อบรม Joomla 2.5 การติดตั้ง

4,932 views

Published on

อบรม Joomla 2.5 สอนการสร้างเว็บ ด้วย Joomla 2.5 ขั้นพื้นฐาน การติดตั้ง Joomla 2.5 การสร้าง Category การใส่เนื้อหาพร้อมรูป การจัดหน้าเว็บ Joomla 2.5

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,932
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,268
Actions
Shares
0
Downloads
114
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • อบรม Joomla 2.5 การติดตั้ง

  1. 1. ÍอºบÃรÁมÊสÃรŒŒÒา§งàเÇว็ºบ´ดŒŒÇวÂย www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  2. 2. พิศาล เชื้อชาติไชย (บู) Founder - ColorPack Creations Co., Ltd. Joomla! Translation Team - Joomla.org LaiThai Developer Team www.facebook.com/chueachatchai www.colorpack.co.th www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  3. 3. ·ท∙ÓำàเÇว็ºบàเ¾พ×ื่ÍอÍอÐะäไÃร ? www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  4. 4. - àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย¢ขÍอ§งàเÇว็ºบ·ท∙Õี่·ท∙Óำ - ¡กÒาÃรÇวÒา§งáแ¼ผ¹น·ท∙Õี่´ดÕี - àเÁม¹นÙู Navigation (usability ãใªชŒŒ§ง‹‹ÒาÂย) - Design (ÁมÕี¤คÇวÒาÁม¹น‹‹Òาàเªช×ื่Íอ¶ถ×ืÍอ) - ¡กÒาÃร»ปÃรÐะªชÒาÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ µตŒŒÍอ§งµต‹‹Íอàเ¹น×ื่Íอ§ง www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  5. 5. เพิ่มคนเข้าเว็บ • Organic (SEO) • Referral (links) • Pay per click (Google adwords) • Email (return visitors) www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  6. 6. ·ท∙ÓำäไÁมàเÅล×ืÍอ¡ก joomla! - ใช้ง่าย - ทรงพลัง - เปิดเผยโค้ด Open Source - รองรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ - ฟรี (ถ้าลงมือทําเอง) - ลิขสิทธิ์เป็นแบบ GNU/GPL www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  7. 7. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  8. 8. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  9. 9. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  10. 10. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  11. 11. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  12. 12. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  13. 13. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  14. 14. ¢ขÑั้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§งàเÇว็ºบäไ«ซµตâโ´ดÂย·ท∙Ñั่Çวäไ»ป 1. จดชื่อโดเมน (Domain Name) 2. เช่าพื้นที่เก็บเว็บ (Hosting) 3. ออกแบบเว็บไซต์ 4. เขียนโปรแกรมเพื่อใช้จัดการระบบต่างๆ เช่น ระบบสมาชิก ,ระบบจัดการป้ายโฆษณา และ เนื้อหาบนเว็บไซต์ ฯลฯ 5. Upload เว็บขึ้น hosting 6. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก 7. Update และพัฒนาเว็บไซต์ www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  15. 15. IP Address หมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ internet เช่น 203.146.102.112 203.150.3.242 192.168.1.1 10.107.1.1 www.colorpack.netMonday, January 21, 13
  16. 16. ªช×ื่Íอâโ´ดàเÁม¹น คือ ชื่อเรียกเสมือน เช่น www.webmaster.or.th เป็นชื่อโดเมนของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ชื่อโดเมนนั้นมีความ สําคัญมาก เพราะบ่งบอกประเภทของหน่วยงาน และสถานที่จด ทะเบียนการใช้งาน www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  17. 17. www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  18. 18. www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  19. 19. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  20. 20. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  21. 21. Text www.colorpack.co.th www.colorpack.netMonday, January 21, 13
  22. 22. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  23. 23. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  24. 24. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  25. 25. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  26. 26. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  27. 27. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  28. 28. àเ¾พÔิ่Áม Category Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  29. 29. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  30. 30. àเ¾พÔิ่Áม àเ¹น×ื้ÍอËหÒา Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  31. 31. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  32. 32. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  33. 33. àเ¾พÔิ่Áม link ºบ·ท∙¤คÇวÒาÁม Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  34. 34. ãใÊส‹‹ÃรÙู»ปãใ¹นàเ¹น×ื้ÍอËหÒา Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  35. 35. ãใÊส‹‹»ปØุ††ÁมÍอ‹‹Òา¹นµต‹‹Íอ Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  36. 36. àเÁม¹นÙู Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  37. 37. Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  38. 38. www.colorpack.netMonday, January 21, 13
  39. 39. ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู ãใËหÁม‹‹ www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  40. 40. ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙู äไ»ปËหÒา Category Text www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  41. 41. ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูäไ»ปËหÒา Category àเ»ปšš¹นàเÁม¹นÙูÂย‹‹ÍอÂย Text www.colorpack.co.th www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  42. 42. ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูäไ»ปËหÒา Category àเ»ปšš¹นàเÁม¹นÙูÂย‹‹ÍอÂย www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  43. 43. www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  44. 44. ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูäไ»ปËหÒา Category àเ»ปšš¹นàเÁม¹นÙูÂย‹‹ÍอÂย www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13
  45. 45. ÊสÃรŒŒÒา§งàเÁม¹นÙูäไ»ปËหÒา Category àเ»ปšš¹นàเÁม¹นÙูÂย‹‹ÍอÂย www.colorpack.co.thMonday, January 21, 13

  ×