Comed

 • 1,211 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,211
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
14
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.  
 • 2. ภารกิจที่ 1
 • 3. เป็นกระบวนการวางแผนการเรียนการสอน โดยการนำเอาหลักการเรียนรู้ ทฤษฎีความรู้ต่างๆ มาออกแบบหรือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน แล้ววางแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ สำหรับสิ่งที่เป็นพื้นฐานการเรียนการสอน ได้แก่ เนื้อหา วัสดุ สื่อ กิจกรรม แหล่งสารสนเทศ และการประเมิน ภารกิจการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอน ตอบ
 • 4. ภารกิจที่ 2
 • 5. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญในการออกแบบการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้
 • 6. พื้นฐาน ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม
 • 7. พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม
 • 8. พื้นฐาน ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์
 • 9. ความแตกต่างของทฤษฏีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม เน้นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวที่กำหนดพฤติกรรมการเรียนรู้จะเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม เน้นกระบวนการภายในที่เรียกว่าความรู้ความเข้าใจ และการคิด สามารถถ่ายโยงความรู้และทักษะเดิม หรือสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว ไปสู่บริบทและปัญหาใหม่ได้ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ เน้นความรู้เกิดจากประสบการณ์และการกระทำโดยที่ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
 • 10. ภารกิจที่ 3 ให้วิเคราะห์และวิพากษ์จุดเด่นและจุดด้อยของการออกแบบการสอนที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม และคอนสตรัคติวิสต์
 • 11. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม
 • 12. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม
 • 13. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์
 • 14. ภารกิจที่ 4 จากสิ่งที่กำหนดต่อไปนี้ให้ท่านจำแนกประเภทตามลักษณะการออกแบบโดยระบุเกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจำแนกด้วย ชุดการสอน ชุดสร้างความรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ บทเรียนโปรแกรม เว็บเพื่อการสอนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
 • 15. จำแนกประเภทตามลักษณ์ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ 1. ชุดการสอน เหตุผลเพราะ ชุดการเรียนการสอนคือ เทคโนโลยีทางการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามความสามารถเป็นรายบุคคล เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยใช้สื่อและกิจกรรมหลายชนิดประกอบกันตามความเหมาะสม เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ ครูเป็นผู้ให้คำแนะนำช่วยเหลือ มีการนำหลักการทางจิตวิทยามาใช้ประกอบในการเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความสำเร็จ
 • 16. จำแนกประเภทตามลักษณ์ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ 2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เหตุผล เพราะ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือโปรแกรมช่วยสอน คือสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนอันหนึ่ง CAI คล้ายกับสื่อการสอนอื่น ๆ เช่น วิดีโอช่วยสอน บัตรคำช่วยสอน โปสเตอร์ แต่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะดีกว่าตรงที่ตัวสื่อการสอน ซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์นั้น สามารถโต้ตอบกับนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับคำสั่งเพื่อมาปฏิบัติ ตอบคำถามหรือไม่เช่นนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นฝ่ายป้อนคำถาม
 • 17. จำแนกประเภทตามลักษณ์ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ 3. มัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เหตุผล เพราะ เป็นสื่อประสมที่พัฒนาให้สอดคล้องตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการใช้สื่อในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว สำหรับให้ข้อมูลความรู้หรือให้ความสำราญต่อผู้ชม เป็นสื่อที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันและสร้างองค์ความรู้ขึ้นเอง โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ
 • 18. จำแนกประเภทตามลักษณ์ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 4. บทเรียนโปรแกรม เหตุผล เพราะ โปรแกรมบทเรียน เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนวิชาต่าง ๆ ให้มนุษย์ โดยการนำเนื้อหาวิชาและลำดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ใช้ช่วยสอนโดยให้เครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้เรียนโต้ตอบกันเอง นักเรียนเรียนรู้เนื้อหา บทเรียน และฝึกฝนทักษะจากคอมพิวเตอร์ แทนที่จะเรียนจากครูในบางวิชาบางบทเรียน การเรียนการสอนกับคอมพิวเตอร์จะถูกดำเนินไปเป็นระบบ คอมพิวเตอร์จะสามารถชี้ที่ผิดของนักเรียนได้ เมื่อนักเรียนกระทำผิดขั้นตอนหรือปฏิบัติตามขั้นตอน
 • 19. จำแนกประเภทตามลักษณ์ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม 5. เว็บเพื่อการสอนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย เหตุผล เพราะ เป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ประสานกันระหว่าง สื่อกับวิธีการ โดยการนำเทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการนำวิธีการ เทคโนโลยีนวัตกรรมหรือสื่อ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
 • 20. จำแนกประเภทตามลักษณ์ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 6. การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เหตุผล เพราะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือโดยการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมร่วมกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพากัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งตรงข้ามกับการเรียนที่เน้นการแข่งขันและการเรียนตามลำพัง
 • 21. สมาชิกกลุ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( มอดินแดง ) ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโนนม่วง
  • น . ส . ขนิษฐา หาญเชิงชัย รหัส 503050342-8
  • น . ส . ชัชนิตย์ ชูทรัพย์ รหัส 503050347-8
  • นายวุฒิชัย สุภาพ รหัส 503050368-0