Are You Blind

1,854 views

Published on

Are you blind? this is for you!

Published in: Education, Spiritual, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,854
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Are You Blind

 1. 1. Are you Blind?
 2. 2. JOHN 9:1-41 <ul><li>1 Sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. </li></ul><ul><li>2 Tinanong siya ng kanyang mga alagad, &quot;Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito, siya o ang kanyang mga magulang?&quot; </li></ul>
 3. 3. <ul><li>3 Sumagot si Jesus, &quot;Ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. </li></ul><ul><li>4 Dapat nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin samantalang araw pa; dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>5 Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan.&quot; </li></ul><ul><li>6 Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. </li></ul><ul><li>7 Sinabi sa kanya ni Jesus, &quot;Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe.&quot; (Ang kahulugan nito'y Sinugo.) &quot;Maghilamos ka roon.&quot; Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakikita na. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>8 Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, &quot;Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?&quot; </li></ul><ul><li>9 Sumagot ang ilan, &quot;Iyan nga!&quot; &quot;Hindi! Kamukha lang,&quot; wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, &quot;Ako nga po iyon.&quot; </li></ul><ul><li>10 &quot;Paano kang nakakita?&quot; tanong nila. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>11 Sumagot siya, &quot;Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos, sinabi sa akin, 'Pumunta ka sa Siloe at maghilamos.' Kaya't pumaroon ako at naghilamos, at nakakita na ako.&quot; </li></ul><ul><li>12 &quot;Nasaan siya?&quot; tanong nila sa kanya. &quot;Ewan ko po,&quot; sagot niya. </li></ul><ul><li>13 Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>14 (Araw ng Pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag.) </li></ul><ul><li>15 Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, &quot;Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata, naghilamos ako pagkatapos, at ngayo'y nakakikita na ako.&quot; </li></ul>
 8. 8. <ul><li>16 Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, &quot;Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang Araw ng Pamamahinga.&quot; Ngunit sinabi naman ng iba, &quot;Paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan?&quot; At hindi sila magkaisa ng palagay. </li></ul><ul><li>17 Kaya't tinanong nila uli ang dating bulag, &quot; Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?&quot; &quot;Siya'y isang propeta!&quot; sagot niya. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>18 Ayaw maniwala ang mga Judio na siya'y dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang mga magulang ng taong iyon. </li></ul><ul><li>19 At tinanong sila, &quot;Anak ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakikita na siya ngayon?&quot; </li></ul><ul><li>20 Sumagot ang kanyang mga magulang, &quot;Alam po naming siya ang aming anak, at siya'y ipinanganak na bulag. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>21 Ngunit hindi namin alam kung bakit nakakikita na siya ngayon, o kung sino ang nagpadilat sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. Siya'y may sapat na gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili!&quot; </li></ul><ul><li>22 Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Judio, sapagkat pinagkaisahan ng mga Judio na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Mesias. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>23 Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, &quot;Siya'y may sapat na gulang na; siya po ang tanungin ninyo.&quot; </li></ul><ul><li>24 Kaya't muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, &quot;Sabihin mo ang totoo! Alam naming makasalanan ang taong iyon.&quot; </li></ul><ul><li>25 &quot;Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi,&quot; tugon niya. &quot;Isang bagay ang alam ko: dati akong bulag ngunit ngayo'y nakakikita na.&quot; </li></ul>
 12. 12. <ul><li>26 &quot;Ano ang ginawa niya sa iyo?&quot; tanong nila. &quot;Paano niya pinadilat ang iyong mga mata?&quot; </li></ul><ul><li>27 Sumagot siya, &quot;Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw ninyong pakinggan. Ano't ibig ninyong marinig uli? Ibig din ba ninyong maging alagad niya?&quot; </li></ul><ul><li>28 At siya'y inalipusta nila. &quot;Ikaw ang alagad niya,&quot; sabi nila. &quot;Ngunit kami'y mga alagad ni Moises. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>29 Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises; ngunit ang taong iyon---ni hindi namin alam kung saan nanggaling!&quot; </li></ul><ul><li>30 Sumagot ang lalaki, &quot;Iyan nga po ang kataka-taka! Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayong pinadilat niya ang mga mata ko. </li></ul><ul><li>31 Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>32 Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang nakapagpapadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag. </li></ul><ul><li>33 Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos!&quot; </li></ul><ul><li>34 Sumagot sila, &quot;Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?&quot; At siya'y itiniwalag nila. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>35 Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, &quot;Sumasampalataya ka ba sa Anak ng Tao?&quot; </li></ul><ul><li>36 Sumagot ang lalaki, &quot;Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin, upang ako'y manampalataya sa kanya.&quot; </li></ul><ul><li>37 &quot;Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo,&quot; ani Jesus. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>38 &quot;Sumasampalataya po ako, Panginoon!&quot; sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. </li></ul><ul><li>39 Sinabi pa ni Jesus, &quot;Isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko, upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakikita.&quot; </li></ul>
 17. 17. <ul><li>40 Narinig ito ng ilang Pariseong malapit sa kanya at siya'y tinanong, &quot;Ibig mo bang sabihi'y bulag din kami?&quot; </li></ul><ul><li>41 Sumagot si Jesus, &quot;Kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong nakakikita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan.&quot; </li></ul>
 18. 18. LUKE 9:23-24 <ul><li>23. At sinabi niya sa lahat, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin sa araw araw ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. </li></ul><ul><li>24. Sapagka’t ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay, ay mawawalan nito; datapuwa’t sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin, ay maililigtas yaon. </li></ul>
 19. 19. I JOHN 2:3-5 <ul><li>3. At sa ganito’y nalalaman natin na siya’y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. </li></ul><ul><li>4. Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kanyang mga utos, ay sinungaling , at ang katotohanan ay wala sa kanya . </li></ul><ul><li>5. Datapuwa’t ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. Dahil dito’y nalalaman nating tayo’y nasa kaniya. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>6. Ang nagsasabing siya’y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. </li></ul><ul><li>7. Mga minamahal, wala akong isinulat sa inyo na anomang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat nang pasimula; ang dating utos ay ang salita na inyong narinig . </li></ul>
 21. 21. <ul><li>God Bless you all </li></ul>

×