Seducing spirits
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Seducing spirits

on

 • 610 views

Pastora Agnes during the Sunday Worship Service

Pastora Agnes during the Sunday Worship Service

Statistics

Views

Total Views
610
Views on SlideShare
552
Embed Views
58

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

2 Embeds 58

http://www.onegodjesuschrist.com 57
http://onegodjesuschrist.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Seducing spirits Seducing spirits Presentation Transcript

 • Ngunit hayag na sinasabi ngEspiritu, na sa mga huling panahonang ibay magsisitalikod sa pana-nampalataya, at mangakikinig samga espiritung mapanghikayat atsa mga aral ng mga demonio,I Timothy 4:1
 • 1. O hindi baga ninyo nalalaman mgakapatid (sapagkat nagsasalita ako samga taong nakakaalam ng kautusan),na ang kautusan ay naghahari sa taosamantalang siyay nabubuhay?Romans 7:1-4
 • 2. Sapagkat ang babae na mayasawa ay itinali ng kautusan saasawa samantalang ito aynabubuhay; datapuwat kung angasaway mamatay, ay kalag na sakautusan ng asawa.Romans 7:1-4
 • 3. Kaya nga kung, samantalang nabubuhayang asawa, siyay makikisama sa ibanglalake, siyay tatawaging mangangalunya:datapuwat kung mamatay ang asawa, aylaya na siya sa kautusan, ano pat siyayhindi na mangangalunya, bagaman siyaymakisama sa ibang lalake.Romans 7:1-4
 • 4. Gayon din naman, mga kapatid ko,kayoy nangamatay rin sa kautusan sapamamagitan ng katawan ni Cristo;upang kayoy makisama sa iba, samakatuwid bagay doon sa nabuhayna maguli, upang tayoymagsipagbunga sa Dios.Romans 7:1-4
 • Sapagkat ang lahat na sainyo ay binautismuhan kayCristo ay ibinihis si Cristo.Galatians 3:27
 • Yaon ngang nagsitanggapng kaniyang salita ay nanga-bautismuhan: at nanga-paragdag sa kanila nang arawna yaon ang may tatlong libongkaluluwa.Acts 2:41
 • 21. Hindi ang bawat nagsasabisa akin, Panginoon, Panginoon,ay papasok sa kaharian nglangit; kundi ang gumaganapng kalooban ng aking Ama nanasa langitMatthew 7:21-23
 • 22. Marami ang mangagsasabi sa akinsa araw na yaon, Panginoon,Panginoon, hindi baga nagsipanghulakami sa iyong pangalan, at sapangalan moy nangagpalayas kami ngmga demonio, at sa pangalan moynagsigawa kami ng maraming gawangmakapangyarihan?Matthew 7:21-23
 • 23. At kung magkagayoyipahahayag ko sa kanila, Kailanmay hindi ko kayo nangakilala:magsilayo kayo sa akin, kayongmanggagawa ng katampalasanan.Matthew 7:21-23
 • Datapuwat sinabi sa kanila niJesus, Huwag ninyong pagbawalansiya: sapagkat ang hindi laban sainyo, ay sumasa inyo.Luke 9:50
 • Hindi ninyo maiinuman angsaro ng Panginoon, at ang saro ngmga demonio: kayoy hindimaaaring makisalo sa dulang ngPanginoon, at sa dulang ng mgademonio.I Corinthians 10:21
 • Magingat ka sa iyong sarili, atsa iyong turo. Manatili ka sa mgabagay na ito; sapagkat sapaggawa nito ay ang iyo ring sariliang ililigtas mo at pati ng mganagsisipakinig sa iyo.I Timothy 4:16
 • 1. Ipinagbibilin ko sa iyo sapaningin ng Dios, at ni Cristo Jesus,na siyang huhukom sa mga buhayat sa mga patay, sa pamamagitanng kaniyang pagpapakita at sakaniyang kaharian:II Timothy 4:1-4
 • 2. Ipangaral mo ang salita;magsikap ka sa kapanahunan, at sadi kapanahunan, sumawata ka,sumaway ka, mangaral ka na maybuong pagpapahinuhod atpagtuturo.II Timothy 4:1-4
 • 3. Sapagkat darating ang panahon nahindi nila titiisin ang magaling na aral;kundi, pagkakaroon nila ng kati ngtainga, ay magsisipagbunton sila sakanilang sarili ng mga gurong ayon sakanilang sariling mga masasamangpita;II Timothy 4:1-4
 • 4. At ihihiwalay sa katotohananang kanilang mga tainga, atmga ibabaling sa katha.II Timothy 4:1-4
 • 6. Sapagkat sa mga ito angnanganggagapang sa mga bahay,at binibihag ang babaing halingna lipos ng mga kasalanan,hinihila ng mga ibat ibang pita,II Timothy 3:6-7
 • 7. Na laging nagsisipagaral,at kailan pa man ay hindinakararating sa pagkaalamng katotohanan.II Timothy 3:6-7