Blogg

747 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
747
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Blogg

 1. 1. Leaking Parks Når en park som dette får en lekasje og da også en nødvendig en. Så vil den lekke alt som den rommer fra busker å trer til mennesker og menneskapte ting som benker. Men en lekasje kan også oppstå i de lokale formene, som fra bakgår og eller vindusplanter og til en gate situasjon. Når en park får en lekasje som det Malmö her blir utsatt for så er dette en nødvendig aksjon, for at byen er ikke seg selv lenger, men blitt dominert av byggninger og veier og null tid for luft og frihet, og eller intime møteplasser. Så med å la diversje parker få en lekasje over byen så er det ere grunner for det: minne beboerne om hva som er rundt dem, gi dem en mulighet til å kunne møte hverandre og nye på nyevilkår. Skape luft og en mykhet immellom de store og tunge byrommene.
 2. 2. Konsekvensen av grønne arialer Helse og Livskvalitet Den grønne omgivelsene er av stor betydning til helseskader. Styrket immunforsvar, bedre kondisjon og mobilitet, økt kreativitet, bedre konsentrasjon og læringsevne og redusert stress er noen av positive e ekter at oppholdet i parken og naturen gjør. Områder for lek; turer, naturopplevelser, sport, soling, kulturelle arrangementer, fester og avslapning i urbane miljøer er viktig for komfort og velferd. Natural verdier Den grønne landet i byen og landsbygda er en forutsetning for et stort og variert utvalg av planter, dyr og habitater. Betydningen av byen som et habitat for dyr og Planter ofte undervurdert. By Natur kan utvikle en meget rik ora og dyrelivet som supplerer de landlige naturlige miljøer. Lek og pedagogikk For barn, grønt miljø uovertru en for lek, fysisk fostring og læring. Tilgang til naturen som gytefeltene har vist seg å påvirke barns bevegelse utvikling positivt. Barn trenger plass og muligheten til å spille, løpe og bevege seg fritt. Stay in park og naturen gir en bedre kunnskap om og forbedret forståelse av anlegget og dyr, biologiske sykluser, miljømessig og økologisk sammenheng Nature. Klima og sirkulasjon Byens parker og natur bidra til en mer sunn og trivelig bymiljø av ren luft forurensning, utligning Temperaturen svinger, sakte vind, heve fuktigheten og fungere som ltre som tar opp støv fra luft. Selv på landsbygda er Vegetasjonen er viktig som støv samlere og til uktsrom. Bybildet og karakter Grønne omgivelser, sammen med bygninger, gater og vann, en av Byens grunnleggende byggesteinene. Parker, kanaler, koloni områder, hager, kirkegårder og bulevarder gir identitet og karakter til byen og bidra til å gjøre det hyggelig og attraktivt sted å bo og arbeide i. Green nabolag er hjem for å leve i og selskaper leter skal gjerne områder der de kan markere sin miljøbevissthet og tiltrekke arbeidstakere med et hyggelig arbeidsmiljø. Kulturelle verdier Mange grønne områder har historisk og kulturelle verdier bære spor av vår historie, historiske parker, gamle ferdselsveier, pilevallar, ägogränser, bybildningar, gamle gårder og kulturminner er noen eksempel. Kulturlandskapet har karakter har vært mer eller mindre varig i århundrer og dermed utgjør et viktig kulturminne gjenspeiler regionens karakter.
 3. 3. Failure Analysis Green Model Failure Analysis The Green modellen er det grønne Plan verktøyet Utvalget av ulike typer parker og å analysere omfanget av natur-og rekreasjonsområder i rekreasjonsområder i kommunen. Jeg Kommunen har blitt analysert ved hjelp Green modellen inkludert benchmarks den grønne modellen referanseporteføljen. Analysen tilgang til parker og naturlige og vis har hvilke områder en friluftsområder i forskjellige størrelser. godt utvalg av o entlige grøntområder Benchmarks håndtere avstand fra og hvor det er mangel på noen av bolig for hvert område og analysert kategorier. tra kk barrierer på veien dit i form av Knapphet Områder tra kk tetthet og hastighet. Bak Analysen viser at den største retningslinjen verdier er en vurdering av Mangel nnes i den sentrale delen av hva som kan betraktes som et akseptabelt byen, i Tygelsjö og i deler av tilgang til parker og naturlig, gitt Limhamn og Husie. Major brist er på behovene folk har og hva selv i havneområdet og i landsbyer mulighetene til å møte landsbygda. de i Malmö. Områder som mangler vern Benchmarks Mangel på analyse viser at tilgjengeligheten Groening: 0,2-1 hektar, maks 300 meter til store naturområder fra boliger, max 3000 biler / dag, maks 30 enger, Klagshamn Brå, km / t Innen robotikk, Gyllins hage Neighborhood Park: 1-5 hektar, maks 500 Husie mus har en betydelig innvirkning på meter av boliger, max 3000 biler / dag, rekreasjonsmuligheter i kommunen. Maks 50 km / t Disse sidene er for tiden beskyttet i Distrikt Park: 5-10 ha, max 1 form av detaljerte utvikling eller reserve. kilometer fra hjemmet, maks 8000 enheter / Områder utenfor kommunen dag, maksimalt 50 km / t Store natur-og rekreasjonsområder Stadtpark:> 10 ha, max 2 kilometer utenfor byens grenser, slik som fra boliger, maks 8000 enheter per dag, maks 50 Risebjär, Alnarpsparken og bøkeskog km / t i Torup, spiller en svært viktig Store natur-og rekreasjonsområde: Rollen til Malmö beboerne sammen > 35 ha, maksimalt 3 km fra hjemmet, recreational tilbud. maksimum av 8000 enheter per dag, maks 50 km / t
 4. 4. Lokal inventar av Malmö Den urbane naturen Natural verdier i kommunens urbane Malmo, Oxie, Tygelsjö og Bunke ostrand, ble analysert av habitat inventar og kartlegging. Av Kartleggingen gir habitat-typer (habitater) funnet i urbane områder og andelen av landet er grønn (ratio). Habitat Breakdown En analyse av de kartlagte resultater viser at fordelingen av ulike habitat-typer er svært variert. Noen deler av urbane områder preget av et dominert biotoptyp, f.eks Vest Malmö dominert av garden leveområder. Andre deler består av en mer mosaic mix habitat-typer, for eksempel, den ytre by i Øst Malmo. Andelen grønne (ratio) varierer også betydelig. Stor andel asfalterte landet Noen typiske kjennetegn Malmö er en relativt stor andel av byområde består av industriområdene med en høy andel asfalterte aten (bygninger og asfalt) og ruderatmark. De sentrale elementene i Malmö dominert av harde ater og ulike habitater park med en relativt lav dekning og det østlige og vestlige deler av den urbane området har vært svært hage habitater, med et relativt høyt ratio. Andelen av asfalterte aten i urbane områder er 50%.
 5. 5. Det Grønne Et grønt nettverk Green strekninger av landsbygda Grønn struktur plan forslag som viser hvordan De este av de foreslåtte nye ruter er det mulig å bygge et og områder som ligger i landlige områder sammenhengende grønt nettverk i der det er mulig at den relativt Malmö med en grov ramme for den grønne enkle midler til å utvikle nye ruter på gater og områder. Nettverket omfatter tilkobling til bekker, dammer, hele kommunen, både urban lunder og andre små habitater. som landsbygda, og linking Mange av de eksisterende gatene har en de este av kommunens eksisterende naturlig forlengelse i naturen grønne omgivelser. Overall, forslaget og mer av den grønne gater, en 16 grønne strengen. I tillegg videreføring i nærliggende kommuner forslag på 33 nye områder, og en Lomma, Sta anstorp, Svedala og rekke spesielle rekreasjonsområder, herunder Vellinge. Utvide ut i gatene det meste av komponenter av den grønne landskap og dermed gjøre distriktene gater. mer tilgjengelig og attraktivt Forbedret rekreasjonsmuligheter for rekreasjon er et mål som vil returnere Opprette et grønt nettverk er en måte i kommunens hovedplan. å bedre rekreasjonsmuligheter i kommunen. Ved å arrangere forskjellige typer relasjoner mellom den grønne Utkastet er en grov kjerne områder vil være mulig å utnytte inneholder ikke mindre områder. De nere grønt miljø der struktur av grønt i den urbane mer turgåing og rekreasjon landskap. og rurale områder vil Dermed en samlet adressert i detalj i den videre store rekreasjon supply arbeide med de grønne på stadsdelsoch oppnådd. distrikt nivå. I forbindelse med at fordypninger gjort på de forskjellige grenene Mer grønt i byen Det er også satt til staten I den tette urbane miljø, er det vanskelig å Den foreslåtte kadaver presise oppretting av nye gater og områder. I stedet ekspansjon og avgrensning studie det blir enda mer sikkerhet å utvikle mer forsiktig. (styrke, utvide og koble) eksisterende ruter og å øke andelen grønne, med eksempel bygge nye parker, plante trær på plassen og langs gater og bygging av grønne skolens område og bolig eiendommer. En grov ramme bygg Karakter områder
 6. 6. Grønne leve formål og konsekvenser Det o entlige må ta større ansvar for byens grønne områder Natur og grønne omgivelser har stor betydning for menneskers helse og trivsel. Sammenhengen mellom god helse og tilgang på grøntområder er godt dokumentert, senest i en studie publisert i The Lancet i november 2008. Den viser at tilgangen på grøntområder reduserer helseforskjellene mellom fattig og rik. Samtidig blir stadig ere grønne arealer i norske byer og tettsteder erstattet med bebyggelse. Om lag 80 % av Norges befolkning bor nå i tettbygde områder, og vi tilbringer opptil 85–90 % av tiden vår innendørs. Det o entlige må ta sterkere styring for å bevare grønne lunger i tettbygde områder av hensyn til trivsel og folkehelse. Dette er situasjonen idag: Byene endres med økt nedbygging, mer tra kk og høy tetthet De grønne områdene i byene bygges ned i økt tempo. Det gjelder både jordbruksland, private hager, åpne løkker og andre ubebygde arealer. En rekke områder vil aldri kunne føres tilbake til naturtilstanden. Økt tra kk skaper barrierer og hindrer atkomst til lekeplasser, parker og friområder. Tra kken hindrer daglig mosjon og gjør det utrivelig å ferdes til fots eller på sykkel. Tettheten går ut over solforhold, utsikt og dagslys i nye boliger. Utearealer i boligområdene er ofte anlagt på lokk uten tilstrekkelig jorddybde og vil dermed aldri kunne utvikles til frodige steder å være for beboerne. Nedbygging av grøntarealer har mange negative konsekvenser: Nedbygging av grøntarealer går ut over folks mulighet for fysisk aktivitet og gir dårligere folkehelse. Økt tra kk og nedbygging går ut over muligheten til daglig mosjon. Kveldsturen eller gang- og sykkelturen til jobb eller skole motvirker livstilssykdommer som hjerte-, karsykdommer og diabetes. Møtet med natur i nærområdet gjør at vi stresser ned og henter oss inn. Når varierte, naturlige lekesteder blir borte, mister barna muligheter til å utvikle fantasi, motorikk og fysikk gjennom utelek. Hvis vegetasjonen forsvinner, øker luftforurensningen. Vegetasjon binder aerosoler og støv, øker luftfuktigheten og jevner ut temperaturforskjeller mellom natt og dag. Nedbygging av grøntarealer ødelegger lokalklima og biologisk mangfold. Natur i byen gjør den mer robust i perioder med ekstremklima. Vegetasjon bremser vind og gir skygge som senker temperaturen på varme dager. Planter og jord reduserer avrenning av over atevann og hindrer overbelastning av ledningsnettet. Vegetasjonskledte områder hindrer erosjon og reduserer skredfare. Vegetasjon ltrerer forurenset luft og absorberer forurensning i jord og vann, en uvurderlig ressurs i tettbefolkede områder. Når naturen i byen blir borte, forsvinner også dyrelivet. Et rikt plante- og dyreliv er ikke minst viktig i bebygde områder hvor vi oppholder oss store deler av livet. Nedbygging av grøntområder gir en styggere og mindre variert by. Vi ønsker en by hvor natur og bebyggelse kan berike hverandre estetisk. Nedbygging av natur gir sjelden et vakrere resultat. Årstidsvariasjonene bør være synlige. Grønne områder i tettbygde strøk forsterker det lokale særpreget, skaper identitet og innfører en menneskelig dimensjon. Disse kvalitetene gjør at mange mennesker engasjerer seg når noen planlegger å bygge ned natur eller felle trær i nærmiljøet. Dette er en tekst hennet fra: Grønt nettverk som består av ledende ideelle organisasjoner innenfor planlegging, bygging, forvaltning og bruk av grøntområder.
 7. 7. Program for leaking parks Elementer: - Lekasje feltene skal kunne romme alt fra gress på bakke plan til store klatreplanter som kan dekke hele fasade vegger. Kriterier: - Alle lekasjene skal være ett sted hvor en kan gå uten for sin dør å møte andre mennesker, og få en pust av fred og rod uansett hvor mye støy som omringer en. - Med disse ellementene så håper jeg på å tror det at dette vil være noe som får folk til å oppholde seg mer ute å møte folk. For hvis en skal gå fra sitt hjem og ut til en park, så er ikke det altids så intresant for en persjon. Også fordi en park er så stor som de er, så kan dette fort bli et stort område å bevege seg i. Og heller ikke lett å tre e noen som om man forminsker et område hvor en kan møtes og sette seg ned på. Og dersom en plass blir mer folk som enn andre er det ikke noe hindring i å la den vokse, det ligger jo også i naturens gang. Det som også er intresant er det å lage til plassene slik at planter og andre ellementer har den efekten at de er på vei opp av bakken, akkurat som om de har presset seg opp igjennom det allerede eksisterende landskapet. Dette fordi at man skal ha en følelse av at naturen er der om du vill eller ikke. - Det som også er intresant er det at lekasjene kan få en form for belysning som vil være på fra skumring til morgen, slik at du kan få en handling og efekt ut av plassen også i mørke stunder. Denne formen for belysning vil da også vere av solcelle funksjon. Søken etter lekasjen: - En lekasje nner sted hvor det er liten eller ingen form for grønt i det mikro stilte landskapets omgivelser. - Lekasjene kan godt nne sted ved siden av en parkerings plass, eller også bytte ut en parkeringsplass med en lekasje. - Men de skal hoved sakelig være tilgjengelig for beboere i område og forbipaserende. Ønsked e ekt: - At disse lekasjene kan bryte opp ett tungt og trist by bilde med en del nye grønne lunger som vil skape en trifsel blant befolkningen i byen.
 8. 8. Lekasje linket opp i mot en nær liggende park I dette område nnes det noe grønne felter, men de eksisterer kun inne i private bakgårder som ikke er tilgjengelige for almenheten. Park situasjon 1 Og disse er ikke så atraktive heller, de er innesperret av 4 store betong vegger hvor det er lite lys og lite byliv, noe som er viktig for at disse plassene skal kunne være fristene for å kunne møte nye mennesker. Långgårdsgatan Dette er en tett beligenhet til Kungsparken, men deto større grunn for å legge en lekasje tett inntil. For på den måten å skape konektion og referanser til en park. Det er fult mulig å nne ere beligenheter Engelbrektsgatan som er tett knyttet til denne parken enn det jeg har Denne situasjonen ligger meget nær Lille torvet, men også i en vist frem her, men i første omgang handlegate så dette vil være en n plass å kunne sette seg ned for er ikke det nødvendig. å ta ett pust i bakken uten å måtte inn på en kafe. Leaking park 2 Begge disse plassene har en kobling mellom havneområdet og Møllevongen. Det er her hoved sykkelveien fra havna og opp og ut igjenom Mølla og videre ut. Alerede nnes det noen konektions langs denne ruta sånn som luft stasjoner og sykkel teller og en rekke kafer. Området rundt folketspark er ett meget aktivt område som har mange foreskjellige aktiviteter og thilholds steder for ere forskjellige grupper av mennesker, til hver sin tid på døynet hvis man kan si det. Stede er meget intresant å være på å studere folkene. Er ett “problem” der og det er at det er ikke så mange som stopper opp eller tar Rett ved Møllevongen har du en ott liten plass med masse benker som er kontakt med andre, de farer for det meste forbi til sitt. plasert mitt inne i en rundkjøring, men det er ett stemnings fult område til alle døgnets tider.
 9. 9. Elementer av natur og urban sort kombinert Gress og brostein kombinert, kan fort bli til gressarmering Å introdusere en klatre plante inn til en burban fasade kan fort føre til en myk og god fasade. Ellesr litt gjøsling av lett voksende ugress kan også skape ett spenn- edes plante liv i gatene. Gi naturen en sjangs så kommer den til deg. Elementer som disse er bare en liten smak på hva en kan sette inn i en urban situasjon, og det er ikke alltids en må gjøre så utrolig mye for å kunne forbedre ett gammelt og glemt miljø. Og med det så vil også folk nne veien ut til dem. LED belysning Ute møblemang i moderne utforming
 10. 10. Rhizome growth Her vil jeg fremstille og vise hvordan en eksisterende lokal / “privat” park område kan vokse frem og over eksisterende bygninger for så formulere seg videre. Dette er også ansett som en lokal lekasje. Og som stammer ifra park lekasjen.
 11. 11. The Green Line From The Train staition to Møllevongen and beond Her har jeg villet vise hvordan ere små og lokale områder som på en måte ikke har en “betydnig” men som er mer eller mindre et glemt område som bare er der. Da sammen med mine Lekasjer ilustrert hvordan det kan se ut med enkle inngrep legge til en Park Lekasje. Disse lekasjene vil kunne myke opp å gjøre ere by rom mer komfortable og samtidig gi deg en mer trygghets følelse ved å ferdes rundt om kring i byen. Bildings Streets River
 12. 12. Ekstrem tilfelle av lekasje Før Etter Situasjonen foregår på det sørlige puktet av møllevongen torv.
 13. 13. Før Etter Lekasjen nner sted på sykkel veien som går igjenom byen.
 14. 14. Av: Christian Røren Kurs: City as a biotope Høst semesteret 2009 ved BAS

×