The Last Days

557 views

Published on

A biblical Perspective on the last days

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
77
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The Last Days

 1. 1. II Timothy 3:1-51. Datapuwatalamin mo ito,na sa mgahuling araw aydarating angmga panahongmapanganib.1. This knowalso, that in thelast daysperilous timesshall come.
 2. 2. II TIMOTHY 3:1-52. Sapagkat ang mgataoy magigingmaibigin sa kanilangsarili, maibigin sasalapi, mayayabang,mga mapagmalaki,mapagtungayaw,masuwayin sa mgamagulang, mgawalang turing, mgawalang kabanalan,2. For men shall belovers of their ownselves, covetous,boasters, proud,blasphemers,disobedient toparents,unthankful, unholy,
 3. 3. II TIMOTHY 3:1-53. Walang katutubongpagibig, mga walangpaglulubag, mgapalabintangin, mgawalang pagpipigil sasarili, mga mabangis,hindi mga maibigin samabuti,3. Without naturalaffection,trucebreakers,false accusers,incontinent,fierce, despisersof those that aregood,
 4. 4. II TIMOTHY 3:1-54. Mga lilo, mgamatitigas angulo, mga palalo,mga maibiginsa kalayawankay sa mgamaibigin saDios;4. Traitors,heady,highminded,lovers ofpleasures morethan lovers ofGod;
 5. 5. II TIMOTHY 3:1-55. Na may anyong kabanalan,datapuwattinanggihan angkapangyarihannito: lumayo karin naman samga ito.5. Having aform ofgodliness, butdenying thepower thereof:from such turnaway.
 6. 6. Luke 16:19-3119. Mayroon ngangisang taongmayaman, at siyaynagdaramit ng kulayube at maselanglino, at sa araw-araw ay kumakainng sagana:19. There was acertain richman, which wasclothed inpurple and finelinen, and faredsumptuouslyevery day:
 7. 7. Luke 16:19-3120. At isang pulubina ang pangalayLazaro, lipos ngmga sugat, ayinilalagay sakaniyang pintuan,20. And therewas a certainbeggar namedLazarus, whichwas laid at hisgate, full ofsores,
 8. 8. Luke 16:19-3121. At naghahangad namapakain ng mgamumo nanangahuhulog mula sadulang ng mayaman;oo, at lumapit pati angmga aso athinihimuran angkaniyang mga sugat.21. And desiringto be fed withthe crumbswhich fell fromthe rich manstable: moreoverthe dogs cameand licked hissores.
 9. 9. Luke 16:19-3122. At nangyari, nanamatay ang pulubiat siyay dinala ngmga anghel sasinapupunan niAbraham: atnamatay naman angmayaman, atinilibing.22. And it came topass, that thebeggar died, andwas carried by theangels intoAbrahams bosom:the rich man alsodied, and wasburied;
 10. 10. Luke 16:19-3123. At sa Hades nanasa mga pagdurusaay itiningin niya angkaniyang mga mata,at natanaw samalayo si Abraham,at si Lazaro ay nasakaniyangsinapupunan.23. And in hellhe lift up hiseyes, being intorments, andseeth Abrahamafar off, andLazarus in hisbosom.
 11. 11. Luke 16:19-3124. At siyay sumigaw atsinabi, Amang Abraham,maawa ka sa akin, atsuguin mo si Lazaro,upang itubog niya satubig ang dulo ngkaniyang daliri, atpalamigin ang akingdila; sapagkatnaghihirap ako sa alabna ito.24. And he cried andsaid, FatherAbraham, havemercy on me, andsend Lazarus, thathe may dip the tip ofhis finger in water,and cool my tongue;for I am tormentedin this flame.
 12. 12. Luke 16:19-3125. Datapuwat sinabi niAbraham, Anak,alalahanin mo na ikaway tumanggap ng iyongmabubuting bagay saiyong pamumuhay, at siLazaro sa gayon dingparaan ay masasamangbagay: datapuwatngayon, ay inaaliw siyarini, at ikaw ay nasakahirapan.25. But Abrahamsaid, Son, rememberthat thou in thylifetime receivedstthy good things, andlikewise Lazarus evilthings: but now heis comforted, andthou art tormented.
 13. 13. Luke 16:19-3126. At bukod sa lahat ngito, ay may isangmalaking bangingnakalagay sa pagitannamin at ninyo, upangang mga magibigtumawid buhat dinihanggang sa inyo ayhindi maari, at gayondin walang makatawidmula diyan hanggang saamin.26. And beside allthis, between us andyou there is a greatgulf fixed: so thatthey which wouldpass from hence toyou cannot; neithercan they pass to us,that would comefrom thence.
 14. 14. Luke 16:19-3127. At sinabi niya,Ipinamamanhik konga sa iyo, ama, nasuguin mo siya sabahay ng akingama;27. Then he said,I pray theetherefore,father, that thouwouldest sendhim to myfathers house:
 15. 15. Luke 16:19-3128. Sapagkat akoymay limang kapatidna lalake; upang sakanilay patotohananniya, baka pati silaymangaparito sadakong ito ngpagdurusa.28. For I havefive brethren;that he maytestify untothem, lest theyalso come intothis place oftorment.
 16. 16. Luke 16:19-3129. Datapuwatsinabi ni Abraham,Nasa kanila siMoises at ang mgapropeta; bayaangsilay pakinggannila.29. Abrahamsaith unto him,They haveMoses and theprophets; letthem hearthem.
 17. 17. Luke 16:19-3130. At sinabi niya,Hindi amangAbraham:datapuwat kung angisang mula sa mgapatay aymakaparoon sakanila, silaymangagsisisi.30. And he said,Nay, fatherAbraham: but ifone went untothem from thedead, they willrepent.
 18. 18. Luke 16:19-3131. At sinabi niya sakaniya, Kung di nilapinakikinggan siMoises at ang mgapropeta, ay di rinmangahihikayat sila,kahit ang isaymagbangon sa mgapatay.31. And he saidunto him, If theyhear not Mosesand the prophets,neither will theybe persuaded,though one rosefrom the dead.
 19. 19. Ecclesiastes 12:13-1413. Ito ang wakas ngbagay; lahat aynarinig: ikaw aymatakot sa Dios, atsundin mo angkaniyang mga utos;sapagkat ito angbuong katungkulanng tao.13. Let us hear theconclusion of thewhole matter:Fear God, andkeep hiscommandments:for this is thewhole duty ofman.
 20. 20. Ecclesiastes 12:13-1414. Sapagkatdadalhin ng Diosang bawat gawa sakahatulan, pati ngbawat kublingbagay, maging itoymabuti o magingitoy masama.14. For God shallbring every workinto judgment,with every secretthing, whether itbe good, orwhether it be evil.
 21. 21. James 4:10Mangagpakababakayo sa paninginng Panginoon, atkaniyang itataaskayo.Humbleyourselves inthe sight of theLord, and heshall lift you up.

×