Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
 • Save
One Thing I Know 2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

One Thing I Know 2009

 • 319 views
Published

One thing I know... I was blind, But now I see!

One thing I know... I was blind, But now I see!

Published in Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
319
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.
 • 2.
 • 3. Mark 8:18
  Mayroonkayongmgamata, hindibaga kayo nangakakakita? at mayroonkayongmgatainga, hindibaga kayo nangakakarinig? at hindibaganinyonangaaalaala?
 • 4. Isaiah 35:3-6
  3 Inyongpalakasinangmgamahinangkamay, at patataginangmgamahinangtuhod.
  4 Inyongsabihinsakanilanamatatakutingpuso, Kayo'ymangagpakatapang, huwagkayongmangatakot: narito, anginyong Dios ay pariritong may panghihiganti, may kagantihanng Dios; siya'yparirito at ililigtas kayo.
 • 5. 5 Kung magkagayo'ymadidilatangmgamatangbulag, at angmgapakinigngbingi ay mabubuksan.
  6 Kung magkagayo'yluluksoangpilaynaparangusa, at angdilangpipi ay aawit: sapagka'tsailang ay bubukalangtubig, at magkakailogsailang.
 • 6. Matthew 11:2-6
  2 Nang marinigngani Juan sabilangguanangmgagawani Cristo, ay nagpasugosiyasapamamagitanngkaniyangmgaalagad,
  3 At sinabisakaniya, Ikawbagayaongparirito, o hihintayinnaminangiba?
 • 7. 4 At sumagotsi Jesus at sakanila'ysinabi, Magsiparoon kayo at sabihinninyokay Juan angmgabagaynainyongnangaririnig at nangakikita:
 • 8. 5 Angmgabulag ay nangakakakita, angmgapilay ay nangakalalakad, angmgaketongin ay nangalilinis, at angmgabingi ay nangakaririnig, at angmgapatay ay ibinabangon, at samgadukha ay ipinangangaralangmabubutingbalita.
 • 9. 6 At mapalad ang sinomang hindi makasumpong ng anomang katitisuran sa akin.
 • 10. John 9:1-41
  1 At sapagdaraanniya, ay nakitaniyaangisanglalakingbulagmulasakaniyangkapanganakan.
  2 At itinanongsakaniyangkaniyangmgaalagad, nanangagsasabi, Rabi, sinoangnagkasala, angtaongito, o angkaniyangmgamagulang, upangsiya'yipanganaknabulag?
 • 11. 3 Sumagotsi Jesus, Hindi dahilsaangtaongito'ynagkasala, niangkaniyangmgamagulang man: kundiupangmahayagsakaniyaangmgagawang Dios.
  4 Kinakailangannatinggawinangmgagawaniyaongnagsugosa akin, samantalangaraw: dumaratinganggabi, nawalangtaongmakagagawa.
 • 12. 5 Samantalangako'ynasasanglibutan, akoangilawngsanglibutan.
  6 Nang masabiniyaangganito, siya'ylumurasalupa, at pinapagputikanglura, at pinahiranangmgamataniyangputik,
  7 At sinabisakaniya, Humayo ka, maghugas ka satangkengSiloe (na kung liliwanagin ay Sinugo). Siyanga'yhumayo, at naghugas, at nagbaliknanakakakita.
 • 13. 8 Angmgakapitbahaynga, at angnangakakitasakaniyananguna, nasiya'ypulubi, ay nangagsabi, Hindi bagaitoangnauupo at nagpapalimos?
  9 Sinabingmgaiba, Siyanga: sinabingmgaiba, Hindi, kundinakakamukhaniya. Sinabiniya, Akonga.
  10 Sa kaniyanga'ykanilangsinabi, Paanongaangpagkadilatngiyongmgamata?
 • 14. 11Sumagotsiya, Anglalakingtinatawagna Jesus ay gumawangputik, at pinahiranangakingmgamata, at sinabisa akin, Humayo ka saSiloe, at maghugas ka: kaya'tako'yhumayo at naghugas, at ako'ytumanggapngpaningin.
  12 At sinabinilasakaniya, Saannaroonsiya? Sinabiniya, Hindi konalalaman.
  13 DinalanilasamgaFariseosiyanananguna'ybulag.
 • 15. 14 Arawngangsabbathnanggumawangputiksi Jesus, at padilatinangkaniyangmgamata.
  15MulingangtinanongnamansiyangmgaFariseo kung paanongtumanggapsiyangkaniyangpaningin. At sinabiniyasakanila, Nilagyanniyangputikangibabawngakingmgamata, at naghugasako, at ako'ynakakakita.
 • 16. 16 AngilanngasamgaFariseo ay nangagsabi, Angtaongito'yhindigalingsa Dios, sapagka'thindinangingilinsasabbath. Datapuwa'tsinasabingmgaiba, Paanobagangmakagagawanggayongmgatandaangisangtaongmakasalanan? At nagkaroonngpagkakabahabahagisagitnanila.
  17Mulingsinabinganilasabulag, Anoangsabi mo tungkolsakaniya, nasiyangnagpadilatngiyongmgamata? At kaniyangsinabi, Siya'yisangpropeta.
 • 17. 18 Hindi nganagsipaniwalaangmgaJudiotungkolsakaniya, nasiya'ynagingbulag, at tumanggapngkaniyangpaningin, hanggangsakanilangtinawagangmgamagulangniyaongtumanggapngkaniyangpaningin,
  19 At nangagtanongsakanila, nasinasabi, Ito bagaanginyonganak, nasinasabininyongipinanganaknabulag? paanongangnakakakitasiyangayon?
 • 18. 20 Nagsisagotangkaniyangmgamagulang, at nangagsabi, Nalalaman naming ito'yaminganak, at siya'yipinanganaknabulag:
  21Datapuwa't kung paanongsiya'ynakakakitangayon, ay hindinaminnalalaman; o kung sinoangnagpadilatngkaniyangmgamata, ay hindinaminnalalaman: tanunginsiya; siya'y may gulangna; siya'ymagsasalitaparasasariliniya.
 • 19. 22 Angmgabagaynaito'ysinabingkaniyangmgamagulang, sapagka'tnangatatakotsamgaJudio: sapagka'tpinagkaisahannangmgaJudio, na kung angsinomangtao'yipahayagsiyanasiyaang Cristo, ay palayasinsiyasasinagoga.
  23 Kaya'tsinabingkaniyangmgamagulang, Siya'y may gulangna; tanunginsiya.
 • 20. 24Dahildito'ytinawagnilangbilangikalawaangtaongnagingbulag, at sinabisakaniya, Luwalhatiin mo ang Dios: nalalaman naming makasalananangtaongito.
  25 Sumagotngasiya, Kung siya'ymakasalanan ay hindikonalalaman: isangbagayangnalalamanko, na, bagamanako'ynagingbulag, ngayo'ynakakakitaako.
 • 21. 26 Sinabinganilasakaniya, Anoangginawaniyasaiyo? paanoangpagkapadilatniyasaiyongmgamata?
  27 Sinagotniyasila, Kasasabikolamangsainyo, at hindininyopinakinggan; bakitibigninyongmariniguli? ibigbaganamanninyongkayo'ymagingmgaalagadniya?
 • 22. 28 At siya'ykanilanginalipusta, at sinabi, Ikawangalagadniya; datapuwa'tkami'ymgaalagadniMoises.
  29 Nalalaman naming nagsalitaang Dios kayMoises: datapuwa'ttungkolsataongito, ay hindinaminnalalaman kung tagasaansiya.
 • 23. 30 Sumagotangtao at sakanila'ysinabi, Naritongaangkagilagilalas, nahindininyonalalaman kung siya'ytagasaan, at gayonma'ypinadilatniyaangakingmgamata.
  31 Nalalaman naming hindipinakikingganng Dios angmgamakasalanan: datapuwa't kung angsinomangtao'ymagingmananambasa Dios, at ginagawaangkaniyangkalooban, siya'ypinakikingganniya.
 • 24. 32 Buhatnanglalanginangsanglibutan ay hindinarinigkailan man nanapadilatngsinomanangmgamatangisangtaongipinanganaknabulag.
  33 Kung angtaongito'yhindigalingsa Dios, ay hindimakagagawanganoman.
  34 Sila'ynagsisagot at sakaniya'ysinabi, Ipinanganakkanglubossamgakasalanan, at ikawbagaangnagtuturosaamin? At siya'ypinalayasnila.
 • 25. 35Nabalitaanni Jesus nasiya'ypinalayasnila; at pagkasumpongsakaniya, ay sinabiniya, Sumasampalataya ka bagasaAnakng Dios?
  36Sumagotsiya at sinabi. At sinobagasiya, Panginoon, upangako'ysumampalatayasakaniya?
 • 26. 37 Sinabisakaniyani Jesus, Siya'ynakita mo na, at siyangananakikipagsalitaansaiyo.
  38 At sinabiniya, Panginoon, sumasampalatayaako. At siya'ysinambaniya.
 • 27. 46 At nagsidatingsilasaJerico: at habangnililisanniyaangJerico, nakasamangkaniyangmgaalagad at nglubhangmaramingmgatao, anganakniTimeo, siBartimeo, naisangpulubingbulag, ay nakauposatabingdaan.
  Mark 10:46-52
 • 28. 47 At nangmarinigniyanayao'ysi Jesus naNazareno, siya'ynagpasimulangmagsisigaw, at nagsabi, Jesus, ikawnaanakni David, mahabag ka sa akin.
  48 At siya'ypinagwikaanngmaramiupangsiya'ytumahimik: datapuwa'tsiya'ylalongsumisigaw, IkawnaAnakni David, mahabag ka sa akin.
 • 29. 49 At tumigilsi Jesus, at sinabi, Tawaginninyosiya. At tinawagnilaanglalakingbulag, nasinasabisakaniya, Laksan mo angiyongloob; ikaw ay magtindig, tinatawag ka niya.
  50 At siya, pagkataponngkaniyangbalabal, ay nagmadalingtumindig, at lumapitkay Jesus.
 • 30. 51 At sumagotsakaniyasi Jesus, at sinabi, Anoangibigmonggawinkosaiyo? At sinabinglalakingbulag, Raboni, natanggapinangakingpaningin.
  52 At sinabisakaniyani Jesus, Humayo ka ngiyonglakad; pinagaling ka ngiyongpananampalataya. At pagdaka'ytinanggapniyaangkaniyangpaningin, at siya'ysumunodsakaniyasadaan.