1
“ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลัง
เพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ..... ”
2
หลักการและเหตุผลในการยกร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
 นารายได้จากการใช้
มาตรการการคลังกลับ...
3
รูปแบบการบังคับใช้กฎหมาย
ร่างพระราชกฤษฎีกา
ภาษีนักท่องเที่ยว
ร่างพระราชกฤษฎีกา
ภาษีคาร์บอนไดออกไซด์
จากยานยนต์
ร่างพระรา...
4
หมวด 3
หมวด 7
หมวด 6
หมวด 5
หมวด 4
หมวด 2
คณะกรรมการกากับนโยบายมาตรการการคลังสิ่งแวดล้อม
มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
...
5
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
 ให้จัดตั้ง คณะกรรมการกลาง เรียกว่า
“คณะกรรมการกา...
6
กาหนดประเภทของมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่
O ภาษีสิ่งแวดล้อม
ภาษีมลพิษ : มลพิษน้า มลพิษอากาศ
ภาษีการอนุรักษ์...
7
ให้จัดตั้ง กองทุนใหม่ เรียกว่า “กองทุนภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม”
เพื่อรองรับรายได้จากการใช้มาตรการการคลัง โดยให้...
8
เพดานอัตราภาษีและค่าธรรมเนียม
O ภาษีมลพิษทางน้า
ปีละ 10,000 บาท ต่อตันของปริมาณมลพิษ
O ภาษีมลพิษทางอากาศ
ปีละ 2,500 บ...
9
กลาง
ปริมาณน้าทิ้ง
เกินกว่า 50 – 500 ม3 ต่อวัน
อัตราแปรผัน
ตามปริมาณมลพิษที่ปล่อย
2,500 - 10,000 บาท
ต่อตัน ต่อราย ต่อปี...
10
ขนาดเตา
ตั้งแต่ 500 – น้อยกว่า 1,000 แรงม้า
ขนาดหม้อน้า
ตั้งแต่ 5 ตัน / ชั่วโมง - น้อยกว่า 10 ตัน /
ชั่วโมง
ขนาดเตา
น้อ...
11
ประโยชน์ที่ได้รับ
 สามารถนามาตรการการคลังมาใช้เสริมการดาเนินงานภายใต้กฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่แล้วในปัจจุ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ร่าง พรบ ม การคลัง กระทรวงการคลัง

2,314 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,314
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
147
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ร่าง พรบ ม การคลัง กระทรวงการคลัง

 1. 1. 1 “ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ..... ”
 2. 2. 2 หลักการและเหตุผลในการยกร่างพระราชบัญญัติ มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....  นารายได้จากการใช้ มาตรการการคลังกลับคืน มาจัดการสิ่งแวดล้อม  หน่วยงานต่างๆ สามารถ นามาตรการการคลังมาใช้ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม  นาค่าความเสียหายต่อ สิ่งแวดล้อมมาคิดเป็น ต้นทุนของผู้ก่อมลพิษ กรมโรงงาน อุตสาหกรรม กระทรวง สาธารณสุข สานักนโยบาย และแผนฯ สิ่งแวดล้อม กระทรวง การคลัง กรมควบคุม มลพิษ อปท. ทั่วประเทศ ปัญหา สิ่งแวดล้อม
 3. 3. 3 รูปแบบการบังคับใช้กฎหมาย ร่างพระราชกฤษฎีกา ภาษีนักท่องเที่ยว ร่างพระราชกฤษฎีกา ภาษีคาร์บอนไดออกไซด์ จากยานยนต์ ร่างพระราชกฤษฎีกา ส่งเสริมการจัดการ ของเสียอันตราย ร่างพระราชกฤษฎีกา ภาษีมลพิษทางอากาศ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกา ภาษีมลพิษทางน้า
 4. 4. 4 หมวด 3 หมวด 7 หมวด 6 หมวด 5 หมวด 4 หมวด 2 คณะกรรมการกากับนโยบายมาตรการการคลังสิ่งแวดล้อม มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดการเงินรายได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ การอุทธรณ์ การบังคับชาระภาษีค้าง บทกาหนดโทษ หมวด 1 ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
 5. 5. 5 สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....  ให้จัดตั้ง คณะกรรมการกลาง เรียกว่า “คณะกรรมการกากับนโยบายมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม” o ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน รวมทั้งกรรมการจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการ o ทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและประเภทมลพิษที่จะดาเนินการ รวมทั้ง การใช้มาตรการการคลังและออกกฎหมายลาดับรอง เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศ ภายใต้กฎหมาย
 6. 6. 6 กาหนดประเภทของมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ O ภาษีสิ่งแวดล้อม ภาษีมลพิษ : มลพิษน้า มลพิษอากาศ ภาษีการอนุรักษ์ทรัพยากร : ภาษีนักท่องเที่ยว O ภาษีหรือค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม : ยาฆ่าแมลง แบตเตอรี่ WEEE O ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ : การบาบัดน้าเสีย ค่ากาจัดขยะมูลฝอย O การวางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม : กิจการเหมืองแร่ O การกาหนดสิทธิการปล่อยมลพิษ : สิทธิการปล่อย CO2 O มาตรการสนับสนุนและส่งเสริม : เงินกู้ดอกเบี้ยต่า เงินอุดหนุน O มาตรการอื่นที่กาหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
 7. 7. 7 ให้จัดตั้ง กองทุนใหม่ เรียกว่า “กองทุนภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม” เพื่อรองรับรายได้จากการใช้มาตรการการคลัง โดยให้อยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง แทนการอยู่ภายใต้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมบริหารจัดการกองทุนอย่างเท่าเทียมกัน O กรรมการกองทุน องค์ประกอบ : ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน รวมทั้งกรรมการจาก ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการ แต่งตั้ง : สถาบันการเงินเป็นผู้จัดการกองทุน O เงินกองทุน การใช้เงิน : เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยตรง เช่น การวิจัยและพัฒนา การลดมลพิษ (การลงทุนบาบัด/การใช้เทคโนโลยีสะอาด) การ clean-up มลพิษ และการชดเชยผู้เสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิใช้เงิน : ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
 8. 8. 8 เพดานอัตราภาษีและค่าธรรมเนียม O ภาษีมลพิษทางน้า ปีละ 10,000 บาท ต่อตันของปริมาณมลพิษ O ภาษีมลพิษทางอากาศ ปีละ 2,500 บาท ต่อตันของปริมาณมลพิษ O ภาษีนักท่องเที่ยว ร้อยละ 15 ของราคาค่าโดยสาร หรือ 1,000 บาทต่อคน O ภาษีผลิตภัณฑ์หรือค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 15 ของราคาผลิตภัณฑ์ หรือ 10,000 บาท ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ O ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ร้อยละ 15 ของราคา หรือ 10,000 บาท ต่อหน่วยของปริมาณมลพิษ สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
 9. 9. 9 กลาง ปริมาณน้าทิ้ง เกินกว่า 50 – 500 ม3 ต่อวัน อัตราแปรผัน ตามปริมาณมลพิษที่ปล่อย 2,500 - 10,000 บาท ต่อตัน ต่อราย ต่อปี อัตราคงที่ 1,000 - น้อยกว่า 3,000 บาท ต่อราย ต่อปี เล็ก ปริมาณน้าทิ้ง 1- 50 ม3 ต่อวัน อัตราคงที่ 3,000 - น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อราย ต่อปี ใหญ่ ปริมาณน้าทิ้ง เกินกว่า 500 ม3ต่อวัน ตัวอย่างการจัดเก็บภาษีมลพิษน้า เล็ก กลาง ใหญ่
 10. 10. 10 ขนาดเตา ตั้งแต่ 500 – น้อยกว่า 1,000 แรงม้า ขนาดหม้อน้า ตั้งแต่ 5 ตัน / ชั่วโมง - น้อยกว่า 10 ตัน / ชั่วโมง ขนาดเตา น้อยกว่า 500 แรงม้า ขนาดหม้อน้า เล็กกว่า 5 ตัน / ชั่วโมง อัตราคงที่ 10,000 - น้อยกว่า 30,000 บาท ต่อราย ต่อปี อัตราคงที่ 30,000 - 50,000 บาท ต่อราย ต่อปี ขนาดเตา ตั้งแต่ 1,000 แรงม้า ขึ้นไป ขนาดหม้อน้า ตั้งแต่ 10 ตัน / ชั่วโมง ขึ้นไป อัตราแปรผัน ตามปริมาณมลพิษที่ปล่อย 1,000 - 2,000 บาท ต่อตัน SO2,NOX ต่อราย ต่อปี 1,500 - 2,500 บาท ต่อตัน TSP ต่อราย ต่อปี เล็ก กลาง ใหญ่ ตัวอย่างการจัดเก็บภาษีมลพิษทางอากาศ
 11. 11. 11 ประโยชน์ที่ได้รับ  สามารถนามาตรการการคลังมาใช้เสริมการดาเนินงานภายใต้กฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่แล้วในปัจจุบัน  สนับสนุนการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกาหนดนโยบายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และ การจัดสรรรายได้จากการใช้มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  สามารถออกกฎหมายลาดับรอง (พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หรือ กฎกระทรวง) เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทันการณ์  การใช้จ่ายเงินกองทุนมีความคล่องตัวทาให้สามารถนาเงินรายได้จาก การใช้มาตรการการคลังไปสนับสนุนการดาเนินการเพื่อ รักษาสิ่งแวดล้อมของทุกหน่วยงานได้โดยตรง และรวดเร็วยิ่งขึ้น  อปท. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเครื่องมือและรายได้ที่เพียงพอ ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยลดภาระในการจัดสรร งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมบางส่วนลง

×