• Save
One Thing I Know 2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

One Thing I Know 2009

on

 • 554 views

One thing I know... I was blind, But now I see!

One thing I know... I was blind, But now I see!

Statistics

Views

Total Views
554
Views on SlideShare
547
Embed Views
7

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 7

http://www.onegodjesuschrist.com 6
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

One Thing I Know 2009 One Thing I Know 2009 Presentation Transcript

 • Mark 8:18
  Mayroonkayongmgamata, hindibaga kayo nangakakakita? at mayroonkayongmgatainga, hindibaga kayo nangakakarinig? at hindibaganinyonangaaalaala?
 • Isaiah 35:3-6
  3 Inyongpalakasinangmgamahinangkamay, at patataginangmgamahinangtuhod.
  4 Inyongsabihinsakanilanamatatakutingpuso, Kayo'ymangagpakatapang, huwagkayongmangatakot: narito, anginyong Dios ay pariritong may panghihiganti, may kagantihanng Dios; siya'yparirito at ililigtas kayo.
 • 5 Kung magkagayo'ymadidilatangmgamatangbulag, at angmgapakinigngbingi ay mabubuksan.
  6 Kung magkagayo'yluluksoangpilaynaparangusa, at angdilangpipi ay aawit: sapagka'tsailang ay bubukalangtubig, at magkakailogsailang.
 • Matthew 11:2-6
  2 Nang marinigngani Juan sabilangguanangmgagawani Cristo, ay nagpasugosiyasapamamagitanngkaniyangmgaalagad,
  3 At sinabisakaniya, Ikawbagayaongparirito, o hihintayinnaminangiba?
 • 4 At sumagotsi Jesus at sakanila'ysinabi, Magsiparoon kayo at sabihinninyokay Juan angmgabagaynainyongnangaririnig at nangakikita:
 • 5 Angmgabulag ay nangakakakita, angmgapilay ay nangakalalakad, angmgaketongin ay nangalilinis, at angmgabingi ay nangakaririnig, at angmgapatay ay ibinabangon, at samgadukha ay ipinangangaralangmabubutingbalita.
 • 6 At mapalad ang sinomang hindi makasumpong ng anomang katitisuran sa akin.
 • John 9:1-41
  1 At sapagdaraanniya, ay nakitaniyaangisanglalakingbulagmulasakaniyangkapanganakan.
  2 At itinanongsakaniyangkaniyangmgaalagad, nanangagsasabi, Rabi, sinoangnagkasala, angtaongito, o angkaniyangmgamagulang, upangsiya'yipanganaknabulag?
 • 3 Sumagotsi Jesus, Hindi dahilsaangtaongito'ynagkasala, niangkaniyangmgamagulang man: kundiupangmahayagsakaniyaangmgagawang Dios.
  4 Kinakailangannatinggawinangmgagawaniyaongnagsugosa akin, samantalangaraw: dumaratinganggabi, nawalangtaongmakagagawa.
 • 5 Samantalangako'ynasasanglibutan, akoangilawngsanglibutan.
  6 Nang masabiniyaangganito, siya'ylumurasalupa, at pinapagputikanglura, at pinahiranangmgamataniyangputik,
  7 At sinabisakaniya, Humayo ka, maghugas ka satangkengSiloe (na kung liliwanagin ay Sinugo). Siyanga'yhumayo, at naghugas, at nagbaliknanakakakita.
 • 8 Angmgakapitbahaynga, at angnangakakitasakaniyananguna, nasiya'ypulubi, ay nangagsabi, Hindi bagaitoangnauupo at nagpapalimos?
  9 Sinabingmgaiba, Siyanga: sinabingmgaiba, Hindi, kundinakakamukhaniya. Sinabiniya, Akonga.
  10 Sa kaniyanga'ykanilangsinabi, Paanongaangpagkadilatngiyongmgamata?
 • 11Sumagotsiya, Anglalakingtinatawagna Jesus ay gumawangputik, at pinahiranangakingmgamata, at sinabisa akin, Humayo ka saSiloe, at maghugas ka: kaya'tako'yhumayo at naghugas, at ako'ytumanggapngpaningin.
  12 At sinabinilasakaniya, Saannaroonsiya? Sinabiniya, Hindi konalalaman.
  13 DinalanilasamgaFariseosiyanananguna'ybulag.
 • 14 Arawngangsabbathnanggumawangputiksi Jesus, at padilatinangkaniyangmgamata.
  15MulingangtinanongnamansiyangmgaFariseo kung paanongtumanggapsiyangkaniyangpaningin. At sinabiniyasakanila, Nilagyanniyangputikangibabawngakingmgamata, at naghugasako, at ako'ynakakakita.
 • 16 AngilanngasamgaFariseo ay nangagsabi, Angtaongito'yhindigalingsa Dios, sapagka'thindinangingilinsasabbath. Datapuwa'tsinasabingmgaiba, Paanobagangmakagagawanggayongmgatandaangisangtaongmakasalanan? At nagkaroonngpagkakabahabahagisagitnanila.
  17Mulingsinabinganilasabulag, Anoangsabi mo tungkolsakaniya, nasiyangnagpadilatngiyongmgamata? At kaniyangsinabi, Siya'yisangpropeta.
 • 18 Hindi nganagsipaniwalaangmgaJudiotungkolsakaniya, nasiya'ynagingbulag, at tumanggapngkaniyangpaningin, hanggangsakanilangtinawagangmgamagulangniyaongtumanggapngkaniyangpaningin,
  19 At nangagtanongsakanila, nasinasabi, Ito bagaanginyonganak, nasinasabininyongipinanganaknabulag? paanongangnakakakitasiyangayon?
 • 20 Nagsisagotangkaniyangmgamagulang, at nangagsabi, Nalalaman naming ito'yaminganak, at siya'yipinanganaknabulag:
  21Datapuwa't kung paanongsiya'ynakakakitangayon, ay hindinaminnalalaman; o kung sinoangnagpadilatngkaniyangmgamata, ay hindinaminnalalaman: tanunginsiya; siya'y may gulangna; siya'ymagsasalitaparasasariliniya.
 • 22 Angmgabagaynaito'ysinabingkaniyangmgamagulang, sapagka'tnangatatakotsamgaJudio: sapagka'tpinagkaisahannangmgaJudio, na kung angsinomangtao'yipahayagsiyanasiyaang Cristo, ay palayasinsiyasasinagoga.
  23 Kaya'tsinabingkaniyangmgamagulang, Siya'y may gulangna; tanunginsiya.
 • 24Dahildito'ytinawagnilangbilangikalawaangtaongnagingbulag, at sinabisakaniya, Luwalhatiin mo ang Dios: nalalaman naming makasalananangtaongito.
  25 Sumagotngasiya, Kung siya'ymakasalanan ay hindikonalalaman: isangbagayangnalalamanko, na, bagamanako'ynagingbulag, ngayo'ynakakakitaako.
 • 26 Sinabinganilasakaniya, Anoangginawaniyasaiyo? paanoangpagkapadilatniyasaiyongmgamata?
  27 Sinagotniyasila, Kasasabikolamangsainyo, at hindininyopinakinggan; bakitibigninyongmariniguli? ibigbaganamanninyongkayo'ymagingmgaalagadniya?
 • 28 At siya'ykanilanginalipusta, at sinabi, Ikawangalagadniya; datapuwa'tkami'ymgaalagadniMoises.
  29 Nalalaman naming nagsalitaang Dios kayMoises: datapuwa'ttungkolsataongito, ay hindinaminnalalaman kung tagasaansiya.
 • 30 Sumagotangtao at sakanila'ysinabi, Naritongaangkagilagilalas, nahindininyonalalaman kung siya'ytagasaan, at gayonma'ypinadilatniyaangakingmgamata.
  31 Nalalaman naming hindipinakikingganng Dios angmgamakasalanan: datapuwa't kung angsinomangtao'ymagingmananambasa Dios, at ginagawaangkaniyangkalooban, siya'ypinakikingganniya.
 • 32 Buhatnanglalanginangsanglibutan ay hindinarinigkailan man nanapadilatngsinomanangmgamatangisangtaongipinanganaknabulag.
  33 Kung angtaongito'yhindigalingsa Dios, ay hindimakagagawanganoman.
  34 Sila'ynagsisagot at sakaniya'ysinabi, Ipinanganakkanglubossamgakasalanan, at ikawbagaangnagtuturosaamin? At siya'ypinalayasnila.
 • 35Nabalitaanni Jesus nasiya'ypinalayasnila; at pagkasumpongsakaniya, ay sinabiniya, Sumasampalataya ka bagasaAnakng Dios?
  36Sumagotsiya at sinabi. At sinobagasiya, Panginoon, upangako'ysumampalatayasakaniya?
 • 37 Sinabisakaniyani Jesus, Siya'ynakita mo na, at siyangananakikipagsalitaansaiyo.
  38 At sinabiniya, Panginoon, sumasampalatayaako. At siya'ysinambaniya.
 • 46 At nagsidatingsilasaJerico: at habangnililisanniyaangJerico, nakasamangkaniyangmgaalagad at nglubhangmaramingmgatao, anganakniTimeo, siBartimeo, naisangpulubingbulag, ay nakauposatabingdaan.
  Mark 10:46-52
 • 47 At nangmarinigniyanayao'ysi Jesus naNazareno, siya'ynagpasimulangmagsisigaw, at nagsabi, Jesus, ikawnaanakni David, mahabag ka sa akin.
  48 At siya'ypinagwikaanngmaramiupangsiya'ytumahimik: datapuwa'tsiya'ylalongsumisigaw, IkawnaAnakni David, mahabag ka sa akin.
 • 49 At tumigilsi Jesus, at sinabi, Tawaginninyosiya. At tinawagnilaanglalakingbulag, nasinasabisakaniya, Laksan mo angiyongloob; ikaw ay magtindig, tinatawag ka niya.
  50 At siya, pagkataponngkaniyangbalabal, ay nagmadalingtumindig, at lumapitkay Jesus.
 • 51 At sumagotsakaniyasi Jesus, at sinabi, Anoangibigmonggawinkosaiyo? At sinabinglalakingbulag, Raboni, natanggapinangakingpaningin.
  52 At sinabisakaniyani Jesus, Humayo ka ngiyonglakad; pinagaling ka ngiyongpananampalataya. At pagdaka'ytinanggapniyaangkaniyangpaningin, at siya'ysumunodsakaniyasadaan.