Workman Of God

1,093 views

Published on

Bro. Dennis Valencia shared the gospel to our GCM brethren in the Kingdom of Bahrain.

Published in: Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,093
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Workman Of God

 1. 1. Great Commission Ministry International WORKMAN OF GOD
 2. 2. 2 TIMOTEO 2:14-26 14Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila’y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila’y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig.
 3. 3. 1 TIMOTEO 6:4-5 4Siya ay palalo, walang nauunawang anuman; at siya ay nahuhumaling sa mga usaping at sa pagtatalo sa mga salita na pinagmumulan ng inggit, away, paninirang puri, mga masasamang hinala; 5 Pag-aaway ng mga taong masasama ang pag- iisip at salat sa katotohanan, na inaakalang ang kabanalan ay paraan ng pakinabang.
 4. 4. 2 TIMOTEO 2:14-26 15 Pagsikapan mong humarap sa pagsubok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan.
 5. 5. Santiago 1:12 12 Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya’y tatanggap ng putong ng buhay, na ipinangako ng panginoon sa mga nagmamahal sa kanya.
 6. 6. 1 TIMOTEO 4:6 6 Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting lingkod ni Cristo Jesus, na pinalusog sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na iyong sinusunod.
 7. 7. 2 TIMOTEO 2:14-26 16 Datapuwa’t ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka’t sila’y lalong magpapatuloy sa kasamaan; 17 At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena: na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto; 18 Na sa mga taong tungkol sa katotohanan ay lumilihis, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba.
 8. 8. 2 TIMOTEO 2:14-26 19 Gayon ma’y ang matibay na pinagsasaligan ng Dios ay nananatili na may tatak nito, “nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya”: at, “lumayo sa kalikuan ang bawa’t isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon.” 20 Datapuwa’t sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa; at ang iba’y sa ikapupuri, at ang iba’y sa ikasisirang-puri.
 9. 9. 2 TIMOTEO 2:14-26 21 Kung ang sinoman nga ay malinis sa alin man sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti;
 10. 10. 2 TIMOTEO 2:5-7 5Gayundin naman, kung ang sinuman ay nakikipagpaligsahan sa palaro, kung hindi siya makikipagpaligsahan ayon sa alituntunin, siya ay hindi Bibagyan ng gantimpalang-putong. 6 Ang nagpapagal na magsasaka ang dapat munang makinabang sa kaniyang mga ani. 7 Pakaisipin mo ang mga sinasabi ko at bibigyan ka nawa ng panginoon ng pang-unawa sa lahat ng bagay.
 11. 11. 2 TIMOTEO 2:14-26 Datapuwa’t layuan mo ang 22 masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag- ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis.
 12. 12. Santiago 1:14 - 16 14 Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa, kapag siya ay nahila at naakit nito; 15 at kapag ang pagnanasang Iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. 16 Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid.
 13. 13. 2 TIMOTEO 2:14-26 23Nguni’t tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo; 24At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin.
 14. 14. 2 TIMOTEO 2:14-26 25Na sawaying may kaamuan ang mga nagsisilangsang; baka sakaling sila’y pagkalooban ng Dios ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan; 26At sila’y makawala sa silo ng diablo, na bumihag sa kanila ayon sa kaniyang kalooban.
 15. 15. 2 TIMOTEO 3:1-9 1Datapuwa’t alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib; 2 Sapagka’tang mga tao’y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, masuwayin sa mga magulang, mga walang utang na loob, mga walang kabanalan;
 16. 16. 2 TIMOTEO 3:1-9 3Walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis , hindi mga maibigin sa mabuti; 4 Mga taksil, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Dios;
 17. 17. 2 TIMOTEO 3:1-9 5Na may anyo ng kabanalan, datapuwa’t tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin nman sa mga ito; 6 Sapagka’t sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaing haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba’t ibang pita;
 18. 18. 2 TIMOTEO 3:1-9 7Na laging nagsisipag-aral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan; 8At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsipaglaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito’y nagsisilaban sa katotohanan; mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakuwil tungkol sa pananampalataya.
 19. 19. 2 TIMOTEO 3:1-9 9 Nguni’t sila’y hindi mangag- patuloy; sapagka’t mangaha- hayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng sa mga yaon.
 20. 20. 2 TIMOTEO 4:7-8 7 Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. 8 Kaya’t mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita.

×