The Only One True God

1,225 views
1,017 views

Published on

The Only One True God is Jesus Christ! Praise the Lord in the name of Jesus Christ!

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,225
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
442
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The Only One True God

 1. 1. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONI TIM 3:16 I TIM 3:1616. And without controversy great 16. At walang pagtatalo, dakilais the mystery of godliness: God was ang hiwaga ng kabanalan; Yaongmanifest in the flesh, justified in the nahayag sa laman, Pinapaging-Spirit, seen of angels, preached unto banal sa espiritu, Nakita ng mgathe Gentiles, believed on in the anghel, Ipinangaral sa mga bansa,world, received up into glory. Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian.
 2. 2. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONJOHN 14:6-11 JOHN 14:6-116. Jesus saith unto him, I am the way, 6.S inabi sa kaniya ni Jesus, Ako angthe truth, and the life: no man cometh daan, at ang katotohanan, at angunto the Father, but by me. buhay: sinoman ay di makaparoroon sa7. If ye had known me, ye should have Ama, kundi sa pamamagitan ko.known my Father also: and from 7. Kung akoy nangakilala ninyo ayhenceforth ye know him, and have mangakikilala ninyo ang aking Ama:seen him. buhat ngayon siyay inyong8. Philip saith unto him, Lord, shew us mangakikilala, at siyay inyong nakita.the Father, and it sufficeth us. 8. Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon,9. Jesus saith unto him, Have I been so ipakita mo sa amin ang Ama, at sukatlong time with you, and yet hast thou na ito sa amin.not known me, Philip? he that hath 9. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaonseen me hath seen the Father; and how nang panahong akoy inyong kasama,sayest thou then, Shew us the Father? at hindi mo ako nakikilala, Felipe? ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama?
 3. 3. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSION10. Believest thou not that I am in 10. Hindi ka baga nananampalatayathe Father, and the Father in me? na akoy nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? ang mga salitang akingthe words that I speak unto you I sinasabi sa inyoy hindi ko sinasalita saspeak not of myself: but the Father aking sarili: kundi ang Ama nathat dwelleth in me, he doeth the tumatahan sa akin ay gumagawa ngworks. kaniyang mga gawa.11. Believe me that I am in the 11. Magsisampalataya kayo sa akinFather, and the Father in me: or na akoy nasa Ama, at ang Ama ayelse believe me for the very works nasa akin: o kungdi kayaysake. magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin.
 4. 4. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONJOHN 1:14 JOHN 1:1414. And the Word was made 14. At nagkatawang-tao angflesh, and dwelt among us, (and Verbo, at tumahan sa gitnawe beheld his glory, the glory as natin (at nakita namin angof the only begotten of the kaniyang kaluwalhatian,Father,) full of grace and truth. kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan.
 5. 5. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONJOHN 10:30 JOHN 10:3030. I and my Father are one. 30. Ako at ang Ama ay iisa.
 6. 6. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONISAIAH 35:4-6 ISAIAH 35:4-64. Say to them that are of a fearful I 4. nyong sabihin sa kanila naheart, Be strong, fear not: behold, your matatakuting puso, KayoyGod will come with vengeance, even mangagpakatapang, huwag kayongGod with a recompence; he will come mangatakot: narito, ang inyong Dios ay pariritong may panghihiganti, mayand save you. kagantihan ng Dios; siyay paririto at5. Then the eyes of the blind shall be ililigtas kayo.opened, and the ears of the deaf shall 5. Kung magkagayoy madidilat ang mgabe unstopped. mata ng bulag, at ang mga pakinig ng6. Then shall the lame man leap as an bingi ay mabubuksan.hart, and the tongue of the dumb sing: 6. Kung magkagayoy lulukso ang pilay nafor in the wilderness shall waters break parang usa, at ang dila ng pipi ay aawit:out, and streams in the desert. sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig, at magkakailog sa ilang.
 7. 7. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONMATT 11:1-5 MATT 11:1-51. And it came to pass, when Jesus had 1.A t nangyari, na nang matapos nangmade an end of commanding his twelve masabi ni Jesus ang kaniyang mga utos sadisciples, he departed thence to teach and kaniyang labingdalawang alagad, ay umalisto preach in their cities. siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila.2. Now when John had heard in the prison 2. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan angthe works of Christ, he sent two of his mga gawa ni Cristo, ay nagpasugo siya sadisciples, pamamagitan ng kaniyang mga alagad,3. And said unto him, Art thou he that 3. At sinabi sa kaniya, Ikaw baga yaongshould come, or do we look for another? paririto, o hihintayin namin ang iba?4. Jesus answered and said unto them, Go 4. At sumagot si Jesus at sa kanilay sinabi,and shew John again those things which ye Magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juando hear and see: ang mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita:5. The blind receive their sight, and the 5. Ang mga bulag ay nangakakakita, ang mgalame walk, the lepers are cleansed, and pilay ay nangakalalakad, ang mga ketongin aythe deaf hear, the dead are raised up, and nangalilinis, at ang mga bingi aythe poor have the gospel preached to nangakaririnig, at ang mga patay aythem. ibinabangon, at sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita.
 8. 8. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONCOL 2:8-9 COL 2:8-98. Beware lest any man spoil you 8. Kayoy magsipagingat, baka sathrough philosophy and vain deceit, inyoy may bumihag sa pamamagitanafter the tradition of men, after the ng kaniyang pilosopia at walangrudiments of the world, and not after kabuluhang pagdaraya, ayon sa salitChrist. saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo:9. For in him dwelleth all the fulness ofthe Godhead bodily. 9. Sapagkat sa kaniyay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman,
 9. 9. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONISAIAH 9:6 ISAIAH 9:66. For unto us a child is born, unto us 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganaka son is given: and the government ang isang bata, sa atin ay ibinigay angshall be upon his shoulder: and his isang anak na lalake; at angname shall be called Wonderful, pamamahala ay maaatang saCounsellor, The mighty God, The kaniyang balikat: at ang kaniyangeverlasting Father, The Prince of pangalan ay tatawagingPeace. Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.
 10. 10. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONISAIAH 7:14 ISAIAH 7:1414. Therefore the Lord himself shall 14. Kayat ang Panginoon nga aygive you a sign; Behold, a virgin shall magbibigay sa inyo ng tanda; narito,conceive, and bear a son, and shall call isang dalaga ay maglilihi, athis name Immanuel. manganganak ng isang lalake, at tatawagin ang kaniyang pangalan na Emmanuel.
 11. 11. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONLUKE 1:31-32 LUKE 1:31-3231. And, behold, thou shalt conceive 31. At narito, maglilihi ka sa iyongin thy womb, and bring forth a son, tiyan, at manganganak ka ng isangand shalt call his name JESUS. lalake, at tatawagin mo ang kaniyang pangalang JESUS.32. He shall be great, and shall be 32. Siyay magiging dakila, atcalled the Son of the Highest: and the tatawaging Anak ng Kataastaasan: atLord God shall give unto him the sa kaniyay ibibigay ng Panginoongthrone of his father David: Dios ang luklukan ni David na kaniyang ama:
 12. 12. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONJOHN 14:26 JOHN 14:2626. But the Comforter, which is the 26. Datapuwat ang Mangaaliw, saHoly Ghost, whom the Father will send makatuwid bagay ang Espirituin my name, he shall teach you all Santo, na susuguin ng Ama sa akingthings, and bring all things to your pangalan, siya ang magtuturo saremembrance, whatsoever I have said inyo ng lahat ng mga bagay, atunto you. magpapaalaala ng lahat na sa inyoy aking sinabi.
 13. 13. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONJOHN 15:26 JOHN 15:2626. But when the Comforter is come, 26. Datapuwat pagparito ngwhom I will send unto you from the Mangaaliw, na aking susuguin sa inyoFather, even the Spirit of truth, which mula sa Ama, sa makatuwid bagayproceedeth from the Father, he shall ang Espiritu ng katotohanan, natestify of me: nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin:
 14. 14. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONJOHN 4:24 JOHN 4:2424. God is a Spirit: and they that 24. Ang Dios ay Espiritu: at ang mgaworship him must worship him in spirit sa kaniyay nagsisisamba ayand in truth. kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.
 15. 15. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONEPH 4:4 EPH 4:44. There is one body, and one Spirit, 4. May isang katawan, at isangeven as ye are called in one hope of Espiritu, gaya naman ng pagkatawagyour calling; sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo;
 16. 16. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSION DEUT 6:4 DEUT 6:4 4. Hear, O Israel: 4.D inggin mo, Oh The LORD our God Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang is one LORD: Panginoon:
 17. 17. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONISAIAH 44:6 ISAIAH 44:66. Thus saith the LORD the King of 6. Ganito ang sabi ng Panginoon,Israel, and his redeemer the LORD of ng Hari ng Israel, at ng kaniyanghosts; I am the first, and I am the last; Manunubos, na Panginoon ng mgaand beside me there is no God. hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios.
 18. 18. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONMARK 12:29 MARK 12:2929. And Jesus answered him, The first 29. Sumagot si Jesus, Ang panguloof all the commandments is, Hear, O ay, Pakinggan mo, Oh Israel; AngIsrael; The Lord our God is one Lord: Panginoon nating Dios, ang Panginoon ay iisa:
 19. 19. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONMARK 12:32 MARK 12:3232. And the scribe said unto him, 32. At sinabi sa kaniya ng eskriba,Well, Master, thou hast said the truth: Sa katotohanan, Guro, ay mabuti angfor there is one God; and there is none pagkasabi mo na siyay iisa; at walaother but he: nang iba liban sa kaniya:
 20. 20. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONJAMES 2:19 JAMES 2:1919. Thou believest that there is one God; 19. Ikaw ay sumasampalataya nathou doest well: the devils also believe, ang Dios ay iisa; mabuti ang iyongand tremble. ginagawa: ang mga demonio man ay nagsisisampalataya, at nagsisipanginig.
 21. 21. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONI COR 8:6 I COR 8:66. But to us there is but one God, the 6. Ngunit sa ganang atin ay mayFather, of whom are all things, and we isang Dios lamang, ang Ama, nain him; and one Lord Jesus Christ, by buhat sa kaniya ang lahat ng mgawhom are all things, and we by him. bagay, at tayoy sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayoy sa pamamagitan niya.
 22. 22. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONI JOHN 5:20 I JOHN 5:2020. And we know that the Son of God 20. At nalalaman natin na naparitois come, and hath given us an ang Anak ng Dios, at tayoy binigyanunderstanding, that we may know him ng pagkaunawa, upang atingthat is true, and we are in him that is makilala siya na totoo, at tayoy nasatrue, even in his Son Jesus Christ. This kaniya na totoo, sa makatuwid ay sais the true God, and eternal life. kaniyang Anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan.
 23. 23. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONJOHN 5:39 JOHN 5:3939. Search the scriptures; for in 39. Saliksikin ninyo ang mgathem ye think ye have eternal life: kasulatan, sapagkat iniisip ninyo naand they are they which testify of me. sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga itoy siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin.
 24. 24. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONJOHN 8:32 JOHN 8:3232. And ye shall know the truth, and 32. At inyong makikilala angthe truth shall make you free. katotohanan, at ang katotohanay magpapalaya sa inyo.
 25. 25. ENGLISH VERSION TAGALOG VERSIONJOHN 8:24 JOHN 8:2424. I said therefore unto you, that ye 24. Sinabi ko nga sa inyo, na kayoyshall die in your sins: for if ye believe mangamamatay sa inyong mganot that I am he, ye shall die in your kasalanan: sapagkat malibang kayoysins. magsisampalataya na ako nga ang Cristo, ay mangamamatay kayo sa inyong mga kasalanan.
 26. 26. GOD BLESS TO ALL

×