One Thing I Know 2009

444 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
444
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

One Thing I Know 2009

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4. Mark 8:18<br />Mayroonkayongmgamata, hindibaga kayo nangakakakita? at mayroonkayongmgatainga, hindibaga kayo nangakakarinig? at hindibaganinyonangaaalaala? <br />
 5. 5. Isaiah 35:3-6<br /> 3 Inyongpalakasinangmgamahinangkamay, at patataginangmgamahinangtuhod. <br /> 4 Inyongsabihinsakanilanamatatakutingpuso, Kayo&apos;ymangagpakatapang, huwagkayongmangatakot: narito, anginyong Dios ay pariritong may panghihiganti, may kagantihanng Dios; siya&apos;yparirito at ililigtas kayo. <br />
 6. 6. 5 Kung magkagayo&apos;ymadidilatangmgamatangbulag, at angmgapakinigngbingi ay mabubuksan. <br /> 6 Kung magkagayo&apos;yluluksoangpilaynaparangusa, at angdilangpipi ay aawit: sapagka&apos;tsailang ay bubukalangtubig, at magkakailogsailang. <br />
 7. 7. Matthew 11:2-6<br /> 2 Nang marinigngani Juan sabilangguanangmgagawani Cristo, ay nagpasugosiyasapamamagitanngkaniyangmgaalagad, <br /> 3 At sinabisakaniya, Ikawbagayaongparirito, o hihintayinnaminangiba? <br />
 8. 8. 4 At sumagotsi Jesus at sakanila&apos;ysinabi, Magsiparoon kayo at sabihinninyokay Juan angmgabagaynainyongnangaririnig at nangakikita: <br />
 9. 9. 5 Angmgabulag ay nangakakakita, angmgapilay ay nangakalalakad, angmgaketongin ay nangalilinis, at angmgabingi ay nangakaririnig, at angmgapatay ay ibinabangon, at samgadukha ay ipinangangaralangmabubutingbalita. <br />
 10. 10. 6 At mapalad ang sinomang hindi makasumpong ng anomang katitisuran sa akin. <br />
 11. 11. John 9:1-41<br />1 At sapagdaraanniya, ay nakitaniyaangisanglalakingbulagmulasakaniyangkapanganakan. <br />2 At itinanongsakaniyangkaniyangmgaalagad, nanangagsasabi, Rabi, sinoangnagkasala, angtaongito, o angkaniyangmgamagulang, upangsiya&apos;yipanganaknabulag? <br />
 12. 12. 3 Sumagotsi Jesus, Hindi dahilsaangtaongito&apos;ynagkasala, niangkaniyangmgamagulang man: kundiupangmahayagsakaniyaangmgagawang Dios. <br />4 Kinakailangannatinggawinangmgagawaniyaongnagsugosa akin, samantalangaraw: dumaratinganggabi, nawalangtaongmakagagawa. <br />
 13. 13. 5 Samantalangako&apos;ynasasanglibutan, akoangilawngsanglibutan. <br />6 Nang masabiniyaangganito, siya&apos;ylumurasalupa, at pinapagputikanglura, at pinahiranangmgamataniyangputik, <br />7 At sinabisakaniya, Humayo ka, maghugas ka satangkengSiloe (na kung liliwanagin ay Sinugo). Siyanga&apos;yhumayo, at naghugas, at nagbaliknanakakakita. <br />
 14. 14. 8 Angmgakapitbahaynga, at angnangakakitasakaniyananguna, nasiya&apos;ypulubi, ay nangagsabi, Hindi bagaitoangnauupo at nagpapalimos? <br />9 Sinabingmgaiba, Siyanga: sinabingmgaiba, Hindi, kundinakakamukhaniya. Sinabiniya, Akonga. <br />10 Sa kaniyanga&apos;ykanilangsinabi, Paanongaangpagkadilatngiyongmgamata? <br />
 15. 15. 11Sumagotsiya, Anglalakingtinatawagna Jesus ay gumawangputik, at pinahiranangakingmgamata, at sinabisa akin, Humayo ka saSiloe, at maghugas ka: kaya&apos;tako&apos;yhumayo at naghugas, at ako&apos;ytumanggapngpaningin. <br />12 At sinabinilasakaniya, Saannaroonsiya? Sinabiniya, Hindi konalalaman. <br />13 DinalanilasamgaFariseosiyanananguna&apos;ybulag. <br />
 16. 16. 14 Arawngangsabbathnanggumawangputiksi Jesus, at padilatinangkaniyangmgamata. <br />15MulingangtinanongnamansiyangmgaFariseo kung paanongtumanggapsiyangkaniyangpaningin. At sinabiniyasakanila, Nilagyanniyangputikangibabawngakingmgamata, at naghugasako, at ako&apos;ynakakakita. <br />
 17. 17. 16 AngilanngasamgaFariseo ay nangagsabi, Angtaongito&apos;yhindigalingsa Dios, sapagka&apos;thindinangingilinsasabbath. Datapuwa&apos;tsinasabingmgaiba, Paanobagangmakagagawanggayongmgatandaangisangtaongmakasalanan? At nagkaroonngpagkakabahabahagisagitnanila. <br />17Mulingsinabinganilasabulag, Anoangsabi mo tungkolsakaniya, nasiyangnagpadilatngiyongmgamata? At kaniyangsinabi, Siya&apos;yisangpropeta. <br />
 18. 18. 18 Hindi nganagsipaniwalaangmgaJudiotungkolsakaniya, nasiya&apos;ynagingbulag, at tumanggapngkaniyangpaningin, hanggangsakanilangtinawagangmgamagulangniyaongtumanggapngkaniyangpaningin, <br />19 At nangagtanongsakanila, nasinasabi, Ito bagaanginyonganak, nasinasabininyongipinanganaknabulag? paanongangnakakakitasiyangayon? <br />
 19. 19. 20 Nagsisagotangkaniyangmgamagulang, at nangagsabi, Nalalaman naming ito&apos;yaminganak, at siya&apos;yipinanganaknabulag: <br />21Datapuwa&apos;t kung paanongsiya&apos;ynakakakitangayon, ay hindinaminnalalaman; o kung sinoangnagpadilatngkaniyangmgamata, ay hindinaminnalalaman: tanunginsiya; siya&apos;y may gulangna; siya&apos;ymagsasalitaparasasariliniya. <br />
 20. 20. 22 Angmgabagaynaito&apos;ysinabingkaniyangmgamagulang, sapagka&apos;tnangatatakotsamgaJudio: sapagka&apos;tpinagkaisahannangmgaJudio, na kung angsinomangtao&apos;yipahayagsiyanasiyaang Cristo, ay palayasinsiyasasinagoga. <br />23 Kaya&apos;tsinabingkaniyangmgamagulang, Siya&apos;y may gulangna; tanunginsiya. <br />
 21. 21. 24Dahildito&apos;ytinawagnilangbilangikalawaangtaongnagingbulag, at sinabisakaniya, Luwalhatiin mo ang Dios: nalalaman naming makasalananangtaongito. <br />25 Sumagotngasiya, Kung siya&apos;ymakasalanan ay hindikonalalaman: isangbagayangnalalamanko, na, bagamanako&apos;ynagingbulag, ngayo&apos;ynakakakitaako. <br />
 22. 22. 26 Sinabinganilasakaniya, Anoangginawaniyasaiyo? paanoangpagkapadilatniyasaiyongmgamata? <br />27 Sinagotniyasila, Kasasabikolamangsainyo, at hindininyopinakinggan; bakitibigninyongmariniguli? ibigbaganamanninyongkayo&apos;ymagingmgaalagadniya?<br />
 23. 23. 28 At siya&apos;ykanilanginalipusta, at sinabi, Ikawangalagadniya; datapuwa&apos;tkami&apos;ymgaalagadniMoises. <br />29 Nalalaman naming nagsalitaang Dios kayMoises: datapuwa&apos;ttungkolsataongito, ay hindinaminnalalaman kung tagasaansiya. <br />
 24. 24. 30 Sumagotangtao at sakanila&apos;ysinabi, Naritongaangkagilagilalas, nahindininyonalalaman kung siya&apos;ytagasaan, at gayonma&apos;ypinadilatniyaangakingmgamata. <br />31 Nalalaman naming hindipinakikingganng Dios angmgamakasalanan: datapuwa&apos;t kung angsinomangtao&apos;ymagingmananambasa Dios, at ginagawaangkaniyangkalooban, siya&apos;ypinakikingganniya. <br />
 25. 25. 32 Buhatnanglalanginangsanglibutan ay hindinarinigkailan man nanapadilatngsinomanangmgamatangisangtaongipinanganaknabulag. <br />33 Kung angtaongito&apos;yhindigalingsa Dios, ay hindimakagagawanganoman. <br />34 Sila&apos;ynagsisagot at sakaniya&apos;ysinabi, Ipinanganakkanglubossamgakasalanan, at ikawbagaangnagtuturosaamin? At siya&apos;ypinalayasnila. <br />
 26. 26. 35Nabalitaanni Jesus nasiya&apos;ypinalayasnila; at pagkasumpongsakaniya, ay sinabiniya, Sumasampalataya ka bagasaAnakng Dios? <br />36Sumagotsiya at sinabi. At sinobagasiya, Panginoon, upangako&apos;ysumampalatayasakaniya? <br />
 27. 27. 37 Sinabisakaniyani Jesus, Siya&apos;ynakita mo na, at siyangananakikipagsalitaansaiyo. <br />38 At sinabiniya, Panginoon, sumasampalatayaako. At siya&apos;ysinambaniya.<br />
 28. 28. 46 At nagsidatingsilasaJerico: at habangnililisanniyaangJerico, nakasamangkaniyangmgaalagad at nglubhangmaramingmgatao, anganakniTimeo, siBartimeo, naisangpulubingbulag, ay nakauposatabingdaan. <br />Mark 10:46-52<br />
 29. 29. 47 At nangmarinigniyanayao&apos;ysi Jesus naNazareno, siya&apos;ynagpasimulangmagsisigaw, at nagsabi, Jesus, ikawnaanakni David, mahabag ka sa akin. <br /> 48 At siya&apos;ypinagwikaanngmaramiupangsiya&apos;ytumahimik: datapuwa&apos;tsiya&apos;ylalongsumisigaw, IkawnaAnakni David, mahabag ka sa akin. <br />
 30. 30. 49 At tumigilsi Jesus, at sinabi, Tawaginninyosiya. At tinawagnilaanglalakingbulag, nasinasabisakaniya, Laksan mo angiyongloob; ikaw ay magtindig, tinatawag ka niya. <br /> 50 At siya, pagkataponngkaniyangbalabal, ay nagmadalingtumindig, at lumapitkay Jesus. <br />
 31. 31. 51 At sumagotsakaniyasi Jesus, at sinabi, Anoangibigmonggawinkosaiyo? At sinabinglalakingbulag, Raboni, natanggapinangakingpaningin. <br /> 52 At sinabisakaniyani Jesus, Humayo ka ngiyonglakad; pinagaling ka ngiyongpananampalataya. At pagdaka&apos;ytinanggapniyaangkaniyangpaningin, at siya&apos;ysumunodsakaniyasadaan. <br />

×