จิตวิทยาการเรียนรู้
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

จิตวิทยาการเรียนรู้

 • 23,679 views
Uploaded on

แนวความคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยา

แนวความคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยา

More in: Technology , Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
23,679
On Slideshare
23,658
From Embeds
21
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
67
Comments
0
Likes
1

Embeds 21

http://www.slideshare.net 21

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. จิตวิทยาการเรียนรู้ Psychology of Learning
 • 2.
  • Psychology of Learning
  ทฤษฏีการเรียนรู้ทางด้านจิตวิทยา มี 3 กลุ่ม
  • กลุ่มฤษฏีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม
  • กลุ่มทฤษฏีการเรียนรู้ทางปัญญานิยม
  • กลุ่มการเรียนรู้มานุษยนิยม
 • 3.
  • Psychology of Learning
  ทฤษฎีทางจิตวิทยาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างไร เทคโนโลยีการศึกษา คือ การนำเอาเทคนิค วิธีการและวัสดุอุปกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ การจัดการและการประเมินการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาและทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การผลิตสื่อ
 • 4.
  • Psychology of Learning
  • การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะใช้
  • ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม
  • 2. การผลิตสื่อเว็บการสอนจะใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม
 • 5.
  • Psychology of Learning
  การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะใช้ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม ใช้ในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนโดยใช้ทฤษฎีของกาเย่ ( Gagne ) ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้น ดังนี้ - สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน - แจ้งจุดประสงค์ บอกให้ผู้เรียนทราบถึงผลการเรียน เห็นประโยชน์ในการเรียน ให้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน - กระตุ้นให้ผู้เรียนทบทวนความรู้เดิมที่จำเป็นต่อการเชื่อมโยงไปหาความรู้ใหม่ เสนอบทเรียนใหม่ๆ ด้วยสื่อต่างๆ ที่เหมาะสม - ให้แนวทางการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้สอนแนะนำวิธีการทำกิจกรรม แนะนำแหล่งค้นคว้าต่างๆ - กระตุ้นให้ผู้เรียนลงมือทำแบบฝึกปฏิบัติ - ให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้เรียนทราบถึงผลการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ - การประเมินผลการเรียนตามจุดประสงค์ - ส่งเสริมความแม่นยำ การถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยการสรุป การย้ำ การทบทวน
 • 6.
  • Psychology of Learning
  การผลิตสื่อเว็บการสอนจะใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม ใช้ในการการออกแบบและพัฒนาบทเรียนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ ของ Jero Brooner เพื่อให้ผู้เรียนจะต้อง ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง จะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ผู้เรียนร่วม ผู้สนใจ และบุคคลอื่นๆ ในระบบได้ทั้วโลก สามารถสรุปใจความสำคัญของทฤษฎีสนามเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมกลุ่มได้ดังนี้ 1. พฤติกรรมเป็นผลจากพลังความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่ม 2. โครงสร้างกลุ่มเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกัน 3. การรวมกลุ่มแต่ละครั้งจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มเช่น ในรูปการกระทำ ( act ) ความรู้สึกและความคิด 4. องค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าว จะก่อให้เกิดโครงสร้างของกลุ่ม แต่ละครั้งที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกกลุ่ม 5. สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากันและพยายามช่วยกันทำงานจะก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทำให้เกิดพลังหรือแรงผลักดันของกลุ่ม
 • 7.
  • Psychology of Learning
  http :// pirun . ku . ac . th / ~g4966078 / contemporary . doc ขอขอบคุณ
 • 8.
  • Psychology of Learning
  นาย ชูเกียรติ ใจเพชร 52070581007 นาง สริญชญา มีดี 52070581020 นำเสนอโดย นิสิตปริญญาโท คณะ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์การศึกษานครราชสีมา