Y BAN NHÂN DÂN T NH LÂM NG TRƯ NG CAO  NG NGH  ÀL TPHÁT TRI N PORTAL DOTNETNUKE 5.X     à L t, tháng 8/2009
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x                   Khoa CNTT - Trư ng Cao          ng ngh    ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x                 Khoa CNTT - Trư ng Cao         ng ngh    àL t...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao   ng ngh  àL t        BÀI 1: T NG QUAN V DOTN...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x        Khoa CNTT - Trư ng Cao   ng ngh   àL t  - D dàng nâng c p và c p nh t t...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh  àL t    - Nh n nút Details…, c a s hi n ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x     Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh  àL t  4. Cài t Microsoft SQL Server 2005  Bư ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x  Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh  àL t  Bư c 4: Ch n  Bư c 5: Ch nPh m ình Nam    ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x  Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh  àL t  Bư c 6: Ch n  Bư c 7: Ch n  Bư c 8: Ch nPh m ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x  Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Bư c 9: Ch n  Bư c 10: Ch nPh m ình Nam   ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x  Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Bư c 11: Ch n  Bư c 12: Ch n         ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t    Bư c 15: Ch n          ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x  Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Bư c 18: Ch n  Bư c 19: Ch n  Bư c 20: Ch nP...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x  Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Bư c 21: Ch nPh m ình Nam           ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao   ng ngh   àL t  Bư c 22: Ch n  Bư c 23: Ch n  ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t Trong khung “Name” ,      t tên...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  -  Default database: ch n CSDL chúng ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x     Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  -     Trong khung Security, ch n “S...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x     Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  • Ch n tab View.  • B n kéo danh sách...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x    Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  • Nh n vào nút “Advanced…”  Nh n vào nút...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  • Ch n tài kho n ASP.NET và check vào...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao   ng ngh   àL t                 Nh ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  + Bư c ti p theo là thi t l p thu c t...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  6. C u hình t p tin “web.config” cho...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao   ng ngh   àL tnh là b n nên sao lưu l i file này  ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x     Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  L a ch n cơ s d li u: SQL Server 2005 (...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t              Hoàn t t vi...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao   ng ngh   àL t  Xác l p thông tin cho Admin (Admi...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x        Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t           BÀI 2: THI T K ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao   ng ngh   àL t     1. Do chưa chu n b k thông ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t                   ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL tnh p, h ư c g i là nh ng ngư i s d ng kh...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  2. T o m t trang m i (cơ b n)  Cách ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t                     ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  6. Khi b n hoàn thành xong nh ng bư c...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  3. Check vào n i dung c n sao chép n ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Ch rõ d ng trang link. Thi t l p tr...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Cách ơn gi n nh t là   xóa trang ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  2. Ch n m c Page t danh sách và clic...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  5. Ph c h i trang b xóa  Thùng rác ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t 1. Ch n trang mà b n mu n xóa vĩnh v...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Sau ó thì thùng rác s tr ng r ng.  ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  B t u t o m t trang m i như b n ã ư c ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao   ng ngh   àL t  Thông tin thêm  Th c s là có 4 c...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  1. B t u t trang mà b n mu n di ch...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x     Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  2. Thay i th t c a Menu, ơn gi n là ch n...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Menu After...  Nh ng s thay   ic...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x                Khoa CNTT - Trư ng Cao    ng ngh   àL t  Tài kho n ă...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  S b o m t: Ai là ngư i có th nhìn th...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x        Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t2. Thêm module vào trang  Add a Modu...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  2. Click vào nút Add trên control P...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x     Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Same AS Page có nghĩa là Module s hi n ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  7) Ch n Add New Module (m c   nh) h...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao   ng ngh   àL t  1.  ưa con chu t vào Module Action...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao    ng ngh   àL t  3. B chu t ra khi ô c a sáng lên....
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao   ng ngh   àL t  2. Trên trang Module Settings, di c...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  2. Click vào OK   xác nh n s xóa m...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x        Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  3.  Click vào OK   xác   nh l...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x    Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  1. Ch n Module mà b n mu n Restore. N i d...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x        Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  2. Click vào nút Delete trên ph n ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x     Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  6. Phân quy n s d ng module   ôi khi ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Các bư c th c hi n vi c thi t l p Mod...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao      ng ngh   àL t  Check vào ch p nh n cho ngư i...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Nh ng thông tin thêm  Additional Inf...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Bư c 2: C a s sau s xu t hi n, nh n...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Bư c 4: Nh n nút T o Portal   th c...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x         Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t            BÀI 3: QU N ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Skin m c nh c a website b n ư c qu n ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao   ng ngh   àL t  2. Ch n trong t p sưu t p Skin  x...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Các bư c   thay  i container m ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Các bư c thay   i skin/container ch...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x        Khoa CNTT - Trư ng Cao   ng ngh   àL t  4. Nút Host và Site cho bi t là ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Các bư c th c hi n vi c thay  i log...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  3. N u như b n ã t i t p tin Logo c...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL tthu n  c bi t  xem ho c thay  i cái ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL tv n ư c gi u i. Ph n thi t l p thích h ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao   ng ngh   àL t  2. Nh p vào bi u tư ng cây bút chì...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao   ng ngh   àL t  IV. T i t p tin lên website c a b ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Nh p vào Folder hi n t i là nơi mà b ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t           BÀI 4: S  D NG CÁ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  II. S d ng module thông báo  Module ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  2.  t con tr chu t vào vùng Title ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao   ng ngh   àL t  6. Ch rõ ngày mà thông báo c a b n...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x     Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Trên trang Edit Links b n s th y vài vù...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  7. Bao g m c ph n View Order cho ph n ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t(nh ng l a ch n trong nh ng ph n khác c ...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x      Khoa CNTT - Trư ng Cao   ng ngh   àL t Ph n mô t bình thư ng hi n th như là...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao  ng ngh   àL t  Trên trang Edit Document b n s th y...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x        Khoa CNTT - Trư ng Cao   ng ngh   àL t  5. Ch nh Category cho tài li u c...
Thi t k web v i DotNetNuke 5.x       Khoa CNTT - Trư ng Cao     ng ngh   àL t B n nên quan tâm t i m t vài t...
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x

2,584 views

Published on

netnuke5.x itctu.com

Published in: Technology
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
 • Tại sao lại ko cho down load nhỉ?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,584
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hung dan cai dat va su dung dot netnuke5.x

 1. 1. Y BAN NHÂN DÂN T NH LÂM NG TRƯ NG CAO NG NGH ÀL TPHÁT TRI N PORTAL DOTNETNUKE 5.X à L t, tháng 8/2009
 2. 2. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t M CL CBÀI 1: T NG QUAN V DOTNETNUKE ...............................................................4I. Gi i thi u v DotNetNuke ..........................................................................................4II. Chu n b môi trư ng ..................................................................................................51. T i h th ng DotNetNuke ..........................................................................................52. Cài Internet Information Services (IIS)......................................................................53. Download và cài t .NET Framework......................................................................64. Cài t Microsoft SQL Server 2005...........................................................................7III. Cài t DotNetNuke ...............................................................................................151. Gi i nén.....................................................................................................................152. T o cơ s d li u cho h th ng Microsoft SQL Server 2005...................................153. T o tài kho n ăng nh p cơ s d li u trong SQL Sever 2005................................164. Thi t l p quy n h n ..................................................................................................185. C u hình IIS (Internet Information Services )..........................................................216. C u hình t p tin “web.config” cho vi c cài t ........................................................247. Cài t DotNetNuke .................................................................................................25BÀI 2: THI T K TRANG WEB ............................................................................29I. Chu n b n i dung ưa lên website ...........................................................................291. Biên t p n i dung......................................................................................................291.1 N i dung d ng text..................................................................................................291.2 N i dung d ng hình nh .........................................................................................292. Th i gian làm vi c ...................................................................................................293. Ch nh s a, b thông tin.............................................................................................30II. Trang và cách t o trang............................................................................................301. T ng quan v trang ...................................................................................................302. T o m t trang m i (cơ b n)......................................................................................333. T o trang m i (nâng cao) .........................................................................................354. Xóa trang ..................................................................................................................375. Ph c h i trang b xóa ................................................................................................406. Phân quy n s d ng trên trang .................................................................................427. Di chuy n trang ........................................................................................................44III. Module....................................................................................................................471. T ng quan v module ...............................................................................................472. Thêm module vào trang............................................................................................503. Di chuy n module.....................................................................................................534. Xóa module...............................................................................................................56Ph m ình Nam Trang 2
 3. 3. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t5. Ph c h i module b xóa ............................................................................................586. Phân quy n s d ng module.....................................................................................61IV. T o Portal con ........................................................................................................64BÀI 3: QU N TR WEBSITE ..................................................................................67I. Thay i skin website................................................................................................67II. Thay i logo c a website b n ................................................................................72III. Qu n lý ngư i s d ng website c a b n.................................................................74IV. T i t p tin lên website c a b n ...............................................................................78BÀI 4: S D NG CÁC MODULE...........................................................................80I. S d ng module Text/HTML....................................................................................80II. S d ng module thông báo ......................................................................................81III. S d ng module liên k t.........................................................................................83IV. S d ng module tài li u .........................................................................................87V. S d ng module s ki n ..........................................................................................90VI. S d ng Module Contacts ......................................................................................95VII. S d ng module Gallery .......................................................................................96VIII. S d ng module di n àn (Forum)....................................................................105Ph m ình Nam Trang 3
 4. 4. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t BÀI 1: T NG QUAN V DOTNETNUKEI. Gi i thi u v DotNetNuke DotNetNuke là m t h th ng qu n lý n i dung mã ngu n m vi t b ng ngôn ng l ptrình VB.NET trên n n t ng ASP.NET. ây là m t h th ng m , tùy bi n d a trênSkin và Module. DotNetNuke có th ư c s d ng t o các trang web c ng ngm t cách d dàng và nhanh chóng. DNN ư c ánh giá là s n ph m vi t b ngVB.NET hay nh t năm 2003 do t p chí VB magazine bình ch n. Dotnetnuke ư c xây d ng trên n n công ngh .NET, h qu n tr cơ s d li u cóth là MS SQL server ho c Oracle. .Net là công ngh phát tri n Web do Microsoft xâyd ng, và là công ngh phát tri n các ng d ng Web thương m i ph bi n nh t hi nnay. ây là công ngh mũi nh n c a Microsoft và có nhi u ưu i m n i b t. Ngoài ra,vi c phát tri n Web theo công ngh này giúp b n tránh ư c nh ng r i ro v nhân l ctrong phát tri n ti p theo và ch nh s a h th ng vì l p trình v i .NET là r t ph bi nhi n nay. Dư i y là m t s các tính năng ưu vi t c a Công ngh .NET: M t trongnh ng công ngh m i, ang th nh hành, r t phát tri n và có nhi u ưu i m. - Qu n lý n i dung tr c quan: V i ADMIN ACCOUNT, ngư i qu n tr có thch nh s a b t c thông tin nào c a h th ng Website t m t k t n i Internet. Công cRichtext Editor m i nh t, nhi u tính năng, cho phép ngư i qu n tr , biên t p có th ddàng t o ra các trang thông tin s ng ng, linh ho t. - H th ng MENU ng hoàn ch nh, t ng c p nh t theo c u trúc Website, cókh năng thêm b t, i u ch nh b t kỳ trang WEB nào. Có th thay i c u trúc website(Sitemap) ngay trên web. - Qu n lý nhi u giao di n: Giao di n c l p, ư c phát tri n riêng, ư c cungc p công c qu n lý nên h th ng có th thay i giao di n d dàng, và s d ng ngth i nhi u giao di n. - Phân quy n ch t ch : Phân quy n truy xu t trên t ng trang, t ng module chot ng nhóm thành viên. Có th t o ra nhi u nhóm thành viên khác nhau, m i nhóm cóm i quy n truy xu t riêng. - Qu n lý Files/Folder m nh m : Có công c qu n lý vi c Upload files, Qu n lý,phân quy n truy xu t các file, tài nguyên trên h th ng qua giao di n Web c a Portal. - Dung lư ng nh g n, d v n hành và cài t: Ch c n kho ng 50MB ĩa c nglà ã có th ch y ư c Portal này cho m t doanh nghi p v a và nh . ư c phát tri ntrên môi trư ng Windows nên ngư i qu n tr d dàng thao tác trong quá trình cài tvà v n hành. - H tr cơ ch Plug and Play (PNP) i v i các module. Ch c n phát tri n m im t module theo chu n c a Portal, óng gói, upload lên server là h th ng t nh nvà ã có th ch y ư c ngay, không c n ph i t m d ng website trong th i gian c pnh t.Ph m ình Nam Trang 4
 5. 5. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t - D dàng nâng c p và c p nh t thêm các ch c năng m i: Khi mu n thêm haych nh s a các ch c năng trên Portal, ch c n ch nh s a ho c phát tri n các ch cnăng theo chu n c a Portal, sau ó upload lên Portal và ch y (không ph i xây d ng l ihoàn toàn t u -> gi m ư c th i gian và chi phí). - Qu n tr h th ng v i y ch c năng • Th ng kê ngư i truy c p: Trên trang, trên site, ... • Lưu gi siteLog, EventLog • Phân quy n t p trung • Qu n lý System Schedule • Qu n lý tài nguyên II. Chu n b môi trư ng 1. T i h th ng DotNetNuke B n có th t i v phiên b n m i nh t c a h th ng DotNetNuke t i a chwww.dotnetnuke.com ( t i v b n ph i ăng ký m t tài kho n trên website này) 2. Cài Internet Information Services (IIS) ( i v i Windows XP): - Vào Start Control Panel Add or Remove Programs - Ch n tab Add/Remove Windows Components ánh d u vào ô InternetInformation Services(IIS).Ph m ình Nam Trang 5
 6. 6. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t - Nh n nút Details…, c a s hi n ra, ánh d u m c Frontpage 2000 Server Extensions và Wold Wide Web Service, nh n OK. - Nh n Next cài t Finish hoàn t t. 3. Download và cài t .NET Framework DotNetNuke 5.x ch ch y ư c trên .NET Framework 2.0 tr lên, nên b n có thdownload và cài t gói này t trang http://www.microsoft.com/downloads.Ph m ình Nam Trang 6
 7. 7. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 4. Cài t Microsoft SQL Server 2005 Bư c 1: Ch y t p tin Setup.exe Bư c 2: Ch n Bư c 3: Ch nPh m ình Nam Trang 7
 8. 8. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Bư c 4: Ch n Bư c 5: Ch nPh m ình Nam Trang 8
 9. 9. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Bư c 6: Ch n Bư c 7: Ch n Bư c 8: Ch nPh m ình Nam Trang 9
 10. 10. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Bư c 9: Ch n Bư c 10: Ch nPh m ình Nam Trang 10
 11. 11. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Bư c 11: Ch n Bư c 12: Ch n sau óch n Bư c 13: Ch n Bư c 14: Ch n sau ó ch nPh m ình Nam Trang 11
 12. 12. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Bư c 15: Ch n , nh p password cho user sa sau ó ch n Bư c 16: Ch n Bư c 17: Ch nPh m ình Nam Trang 12
 13. 13. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Bư c 18: Ch n Bư c 19: Ch n Bư c 20: Ch nPh m ình Nam Trang 13
 14. 14. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Bư c 21: Ch nPh m ình Nam Trang 14
 15. 15. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Bư c 22: Ch n Bư c 23: Ch n kh i ng l i server. III. Cài t DotNetNuke 1. Gi i nén Gi i nén DotNetNuke vào m t thư m c b t kỳ trên c ng. Trong VD này chúng tach n thư m c gi i nén là: "D:WebDotNetNuke". 2. T o cơ s d li u cho h th ng Microsoft SQL Server 2005 Vào Start Programs Microsoft SQL Server 2005 SQL ServerManagement Studio ăng nh p vào công c qu n lý cơ s d li u SQL Server. + Nh p chu t ph i lên Databases ch n New Database… như hình dư i ây:Ph m ình Nam Trang 15
 16. 16. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Trong khung “Name” , t tên cho CSDL. Trong ví d này, chúng ta t tên là“DotNetNuke” 3. T o tài kho n ăng nh p cơ s d li u trong SQL Sever 2005 + Vào Security, nh p chu t ph i lên Logins ch n New login : + Trong tab “General”: - Login name: tên tài kho n ăng nh p. Trong VD này chúng ta ch n“DotNetNukeUser”. - Ch n SQL Sever authenticaton. Nh p password c a tài kho n & confirmpassword. - B l a ch n “User must change password at next login”Ph m ình Nam Trang 16
 17. 17. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t - Default database: ch n CSDL chúng ta v a t o là “DotNetNuke” + Chuy n qua tab “User Mapping”: - Trong khung “Users mapped to this login”, check “DotNetNuke” - Trong khung “Database role membership for: DotNetNuke”, check“db_owner” * Lưu ý: Ph n “Authentication” ph i ch n “SQL Server and Windows” - Nh n ph i chu t vào computer, ch n Properties - Ch n tab “Security”Ph m ình Nam Trang 17
 18. 18. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t - Trong khung Security, ch n “SQL Server and Windows” - Ch n OK. 4. Thi t l p quy n h n (N u ĩa c ng c a b n ko s d ng c u trúc NTFS mà s d ng c u trúc FAT32 hayc u trúc khác thì có th b qua bư c này). - Cho phép process ASP.NET quy n read/write i v i thư m c trên. + i v i IIS5 (Win 2000, XP) tài kho n này tên là {Server}ASPNET + i v i IIS 6 (Win 2003) tài kho n này là NT AUTHORITYNETWORKSERVICE. - th c hi n ư c i u này click chu t ph i lên thư m c b n t DotNetNuke,ch n Properties và ch n tab Security. Lưu ý: M t s h th ng, thư ng là m i cài t s không có tab Security trên c as Properties. hi n th tab này: • B n m Windows Explorer (click úp vào MyComputer) • Ch n menu Tool -> Folder OptionsPh m ình Nam Trang 18
 19. 19. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t • Ch n tab View. • B n kéo danh sách xu ng dư i cùng và b ch n (uncheck) m c “Use SimpleFile Sharing”. N u trong khung “Group or user names” không có tài kho n ASP.NET thì th chi n theo các bư c sau: • Ch n tab “Seccurity”. • Nh n vào nút “Add”Ph m ình Nam Trang 19
 20. 20. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t • Nh n vào nút “Advanced…” Nh n vào nút “Find now” • Ch n tài kho n “ASPNET” • Ch n OK. • Ch n OKPh m ình Nam Trang 20
 21. 21. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t • Ch n tài kho n ASP.NET và check vào “Full Control” • Ch n OK. 5. C u hình IIS (Internet Information Server) - Nh p chu t ph i lên Default Web Site, ch n New Virtual Directory C a s hi n ra Nh n Next ti p t c Nh p tên cho thư m c web, ví d DotNetNukePh m ình Nam Trang 21
 22. 22. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Nh n Next ti p t c Nh n Browse ch n thư m c ch a án web, ví d D:WebDotNetNuke, sau ó nh n Next ti p t c Nh n Next ti p t c Nh n Finish hoàn t t vi c t o thư m c web o.Ph m ình Nam Trang 22
 23. 23. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t + Bư c ti p theo là thi t l p thu c tính cho thư m c web o v a t o: - Click ph i chu t vào virtual directory “DotNetNuke”, ch n Properties+ T c a s hi n ra, ch n tab “Documents”, nh n “Add” và nh p vào “Defauilt.aspx” OK. - Trong khung “Enable Default Document” s xu t hi n thêm “Defauilt.aspx” + Chuy n qua tab “ASP.NET” - Trong m c “ASP.NET version”, ch n “2.0.50727” - Ch n “OK” hoàn t t.Ph m ình Nam Trang 23
 24. 24. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 6. C u hình t p tin “web.config” cho vi c cài t <connectionStrings> <!-- Connection String for SQL Server 2005 Express --> <add name="SiteSqlServer" connectionString="Data Source=.SQLExpress;IntegratedSecurity=True;UserInstance=True;AttachDBFilename=|DataDirectory|Database.mdf;" providerName="System.Data.SqlClient" /> <!-- Connection String for SQL Server 2000/2005 <add name="SiteSqlServer" connectionString="Server=(local);Database=DotNetNuke;uid=DotNetNukeUser;pwd=1234567;" providerName="System.Data.SqlClient" /> --> </connectionStrings> <appSettings> <!-- Connection String for SQL Server 2005 Express - kept forbackwards compatability - legacy modules --> <add key="SiteSqlServer" value="Data Source=.SQLExpress;IntegratedSecurity=True;UserInstance=True;AttachDBFilename=|DataDirectory|Database.mdf;"/> <!-- Connection String for SQL Server 2000/2005 - kept for backwardscompatability - legacy modules <add key="SiteSqlServer"value="Server=(local);Database=DotNetNuke;uid=DotNetNukeUser;pwd=1234567"/> --> …………………… </appSettings> Trong ví d này, chúng ta ch n các thông s như ph n ư c ánh d u. Nh ng ph ncòn l i ư c gi nguyên. - server = (local); - database = DotNetNuke; - uid = DotNetNukeUser; - pwd = 1234567; N u b n dùng SQL Server Express, b n có th không c n quan tâm n vi c c uhình web.config n a. B n cũng không c n ph i t o database trong SQL ServerExpress vì trong thư m c App_data ã có 1 file database r ng r i. Ch có m t lưu ýPh m ình Nam Trang 24
 25. 25. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL tnh là b n nên sao lưu l i file này s d ng phòng trư ng h p cài t có v nmà tôi s nói n ph n dư i ây. 7. Cài t DotNetNuke M trình duy t và browse n http://localhost/dotnetnuke. Th c hi n cài t theohư ng d n. N u không có v n gì, link "Please click here to access your portal"ho c “Finished (Go to site)” (tùy vào ch cài t) s hi n ra, b n ch c n click vàolà truy c p ư c n trang web c a mình. N u có v n , hãy ghi l i thông báo l i trv , tìm cách kh c ph c nó. Nh xóa database i và t o l i database m i ( i v i SQLServer Express thì b n kill t t c process ASP.NET i và xóa c 2 file trong thư m cApp_data và copy file tôi ã b o b n sao lưu ph n trên vào thư m c này). Dư i ây là m t s hình nh khi cài t DotNetNuke 4.5.3 (cũng tương t iv iDotNetNuke 5.x), gói “Install” download t i website www.dotnetnuke.com Ch n hình th c cài t: - Custom: cài t v i các l a ch n tùy ý - Typical: cài t v i các ch c năng cơ b n - Auto: t ng cài t (Trong ví d này chúng ta ch n “Custom”) N u mu n ki m tra quy n truy c p folder (mà chúng ta ã thi t l p trong quá trìnhcài t), nh n vào “Test Permissions”Ph m ình Nam Trang 25
 26. 26. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t L a ch n cơ s d li u: SQL Server 2005 (Express) File ho c SQL Server2000/2005 Database (Trong ví d này chúng ta ch n SQL Server 2000/2005 Database) Nh n vào nút “Test Database Connection” ki m tra thông tin k t n i Cơ SD Li u ã h p l hay chưa.Ph m ình Nam Trang 26
 27. 27. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Hoàn t t vi c cài t cơ s d li u Thi t l p thông tin cho host (Super User Account) – Tài kho n có quy n h n caonh t trong h th ng. Ch n các modules mu n cài vào h th ng.Ph m ình Nam Trang 27
 28. 28. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Xác l p thông tin cho Admin (Administrator Account) – Tài kho n có quy n h ncao sau host, cao nh t trong portal. L a ch n Skins & Containers cài t. (Hi n t i không có skins & containers nào kèm theo) L a ch n các ngôn ng mu n cài t (n u có). Hoàn t t cài t, nh n “Finished (Go to site)” chuy n sang site v a cài t.Ph m ình Nam Trang 28
 29. 29. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t BÀI 2: THI T K TRANG WEB I. Chu n b n i dung ưa lên website 1. Biên t p n i dung 1.1 N i dung d ng text - Nh ng n i dung khá dài hay c n biên t p k nên l p thàng d ng file hoàn ch nhv i font unicode ( Arial hay Times new roman) . Các file có s n t font VNI ph i ư cconvert qua unicode. - Khi dán thông tin t file ph i g b các nh d ng word . - Khi th y yêu c u lo i b nh d ng word thì ch n OK không ch n Cancel - Dán thông tin vào h p tho i “Dán v i nh d ng word” r i click “ g b các nhd ng style “ và không ch n “ch p nh n các ng d ng font”, sau ó m i ch n ng ý. - Bi u b ng n u ơn gi n nên l p ngay trong web b ng ch c năng t o table. Trong trư ng h p c n dán m t bi u b ng excel, c n ki m tra và ch nh s a kíchthư c bi u b ng cho phù h p. Bi u b ng word nên h n ch dán vào vì d làm hư giaodi n ( khi dán m t file word có bi u b ng, n u th y giao di n b “banh “ r ng ra ó làdo bi u b ng, ph i b i và t o table ngay t i website ho c excel). 1.2 N i dung d ng hình nh - Vi c chu n b hình nh r t c n ph i lưu ý. Vì website thư ng ch a khá nhi u hình nh, th m chí c film ng n nên dung lư ng r t l n . - Dung lư ng c a hình nh làm nh hư ng nhi u nt c truy c p, th m chí phátsinh l i. - Hình nh ph i ư c c t ch nh phù h p v kích thư c ưa lên, ngay c khi ưa lên c a s m i cũng không nên r ng quá 800 pixel. - Tùy theo v trí mu n ưa lên mà hình nh c t ra cho phù h p. - Sau khi ch nh s a v a ý, lưu l i ch “save for web”, ch t lư ng “high” uôi.JPEG là t t nh t. 2. Th i gian làm vi c m b o an toàn cho website, h th ng quy nh th i gian làm vi c cho m ithao tác c p nh t c a ngư i admin là không quá 30 phút. N u sau 30 phút m i t l nh“c p nh t” cho thao tác thì s không có k t qu . ó là tình tr ng “h t gi ” . “H t gi ” (timeout) thư ng x y ra trong các trư ng h p sau :Ph m ình Nam Trang 29
 30. 30. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 1. Do chưa chu n b k thông tin, nên khi mu n ăng tin t c hay c p nh t s n ph m, ngư i admin quay ra tìm thêm thông tin, hình nh, ch nh s a hình nh, ôi khi ng i thi t k m i, th m chí i ch p nh. Khi có thông tin, th y trang web v n còn trong tình trang ã login nên l i ti p t c c p nh t thêm thông tin vào ó r i ch n update. N u b timeout s không có k t qu , m t luôn c ph n phía trên, ph i làm l i. 2. C p nh t thông tin b ng cách so n tr c ti p lên web, nhưng do thông tin quá dài, ph i t p trung suy nghĩ và t n t y làm quá lâu (“không ý”) n khi update thì m t tiêu luôn, làm l i cũng khó khăn vì ó là ý nghĩ b trôi qua. Do ó nên v a làm v a update, sau ó vào edit l i, làm ti p. 3. Do b n t xu t vi c khác nên b d , sau ó quay l i làm ti p, nhưng khi update thì không ư c, ph i làm l i. 3. Ch nh s a, b thông tin - Khi ưa thông tin sai ho c thông tin test, sau ó mu n ch nh s a hay b i làml i, admin có th ch n b hay ch nh s a (edit) thông tin. - Lưu ý b thông tin không th c hi n b ng cách delete trang hay module. Trang cóth còn liên k t v i trang khác . Còn các module ã cài lên cho website thư ng có giátr s d ng h p lý và có khi liên k t r t ph c t p, n u b 1 cái có th gây l i toàn hth ng. - C n ph i tuân theo hư ng d n s d ng c a t ng module ã ư c hư ng d n chiti t . Ch nh s a hay b i tr c ti p thông tin ó t i ch mà nó ư c ưa vào . Cònmodule hay trang th hi n thông tin ó có th ch khác và còn dùng cho nhi u thôngtin khác n a. II. Trang và cách t o trang 1. T ng quan v trang Trang web c a b n ư c t o b i các Trang có hi n th thông tin cho nh ng ngư ivào ó xem. H u h t nh ng trang này thì u có th click nh ng m c trên Menu giúpcho ngư i xem d dàng tìm ki m. Tr giúp: Làm th nào t o ư c m t trang? Trang ư c d n t i khi click vào nh ng ư ng Link. M t ví d ơn gi n c a ư ng link là m c Menu nó là m t ph n t o nên trang, ư ng link có th ư c t otheo nhi u cách khác nhau. Dư i ây là m t vài ví d minh h a v cách t o ư nglink.Ph m ình Nam Trang 30
 31. 31. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Menu item Child Menu item Vertical Menu items (Also called a "treeview") Links Module items N i dung: Hi n th nh ng gì trên trang? Trang b t u t nh ng kho ng tr ng. B n ưa thông tin vào trang b ng cách tchúng vào Module. Có r t nhi u d ng module có kh năng hi n th nh ng d ng n idung khác nhau. M t trong nh ng cách thông thư ng nh t g i là Module Text/HTMLlà cái ơn gi n nh t cho phép b n t b t c o n HTML hay o n Text nào mà b nthích. Thông tin c a b n ư c hi n th trong module Text/ HTML B o m t: Ai có th ư c nhìn th y và thay i trang? Vi c b o m t là r t quan tr ng. B n có nh ng thông tin trên trang web mà b nkhông mu n cho b t kì ai có th nhìn th y ư c. N u như website c a b n cho phépngư i truy c p ăng ký vào, thì b n cho h nh ng s ch p nh n c bi t. Có 2 d ng ngư i cơ b n n truy c p trang web c a b n. D ng ngư i u tiên là hch mu n nhìn lư t qua và không bao gi ăng ký ho c ít nh t là chưa bao gi ăngPh m ình Nam Trang 31
 32. 32. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL tnh p, h ư c g i là nh ng ngư i s d ng không xác th c. Nh ng ngư i s d ngkhông xác th c là nh ng ngư i n danh. D ng ngư i th 2 là ngư i có ăng nh p. ăng nh p ư c h ph i ăng ký ttrư c và h ư c xem như là nh ng ngư i s d ng có ăng ký. Nét riêng c a nh ngngư i s d ng có ăng ký là h ư c bi t và b n cho h nh ng s ch p nh n c bi t h xem ho c có th thay i trang mà nh ng ngư i s d ng khác không làm ư c. Hình th c: Trang c a b n nhìn như th nào? M i trang u ph i gi ng nhau như ki u Skin m c nh ư c xác l p trên websitec a b n. “Skin” là m t phương th c dùng mô t hình th c bên ngoài ho c cách btrí trang web c a b n. Skin có th ơn gi n ho c ph c t p. Nó có th cung c p cho b nm t Menu n m d c hay n m ngang, cung c p nh ng d ng khác nhau c a Containers(gi ng như Module cho Skin), cung c p cho b n nh ng cách b trí c t khác nhau,v…v. Có m t vài skin ư c minh h a dư i ây.Ph m ình Nam Trang 32
 33. 33. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 2. T o m t trang m i (cơ b n) Cách ơn gi n nh t t o m t trang m i trên website c a b n là dùng nút Addnh ng ph n ch c năng trang c a Control Panel (n m u trang). Các bư c t o trang 1. Click chu t vào nút Add trên Control Panel. Trang ti p theo nó s ch rõ chob n th y cách thi t l p m t trang m i mà b n mu n t o. 2. t con tr chu t vào ph n Page Name và ánh tên trang c a b n vào. Nó scho ngư i truy c p th y trên Menu c a website.Ph m ình Nam Trang 33
 34. 34. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Your website Menu before adding the page Your website Menu after adding the page 3. t con tr ph n Page title và ánh tiêu cho trang c a b n. Nó s chongư i truy c p th y trên thanh tiêu c a ph n duy t web khi mà h xem trang c ab n 4. Ch n ngư i có th nhìn th y trang c a b n và ngư i có th thay i ph nsettings. Qu n tr viên là ngư i có th nhìn th y trang c a b n và có th thay iSettings. Nhưng b n có th ch n thêm ngư i có th th y và thay i chúng. N u nhưtrang m i c a b n có nh ng thông tin riêng, b n ch mu n nh ng ngư i truy c p ã ăng nh p vào website c a b n m i có th nhìn th y ư c. B n check vào nh ng ph nchi danh cho nh ng ngư i xem ho c s a ch a (thay i setting) cho trang m i c ab n.(Nh ng ngư i s d ng không xác th c là nh ng ngư i truy c p vào mà không ăng nh p) 5. Ch n nơi mà ph n menu c a trang web có th li t kê ra. Theo m c nh, trangm i c a b n s xu t hi n trên menu như trang “Home”. N u như b n thích nó xu thi n h p menu rơi xu ng, b n có th ch n trang mà b n mu n cho nó xu t hi ndư i.Ph m ình Nam Trang 34
 35. 35. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 6. Khi b n hoàn thành xong nh ng bư c trên, b n di chuy n n ph n gi a trangvà nh p vào Update lưu l i nh ng thay i c a b n! 3. T o trang m i (nâng cao) Thay vì ch n ph n thi t l p cơ b n, thì b n có th ch n ph n thi t l p nâng caomà b n mu n s d ng t o trang m i In addition to the Basic Settings, there are a number of optional AdvancedSettings that you can use when creating a new page. T t c nh ng thi t l p này u ư c ch n! Sao chép trang 1. Click vào nút Add trên Control Panel. nh c u hình như b n ã làm iv icác thi t l p cơ b n ã ư c hư ng d n ph n trư c. 2. N u như b n mu n trang m i c a b n có cùng module v i trang khác trênwebsite, b n có th ch nh trang mu n sao chép module ph n Copy Module From.Ch n trang t h p danh sách rơi xu ng.Ph m ình Nam Trang 35
 36. 36. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 3. Check vào n i dung c n sao chép n u như b n mu n Module trang m i cũng“mirror” v i module c a trang mà b n sao chép. Có nghĩa là b t c thay i nào v n i dung c a module thì m t trong hai trang màb n copy ho c là trang m i c a b n s b hư! Ngày b t u và ngày k t thúc 4. Nh p vào ngày b t u ho c ngày k t thúc cho ho t ng c a trang web c ab n. Ngư i truy c p vào website c a b n s không nhìn th y trang này ho c Menu c achúng cho n m t ngày trong tương lai. N u ngày k t thúc theo lý thuy t là ngày màtrang web c a b n ng ng không cho ngư i truy c p vào. C hai ph n này thư ngtr ng (vì th trang web luôn ư c hi n thi). D ng ư ng liên k t 5. D ng ư ng link m c nh cho trang là None, nh ng trang này thư ng khôngcó ư ng link. Nhưng b n có th ch n nhi u d ng ư ng liên k t khác nhau vì thm c menu c a b n cũng ư c ch y khác nhau. Chúng ta s nhìn th y các d ng ng ng n bên dư i. B n có th ch n l y m t ki u. Ch rõ d ng ư ng link URL. Thi t l p trang này s c p nhât và ki m cho banm t vùng có d ng URL. M c Menu ư c t o b i nh ng trang settings s mURL là i u mà b n ánh vào vùng này (thay vì là m v i trang c a module)Ph m ình Nam Trang 36
 37. 37. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Ch rõ d ng trang link. Thi t l p trang s ư c c p nh t và s cung c p cho b nm t m t h p danh sách các trang rơi xu ng trong website c a b n. Menu ư c t o b icác trang thi t l p s m ra ngay t i trang này thay vì m sang trang m i. B n có hơnm t menu m cùng trang thì có th làm ư c i u ó. Ch nh rõ d ng ư ng link t p tin. Thi t l p trang s ư c c p nh t và ki mcho b n m t h p danh sách rơi xu ng ch rõ danh m c và tên t p tin trên website c ab n. Menu s ư c t o b i các trang thi t l p s m ra t p tin này thay vì m ra m ttrang truy n th ng. Có th làm ư c i u ó khi b n có menu m ra ư c documentho c image.. 6. Khi b n hoàn thành xong các bư c trên, thì di chuy n vào gi a trang click vàonút Update lưu l i nh ng s thay i c a b n. 6. When you have finished with these steps, scroll to the bottom of the page andclick Update to save your changes! 4. Xóa trang N u như b n quy t nh là b n không mu n b t c trang nào thì b n có th xóachúng. Có 2 cách xóa trang t website c a b n và chúng ta có th th y c hai cách.Ph m ình Nam Trang 37
 38. 38. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Cách ơn gi n nh t là xóa trang là dùng nút Delete trên ph n ch c năngtrang c a Control Panel (n m u trang) Khi b n xóa trang thì nó s m t luôn. B n không th ph c h i l i trang ó n u b nxóa chúng t thùng rác (see Recover a Delete Page). Các bư c xóa trang 1. B t u t trang b n mu n xóa. Click vào nút Delete trên Control Panel. 2. Click vào OK xác nh trang mà lúc này b n mu n xóa. Sau khi xóa trangb n s ư c ưa t i trang ch . Các bư c xóa trang trong Page settings N u b n c ph n hư ng d n t o trang nâng cao, b n bi t có m t vài d ng trangmà b n không th i u hư ng ư c (và vì th b n không th dùng nút Delete trênControl Panel). M t ph n n a bên ngoài website ho c document ho c có l chúngkhông có t t c trong trang ( nhưng nó menu mà b n không th nh p vào ư c).T tc nh ng i u ó yêu c u b n xóa trang t Page Settings. 1. n ph n Page Settings cho d ng trang, di chuy n xu ng ph n Menu Admin và ch n m c Pages.Ph m ình Nam Trang 38
 39. 39. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 2. Ch n m c Page t danh sách và click vào nút Edit. Nút Edit này nhìn như câybút chì màu xanh. B n s ư c ưa t i ph n Page Settings cho trang mà b n ch n. 3. gi a ph n Page Settings, click vào nút Delete. 4. Click OK xác nh trang mà b n mu n xóa. Sau khi xóa trang xong b n squay tr v danh sách Pages.Ph m ình Nam Trang 39
 40. 40. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 5. Ph c h i trang b xóa Thùng rác là nơi ch a trang (và module) khi b n xóa chúng. B n có th ph c h il i chúng l i h t t thùng rác. Di chuy n xu ng menu Admin và ch n vào Recycle Bin. Các bư c ph c h i l i trang 1. Ch n trang mà b n mu n Restore. Trong thùng rác chúa danh sách bao g m t tc nh ng trang mà b n ã xóa t th i gian trư c. 2. Click vào nút Restore. Trang c a b n s ư c di chuy n t danh sách các trang thùng rác và m c menu s hi n th l i trên menu c a b n m t l n n a. Các bư c xóa trang(vĩnh vi n)Ph m ình Nam Trang 40
 41. 41. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 1. Ch n trang mà b n mu n xóa vĩnh vi n. Trong thùng rác s có danh sách baog m t t c các trang mà b n ã xóa t trư c. 2. Click nút Delete trên ph n Pages. 3. Click OK xác nh là s xóa. Trang c a b n s di chuy n t danh sách cáctrang c a thùng rác và s b xóa vĩnh vi n. Các bư c làm thùng rác tr ng N u như thùng rác có quá nhi u rác, b n mu n thùng rác tr ng sau này b n ddàng s d ng. Làm tr ng thùng rác là b n s xóa vĩnh vi n các trang và Moduletrong ó. 1. Click vào nút Empty Recycle Bin n m gi a trang. 2. Click OK xác nh là b n mu n xóa t t c các trang và Module trong thùngrác. Chúng s di chuy n t thùng rác và b xóa vĩnh vi n.Ph m ình Nam Trang 41
 42. 42. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Sau ó thì thùng rác s tr ng r ng. 6. Phân quy n s d ng trên trang Trên trang web c a b n có m t hay nhi u trang mà b n không mu n cho b t kìngư i nào có th th y. Ví d , b n có thông tin cá nhân ho c hình nh mà b n ch mu nch a s chúng cho gia ình c a b n. B n có nh ng thông tin th ng kê riêng mà b n ch nh giá v i khách hàng. Th t d dàng gi i h n s lư t ngư i xem truy c p vàowebiste. Trang có th có nh ng ngư i xem n danh ho c m t nhóm ngư i s d ng có ăng ký. N u như ngư i truy c p không có s ch p nh n xem trang ó (ho c không ăng nh p vào ư c), thì nó s không xu t hi n trên m c menu mà h ch n. N ungư i s d ng thông qua ư c phân quy n s d ng trang, h s ư c h i là ph i ăngnh p s ch p nh n xem trang ư c xác minh l i. Các bư c th c hi n: Ch dành cho ngư i s d ng có ăng kýPh m ình Nam Trang 42
 43. 43. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t B t u t o m t trang m i như b n ã ư c hư ng d n trong cách t o trang cơb n. Tuy nhiên, thay vì cho phép m i ngư i u ư c xem trang web k c ngư i ndanh, thì chúng ta s thay i ch cho ngư i s d ng có ăng ký ư c th y thôi. 1. Thông qua trang m i c a b n và Click vào Settings trong ph n ch c năngtrang c a Control Panel ( góc ph i phía dư i c a trang) 2. Di chuy n xu ng ph n Permissions 3. Check vào Resgister Users phía dư i c a View Page permission. Khôngcheck vào b t c nhóm nào khác (lưu ý là quan tr viên luôn luôn có View Pagepermission). Bây gi , khi nh ng ngư i truy c p n danh n website c a b n h s th y Menumà không bao g m nh ng trang ã ư c b n ã phân quy n s d ng trang! Ngư i sd ng ph i ăng ký và sau ó ăng nh p vào thì h m i có th th y ư c Menu c ab n và xem ư c nh ng trang ó. vs.Ph m ình Nam Trang 43
 44. 44. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Thông tin thêm Th c s là có 4 cách khác nhau ưa ra ánh giá v website c a b n. Ai là ngư ib n có th cho th y m i trang? There are really four (4) different ways to think about giving access to yourwebsites pages. Who would you like to be able to see each page? (1)Qu n tr viên: ch có ngư i s d ng này m i có quy n qu n lý website c a b nvà có th th y nh ng trang ó ( ó cũng có nghĩa là b n)! ây là s thi t l p t t dànhcho nh ng trang mà b n ang làm ho c là không mu n cho b t kỳ ngư i nào th y cho n khi ã làm xong. ( ây là m t m c nh dành cho trang m i) (2) Ngư i s d ng không xác th t: t t c nh ng ngư i n xem trang web c ab n u là ngư i n danh. “Không xác nh” có nghĩa là ngư i ó không ăng nh pvào và cũng không ăng ký như là m t ngư i s d ng website c a b n. Do nghĩ là âynhư là ph n công khai m i vi c nên b n mu n cho m i ngư i có th th y. (3) Ngư i s d ng có ăng ký: nh ng ngư i này có i n y vào m u ăng kýtrên website c a b n và bây gi h ch c n nh p vào tên s d ng và ánh m t mã vàsau ó ăng nh p vào. (4) Nhóm ngư i s d ng: H là nh ng ngư i s d ng có ăng ký ươc ưa vàonhóm c bi t ho c “Role” mà h ã t o (gia ình ho c nh ng khách hàng). cónhi u thông tin hơn v nhóm này thì b n ph i c ph n hư ng d n: Manage Users. 7. Di chuy n trang Quan tr ng là b n ph i hi u trang không th di chuy n…nhưng b n có th dichuy n Menu i xung quanh. Vì th di chuy n trang là b n ph i thay i nơi mà m cMenu xu t hi n trang c a b n. Có 2 cách th c hi n và chúng ta s th y ư c chai. Menu Before Menu After Các bư c thi t l p trang. Cách ơn gi n nh t là di chuy n t ng trang thay i chúng t trang thi t l p.Ph m ình Nam Trang 44
 45. 45. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 1. B t u t trang mà b n mu n di chuy n. Click vào nút Setting trên ControlPanel. Trang ti p theo b n s th y m t trang tương t như lúc b n i n vào khi t otrang m i, ngo i tr là nó s ưa ra t t c các thi t l p c a trang (thay vì tr ng). B ncó th ki m tra l i ó có úng là trang c a b n ch n qua ghi nh Page Name trongph n chi ti t trang. 2. Trong Page Management page, di chuy n xu ng Parent Page setting. 3. Click vào danh sách rơi xu ng và ch n trang mà m c menu s xu t hi n phíadư i. 4. Khi b n hoàn thành xong nh ng bư c trên, di chuy n vài gi a trang và clickvào Update lưu l i s thay i c a b n! Các bư c th c hi n: trang trong Menu Admin ây là cách phù h p nh t khi ban mu n di chuy n nhi u trang. Danh sách các trangth hi n h t t t c các trang c a b n thành m t danh sách, v i s th t dòng minhh a cho trang g c c a trang khác. 1. Di chuy n xu ng menu Admin và ch n menu trang. B n s ư c ưa ra danhsách các trang và i u khi n nh ng trang mà b n mu n di chuy n.Ph m ình Nam Trang 45
 46. 46. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 2. Thay i th t c a Menu, ơn gi n là ch n m t và di chuy n chúng lên ho cxu ng danh sách b ng cách nh p vào các mũi tên phù h p. For example... Menu After... 3. Thay i l ng Menu, ơn gi n là ch n m t và di chuy n sang ph i ho c tráitrong danh sách theo mũi tên thích h p. For example...Ph m ình Nam Trang 46
 47. 47. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Menu After... Nh ng s thay ic ab ns ư c lưu l i ngay l p t c. III. Module 1. T ng quan v module Website ư c t o t 1 ho c nhi u trang. Nhưng nh ng trang ó không hi n ththông tin ngư i truy c p vào xem. ó chính là vai trò c a Modules. Modules cung c p nh ng m t vài thông tin ho c ch c năng c a website mà ó làcách k t h p duy nh t làm trang web c bi t. Modules có th ơn gi n là m t o nvăn b n ho c hình nh, ho c có th ph c t p như tính phí b o hi m ho c thi t th clà nói chuy n tr c tuy n. S i u hư ng: b n t Module âu? Các Module n m trong các ô c a trên trang. Các ô c a ó chính là các ph n ư c xác nh trư c trên trang là cái giúp chúng duy trì khi xu t hi n. M i trangSkin có ít nh t là m t c a s . M t Skin có th có vài c a s dành cho nh ng m c ích c bi t.(thí d : logo ho c banner n m trên u c a m t website). Modules N i dung: Module có nh ng d ng nào? Dot Net Nuke® u c nh d ng v i nh ng con s chu n c a Module. Có nhi ulo i module dùng ư c v i nhi u lo i ngu n khác nhau (c mi n phí và buôn bán).Danh sách ng n g n dư i mô t các inh d ng c a module.Ph m ình Nam Trang 47
 48. 48. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Tài kho n ăng nh p cho phép ngư i s d ng ăng nh p vào portal c a b n. Announcements c a nhà s n xu t là danh sách c a các o n văn b n thông báo baog m tiêu và hư ng d n ng n g n. Banner cung c p cho website nh ng qu ng cáo l t v t. B n có th ch n s lư ngbanner hi n th cũng như là d ng banner. Blog weblog cho quy n ngư i truy c p s d ng blog. Contacts hi n th n i dung thông tin cho m t nhóm ngư i như là m t nhóm án. Discussion danh sách m t nhóm thông i p ư c g i lên cho m t ch c th . Document hi n th danh sách các tài li u, bao g m các ư ng liên k t ư c duy t quahay t i v . Events hi n th danh sách các s ki n ư c ưa lên, bao g m th i gian và v trí. Danhsách các s ki n này có th ư c thi t l p thay phiên nhau hoàn tr trong nh d ng l chbi u. FAQs cho phép b n qu n lý danh sách các câu h i thư ng xuyên và nh ng câu tr l ic ah . Feedback cho phép nh ng ngư i truy c p g i nh ng thông i p n qu n tr viên c awebsite. N u như ngư i truy c p ã ăng nh p vào, tên b n s t ng Forum là nơi m t nhóm ngư i t o ra và qu n lý th o lu n và áp l c a các ch . i u ti t ngư i s d ng, các avatar, bi u tư ng m t cư i và nh ng email thông báo u ư c ng h . Gallery hi n th các album h a và các t p tin a phương ti n. IFrame là nét c bi t c a ph n duy t internet Explorer nó cho phép hi n th n i dungt trang web khác trong module c a b n. Image hi n th nh ng image ch nh. ơn gi n là module s c p t i nh ng imagecó liên quan ho c URL tuy t i, cho nh ng file image không c n ph i trú ng trongtrang web c a b n. Links hi n th danh sách c a các ư ng siêu liên k t n b t c trang nào, image ho clà m t file nào trên website c a b n, ho c n m t t p tin, image ho c là m t trang c awebsite khác. New Feed (RSS) hi n th nh ng thông tin m i ư c cung c p trên trang c a b n. Nócung c p cho ngư i truy c p c p nh t ư c nh ng thông tin m i nh t, nh ng thông tin c a tài trên b t c lãnh v c nào c a ch . Search Input có th hi n th trên b t c trang nào. Tìm ki m k t qu có th hi n th trên b t c trang nào. Text/HTML cho phép b n thi t k n i dung c a m t o n văn b n, ho c thêm html.Bao g m hình ành c a t t c image b n t i lên. T i kh an c a ngư i s d ng module cho phép ngư i ăng ký s d ng thêm, s ach a và c p nh t thêm nh ng thông tin chi ti t vào User Account. Các d ch v c a h i viêns ư c qu n lý t i ây. User Defined Table cho phép b n t o b ng d li u tùy thích cho vi c qu n lý danhsách các thông tin. Nh ng d li u ư c s p x p theo th t A-Z ho c Z-A khi click vàotiêu t ng c t. XML/XSL hi n th k t qu c a s chuy n i XML/XSL. Các t p tin XML và XSL ư c nh n d ng b i ư ng d n UNC trong c tính xmlsrc và xslsrc c a module.Ph m ình Nam Trang 48
 49. 49. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t S b o m t: Ai là ngư i có th nhìn th y và thay i Module? Thi t l p s b o m t cho Module cũng gi ng như c a trang. B n ph i ch c r ng làb n không mu n b t kì ai nhìn th y nh ng thông tin module hi n th trên website c ab n. N u website c a b n cho phép ngư i truy c p ăng ký, b n s cho ng ơi s d ngnh ng s cho phép c bi t. B n có th cho ho c vô hiêu hóa ngư i s d ng truy c pvào nh ng module ch nh mà ch có b n m i có thê th y h t toàn b trang. Module có s l a ch n c bi t là n Inherit View permissions from Page. ơngi n là ưa cho module cùng s cho phép như là nh ng trang ã ch nh. N u trangcho phép thay i thì module cũng cho phép thay i chúng. Hình th c: module nhìn như th nào? Module hi n th n i dung theo ch c năng. Vì th n i dung c a Contacts modulekhác v i n i dung c a module Feedback. giúp cho ngư i truy c p có th phân bi t ư c n i dung và nh ng ch c năng thông thư ng( như ph n thi t l p và giúp ),module có containers (ho c trình bao b c) là cái mà giúp chúng xu t hi n nh t quánv i nhau. Có vài m u Skin, ngư i thi t k web có th cung c p m t ho c nhi u ch c năngc a Container. B t c container nào cũng có th s d ng v i b t c Skin nào, dù hthư ng xuyên thi t k nó phù h p v i skin.Ph m ình Nam Trang 49
 50. 50. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t2. Thêm module vào trang Add a Module to a Page Dùng control panel thêm module vào trang Modules are added to a Page using the Control Panel. Các bư c th c hi n: ch òi h i nh ng bư c này Step By Step: Only the Required Steps Cách thêm module vào trang này ch òi h i 2 bư c. There are only two required steps to add a Module to a Page. 1. Ch n Module t h p danh sách rơi xu ng. 1. Select a Module from the dropdown list.Ph m ình Nam Trang 50
 51. 51. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 2. Click vào nút Add trên control Panel. Module s ư c thêm vào v i nh ng thi t l p m c nh. ( ư c hi n th trongcontrol panel) The module will be added with all the default settings (visible in the ControlPanel). Các bư c th c hi n: v i t t c các l a ch n Như m t s l a ch n, b n có th thay i các thi t l p khác trong control paneltrư c khi thêm trang. M i m t thi t l p u có th ư c l a ch n. 1) Ch n Module t h p danh sách rơi xu ng. 2) t con tr chu t vào vùng tiêu và ánh tên c a Module vào. Tên này sxu t hi n trong ph n tiêu c a module container khi b n thêm trang( như minh h a).N u vùng ó phía bên trái, thì ó là tên c a module (thí d ” Text/HTML” s i). 3) Ch n Visibility c a trang t h p danh sách. ây ch có 2 s l a ch n.Ph m ình Nam Trang 51
 52. 52. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Same AS Page có nghĩa là Module s hi n th b t c website nào thì ngư i truyc p cũng có th th y trang ó. N u trang ó ã hi n th r ng rãi thì module c a b ncũng s hi n th ngay l p t c. N u module m i òi h i c u hình mà b n ch n ph i là Page Editors Only. Gicho module không hi n th không cho phép b t c ngư i truy c p nào có th vào ós a i. Tình tr ng hi n th có th b thay i trong Module settings khi nó ã s nsàng. 4.) Ch n ô c a c a Skin là nơi mà b n s thêm Module vào. N i dung c a h pdanh sách rơi xu ng này có th khác v i Skin khác. N i dung c a ô c a ư c ch nhb i nh ng ngư i thi t k skin. Theo minh h a dư i ây thì nó s th hi n Skin v i nh ng ô c a khác nhaunh ng m i v trí và kích c khác nhau. M vài ô c a s có kích c phù h p và nó dành cho nh ng m c ích c th .(như là hi n th c a “minibanner” ho c logo). 5) Ch n nơi mà mu n chèn module vào ( trên u hay là gi a). module hi nth trong c t c a ô c a. N u module ã n m trong ô c a r i, thì module m i s ư cthêm vào trên u ho c là gi a (như lý thuy t). N u c n thi t Module có th ư cdi chuy n sau khi thêm vào trang. 6) Ch n cách mà n i dung s p x p trong module (trái, gi a, ph i). M t vàicontainer không cho phép s p x p.Ph m ình Nam Trang 52
 53. 53. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 7) Ch n Add New Module (m c nh) ho c Add Existing Module. N u b n ch n thêm vào module hi n hành, trang s refresh, module và Title c avùng s ư c thay th trong Control Panel v i vi c ngư i ch n ch nh trang vàmodule hi n hành. ây là ch c năng sao chép t module hi n hành. Khi mà n i dung u c c p nh t nguyên b n hay sao chep, thì t t c s thay i ư c sao chép l i. 8) Click vào nút Add trên Control Panel. 3. Di chuy n module B n có th di chuy n module t v trí này sang v trí khác trên trang. Có th sthay i th t c a module trong ô c a ho c di chuy n module t ô c a này sang ô c akhác. B n còn có th di chuy n module t trang này sang trang khác. Có 2 cách khác nhau di chuy n module. B n có th dùng l nh trong ModuleActions Menu ho c là b n dùng Drag&Drop. Các bư c th c hi n vi c di chuy n module trong Module Actions Menu H u như trong b t c module Container nào cũng s n có Module Actions Menu.Chúng ta có th s d ng l nh thay i v trí c a hai module Text/HTML trên trang.Ph m ình Nam Trang 53
 54. 54. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 1. ưa con chu t vào Module Action Menu và cu n xu ng m c menu Move.L nh Move to luôn luôn hi n di n và có th khác v i skin khác. Ch có th dùngMove to cho m i ô c a c a Skin. L nh di chuy n ph thu c vào s thay i v trí c a module. T ví d t làvàogi a c t, không có s l a ch n di chuy n xu ng (ch có di chuy n lên). 2. Ch n m c Menu nh n bi t nơi mu n di chuy n Module n ó. Các bư c th c hi n vi c di chuy n b ng Drag& Drop H u như trong b t c module nào cũng s n có Drag&Drop nơi mà tiêu ư chi n th . Chúng ta s d ng Drag&Drop thay i v trí c a 2 module Text/HTMLtrên trang. 1. Nh p chu t trái và gi chu t cho hi n ra dư i Title c a module. B n s chú ý n module ư c l ra xung quanh nó có ư ng vi n ngoài. ư ng vi n ngoài chr ng module s n sàng ư c di chuy n sang v trí m i. 2. Gi nút chu t trái, di chuy n Module sang ô c a khác. Khi b n vư t qua ô c akhác thì nó s hi n v trí n i b t nh t, ra d u là module có th th t xu ng v trím i.Ph m ình Nam Trang 54
 55. 55. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 3. B chu t ra khi ô c a sáng lên. Ô c a s refresh l i và Module s v trí m i. Các bư c th c hi n vi c di chuy n sang trang khác Di chuy n Module t trang này sang trang khác thì ph i làm xong t các trangModule Settings. 1. Tr con chu t vào Module Actions Menu và di chuy n vào m c thi t l p. Nhưlà m t s l a ch n, nh p vào Container có hi n th bi u tư ng cho Module Settings. ORPh m ình Nam Trang 55
 56. 56. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 2. Trên trang Module Settings, di chuy n xu ng ph n Advanced Settings. 3. Ch n trang t h p danh sách rơi xu ng c a Move to page di chuy nModule. 4. Click vào update gi a trang Module Settings di chuy n module sangtrang m i ( và lưu l i các thay i này). 4. Xóa module Khi m t Module không còn c n thi t n a thì b n có th xóa chúng. Các bư c th c hi n trong Module Actions Menu H u như b t c module Container nào cũng s n có Module Action Menu. Chúngta s dùng l nh xóa module. 1. Tr con chu t xu ng Module Actions Menu và di chuy n xu ng m c Deletevà click chu t trái.Ph m ình Nam Trang 56
 57. 57. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 2. Click vào OK xác nh n s xóa module. Các bư c th c hi n trong module setting page B n có th xóa Module trong trang Module Settings. 1. Tr con chu t xu ng Module Actions Menu và di chuy n xu ng m c thi t l p.Như là m t s l a ch n, các Container hi n th bi u tư ng cho Module Settings r iclick vào ó. OR 2. Di chuy n vào gi a trang Module Settings và nh p vào nút Delete.Ph m ình Nam Trang 57
 58. 58. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 3. Click vào OK xác nh là xóa module. 5. Ph c h i module b xóa Thùng rác là nơi mà các Module (và Trang) s n ó khi b n xóa chúng. Chúngta có th ph c h i t thùng rác cho n khi thùng rác tr ng. Ph c h i l i các module bxóa cũng tương t như ph c h i trang b xóa. Di chuy n chu t xu ng menu Admin và ch n Recycle Bin. Các bư c ph c h i modulePh m ình Nam Trang 58
 59. 59. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 1. Ch n Module mà b n mu n Restore. N i dung c a danh sách ó là t t cnh ng module mà b n ã xóa t lúc trư c. 2. Ch n Page t h p danh sách rơi xu ng nơi mà b n mu n Module s ư choàn l i. Module thêm vào s ư c ch nh vào n i dung c a ô c a m c nh. 3. Click vào nút Restore. Module c a b n s ư c di chuy n t danh sách cácmodule c a th ng rác( và nó s t i nơi mà Trang ã ch nh). Các bư c xóa trang (vĩnh vi n) 1. Ch n Module mà b n mu n xóa i vĩnh vi n. N i dung c a danh sách ó lành ng module mà b n ã xóa t lúc trư c.Ph m ình Nam Trang 59
 60. 60. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 2. Click vào nút Delete trên ph n Module. 3. Click vào OK xác nh xóa. Module c a b n s di chuy n t danh sách cácmodule c a thùng rác và bi xóa i vĩnh vi n. Các bư c làm tr ng thùng rác N u thùng rác c a b n có quá nhi u rác, b n mu n thùng rác tr ng ti n s d ngsau này. Làm tr ng thùng rác là b n xóa i vĩnh vi n Trang và Module trong ó. 1. Click vào Empty Recycle Bin n m gi a trang. 2. Click vào OK xác nh là xóa h t t t cá các Trang và Module trong thùngrác . Chúng s ư c di chuy n t danh sách các trang và module trong thùng rác và bxóa i vĩnh vi n. Sau ó thùng rác s xu t hi n tr ng r ng.Ph m ình Nam Trang 60
 61. 61. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 6. Phân quy n s d ng module ôi khi b n không mu n n các trang b ng cách phân quy n s d ng chúng. ôikhi b n mu n trang ó hi n th và u c b o v b i m t vài Module ch a nó. ó th ts là môt i u h u d ng làm cho ngư i truy c p website b n r ng h có th ánh giáthêm thông tin n u h có ăng ký và sau ó h ăng nh p. N u ngư i truy c pwebsite không ánh giá ư c các module riêng, thì ơn gi n là h s không nhìn th y ư c trang ó. Trang này danh cho nh ng ngư i truy c p n danh: Và nó s như th này sau khi h ăng nh p vào… chú ý r ng Module u tiêndư ng như "không xu t hi n" và m t vài module m i có "xu t hi n". ó là do vi cth c hi n Module Permission.Ph m ình Nam Trang 61
 62. 62. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Các bư c th c hi n vi c thi t l p Module Permissions Chúng ta v a s d ng trang hình nh ví d trên. Các qu n tr viên ( ó là b n)th y ư c nh ng i u hi n th trên t t c Module (vì th b n có th th y và thay icác thi t l p c a b n). 1. Click bi u tư ng thi t l p Module ho c ch n thi t l p t menu ModuleAction th y thông i p “ registration required”(chúng ta làm module viewable chdành cho nh ng ngư i không ăng nh p). Nó n m c a s u trang.Ph m ình Nam Trang 62
 63. 63. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Check vào ch p nh n cho ngư i s d ng không xác nh th y module. Khôngcheck b t kì nhóm nào khác (chú ý qu n tr viên luôn luôn ư c View Modulepermission). Click vào Update gi a trang lưu l i nh ng s thay i c a b n. 2. Bây gi nh p vào bi u tư ng thi t l p Module ho c ch n thi t l p t menuModule Actions cho m i m t module (chúng ta làm Module viewable này là ch dànhcho nh ng ngư i s d ng có ăng nh p vào). B n c n làm i u này cho m i m tmodule trên trang c a b n n u b n ch mu n cho nh ng ngư i s d ng có ăng kýdùng. Check vào Registered Users cho phép View Module . Không check vào b tc nhóm khác. Click vào Update gi a trang lưu l i nh ng thay i c a b n.Ph m ình Nam Trang 63
 64. 64. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Nh ng thông tin thêm Additional Information: Có b n cách khác nhau ưa ra ánh giá v Module trên website c a b n. Ai làngư i có th th y ư c m i m t module? (1) Administrators: ch có ngư i s d ng này m i có quy n qu n lý website c ab n, có th th y ư c các module ( ngư i ó là b n)! ây là m t thi t l p nên dùngcho module khi mà b n thi t l p m t quá trình nhưng không mu n b t c ai có thnhìn th y cho n khi b n hoàn thành. B n có th dùng ch c năng Page Editor Onlyc a Visibility selector khi b n thêm module m i và gi riêng chúng cho n khi b n ã s n sàng Khi mà m t Module ch hi n th cho qu n tr viên c a website th y nó s vi n báo hi u cho b n. B n s không quên cách này không có ai có th nhìn th yngo i tr b n. (2) Unauthenticated Users: t t c nh ng ngư i truy c p u có th th y module n c a b n. “Không xác th c” có nghĩa là nh ng ngư i s d ng này không ăng nh pvà có th h cũng không ăng ký như là ngư i s d ng website c a b n. ánh giá ólà i u mang tính công chúng nên b n mu n b t kỳ ai cũng có th th y ư c. (3) Registered Users: ngư i s d ng này ã i n vào m u ăng ký trên websitec a b n và bây gi h có tên s d ng và m t mã và h ăng nh p vào. (3) Registered Users: Users that have filled out a Registration form on yourwebsite and now have a User Name and Password and have already logged in. 4) Nhóm ngư i s d ng tùy thích: ó là nh ng ngư i ăng ký s d ng mà b n t h trong m t nhóm c bi t ho c t o cho h môt "vai trò" (thí d ”gia ình” ho c“khách hàng”). IV. T o Portal con t o m t portal con b n c n ph i ăng nh p v i tài kho n host, sau ó b n th chi n theo các bư c sau: Bư c 1: vào menu: Host PortalPh m ình Nam Trang 64
 65. 65. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Bư c 2: C a s sau s xu t hi n, nh n chu t vào nút Thêm Portal M i b sungm t c ng thông tin m i. Lưu ý là v i cách làm này b n có th b sung m t portal chaho c portal con. Bư c 3: T c a s hi n ra, i n các thông tin v c ng thông tin con c n t o. Ví d thông tin t hình dư i ây s t o c ng thông tin con trên Portalskhcndaklak.gov.vn v i tên TrungTamTinHoc. S d ng tài kho n ăng nh pqu n tr là ttth_admin:Ph m ình Nam Trang 65
 66. 66. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Bư c 4: Nh n nút T o Portal th c hi n vi c portal con. N u thao tác thànhcông b n s th y m t portal con m i ư c t o ra. L n sau, qu n lý portal con này b n c n ăng nh p v i username là ttth_adminv a t o trên. Vi t thi t k trang web hoàn toàn gi ng v i vi c thi t k trên Portalchính.Ph m ình Nam Trang 66
 67. 67. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t BÀI 3: QU N TR WEBSITE I. Thay i skin website Skin are fun! “Skin” là phương th c dùng mô t cách hi n th và cách b trí cáctrang trên website c a b n. Và b n có th thay i chúng v i m t vài nh p chu t ơngi n! M t Skin có th r t ơn gi n ho c ph c t p. Nó có th cung c p Menu n m d chay n m ngang, cung c p nh ng d ng khác nhau c a Container ( như skin choModule), cung c p các cách b trí khác nhau, v..v.. ó là tùy theo s thu th p skin c angư i thi t k . ây có ví d v vài Skin bao g m c DotNetNuke. Nhi u skin có th dùng nhi ungu n khác nhau (c mi n phí l n bán). Skin c a website có th ư c thi t k tùythích. Các bư c thay im c nh c a skinPh m ình Nam Trang 67
 68. 68. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Skin m c nh c a website b n ư c qu n lý trên trang ch b nh hư ng b iqu n tr viên. Thi t l p này cung c p cho b n toàn b website và t t c các trang màb n t o ra. 1. Ch n Skins t menu Admin Trên trang Skins, b n th y ư c m t vùng và ch n c hai Skin và Container chowebsite c a b n.Ph m ình Nam Trang 68
 69. 69. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 2. Ch n trong t p sưu t p Skin xem t h p danh sách rơi xu ng u trang. Check vào h p Host và Site cho bi t là b n mu n th y skin options ư ccung c p b i máy ch (cho m i ngư i) và ch ph thu c vào site c a b n. Nh ng ch nl a ó s xu t hi n trong h p danh sách rơi xu ng. Khi b n ch n m t, thì tang s làmm i l i hi n th b sưu t p c a Skins và Container. 3. gi a trang b n có th nh n d ng skin b n chon ư c áp d ng cho publicPortal c a b n ho c ch ph n Admin c a website. Check h p Portal và Admin cho bi t là b n mu n áp d ng skin mà ban ch ncho c 2 d ng trang ( ây là m c nh). 4. Ch n Skin mà b n thích như là m t m c nh cho trang web c a b n và nh pApply. N u Skin bao g m hình nh, nó t o ra hình nh cái mà b n có th nh p vàoth y hình l n hơn. B n có thê nh p vào Preview cái mà s b t lên c a s hi n ra trangch c a website v i Skin v a m i áp d ng (b n ph i ch c là ã óng c a s khi b n ã xem trư c xong). Website c a b n bây gi ã thay i Skin m c nh (như minh h a bên dư i). B ncũng có th thi t c m c nh Container khi n cho skin c a b n p hơn (chú ýcontainer xanh v n là m c nh như bên dư i).Ph m ình Nam Trang 69
 70. 70. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Các bư c thay i container m c nh Qu n lý Container trên trang web c a b n cũng gi ng như trên Skin. Tương tnhư skin, các thi t l p c a b n ư c áp d ng trên toàn b website và t i t t c cácModule m i mà b n t o. Nó có th nh rõ các container khác nhau trên các modulecá nhân (n u b n mu n). Chúng ta s l p l i bư c 1,2 &3 như trên và sau ó ch m c nh c a Container. 1. Ch n Skins t menu Admin. 2. Ch n b sưu t p Skin ho c Container mu n xem t h p danh sách rơi xu ng u trang. Thư ng thì b sưu t p skin s bao g m các m u mà b n mu n ch n. 3. gi a trang b n ư c ch rõ là Container mà b n ch n nên áp d ng vào puclicPortal c a b n ho c ch là ph n Admin trên website c a b n. 4. Ch n Container là m c nh cho trang web c a b n và nh p vào Apply. N u Container có hình nh, nó u c t o t hình nh là cái mà có th nh p vàocho ra hình l n. B n có th nh p vào Preview là cái nó s b t lên c a s hi n ra trangch c a website v i skin ã ư c áp d ng (ph i ch c là b n ã óng c a s windowkhi b n ã xem trư c xong). Website c a b n bây gi s thay i Container m c nh (như minh h a bêndư i). B n ã thay i xong c Skin và container, b ngoài trang web c a b n ã làmxong!Ph m ình Nam Trang 70
 71. 71. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Các bư c thay i skin/container cho trang ơn Có th ch rõ s khác nhau c a Skin và Container m c nh cho m t trang cá nhânc a website b n. B n ph i chú ý răng n u b n thay i skin ho c container t i trang ó, thì nh ng thi t l p s không có tác ng khi b n thay i m c nh. Khi b n thay i m c nh c a Container cho m t trang ơn, container u c ápd ng b i m c nh c a b t c Module nào ư c thêm vào trang ó. 1. Thông qua trang mà b n mu n thay i Skin ho c m c nh c a Container. 2. Ch n Setting t Page Fuctions c a Control Panel. 3. Trên trang Page Management, m r ng ra là nhóm các thi t l p nâng cao khinh p vào bi u tư ng . Cu n t i ph n thi t l p Page Skin và Page Container ph nAppearance.Ph m ình Nam Trang 71
 72. 72. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 4. Nút Host và Site cho bi t là b n mu n nhìn th y skin options ư c ki m b ihost (cho m i ngư i) hay là ph thu c vào site c a b n. Khi b n ch n m t, trang slàm m i l i hi n th b sưu t p c a Skins và Containers. Ch n Skin hoăc Container m c nh mà b n thích r i áp d ng vào trang. Nút Preview làm vi c như là nó trên trang Skin, cung c p c a s b t lên v itrang ch c a website b n v i s l a ch n áp d ng. 5. Khi b n ã làm xong nh ng bư c trên, di chuy n vào gi a trang r i nh p vàoUpdate lưu l i nh ng thay i c a b n! II. Thay i logo c a website b n Trư c khi b t u, i u quan tr ng là chúng ta ph i hi u Logo c a b n ư c hi nth như là m t ch c năng Skin c a website b n. N u skin không h tr hi n th chologo, thì sau khi b n thay i nó cũng s không có hi u qu ! Nhưng h u h t các m c nh c a skin u n v i DotNetNuke® (và nhi u th ư c t o b i cái khác) th chi n i u ó. ây là m t ví d c a Skin v i ph n Logo ư c làm n i b t. ây là ví d c a Skin không có hi n th Logo.Ph m ình Nam Trang 72
 73. 73. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Các bư c th c hi n vi c thay i logo c a b n Logo là m t thu c tính c a Site Settings, ch có qu n tr viên m i có th t i ư cnó trên website c a b n. 1. Ch n Site Settings t menu Admin. 2. Trên trang Site Settings, di chuy n xu ng ph n Appearance và tìm ph n thi tl p Logo.Ph m ình Nam Trang 73
 74. 74. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 3. N u như b n ã t i t p tin Logo c a b n lên, ơn gi n là ch n danh m c (v trít p tin) có n i dung c a logo b n t h p danh sách rơi xu ng. Trang s t ng làmm i l i trong khi File Name s rơi xu ng t danh sách các t p tin c a b n, sau ó ch ntên t p tin. N u như b n c n t i lên m t file m i, b n có th nh p vào Upload New File và sau ó chon file n m trên máy vi tính c a b n t i lên. Ph i ch c r ng v trí t p tin ch nh t i t p tin lên (Root là m c nh), nh p vàoBrowse trên file trong máy vi tính c a b n và sau ó nh p vào Upload Sesected File di chuy n chúng t máy vi tính b n lên website ban. 4. Nh p vào Update gi a trang lưu l i nh ng thay i c a b n! Logo m ic a b n bây gi s thay th logo cũ. III. Qu n lý ngư i s d ng website c a b n Ai là Users trên website c a b n? Thu t ng “User” ư c áp d ng cho b t kỳngư i nào truy c p vào website c a ban. Nhưng dó ch là hai d ng cơ b n ch nh ngngư i vào truy c p website c a b n. D ng ngư i u tiên là ngư i ch nhìn lư t xung quanh và không bao gi ăng kýho c ít nh t là chưa bao gi nh p vào h th ng, nh ng ngư i ó g i là ngư i s d ngkhông xác th c. Ngư i s d ng không xác th c là n danh. D ng ngư i th hai là ngư i có ăng nh p vào. ăng nh p vào thì h ph i ăngký t trư c và vì th h ư c c p t i như là nh ng ngư i s d ng có ăng ký.nh n ra nh ng ngư i s d ng có ăng ký ó là h ư c bi t và u c b n cho s ch pPh m ình Nam Trang 74
 75. 75. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL tthu n c bi t xem ho c thay i cái gì ó mà ngư i s d ng khác không th làm ư c. ó không ph i là s òi h i c a website b n yêu c u ngư i s d ng ph i ăngký… ó là m tl a ch n mà b n có th ch n. Có th b n mu n có m t website có n idung dành cho t t c nh ng ngư i truy c p vào. Nhưng b t k i u gì thì ph i có ítnh t m t ngư i s d ng ăng ký vào website b n…b n(qu n tr viên)! Các bư c th c hi n ch n d ng website ăng ký u tiên b n mu n ch n d ng ăng ký mà b n mu n s d ng trên website c a b n.Quan tr ng là cách l a ch n, nhưng b n không nên thay i chúng khi làm l n utiên. 1. Ch n Site Settings t menu Admin 2. Trên trang Site Settings. Di chuy n xu ng ph n Advanced settings và tìmph n thi t l p User Registration. 3. Ch n m t trong nh ng h p option b ng cách nh p vào nút thích h p . • None:Registration là không có h p l a ch n s n có ch ngư i truy c p. NútLogin v n hi n th cho qu n tr viên có th ăng nh p vào; tuy nhiên Nút registrationPh m ình Nam Trang 75
 76. 76. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL tv n ư c gi u i. Ph n thi t l p thích h p cho ch ó nó không bao g m b t c n idung . • Private: Nh ng ngư i truy c p cung c p cho website ánh giá. ánh giá c a t t cngư i s d ng ư c gi i h n n nh ng ngư i s d ng n danh cho n khi b n d tkhoát cho phép h . Ph n thi t l p thích h p cho ch ó yêu c u ph i có s ch p thu nc a nh ng ngh Registration ( thí d website gia ình cá nhân ch m i nh ngngư i b n và nh ng ngư i h hàng vào mà thôi). Registration t • Public: ng (và ngay l p t c) cho phép mà không c n có s xácnh n h p l nào. Ph n thi t l p thích h p cho ch ó ơn gi n là mu n gi cách i xmà không c n òi h i bao g m c nh ng thông tin h p l . • Verified:Registration t o ra mã xác minh bao g m c emai “welcome” g i n a ch mà ngư i s d ng cung c p. Có s công nh n như v y khi mà ngư i s d ngcung c p mã xác minh khi h ăng nh p l n u tiên. Quá trình này ph i ư c b o m r ng t t c nh ng ngư i s d ng có ăng ký ã cung c p úng a ch email. 4. Nh p vào Update gi a trang lưu l i nh ng thay i c a b n! Sơ ăngký c a b n bây gi ã có hi u l c. Các bư c qu n lý ngư i s d ng M t khi b n ã có ngư i s d ng, thì b n có th thêm, c p nh t, ho c xóa h . 1. Ch n User Accounts t menu Admin. T trang User Account b n có th tìm th y ngư i s d ng ang dùng b ng cách trac u Username ho c a ch email ho c b n có th l p danh sách ngư i s d ng theoalpha. Danh sách này nhanh chóng ưa cho b n thông tin ngư i s d ng bao g m cnh ng ngư i có ho c không cho phép.Ph m ình Nam Trang 76
 77. 77. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 2. Nh p vào bi u tư ng cây bút chì k bên Username m trang Edit UserAccount c a ngư i s d ng. T trang này có m t s ch c năng ch n l a qu n lý mà ban có th áp d ng. Cho phép ngư i s d ng b ng cách check vào authorized (ho c UN-authorizeb ng cáck không check vào h p . G i l i n u b n thi t l p sơ ăng ký cá nhân, cácbư c cho phép ư c làm b ng tay òi h i ho c không khi ngư i s d ng b n ăngnh p vào! Require (ho c có th l a ch n) vùng thông tin cho ngư i User Registration.N u các h p u ư c check thì vùng này s òi h i khi ngư i s d ng ăng ký trênwebsite b n. N u các h p u không check thì vùng này s ư c coi như là có thl a ch n. Xác l p l i m t mã cho ngư i s d ng khi h nh p vào b ng m t mã m i và xác nh l i chúng b ng cách nh p l i l n n a. 3. Nh p vào Update gi a trang lưu l i nh ng thay i c a b n!Ph m ình Nam Trang 77
 78. 78. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t IV. T i t p tin lên website c a b n Website c a b n ư c làm duy nh t b i n i dung ngư i truy c p vào có th tìmchúng ó. B n có thêm nh ng d ng n i dung khác nhau thông qua các lo i module (thí d nh ng thông báo, o n văn b n, thông tin bao hàm, v..v.). Nhưng t i m t vài i m b n s mu n t i nh ng t p tin c a b n lên ó như hình nh, banner, form yêuc u, ch ng t kinh doanh,v..v. B t c lúc nào b n cũng c n ph i ch rõ t p tin(như là khi b n thay i logo) b ns nhìn th y ph n i u khi n nh cho b n t i t p tin lên. ó là ph n i u khi n b ngtay, nhưng nó òi h i nh ng công c m nh qu n lý t p tin và thư m c g i là t p tinqu n lý. Các bư c th c hi n t i t p tin lên v i ph n File Manager File manager cung c p toàn b b n qu n lý các t p tin và thư m c. B n có thdùng nó t i m t t p tin m i lên website c a b n. 1. Ch n File Manager t menu Admin. Nó s m ra trang File Manager. 2. T o m t Folder t i t p tin c a b n lên. Các Folder s giúp b n t ch c l ikhi b n có quá nhi u t p tin.Ph m ình Nam Trang 78
 79. 79. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Nh p vào Folder hi n t i là nơi mà b n mu n thư m c m i c a b n ư c t o (thíd “Portal Root”). ưa con tr vào m c nh p c a Folder m i và nh p vào nút AddFolder . 3. Ch n Folder mà b n mu n t i t p tin lên và sau ó nh p vào nút UploadFile . Nó s d n b n n trang khác mà nó s ch rõ cho b n m t ho c nhi u t p tinmu n t i lên. B n có th chú ý thư m c c a b n ch n trư c như là m c tiêu b n t i lên. B ncó th thay i thư m c m c tiêu b ng cách ch n cái khác t h p danh sách rơi xu ng. 4. Nh p vào nút Browse và ch n t p tin c n t i lên trong máy vi tính c a b n.Sau ó nh p vào nút Add và lưu l i chúng trong danh sách ( nên nh b n có th t i lênnhi u file). Khi b n ã ch n t t c các t p tin, nh p vào Upload New File di chuy nt p tin lên website c a b n.Ph m ình Nam Trang 79
 80. 80. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t BÀI 4: S D NG CÁC MODULE I. S d ng module Text/HTML Module Text/HTML là "Swiss Army Knife" c a module. Nó cung c p m t trìnhso n th o WYSIWYG t o ra m t n i dung c a chính b n b ng HTML ho c là vănb n thu n túy. Giao di n module tương t như m t trình biên t p document ph bi nvà r t d làm. Dùng nh ng gì mà b n ã h c trong ph n thêm module vào trang thêm m tText/HTML m i vào trang c a b n. Các bư c so n th o văn b n( ơn gi n) Module ban u b n t o ra không có n i dung. Nó ch hi n th m t Containertr ng, v i Title và Action Buttons. 1. Nh p vào nút Edit Text (ho c ch n Edit text t Module Actions Menu). Trên trang Edit Text/HTML b n s th y r ng b n (m c nh) ang s d ng “RichText Editor” trong m u thi t k . Nó s cung c p cho b n m t ý ki n t t nh t khimà b n hoàn thành thì n i dung s như th này.(WYSIWYG = “ What you see is whatyou get”).Ph m ình Nam Trang 80
 81. 81. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t II. S d ng module thông báo Module thông báo ưa ra m t danh sách các o n thông báo ơn gi n bao g m tiêu và nh ng hư ng d n ng n g n. Nó r t thu n ti n nh ng ngư i truy c p websitenh n bi t ư c các m c quan tâm khi có liên k t nh ng thông tin thêm vào. Dùng nh ng gì b n ã h c trong thêm module vào trang thêm module thôngbáo vào trang c a b n. Các bư c thêm thông báo m i Module c a b n ư c t o ra lúc ban u thì không có n i dung. Nó ch hi n thm t Container tr ng, v i Title và Action Buttons. 1. Nh p vào Add New Announcement (ho c ch n Add New Announcement tModule Actions Menu). Trên trang Edit Announcements b n s th y r ng có m t vài vùng b n c n ph i i n vào trình văn b n WYSIWYG như lúc s d ng cho module Text/HTML.Ph m ình Nam Trang 81
 82. 82. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 2. t con tr chu t vào vùng Title và nh p vào ó m t câu l nh ng n g n tómt t thông báo c a b n. Tùy ch n, ánh vào h p Add Date n i d li u vào ngày hi nhành tiêu thông báo c a b n. 3. t con tr chu t vào ph n mô t và dùng nh ng tính năng c a trình văn b nWYSIWYG t o ra ph n n i dung cho thông báo c a b n. 4. Ch n d ng liên k t cho thông báo c a b n và hoàn thành nh ng thông tin thíchh p. B n có th ch rõ ư ng liên k t cho website, trên trang c a website b n ho c nm t t p tin trên website (như là hinh nh ho c tài li u PDF). 5. Ch n ư ng liên k t t nh ng h p tùy ch n có s n. N u như ch n Tracking, b n s có th ki m tra ư ng liên k t này ư c click vàobao nhi u l n. N u b n ch n Logging, b n có th oán ư c ai ã click vào u ng liênk t này ( N u ngư i s d ng ăng nh p vào h th ng). Và n u như b n ch n NewWindow, ư ng link c a b n s làm cho m t c a s trình duy t ư c m ra cho ư ng link ó.Ph m ình Nam Trang 82
 83. 83. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 6. Ch rõ ngày mà thông báo c a b n ngưng không hi n th n a. B n có th nh pvào Calendar b t lên l ch bi u là nơi mà b n có th ch n cái ngày ó. 7. Bao g m View Order s p x p l i thông báo c a b n. Theo m c nh, chúngs ư c s p x p như lúc mà b n ã t o ra chúng. 8. Khi b n ã làm xong, ph i b o m r ng b n ã nh p vào Update gi a trang lưu l i nh ng thay i c a b n. B n ph i update như th nào ngư i truy c pwebsite có th nhìn th y. III. S d ng module liên k t Module liên k t hi n th danh sách c a nh ng ư ng siêu liên k t n ư cb tc trang nào, hình nh ho c t p tin trên website b n; ho c là m t t p tin, hình nh ho cm t trang nào ó website khác. Dùng nh ng gì b n ã ư c h c ph n thêm module vào trang thêm m tmodule liên k t m i cho trang c a b n. Các bư c thêm m t ư ng liên k t m i Module c a b n t o ra lúc ban u thì không có n i dung. Ch hi n th m tContainer tr ng v i Title và Action Buttons. 1. Nh p vào Add Link (ho c ch n Add Link t Module Actions Menu).Ph m ình Nam Trang 83
 84. 84. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Trên trang Edit Links b n s th y vài vùng mà b n c n ph i i n vào như ki msoát Link Type và h p l a ch n trên các module khác. 2. t con tr chu t vào vùng Title và nh p vào ó m t nhóm t ng n cho o nvăn b n liên k t c a b n. Giá tr c a nó là s hi n ra nh ng ư ng liên k t th c. 3. Ch n Link Type cho ư ng liên k t c a b n và hoàn thành nh ng thông tinthích h p. B n có th ch nh rõ ư ng liên k t n website, trang nào ó ho c là m tt p tin trên website b n (như là hình nh và tài li u PDF). 4. Ch n t nh ng l a ch n s n có cho ư ng liên k t. N u như b n ch n Tracking, b n s ki m tra ư c ư ng liên k t ó ư c clickvào bao nhiêu l n. N u như b n ch n Logging b n có th oán ư c ai là ngư i clickvào u ng liên k t o (n u như ngư i truy c p có ăng nh p vào). Và b n ch n NewWindow, ư ng link c a b n s làm cho m t c a s trình duy t ư c m ra cho ư ng link ó. 6. Ch rõ ph n mô t cho ư ng liên k t c a b n. Ph n mô t sPh m ình Nam Trang 84
 85. 85. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 7. Bao g m c ph n View Order cho ph n s p x p các ư ng liên k t c a b n.Theo m c nh, chúng s ư c s p x p như lúc mà b n t o ra chúng. 8. Khi b n ã làm xong, ph i ch c r ng là b n ã nh p vào Update gi a trang lưu l i nh ng thay i c a b n. B n ph i update module như th nào ngư i truyc p vào website b n s nhìn th y. Nhưng ó ch là m c nh bên ngoài cho module liên k t… th t ra nó ch là m t ư ng siêu liên k t trên tiêu văn b n. ó s có vài h p l a ch n s n có. Các bư c hi n th h p l a ch n Module liên k t có m t vài Display Option là cái mà b n có th thay i v ngoàic a nó. minh h a rõ hơn thì nh ng thi tl p s thay i module c a b n s xu thi n, ây là ví d dùng m t module ã ư c thêm vào m t vài ư ng liên k t ph . 1. Nh p vào nút Settings (ho c ch n Settings t Module Action Menu). Or... 2. Trên trang Module Settings, di chuy n xu ng Links Settings và nh p vào nút m rông o n ó ra. Nó s ch b n nh ng h p l a ch n s n có c a module liên k tPh m ình Nam Trang 85
 86. 86. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t(nh ng l a ch n trong nh ng ph n khác c a trang là nh ng l a ch n c a modulethông thư ng). 3. Ch n Dropdown như là Control Type và sau ó nh p vào Update gi atrang. ây là thay i ư ng liên k t c a b n t qua vi c l a ch n t h p rơi xu ng vànút go (như minh h a bên dư i). 4. Ch n Horizontal như là List Display Format ( ây ch là m t hi u úng chomodule c a b n khi Control Type là List vì th nó cũng thay i) và sau ó nh p vàoUpdate gi a trang. ây là s thay i ư ng liên k t cho nó hi n th ngang (nhưminh h a bên dư i). 5. Ch n Yes cho ph n Display Info Link và sau ó nh p vào Update gi atrang. ây là s thay i cách hi n th c a ph n mô t c a b n.Ph m ình Nam Trang 86
 87. 87. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Ph n mô t bình thư ng hi n th như là m t “chú gi i công c ”. M t chú gi i côngc ư c hi n thi khi con chu t tr vào ư ng liên k t. [Display Link Info = No] S mô t ư c hi n th như là m t s l a ch n v i nhi u ư ng liên k t… làcái mà(khi nh p vào) thì nó hi n th s mô t trên trang. [Display Link Info = Yes] IV. S d ng module tài li u Module tài li u hi n th ra m t danh sách các tài li u, bao g m c ư ng liên k t ngư i truy c p website duy t ho c t i chúng v . Dùng nh ng gì mà b n ư c h c trong thêm module vào trang thêm m tmodule tài li u m i vào trang c a b n. Các bư c thêm module tài li u Module b n t o ra lúc ban u thì không có n i dung. Nó ch hi n ra m tContainer tr ng v i Title và nút Action Buttons. 1. Nh p vào Add New Documet (ho c ch n Add New Document t ModuleActions Menu).Ph m ình Nam Trang 87
 88. 88. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t Trên trang Edit Document b n s th y hai vùng mà b n c n ph i i n vào như làph n ki m soát Link Type và h p l a ch n như b n ã th y trên nhi u module khác. 2. t con tr chu t vào vùng Title và nh p vào ó m t ng ng n làm tên tàili u c a b n. Ng này s ư c nhìn th y b i ngư i truy c p website và nên mô t n idung c a t p tin. 3. Ch n Link Type cho tài li u c a b n và hoàn thành nh ng thông tin thích h p.File Link Type là m c nh và b n có th ch n t p tin t danh sách các thư m ctrong h p rơi xu ng c a File Location. Như m t s l a ch n, b n có th ch nh tàili u n m ch khác b ng cách ch n URL Link Type và ch rõ a ch internet c a t ptin. 4. Ch n t nh ng l a ch n s n có cho u ng liên k t. N u như b n ch n Tracking, b n s ki m tra ư c ư ng liên k t ó ư c clickvào bao nhiêu l n. N u như b n ch n Logging b n có th oán ư c ai là ngư i clickvào u ng liên k t o (n u như ngư i truy c p có ăng nh p vào). Và b n ch n NewWindow, ư ng link c a b n s làm cho m t c a s trình duy t ư c m ra cho ư ng link ó.Ph m ình Nam Trang 88
 89. 89. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t 5. Ch nh Category cho tài li u c a b n. Ph m trù này ơn gi n là cung c p chob n cách nhóm các tài li u có ch ho c m c ích tương t nhau. 6. Khi b n ã làm xong, ph i ch c r ng b n ã nh p vào Update gi a tranglưu l i nh ng thay i c a b n. ây là cách update module làm sao cho ngư i truyc p website th y ư c. Các bư c hi u ch nh tài li u Hi u ch nh l i các thu c tính c a tài li u hi n t i ư c làm như là thêm m t tài li um i. Ch có khác bi t là ch làm sao b n n ư c nh ng thu c tính ó. M i tài li ulà m t danh sách các m c v i nút Edit (cây bút chì) k bên. 1. Nh p vào nút Edit bên c nh tài li u thì b n có th thay i chúng. 2. Thay i các l nh thi t l p và nh p vào Update gi a trang lưu l i nh ngthay i c a ban.Ph m ình Nam Trang 89
 90. 90. Thi t k web v i DotNetNuke 5.x Khoa CNTT - Trư ng Cao ng ngh àL t B n nên quan tâm t i m t vài thông tin mà nó n m ngay gi a trang EditDocument. URL: Nói cho b n bi t ph n URL m r ng n th ng tài li u c a b n. Tracking URL: ây là s khác bi t trong chúng vì s lư ng nh p vào tăng lêntrư c khi n tài li u (n u b n ch n ch c năng “track”). B n có th cho URL n cáikhác (ví d t chúng trong email) n u b n thích thì b n có th m khi b n truy l cd li u. Clicks: s l n tài li u c a b n ư c tài v (ho c i th ng t ch c a b n ho c b tkì nơi nào c a tracking URL ã s d ng). Last Click: Ngày và th i gian c a l n t i cu i cùng c a tài li u b n. V. S d ng module s ki n Module s ki n hi n th danh sách nh ng s ki n s p t i, bao g m ngày, th i gianvà s mô t . S ki n có th ư c thi t l p hoàn tr trong l ch bi u ho c danh sách nhd ng. Dùng nh ng gì b n ã h c trong thêm module vào trang thêm module s ki nm i vào trang c a b n. Các bư c thêm s ki n m i Module c a b n t o ra lúc ban u không có n i dung. Ch hi n ra m t Containertr ng v i Title và Action Buttons và m t l ch bi u tr ng. 1. Nh p vào Add New Event n m gi a trang (ho c ch n Add New Event tModule Actions Menu).Ph m ình Nam Trang 90

×