I Am That I Am

1,439 views
1,223 views

Published on

JESUS is the great IAM

Published in: Business, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,439
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

I Am That I Am

 1. 1. “ I AM that I AM” Exodus 3:14 Great Commission Ministry International Kingdom of Bahrain
 2. 2. Exodus 3:14 <ul><li>At sinabi ng Dios kay Moises, AKO YAONG AKO NGA ; at kaniyang sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni AKO NGA. </li></ul>
 3. 3. John 16:2-3 <ul><li>1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. </li></ul><ul><li>2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. </li></ul>
 4. 4. John 10:30 <ul><li>Ako at ang Ama ay iisa. </li></ul>
 5. 5. John 14:9 <ul><li>Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? </li></ul>
 6. 6. I Corinthians 1:19-21 <ul><li>19 Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. </li></ul><ul><li>20 Saan naroon ang marunong? saan naroon ang eskriba? saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? hindi baga ginawa ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? </li></ul>
 7. 7. <ul><li>21 Sapagka't yamang sa karunungan ng Dios ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Dios sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. </li></ul>
 8. 8. John 14:7 <ul><li>Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. </li></ul>
 9. 9. Luke 12:51 <ul><li>Inaakala baga ninyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, Hindi, kundi bagkus pagkakabahabahagi: </li></ul>
 10. 10. Matthew 16:15-16 <ul><li>15 Kaniyang sinabi sa kanila, Datapuwa't, ano ang sabi ninyo kung sino ako? </li></ul><ul><li>16 At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Cristo, Ang anak ng Dios na buhay. </li></ul>
 11. 11. Matthew 16:17 <ul><li>17 At sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Mapalad ka, Simon Bar-Jonas: sapagka't hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. </li></ul>
 12. 12. Matthew 24:4-5 <ul><li>4 At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangagingat kayo na huwag kayong mailigaw ninoman. </li></ul><ul><li>5 Sapagka't marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Cristo; at ililigaw ang marami. </li></ul>
 13. 13. Matthew 24:23-25 <ul><li>23 Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinomang tao, Narito ang Cristo, o, Nariyan; huwag ninyong paniwalaan. </li></ul><ul><li>24 Sapagka't may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang. </li></ul><ul><li>25 Narito, ipinagpauna ko nang sinabi sa inyo. </li></ul>
 14. 14. 2 Corinthians 11:4 <ul><li>Sapagka't kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus, na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang evangelio na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. </li></ul>
 15. 15. Mark 12:28-29 <ul><li>28 At lumapit ang isa sa mga eskriba, at nakarinig ng kanilang pagtatalo, at palibhasa'y nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, Ano baga ang pangulong utos sa lahat? </li></ul><ul><li>29 Sumagot si Jesus, Ang pangulo ay, Pakinggan mo, Oh Israel; Ang Panginoon nating Dios, ang Panginoon ay iisa: </li></ul>
 16. 16. Mark 12:30-31 <ul><li>30 At iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo, at ng buong lakas mo. </li></ul><ul><li>31 Ang pangalawa ay ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. </li></ul>
 17. 17. Colossians 2:8 <ul><li>Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: </li></ul>
 18. 18. I Corinthians 2:14 <ul><li>Nguni't ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios: sapagka't ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya nauunawa, sapagka't ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. </li></ul>
 19. 19. Deuteronomy 32:39 <ul><li>Tingnan ninyo ngayon, na ako, sa makatuwid baga'y ako nga, At walang dios sa akin: Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay; Ako'y ang sumusugat, at ako'y ang nagpapagaling: At walang makaliligtas sa aking kamay. </li></ul>
 20. 20. Isaiah 43:10 <ul><li>Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga ; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. </li></ul>
 21. 21. Psalms 86:10 <ul><li>Sapagka't ikaw ay dakila, at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay: ikaw na magisa ang Dios. </li></ul>
 22. 22. Deuteronomy 4:35 <ul><li>Sa iyo ipinakita ito, upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Dios; wala nang iba liban sa kaniya. </li></ul>
 23. 23. I Corinthians 8:4 <ul><li>Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga diosdiosan, nalalaman natin na ang diosdiosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan, at walang Dios liban sa iisa. </li></ul>
 24. 24. Acts 10:38 <ul><li>Sa makatuwid baga'y si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahiran ng Dios ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan: na naglilibot na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo; sapagka't sumasa kaniya ang Dios. </li></ul>
 25. 25. Luke 2:11 <ul><li>Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas , na siya ang Cristo ang Panginoon. </li></ul>
 26. 26. Isaiah 43:11 <ul><li>Ako, sa makatuwid baga'y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas. </li></ul>
 27. 27. Isaiah 63:16 <ul><li>Sapagka't ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kilala ng Israel: ikaw, Oh Panginoon, ay aming Ama, aming Manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. </li></ul>
 28. 28. Isaiah 64:8 <ul><li>Nguni't ngayon, Oh Panginoon, ikaw ay aming Ama ; kami ang malagkit na putik, at ikaw ay magpapalyok sa amin; at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. </li></ul>
 29. 29. Isaiah 9:6 <ul><li>Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha , Tagapayo , Makapangyarihang Dios , Walang hanggang Ama , Pangulo ng Kapayapaan. </li></ul>
 30. 30. I Timothy 3:16 <ul><li>At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman , Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. </li></ul>

×