียบในการทํางาน ่ื  ี ี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 95มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการทํางานของโปรแกรม แคด–แคม 2. ใชโปรแกรม แคด–แคม 2 มิติ และ 3 มิติ Solid Modeling ทํา Drawing ทํา Assembly Generated NC โปรแกรมสําหรับงานกัดและงานกลึงคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการใชงาน ชนิดและโครงสรางของโปรแกรม CAD – CAM ใช ั ่โปรแกรม CAD – CAM 2 มิติ และ 3 มิติ สราง Solid Modeling ดวยคําสังพืนฐาน การแกไข การทํา Drawing ่ ้ทําภาพประกอบ (Assembly) ทํารายการวัสดุ (Bill of Material ) ทําภาพฉาย ภาพชวย ภาพรายละเอียดเฉพาะตําแหนง การพิมพภาพ ทําโปรแกรม NC งานกัด 2 มิติ 3 มิติ เชน คําสั่ง Contour Drill Pocketing Facing NCงานกลง Rough Cut Finishing Drilling Boring Facing Threading ตรวจสอบโปรแกรม NC ดวยโปรแกรม ึNC Verify3102-2101 อานแบบและเขียนแบบชินสวนเครืองกล ้ ่ 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการอานแบบและเขียนแบบชินสวนเครืองกล ่ ี ้ ่ 2. เพือใหมความสามารถแยกชินสวนจากแบบภาพประกอบ นํามาเขียนแบบแยกชิ้นและ แบบ ่ ี ้ สังงาน ่ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต ละเอียดรอบคอบ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ีมาตรฐานวิชา 1. เขาใจหลักการอานแบบและเขียนแบบชินสวนเครืองกล ้ ่ 2. เขียนแบบภาพประกอบ แบบแยกชนและแบบสงงานชนสวนเครองกล ้ิ ่ั ้ิ  ่ื 3. เลอกใชชนสวนมาตรฐานชนสวนเครองกลจากตารางมาตรฐาน ื  ้ิ  ้ิ  ่ืคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตงานเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชินจากภาพประกอบ เขยนแบบสงงาน การกาหนด ั ิ ้ ี ่ั ํตารางวัสดุ การใหขนาดและกําหนดพิกดขนาด พิกดรูปทรงและผิวสําเร็จ การเลือกชินสวนมาตรฐาน ชินสวนเครือง ั ั ้ ้ ่กล ตลับลูกปน สกรู Dowel pin แหวนลอก ็3102-2102 งานเครองกล 1 ่ื 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการใชเครืองมือกลและเครืองมือในการสรางชินสวนเครืองกล ่ ี ่ ่ ้ ่ 2. เพือใหสามารถปฏิบตการสรางชินสวนเครืองกลไดตามมาตรฐาน ่ ั ิ ้ ่ 3. เพือใหสามารถตรวจสอบชินสวนทีสรางขึนไดตามมาตรฐานสากล ่ ้ ่ ้สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 96 4. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบ ปลอดภัยโดยตระหนักถึงคุณภาพงาน ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ีมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการทํางานและการปรับตังเครืองมือกลในการผลิต ้ ่ 2. อานแบบและเลือกใชเครืองมือกลไดเหมาะสมกับลักษณะงาน ่ 3. ปรับตัง ควบคุมเครืองมือกลทีใชในการผลิตชินสวนเครืองกล ้ ่ ่ ้ ่ 4. ตรวจสอบชนสวนเครองกลดวยเครองมอวดมาตรฐาน ้ิ  ่ื  ่ื ื ัคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการสรางชินสวนของเครืองกล ลูกเบียว เฟอง สกรู รางเลือนตามแบบ ที่ ั ่ ้ ่ ้ ่กําหนด โดยเนนใหใชเครืองมือกลและเครืองมือ (Hand tool) ทีเ่ หมาะสมตามลักษณะงาน วัดและตรวจสอบ ่ ่พรอมทงปรบแตงใหไดตามแบบและมาตรฐานทกาหนด  ้ั ั    ่ี ํ3102-2103 งานเครองกล 2 ่ื 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหเ ขาใจหลกการใชเ ครองมอกล เครืองมือเฉพาะอยางในการสรางชินสวนเครืองกล ่ื  ั ่ื ื ่ ้ ่ 2. เพือใหสามารถสรางชินสวนเครืองกลทีซบซอนและตรวจสอบใหไดตามมาตรฐานกําหนด ่ ้ ่ ่ ั 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณตรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพงาน ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ีมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการ วิธการใชเครืองมือกลและเครืองมือเฉพาะอยางสรางชินสวนเครืองกล  ั ี ่ ่ ้ ่ 2. สราง ปรับแตง แกไข วเิ คราะหขนตอนการสรางชนสวนเครองกลทซบซอนไดตามแบบกาหนด  ้ั  ้ิ  ่ื ่ี ั   ํ 3. ตรวจสอบชินสวนเครืองมือกลไดดวยเครืองมือวัดตามมาตรฐาน ้ ่  ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับการสรางชินสวนเครืองมือกล ดวยการเลือกใชเครืองมือกลและอุปกรณชวย ั ่ ้ ่ ่ งาน (Attachment) ตามความเหมาะสมตามลักษณะงานโดยเนนการสรางชินสวน เฟองตางๆ เพลาสงกาลง ้    ํ ัเพลาเรียวมาตรฐาน เกลียวแบบพิเศษ เกลียวหลายปาก เกลียวสงกําลัง วัดและตรวจสอบชินสวนทีสราง ดวย ้ ่เครืองมือวัดละเอียดทีไดมาตรฐาน ประกอบและปรับแตงชินสวน ศึกษาและวิเคราะหงานทีทาเมือเกิดปญหา ่ ่ ้ ่ ํ ่พรอมทังบํารุงรักษาเครืองมือและอุปกรณ และจัดทําชินสวนเครืองมือกลทีชารุดเพือทดแทน ้ ่ ้ ่ ่ ํ ่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 973102-2104 งานเครองกล 3 ่ื 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขใจหลกการ วธการและเทคนคการใชเ ครองมอกลสรางชนสวนเครองกลและการ ่ื  ี ั ิี ิ ่ื ื  ้ิ  ่ื ประกอบเปนชด  ุ 2. เพือใหสามารถใชเครืองมือกลในการสรางชินสวนเครืองกลและการประกอบเปนชุดไดตาม ่ ่ ้ ่ มาตรฐาน และตรวจสอบใหไดตามมาตรฐานทีกาหนด ่ํ 3. เพือใหมกจนิสยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน ่ ีิ ั สรุปและการรายงานผลมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลก วธการและเทคนคการใชเ ครองมอกลในการสรางและประกอบชนสวนเครองกล  ั ิี ิ ่ื ื  ้ิ  ่ื 2. ใชเครืองมือกลสรางและประกอบชินสวนเครืองกลไดตามมาตรฐานทีกาหนด ่ ้ ่ ่ํ 3. ตรวจสอบชินสวนทีสราง ดวยเครืองมือวัดตามมาตรฐานทีกาหนด ้ ่ ่ ่ํคําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบการสรางชนสวนเครองกล ึ ิ ั ่ี ั  ้ิ  ่ื โดยเลอกใชเ ครองมอกลตามความเหมาะสม ื ่ื ืเลอกอปกรณชวยงานชนดพเิ ศษตามลกษณะงานทสรางโดยเนนชนสวนเครองกลทเ่ี ปนชด ื ุ   ิ ั ่ี   ้ิ  ่ื  ุ ระบบสงกําลังระบบปอนอัตโนมัติ แขนสงกาลง (Link) ระบบเบรคคลัช วดและตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ใหไดตาม  ํ ั ัแบบทีกาหนด ปรบแตงแกไขชดอปกรณเ ครองมอกลตามมาตรฐาน สรุปเขียนใบประกอบการทํางาน ่ํ ั   ุ ุ ่ื ื2102-2105 งานเครองกล 4 ่ื 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการวเิ คราะหแบบ และวางแผนการสรางงานตามแบบ ่ื  ี ั  2. เพอใหสามารถการวางแผนการสรางชนสวน การตรวจสอบตามมาตรฐาน ่ื   ้ิ  3. เพื่อใหสามารถสราง ประกอบ ตรวจสอบและแกไขชนสวนเครองกลใหไดมาตรฐาน  ้ิ  ่ื   4. เพือใหมกจนิสยในการทํางานดวยความอุตสาหะ รอบคอบและปลอดภัย โดยคํานึงถึงคุณภาพ ่ ีิ ั ของผลงาน สรุปและเขียนรายงานการทํางานมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการวิเคราะหและวางแผนการทํางานตามแบบกําหนดได 2. วางแผนการสรางชิ้นสวน การตรวจสอบตามมาตรฐาน 3. สรางชนสวนและประกอบชนสวนตรวจสอบและแกไขทดลอง  ้ิ  ้ิ   4. จดทาคมอการใชงานชนสวนเครองกลทผลต ั ํ ู ื  ้ิ  ่ื ่ี ิสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 98คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับการอานแบบ การวิเคราะหแบบ การวางแผนการสรางโดยเนนการจดเปน ั ่  ั กลุมในการสรางชินสวนใหไดแผนงานทีกาหนดไว ตลอดจนการตรวจวัด ประกอบ ปรับแตง แกไข ทดลอง  ้ ่ํตรวจสอบใหไดมาตรฐานตามแบบ จดทาคมอการใชงานโดยบอกหนาทรายละเอยดและการบารงรกษา   ั ํ ู ื   ่ี ี ํ ุ ั3102-2106 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหเขาใจหลักการทํางาน โครงสรางและสมรรถนะของเครืองมือกลชนิดตางๆ ่ ่ 2. เพือใหเขาใจหลักการหาแรงปฏิกรยาในการขึนรูป แปรรูปโลหะดวยการตัดเฉือน (Metal ่ ิิ ้ Cutting) 3. เพอใหสามารถเลอกใชเ ครองมอกลและเครองมอตดไดเ หมาะสม ่ื  ื ่ื ื ่ื ื ั 4. เพือใหมกจนิสยในการทํางานตรงตอเวลา ประหยัดและปลอดภัย ่ ีิ ัมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการทางานของเครองมอกล  ั ํ ่ื ื 2. คานวณหาแรงตางๆ จากการตด เฉือน ขึนรูปดวยเครืองมือกล ํ  ั ้ ่ 3. วเิ คราะหความเหมาะสมในการตด เฉือน ขนรปของเครองมอกล  ั ้ึ ู ่ื ื 4. เลอกใชวธการผลตและเครองมอตดไดเ หมาะสม ื ิี ิ ่ื ื ัคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและทดลองเกียวกับหลักการทํางานและโครงสรางของเครืองมือกลตางๆ เครืองกลึง เครืองกัด ่ ่ ่ ่เครื่องเจียระไน เครืองเจาะ หลักการตัดเฉือนโลหะ Metal Cutting คํานวณแรงตางๆ ในการตัดเฉือนการ ่วิเคราะห การตัดเฉือนจากเศษทีเ่ กิดขึนจากการตัดเฉือน ้3102-2107 งานเครองมอกลอตโนมติ ่ื ื ั ั 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการทางานของ เครองมอกล CNC ่ื  ี ั ํ ่ื ื 2. เพือใหสามารถใชเครือง CNC LATHE และ CNC MILLINGผลิตชินสวนเครืองกล ่ ่ ้ ่ 3. เพอใหสามารถเขยนโปรแกรม ปอนและแกไขโปรแกรม ่ื  ี 4. มความละเอยดรอบคอบตระหนกถงความปลอดภย ในการทํางาน ี ี ั ึ ัมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจโครงสรางและหลกการทางานของ CNC   ั ํ 2. เขียนและปอนโปรแกรม ตามแบบสังงาน ่ 3. วิเคราะหโปรแกรมและแกไขใหเหมาะสมกับการผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 99 4. ใชเครื่อง CNC กลึงและกัด ในการผลตชนงาน ิ ้ิคําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบโครงสรางของเครอง CNC หลักการทํางาน การขับเคลือน การควบคม สวน ึ ิ ั ่ี ั  ่ื ่ ุประกอบทางกลและทางไฟฟา คําสั่ง G และ Mโคดพื้นฐานและชุดคําสั่ง การเจาะ การทําเกลียว การควานการเขียน Macro โปรแกรมการเชอมตอระหวาง Controler กับคอมพิวเตอร ชนิดของ Tool และการเลือกใช ่ื  งาน Mode ตางๆ ของ Control การ Setup ศูนยงาน ศูนยโปรแกรม เขียนโปรแกรมงานกลึงและงานกัด การทดลองกลงและกดงาน การแกปรบโปรแกรมใหเ หมาะสมกบการผลต (Optimization) การเลอกใช Cutting ึ ั  ั ั ิ ืcondition3102-2108 งานกระบวนการเครองมอกลชนสง ่ื ื ้ั ู 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการ วิธการเลือกใชเครืองมือกลในการสรางชินสวนเครืองกล การวัด ่ื  ี ั ี ่ ้ ่ และตรวจสอบ 2. เพือใหสามารถสรางชินสวนเครืองกล เพลา ลูกเบียว เรียวมาตรฐาน เกลียวหลายปาก ประกอบ ่ ้ ่ ้ และปรับแตชนสวนเครืองจักรกล ้ิ ่ 3. เพือใหมกจนิสยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ ตระหนกถงความปลอดภัย มี ่ ีิ ั ั ึ ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวมมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการวิธการและเทคนิคการใชเครืองมือกลในการสรางชินสวนเครืองกล ี ่ ้ ่ 2. วางแผนการผลตกาหนดลาดบขนการผลตชนสวนเครองกล ิ ํ ํ ั ้ั ิ ้ิ  ่ื 3. สรางชินสวนเครืองกล เพลาสงกาลง เกลียว ลูกเบียว เรียวมาตรฐาน จากแบบ ้ ่  ํ ั ้ 4. ปรบปรงคณสมบตของชนสวนเครองกลดวยความรอน ั ุ ุ ัิ ้ิ  ่ื   5. ประกอบและปรับแตงชินสวนเครืองกล ้ ่คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบงานการสรางชนสวนเครองกลดวยเครองมอกลและอปกรณชวยงาน ึ ิ ั ่ี ั  ้ิ  ่ื  ่ื ื ุ  (Attachment) ตามลกษณะงานโดยเนนการสรางชนสวนเครองกลเพลาสงกาลง รองสไปน (Spline) เกลียว ั   ้ิ  ่ื  ํ ั หลายปาก ลูกเบียว เรียวมาตรฐาน การอบชบโลหะ ทําการวัดและตรวจสอบขนาดดวยเครืองมือวัดละเอียด การ ้ ุ ่ประกอบและปรับแตงชินสวน สรางชนสวนเพอทดแทนชนสวนเครองมอกลทชารด ้  ้ิ  ่ื ้ิ  ่ื ื ่ี ํ ุสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 1003102-2109 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิต 2 (4)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการใชโปรแกรม CAD– CAM ชันสูง หลักการเขียน Surface Modeling ่ ี ้ 2. เพอใหสามารถใชโปรแกรมวเิ คราะหความแขงแรงของวสดุ (FEA) ่ื    ็ ั 3. เพือใหมความสะเอียดรอบคอบในการทํางาน ่ ีมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการใชคําสังเพือเขียน Surface Model ่ ่ 2. เขียนภาพ 3 มิติ ในลกษณะ Surface Model ั 3. Generate โปรแกรม NC จาก Surface 4. สรางและแกไข Post Processor 5. ใชโปรแกรมวิเคราะหการขึนรูปโลหะหรือพลาสติก ้ 6. ใชโปรแกรมวิเคราะหความแข็งแรงของชินงาน ้คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบโครงสราง หลกการทางานของ CAD แบบ Surface Modeling การเขียน ึ ิ ั ่ี ั  ั ํSurface Modeling และ Solid Modeling การสรางและแกไขภาพ การ Generate File NC จาก Surface การทําRough Cut, Semi Cut, Finishing, Pencil Milling, Restmaterial การจําลองการทํางานของงานกลึง งานกัด การออกแบบแมพมพโดยการใชคาสังชวย Die Face หรอ Mold Design การใชโปรแกรมวิเคราะหการขึ้นรูปโลหะ ิ ํ ่ ืหรือขึนรูปพลาสติกการวิเคราะหความแข็งแรงวัสดุ 2 มิติ และ 3 มิติ ตัวอยางโปรแกรม Mechanical Desktop, ้UG, Pro Engineer, Inventor3102-2110 งานปรับฟตเครองกล  ่ื 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการปรับแตงโครงสรางสวนประกอบของเครืองมือกล ่ ี ่ 2. เพือใหสามารถปรับฟตชินสวนเครืองมือกล แกไขและสรางชินสวนใหมทดแทน ่ ้ ่ ้ 3. เพือใหมกจนิสยในการทํางานทีดมความเปนระเบียบ รอบคอบและปลอดภัย ่ ีิ ั ่ี ีมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลักการปรับแตงโครงสราง สวนประกอบของเครืองมือกลใหทางานอยางมีประสิทธิภาพ ่ ํ 2. จัดทําระบบและเอกสารควบคุมการบํารุงรักษาเครืองมือกล ่ 3. วิเคราะหสาเหตุขอเสียหาย วางแผน จัดขันการแกไขปรับปรุง ้ 4. ปรับฟตและสรางชินสวนทดแทนใหเครืองมือกลใหทางานอยางมีประสิทธิภาพ ้ ่ ํหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 101คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการซอมบํารุง ปรับแตงโครงสรางสวนประกอบของเครืองมือกล ถอด ั ่ ่ประกอบ ปรับฟตชินสวน การขูดปรับรางเลือน สรางชนสวนทดแทนชนสวนทสกหรอหรอเสยหาย วิเคราะห ้ ่  ้ิ  ้ิ  ่ี ึ ื ีสาเหตุของการเสียหาย และการแกไขทําเอกสารควบคุมการบํารุงรักษาตามระบบมาตรฐาน ISO3102-2111 การประมาณราคา 2 (2)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการในการแยกแบบชินงานการผลิตเพือการประมาณราคาวัตถุดบ ราคา ่ ี ้ ่ ิ ตนทน กําไร  ุ 2. เพือใหสามารถแยกแบบงาน จําแนกขันตอนการผลิต คํานวณเวลาการผลิตราคาตนทุนและกําไร ่ ้ 3. เพือใหมความละเอียดรอบคอบและทํางานอยางเปนระบบ ่ ีมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการประมาณงานผลต  ั ิ 2. วเิ คราะหขนตอนการผลต เวลาการผลิต วสดุ แรงงาน คาดําเนินการและกําไร  ้ั ิ ั 3. คํานวณราคาประมาณการในการผลิตและนําเสนอเพือประมูล ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการแยกแบบชิ้นงานการผลิต การคานวณ การประมาณราคาวัตถุดบ ํ ิการวเิ คราะหเ วลาตนทน กําไรในการผลิต การทําเอกสารการประมาณราคาการผลิต  ุ3102-2112 งานสรางเครองมอตด ่ื ื ั 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหเ ขาใจหลกการออกแบบและสรางเครองมอตดชนดพเิ ศษ ่ื  ั  ่ื ื ั ิ 2. เพือใหมความสามารถในการวางแผนและสรางเครืองมือตัดชนิดพิเศษ ่ ี ่ 3. เพือใหตระหนักถึงการทํางานอยางปลอดภัย ความประณีตความเปนระเบียบ การตรงตอเวลา ่มาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลกการออกแบบและสรางเครองมอตดชนดพเิ ศษ  ั  ่ื ื ั ิ 2. ออกแบบเครืองมือตัดชนิดพิเศษ ่ 3. สรางเครืองมือตัดชนิดพิเศษ ่ 4. ตรวจวัดแกไขปรับปรุง เครองมอตดชนดพเิ ศษ ่ื ื ั ิสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 102คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการทํางาน รปแบบและมมตางๆ ของเครืองมือตัดชนิดพิเศษ การเลือก ั ่ ู ุ  ่ใชวสดุ การสรางเครืองมือตัดชนิดพิเศษ แบบคมตดเดยวและหลายคมตด การจับยึด Insert การเชื่อม Insert ั ่ ั ี ัการลับคมตัด การตรวจสอบขนาด การปรับปรุงคุณสมบัตโลหะดวยความรอน วิเคราะหและแกไขปรับปรุง ิเครองมอตด ่ื ื ั3102-2113 ระบบการผลตอตโนมติ ิ ั ั 3 (5) (CIM)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหเ ขาใจหลกการทางานของระบบการผลตอตโนมตโดยใชคอมพวเตอรควบคมแบบรวมจด ่ื  ั ํ ิ ั ัิ  ิ  ุ ุ ศนยกลาง (CIM) ู  2. เพอใหสามารถเขยนโปรแกรมควบคมเครอง CNC หุนยนต ระบบตรวจสอบ Vision เขียน ่ื  ี ุ ่ื  โปรแกรม PLC และ ใชโปรแกรม MMI เพือควบคุมรวมจุด ่ 3. เพอใหมกจนสยการทางานดวยความรอบคอบและปลอดภย ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ัมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการทํางานของระบบการผลิตและควบคุมอัตโนมัติ (CIM) 2. ออกแบบและจดลาดบขนตอนการทางานของอปกรณ ั ํ ั ้ั ํ ุ 3. เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานทังระบบ ้ 4. แกไขปรับปรุงโปรแกรมควบคุมคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวดับหลักการผลิตอัตโนมัติ อุปกรณประกอบ CNC, Sensor, PLC, หุนยนต,ระบบ ั ่ Vision;วางขันตอนการทํางาน การเขียน Flow diagram การเขียนโปรแกรมควบคุม CNC, หุนยนต Vision, ้ PLC และใชโปรแกรม MMI เพือรวมระบบวิเคราะหและแกไขโปรแกรมใหเหมาะสม ่3102-2114 งานอบชุบโลหะ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการของกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัตโลหะ ่ ี ิ 2. เพือใหสามารถปรับปรุงคุณสมบัตเิ หล็กกลา ชุบแข็ง อบออน อบปรับโครงสรางและตรวจสอบ ่  ความแข็ง 3. เพือใหมกจนิสยทีตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความปลอดภัยและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ่ ีิ ั ่ รวมกับผูอน ่ืหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 103มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการของกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัตโลหะ ิ 2. จัดเตรียมเครืองมือ องคประกอบและอบชุบโลหะชินงานโดยกระบวนการ Case –Hardening, ่ ้ Pack Carburizing ไดคณสมบตตามกาหนด ุ ัิ ํ 3. จัดเตรียมเครืองมือ องคประกอบและอบชบเหลกเครองมอ (Tool Steel) โดยใชกระบวนการอบ ่  ุ ็ ่ื ื ออน (Annealing) อบปรับโครงสราง (Normalizing) ไดคณสมบัตตามแบบกําหนด ุ ิ 4. ใชเ ครองมอตรวจสอบคณสมบตความแขงของชนงานแบบ Rockwell, Brinel, Shor, Vicker ่ื ื ุ ัิ ็ ้ิคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการอบชุบโลหะโดยวิธตางๆ การจําแนกมาตรฐานของเหล็กกลาสําหรับ ั ่ ีอบชุบ จําแนกโครงสรางของเหล็กกลาเมือถูกกระทําดวยกระบวนการทางความรอนและการเปลียนแปลงไป ่ ่เนองจากเวลาและอณหภมิ เครืองมือและอุปกรณในการอบชุบและตรวจสอบความแข็งโลหะ การเลือก ่ื ุ ู ่กระบวนการอบชุบทีเ่ หมาะสมกับชนิดของเหล็กกลา การแกปญหาทีเ่ กิดขึนกับการอบชุบโลหะ  ้3102-4101 ปฏิบตงานเทคนิคเครืองมือกล 1 ั ิ ่ 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการ ขันตอนการผลิตชินสวนเครืองมือกลชนิดความเทียงตรงสูง ่ื  ี ั ้ ้ ่ ่ 2. เพอใหสามารถสรางและตรวจสอบชนสวนเครองมอกลชนดความเทยงตรงสง ่ื   ้ิ  ่ื ื ิ ่ี ู 3. เพือใหสามารถทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ ่ 4. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนกถงสงแวดลอม ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ั ึ ่ิ มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการ ขันตอนการผลิตชินสวนเครืองมือกลชนิดความเทียงตรงสูง  ั ้ ้ ่ ่ 2. สรางชนสวนเครองมอกลชนดความเทยงตรงสง  ้ิ  ่ื ื ิ ่ี ู 3. วัด ตรวจสอบชินสวนเครืองมือกลชนิดความเทียงตรงสูง (High precision measuring) ้ ่ ่ 4. บารงรกษาเครองมอกล และเครองจกรกลใหมสภาพพรอมใชงาน ํ ุ ั ่ื ื ่ื ั  ี  คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการสรางชินสวนเครืองมือกลในระดับความเทียงตรงสูง โดยทําการ ั ่ ้ ่ ่ผลิตตามแบบสังงานทีกาหนด ใชเครืองมือวัดชนิดความเทียงตรงสูง (High Precision Measuring) เพือวัดและ ่ ่ํ ่ ่ ่ตรวจสอบชินสวนเครืองมือกลใหเทียงตรงขนาดตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเครืองมือกลและเครือง ้ ่ ่ ่ ่จกรกลการผลตใหทางานอยางปลอดภย ั ิ  ํ  ัสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 1043102-4102 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องมือกล 2 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการ ขันตอนในการสรางเครืองมือตัดตามมาตรฐาน ISO, DIN หรอ JIS ่ื  ี ั ้ ่ ื 2. เพือใหสามารถใชโปรแกรม CAD มาชวยในการเขียนแบบ ออกแบบเครืองมือตัดและควบคุม ่ ่ เครืองจักรกลในการสรางเครืองมือตัดใหไดตามมาตรฐาน ่ ่ 3. เพือใหสามารถทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ ่ 4. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภยตระหนกถงสงแวดลอม ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ั ั ึ ่ิ มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการ ขันตอนในการสรางเครืองมือตัดตามมาตรฐาน ISO, DIN หรอ JIS  ั ้ ่ ื 2. ออกแบบเครืองมือตัดโดยใชโปรแกรม CAD ่ 3. ควบคมเครองมอกลในการสรางเครองมอตดตามมาตรฐาน ISO, DIN หรอ JIS ุ ่ื ื  ่ื ื ั ื 4. ตรวจสอบ วัดความแข็งเครืองมือตัดไดตามมาตรฐานสากล ่ 5. บารงรกษาเครองมอกล และเครองจกรกลใหมสภาพพรอมใชงาน ํ ุ ั ่ื ื ่ื ั  ี  คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการออกแบบเครืองมือตัดโดยใชโปรแกรม CAD ในการออกแบบ ควบ ั ่ ่คุมเครืองมือกลสรางเครืองมือตัดใหไดตามมาตรฐาน ISO, DIN หรอ JIS ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผล ่ ่ ืผลิตใหไดมาตรฐาน นาเทคโนโลยใหมมาชวยในการเขยนแบบและออกแบบ ปรบซอมและบารงรกษาเครอง ํ ี   ี ั  ํ ุ ั ่ืมือกลใหทางานอยางประสิทธิภาพและปลอดภัย ํ3102-4103 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องมือกล 3 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการ ขันตอนในการสรางชินสวนเครืองมือกลตามมาตรฐานของสากล ่ื  ี ั ้ ้ ่ 2. เพือใหสามารถออกแบบชินสวนเครืองมือกลโดยใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบ (CAD) ่ ้ ่  3. เพือใหสามารถสรางชินสวนเครืองมือกลและเครืองจักรกลโดยใชเครืองมือกล CNC ่ ้ ่ ่ ่ 4. เพือใหสามารถทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ ่ 5. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนกถงสงแวดลอม ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ั ึ ่ิ มาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลกการ ขันตอนการสรางชินสวนเครืองมือกลตามมาตรฐานของสากล  ั ้ ้ ่ 2. ออกแบบชนสวนเครองจกรกลโดยใช โปรแกรม CAD ้ิ  ่ื ั 3. สรางชินสวนเครืองจักรกลดวยเครืองมือกล CNC ้ ่ ่ 4. ตรวจสอบผลผลตใหไดตามมาตรฐาน ISO, DIN หรอ JIS ิ   ื 5. บารงรกษาเครองมอกล CNC ใหมสภาพพรอมใชงาน ํ ุ ั ่ื ื  ี  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 105คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบชินสวนเครืองจักรกลโดยการนําเทคโนโลยีใหมมาชวยใน ้ ่การออกแบบ โปรแกรม CAD การควบคุมการทํางานของเครืองมือกล CNC เพือผลิตชินสวนเครืองจักรกลให ่ ่ ้ ่ไดตามมาตรฐานสากล ซอมและบํารุงรักษาเครืองมือกล CNC ใหทางานอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  ่ ํ3102-4104 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องมือกล 4 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการ ขันตอนในการสรางเครืองมือกลตามมาตรฐาน ISO, DIN หรอ JIS ่ื  ี ั ้ ่ ื 2. เพือใหสามารถใชโปรแกรม CAD มาชวยในการเขียนแบบ ออกแบบเครืองมือกลและควบคุม ่ ่ เครืองจักรกลในการสรางเครืองมือกลใหไดตามมาตรฐาน ่ ่ 3. เพือใหสามารถทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ ่ 4. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภยตระหนกถงสงแวดลอม ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ั ั ึ ่ิ มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการ ขันตอนในการสรางเครืองมือกลตามมาตรฐาน ISO, DIN หรอ JIS  ั ้ ่ ื 2. ออกแบบเครืองมือกลโดยใชโปรแกรม CAD ่ 3. ควบคุมเครืองมือกลในการสรางเครืองมือกลตามมาตรฐาน ISO, DIN หรอ JIS ่ ่ ื 4. ตรวจสอบ วัดความแข็งเครืองมือตัดไดตามมาตรฐานสากล ่ 5. บารงรกษาเครองมอกล และเครองจกรกลใหมสภาพพรอมใชงาน ํ ุ ั ่ื ื ่ื ั  ี  คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือกลโดยการนําเทคโนโลยีใหมชวยในการออกแบบโปรแกรม CAD การควบคุมการทํางานของเครืองมือกล CNC เพือผลิตเครืองมือตัดใหไดตามมาตรฐานสากล ่ ่ ่ซอมและบํารุงรักษาเครืองมือกล CNC ใหทางานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ่ ํ3102-2201 อานแบบและเขียนแบบอุปกรณจบยึด ั 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการอาน เขียนแบบอุปกรณจบยึด ่ ี ั 2. เพอใหสามารถอานแบบและเขยนแบบอปกรณจบยด ่ื   ี ุ ั ึ 3. เพือใหสามารถแยกชินสวนจากแบบนํามาเขียนแบบแยกชินสวนและแบบสังงาน ่ ้ ้ ่ 4. เพือใหมกจนิสยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ่ ีิ ัสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 106มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการอานแบบและเขียนแบบอุปกรณจบยึด ั 2. เขียนแบบแยกชินและแบบสังงานอุปกรณจบยึด ้ ่ ั 3. เลือกชินสวนมาตรฐานจากตารางมาตรฐานมาใชในแบบแยกชินและแบบสังงานอุปกรณจบยึด ้ ้ ่ ัคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการอานแบบและเขียนแบบอุปกรณจบยึด การกําหนดตําแหนงอางอิง ั ่ ัการกําหนดพิกดความเผือ การเขียนแบบแยกชินจากภาพประกอบ การเขียนแบบสั่งงานใหขนาดและกําหนด ั ่ ้พกดความเพอ พิกดรูปทรงและผิวสําเร็จ การเลอกชนสวนมาตรฐานจากตาราง Bushing Dowel pin, locating ิั ่ื ั ื ้ิ pin, Clamp, Stopper มาใชในแบบ3102-2202 งานสรางอุปกรณจบเจาะ ั 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางาน ชนิด โครงสรางอุปกรณจบเจาะ (Drill Jig) ่ ี ั 2. เพือใหสามารถรสรางชินสวนประกอบและตรวจสอบขนาดของอุปกรณจบเจาะ ่ ้ ั 3. เพือใหสามารถวิเคราะหสาเหตุขอผิดพลาดและแกไขการทํางานของอุปกรณจบเจาะ ่  ั 4. ใหมความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานความละเอียด รอบคอบ ความสะอาด การตรง ี ตอเวลา มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการออกแบบ Jig และ Fixture สําหรับงานเจาะ  ั 2. ออกแบบอปกรณนาเจาะ ุ  ํ 3. สรางชินสวน ประกอบ ตดตงและทดลองใช ้ ิ ้ั 4. ตรวจวดขนาด ของ Jig Fixture และวิเคราะหแกไขปรับปรุง ัคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการทํางานอุปกรณนาเจาะ (Drill Jig) แบบตาง ๆ โครงสรางและชิ้น ั ่ ํสวนมาตรฐานออกแบบและสรางอุปกรณนาเจาะ (Drill Jig) ตรวจสอบความถกตองของชนงาน วิเคราะหขอ ํ ู  ้ิผดพลาดและแกไขใหใชงานไดอยางมประสทธภาพ ิ      ี ิ ิหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 1073102-2203 งานสรางอุปกรณจบยึดงานเครืองมือกล ั ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจเกยวกบหลกการออกแบบและสรางอปกรณจบยดสาหรบขนรปดวยเครอง ่ื  ี  ่ี ั ั  ุ  ั ึ ํ ั ้ึ ู  ่ื มือกล 2. เพือใหสามารถสรางอุปกรณจบยึด สาหรบงานขนรปดวยเครองมอกล ประกอบและ ตรวจวดขนาด ่ ั ํ ั ้ึ ู  ่ื ื ั 3. เพือใหสามารถวิเคราะหหาขอผิดพลาดและปรับแก ่ 4. เพอใหตระหนกถงความปลอดภย ความรอบคอบ ความสะอาด การปฏิบตงานรวมกับผูอน ่ื  ั ึ ั ัิ  ่ืมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการออกแบบและสรางอปกรณจบยดสาหรบงานขนรปดวยเครองมอกล  ั  ุ ั ึ ํ ั ้ึ ู  ่ื ื 2. ออกแบบ เขยนแบบอปกรณจบยดสาหรบขนรปดวยเครองมอกล ี ุ  ั ึ ํ ั ้ึ ู  ่ื ื 3. สรางอุปกรณจบยึดสําหรับ ขึนรูปดวยเครืองมือกล ั ้ ่ 4. วัด ตรวจสอบ วิเคราะหหาขอผิดพลาดและแกไขอุปกรณจบยึด สําหรับงานขึนรูปดวยเครือง ั ้ ่ มือกลคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบอุปกรณจับยึดสําหรับงานขึ้นรูปดวยเครื่องมือกลงานออกแบบและสรางชิ้นสวน สวนประกอบชนสวนและตรวจวดความถกตองของอปกรณวเิ คราะหหา  ้ิ  ั ู  ุ  สาเหตุขอผิดพลาดและแกไขปรับปรุง3102-2204 งานสรางอุปกรณจบยึดงานประกอบ ั 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจเกียวกับหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจบยึดสําหรับงานประกอบ ่ ี ่ ั (Assembly Jig) 2. เพอใหสามารถในการออกแบบ สรางและตรวจสอบอุปกรณจบยึดสําหรับงานประกอบ ่ื  ั 3. เพือใหมความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุขอบกพรองและแกไขการทํางานของอุปกรณจบยึด ่ ี  ั 4. เพอใหตระหนกถงความปลอดภย ความประณีต ความรอบคอบ การทางานรวมกบผอน การ ่ื  ั ึ ั ํ ั ู ่ื ตรงตอเวลามาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลกการออกแบบและสรางอปกรณจบยดสาหรบงานประกอบ  ั  ุ ั ึ ํ ั 2. ออกแบบและสรางอุปกรณจบยึดสําหรับงานประกอบ ั 3. ตรวจสอบแกไข ปรบปรงการทางานของอปกรณจบยดสาหรบงานประกอบ ั ุ ํ ุ ั ึ ํ ัสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 108คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจบยึดสําหรับงานประกอบ งานเชือม ั ่ ั ่ออกแบบและเขยนแบบ สรางตรวจสอบ ทดลองและแกปรับการทํางานของอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ ี3102-2205 งานสรางอปกรณจบยดงานตรวจสอบ ุ ั ึ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจเกียวกับหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจบยึดสําหรับงานตรวจสอบ ่ ี ่ ั (Checking Fixture) 2. เพอใหสามารถออกแบบ สรางและตรวจสอบการทํางานของอุปกรณจบยึดสําหรับการตรวจสอบ ่ื  ั 3. เพอใหตระหนกถงความปลอดภย ความประณีต ความเปนระเบียบในการทํางาน ่ื  ั ึ ัมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการออกแบบ สรางอปกรณจบยดสาหรบงานตรวจวดขนาดชนงาน  ั  ุ ั ึ ํ ั ั ้ิ 2. ออกแบบและสรางอปกรณจบยดสาหรบตรวจวดชนงาน  ุ ั ึ ํ ั ั ้ิ 3. ตรวจสอบขนาด วิเคราะหแกไขปรับปรุงอุปกรณจบยึดสําหรับงานตรวจวัด ัคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจบยึด สําหรับงานตรวจสอบ Checking ั ่ ัFixture การกาหนดตาแหนงอางองการกาหนดพกด การกําหนดระนาบอางอิง ออกแบบเขยนแบบสรางชน ํ ํ   ิ ํ ิั ี  ้ิสวนประกอบชนสวน การตรวจวดความเทยงตรง ดวยเครองวด 3 มิติ (CMM) วิเคราะหและแกไขปรับปรุงขอ  ้ิ  ั ่ี  ่ื ับกพรอง จัดทําเอกสารควบคุมตามระบบ ISO3102-2206 การออกแบบอุปกรณจบยึด ั 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจเกียวกับหลักการออกแบบ การเลอกใชชนสวนมาตรฐานของ Jig และ ่ ี ่ ื  ้ิ  Fixture 2. เพอใหสามารถออกแบบอปกรณจบยดตามแนวการเคลอนทของวตถุ แรงกระทําของเครืองมือ ่ื  ุ ั ึ ่ื ่ี ั ่ 3. เพือใหมกจนิสยในการทํางานดวยความรอบคอบ ตระหนกถงความปลอดภัยของงานและ ่ ีิ ั ั ึ ประหยัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 109มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการออกแบบ Jig และ Fixture ตามมาตรฐานของสากล  ั 2. เลอกใชอปกรณมาตรฐาน Jig และ Fixture ตามลักษณะงาน ื ุ  3. ตรวจวัด ขนาดของ Jig และ Fixtureวิเคราะหปญหาและการแกไข คําอธิบายรายวิชา ศกษาเกยวกบ ชนิดของ Jig และ Fixture ชินสวนมาตรฐานตาง ๆ Clamp, Locating pin, Stopper ึ ่ี ั ้ทฤษฎีการเคลือนทีของวัตถุ แรงกระทาของเครองมอตอชนงานการตรวจสอบ คาความเที่ยงตรงของ Jig และ ่ ่ ํ ่ื ื  ้ิFixture3102-4201 ปฏิบตงานเทคนิคอุปกรณจบยึด 1 ั ิ ั 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความรและประสบการณในการปฏบตงานในโรงงานผลตผลตภณฑโลหะ ดวย ่ื  ี ู  ิ ัิ ิ ิ ั  เครองมอกล ่ื ื 2. เพือใหมความเขาใจหลักการของอุปกรณจบเจาะ ่ ี ั 3. เพือใหสามารถในการปฏิบตงานสรางอุปกรณจบเจาะ ่ ั ิ ั 4. เพือใหมกจนิสยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ่ ีิ ัมาตรฐานรายวชา ิ 1. ปฏิบตงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ ัิ ่ 2. เขาใจหลักการทํางาน การสรางอุปกรณจับเจาะ 3. ผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครืองมือกลและสรางอุปกรณจบเจาะ อุปกรณจบยึดชินงาน ่ ั ั ้คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการผลต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครืองมือกล สรางอุปกรณจบเจาะ ชนิด ึ ิ ั ่ี ั ั ิ ่ ัองคประกอบของอปกรณจบเจาะ การสรางชินสวนเครืองจักรกล การสรางชินสวนอุปกรณจบเจาะประกอบ  ุ ั ้ ่ ้ ัชนสวน และติดตัง ทดลองใชงาน วิเคราะหผลการใชงาน และแกไขปรับปรุง ้ิ  ้3102-4202 ปฏิบตงานเทคนิคอุปกรณจบยึด 2 ั ิ ั 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความรและประสบการณในการปฏบตงานในโรงงานผลตผลตภณฑโลหะ ดวย ่ื  ี ู  ิ ัิ ิ ิ ั  เครองมอกล่ื ื 2. เพือใหมความเขาใจหลักการโครงสรางอุปกรณจบยึด จบเจาะสาหรบงานขนรปดวยเครองมอกล ่ ี ั ั ํ ั ้ึ ู  ่ื ื 3. เพือใหสามารถสรางอุปกรณจบยึดทีใชกบเครืองมือกลและทดลองประสทธิภาพการใชงาน ่ ั ่ ั ่ 4. เพือใหมกจนิสยในการทํางานดวยความปลอดภัย และเปนระเบียบ ่ ีิ ัสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 110มาตรฐานรายวชา ิ 1. ปฏิบตงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ ัิ ่ 2. เขาใจหลกการการทางานของอปกรณจบยดสาหรบงานขนรปดวยเครองมอกล  ั ํ ุ ั ึ ํ ั ้ึ ู  ่ื ื 3. สรางอปกรณจบยดทใชเ ครองมอกลตดตงและทดสอบการใชงานอปกรณจบยด  ุ  ั ึ ่ี ่ื ื ิ ้ั  ุ ั ึ 4. วิเคราะหและแกไขปรับปรุงอุปกรณจบยึด ัคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการทํางานของอุปกรณจบยึดสําหรับงานขึนรูปดวยเครืองมือกล การ ั ่ ั ้ ่เลอกใชชนสวนมาตรฐานการออกแบบและเขยนแบบ การเขยนแบบอปกรณจบยด สําหรับงานเครืองมือกล ื  ้ิ  ี ี ุ ั ึ ่สรางชินสวนประกอบ ติดตังทดลองใช วเิ คราะหหาขอบกพรองและแกไขปรบปรง ้ ้     ั ุ3102-4203 ปฏิบตงานเทคนิคอุปกรณจบยึด 3 ั ิ ั 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความรและประสบการณในการปฏบตงานในโรงงานผลตผลตภณฑโลหะ ดวย ่ื  ี ู  ิ ัิ ิ ิ ั  เครองมอกล ่ื ื 2. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางานและโครงสรางอุปกรณจบยึดสําหรับงานประกอบ ่ ี ั 3. เพือใหสามารถเขียนแบบ และสรางอุปกรณจบยึดสําหรับงานประกอบ ่ ั 4. เพือใหสามารถประกอบ และติดตังอุปกรณจบยึดสําหรับงานประกอบ ่ ้ ั 5. เพือใหสามารถวิเคราะหหาขอบกพรองของอุปกรณจบยึดสําหรับงานประกอบ ่ ัมาตรฐานรายวชา ิ 1. ปฏิบตงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ ัิ ่ 2. เขาใจหลกการและโครงสรางอปกรณจบยดสาหรบงานประกอบ  ั  ุ ั ึ ํ ั 3. ออกแบบ สรางอปกรณจบยดสาหรบงานประกอบ  ุ ั ึ ํ ั 4. ติดตังและทดสอบอุปกรณจบยึด ้ ั 5. วิเคราะหหาขอบกพรองและแกไขปรับปรุงอุปกรณจบยึด ัคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการทํางานโครงสราง และองคประกอบของอุปกรณจบยึดสําหรับงาน ั ่ ัประกอบ เลือกใชชนสวนมาตรฐานอุปกรณจบยึด การเขียนแบบ สรางชินสวน ประกอบ และติดตังทดลองใช ้ิ ั ้ ้งานอุปกรณจบยึดงานประกอบ วเิ คราะหหาขอบกพรองและแกไขปรบปรง ั     ั ุหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 1113102-4204 ปฏิบตงานเทคนิคอุปกรณจบยึด 4 ั ิ ั 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความรและประสบการณในการปฏบตงานในโรงงานผลตผลตภณฑโลหะ ดวย ่ื  ี ู  ิ ัิ ิ ิ ั  เครองมอกล ่ื ื 2. เพือใหมความเขาใจหลักการทํางานและโครงสรางของอุปกรณจบยึดสําหรับงานตรวจสอบ ่ ี ั (Checking Fixture) 3. เพือใหสามารถเขียนแบบ และสรางอปกรณจบยดงานตรวจสอบ ่  ุ ั ึ 4. เพือใหสามารถประกอบ และติดตังอุปกรณจบยึดงานตรวจสอบ ่ ้ ั 5. เพือใหสามารถวิเคราะหหาขอบกพรองและแกไขอุปกรณจบยึดงานตรวจสอบ ่ ัมาตรฐานรายวชา ิ 1. ปฏิบตงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ ัิ ่ 2. เขาใจหลักการทํางาน และโครงสรางของอุปกรณจับยึดสําหรับงานตรวจสอบ 3. เขียนแบบอุปกรณจบยึดสําหรับงานตรวจสอบ ั 4. สรางชินสวนประกอบ และตดตงอปกรณจบยดสาหรบงานตรวจสอบ ้ ิ ้ั ุ ั ึ ํ ั 5. วิเคราะหหาขอบกพรอง และแกไขอุปกรณจบยึดงานตรวจสอบ ัคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการทํางาน และโครงสรางของอุปกรณจับยึดสําหรับงานตรวจสอบ ั ่(Checking Fixture) เลอกใชชนสวนมาตรฐาน การเขียนแบบ สรางชินสวนประกอบ และติดตังทดลองใชงาน ื  ้ิ  ้ ้วิเคราะห หาขอบกพรองและแกไขปรบปรง    ั ุ3102-2301 อานแบบและเขยนแบบแมพมพโลหะ  ี  ิ  2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการเขียนแบบแมพมพโลหะ สวนประกอบของแมพมพ และภาพ ่ ี ิ ิ ประกอบชดแมพมพโลหะ ุ  ิ  2. เพือใหสามารถเขียนแบบ อานแบบภาพประกอบและภาพแยกชินแมพมพโลหะพรอมทังกําหนด ่ ้ ิ ้ ขนาดวัสดุตามมาตรฐาน 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณตรอบคอบและปลอดภย ตระหนักถึงความ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ั ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอมมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลักการเขียนแบบแมพมพโลหะ สวนประกอบของแมพมพ และภาพประกอบชุดแมพมพ ิ   ิ ิ โลหะ 2. อานแบบ เขยนภาพแยกชนแมพมพโลหะ ภาพประกอบแมพมพโลหะ  ี ้ิ  ิ  ิสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 112คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการอานแบบภาพประกอบและภาพแยกชินแมพมพตดโลหะ แมพมพ ั ่ ้ ิ ั ิขึ้นรูป แมพมพแบบตอเนอง สเกตและเขียนแบบภาพแยกชินและภาพประกอบชุดแมพมพ รวมทงกาหนดราย  ิ   ่ื ้ ิ ้ั ํการขนาดวัสดุ มาตรฐานชนสวนลงในตาราง ้ิ 3102-2302 งานสรางแมพมพตดและเจาะโลหะ ิ ั 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการสรางแมพมพตด มาตรฐานชินสวน งานสรางแมพมพตดและเจาะรู ่ื  ี ั   ิ ั ้ ิ ั โลหะ(Blanking and Piercing die) การปรับแตง หลกการวดและตรวจสอบชนสวนตามแบบ ั ั ้ิ  2. เพือใหสามารถสรางชินสวนแมพมพโลหะ Plates ประกอบชุดแมพมพ Shank ชุดพั้นซและดาย ่ ้ ิ ิ ตามแบบทกาหนด ่ี ํ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพงาน ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ีมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการสรางแมพมพตด มาตรฐานชินสวน งานสรางแมพมพตดและเจาะรูโลหะ ิ ั ้ ิ ั (Blanking and Piercing die) การปรับแตง หลกการวดและตรวจสอบชนสวนตามแบบ ั ั ้ิ  2. สราง Plates ประกอบชดแมพมพตามแบบทกาหนด ุ  ิ  ่ี ํ 3. วัดและตรวจสอบชินสวนแมพมพตามแบบทีกาหนด ้ ิ ่ํ 4. ปรับแตงชุดพั้นชและดาย ประกอบแมพมพตดและเจาะรูโลหะตรงตามแบบทีกาหนด ิ ั ่ํ 5. ติดตังและประลองพิมพบนเครืองปม สรปผลจากตรวจสอบ วิเคราะหชนงานและปรับแกไขแม ้ ่  ุ ้ิ พิมพคําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตการสรางชนสวนแมพมพโลหะ Plates ประกอบชุดแมพมพ Shank ชุดพั้นชและดาย ึ ิ ัิ  ้ิ   ิ  ิตามแบบทกาหนด โดยเนนใหใชเครืองมือทีเ่ หมาะสมกับลักษณะงาน ทําการวัดตรวจสอบ ชินสวนใหไดตาม ่ี ํ ่ ้แบบทีกาหนด การแตงพั้นชและดาย การอบชบโลหะ การประกอบแมพมพ ติดตังประลองบนเครืองปม ตรวจ ่ํ ุ ิ ้ ่ สอบวิเคราะหชนงานและปรับแกไขแมพมพ ้ิ ิ3102-2303 งานสรางแมพมพพบและขึนรูปโลหะ ิ ั ้ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการสรางแมพมพพบและขนรปโลหะ (Bending and Forming die) ่ื  ี ั   ิ  ั ้ึ ู 2. เพือใหสามารถอานแบบและแยกชินสวนจากภาพแบบประกอบแมพมพพบและขึนรูปโลหะ ่ ้ ิ ั ้ สเกตแบบสังงานสรางชินสวนและวัดตรวจสอบ การอบชบโลหะ การประกอบติดตัง ทดลอง ่ ้ ุ ้ และแกไขแมพมพ   ิหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 113 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ภาพงานมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการสรางแมพมพพบและขนรปโลหะ (Bending and Forming die)  ั   ิ  ั ้ึ ู 2. อานแบบภาพประกอบและแยกชินเพือสเกตแบบสังงาน สรางชินสวนแมพมพพบและขึนรูป ้ ่ ่ ้ ิ ั ้ โลหะตามทกาหนด ่ี ํ 3. สรางชนสวนแมพมพตามแบบทกาหนด  ้ิ   ิ  ่ี ํ 4. วัดและตรวจสอบชินสวนแมพมพตามแบบทีกาหนด ้ ิ ่ํ 5. ประกอบแมพมพพบโลหะและขึนรูปโลหะตรงตามแบบ ิ ั ้ 6. ติดตังและประลองพิมพบนเครืองปม สรุปผลจากการตรวจสอบ วเิ คราะหชนงานและปรบแกไข ้ ่   ้ิ ั  แมพมพ ิคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการสรางแมพมพ การอานแบบจากภาพประกอบแมพมพพบและขนรป ั ่ ิ   ิ  ั ้ึ ูโลหะ(Bending and Forming die) เพือสเกตแบบสังงาน สรางชนสวนและวดตรวจสอบ อบชุบ ประกอบชุดแม ่ ่  ้ิ  ัพิมพ การตดตงและประลองบนเครองปม ตรวจสอบวเิ คราะหชนงานและปรบแกไขแมพมพ ิ ้ั ่ื   ้ิ ั   ิ3102-2304 งานสรางแมพมพผสมและดงขนรูปโลหะ  ิ ึ ้ึ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจในงานสรางแมพมพผสมและดึงขึนรูปโลหะ (Compound and Drawing die) ่ ี ิ ้ การทดสอบและการแกไขแมพมพ   ิ 2. เพือใหสามารถอานแบบและแยกชินสวนจากภาพแบบประกอบแมพมพผสมและดึงขึน รูปโลหะ ่ ้ ิ ้ สเกตแบบสังงานสรางชินสวนและวัดตรวจสอบ อบชุบ การประกอบติดตังทดลอง และแกไขแม ่ ้ ้ พิมพ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผลมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจในงานสรางแมพมพผสมและดึงขึนรูปโลหะ (Compound and Drawing die) การทดสอบ ิ ้ และการแกไขแมพมพ ิ 2. อานแบบภาพประกอบและแยกชินเพือสเกตแบบสังงาน สรางชินสวนแมพมพผสม และดงขน ้ ่ ่ ้ ิ ึ ้ึ รูปโลหะตามทีกาหนด ่ํ 3. สรางชนสวนแมพมพตามแบบทกาหนด  ้ิ   ิ  ่ี ํ 4. วัดและตรวจสอบชินสวนแมพมพตามแบบทีกาหนด ้ ิ ่ํ 5. ประกอบแมพมพผสมและดึงขึนรูปโลหะตรงตามแบบ ิ ้สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 114 6. ติดตังและประลองพิมพบนเครืองปม สรุปผลจากการตรวจสอบ วเิ คราะหชนงานและปรบแกไข ้ ่   ้ิ ั  แมพมพิคําอธิบายรายวิชา ปฏิบตการอานแบบจากภาพประกอบแมพมพผสมและดึงขึนรูปโลหะ (Compound and Drawing Die) ัิ ิ ้เพือสเกตแบบสังงาน สรางชนสวนและวดตรวจสอบ อบชุบ ประกอบชุดแมพมพการติดตังและประลองบน ่ ่  ้ิ  ั ิ ้เครองปม ตรวจสอบวเิ คราะหชนงานและปรบแกไขแมพมพ ่ื   ้ิ ั   ิ3102-2305 งานสรางแมพมพแบบตอเนือง ิ ่ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการสราง การออกแบบงานสรางแมพมพแบบตอเนือง (Progressive ่ ี ิ ่ Die) การทดสอบและการแกไขแมพมพ การทําเอกสารควบคุมแมพมพตามระบบมาตรฐาน ISO   ิ ิ 2. เพอใหสามารถออกแบบและเขยนแบบงานสรางแมพมพแบบตอเนอง สเกตแบบสังงานสรางชิน ่ื  ี   ิ   ่ื ่ ้ สวนและวัดตรวจสอบ อบชุบ การประกอบตดตงทดลองและแกไขแมพมพ ทําเอกสารควบคุมแม ิ ้ั   ิ พิมพตามระบบมาตรฐาน ISO 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผลมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลกการสราง การออกแบบงานสรางแมพมพแบบตอเนอง (Progressive Die) การทดสอบ  ั    ิ   ่ื และการแกไขแมพมพ การทําเอกสารควบคุมแมพมพตามระบบมาตรฐาน ISO ิ ิ 2. ออกแบบขนตอนการทางานและเขยนแบบชดแมพมพแบบตอเนอง ้ั ํ ี ุ  ิ   ่ื 3. สรางชนสวนแมพมพตามทออกแบบ  ้ิ   ิ  ่ี 4. วัดและตรวจสอบชินสวนแมพมพตามแบบ ้ ิ 5. ประกอบแมพมพแบบตอเนองตามแบบ  ิ   ่ื 6. ติดตังและประลองพิมพบนเครืองปม ้ ่  7. สรปผลการตรวจสอบ วิเคราะหชิ้นงาน ปรับแกไขทําเอกสารควบคุมแมพมพตามระบบ ุ ิ มาตรฐาน ISOหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 115คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตการออกแบบและเขียนแบบภาพประกอบ ัิ ภาพแยกชนชดแมพมพแบบตอเนอง ้ิ ุ  ิ   ่ื(Progressive die) เพือสเกตแบบสังงาน สรางชนสวนและวดตรวจสอบ อบชุบ ประกอบชุดแมพมพ การติดตัง ่ ่  ้ิ  ั ิ ้และประลองบนเครืองปมตรวจสอบวิเคราะหชนงานและปรับแกไขแมพมพ ทาเอกสารควบคมแมพมพตาม ่  ้ิ ิ ํ ุ  ิ ระบบมาตรฐาน ISO3102-2306 การออกแบบแมพมพโลหะ  ิ  2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจขันตอนการออกแบบแมพมพโลหะ การทางานของเครองจกรกล ทใชใน ่ ี ้ ิ ํ ่ื ั ่ี  งานปมโลหะ และการทําโครงงานการออกแบบแมพมพโลหะ  ิ 2. เพอใหสามารถออกแบบชนสวนแมพมพโลหะตามขนตอน การทํางานของเครืองจักรกลทีใชใน ่ื  ้ิ   ิ  ้ั ่ ่ งานปมโลหะ และการทําโครงงานการออกแบบแมพมพโลหะ  ิ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย โดยตระหนักถึง ความ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอมมาตรฐานรายวชา ิ 1. เพือใหมความเขาใจขันตอนการออกแบบแมพมพโลหะ การทางานของเครองจกรกล ทีใชในงาน ่ ี ้ ิ ํ ่ื ั ่ ปมโลหะ และการทําโครงงานการออกแบบแมพมพโลหะ  ิ 2. ออกแบบชินสวนแมพมพโลหะตามขันตอน ้ ิ ้ 3. กําหนดเครืองจักรกลทีใชในงานปมโลหะตามชนิดของแมพมพ ่ ่  ิ 4. ทําโครงงานการออกแบบแมพมพโลหะตามทีกาหนด ิ ่ํคําอธิบายรายวิชา ศกษาเครองจกรกลทใชในงานปมโลหะแผนแบบตางๆ ึ ่ื ั ่ี     แมพมพตดและแมพมพขนรูปแบบตางๆ ิ ั ิ ้ึกระบวนการออกแบบแมพมพตด และแมพมพขนรป การคานวณแรงตด การรางแบบวัสดุงาน การบังคับ ิ ั  ิ  ้ึ ู ํ ัตาแหนงงาน การปลดชินงาน การยึด Punch และ Die ชนสวนมาตรฐานการเขยนแบบชนสวนตางๆ และ ํ  ้ ้ิ  ี ้ิ  เขียนแบบภาพประกอบของแมพมพตด และแมพมพขนรป การทําโครงงานออกแบบแมพมพโลหะ ิ ั  ิ  ้ึ ู ิ3102-2307 งานซอมและบารงรกษาแมพมพโลหะ  ํ ุ ั  ิ  3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจในงานซอมแมพมพโลหะ การปรับ การบํารุงรักษา การวิเคราะหขอบก ่ ี ิ พรองแมพมพ และชินงานทีผลิต การแกไขขอบกพรองแมพมพ ิ ้ ่ ิ 2. เพอใหสามารถซอมแมพมพโลหะ การปรับ การบํารุงรักษา การวิเคราะหหาขอบกพรองแมพมพ ่ื    ิ  ิ และชินงานทีผลิต การแกไขขอบกพรองแมพมพ ้ ่ ิสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 116 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผลมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจในงานซอมแมพมพโลหะ การปรับ การบํารุงรักษา การวิเคราะหขอบกพรองแมพมพ และ    ิ   ิ ชินงานทีผลิต การแกไขขอบกพรองแมพมพ ้ ่ ิ 2. ถอดชดแมพมพโลหะสวนทบกพรองในการทางานของแมพมพนามาแกไข ุ  ิ   ่ี  ํ  ิ  ํ  3. วเิ คราะหชนงานหาสาเหตขอบกพรองและแกไขตามสภาพชนงานทไดจากการประลอง  ้ิ ุ   ้ิ ่ี  4. ทําทะเบียน ประวัตแมพมพและบํารุงรักษา จดเกบ พรอมจะใชงานในโอกาสตอไป ิ ิ ั ็  คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการสรางแมพมพ โครงสรางของแมพมพโลหะ ลักษณะขอบกพรองใน ั ่ ิ   ิ การทางานของแมพมพโลหะ และขอบกพรองของชินงาน การวิเคราะหหาสาเหตุขอบกพรอง แกไขวิธการของ ํ  ิ  ้ ีแมพมพโลหะ การเก็บรักษา การเคลือนยาย การติดตัง การบารุงรกษากอนและหลกการใชงาน การทํา  ิ  ่ ้ ํ ั  ัทะเบียนประวัติ การทําแผนในการซอมบํารุง ถอดประกอบ การปรับแตง การเปลียนชินสวน การแกไข ขอ ่ ้บกพรอง การประกอบ การทดลอง การตรวจสอบชินงาน ้3102-2308 เทคโนโลยีแมพมพโลหะ ิ 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจวิธการสรางแมพมพโลหะ การเลือกใชเครืองมือกลนํามาสรางแมพมพ การ ่ ี ี ิ ่ ิ นําเครืองมือกล CNC มาใชในการผลิตแมพมพ การประกอบและติดตังแมพมพ ่ ิ ้ ิ 2. เพอใหสามารถสรางแมพมพโลหะ การเลือกใชเครืองมือกลและเครืองมือกล CNC นํามาสราง ่ื    ิ  ่ ่ ชินสวนแมพมพโลหะ การประกอบและติดตังแมพมพเขากับเครืองจักรกล ้ ิ ้ ิ ่ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอมมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจวธการสรางแมพมพโลหะ การเลือกใชเครืองมือกลนํามาสรางแมพมพ การนําเครืองมือกล  ิี   ิ  ่ ิ ่ CNC มาใชในการผลิตแมพมพ การประกอบและติดตังแมพมพ ิ ้ ิ 2. วางแผน จัดลําดับขันตอนวิธการสรางแมพมพโลหะ ้ ี ิ 3. เลือกใชเครืองมือกลนํามาสรางแมพมพ ่ ิ 4. กาหนดเครองมอกล CNC มาใชในการผลิตแมพมพ ํ ่ื ื ิ 5. ประกอบและตดตงแมพมพเ ขากบเครองปม ิ ้ั  ิ  ั ่ื หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 117คําอธิบายรายวิชา ศึกษาวิธการผลิตแมพมพตด แมพมพอดขนรป การเลือกใชวสดุและเครืองมือตัดสําหรับสราง แม ี ิ ั  ิ  ั ้ึ ู ั ่พมพโลหะ การเลือกใชชนสวนมาตรฐาน การวางแผนการผลต การตรวจสอบขอบกพรองและการแกไข การ ิ  ้ิ ิบารงรกษาแมพมพการใชเ ครองมอกลมาชวยในการผลตแมพมพ การนาเครองมอกลทมเี ทคโนโลยใหมมา ํ ุ ั  ิ  ่ื ื  ิ  ิ ํ ่ื ื ่ี ี ผลิต CNC Lathe, CNC Cylindrical Grinding, CNC Surface, CNC Machining Center, CNC Jig Boring,CNC CMM (CNC Coordinate Measuring Machine), CNC Copy Milling, CNC Wire Cut, CNC EDM,CNC Universal Boring and Milling การประกอบและติดตังแมพมพเขากับเครืองจักรกล ้ ิ ่3102-2309 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิตแมพิมพโลหะ 2 (4)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหเขาใจหลักการ ขั้นตอนการใชโปรแกรม CAD- CAM ออกแบบและวิเคราะหแมพมพ ่ ิ โลหะ 2. เพือใหสามารถใชโปรแกรม CAD - CAM ในการออกแบบชนงาน และออกแบบแมพมพโลหะ ่ ้ิ ิ 3. เพือใหสามารถนําผลจากการวิเคราะหไปแกปรับแมพมพและเครืองปม ่ ิ ่  4. เพอใหมกจนสยในการทางาน มีความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงสิงแวดลอม ่ื  ี ิ ิ ั ํ ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการ ขั้นตอนการใชโปรแกรม CAD-CAM ชวยออกแบบและวิเคราะหแมพมพโลหะ  ั ิ 2. ใชโปรแกรม CAD-CAM ในการออกแบบชนงานและออกแบบแมพมพโลหะ ้ิ  ิ  3. ใชโปรแกรมวิเคราะหการขึนรูปดวยแมพมพโลหะ ้ ิ 4. นําผลจากการวิเคราะหไปใชในการแกปรับแมพมพ และปรับตังเครืองปม ิ ้ ่ คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตการใชโปรแกรม CAD-CAM ในการออกแบบชนงาน และแมพมพปม การเลอกใช ั ิ ้ิ  ิ   ืชนสวนมาตรฐานแมพมพ การใชโปรแกรมวิเคราะหการอัดขึ้นรูป ศึกษาสภาพปญหาขอบกพรอง และนําผล ้ิ   ิวิเคราะหมาแกปรับแมพมพและปรับตังเครืองปมขึนรูป ตวอยางโปรแกรมทใช UG หรอ Pro Engineer ิ ้ ่  ้ ั  ่ี ื3102-4301 ปฏิบตงานเทคนิคแมพิมพโลหะ 1 ั ิ 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความรและประสบการณในการปฏบตงานในโรงงานผลตผลตภณฑโลหะ ดวย ่ื  ี ู  ิ ัิ ิ ิ ั  เครองมอกล ่ื ื 2. เพือใหมความเขาใจหลักการควบคุมเครืองจักรกล เครืองมือกลในการผลิตชินสวนแมพมพโลหะ ่ ี ่ ่ ้ ิ 3. เพอใหสามารถควบคมเครองจกรกล เครองมอกลสรางชนสวนแมพมพโลหะ ตามแบบทกาหนด ่ื  ุ ่ื ั ่ื ื  ้ิ   ิ  ่ี ํ วดตรวจสอบชนสวนตามมาตรฐาน ั ้ิ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 118 4. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนกถงความปลอด ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ั ึ ภัยและรักษาสภาพแวดลอมมาตรฐานรายวชา ิ 1. ปฏิบตงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ ัิ ่ 2. สรางชินสวนแมพมพทมระดับความเทียงตรงสูงตามมาตรฐานสากลดวยเครืองจักรทีเ่ หมาะสม ้ ิ ่ี ี ่ ่ 3. วัดและตรวจสอบชินสวนแมพมพตามแบบทีกาหนด ้ ิ ่ํ 4. ซอมและบํารุงรักษาเครืองมือกล เครืองจักรกล ่ ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการผลิตชินสวนแมพมพโลหะ การควบคมเครองจกรกล เครองมอกล ั ่ ้ ิ ุ ่ื ั ่ื ืในการผลิตชินสวนแมพมพโลหะ การใชเ ครองมอวดระดบความเทยงตรงสง (High Precision Measuring ้ ิ ่ื ื ั ั ่ี ูInstrument) เพอวดและตรวจสอบชนสวนแมพมพ การซอมและบารงรกษาเครองมอกล เครืองจักรกล โดย ่ื ั ้ิ   ิ  ํ ุ ั ่ื ื ่คํานึงถึงความปลอดภัย3102-4302 ปฏิบตงานเทคนิคแมพมพโลหะ 2 ั ิ ิ 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความรและประสบการณในการปฏบตงานในโรงงานผลตผลตภณฑโลหะ ดวย ่ื  ี ู  ิ ัิ ิ ิ ั  เครองมอกล ่ื ื 2. เพือใหมความเขาใจหลักการสรางแมพมพโลหะเปนชุด โดยโปรแกรม CAD มาชวยเขยนแบบ ่ ี ิ  ี และออกแบบแมพมพโลหะ ิ 3. เพือใหสามารถสรางแมพมพโลหะเปนชุด ใชเ ครองมอกลเฉพาะอยาง การใชโปรแกรม CAD ่ ิ ่ื ื  งานเขียนแบบและออกแบบแมพมพโลหะ ประกอบ ติดตังทดลองแกไขการทํางานแมพมพ ิ ้ ิ 4. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย โดยตระหนักถึง ความ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอมมาตรฐานรายวชาิ 1. ปฏิบตงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ ัิ ่ 2. สรางแมพมพโลหะเปนชุด (Die set) ตามมาตรฐาน ิ 3. ประกอบและทดลองแมพมพ  ิ 4. ตรวจสอบวเิ คราะหชนงานและปรบแกไขแมพมพ  ้ิ ั   ิหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 119คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการเขียนแบบโดยใช โปรแกรม CAD ชวยในการออกแบบแมพมพ ั ่ ิโลหะ สรางชนสวนแมพมพเ ปนชด (Die set) การใชเครืองมือกลและเครืองมือตัดเฉพาะอยางในงานแมพมพ  ้ิ   ิ  ุ ่ ่ ิการควบคุมคุณภาพการผลิต การประกอบและทดลองแมพมพ การผลตไดมาตรฐานสากล การซอมและบํารุง ิ ิ รักษาเครืองมือกลและเครืองจักรกลในงานผลิต ่ ่3102-4303 ปฏิบตงานเทคนิคแมพมพโลหะ 3 ั ิ ิ 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความรและประสบการณในการปฏบตงานในโรงงานผลตผลตภณฑโลหะ ดวย ่ื  ี ู  ิ ัิ ิ ิ ั  เครองมอกล ่ื ื 2. เพือใหมความเขาใจการออกแบบและเขียนแบบ งานสรางชนสวนแมพมพโลหะ การใชเครืองมือ ่ ี  ้ิ   ิ  ่ กล ซีเอ็นซี การควบคุมเครืองปมโลหะ ่  3. เพือใหสามารถออกแบบและเขียนแบบโดยนําโปรแกรม CAD มาชวยการใชเครืองมือกล ซีเอ็นซี ่ ่ สรางชินสวนแมพมพ การควบคุมเครืองปมโลหะ ้ ิ ่  4. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย โดยตระหนักถึง ความ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอมมาตรฐานรายวชา ิ 1. ปฏิบตงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ ัิ ่ 2. ออกแบบและเขียนแบบโดยใชโปรแกรม CAD 3. ควบคุมเครืองมือกล ซีเอ็นซี สรางชินสวนแมพมพแลวประกอบเปนชุด ่ ้ ิ 4. ควบคมเครองปมในงานผลต ุ ่ื  ิ 5. บารงรกษาเครองมอกล ซีเอ็นซี และเครองปมโลหะ ํ ุ ั ่ื ื ่ื คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการออกแบบแมพมพโลหะดวยโปรแกรม CAD งานออกแบบและเขยน ึ ิ ั ่ี ั ั  ิ   ีแบบงานสรางแมพมพโลหะ การออกแบบและสรางอปกรณในงานชนสวนแมพมพโลหะแบบตางๆ การนํา   ิ   ุ  ้ิ   ิ  เครืองมือกลระบบอัตโนมัตมาชวยในงานผลิต การนําโปรแกรมแคด (CAD) มาชวยในงานเขียนแบบและออก ่ ิแบบ การใชเครืองมือกลซีเอ็นซี (CNC Machine) ในงานผลตชนสวนแมพมพและอปกรณ การประกอบและ ่ ิ ้ิ   ิ  ุตรวจสอบแมพมพ การติดตังแมพมพกบเครืองปม การตรวจสอบคุณภาพการผลิต การซอมและบํารุงรักษา  ิ ้ ิ ั ่ เครองมอกล ซีเอ็นซี เครืองปมงานแมพมพโลหะ ่ื ื ่  ิสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 1203102-4304 ปฏิบตงานเทคนิคแมพมพโลหะ 4 ั ิ ิ 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความรและประสบการณในการปฏบตงานในโรงงานผลตผลตภณฑโลหะ ดวย ่ื  ี ู  ิ ัิ ิ ิ ั  เครองมอกล่ื ื 2. เพือใหมความเขาใจการออกแบบและเขียนแบบงานสรางชินสวนแมพมพโลหะ การใช เครืองมือ ่ ี ้ ิ ่ กลซเี อนซี สนับสนุนการผลิต การทําโปรแกรมดวยคอมพิวเตอร ็ 3. เพอใหสามารถออกแบบและเขยนแบบงานสรางชนสวนแมพมพโลหะ การใชเครืองมือกล ซีเอ็นซี ่ื  ี  ้ิ   ิ  ่ สนับสนุนการผลิต การทําโปรแกรมดวยคอมพิวเตอรชวยงานสรางชินสวนแมพมพ การควบคม  ้ ิ ุ เครืองปมการซอมและบํารุงรักษา ่  4. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย โดยตระหนักถึง ความ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอมมาตรฐานรายวชา ิ 1. ปฏิบตงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเครืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ ัิ ่ 2. ออกแบบและเขียนแบบโดยใช CAD 3. ควบคุมเครืองมือกล ซีเอ็นซี สรางชินสวนแมพมพ ่ ้ ิ 4. ประกอบและทดลองแมพมพโลหะและตรวจสอบคุณภาพการผลิต ิคําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการสรางแมพมพโลหะ งานออกแบบและเขียนแบบงานสรางแมพมพ ึ ิ ั ่ี ั ั   ิ  ิโลหะการควบคุมเครืองมือกลและเครืองจักรกลการผลิต การควบคุมเครืองมือกล ซีเอ็นซี (CNC Machine) ใน ่ ่ ่งานสรางชนสวนแมพมพโลหะ การทําโปรแกรมดวยคอมพิวเตอร (CNC Programming) ในงานผลิตชินสวน  ้ิ   ิ  ้แมพมพโลหะการประกอบและทดลองแมพมพ การติดตังแมพมพกบเครืองปม การตรวจสอบคุณภาพการผลิต ิ ิ ้ ิ ั ่ การซอมและบารงรกษาเครองมอกล ซีเอ็นซี เครองปมและแมพมพโลหะ  ํ ุ ั ่ื ื ่ื   ิ 3102-2401 อานแบบและเขยนแบบแมพมพพลาสตก  ี  ิ  ิ 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการเขียนแบบแมพมพพลาสติก ่ ี ิ 2. เพือใหสามารถเขียนแบบ อานแบบภาพประกอบและภาพแยกชินแมพมพพลาสติกพรอมทัง ่ ้ ิ ้ กําหนดขนาด วสดุ ตามมาตรฐาน ั 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย โดยตระหนักถึง ความ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 121มาตรฐานรายวชา ิ 1. เพือใหมความเขาใจหลักการเขียนแบบแมพมพพลาสติก ่ ี ิ 2. อานและจําแนกแบบภาพประกอบแมพมพพลาสติกออกเปนรายการวัสดุ ิ 3. เขียนภาพแยกชินแมพมพพลาสติกพรอมรายการประกอบ ้ ิ 4. เขียนภาพประกอบแมพมพพลาสติกพรอมรายการประกอบ ิคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการอาน เขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชินแมพมพฉดพลาสติก ั ่ ้ ิ ีแมพมพอดพลาสติก แมพมพเปาพลาสติก สเกตและเขียนแบบภาพแยกชิ้นและภาพประกอบแมพิมพฉีด ิ ั ิพลาสติก รวมทงกาหนดขนาด รายการวัสดุ ตามมาตรฐานสากล ้ั ํ3102-2402 งานสรางชินสวนแมพมพฉดพลาสติก ้ ิ ี 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการสรางชนสวนแมพมพฉดพลาสตก ่ื  ี ั  ้ิ   ิ  ี ิ 2. เพอใหสามารถถอดประกอบชดแมพมพฉดพลาสตก (Mould Set) แบบสองแผน ่ื  ุ  ิ  ี ิ 3. เพือใหสามารถสรางชุดแมพมพฉดพลาสติก (Mould Set) แบบสองแผนดวยเครืองมือกลทีเ่ หมาะ ่ ิ ี ่ สม ทําการวัด ตรวจสอบชินสวนใหไดตามแบบทีกาหนด ทาการประกอบและถอดชดแมพมพฉด ้ ่ํ ํ ุ  ิ  ี พลาสติก (Mould Set) 4. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผลมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการสรางชนสวนแมพมพฉดพลาสตก  ั  ้ิ   ิ  ี ิ 2. สรางชดแมพมพฉดพลาสตก (Mould Set) แบบสองแผนไดขนาดตามแบบทกาหนด  ุ  ิ  ี ิ   ่ี ํ 3. วดและตรวจสอบขนาดชนสวนของชดแมพมพฉดพลาสตก (Mould Set) ั ้ิ  ุ  ิ  ี ิ 4. ประกอบและถอดชุดแมพมพฉดพลาสติก (Mould Set) ไดอยางถูกวิธี ิ ีคําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการสรางชดแมพมพฉดพลาสตก (Mould Set) แบบสองแผนตามมาตร ึ ิ ั ่ี ั ั  ุ  ิ  ี ิฐาน สรางแผนยึดแมพมพสวนทีอยูกบที่ สรางแผนรองหลง สรางแหวนกําหนดตําแหนง โดยใชเ ครองมอกลท่ี ิ  ่ ั   ั ่ื ืเหมาะสมกับลักษณะงาน ทําการวัด ตรวจสอบชนสวนทสรางขนตามแบบ ทาการประกอบและถอดชนสวน ้ิ  ่ี  ้ึ ํ ้ิ ชุดแมพมพฉดพลาสติก (Mould Set) ไดอยางถูกวิธี ิ ีสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 1223102-2403 งานสรางแมพมพฉดพลาสติกแบบสองแผน ิ ี 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการสรางแมพมพฉดพลาสตกแบบสองแผน ่ื  ี ั   ิ  ี ิ  2. เพือใหสามารถสรางแกน (Core) และโพรง (Cavity) แบบ 1 โพรง (1 Cavity) ในแมพมพฉดแบบ ่ ิ ี สองแผนและสรางระบบปลดชินงาน ้ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผลมาตรฐานรายวชา ิ 1. เพอใหมความเขาใจหลกการสรางแมพมพฉดพลาสตกแบบสองแผน ่ื  ี ั   ิ  ี ิ  2. สรางแกน (Core) และโพรง (Cavity) ในแมพมพฉดแบบสองแผนตามแบบทกาหนด  ิ  ี  ่ี ํ 3. สรางระบบปลดชนงานตามลกษณะชนงาน  ้ิ ั ้ิ 4. ทดลองฉีดแมพมพบนเครืองฉีดพลาสติก ิ ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการสรางแมพมพฉดพลาสติก สรางแกน (Core) และโพรง (Cavity) ดวย ั ่ ิ ีเครืองมือกลทีเ่ หมาะสมพรอมขัดใหเรียบ เกิด Impression ภายในแมพมพฉดแบบสองแผน หลักการปลดชิน ่  ิ  ี  ้งานออกจากแมพมพ การสรางระบบปลดชินงานแบบ 1 โพรง (1 Cavity) แมพมพฉดแบบสองแผนตาม ิ ้  ิ  ี ลักษณะชินงาน สลักปลด ลินปลด แหวนปลด ประกอบชดแมพมพสวนทอยกบท่ี และสวนทเ่ี คลอนท่ี นําแม ้ ้ ุ  ิ   ่ี ู ั  ่ืพิมพตดตังกับเครืองฉีดพลาสติกทดลองฉีด ตรวจสอบและวิเคราะหชนงานเพือปรับเครืองฉีดพลาสติกหรือ ิ ้ ่ ้ิ ่ ่ปรับแกแมพมพ ิ3102-2404 งานสรางแมพมพฉดพลาสติกแบบแยกดานขาง ิ ี 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการสรางแมพมพฉดแบบแยกดานขาง (Split Mould) ่ื  ี ั   ิ  ี  2. เพือใหสามารถสรางแมพมพฉดแบบแยกดานขาง (Split Mould) ่ ิ ี 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ภาพงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลกการสรางแมพมพฉดแบบแยกดานขาง (Split Mould)  ั   ิ  ี  2. สรางแกน (Core) และโพรง (Cavity) ในแมพมพแบบแยกดานขาง (Split Mould) ตามแบบ ิ 3. สรางระบบปลดชินงาน ตามลักษณะชินงานและสรางชุดแยกดานขาง ้ ้ 4. ประกอบเปนชุดแมพมพแบบแยกดานขาง (Split Mould) ิ 5. ทดลองฉีดแมพมพบนเครืองฉีดพลาสติก ิ ่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 123คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการสรางแมพมพแบบแยกดานขาง การสรางชุด Core และ Cavity ึ ิ ั ่ี ั ั   ิ   สําหรับแมพิมพแบบแยกดานขาง (Split Mould) ตามแบบดวยเครืองมือกลทีเ่ หมาะสม ขัดสวน Core และ ่Cavity ใหเรียบและเงาสรางระบบปลดชินงาน สลักปลด ลินปลด ปลอกปลด แผนปลด ตามลักษณะรูปราง ้ ้ของชนงานประกอบเปนชดแมพมพฉดแบบแยกดานขาง (Split Mould) ติดตังแมพมพเขากับเครืองฉีดพลาสติก ้ิ  ุ  ิ  ี   ้ ิ ่ทดลองฉด ตรวจสอบและวิเคราะหชนงานเพือปรับเครืองฉีดพลาสติก หรือปรับแกแมพมพ ี ้ิ ่ ่ ิ3102-2405 งานสรางแมพมพฉดพลาสตกแบบสามแผน  ิ ี ิ  3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการสรางแมพมพฉดแบบ 3 แผน (Three– Plates Mould) ่ื  ี ั   ิ  ี 2. เพอใหสามารถสรางแมพมพฉดแบบ 3 แผนและจัดทําเอกสารควบคุมแมพมพตามระบบ ISO ่ื    ิ  ี ิ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผลมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการสรางแมพมพฉดแบบ 3 แผน (Three– Plates Mould)  ั   ิ  ี 2. สราง Core และ Cavity ในแมพมพฉดแบบ 3 แผนตามแบบกาหนด ิ ี  ํ 3. สรางระบบปลดชินงาน ตามลักษณะชินงาน ้ ้ 4. ประกอบเปนชดแมพมพแบบ3 แผน  ุ  ิ  5. ทดลองฉีดแมพมพบนเครืองฉีดพลาสติก ิ ่ 6. ทําเอกสารควบคุมแมพมพตามระบบ ISO ิคําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการสรางแมพมพฉดแบบ 3 แผน การสรางชุด Core และ Cavity สําหรับ ึ ิ ั ่ี ั ั   ิ  ีแมพมพแบบ 3 แผน (Three– Plate Mould) ตามแบบดวยเครืองมือกลทีเ่ หมาะสม ขัดสวน Core และ Cavity ให  ิ  ่เรยบและขดเงา สรางระบบปลดชินงานตามลักษณะรูปรางของชินงาน สลักปลด ลินปลด ปลอกปลด แผนปลด ี ั ้ ้ ้ประกอบเปนชุด แมพมพฉดแบบ 3 แผน ติดตังแมพมพเขากับเครืองฉีดพลาสติก ทดลองฉด ตรวจสอบและ  ิ  ี ้ ิ ่ ีวิเคราะหชนงานเพือปรับเครืองฉีดพลาสติก หรือปรับแกแมพมพ จัดทําเอกสารควบคุมแมพมพตามระบบ ISO ้ิ ่ ่ ิ ิสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 1243102-2406 งานซอมบํารุงรักษาแมพมพพลาสติก ิ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการซอมบารงรกษาแมพมพพลาสตก ่ื  ี ั  ํ ุ ั  ิ  ิ 2. เพือใหสามารถวิเคราะหหาขอบกพรองของแมพมพฉด และวางแผนแกไขขอบกพรองไดและทํา ่ ิ ี ทะเบียนประวัตและระบบจัดเก็บแมพมพฉด ิ ิ ี 3. เพือใหสามารถปรับแตง แกไข แมพมพฉดทีชารุดหรือไมสมบูรณ พรอมทําระบบทะเบียน ่ ิ ี ่ ํ ประวัติ 4. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณตรอบคอบและปลอดภย มีความตระหนักถึงคุณ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ั ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผลมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการซอมบารงรกษาแมพมพพลาสตก  ั  ํ ุ ั  ิ  ิ 2. ถอดชุดแมพมพฉดในสวนทีบกพรอง เพือนํามาปรับแตง แกไขใหถกตองสมบูรณ ิ ี ่ ่ ู 3. ประกอบชุดแมพมพฉดทีแกไขเรียบรอยแลวใหถกตอง ิ ี ่ ู 4. ทดลองฉดแมพมพบนเครองฉดพลาสตกเพอตรวจสอบชนงาน ี  ิ  ่ื ี ิ ่ื ้ิ 5. จดทาระบบทะเบยนประวตแมพมพ และทะเบียนประวัตบารุงรักษา จดเกบ ั ํ ี ัิ  ิ ิ ํ ั ็คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการซอมบํารุงแมพิมพฉีดพลาสติก การวิเคราะหหาสาเหตุขอบก พรองของแมพิมพฉีดพลาสติก การแยกชิ้นสวนแมพิมพเพื่อปรับแตง ขดผว จับยึด หรือแกไขในสวนที่ ั ิไมถูกตองสมบูรณ การประกอบเปนชุดแมพิมพหลังจากแกไขขอบกพรอง การทดลองฉีดบนเครืองฉีด ่พลาสติกเพื่อตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของชิ้นงาน การบํารุงรักษาแมพิมพหลังการใชงาน การจัดทําทะเบียนประวัติของแมพิมพ การจัดเก็บแมพิมพไวในที่เหมาะสมไมใหชํารุดเสียหายและสะดวกในการนํามาใชในโอกาสตอไป3102-2407 การออกแบบแมพมพฉดพลาสติก ิ ี 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการออกแบบแมพมพฉดพลาสติก ่ ี ิ ี 2. เพือใหสามารถออกแบบชุดแมพมพฉดแบบสองแผนไดตามลักษณะงานตามมาตรฐานสากล ่ ิ ี 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความสะอาด มีระเบียบเรียบรอย คํานึงถึงความประหยัดและ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  รักษาสภาพแวดลอมมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการออกแบบแมพมพฉดพลาสติกแบบสองแผน ิ ีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 125 2. ออกแบบสวนแกน (Core) และโพรง (Cavity)ไดตามลักษณะงานทีจะฉีด  ่ 3. ออกแบบระบบปลดชินงานไดตามลักษณะของชินงาน ้ ้ 4. ออกแบบระบบหลอเย็นของชุดแมพมพฉดแบบสองแผน ิ ีคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการออกแบบแมพมพฉดพลาสติก การทํางานของชินสวนตางๆ ของแม ั ่ ิ ี ้พิมพฉดแบบสองแผน แหวนกาหนดตาแหนง ปลอกรูฉด เพลานํา ปลอกนํา แผนรองหลง แผนยึดแมพมพและ ี ํ ํ  ี  ั ิการกาหนดขนาดชนสวนเหลานตามมาตรฐานสากล ํ ้ิ   ้ี การทําใหเปนรูปรางภายนอกและภายในของชินงาน ้ระบบปอนของแมพมพฉดระบบปลดชินงาน การหดตัวของพลาสติก ระบบการหลอเยนแมพมพ วธการถอด ิ ี ้  ็  ิ ิีและประกอบชุดแมพมพฉด ิ ี3102-2408 เทคโนโลยีพลาสติก 2 (3)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการพนฐานในงานพลาสตก ชนิด ลักษณะ สมบติ การใชงาน การ ่ื  ี ั ้ื ิ ั ทดสอบ กระบวนการผลิต เครืองมือเครืองจักรทีใชผลิต่ ่ ่ 2. เพอใหสามารถกาหนดกระบวนการวธการนาพลาสตกชนดตางๆ ไปผลตพรอมกาหนดชนด ่ื  ํ ิี ํ ิ ิ  ิ  ํ ิ ลักษณะเครืองจักรและแมพมพทใช ่ ิ ่ี 3. เพือใหมกจนิสยรักษาความสะอาดเรียบรอย ตระหนกถงการประหยดพลงงานและรักษาสภาพสง ่ ีิ ั ั ึ ั ั ่ิ แวดลอมทดี  ่ีมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการพนฐานในงานพลาสตก ชนิด ลักษณะ สมบติ การใชงาน การทดสอบ กระบวน  ั ้ื ิ ั การผลิต เครืองมือเครืองจักรทีใชผลิต ่ ่ ่ 2. จําแนกชนิด ลักษณะ สมบติ การใชงาน การทดสอบพลาสติก ั 3. ทดสอบพลาสติกเพือจําแนกชนิดของพลาสติก ่ 4. กําหนดกระบวนการวิธการผลิตชินงานพลาสติกชนิดตางๆ ี ้ 5. กาหนดชนด ลกษณะเครองจกรและแมพมพทใชผลตชนงานพลาสตก การฉีด การอัดรีด ํ ิ ั ่ื ั  ิ  ่ี  ิ ้ิ ิ (Extrusion) การอัด การรีด การเคลือบคําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการพืนฐานในงานพลาสติก ทมาของพลาสตกชนดตางๆ การจาแนกประเภทของพลาสตก ้ ่ี ิ ิ  ํ ิการทดสอบพลาสติกขันตอนในการผลิตชินงานพลาสติก การฉดพลาสตก การเปาพลาสตก การฉีด–เปา ้ ้ ี ิ  ิพลาสติก การอัดพลาสติก การอัดรีด (Extrusion) แบบตางๆสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 1263102-2409 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิตแมพมพฉดพลาสติก  ิ ี 2 (4)จุดประสงครายวิชา 1. เพือใหมความเขาใจหลักการใชโปรแกรม CAD-CAM วเิ คราะหการทางานแมพมพฉดพลาสตก ่ ี  ํ  ิ  ี ิ 2. เพือใหสามารถใชโปรแกรม CAD-CAM ออกแบบแมพมพฉดพลาสติก ่ ิ ี 3. เพือใหสามารถใชโปรแกรม CAD-CAM วเิ คราะหและจาลองการฉดพลาสตก ่  ํ ี ิ 4. เพอใหมกจนสยในการทางาน มีความเปนระเบียบ ตรงตอเวลา ่ื  ี ิ ิ ั ํ มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลกการใชโปรแกรม CAD-CAM วเิ คราะหการทางานแมพมพฉดพลาสตก  ั  ํ  ิ  ี ิ 2. ใชโปรแกรม CAD-CAM ในการออกแบบชนงานและออกแบบแมพมพโลหะ ้ิ  ิ  3. ใชโปรแกรม CAD-CAM วิเคราะหการฉีดพลาสติก 4. นําผลจากการวิเคราะหไปใชในการแกปรับแมพมพ และปรับตังเครืองฉีดพลาสติก ิ ้ ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการใชโปรแกรม CAD-CAM เพือออกแบบชินงานและออกแบบแม ั ่ ่ ้พิมพพลาสติกการเลือกใชฐานโมลด (Mold Base) และชินสวนมาตรฐาน การใชโปรแกรมวิเคราะหแมพิมพ ้สภาพปญหา ขอบกพรองและนําผลการวิเคราะหมาแกปรับแมพมพ และปรับตังเครืองฉีดพลาสติก โดยใช ิ ้ ่โปรแกรม UG หรอ Pro Engineer หรอ Mold Flow ื ื3102-2410 งานสรางแมพมพเ ปาพลาสตก   ิ  ิ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการสรางชุดแมพมพเ ปาพลาสตก ่ื  ี ั   ิ  ิ 2. เพือใหสามารถสรางชินสวนตางๆ และประกอบเปนชดแมพมพเ ปาพลาสตก ่ ้  ุ  ิ  ิ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย โดยตระหนักถึง ความ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอมมาตรฐานรายวชาิ 1. เขาใจหลักการสรางชุดแมพมพเปาพลาสติก ิ 2. ออกแบบชนสวน กําหนดระบบการหลอเย็นแมพมพเปาพลาสติก ้ิ  ิ 3. สรางชนสวนตางๆ ของแมพมพเ ปาพลาสตกตามแบบทกาหนด  ้ิ    ิ  ิ ่ี ํ 4. ประกอบชนสวนตางๆ เปนชุดแมพมพเปาพลาสติก ้ิ   ิ 5. ติดตัง ทดลอง ตรวจสอบ วิเคราะหชิ้นงาน เพอปรบแตงแมพมพเ ปาพลาสตก ้ ่ื ั   ิ  ิหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 127คําอธิบายรายวิชา ศกษาและปฏบตเิ กยวกบหลกการสรางแมพมพเ ปาพลาสตก การสรางชินสวนแมพมพเปาพลาสติก ึ ิ ั ่ี ั ั   ิ  ิ ้ ิประกอบเปนชุดแมพมพพรอมระบบหลอเย็น การติดตังแมพมพ การทดลองบนเครืองเปาพลาสติก ตรวจสอบ ิ ้ ิ ่และวเิ คราะหชนงานเพอปรบเงอนไขทเ่ี ครองเปาพลาสตก หรือปรับแตงทีชดแมพมพเปาโดยคํานึงถึงระบบ  ้ิ ่ื ั ่ื ่ื  ิ ่ ุ ิความปลอดภย ั3102-2411 งานสรางแมพมพอดพลาสติก ิ ั 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการสรางชุดแมพมพอดพลาสตก ่ื  ี ั   ิ ั ิ 2. เพือใหสามารถสรางชินสวนตางๆ และประกอบเปนชุดแมพมพอดพลาสติก ่ ้ ิ ั 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนกถงความปลอด ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ั ึ ภัยและรักษาสภาพแวดลอมมาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการสรางชุดแมพมพอดพลาสติก ิ ั 2. ออกแบบและสรางชินสวนตางๆ ของแมพมพอดพลาสติกตามแบบทีกาหนด ้ ิ ั ่ํ 3. ประกอบชนสวนตางๆ เปนชดแมพมพอดพลาสตก ้ิ    ุ  ิ ั ิ 4. ติดตัง ทดลอง ตรวจสอบ วิเคราะหชนงานเพือปรับแตงแมพมพอดพลาสติก ้ ้ิ ่ ิ ัคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการสรางแมพมพอดพลาสติก การสรางชินสวนแมพมพอดพลาสติก ั ่ ิ ั ้ ิ ัประกอบชินสวนเปนชุดแมพมพอดพลาสติก การติดตังแมพมพ การทดลองบนเครืองอัดพลาสติก ตรวจสอบ ้ ิ ั ้ ิ ่และวิเคราะหชนงานเพือปรับเงือนไขบนเครืองอัดพลาสติก หรือปรับแตงทีชดแมพมพอด โดยคานงถงระบบ ้ิ ่ ่ ่ ่ ุ ิ ั ํ ึ ึความปลอดภย ั3102-2412 งานสรางแมพมพกดอัดขึนรูปพลาสติก ิ ้ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการสรางแมพมพกดอดขนรปพลาสตก ่ื  ี ั   ิ  ั ้ึ ู ิ 2. เพือใหสามารถอานแบบประกอบแมพมพและเขียนแบบแยกชินสวนแมพมพได ่ ิ ้ ิ 3. เพือใหสามารถสรางและตรวจสอบความถูกตองของชินสวนแมพมพ ่ ้ ิ 4. เพือใหสามารถประกอบ ติดตังตรวจปรับการทํางานของแมพมพไดตามกําหนด ่ ้ ิ 5. เพือใหมกจนิสยในการปฏิบตงานรวมกับผูอนคํานึงถึงปลอดภัยและสิงแวดลอม ่ ีิ ั ัิ  ่ื ่สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 128มาตรฐานรายวชา ิ 1. เพอใหมความเขาใจหลกการสรางแมพมพกดอดขนรปพลาสตก ่ื  ี ั   ิ  ั ้ึ ู ิ 2. วิเคราะหแบบและแยกชินสวนชุดแมพมพอดขึนรูป ้ ิ ั ้ 3. สรางชินสวนแมพมพและตรวจสอบขนาดและความเรียบของผิวชินงาน ้ ิ ้ 4. ตรวจสอบ ปรบความเทยงตรงของศนยงานดวยเครองมอพนฐาน ั ่ี ู   ่ื ื ้ื 5. ถอด ประกอบ ติดตัง ทดสอบ ปรับแกชนสวนแมพมพกดอัดขึนรูปใหไดผลิตภัณฑตามกําหนด ้ ้ิ ิ ้คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการสรางแมพมพกดอัดขึนรูปพลาสติก การอานแบบประกอบชดแม ั ่ ิ ้  ุพมพกดอดขนรป การสเกตแบบแยกชนสวนและแบบสงงาน การสรางการวัดตรวจสอบชินสวนทีสรางดวย ิ  ั ้ึ ู ้ิ  ่ั ้ ่เครืองมือวัดมาตรฐานประกอบชินสวนเปนชุดแมพมพกดอัดขึนรูปติดตังแมพมพทดสอบกดอัดขึนรูป และ ่ ้ ิ ้ ้ ิ ้ตรวจปรับแกไขขอบกพรองของชุดแมพมพ ิ3102-2413 งานสรางแมพมพขนรปพลาสตกแผน   ิ  ้ึ ู ิ  3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการสรางแมพมพขนรปพลาสตกแผน ่ื  ี ั   ิ  ้ึ ู ิ  2. เพอใหสามารถอานแบบประกอบแมพมพและเขยนแบบแยกชน ชนสวนแมพมพขนรปพลาสตก ่ื    ิ  ี ้ ิ ้ิ   ิ  ้ึ ู ิ แผน 3. เพือใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของชินสวนทีสรางขึนได ่ ้ ่ ้ 4. เพอใหสามารถประกอบชดแมพมพ ติดตัง ตรวจปรับการทํางานแมพมพใหไดผลิตภัณฑตาม ่ื  ุ  ิ ้ ิ กําหนด 5. เพือใหมกจนิสยในการปฏิบตงานรวมกับผูอนคํานึงถึงปลอดภัยและสิงแวดลอม ่ ีิ ั ัิ  ่ื ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการสรางแมพมพขนรูปพลาสติกแผน ิ ้ึ 2. วิเคราะหแบบและแยกชินสวนชุดแมพมพขนรูปพลาสติกแผน ้ ิ ้ึ 3. สราง ตรวจสอบขนาด ความเรียบของผิวชินสวน ความเทียงตรงของศูนยงานดวยเครืองมือวัดพืน ้ ่ ่ ้ ฐาน 4. ถอด ประกอบชินสวนแมพมพขนรูปพลาสติกแผน ้ ิ ้ึ 5. ติดตัง ทดสอบ ปรับแกการทํางานของแมพมพใหไดผลิตภัณฑตามกําหนด ้ ิคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการสรางแมพมพขนรูปพลาสติกแผน อานแบบประกอบชดแมพมพขน ั ่ ิ ้ึ  ุ  ิ  ้ึรูปพลาสติกแผน สเกตแบบและเขียนแบบสังงาน การสรางการวดตรวจสอบชนสวนทสรางโดยเครองมอวด ่  ั ้ิ  ่ี  ่ื ื ัตรวจสอบมาตรฐาน ประกอบชินสวนเปนชุดแมพมพขนรูปพลาสติกแผน ตดตงแมพมพ ทดลองอัดขึนรูปและ ้ ิ ้ึ ิ ้ั  ิ ้ตรวจปรบแกไขขอบกพรองของชดแมพมพขนรป ั    ุ  ิ  ้ึ ูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 1293102-2414 งานสรางแมพมพขนรูปยาง ิ ้ึ 3 (5)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความเขาใจหลกการสรางแมพมพขนรปยาง ่ื  ี ั   ิ  ้ึ ู 2. เพอใหสามารถอานแบบประกอบแมพมพและเขยนแบบแยกชนสวนแมพมพขนรปยาง ่ื    ิ  ี ้ิ   ิ  ้ึ ู 3. เพือใหสามารถสรางและตรวจสอบความถูกตองของชินสวนแมพมพขนรูปยางทีสรางขึน ่ ้ ิ ้ึ ่ ้ 4. เพือใหสามารถประกอบ ติดตัง ตรวจปรับการทํางานของแมพมพไดตามผลิตภัณฑทกาหนด ่ ้ ิ ่ี ํ 5. เพือใหมกจนิสยในการปฏิบตงานรวมกับผูอน คํานึงถึงความปลอดภัยและสิงแวดลอม ่ ีิ ั ัิ  ่ื ่มาตรฐานรายวชา ิ 1. เขาใจหลักการสรางแมพมพขนรูปยาง ิ ้ึ 2. วเิ คราะหแบบและแยกชนสวนชดแมพมพขนรปยาง  ้ิ  ุ  ิ  ้ึ ู 3. สรางชนสวนแมพมพขนรปยางทสรางขน  ้ิ   ิ  ้ึ ู ่ี  ้ึ 4. ตรวจสอบขนาด ความเรียบของผิวชินงาน ความเทียงตรงของศูนยดวยเครืองมือวัดพืนฐาน ้ ่  ่ ้ 5. ประกอบ ติดตัง ทดสอบ ปรับแกการทํางานของแมพมพใหไดผลิตภัณฑตามกําหนด ้ ิคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการสรางแมพมพขนรูปยาง การอานแบบประกอบชุดแมพมพขนรูปยาง ั ่ ิ ้ึ ิ ้ึสเกตแบบแยกชินสวนและแบบสังงานชุดแมพมพขนรูปยาง การสราง การวดตรวจสอบชนสวนทสรางดวย ้ ่ ิ ้ึ ั ้ิ  ่ี  เครืองมือวัดมาตรฐาน การประกอบชินสวนเปนชุดแมพมพขนรูปยาง การติดตังแมพมพ ทดลองขึนรูปยางและ ่ ้ ิ ้ึ ้ ิ ้ตรวจปรับแกไขขอบกพรองของชุดแมพมพขนรูปยาง ิ ้ึ3102-4401 ปฏิบตงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก 1 ั ิ 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความรและประสบการณในการปฏบตงานในโรงงานผลตผลตภณฑโลหะ ดวย ่ื  ี ู  ิ ัิ ิ ิ ั  เครองมอกล ่ื ื 2. เพือใหสามารถเลือก ปรับตังเครืองมือกล เครืองจักรกลในการสรางชินสวนแมพมพทมขนาด ่ ้ ่ ่ ้ ิ ่ี ี ความเทียงตรงสูง่ 3. เพือใหสามารถสรางชินสวนมาตรฐานของแมพมพไดตามแบบทีกาหนด ่ ้ ิ ่ํ 4. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอมมาตรฐานรายวชาิ 1. ปฏิบตงานผลิต ชินสวนแมพมพดวยเครืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ ัิ ้ ิ  ่ 2. สรางชนสวนแมพมพความเทยงตรงสงตามมาตรฐานสากล ดวยเครืองจักรกลทีเ่ หมาะสม  ้ิ   ิ  ่ี ู ่ 3. ใชเครืองมือวัดความเทียงตรงสูงในการตรวจสอบชินสวนแมพมพ ่ ่ ้ ิสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 130 4. ซอมและบํารุงรักษาเครืองมือกล เครืองจักรกล ่ ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางชิ้นสวนแมพิมพพลาสติกที่มีความเที่ยงตรงสูงตามมาตรฐานสากล การใชเครืองมือวัดความเทียงตรงสูง (High Precision Measuring Instrument) เพือวัดและตรวจสอบชิน ่ ่ ่ ้สวนแมพมพ การซอมบํารุง การใชเครืองมือกล เครองจกรกลโดยคานงถงความปลอดภย   ิ ่ ่ื ั ํ ึ ึ ั3102-4402 ปฏบตงานเทคนคแมพมพพลาสตก 2 ิ ั ิ ิ  ิ  ิ 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความรและประสบการณในการปฏบตงานในโรงงานผลตผลตภณฑโลหะ ดวย ่ื  ี ู  ิ ัิ ิ ิ ั  เครองมอกล่ื ื 2. เพือใหสามารถใชโปรแกรม CAD มาชวยในการเขียนแบบ ออกแบบแมพมพพลาสติก ่ ิ 3. เพือใหสามารถสรางแมพมพพลาสติกจากแบบทีกาหนด ่ ิ ่ํ 4. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอมมาตรฐานรายวชา ิ 1. ปฏิบตงานผลิต ชินสวนแมพมพดวยเครืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ ัิ ้ ิ  ่ 2. ควบคมเครองมอกลทใชผลตชนสวนแมพมพฉด แมพมพเ ปา แมพมพอดพลาสติก ุ ่ื ื ่ี  ิ ้ิ   ิ  ี  ิ  ิ ั 3. ประกอบ ทดลอง ตรวจสอบและวิเคราะหชนงาน และปรับแตงแมพมพพลาสติกใหสมบูรณ ้ิ ิคําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการสรางแมพมพพลาสติก การเขยนแบบโดยใชโปรแกรม CAD ชวย ั ่ ิ ี  ในการออกแบบแมพมพพลาสติก สรางแมพมพฉด แมพมพเ ปา แมพมพอดพลาสติก ประกอบติดตังและ ิ ิ ี  ิ  ิ ั ้ทดลองแมพมพเพือตรวจสอบ วิเคราะหชิ้นงาน ทีไดนาขอสรุปจากการวิเคราะหมาปรับแตงแมพมพ ิ ่ ่ ํ ิ3102-4403 ปฏบตงานเทคนคแมพมพพลาสตก 3 ิ ั ิ ิ  ิ  ิ 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความรและประสบการณในการปฏบตงานในโรงงานผลตผลตภณฑโลหะ ดวย ่ื  ี ู  ิ ัิ ิ ิ ั  เครองมอกล ่ื ื 2. เพือใหสามารถออกแบบแมพมพพลาสติกโดยใชคอมพิวเตอรชวยและเชือมตอกับเครืองมือกล ่ ิ  ่ ่ CNC 3. เพือใหสามารถควบคุมเครืองมือกล CNC ทีเ่ ชือมตอกับการออกแบบหรือเครืองมือกล CNC ่ ่ ่ ่ เครองอน ่ื ่ืหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 131 4. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอมมาตรฐานรายวชา ิ 1. ปฏิบตงานผลิต ชินสวนแมพมพดวยเครืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ ัิ ้ ิ  ่ 2. ควบคุมเครืองมือกล CNC ทีเ่ ชือมตอกับการออกแบบหรือเครืองมือกล CNC เครืองอืนเพือการ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ผลิตชินสวนแมพมพพลาสติก ้ ิ 3. ควบคุมเครืองจักรกลขึนรูปพลาสติกทีควบคุมดวยคอมพิวเตอร ่ ้ ่ 4. บารงรกษาเครองมอกล CNC และเครืองจักรกลขึนรูปพลาสติกทีควบคุมดวยคอมพิวเตอร ํ ุ ั ่ื ื ่ ้ ่คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการสรางแมพมพพลาสติก กสนควบคุมเครืองจักรกล CNC ที่สามารถ ั ่ ิ ่เชอมตอกบฝายออกแบบทใชคอมพวเตอรหรอเชอมตอกบเครองมอกล CNC เครองอน การควบคมเครองจกร ่ื  ั  ่ี  ิ  ื ่ื  ั ่ื ื ่ื ่ื ุ ่ื ักลขนรปพลาสตกทควบคมดวยคอมพวเตอร การบํารุงรักษาเครืองมือกล CNC และเครืองจักรกลขึนรูป ้ึ ู ิ ่ี ุ  ิ ่ ่ ้พลาสติกทีควบคุมดวยคอมพิวเตอร ่3102-4404 ปฏบตงานเทคนคแมพมพพลาสตก 4 ิ ั ิ ิ  ิ  ิ 5 (*)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหมความรและประสบการณในการปฏบตงานในโรงงานผลตผลตภณฑโลหะ ดวย ่ื  ี ู  ิ ัิ ิ ิ ั  เครองมอกล ่ื ื 2. เพอใหสามารถกาหนดเครองมอกล CNC มาชวยในการสรางชินสวนแมพมพ ่ื  ํ ่ื ื ้ ิ 3. เพอใหสามารถสรางชนสวนแมพมพฉด แมพมพเ ปา แมพมพอด ดวยเครืองมือกล CNC ่ื   ้ิ   ิ  ี  ิ  ิ ั ่ 4. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี ประหยัด และรกษาสภาพแวดลอม ั มาตรฐานรายวชาิ 1. ปฏิบตงานผลิต ชินสวนแมพมพดวยเครืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ ัิ ้ ิ  ่ 2. ออกแบบแมพมพโดยใชโปรแกรม CAD  ิ   3. สรางชินสวนแมพมพฉด แมพมพเ ปา แมพมพอด ดวยเครืองมือกลซีเอ็นซี ้ ิ ี  ิ  ิ ั ่ 4. ประกอบและทดลองแมพมพพลาสตก  ิ  ิ 5. ตรวจสอบและวิเคราะหชนงานทีไดจากการทดลองปรับแตงแมพมพพลาสติกใหสมบูรณ ้ิ ่ ิสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 132คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตเิ กียวกับหลักการสรางแมพมพพลาสติก การเขยนแบบโดยใชโปรแกรม CAD ชวย ั ่ ิ ี  ในการออกแบบแมพมพพลาสติก ทําการสรางชินสวนแมพมพฉด แมพมพเ ปา แมพมพอดดวยเครืองมือกล ิ ้ ิ ี  ิ  ิ ั ่CNC ประกอบ ติดตัง และทดลองแมพมพ เพือนําชินงานมาตรวจสอบและวิเคราะหหาขอบกพรอง นําขอสรุป ้  ิ ่ ้จากการวิเคราะหมาปรับแตงแมพิมพ3102–6001 โครงการ 4 (*) (Project)จุดประสงครายวิชา 1. เพอใหเ กดความตระหนกและมความคดรเิ รมการพฒนางานในสาขาวชาชพ ่ื ิ ั ี ิ ่ิ ั ิ ี 2. เพือใหสามารถปฏิบตการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาทีเ่ กิดจากการทํางาน ่ ั ิ 3. เพอใหมกจนสยในการทางานดวยความประณต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ ่ื  ี ิ ิ ั ํ  ี งานและมจรยธรรมในงานอาชพ ี ิ ีมาตรฐานรายวชา ิ 1. วางแผนและนาเสนอโครงการ ํ 2. ออกแบบและสรางเครืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพทีเ่ กียวของ ่ ่ 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงานคําอธิบายรายวิชา ใหนกศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน นําเสนอ ั โครงการ ผลงานทางวชาการ การออกแบบ การสรางเครืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพทีเ่ กียวของ ใหเ สรจใน ิ ่ ่ ็เวลาทีกาหนด โดยรายงานผลการปฏิบตงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะ ่ํ ั ิกรรมการประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2546 ้ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ จุดประสงค ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผชวยวศวกรหรอ ู  ิ ืประกอบอาชีพสวนตัว มความรู ความสามารถ เจตคตและประสบการณดานตาง ๆ ดงตอไปน้ี ี ิ   ั  1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตรนําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคนิคโลหะใหเกิดความ เจริญกาวหนา 2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการ และกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่ เก่ียวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอตสาหกรรม และสามารถติดตามความ ุ เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเทคนิคโลหะใหมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 3. เพอใหมความคดวเิ คราะห แกปญหา สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน ่ื  ี ิ   เทคนคโลหะ ิ 4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มความรบผดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มคณธรรม จริย ี ั ิ  ีุ ธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ 5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือ ประกอบอาชพอสระในสาขาวชาเทคนคโลหะ ี ิ ิ ิ
  • 134 มาตรฐานวชาชพ ิ ี 1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 2. จดการระบบฐานขอมลในงานอาชพ ั  ู ี 3. แกปญหาโดยใชคณตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา    ิ 4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน 5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค 6. อานแบบ เขียนแบบงานเทคนิคโลหะ 7. จําแนกวัสดุและเทคนิควิธีการเชื่อมตามกระบวนการทํางาน 8. ทดสอบวัสดุดวยวิธีการทางโลหะวิทยาสาขางานเทคนคการเชอมอตสาหกรรม ิ ่ื ุ 9. อานแบบ เขียนแบบงานผลิตผลิตภัณฑ 10. เลือกวัสดุและกระบวนการทํางานผลิตผลิตภัณฑ 11. วางแผนงานผลิตผลิตภัณฑ 12. ควบคุมงานผลิตผลิตภัณฑ 13. ตรวจสอบและทดสอบงานผลิตผลิตภัณฑ 14. แกปญหางานผลิตผลิตภัณฑสาขางานเทคนคการเชอมโลหะ ิ ่ื 9. อานแบบ เขียนแบบงานโครงสรางอาคารและสะพาน 10. เลือกวัสดุและกระบวนการทํางานโครงสรางอาคารและสะพาน 11. วางแผนงานโครงสรางอาคารและสะพาน 12. ควบคุมงานโครงสรางอาคารและสะพาน 13. ตรวจสอบและทดสอบงานโครงสรางอาคารและสะพาน 14. แกปญหางานโครงสรางอาคารและสะพานสาขางานเทคนิคทออุตสาหกรรม 9. อาน เขยนแบบงานทอในอาคารทออตสาหกรรม  ี   ุ 10. เลือกวัสดุและกระบวนการทํางานทอในอาคาร ทออุตสาหกรรม 11. วางแผนงานระบบทอในอาคาร ทออุตสาหกรรม 12. ควบคมงานระบบทอในอาคารและระบบทออตสาหกรรม ุ   ุ 13. ตรวจสอบและทดสอบระบบงานทอ 14. แกปญหางานระบบทอในอาคารทออตสาหกรรม     ุหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 135สาขางานสิ่งแวดลอม 9. บําบัดน้าเพือการบริโภคจากแหลงธรรมชาติทางกายภาพและทางเคมี ํ ่ 10. บาบดนาเสยและบารงรกษาระบบบาบดนาเสยจากอตสาหกรรม ํ ั ้ํ ี ํ ุ ั ํ ั ้ํ ี ุ 11. ควบคุมมลพิษทางอากาศ 12. ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 13. จัดการสารอันตรายและกากของเสียสาขาวิชาเทคนิคโลหะ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 136 โครงสราง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 ้ ุ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวชาเทคนคโลหะ ิ ิ ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนคโลหะ ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกจกรรมเสรมหลก ิ   ิ ิ ัสูตร รวมไมนอยกวา 88 หนวยกิต ดงโครงสรางตอไปน้ี  ั   1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13 หนวยกิต ) 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต ) 2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 58 หนวยกิต 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 15 หนวยกิต ) 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 23 หนวยกิต ) 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 16หนวยกิต ) 2.4 โครงการ ( 4 หนวยกิต ) 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 5. กจกรรมเสรมหลกสตร 120 ชวโมง ิ ิ ั ู ่ั รวม ไมนอยกวา 88 หนวยกิต โครงสรางนี้สําหรับผูสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรอเทยบเทาใน  ํ ื ี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้ ุ
  • 137 รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ สําหรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวชาหรอสาขา ิ ืวิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอเทยบเทา จะตองเรยนรายวชาปรบพนฐานวชาชพตอไปน้ี ื ี   ี ิ ั ้ื ิ ี  รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3100-0001 งานเทคนคพนฐาน ิ ้ื 3 (5) 3100-0002 เขยนแบบเทคนค ี ิ 2 (4) 3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 3100-0004 วัสดุชาง 2 (2) 3103-0001 เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 2 (4) 3103-0002 งานโลหะแผน 2 (4) 3103-0003 งานเชอมแกส ่ื  2 (4) 3103-0004 งานเชื่อมไฟฟา 2 (4) 3103-0005 งานผลิตภัณฑโลหะ 2 (4) รวม 19 (35)สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • 1381. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13 หนวยกิต ) รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3) 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 3000-1301 ชวตและวฒนธรรมไทย ีิ ั 1 (1) 3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2) 3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต ) รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2) 3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4) 3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3) 3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 58 หนวยกิต 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 15 หนวยกิต ใหเ รยนรายวชา ลําดับที่ 1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ ี ิกลมเทคโนโลยคอมพวเตอร 3000-020X กลุมละ 1 รายวิชา ุ ี ิ รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3100-0101 กลศาสตรวศวกรรม 1 ิ 3 (3) 3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4) 3100-0107 ความแขงแรงของวสดุ ็ ั 3 (3) 3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3) 3000-020X กลมเทคโนโลยคอมพวเตอร ุ ี ิ 3 (4)หมายเหตุ รหัสวิชาที่มีอักษร X ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546) ้
  • 139 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 23 หนวยกิต ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-9 และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด รหัส ชือวิชา ่ หนวยกิต (ชั่วโมง) 3100-0151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3) 3103-2001 เทคโนโลยีการเชอม 1 ่ื 2 (4) 3103-2002 เขยนแบบเทคนคโลหะ ี ิ 2 (4) 3103-2003 มาตรฐานงานเชือม ่ 2 (2) 3103-2004 การออกแบบรอยตองานเชอม  ่ื 2 (2) 3103-2005 วัสดุประสานงานเชื่อม 2 (2) 3103-2006 การวางแผนงานเชอม ่ื 2 (2) 3103-2007 วัสดุและโลหะวิทยา 3 (4) 3103-2008 โลหะวิทยาการเชื่อม 3 (4) 3103-2009 การตรว