จิตวิทยาการเรียนรู้

21,588 views
21,434 views

Published on

แนวความคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยา

Published in: Technology, Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
21,588
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
74
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จิตวิทยาการเรียนรู้

  1. 1. จิตวิทยาการเรียนรู้ Psychology of Learning
  2. 2. <ul><li>Psychology of Learning </li></ul>ทฤษฏีการเรียนรู้ทางด้านจิตวิทยา มี 3 กลุ่ม <ul><li>กลุ่มฤษฏีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม </li></ul><ul><li>กลุ่มทฤษฏีการเรียนรู้ทางปัญญานิยม </li></ul><ul><li>กลุ่มการเรียนรู้มานุษยนิยม </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Psychology of Learning </li></ul>ทฤษฎีทางจิตวิทยาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างไร เทคโนโลยีการศึกษา คือ การนำเอาเทคนิค วิธีการและวัสดุอุปกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ การจัดการและการประเมินการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาและทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การผลิตสื่อ
  4. 4. <ul><li>Psychology of Learning </li></ul><ul><li>การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะใช้ </li></ul><ul><li>ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม </li></ul><ul><li>2. การผลิตสื่อเว็บการสอนจะใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Psychology of Learning </li></ul>การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะใช้ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม ใช้ในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนโดยใช้ทฤษฎีของกาเย่ ( Gagne ) ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้น ดังนี้ - สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน - แจ้งจุดประสงค์ บอกให้ผู้เรียนทราบถึงผลการเรียน เห็นประโยชน์ในการเรียน ให้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน - กระตุ้นให้ผู้เรียนทบทวนความรู้เดิมที่จำเป็นต่อการเชื่อมโยงไปหาความรู้ใหม่ เสนอบทเรียนใหม่ๆ ด้วยสื่อต่างๆ ที่เหมาะสม - ให้แนวทางการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้สอนแนะนำวิธีการทำกิจกรรม แนะนำแหล่งค้นคว้าต่างๆ - กระตุ้นให้ผู้เรียนลงมือทำแบบฝึกปฏิบัติ - ให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้เรียนทราบถึงผลการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ - การประเมินผลการเรียนตามจุดประสงค์ - ส่งเสริมความแม่นยำ การถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยการสรุป การย้ำ การทบทวน
  6. 6. <ul><li>Psychology of Learning </li></ul>การผลิตสื่อเว็บการสอนจะใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม ใช้ในการการออกแบบและพัฒนาบทเรียนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ ของ Jero Brooner เพื่อให้ผู้เรียนจะต้อง ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง จะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ผู้เรียนร่วม ผู้สนใจ และบุคคลอื่นๆ ในระบบได้ทั้วโลก สามารถสรุปใจความสำคัญของทฤษฎีสนามเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมกลุ่มได้ดังนี้ 1. พฤติกรรมเป็นผลจากพลังความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่ม 2. โครงสร้างกลุ่มเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกัน 3. การรวมกลุ่มแต่ละครั้งจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มเช่น ในรูปการกระทำ ( act ) ความรู้สึกและความคิด 4. องค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าว จะก่อให้เกิดโครงสร้างของกลุ่ม แต่ละครั้งที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกกลุ่ม 5. สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากันและพยายามช่วยกันทำงานจะก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทำให้เกิดพลังหรือแรงผลักดันของกลุ่ม
  7. 7. <ul><li>Psychology of Learning </li></ul>http :// pirun . ku . ac . th / ~g4966078 / contemporary . doc ขอขอบคุณ
  8. 8. <ul><li>Psychology of Learning </li></ul>นาย ชูเกียรติ ใจเพชร 52070581007 นาง สริญชญา มีดี 52070581020 นำเสนอโดย นิสิตปริญญาโท คณะ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์การศึกษานครราชสีมา

×